Goudsche Courant, woensdag 21 januari 1942

GOUDSCHE CCUBANT Woensdag 21Januari 1942 NIEUWSBLAD VQOR GOUDA EN OMSTREKEN j r 80e Jwrganj No 20839 Chefreda H TTraSl Ooudt Sabang en Sibolga gebombardeerd Batavia verwacht Japansche pogingen ie steunpunten rondom Java rn te nemen Langs de Oost en Westkust van Malakka oprukkende Japansche troepen vereenigen zich Volgens een bericht uit Batavia hebben de Nederlandsche autoriteiten HaantMf meilPKedeeld dat de Japansche luchtstrijdkrachten bij liaar aanvallen op je mailneiteunpunten in den Oost Indischen arcblpet waaiervormig vliegen ever een gebied van 2800 mijlen Van dez IMe zijde wordt uitdrukking gegeven um het vermoeden dat deze aanvallen het begin vormen van Japansfhe pafingen om strategische punten die i yt beheerschen van alle kanten in te taien Volgens te Batavia ontvangen berichten zijn de plaatsen Sabang koleniteUon en haven aan de uiterste Noordpunt van Sumatra en Sibolga haven mh Sumatra s Westkust gebombardeerd Tegen den vUand het ijs heeft het grondpersoneel een speciaal wapen den verwarmingswagen De dikke slangen waardoor de warnie lucht geblazen wordt worden onder ea motor aangebracht om deze voor te verwarmen fWeltbild PoIi goon P K Kortiotz Groote belcmgstelling voor den Elfstedentocht Aantal ihehwmers wordt graater dan vorig f aar mm Her re Duoe rivuecr coMimKensriN TOT aAI tFfrfr r f N M 1994 DE OPMARSCH NAAR SINGAFORE Votgena de berichten van het front OP Haiakka wordt buitengewoon heftig gevochtton aan de rivier de Moear ea langs den weg die door Middenloliore loopt De gevechten bier zijn niet minder verbitterd dan die aan de WestknstvanJohore Door handige om trddiende bewegingen hebben de Jajaaiobe troepen dé vijandelüke 8ste ftiaechaniaeerde divisie omsingeld De sterkte dezer divisie wordt geschat op iUAO man aj verdedigt oen sector tanchen den weg door Midden Johore n het bergachtige terrein aan den bovenloop van de Moear De woordvoerder van het Japanschelager heeft medegodeeld dat de Japan new UI drie colonnes naar hei Zuiden oprukken Bvizonder in hét oog valleül IS zwakte der Britsche luci macht ten Zuiden van het iebied waar de 8ste divisie is ingesloten De Japansche verhezen zyn tot öusVrre verrassend gering geweest hetgeen in de eerste plaats een gevolg is Tin het gebrek aan strujdlust bu den tegenstander en in de tweede plaats van de meerdarheid der Japanners m de oorlogsvoering in de wildernis allitui de woordvoerder De Britsche luchtmacht bevindt zich thans nog slechts op twee vliegvelden op het eUand Singapore zoodat een verdere verslapping der Britsche bedrijvigheid in de lucht verwacht kan worden üit de laatste berichten blijkt dat lapansrlie troepen die langs de Ooste lyke en Westelijke kust oprukken zich intusschen op een niet nader noemde plaats in Znid Malakka hebben vercenigd Zoodoende is de Zuidelijke punt van Malakka voor een eventueel nog mogelijken terugtocht van de omsingelde vijandelijke strijdkrachten ten Neoiden van dezen lijn i volkomen afgesloten THAILANDSCHE TROEPEN IN ByRMA Volgens den Britschen berichten Hients heeft radi Madras gemeld dat d vyand op nog een plaats in Zuidilurma is binnengedrongen Een afdeeIhig Thailandsche troepen heeft de grens ten Oosten van Myawadi oversokreden Ten Noorden van deze stad is een utryd aan den gang Myawadi ligt ongeveer honderd kilometer ten Westen van Mouhnein en ongeveer 30 kilo raeter over de Burmeesche grens i LUCHTAANVAL OF RABACL Japansche bommenwerpers en jagers heboen een hevigen luchtaanval gewan op Raboul op Nieuw Gumea Golven Japansche vliegtuigen bombardeer het vliegveld waarbij militaire inetatlaties beschadigd werden BR LAGËRHmS EN DE TOESTAND IN 008T AZII r da Britsdie berichtendienst dt hebben de afgevaardigden van wt Lagerhuis pogingen In het werk gesteld om tot een onmiddeUuke be Wwüng van den emstigen toestand m J Azië te geraken De naWonale li al Granville wenschte een voftr= in te dienen voor verdaging van het Huis om de kwestie te bespreken of men vliegtuigversterkmgen naar Smgapore heeft gezonden De speaker wees dit voorstel echter als ontoelaatbaar van de hand Granville wilde daarop aan den minister president de vraag stellen of hij de verzekering kon geven dat vliegtuigen uit Engeland naar het front in het Oosten zijn gezonden Ook deze vraag liet de speaker niet toe ELf SJEDE H De Manchester Guardian dringt er op aan dat Churchüljin het Lagerhuis zoo uitvoerig mogelijk verslag zal uitbrengen over denVflestand te Singapore Het is noodig aldus het blad dat hü zich niet beperkt tot ge meenplaatsen Het land moet het gevoel Icrijgen dat de regeermg werkelijk een plan en een doel heeft Overigens kan de toestand niet ernstig genoeg afgeschilderd worden KtSrmTWJ Door de verinderde wijze van fcisd fvingen is er nog niets van te zeggea hoe groot het aantal deelnemers aaa den Elfstedentocht dit jaar zal wonien De verwachting is dat het aantal van het vorige j ar zijnde ruim drieduizend zal worden overtroffem Iedere frem brengt thans te Jjecuwarden deelnefliers voor den Elfstedentocht aan zoodat de drukte TOGO OVER HET DOEL VAN DEN OORLOG Groot Oott Azië draagt geen exclusief karakter GEEN VUANDSCBAP JEGENS HET VOLK VAN NXD DIDI8 De Japansche minister van Buitenlandsche Zal en Togo heeft in den Ryksdag een rede gehouden vjaarin hij allereerst o a ulde bracht aan de schitterende prestalies der Japanschg troepen Zooals reeds tijdens de vorige Ryksdagzïtting werd verklaard heeft de oorlog om een Groot Oost Azië te verkrijgen ten doel de AmenkaanschBritsche ereldheerschappij ten val te brengen welke door zelfzucht uitbreiding en hoogmoedSwaauzm is opgericht Het IS een oorlog om de bevrijding van geheel Oost Azié en voor den optKiuw van een nieuwe orde in de wereld Het front Japan Duitschland Italië wordt steeds krachtiger Hoe waohoplg Amerika en Engeland ook mogen trachten Japan Duitschland en Itahë van elkaar te vervreemden er is voor dergelijke kuiperijen absoluut geen plaats De verhouding tusschen Japan en de Sovjet Unie heeft geen verandering ondergaan De betrekkingen worden nog st s door het neutraliteitspact geregeld Wy zijn bereid het standpunt van de Zuid Amenkaahsche landen volkomen te respecteeren zoolang deze zich niet door de dwarsdrijvigheid der V S laten misleiden en tegenover Japan geen vijandelijke of onvriendelijke houding aannemen De Japansche regeering wijdt aan de conferentie van Rio de Janeiro een gespannen aandacht Japan koestert ook g en vDand De Elfstedentochtbegint bij Leeuwarden en gaat direct naar het Zuiden m de richting van Sneek by Bartlehiemgaai de tocht naar Dokkum en vm hier terug naarLeeuwarden Hette rüden aantal kHomatiers is tusschen de contrölep tea aangegeven © 4204 steads toenvsrat evenals te bekende elfstouenstamming Onder de ingelcomen inschrijvingen bevinden zkh ojn die van de hoeren Huizinga Bruins uit Usquert die reeds zes maal den tocht volbracht van Swol de bekende tenulsser en jongert uit Maarss n die reeds cenlge malen in de kopgroep den wedstrijd Ijeëindigde en dit kaer zal trachten als wmnaar an het eindpunt te komen schap jegens het volk van Nederlandsch Indie Wij hebben er derhalve in de verste verte niet aan gedacht dat Nedèrlandsch Indië tot zijn eigen nadeel eén werktuig van Amerika en Engeland kon worden Nu echter Nederlandsch Indie zelf tot daden van openlijke vijandschap is overgegaan waren wiJ gedwongen krijgsoperatie tegen dit land te Jieginnen Er ziJn nog zekere kringen in Tsjoengking die zich op Amerika en Engeland zouden willen verlaten Ik geloof echter dat de dag niet ver meer is waarop zij over de gemeenschappelijke missie van geheel Oost Azië zullen nadenken en het ware karakter van deze missie inziende by den opbouw van de nieuwe orde in Oost Azië zullen medewerken Het doel van den tegtnwoordigen oorlog n L het verkrijgen van een geirieschappelijken welstand in de sfeer van het Groot Oost Azië vindt zyn oorsprong in dezelfde geestesgesteldheid die den stoot gaf tot de oprichting van ons keizerrijk en is gebaseerd op de erkenning van de lotsverbondenheid en de taak van de volken in Oost Azië Het is derhalve heel natuurlijk dat Japan de gebieden onder zijn controle plaatst die ter verdediging van OostAzie absoluut onontbeerlijk zijn Het zou in overeenstemming kunnen zijn met het licht van de groote principieele waarheid welke ten grondslag ligt aan den tegenwoordigen oorlog dat de gebieden die totdusver Am fikaansfli of Britsch bezit waren een geschikten status wordt toegekend welke bij de cultuur van hun bevolking is aangepast Het is vanzelfsprekend dat de tegenwoordige oorlog die onloochenbaar streeft naar het vestigen van de Groot Aziatische welvaartssfeer op den grondslag van deze opvattingen een essentieel verschil vertoont met een zoogenaamden aanvalsoorlog Het telt dat de leiders van Amerika en Engeland dezen oorlog met de uitdrukking agressie trachten af te doen bewijst alleen dat zU geen handbreed afwijken van hét denken en de methode welke passen bij datgene wat zij totdosver zelf hebben misdaan Japan heeft zelfs niet in een droom gedacht aan een rassenoorlog zooals Japan door de vijandelijke landen verweten wordt Ook bestaat voor Japan geen noodzakemkhdd om een dergeiijken oorlog te voeren Daarenboven voert Japan desen oorlog niet uit eenigerlei enghartige ea xelfznditlge motieven en evenniin draagt het denkbeeld van oén gemeensehappelijke welvaartssfeer in OogtAzië een o ander exclusief karakter Dientengevolge is het vanzelfsprekend dat het economische verkeer tusschen deze sfeer en de hier buiten staande Uinden met het vorderen van den opbouw van deze genoemde sfeer steeds levendiger zal worden Wettelijke en i I Als weggebruiker dient u de Kerfceersteefcens in acht te nemen dot IS U10 wettelijke plicht Als Nederlander behoort u o VrydoB en Zaterdag een verkeerstteken te koopen van Wmterhulp ten bote ran uui nooddnipige landgenooten dat i uw moreele plicht l nM agwKsw vmKWMKKKKe De nieuwe protectoraatsregeering VERKLARING VAN DUITSCHE ZIJDE De reorganisatie van de protectoraatsre geenng te Praag heeft niet slechts een binnenJandsch politieke maar na uit de verklaringen van den president dr Hacha blykt ook een eminent Europeesche bejeekenis De pacificatie in het vroeger Tsjechische gebied staat naar men van toonaangevende Duitsche zijde verklaart m verband met de algemeene Europeesche ontwikkeling waarbinnen het Tsjechische volk als gelijkwaardig lid wenscht te worden ingeschakeld in het door gemeenschappelijke solidariteit gedragen nieuwe Europa Met de reorganisatie der regeering wordt het daartoe de mogelykheid gegeven Het meuwe kabinet heeft dus in feite een Europeesche taak voor het Tsjechische volk op zich genomen DE OORLOGSVERNIELINGEN IN FRANKRIJK Het bureau voor den wederopbouw berekent de tydens den veldtocht van 1940 m Frankrijk vernielde huizen opeen totaal yan 70 000 terwyl 200 000 huizen beschadigd werden In den oorlog ran 1914 1918 zyn volgens de gegeven vain dezelfde instantie 375 000 huizen vernield en 560 000 beschadigd In ruim 500 steden en gemeenten zyn na den wapenstilstand mFrankryk wederopbouwwerkzaamheden te verricht Het bureau voor den wederopbouw in Parijs heeft op het oogenblik 156 stedebouwkundijgeo in dienst r VOLLEDIGE STAKING VAI AUTOPRODÜCTIE IN VER STATEN Naar de Britsche nieuwsdienst uit Washington meldt w ftdt in de V S vanaf t Februari de geheele piWuctie van personenauto s en Uchte vrachtauto s onverschillig of zy voor civiele militaire of exportdoeleinden dienen estaakt f DE CONFERENTIE TE RIO Argentinië en Chili in de oppositie NOORD AMERIKAANSCHE VOORSTELLEN IN ZES PUNTEN SAMENGEVAT Op de pan Amerikaansche conferentie IS de belangstelling nog altijd gericht op de houding der beide ia oppositie staande landen Argentinië en Chili zoo meldt United Press uit Rio de Janeiro Men gelooft dat het resultaat over het voorstel van het verbreken der economische en diplomatieke betrekkmgei met de asmogenJheden Woensdag bekend kan zijn Argentinië zal vermoedelijk een compromis prol eeren tot stand te brengen terwyl de Chileensche houding nog niet duidelijk is De Argentynsche vice pr ident Castillo heeft opnieuw verklarmgen afgelegd omtrent de conferentie Hij zeide dat er in de houding van Argentinië geen wijziging is gekomen en dat dit ook niet zal gebeuren Deze vry i oedige en loyale houding stemt overeen met de opvatting van het land of zU nu verkeerd is of niet De minister van Bujtenlandsche Zaken a i Rothe y heeft de te Rio verspreide geruchten tegengesproken volgens welke S imner Welles naar Buenos Aires was uitgenoodigd om met Castillo te onderhandelen Even onjuist zim de inlichtingen volgens welke de Braziliaansche president Vargas zich telefonisch in verbinding heeft gesteld met Castillo ten einde Argentinië tot een beslissing te bewegen omtrent de kwestie van het verbreken der Intrekkingen met de asmogendheden De druk der V S fn o de Janeiro wordt steeds sterker en de van NoordAmerikaansche zijde in zes punten samengevatte voorstellen zün naar men van Duitsche zyde verklaart niets anders dan een misleidingsmanoeuvre waarmede nten de ZuidAmerika toegedachte bittere pil wil vergulden De onderhandelingen doen aan den anderen kant zien dat eenige staten nog steeds met alle middelen trachten zichzelf te redden van nationale en economische vernietiging De aankondiging van Huil dat men eventueel de douanegrenzen tusschen Noorden Zuid zou kunnen afschaffen kan volgens Duitsche opvatting alleen aldus worden uitgelegd dat daarmede het begin gemaakt zou zijn voor het binnenstroomen van het Noord Amerikaansche imperialisme in het Zuid Amenkaansche gebied Herleving der Braziliaansche rubbercultuur De Braziliaansche pers maakt melg ding van geruchten volgens welke op de conferentie van Rio het plan tot oprichting eener aluminiummdustrie in Brazilië t esproken wordt Bovendien zou de mogelijkheid eener herleving van de Braziliaansche rubbercultuur ondefzochl worden Zfm 1 9 35 onder 18 07 Maan op 12 10 onder iM Men ia verplicht te ver doiatereB van conaondertfang S tot zonsa l om L 8 Lantaarna van voertoitfeo é moeten een bali nor na zonaS K712 ondertSanii ontstolteo worden A f en noi De arts Van den Duitséhen staf is met zyn volksv u v e linies aan zyn snelle hulp dmken j hun leven Op onze foto ziet men het kleine vcrvoer el naast een grooten tractor voor luchtafweergeschut fHoƒƒmanl P K Zvrilling I m i £ Denr dacea werdoi de ingexamelde woUea goederen en pelzeninceladen om te worden vervoend naar het Oostfront ten bettoere van de soldaten Polygo m Mtyer Het bekende lio el Germania te Venlo werd door een brand zwaar geteisterd Twee kinderen van den gerant werden door Duitsche militairen den Sanitatsfeldwebel 6 E R D Freysoldt en Unter offizier Klein met gevaar voor eigen leven uit de vuurzee gered Enkele turen na hun r ddin zijn de kinderen echter overleden Polvjdbn lf VenthCjt Brodert In de aula van de Gemeente univer iteit te Amsterdam hield prof dr T Goedewaagen een rede voorhet NatSoc Studentcnfront Op de eerste rU geheel rechts de burgemeester van Amsterdam E J Voute Polygoon SaaerB V