Goudsche Courant, dinsdag 20 januari 1942

DINSDAG 20 JANUARI 194 Lekkerkerk Bodegraven BENOEMINGEN BRANDWEER In het brandweercorps is eienige wijziging gekomen n de p aaU van den adjunct oppertfandmeester den heer C Teekens dfc op zijn verzoek eervol ontslag verft eeg werd aingewezen de beer J fcmgenee tot dus ver adjunct brandmeester Tot diens opvolger wAd beooerad de lieer 3 v Giesen Jr eBSLAAGD De heer M L J Éamp ambtenaar ter secretarie alhieir laagde te Rotterdam voor het pilctykexamen bevo kingst oekhouding DANK VAN BHENEN Een comité uit de burgerü van Rhenen heeft Zaterdagmiddag haar danktwarheid jegens de gemeente L4k kerk dia in de oorlogsdagen van Mei 1940 de geévacueerden uit Rhenen hartelijk heeft ontvangen en verzorgd tot uitdrukking gebracht door de aanbieding van een paar fraaie geschenken De burgemeeste heer G C D d Hardenbroek voei en bracht dank kerks burgerij voor de gedaan J e die toen in Rhenen d ale baron van aarbij het woord lies wat Lekker e woglige dagen t Rhenen 4ieeft leeft de heer e Rhenensche heid geschetst gen heerschte gst van de inscheping cnéfhi VOlg Mr r iittctliüHTEII an VEEMARKT BOTTERDAM Aantfcvoerd 986 CHeren waaronder 541 runtfteren 40 paarden 42 veulens 80 schapen eiv 173 nuchter kalveren 60 raskalvaren n 90 bohikén Piy per stuk m k koelen 600 510 400 kalfkioelAl 615 510 400 wirekoelen 43a 316 275 vaateen 3e 305 220 pinken 300 200 188 sraskaliAsren 190 146 70 Aanvoer graskialveren gering met fl uw n Ifcondel en on eranderde prijzen Melk en kulfkoelen aaïivoer Idcin mei tjpoeyen handel en prljshoudeml Varekoelen aanvoer matig handel loalm en pHj en als vorig week Va rzen en ptnlsen aanvoer gewoon met matigen hiandel en onveranderde prljaen Hoofdredacteur J G Wevsters RoUeraamChet iedacteur voor Ooudm en Omati ltna t rteter Guuda noORAMMA f VtBKOABi VoflT Zondag t Fabnuri xiin d vol nde wedKtrijden vao jtcitteld Gouda ÏIbM T O DA O NA Ter rit Otyn Oudtwater Bod graven M 5V Gouderak Stolwijk Haastreèht Slt O 6 V IVansvalia Schoon town DJ S Wad Bnxy en H V V t Icouda a O N A a ÓJI C 3 Ooollt 3 AD O t Schooolioven 2 ê iTJöhW ptar ook voor 1 Februari een volledig wedstrudprogramma ia vastge t d en a 8 Zondag 25 Januari de af lafte wedstryden opnieuw aan de iirt komen k blijkbaar het inhaalprogramma dat oonpronkelük was lep Jecteerd vervallen DUITSVULANü STJtljm VOOB tVROPA FEODOSIA OP DE KRIM HEROVERD Sovjets vallen langt het Donetzfront aan Het opperbevel der Duitscbe weermacht maakt bekrad 8 f 8 Dattacbc ca emeensche troepen onder pptflievel van gene raal der tafanterle von Haastein hebben iq samenwerklni met de lermatlei van Iwt Incbtwapen van eneisal vlieger Ritter v b Oretan na zware gevechten van VenebeMeB dagen d SorjetatrQdkraahten die aaa de Zuidkoat van de Krim waren geland ternggealagea en de stad Feodosh bi vaatbetadea aanval weer ia bexit genomen Tot dusver zijn S reeda meer dan MOO gevangenen lemaakt en bovendien 73 tanks 77 tukken gesobut en omvangrt k ander oorlogsraaleriaal veroverd Aan bet geluele Iront van de Doneti hielt ée vQand m t ster ke stiydltraeliten aanbevallen Pe cevcehten sUb aag gaande In den midden en Noordelijken sector ieed de vijand bii ce o rtz Hing van lön aanvallen opnieuw iware Verliezen Bü een Zaterdag en Zondag gedanen tegeif aanval van formalies Duit che infanterie en tanks werden in totaal 35 stukken geschut 23 granaatwerpers 46 machinegeweren en omvangryk a ider materiaal buitgemaakt Dp vüanrf verloor hierbij 430 dooden en 140 gevangenen De luchtmacht heoft in de wateren van Moermanslr een grooten koopvaarder met bommen beschadigd Gevechtsvliegtuigen hebben aan de Zuidwestkust van Engeland haveninstallaties gebombardeerd en op de Shetlands een munitie dppot met bommen getroffen In Noord Afrika is bii succesvolle ondernemingen vain verkenners een aantal jfvangenen gemaakt Ouitsche gevechtsvliegtuigen vielen haveninstal laties en vliegvelden aan de kust van Cyrenaica aan In de Groote Syrte werden bü een luchtaanval op een Britseh convooi ver cheideoe groote koopvaarders door tnmmen zwaar beschadigd Bij de herovf ring van Feodosia 8 heeft de dra er van hef ridder 9 kruis kolonel Muller zich op Rnieuw onderscheiden door uit 8 nemende persoonUjke dapper i heid beiluitvaardigheid en om 8 üichtige aanvoering van z n Sregiment i iagie WINTER Vii dachten bet plctt reeds te hebben geuontien October November en December brerhten ons zacht winterweer en ooJt begrin Januori deed het b tt hopen V ii fcomen mooi door dezen tointer Veel zorgen en leed woroen den noodivdenden bespaard I of UHirfn loo de opmcrkhtgen eon hen oier dapclOIcsche lorpen het Winterhulpwerfc öifWt En nu sedert raim een toeek it ten feilt koude over ont Imui gekomen Hoe moot oofc hel tointerlondschop t hoe tirctigdeool het de horten r i duj nden ttemt u de schaatsen J orden ondergebonden wv m kunaen niej ocrgeten dat talrt men n het oIfc lijden door san middelen om deze ont elkome bezoekster de koNde buiten de deur te ouden Dsbbel is het rtoarom ns nller plicht Ie helpen opdat lö eich omrfnjjd owoelen door de zorgen t n het geheet tioJk Aan tamiden Vrijiag en Zaterdag J Winterhuip d oerfceeracollerte houden de pierde bns ui en atrollecte tJ n de en winter ist nu het peen pretje is moeten wy on een ochtend een middag beter aoo een qeheelen dog losbreken it de htlBeIi ke sfeer oneer tooniro 1V la ö de aelMatsen ooor die dagen ten omdat w i eerst onzen eerePltfht Moeten ennUlei tegenoeer die devt en mteren ii ons ooik die het N lwad fcrtbta W fcMuwii ktn door on werk dat fS Mii ft roB IMlt te droge is ceel I betpoten fj doonw apnntoan af eot In de plast wer intooning V M honden de te lichter de ftrtd H feOTit 4 elkimdfr aflimen y 1 vrrmiUim win nw eerepKcht e scnoatiw met de te flTnoter crmiga onderbinden Bn gv acoers miafct dm collectanter oenM fc i k f nt fc j p toonneee bij wdf beM of op stfMt ém eeh tffer mtaapd ogt M Im Iföawi fe in dien t M M de hanrf h t t II l de icnMrfe oeen oeM wft o tio lten O deze wijze n ê bi moedig ol lüi m to lj t tellooz har i dankboar 0 H M Mo 0 Januari i f IBK 48 ST AXBLOTEKIJ VUri tIJiiai TWBIU 1 LUST Trekkinc van X Januari t U M No 15314 ƒ 1l tM Mo Ml f 1MM No Ml ƒ IN No 9987 IIM 100 No MiT aae9 issos non tasu 21116 FSUZEN TAM tW 1001 524 rrn 10193 12629 10092 19021 7143 10274 12928 16114 19043 177 S199 8249 8314 10291 13117 1S226 19053 10395 13290 1S3 3 19318 10490 13420 16544 19409 10S09 13457 165 5 19499 8318 ia€S0 1333S 10719 19SS0 2706 6206 8327 10688 13788 16868 19671 2839 6243 83 8 1U7U8 13898 16905 19712 2878 6345 8499 10821 14037 10968 19756 3311 6363 8584 10B14 14100 ieU95 20058 3315 6488 8640 11U75 14109 17241 20092 3392 6826 8670 11078 14118 17331 20216 3663 6923 S891 11417 14572 17437 20272 MOS 6963 9061 11578 14B19 17642 20417 4212 7023 9196 11621 14844 17663 20810 4262 7045 9395 11932 14913 17779 20891 4306 7130 9404 U968 14983 177B9 121023 4127 7140 9640 11974 15030 18046 21158 4385 7148 9732 11978 15120 18110 21276 4M7 7255 ÜSSÓ 12005 19132 18379 21379 4700 7263 9900 12146 15224 18386 21477 4702 7393 9931 12160 19229 18400 21562 4106 1375 9976 12330 15335 18693 21675 4011 na 10014 12353 15476 18872 21726 4Kn 7689 10068 12617 15918 18887 21751 4033 7726 lOlU 17674 15923 J061 4165 1213 4242 1227 4247 1300 4330 1327 4J41 1330 4349 1399 4360 1417 4423 1508 4439 1518 4459 1539 4516 1635 I5R2 1652 4994 1W7 4621 1716 4710 184t 4717 1808 4779 1872 4777 1900 4789 1935 4794 1996 4839 2007 4037 2062 4939 2102 4958 2143 4972 2170 4983 2190 5046 2297 9098 2363 5190 J2402 5232 240C 9263 2410 5287 2415 5432 2429 5434 2434 5496 2564 5471 2607 5619 2 4 5680 2699 5736 5737 98382789 98952838 99232890 99482897 5982 2911 eooa 2999 6135 3113 6141 3184 6184 3263 196 3330 6257 3364 6280 3383 6328 3404 6403 3427 6460 3492 6527 3469 6537 3481 6587 3600 6624 3647 6657 3665 6685 7260 10255 12719 16091 19319 7279 10322 12729 16128 19348 7387 10349 12792 16159 193797431 10481 12827 16280 19399 7427 10914 12830 16344 19489 7480 10523 12842 16357 19529 7594 10591 12847 16482 19603 7722 10719 12 2j 16594 19622 7907 10722 13009 16598 19624 7942 10725 13072 16829 19647 7997 10776 13093 16842 19661 80 S 10777 43134 16867 19602 8111 10825 1S171 16880 19748 10841 13199 16919 19753 10641 13221 16929 197948206 10859 13397 16933 198 S 8211 10861 13411 17054 199U5 8331 10923 13435 17083 19929 82i7 11004 13523 17U86 19U39 8275 11014 13689 17099 199718343 11023 13691 17118 200738347 11932 13701 17121 200868430 11054 13739 17207 20095 8494 B516 8921 8537 8638 8643 8721 11123 13762 17218 20102 11127 13787 17222 20108 11131 13813 17293 30119 11137 13825 17320 20130 11183 13884 17380 20131 11227 13961 17406 20171 11268 14007 17449 20275 8755 11298 14019 17539 20352 8943 11407 14051 17554 20392 sas 11 4 14104 17586 20415 9037 11437 14133 17610 20420 9tr3 11446 14175 17632 20421 9131 11473 14231 17646 20448 9152 11502 14257 17667 20472 9228 11511 14332 17681 20473 9240 11522 14378 17694 20482 9266 11588 14475 17713 20922 S280 9298 9343 9348 9348 9365 9374 9381 9391 9445 9457 9499 U5S6 14502 17870 20542 11631 14908 17882 20616 11660 14526 17908 20637 11707 14560 17939 20646 11778 14587 17980 20739 118C4 14593 18020 20805 1I8I2 14627 18022 20807 US tS 14650 12026 20S23 11864 14685 18050 20892 11905 14697 18064 20977 11979 14703 18168 20993 11989 14758 18182 20997 9595 12019 14798 18287 21026 12027 14937 18319 21062 9719 9724 9744 9764 9925 10004 10015 14946 18367 21179 14965 18406 21180 12157 14989 18439 2120212165 14991 18457 2126212191 15019 18506 2129512211 15276 18598 2134012233 15369 18650 21371 3708 6689 IU049 12311 15401 18732 21493 3732 6739 10091 lfi20 15585 18835 21944 3746 6806 10095 12369 15663 18891 21985 3772 CB09 10101 12402 15666 18893 21611 3884 6844 10124 12447 15695 18940 21655 3895 1 869 10139 12497 15770 19014 21735 3908 6892 10145 12523 15786 19022 21736 3816 B952 10147 12556 15799 19113 21829 6962 10159 12620 15916 19155 21890 7048 10174 12659 15993 19172 21915 3061 7157 10 47 13704 16032 19206 In de vorige lijst moeten 15312 15383 en 16341 vervallen Ingeweven prijien ƒ 100 000 f 0 00O ƒ 10 000 600O ƒ 2000 3 van f 1500 ei 51 va i 1000 benevens een premie an 30 000 en een van 3000 Bergambacht ONGELUK P USBAAK ZntprdagmiddaR Is de heer i West Jorp uit Schoonhdven op de ijsbaan alhier tegcn de staden drand die de eifiliijdbaan van het overige ge d lfe scheidt gereden en roo onpeluMi gevallen dat hij een hersen ichSrtdine kreejS Berkenwoude DEKPING VA NiTWBE SLOOTEN De RtjksinspectE voor de werkver uiming heeft Ko gekeuifl het platot dempen van twee slooten in dezi i emeerite liet niaximaBl uit te koe en loonbedrag is f 1 500 terwijl het Werk zal worden uitge oeri1 onder toezicht van de N eri Heide Mij Boskoop DIEFSTAI TAN SCTBOENEN Tegen een inwoAsr van Waddinxvecn is procesverbaal opgemaakt wegent diefstal van ecnige paren schoenen ten nadeele van zQn patroon alhier MI BN TE DOEN n de Burgemeester olljngchool l c rijwiel ontvweemd ter werd de f t s teru r gevonden IJo banden ontlursiren echter RCtlCOI BÉ HERLEEFT Er worden popwipcn in het werk ge itelrt om de CnL gvnonajftiekwereon Iferruten wertJbin op de been fe irensen COÖPERATIEVE VEREBNlBtWe ME BOSKOOPSCHE VEUniG 1 Jan Diversen per boi Prjmns O 9 1 20 et id tringenliloemen Sk kken 1 W l Ma l Andronicatakken nlohatakkeB Ie e rt tln C et a Um Foravtblatd hnaishlad lV20 1419 rt en hef gezwaJk op de l k tenslotte te Lekkerkerk een veilig onderdak vondai Lekkerkerk s burgemeester mr G C vaiK der Willigen aanvaardde namens zijn gemeente de mooie geschenken hoewel deburgerij geen aanspi ken op dank wilde laten gelden voor hetgeen zij a s plidhtsbetrachtmg heeft gedaan D bereidvaardigl eld tot hulpverleening in die moeilijke uren was algemeen en de burgemeester bracht d ar voorTalsn allen die er in zijn gemeente hadden medege erkt dank De geschenken bestaan uit een roodbruin hardsteöien coupe met bloemen en een zonnewijzer op een dito voetstuw Ze zijn bestemd voor plaatsing in het plantsoen bij de Ned Herv Kerk BLAUWE VULPEHi merk Blackbird Verloren op het ijs van Steynj jde naar Reeu wilk Tegen belooning terug te be zurgen Krugeilaan 101 0 8 Te koop aangeboden een paar Sip KimSTSCflAJITSEI Merk POLA S maat 24 i g W n Te bevr Boelekade 71 G 9 Advertentiën TANDARTS BICKNESE Woensdag Donderdag en Vrijdag a s AFWEZIG o 23 10 l 1 a Il Beelekado Ü hCeCKBOüC d8 Nieuwe Schouwburg 1 1 bo Beelekado TeUf 0euda U ClalMAX presenteert Doad rdag 2 2 Jan half 8 preciaB slechts één grootsche muzikale airond met internal onale attracties t DE STERRENREGEN Wet med werkin v i diverse RADIO steri en i DE MOOCHERS 1 Winnaars van diverse concoursen met een bezetting van 12 man JAOOinS GERLACH d nonmaiTe raüio accordeonist B08AN0 Inirre iaiilo muziek op interessante Instrumenten Prol ADOUO 0 I e onhandige virtuoos musiral excentriek DE PABAOUSE HAWAIIANS Heze vier instrumentalisten brengen U een keur van radio ilAWAllAN UCCI NStiN o a Hei hei meisieslief ie bent van mij De roos van Honolulu enz DE 3 AULERS Mondharmonica viituozen bekend ëoor de radl4 n Avond vol ongekend genotl Daarom neemt heel Couda deze mer renregen In osenscheuw Plaatsbespreken aan de cassa iJ 10 et per plaats Woensdag 21 laTi na 8 uur n m en Dondtrdag 22 1 n van 11 1 uur en wanneer nogkaarten voorradig s avonds aan de zaal Voorverkoop MuziekhandelP I W J ngeneel Maikl 41 vanaf Uint daK 20 an Prnzen der p aatsenf 1 00 en I I SS allca inbegrepen Manager UOUDAenUmstrekeniBert Jongeneel Markt 41 Uouda C 420 70 OFFICIEELS PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDIl NUVERHEIf EN 8C EF PVAART Organisatie van het VerzekeringsbeArljr Terpllclita aaiimeldinf feO de Bedrilfsgreep Schadeverackeflnc Nederl Staatscourant d 20 Oct I 41 no 204 Iedere oudememllkg welke la Nederland ë£a af meer der hieronder vermekle bedrijven uitoefent Is verplicht zich aan Ie mekJen onder gebrull mak g van het daartoe vas gedelde aaamcbliii fonnulier Onder onderneming wordt verstaan 1 b de all n handelende persoon l de vecmootschap onder eene firma c de coiranandltaire vennootschap d de naamlooze vennootschap de Vk ederkeerige verMkerlngs tl waartMrgmaatichapitti ondcrHnit maatschappij f de coöperatieve vereenlging g andere ondemcmini svormen dan onder a tot en met f genoemd Bij de Vakgroep Br anA verzeker mg zQn verplicht zich aan ie melden a alle ve zekenngsonüerDeinuigtn welke tn Nederland anders dan uitsluitend ter beurze te Ameterdam of Botterc m hetzij tegen vast premie hetzü op onderlinge basis brand bedrijfsschade waaronderbegrepen huurder ms inbraak stormschade vraterleldlngBchade o met dekking tegen andere gevaren dan brand uitgebreide braiadverzekeringen rechtstreeks of als her pr7ckeimgen aangaan b aUe ondernemingen welke ter beurze te Amcterdam of Rotterdam het bedruf uitoefenen x ïn gevolmachtigde eene r verz kenngsondernemingvoor het aangadn an de hieivoren onder a toedoelde verzckennfion ofherverzekeringen alsmede alle verzekeringsondernemingen v elke terbeur e te Amsterdam of Rotterdam zonder tiisschenkomst van beursgegevolmachtigden verzekeringen of herverzekeringen als hlervoren onder a bedoeld aangaan Bij de Vakgroep Tranfiportverzekerlng zlJn verplicht xich aan te melden a alle verzekeringsondernemingen welke in Nederland anders dan uitsluitend ter beurze t $ Amsterdam of Rotterdam hetzij tegen vas a premie hetzij op onderlinge basis traiisportverzekeTlngen rcchtstreeka of als herverzekeringen aöngaan Ir alle oadernemingen welke ter beurze te Ams erdam of Rotterdam hetbedril uitoefenen vdb gevolmachtlge eener Verzekeringsondernemingvooi het aangaan van de hiervoren onder a bedoelde verzekeringen cdherveizekeringen alsmede alle verzekeringjondcrnemingen wtlke terbeurze te Amsterdam of Rotterdam zonder tusschenkomst van beursge W lmachtlgden verzekeringen of herverzekeringen als hiervoren onder a bedoeld aangaan BU de Vakgroep Varia erTekering zijn verp Icht zich aan te melden all verzekeriogscmdernemingen welke in Nederland hetzU tegen vast premie hetzij op onderlinge basis verzekeringen rethtstreeks of ala herverzekeringen b aangaan in één of meer der hieronder genoemde branches ongevallenverzekering Ziekteverzekering aut mobiel enHMrttcl ke aansprakelijkheidsverzekcrlnic a glM etzekering vemioËentschadevi rzekerlng f machi riebrfeiikvenekering g paarden en veeverzekering h hagelverzekering 1 niet elders Ingedeelde schadeverzekerhigen De aanmelding bij de Vakgroeit Tussc hen personen behoeft thans nog niet te geschieden daar de aanmeldmgsformulieren hiervoor nog mei zijn uttge werkt De betrokken ondernemingen kunnen derhalve nadere publicatie t dezer zake afwachten Qt aandacht wordt erop gevestigd dat ondernemingen in Uqüldatle even CCTB verp icht zijn zich aan te melden De aanjneldlngsformuliéren 7ijn op 17 Januari 1942 aan de bij de Bedrttfsgroep Schadeverzekering bekende ondernemingen toegezonden Die ondernemingen welke geen aanmcldiUgsfoimuUer hebben ontvangen doch verplicht zijn zich bij de Vakgroepe i Brandverze ering Trqps pert ver zekering en of Varlaverzekenng aan te melden dienen hunne aanvragen om toezending dei aanmeldingsformuliei en onder opgave van de Vakgroep waarbij zD zich wenschen aan te melden tn te zenden bij de secretarlatea der vorenKwioemde vakgroepen weJke secretariaten aUen gevestigd zijn Rlouwstiaat 163 s Gravcnhase teleioon 553752 De aanmelding formulin en moeten ingevuld en ordtrteckend uiterl k 31 Januari IS IZ bit de voreni enAemde serretDriaten zijn bli nensekomen Bij opzettelyk of nalatjp met nakomen aii de verplich ing tot aanmeld ng is bij Besiuit van den Setictans Gencraal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart betreïfende den opbouw van eene relfstandige organisatie ter ontwikkeliug van hc bedrijtsleven No 20671940 straf gesteld De inrending van de aanmeldU formulieren heeft niet zond r meer de toelating van de p umetdlngspHelit Ke ondernemingen lot de Hoofdgroep Ver7ekering middels de Bedrljf gtoep Schadeverzekering en hare Vaken OndervflkRroepen trn gevolee Orrtrent die toe t g 7al naj ndcrz oek van geval tot fieval nader vtorden besllft waaromtrent de betrokkdh ondernemtn Q bericht sulk t ontvangen 2441 UB UtlUu l lUlUAIIIï VA U GKMAtBlltaUt VbOR Uk ru J4 kJ4 MwirtcrsMl detaUllstcQprUsen voor gtoentea en ruit Bakandmaklng No C lMK De iteronder volgemie rwBlen en truitonjzen ziJn vasigckteidt maxtaiumpr sen £ s gavtcii m Uc eerste koluin den hoogslen prtjs aan waartegen dé grossier de producten aaa den detailhandel mogen a Ieveren terwiH m dé tweede ilorn den ht ïg ten priïi aangegeven wordt die den c rtsument In rekenmg mag worden bracht Boven deze priïzen zullen m dit ttldvak tn geen levaj groenten en ruMaan den detaill 5l resp c m 4urpent mogen worden verkocht ook niet uannearileaa van de beste kwaliteit zijn Daar dere prUzen zlm segrond oè grt enten vn fruit van de heste kwaMtelt sullen in de mewite Rt vfiMen de yerktiuppriUen laser mueten liaaen Deze prltJüüst geldt van Jannkrl t m 1 rcbroan lt l Urosaterapruwn GRORNTIiJW Wortelen 100 kg O 16 p leg I O 10 OÜÜ 04 8 OOB 013 S y 01B 31 0 13 on 1 0 11 0 08 100 on 100 o ia io4 o 100 0J3 MO 0 48 roode peen z tof fijn gcwafojl hen ƒ 11 9B p X lof mldd grof ongewasschen 7 50 lOü S lol grof ongcu iisb hen 1 6 50 IW t tof extra grof ongewasschcn 9 90 lOtf gele peen öM lOO Robde kool loo Savoyc kool tgeel gJM 100 groen flJO 100 Boerenkool i i f um 100 Witte kool J M 100 SprultlFOOl geschoond 3480 iOO ongescboond 2330 luo Boode uien ajff loo Wittfl uien A 8 100 Statotten me log Bieten I I tot Va kg per stuk a i4 JOO n van f ï tot 1 kg per stuk ioq Hl van 1 tot H kg per stuk SJO loo Gekookte bieten 3 stuks of meer dan j stuks per IqE U46 minder dan 3 atuks pef kg 1390 VetdsUt 3528 AAdijvle glas 2464 Spinazie glaaj 3113 Prei boven 10 mm diam ia75 bmeden 10 mm diam g 820 Knolselder ü I Stoven 10 cm diam n van l rOiO cm diam Ill Van 8K a cm diam Koplrapen Mli en H rtstrapen Witkit tol 16 stuks per kg 35 meer dan Ift stuks per kg 30 Schorsen eejen OJ o 20 O ra A tot 20 stuks per kg ï ttMf B tot 45 stuks per kg k 1430 FRUIT Uruiven Miiscaat Wottrisia Leopold Ooiden Cham pion Gross Colman 119 84 100 Altcanten en Gtos Maroe 03 04 100 AppelenCox Ori n1e Ptpptn enz extra kwaliteit nit 100 1 kwaliteit 5 100 2e HJW elt 341 100 Goud rei nétten enz eitr trw Htelt 100 Ie kwaliteit 4144 100 2688 100 A t IJ OW o 47 O J5 0S6 03 Ramenas 13 M 2e kwaliteit Brabantsche Beüefleur enz 006 DM 0 extra kwaliteit f l 40 28 100 Ie kwaliteit 3808 100 2e kwaliteit 2408 100 Jacque i Lehet enz lo Ie kwaliteit 34 16 100 2e kwaliteit 14 a 100 Ove iet óortcn l O 41 on 020 o 18 o 14 o 10 Ie kwaliteit 3080 MO 2e kwaliteit 2016 100 Vat var Goud en Sterrelnetten 1S12 100 Val van overige appelen 12 88 100 Stek en wormstekige appelen zuurl 10 64 100 Stek 1 wormstekige appelen zoet 7 5C 100 Peren Beur Anjou enz o 0 68 O 36 7S O 55 O o 0J7 0 36 O 27 10 extra kwaliteit 68 88 100 1 kwaliteit 4828 100 2e kwaliteit 2688 100 Beurré Hardy enz extra kwaliteit 56 100 Ie kwaliteit 4144 100 2e kwaliteit 20 16 100 Beiirr d Mérode enz Ie kwaliteit 3808 100 Ie Ovenee soorten Ie kwalfeit 8688 100 2e kwaliteit 20 16 100 Stek en wormstekige peren i V 100 Vüo net snijden van kool mag 3 et per kg berekend worden Vnet dien verslande dat de kool na het snliden gewoeen wordt Voor het sch appen van wortelen mag 1 et oer kg ol per bos oerekend w H n Tiel d pn verstande dat de wortelen vóór het schrappen gewogea worden Vooi speciale bezorging van r esielde groenten en trtiit mag door detaillisten 1 rent tjer kg in rekening gebracht worden boven den werkelUkenverkoopnrti ai winkel Bet vragen vaa tioonere prUzen ii straflïaar Bewaar deze opgave en gebrDll naar 1Nieuwe ooedven kunnen de VTo tere ong idig maken 2445 178 OFFICIEELEJ Pt BLICATIF VAN HBT DEPARIEMKNT VAN LANDBOUW EN VISSCHf BIJ MaxImum prUaen zaalerwten Bet RUk ibureau voor de Voedselvoorzieiung in Oorlogittjd n akt bekend dat voor zaalpeiilvnirhten de volgende ma lmumpri zen zijn vastgestekl In deze prijzen ia de omzetbelasting inbegrepen Tolerspnis Telersprils Verbniikears T ongeschoond geschoond en prits lian j geplomlieerd delsprt per IOO kg per 100 kg per 100 k Gro ir erwten NAJt 1ste nabouw 18 75 2170 f HM Idem 2de en ouder 17 75 20 45 2360 Schokkers N A K 1st nabouw 19 23JS 26 39 Idem 2de en oudere 18 22 06 25 15 y Blauwpeulco N A K landras 20 24 70 27 85 Blauwpeulpn ongekeurd 18 50 25 30 Wijker Vale ongekeurd 18 50 25 20 Mansholt Hale CapucUnera N AK 1ste nabouw 23 8 IS 4B 32 SO Idem 2de en ouder 22 70 27 9S 31 10 Grunp roiljnerwten N A K Ut nabouw 27 33 50 36 65 Idem 2de en ouder nabouw 25 75 31 70 34 Halflangstroo erwten ongekeurd 24 75 i 33J6 Platt vale erwten ongekeurd en N H1 langstro grauwe erwten on geke urd 21 5 42 r Langstroo graMwe erwten N A K landras 33 7 41 SS Gele erwten ongekeurd 17 22 7 De t l r prl zen lijn exclusief zak Levering geichiedt op P I CA voorw den franco binnen 10 km afstand van bet bedrijf van den t ler Verder vracht komt voor rekelimg van den kwnïer Ia d teleraprijzen vooe geplombeerd N A K zaad zijn Inbegrewn de keu ringsen plombekosten aUme i e n bedrag voor kweekersvergoeding 1 Wanneer de handel ongeschoAid zaad koopt komen plombekosten en liweekersv ergoetling te zijnen tarfe In de handclspnjz n zijn Inbrercpen eventueel commlssioiuiair agentenkn grooTh ïndel provi ie De handelsprijzcn zijn exclusief zak en f pakhuis van den handelaar Op rekening gestelde zakken moeten bmnrn den gebruikeltjken termö door den handel tegen factuurpilfs worden teruggenomen Uitgaande en inkomende vracht voor70o er deze laatste ƒ 0 10 te boven sat komt voor rekentog van den koopei Een gespecificeerde opgave van d weiltelljke vrachtkosten moet op de nota van den handelaar vermeld worden BI afname van 10 tot en roei 23 Jtg mogen bovAigenoemd gebrulkerspriiren verhoogd or cn met ten hoogst 25 T bil afname van 1 tot rn met 1 kg met 45 en bIJ afname van 1 kg of minder met 65 De aldus bereikende prijzen gcldi n inclusief vracht verpakking en veigoedingen vo w tUF chcnnersooen j De handel In zaaipeulvruchten is sle t tdegestaan aan dl handelaren cotiperatitsl die ten aaizaad ovtreenkomst retor peulvruchten met O Nederlandsch Akkerbouwcentrale hebben aancegaan Over het algemeen is slechts d handfel door den NAK goedgekeurd zaalerwten toegestaan met ul zon lering van die soorten nl Blauwpeulen Wakerval halflang lrooerwten waarvoor eveneens een Prij voor ongekairde zaaierwtcn is vistge teltl platte vale erwten Noord Hollandsche langstroo prauwe erwten en gele erwten Deze mogen echter slechts in den handel gebracht worden wanneer ztJddor den NAK op parttj Tim goedgekeurd en geplombeerd Het vervoer van acre erwten van den teler naar den handelaar itaal ondercontrole van den NAK j i Wordt door den teler rechtitreeks afgeleverd aan een andereii teler am mag maximaal den hierboven genoemden verbruikersprils verminderd in ƒ 1 50 m lining worden gebracht tOJ Oud Blik Te koop levraagd Adres Eerste Kade 30 inuda 1422 7 GEVRAAGD flink R K Meisje voor dag en nacht v g g Adres Van Strijenstraat 5 O 421 7 RASHOND te kootigevraagd groot of klem Brmet pnis en Iceftild no O 425 burvan dit blad Qevraa d een LOOPJONGEN 14 16 ia if Aanmelden Wocnsdagnantiddag Magazijn UEUKt il Tieidewec 23 1 424 Circulaires of lldere trulfc erken ingpiondeto op siveT eniies waani word vern ctit wieven te jer ifeo aan nn uri ju worden dooi jnze JpinisTatle mei dooiee or icfu er tnaerfl buivea ipzei stukken iet bescwkking an rtt f7 i i n daarna ztl veriB van de niet af ehsal trieven tot vemieiieint ia rcar w n1 n ovpreegaan