Goudsche Courant, woensdag 21 januari 1942

WOENSDAG 21 JANUARI da gnag bg Wloterawijk aan den Ua sl Ui tmt bi k mb de CrdtbeUnle bfl Wagenbigen of aan de Hollandaehe Waterlinie bq Utrecht Dit la nu voor nieinand Ms besef heeft van bet groots gebeuren van dezen tijd macr een vraag Ons Vaderland zal vsrde dlgd wordmi aan ds grens van Buropa Daar zullen iQ staan ds Europeeache volkeren achondsr aan schouder aan den Oeral in het volle besef van hun Bu ODee elie solidariteit Daar zullen ook Nederlandsche divisies staan naast de andere Garmaansche broeders naast ds ionen van de ander Ruropeescba volkeren EB zij zullen hun Bnropeeschen plicht doen omdat wij Nederlanders geen lafttards willen zlja en gsen paratrieten maar vol waardigen in het nieuwe Europa l it de vervulHng van onzen plicht zullen on e rechten voortvloeien Zjo zil dherrijzenis van Nederland n Aan ons de taak decen weg te gaan tot heil van Volk en Vaderland twt tal haar vovrae pttditco ut al bun en inriooapcn hOitl hetiU te opt acht m miliiitiiilii te bouden In een takDit aMMSkje kan loede thans bt tfe be 4Jfiar Biiaatle warden aatK VT a d Voor nader M zaodertie led wordt ventcaen naar di In OkliladNi op te nemen daebetrttlende u f B sli pulillcatte Aardappelen in de chfl IN BBSTAORANTS DSB MAAL mt WEEK yaueucat De cterk gestofteii vruc naar ard mxlen maakt bet io verband met aie beschikbaie hoevaeBieden itoodzakal k dat bü het gebruik van St belangrijke voedlnpBnlddel lk onnoodig ver Uës aan voedin waardt wordt voorkomen Een van de mkMelen om dit doel te beteiken i de aatd vpelen in de scfail t koken en deze tan daarna te verwljdenen UiteraaKd dienen ook de rcitauraatbedrifven tot het bereiken van dit doel inede te weri en Daarom is bet aldus het Vad met ingang vin 19 dez op Maandag Woensdag en Donderdag nog slechtg geoorloofd aardappelen aan de gasten te terveeren die in de schil zijn gekookt Deze verplichting geWt voor alle restaurants geen uitgezonderd dus ïfétaria s lunchrooms restaurantafeehngen en alle andere met een restaurant geiyk te tellen inrichtingen d ook voor uitzenders van diners en maaltijden In de meeste gevallen zal het aanbeveling verdienen de aardappelen dade Ulk na het koken te pellen daar dan het minste verloren gaat He staat den guratevu intusschen vrij den gast fle aardappelen in de schil voor te bn 3p de bedoelde dagen is het evenmin toegeotaan rauwe aïirdappelen te gebruiken voor het maken van slaatjes enz Wel mogen de in de schil gekookte aardappelen tot aardappelala puree en dergelijke gerechten worden verwerkt Het spreekt vanzelf dat d hoeveelheid aardappelen die den gast gegeven wordt door dit voorschrift geen wijziging mag ondergaan Treinbotsing bü Blauwkapel EEN DOODE EN ZWARE MATERIEELE SCHADE OiStermorgen om kwart voor vUf ilJn op het knooppunt Blauwkapel der spoorlijnen Utrecht Amera foort ea Utrecht Hilversum twee goederentreinen op elkaar gebqtst waarbij een doode te betreuien valt n groote materieele schade is ontstaan Een goederentrein Utrecht CS komend en rüdend in de richting Hilversum was voor het grootste gedeelte dit knooppunt reeds gepasseerd toen een uit de richting Amersfoort komende goederentrein in voUe vaart met dien trpln in den flank in botsing kwam en de achterste wagons greep De botsing wfis zeer hevig enkele wagons werden volkomen versplinterd andere kantelden tenwijl van beide treinen verschillende wagons uit de rails liepen De remmer v D uit Amstardam werd zwaar gewond en ia tijdens het transport overleden De materieele schade is belangryfc De oprüimingswerlizaamheden zijn in vollen gang EEN DAAD VAN GEMEENSCHAPSZIN Het gezamenlijk personeel van het departement van Bijzondere Economische Aangelegeïiheden te s Gravenhage heeft een deel van het maandsalaris in December als gift aan Winterhulp Nederland ter b chikking gesteld Het bedrag van de giften is reeds aan de W H N overgemaakt IDit voorbeeld van gemcetischapsztn moge het personeel van andere instelling cr en bedrijven tot voorbeeld strekken DOODELUK ONGEVAL BIJ HET SCHAATSENRUDEN Te Géeuwent ug geneente Dwinaela kwam de 16 iarige P Mulder uit Delfzyl die bij een oóm logeerde op de Ijsbaan in botlln g met een anderen rijdM De gevolgen waren zoo ernstig dat de jonge man gisteren is overleden OVEBDBACHT VAN TE SCHEUREN GRASLAND TOT 1 FEBRUy U De regeermgscommissaria vq r de Bodemproductie maakt bekend H de mogel Uieid tot overdraoht Ifhn te scheuren pasland met in an lian 1 Ttbrvmi 1942 vmntlt geslotibri OvenbachUaanvragqt lke na SI Januari 1B42 bü de betrokken iaataotte lymenkijmea zullen derhalve niet meer in behandeling kuiuien ardeti genomen K08TWINNER8VESG0EDING OOK VOOR WERKLOOZE VEU WILLIGERS BU OEN HJkJi Naar aanleiding van de talrijke daaromtrent gestelde vragen deelt het hoofd van het bureau koslwirfnersvergoeding nersvergoedingvan den Nederlandachen Arbeidsdienst ops ihede dat de meuwe regeling in zj ken de toekenning van Jkostwmnersvergoedmg op basis van de voor de werkverruiming Idende loonen ook van toepassing a ten aanzien van die vrywiUigers die uor hun opkomst werkloos waiCen NUUWB OVIlBN Van S t m U Januirt IMt tün e m dnt an de voliemte btiingin Fl B Poppers flits NV Goeilerenluii d v h H B de Leeuw MOW NV v h Oiwistrtn en Koppel WOO Hendel In se rot n metalen v h B J Ntjkerk 5000 f Kelin Ë toeb imoo H Drtithout en Zn NV W NV Con ecUef br Apart 1600 tel ri k Oertqr uw Ain Land n wi Jjrin mt ellen t Amaterdm KW H M Ia totaal la onvawn p Itëw arav I it m si t 1 SCHAATKNBUDCN NOO MUB TOCBtBN DOOM Zi iI BOLI AND Maten ea w a lea ta e hten De ZHXr cr anjaeert In aanitu tln op de Mhnuilen merentoehtcn een tweetal leritiia toerl9ten1 chten Vn da aa kunnen t toohten w mien ffemaalct over afstanden van 40 en 80 km van Oouda uit start Bfluieven Ook kan worden gestart te Uithoorn oafé Vertioet te L an ei ar oefé Roocendijk en te Nieuwkoop tcaté v d Bosch ZatianiAg a s worden twee molentochten georganiseerd over afstanden van 15 tot 4S k m Hüertoe loan uitsluitend wjrden gesbsert te Leiden café Zon eraorg Voor bovenstaande tochten zUn van 930 a afstartloaarteti veikuijgbaer JONKER KLOPT LANRENDUK TE OVDKABSPEL Op de tisbaan De Volharding te OudKJar ïel werden gisteren nationale wedatrfjden In het hardrijdcn gehouden De voorikaamste uitslagen lulden 900 M 1 M Jonker 50 2 sec 2 C van der Kommer 1 2 aac 3 S van Hoorn 51 4 aec 1800 M 1 M Jonker 2 44 4 9ec 2 S van Hoorn 2 45 4 aec i Jan l4n endljk 2 47 aec SOOO M 1 i n LancendUk 9 41 sec 2 M Strljbls 9 48J sec 3 S van Hoorn 9 SÏ 4 aec Totaal klassement l M Jonker 2 Jan Langedijk S B van Hoora KAMPIOENSCHAP 8CHOONKHDEN ZUID BOLLAND De DordlscÉie sneeuw en IJsclub organiseerde gisteren de jaarlIJksche wedstrijden om het hiamploenfichtap schoonrtjden van Zuid Holland De tllta agen lulden Dames Sentore s Kampioene van Zuid Holland mevr A O Loggen Boontje Hulzen N H 2 mtl h Schippers Wesluan 1 me I rttnjteer Nieuwe NHedorp HeerenSenlorea l Kampioen van Zutd Holland J Ouperua Alkmaar 2 A Bakker HUveriunK ï F C van Balen Oen Haag Damesjunlores I m S Kieft Holl 1 mevr A de Boo Oiweneveld Hooifddorp 2 mei A van Arket Hoofdrtoip Heeren Juniors a 1 C J de Klerk Haztriwoude O X Blaauboer Kolhom 3 O KmyHIksï Zwtindrecht FOKJE VAN DER VELDE KAMPIOENE VAN FBIESLAND Gisteren wenlen tai lïtealand wedstrijden In ha handrtlden voor dames gehouden om hot kamploenscbap n Frte and Hieraan namen IS vwi de aneieta rydsten deel De kamplosne van Nedërtand Fok van dar Velde wirt ook tm to se g e vl ei en jeaarbt T Hauta uH Orouw haar knu parttJ gaf P KEIZOt KAUFIOEN VAN OK DBUANI Te Zutphen la glite wi een edslrljd om het ppovlnclaal kanqitoenschap hantrüden wan CWdertaro J howlen P KelMr uit De Lier wi t In hel rigenrveeh klaasamieat beslag te leggen op da eerste plaats De resultaten Waren 800 li 1 J Breed J t P Keysar MJ 2 A Weterlngs IfiOO M 1 Keyier 37 1 J Breed 2 48 3 Wetering SOOO M 1 Keyset 4 2 Weterkigs SSaS 3 Biteed Algemeen assement eerst en kampioen P Keyaer 1M44 2 Breed 164 J6 J Wete rlnm 167 428 Nederland én Europa Wu ontleenen aan het A 1 g H bid Nederlands gebied is uit politiek oogpun t even b e 1 a n g r ij k als wa h t moederland betreft gering van oppcrjvlakte li onze dag heeft de eisch van beJtaansru i üe in meer dan i één land Se aandacht en wü meienen daaraan m s glands belang eenige woorüien te moeten wjjden want dat pr bieem bestaat voor ons zelf in uitzctfiderlijk sterke mate Vergeleken met andere staten hebben wy een buitengewoon groot bevolkingsovarschot Op ons Europeesch gebied moeten wü het buitenland nioge zich goed voorstellen wat dat beteeken i per vierkante myi 818 menschen voeden dat is meer dan nderhalf maal zooveel als Duitschftnd drie maal zooveel als Frankrijk en nog altyd niet minder dan honderd zielen meer dan Eïngeland Rond negen million menschen te voeden in een lan welks bodem slechts vier millioen fn het leven kan houden dat is een kimststuk dat slechts mogelijk is door groote krachtsinspanning Onze overzeeschd gebied eelen schoon niet geschikt voor duurzame vesügirg hielpen onsl daarbij al is de groote bevolkingsdichtheid van Java met 7Ï4 bewoners per vierkante myl een der allerdichtst bevolkte gebieden ter wereld en daardoW een probleem op zich zelf Wij moeten vare i wij moeten handel ttrijven wij Roeten anderen diensten bewijzen a iders kan ons volk niet bestéén Hopen wij dat gezond inzicht en verstandig beleid wellicht door nood gedreven weldra een reactit in de wAreld zullen teweegbrengen opdat dé barrière worden afgebroken die ook èfis volk zoozeer benauwen i Daartoe is echter in de eerste plaats noodig begrip voor elkanders moeilijkheden Hoc het n i eit moet al ware het slechts omdat het op den duur zoo niet kin heeft de liquidatie van den vorigen oorlog getoond Toen pa 1815 de Napoleontisch oorlogen een einde namen hebben dfe overwinnaars met ware staatsmanswijsheid aan Frankrijk niettegenstaande alles wat er was voorgevallen een zoodanige plaats in de wereld gelaten dat de Fransche n tie die ook op den duur kon aanvaarden Hoe schril en hoe teleurstellend steekt die koele zelfbeperking dat verstandige beleid af tegen de regeling die Da den wereldoorlog tot stand kwam Onfetwijfeld past be een land dat niet aan den vorigen oorlog deelnam niet om over deze zaken anders dan met betchekienheid te spreken maay ec 1 ieder i hier bel ngne bende en het moet toch eikkid m jrantau van Duifsdilanda nooden en Iiroblemen iie er nu eenmaal wiren Irok mm zidt In de overwinnende landen bitter wvinig aan Financieele hiilp op eenigizini poote schaal eUJk Nederland m 1830 tosi daarvooir cog eenige moed abodig was aan Dt its diland verleende stond ia dien tfld volkranan alléén als vooa beeld van begr4 voor wat een ovei wonne ook en niet in bet minst in het a mé belang noodig had Het gebrek aan begrip voor hetgeoi in het belang van Europa had moeten en ktinnen geschieden ten aanzien van Duitschland m o e st bU ke natie en zéker bjj een volk van die grootte eln krachtdadige reactie wekken Overwegingen der overwimaaTf omtrent de chuld aan den oorlog van 1914 hebben het tot aller ongeItik gew xmen van wijsheid in den trant van het Weener Congr En zoo ts het dan ook dat wat k 1919 is geschied reeds twintig Jeren later was uitgedelgd Mag men zich niet afvragen of het nu eindelijk geen tlJd is geworden voor een juiste en verstandige regeling der zaken tTan EusopaT Zulke woorden mogen dimkt oiu wel een gezegd worden op een plaats als deze in een land dat nich West nóch Midden Europa zou willen zien ondergaan in verarming en bolsjewisme en misschien vernieling WU weten aldus het Hbld dat wat hierboven staat geschreven slechts in beperkte mate Instemming vindt in Ifederland hoewel het toch een let terlijk citaat is uit een rede welke de toenmaligeminister van Buitenland sche Zaken mr Van Kleffens op 26 Januari 1940 drie en een halve maand vóór zijn overhaaste vlucht naar Londen hield in de Eerste Kamer der Staten Generaal Deze rede welke destijds hier te lande van jepaalde zijde veel critiek ontmoette juist vanwege den bovenstaande passus was toen een volkomen nieuw geluid in s lands vergaderzaal waar men de medaille van het Europeesche gebeuren slechts aan één zlJde de westelijke placht te bekijken Daarom had deze rede dan ook slechts een theoretische waarde waar zij gewaagde van levensruBntevraagstukken de domheid van Versailles de begrijpelijkheid der Duitsohe reactie de noodzakelijkheid eener regeling van de Europeasche zaken en het gevaar voor onderging door het Bolsjewisme De figuur van den spreker heeft sedertdien in de oogen van sommigen mirablle dictu aan betcekenia gewonnen nu hlj tijdens de oorlogsdagen naar Iiónden uitweek de regeling der levepsruimten en der Europeesche zaken actief tegenwerkt en de bondgenoot is zoowel van de stuwende kracht van het oorzakelijk Versailles Us van het verfoeide bolsje wisme hoewel de helft dergenen die destijds als regeering mèt hem het land verlieten zich daaruit bereids hebben losgemaakt Hopen wij echter dat vóór alles de Inhoud der bovenaangehaalde woorden thans tal worden verstaan als practische waarheid Van Grebbe naar Oeral In Volk en Vaderland uif ir h Mussert de leider der N S B zl n bezorgdheid over hetgeen zich thans in Vederl Indiê afspeelt Hij vindtdaar in aanleiding om te constateeren dat het Nederlandsche volk thans zit op Ie pulnhoopen van wat eens een Ne ilerlandsrh imperium was maar schrijft hij rte vlag blijft niet halMok lp pulnhoopen blljvpn niet liggen Al doorlpvon wij de zw arst e pe iode in ons volksbestaan sinds ander halve eeuw voor ons i dit geen reden om bij de pakken te hlijven neerzitten Wij gaan bouwen Bouwen aan de nieuwe toekomst van ons volk dat niet ten rwider mag gaan Wij paan inze plaats veroveren in het nieuwe wordende Kuropa F r ral hard aange nakt moeten worden er zal met Ijver n toowijrting gewerkt gediend moeten worden en dan ziiltpn wij zien hoever wil komen Het eerst noodige Is ons vojkomen bewust te worden dat wü Ruropeaan zijn dat het lot van Purnpa beslisft over het lot van ons Vaderland en dat met de ver Jediging van Europa ook ons Nederland staat en valt Engeland heeft nu aan de Sovjets beloofd dat zij heerschen zullen over Europa tot aan den Rijn als zij den oorlog mede helpen winnen Er zljn 4o Nederland onnoozelingpn die het la hsABt niet te geloovcn denken da ali flp Sovjets staan van dp lapansche Zee tot Winterswijk een mijnheer gewapend mi t een hoogen hoed daar tot Ie Taffaarsrhe regimenten 2al zeggenverboden toegang dit is Nederland Het gaat om het fijn en niet zijn van Europa De overwinning van Engeland betppkpnt de overwinning van het communisme De overwinning van het coitimunisme Is het einde van Kuropa Voor de redding van Europa treedt ieder volk van Europa dat zich relf respecteert dat slrak igerespecfpprrt wil worden in het geweer Het is de onverganlfplijlce verdien str van de Duitsrhe Wfecmacht de com muni s en te hebben teruggeslagen ge rteund door Finnen door Hongaren InemeneTi Italianen en God zij dank wk eenia e duizorulpn Nederland srhr laannPD waren daïrhij Van drie dui pnd anderen heb ik Nipuwjaar srtn ifsohpid genomen Zij gaan hiin Euro leeschpn plicht vervullen Zij allen weten waar het om g at n l om hel Vaderland te verlledigen daar waar het verdedigd moet worden In de verre vlakten van Rusland nu aan den Oernl straks Het is de schande van het perfide Mblon dat terwtfl F urops vecht voor zlj P leven het zelf de rol speelt van het pistool van het Amerlkaansch fno l Ph groot kapftalisrme op de borst van Europa Een zal ook dit pistool wordenweggeslagen en eerst dan lal europa in vrede kunnen leven zal een nieuw een beter Europa tot stand komen Zoo wnrdt dan het vraagstuk opge lost waarover democraten In ons lan vele jaren gpparlementeerd hebben n l wqar ons Vaderland verdedigd moe wqrden Of dit moet gescbisden aan OiSTRIBUTIENIEUWS DISTRIBUTIE VAN BOTER MARGARINE EN VET Boter of margarine op de vetkaart OOK BAK EN BRAADVET NAAB KEVZE De secretaris generaid van Landbouw en Viaseherij maakt bekend dat met mgang van 1 Februari a s op de b jpnen van de vetkaart naar keuze boter zonder reductie of margarine beschikbaar zal worden gesteld Het ligt voorts in de bedoeling binnenkort op bepaalde bonnen van ae vetkaart naast boter en margarine tevens bak en braadvet naar keuze beschikbaar te stellen Ter vermijding van misverstand wordt er op geweien dat de vorenbedoelde distributie van margarine ea van bak en braadvet geen verband houdt met de distributie van rundvet zooals die in de afgeloopen maanden eenige malen op bonnen van de vetkaart heeft plaats gevonden De voor margarine of voor margarine en bak en braadvet aan te wijzen bonnen zullen derhalve niet van te voren door het publiek behoeven te woirien ingeleverd doch de aflevering van die bonnen zal op de normale wyze dit is dus direct bü de aanbieding der bonnen bij den winkelier geschieden De bonnen van de vetkaart welke voor het tjjdvak van Zondag 1 Februari aj tot en met Uaandag 9 Februari aj zullen worden aangewezen zullen naar keuze recht geven op het fcoopen van 126 gram boter zonder reductie of 125 gram margarine Wellicht tan overvloede wordt er nog op gewezen dat aangezien personal van vier jaar en ouder in het bezit zijn van twee kaarten de beschikl ire hoeveelheid voor een tijdvak van negen dagen derhalve 250 gram per persoon bedraagt Voor kinderen beneden vier jaar die in het bezit zijn van eei kaart is deze hoeveelheid derhalve 125 gram per persoon Voor de gedragslijn welke de handel in verband met de voren omschreven ntaatregel dient te volgen wordt verwezen naar de officieele publicatie terzake welke dezer dagen zal verschijnen UITEMUND De moord op Joris van SeveVên c s TW BEKLAAGDEN TER DOOD VEROORDEELD In het proces wegens de vennoordüig van 21 burgerlijke gevangenen te Abbévlllle door Fransche militairen heeft de krijgsraad van Groot Parijs thans vonnis geveld De beklaagden luitenant Osixin en coderofficler llollet werden ter dood veroordeejd Advertentiën In rain Bttschan wordt d nMv rh id v n msHt n tafitvmelk btsch rmd tegan d g var n van hat varvoar lang den wag tn da mediinnchtingwordt wdara ascb Wi binnan asvan buil n mat haai Imw Q tkoud traüBt mtêt soda an mat chloor va nMcn wrat gavuw g o 430 43 n o vaalt bahand dat talk faaiwaw van b a cta ri êa Is dat nog echte koffie Dit is altijd de verbaasde vrai s als iemand jLofiSe drinkt die gezet is van Klaroen het ffine koffiesQrrogaat van Theodoras Niemeijer CÏeen wonder in Klaroen is pittige krichtige koffie gemengd vandaar den fiinen koffiesmaak Bovendien Ugn Klaroen lang versch door de doelmatige veipakking waardoor ook het heerUjke koffieanmia zoo lang bewaard fa NIEMEIJER S r g Klaroen H KOFFIESURROGAAT SMAAKT EN RUIKT ALS KOFFIE BLIJFT BOVENDIEN LANGER VERSCH DOOR DE DOELMATIGE VERPAKKING G 431 120 CkmdsclM ILB S Vareeniging l i IJs en weder dienende houdt I de aoudtei H B S VtTtanlglRi op Zindif 26 JmmtI a t Wedstrijden op de Schaats voor leden oud leden en donateurs trices Deze wedstrijden bestaande uit ± 150 M HARDRUOEN ea een wedstrijd van ± 150 Ms Orlt au dai stok worden gehouden des n m om 1 30 uur op den QravaiibroiktcliN plat nabij het clubfebouw van de Goudsche Roeivereeniging Inschrijvingen k f 0 30 bij de bestuursleden Sluiting der inschrijving Zaterdagavond Ü 434 60 OFriCIBKtsB rUBLICAT VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW BN VISSCHEHIJ Zakiwekie voor veehandelann De Secretaiia G neraal van het Departement van LandboLw en VlsscherlJ maakt het volgende bekend Zooals reeda eerder is vermeld werd met ingang van 1 December IMl een aanvang gemaakt met het merken van alle runderen boven 60 kg Dl nummers der aangebrachte merken worde In he wp ekje van den ve houder aangeteekend De veehouder is verplicht van alle veranderingen Ift BUn run veestm ei in dit t oekJe aanteekenlng te hoeden Opdat ook de gang van het ve zal kunnen worden nagegaan wanneer de veehouder een of meer atuks rundvee hetzij den handelaar In comnubslfl heeft gegeven hetzij aan hem heeft verkocht zal de veehandelaar wordes verplicht vm al zijn aan en verkoopva hetzij voor eigen rekening hetidl In dracht vm derden aanteekenmg te houden in een zakboekje Belanghebboiden wordt medegedeeld dat zij ten spoedigite een veehanlelaarsboekle behooren aan te vragen bij de bedrijfsorganisatie voor vee ea vleesch Laan van Meerdervoort 53 te s Gravenluige onder opgave van hui Juisten naam en adres Tevens moet worden opgegevMi het nummer waaronder zi al georganiseerde bij de Ned VeehouderQ Centrale zijn toegelaten Wanneer het adres van den aanvrager niet overeenstemt met het op hdl organi8atlti nrt B vermelde moet hlJ tevens zijn oude adres opgeven Belanghebbenden wordt er verder op gewezen dat tn elk uüdMekje ITt runderen kunnen worden verantwoord Vervolgens dat de handelaar voor ktJn vertegenwoordigers eveni een zakboekje moet aanvragen onder vermei Wjog van hun naam en adres Iiifot een en ander dient derhalve rekening te warden gehouden bij het berekenen van het aan te vragea aahtal zaUwekJeis Geen groottf aantal mag worden aangevraagd dan ttOCKUg la voor hAt n teekenen der transacties welk vermoedelOk tn ét eeratlcmnende inaand tullen plaats vinden De kostprQs van het saktkoekje bedraagt fQJSO Betaling van het aantiCaangevraagde boekjes dUtat uitsluitend te geschieden door storting of over scbrHvlng op postrekenlag ao 446800 van de bedrQUeorgantsatle voor veeen vleesch te Den Haag 3063 M OrriCIBELK PUBUCAXn VAN DEN GBMACSTIOOI V Oft DB VBITZBC Bertclit No M OpgavfïpUcttt van gressleri la tabaksprodneteii Met Ingang van 98 Januari 1043 dus over de week van 19 t m 24 Januarll kunnen alle graeriers In tabak roducten hun wekeUjkwhe Ihllchtlngen t nader bekend te maken datum verstrekken op de wijze die reeds eerder was toegestaan aan grossiers die w kelOka aan meer dan 100 ataemtfi leveren De Bond van Orosslers In Tabaksfabrikaten Begrote die laaUtfsaoemde wtfae van InUchtingen had voorgesteld zal binnenkort aUe Inlichtingen terzake schriftelijk aan de belamrhebbenden verstrekken De beschikUng van 16 October IMl blijft van kracht dooh het bovensUandt beoogt de naleving van de dmrln omschreven plicht vocvloopffl te vercei voudlgen TE KOOP GEVRAAGD JAMPOTTEN met Schroefdeksei Elk kwantum Aanbledlncen ModeliiM rlhC v Leeutyen KeiiergtraatjpFT r 3267 432 8 1 f PIANO Of VLEUGEL gevraagd Uw opfraaf met prijs merk en ooderdom ontvang ik giarne van U STORM v Weel traat 48 Rotterdam TeL 49928 O 431 8 T r ¥ gavraagd Metsiea RinstsclMattm klein model Joabertstraal 182 Abonnementsprü In Gouda per kwaHaal f2 ti per maand ƒ 0 78 per week 18 cU tmilen Gouda 19 et per weeK per post sy kwartaal ƒ 3 31 u Advertentietarief 1 S rege i ƒ 1 10 elke regel meef ƒ 0 21 uigeionden Mededeelinge 1 3 rcgeU f 1 31 elke regel meef 0 42 B j overeeenkomtt ereduccerd prijzen Zaterdagi klein atJvertenlieJ 1 In de kWartjesrtibdek 1 ftU f 96 elk TCfel me Bg den wederopbouw var net aomiRic emcr iey n to dvcttecrw MB CMCfeHcsM bulpmnMf 0 10 Itodimun grootte t ttgp m