Goudsche Courant, donderdag 22 januari 1942

f DONDERDAG 22 JANUARI rs 2 9 msnp R K Oratorium Vereniging GOUDA Maandag 2 Februari hervatting repetitiea In het Veemarkt Restauranl savonds 7 S0 uur In studie wordt genomen oir messiaS van IMndal melding nraunre ledm Maw dagavend te Januari tnsschen 730 en S uur in hft VeemarU Restaurant O 444 20 SchaaUCh Slijpen BÜITËNLAIIO tpeciaie machine voor stalen schaatsen hol t slifpen N V P rOND Pzn ZEUGESTRAAT GOUDA bij o 29fi30 SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE iHEAiER TEL 3750 VRIJDAG 23 ZAIEKDAU 24 ÏÜNÜAG 25 JANUARI slectlts DRie dagen vertooning van de mooiite iiim van den laatsten tijd Dc Zwccdschc Nachtegaal DIE SCHWEi ISCHE NACHTIOALL t Een boeiende episode uit het veel bewogen leven van de wereldberoemde zangeres JENNY LtND Romantisch muzikaal en menscbeliik In de llootdrollen Ilse Werner Karl Ludwig Diehi Joachim Gottschaik TOEOSNQ VOOR ALLE LEEFTIJDEN Aanvang der vOorsteliingen 8 15 Zondag vanaf 3J0 5 45 8 15 doorloopend J9 Jsanrergader nir Geref Bond pl KAL OVEB EBT IDEilAL fdeeliDR Gouda vsp den Geref Md beeft ginteravond in Daniël f jaarvergaderlntf fehouden Nn Steineenschappelijk zinKen van pt SMn 8 opende ds H S J Kalf Ned predikant met een kort wuo d jl j rvpr I n werden utgebrirhl J aa men overKing lot het ki rori M e bestuurslid als hoedanig de IS Joh van de Bank gekozen wcnl toespreak welke ds Kalf ver 0M hield droeg tot titel Itel n TaoK een ideaal In het bock Ney wordt ons verhaald aldus vinq 25 oude volk Ivr i f0ri uit de ballinggehap ev il jvi r Citad Jeruzalem begint op te bon 11 Daar de Samaritanen fietri n kg trachtten te be ettcr wapcnd jltbeinia al het volk zoor anig dal IB ieder met zijn eene hand doende bet werk was en de andere hieldM teweer i Hrt werk was groot ert wijd minr 0H leder hield vol in de vaste overaljfinif dat hei werk met God hulp iMi I i en il8 afflcellng van den Gerefor Drtrden nond Bpmk ds KalC hehben H eveneens een zwaar en moeilijk Klfl té verrirhten n I het verbreiden m tprdertlgen van de Gereformeerde fUtrbeid Het re Haat van al ons Ijveren biifvoor I vaak zóO gering dat het ggi ontmoedigt het gerinRe succe gMht on lusteloos en dooft nlle pwtilrlft Dit brengt een gevaar me ncli mee n I verval en onthindinr n til dienen wij met hand en tanrt tl weren Wij moeten leven in de loop dat eenmaal ons ideaal verniH al worden n l de geheele kerk lewonnen voor de zuivere waarheid tooal r o Woord ons die leert On t in el dienen we en dit sluit elk eompromls uit rein en zuiver te hwaren Vermenging heeft verslappiiH en verflniiwlng van beginselen tn gevolge Teven dienen wij te waken voor wrterlinge oneenighold zijnde een nrteerende kracht Ijwt ons als leden dit onthouden llitni eindigde de vooridtter dat door ïlijn teert zal hot geschieden spreekt d Heere lOLENKAARTER VERDWENEN Ken bewoner van de Gouwe heeft bij te politie aangifte gedaan van diihlal van twee kolenkaarten uit het li rtloortJe in zijn hult KBAATSENBUDEN Wedstrijden op de schaats LEDEN VAN ALG NED BODWASBEIDERIIOND IN ACTTIE De itdeeling Gouda van den A gemeenen Nedeirlaiidschen Bouwarbeiteibond organiseerde gistermiddag op kt Ijs van de Weaterkade schaatswed trijden voor haar werklooze leden Br Ben 70 deelnemers naar leeftijd in t e groepen wrdeeld AUe deelneiiwi kregen een levensmiddelenmaxtebon terwül de prijzen voor de inwiars eveneena uit waardebons beJondm Bovendien had het GewesteHlk Arbeidsbureau voor ledeire groep t e ook uit waaidebons bestaande IWnie uitgeloofd en een ge toeschouwn stelden nog een geldprijs ter be Ut g Op het prachtige ijs werd net veel enlhousiasine gesteden taL nik nii rde ritten wareq er het jwolg van maar oek de komische noot en niet cntbraken De uilalagen luMen Qroep r beneden 40 jaar Iste prUs ttwardebons i W Reinders Wis 4 wa debon i ƒ H Y Polman 3de pcü 3 waardebons è i P de Zeeuw 4de prtjs 2 w u h i i ƒ 1 J Kortlever Onwp 2 boven 40 jaar pnjzen geüjk J roep 1 1ste L Hofstede 2de D 3de H Hejr 4de W van Wök J GeweBtdiJk Arbeidebuiieau 1 1 W Wiltmburg 2 C ORe Groep a 1 D Boer 2 A Upremie i 2 60 W Beindere ZEVENHUIZEN AEORUDRBU VOOR MANNEN D gistermiddag op de Botte gehou n hardryder j 4ff de schaaU voor Wnei had het volgende remütaat Vin Qouen 60 2e v d Hei 3e R de Graaf ƒ 10 J Hertog ƒ S Se P de Graaf UOORDRECHT WIGEUucjUÏ VOO PAREN EN WAKUDENU VOOR MANNEN J L f Moordrecht hield 2 l a n op de Rjaevaart een rmgV fv voor haidT derii vl 1 TTK f oc iKorte baan luii r7 reynder a L Tumenburg ti v lITUWiJüCEJUC A D IJSsÊl AllONALE BAADRUDERU üS f Woensdagmiddag g Me van h waara behaald W ï c r J uii StotwQk Oe 1 Er was veel B Je kL baan aanweiig S ï o WtTiler KQtieroam 100 tammuBiaaj took Pmsmm D Uïclub seerde op de qs een ringnjdery 28 paartje volgt heeren 2e pr A Uil ilhelmina organilaan c de Breevaart oor pajen Er namen JDe lutalag was als prys W punnik Lzn aal 3e pr H de Wit 4e pr J Hobell dames ïe pr B Vergeer 2e pr IK V d Laan 3e pr R Wysman 4e pr G v Vuuren SCHOONHOVEN BDIGBUDERU VbOB PAHEN Woensdaexüddag werd op de baan TMi de SchoonhpiMenacbe IJsclub Kunst en Vemtaw een ringrijderu voor paren gehouddn In totaal hadden 12 paren ingcschleven De pnjzen werden gewoJlnen door 1 mevr Spek en de heer W vai den Oever 2 mej Pi en de heer RJ Voorsluis 3 mevr en de heer J K ps 4 mej A P Brouwer en de beer Joh Stalenburg WATERPOLO WINTERCOBPFTITIE rWEHKRING HERVAT Ovacwbaingem va SJLC Na een maand onderbroken te jtijn is gi slcravond in het Spaardersbad de wintercompetitie van den wemkring Gouda volgens het oorspronke lijk rooster voortgezet De uitslagen waren G Z C B De Gouwe 2 0 G Z C IV S Z en P C II 7 1 Getracht zal worden ide in de afge loopeï maand i itgo s t de wedstrijden in de komende eken n te hiilen doch het ia de ria z of dit gelukken zal daar ook het nrc ramnin n April eerder nnii es eld intet worden aangezien rii dior datum in verband met een rust oor e zumi r competitie niet festu ld mng wirden I ukt het wiet din word de compe title niet uitgespejI L PLAATSELIJK HIEÜWS KAZEH TWEE EN vee ONTVRl Uit het kaasi k Kaa hanilel ij ter waarde i van de N V zijn 42 kazen ontvreemd Bodegraven skoop COOP VEREEN DE BOSKOOPSC K VEILING 21 Januari Diversen per bos Pmnustrilobatakkeni Ie soort 0 85 1 10 idem 2e soort 0 39 0 47 Forsythiatakken Ie soort 1 20 tdem 2e soort 0 45 0 70 M ioniablad 0 15 0 20 Sènngenbloemen O 90 1 50 GESLAlGD Onze plaatsgienoota mej S van der Stam slaagde te LeKrtn voor het examen tachotypen m de thiitsche taal 165 letergrepen per minuut OVERWINING VAN INTER NOS Voor de competitie v den Leidschen Schaakbond speelde het eerstetiental van Inter Nos in Leiden tegen L Gynmasiasten Scha Klub De uitslag was L S G V Inter N E V A Remouikamifc n J van Wyjc J P van der Hai k Loef Pi 1 0 G Lanoan A Byvema 1 O A van Sa D nJ van Wijk V4 A Schulp H tfriump O 1 A Schouten C P de Buyter 1 H van Bemmelen F N Kolster 0 1 J Willerdink C van Veen Fz 0 1 H L Wcslerman W de Ruyter 1 0 C Glasberxen rW J Spaargaren 1 r O 4 4 5 Vieuwerkerk a d IJsael ÖOED AFGELOOPEN Ttjdens de gistspniddag op de hardr baan griioudenlhardrüderij was het publiek aan bet evid van de baan zoo opgedrongen dat ie winnaar de heer UVermans uit Zekt geen ruimte had om uit te glflden Het gevolg was een valpartij van publiek en rijder doch gelukkig liep dit ongeluk i et enkele schrammen en bullen af Réeuwük INBRAAK nl WOONSCHIP Yostbsre karpetten aMtnreead In het aan de Groqie Heede linende woonschip J e vmifi bliü van den heer J M Bofsje Sit Gouda ia dea nechst in sebrcdcen f Men verschafte zich toegang tot hel schip door verbreking van een raan pje Eenige koetbtare kaïpetteiv eca pear kopjes en eenige hijidioDdelüke srtikelen werden CHStvreemd ZAK KOLEN ONTVSSEMD Een brandaioftenhaiiielaar bier terpSaatae had een mud eierkolen datvoor e en gebruik ikteind wm inlUn chmv van dit nftid is des naditseen half mud gestiilen Men had d andere he ft voor den ei gt pea r teten taan MET OOG IN BBf gPUUX CHtLOOPIN De caféhouder A v i MtaiTe wlO x had het ongeluk piet fin rediteroog in ken uit een slul stAenden spijker te loopen Hti moest zfei onnüddelUik ooder geneeskundige behandeling stellen waarbij operatief ingrijpen noodaakeluk b eek Gelukkig bleken geen edele deepen van bet oog te zijn ge raakt zoodat bet mgehik betrekkeltik Zerenhi SCHOOL GE ge koude en de openbare order gesloten In erband met de de kolenbeperking lagere scheed tot itedj 8 VfKJR EUROPA g I Verbitterde geyech ï f S ten aan Donetifronl MEER DAN lO OflO i GEVANGENEN BU FEODOSIA g Het opperbevel der Duitsche we TTPacht maakte gister bekend Aan het Donetzfront i het ook gisteren tot verbitterde eereebten gekomen VilandelDke rtrUdkraehtcn die aan den bovenloop van de rivier de Onitsche Unies binnengedroaiten waren warden in tegenaanval teroTgewomen Da rbij verloren de Soviets J OO dooden en eenige honderden gevangenen benevens 19 kanonn en 30 machinegeweren Ook in den centraien en Noordelijke frontsector zette de vijand zijn aanvallen voort Bii de afweergeveehten en bW succesvolle teeenaanvallen leed de vijand opnieuw iware verliezen aan menschen en niate De buit in den slag om Feodosia is thans gestegen tot 10 605 geniBgenen 85 tanlu en 177 kanonlien Het luchtwapen heeft in de straat van Kertsj een groot vijandelijk koopvaaidjjsehip door het neerwerpen van bommen beschadigd heeft en aan het geheele Oostelijke front met succes in den afweerstrijd ingegrepen Een duikboot heeft op de Uszee van een krachtig beveiligd vijandelijk convMi een torpedobootjager en een stoomschip tot zinken gebracht Een tweedt tor pedobootjager en twee stoomschepen werden met torpedotreffers beschadigd Bij gewapende verkenningen boven de wateren rondom Enge land hebben gevechtsvlie stuigea bomtreffers geplaatst op haven installatie en een groote fabriek aan de Oostkust van Engeland benevens op een radiostation in Zuidoost Engelatnd In Noord Afrika zwakke activiteit der wederzydsche artillerie Bewegingen van Britsche troepeh op den kustweg en scheeps ï elen voor de NoordAfnkaansche kust werden met goed effect gebombardeerd Succesvolle luchtaanvallen zön overdag en des nachts gericht op La Valetta en Bntsche vliegvelden op het eiland Malta In den afgeloopen nacht heeft de v and met zwakke strijdkrachten bommen geworpen in het kustgebied van NoordwestDuitschland Er ontstond eenige schade aan huizen Vier der aanvallende Britsche bommenwerpers werden neergeschoten Hierbij behaalde de eerste luitenant Becker zijh negende tiende en elfde nachtelijke jachtoverwinning DE STRIJD TEGEN AUSTRALIË EN NED INDIE TEGENSTAND OPGEVEN OF ANDERS VERPLETTERING Toezegging aan Philippijnen en Burma Naar het D N B uit Tokio meldt heeft de Japamcche maiisteir presHlent Tojo voor den R ksdag een uitvoerige lifede gehcuden over den huldigen politieken en militairen toestand Na oJn op het Cn l vaa dezen oor log gewezei te hcBKn vermeldde Tejo de militaire bezetting van strategisch I eIaiigriP e ponten in Nederlan sch Indtc benevens van Hongkong en Mali kka en deelde mede dat Japan bolwerken Voor de verdediging van Groot Oost Azië van deze gebieden wil malcen De Philippiinen aoodeo wanneer de bevolking de ware bedodingen tjui Japan sal bedropen en zal medewerken aan Ie instelling van de Groot OoatAziatische sieer van welvaart de eer der onaihankeli eid genieten Soortgelijke bedoelingen heeft men met Birma Wanneer Neder andschIn Ind i ë ed Australië zoo verklaarde de premier verder hnn thans getoonde houding Tan tegenstand tegen Japan niet opgeven saDen v geen medeidoogen Iwnnen en ze verpletteren InfsVal echter hoa volken de ware bedoelingen van Japan keren begrepen en souden verklaren Im éid te zijn mét ons sameii te werken souden wij V ni tj rzelea hnn 9Bs6 hidp te afêeaeiL Zon op 9 35 oader ISM Maan onder t 05 op i2J3 Men ia vef Kcht te verduisteren va zoDsiliilergang tot sonsopkofflst Lantaarns van voertaifen Meten ecs half nnr na zons dèrtfamf eatslokeo worden K7U fPoli Boon i c micer 488e STAATSLOTEBIJ VIJFDE ELASafc VISBDC UJST Trekking van 22 Januari ƒ 1SM No 3370 ƒ 10M No 1S929 21817 ƒ 400 No 8639 9124 ƒ MO No 6443 326 15865 ƒ tOO No 5761 7920 8S49 8608 11951 3044 13083 1599 1944 PHUZEN VAN ƒ 70 11S4 4488 6289 8517 11272 14514 17804 1452 4510 6303 8554 11302 14515 17817 1675 4526 6335 6625 11663 14614 17883 1816 4589 6481 8658 11869 14912 17891 1882 4850 6641 8669 12217 14935 18008 2037 4874 8687 8675 12226 15005 18246 2261 5001 6699 8809 12396 15106 18279 2283 5053 6794 8921 12665 15313 18443 2302 5061 6827 9076 13673 15341 1S823 2597 5229 6889 9134 1278 1 15376 18902 2704 52S9 6912 9185 12863 15515 1904S 2726 5311 6927 9652 12876 1d703 19088 2 33 5365 7016 9783 12933 15727 19208 2815 5488 7065 9867 13254 16162 19266 205i 5497 7315 9872 13274 16348 19382 3054 6583 7400 9879 13383 16448 19524 3094 5595 7402 9893 13426 16536 19774 3226 5657 7565 10075 n431 16633 20174 3342 5675 7921 10265 13o22 16721 20219 3555 5760 8117 10306 13537 16792 20385 3723 5868 8341 10426 13617 17131 20461 3954 5893 8438 10709 13744 17206 20767 4136 5911 8450 10779 14110 17322 20974 4225 6022 8502 111S4 141l 5 173 5 21174 4308 8075 8515 11175 14424 17579 21614 4326 NIETEN 1043 3472 6851 9518 12448 15614 18753 1069 3554 6864 1072 3561 978 1093 3568 6979 1233 3619 7070 1241 3646 7074 1281 3710 7081 1376 3725 7091 1383 3774 7144 1436 3779 7172 1448 3782 7186 1473 3847 7268 1475 3920 7269 1482 3935 7361 9521 12451 15623 1S7 9 9561 12467 15702 18782 9588 12487 15724 189S3 9634 12500 15744 18997 9636 12506 15760 19062 9063 12525 15807 19123 9669 12545 15353 19164 9742 12632 ISfts 19174 9753 12633 15951 192 3 9791 12643 16042 19283 9838 12701 16061 19354 9844 12707 160B8 19405 9926 1 736 16233 19414 1484 4085 7418 10109 12741 16288 19467 ISOe 4086 7528 10289 12823 16 27 19518 1671 4144 7534 10327 12850 1C325 f9523 1680 4184 7576 10442 12888 16353 19571 1586 4192 7587 10484 12899 16559 19605 lf99 4324 7599 10522 12C40 16703 19619 lf05 4424 7C21 10 531 12977 16780 19C57 1642 4522 7652 10SS8 13042 16879 19775 1658 4597 7711 10607 13057 16893 19867 1 192 4659 7797 10549 3089 16940 19975 4703 7818 40678 13130 16970 201Ü3 4712 7869 10729 13174 17001 201i8 1849 4753 7889 0744 13177 17012 20150 1865 4848 7892 10793 13277 17018 20213 1902 4882 7908 10C37 133U 17120 20228 1932 4366 7930 11065 13325 17252 20264 1974 4805 8036 11071 13359 17276 202P2 20O4 5067 8068 11099 13362 17307 20358 3010 5087 8109 11110 13382 17343 20395 2022 5096 8124 lin4 13414 17371 204 4 2029 6149 8254 11 8 13540 17410 20477 2052 5165 8271 11217 13565 17411 2 j03 2108 6175 8278 112f9 13740 17416 20517 2178 B193 8361 11270 11753 17430 20607 2182 5209 8393 11280 13927 17482 20707 2273 6248 8410 11332 14004 17501 20738 2346 6260 8424 11=44 14016 17531 20745 2360 5251 8448 11369 14062 17535 20748 2438 5298 8491 11425 14101 17560 28813 2454 5332 EG15 1H18 14126 17566 20 69 2458 5363 8699 U500 14145 17535 J0910 2491 6383 8717 11533 142 6 17813 20941 2584 S395 8726 11572 14282 17876 20988 2696 M92 8C36 11583 14297 17909 20 8 5510 8399 11695 14299 17927 21041 6519 8919 11658 14312 17975 21042 2812 5564 8963 11669 14364 18017 21071 Ï830 S639 9011 11671 14376 18089 21122 2868 5642 9056 11681 14408 18099 21195 2874 5767 9108 11888 14601 18117 21217 2804 5772 9110 11910 14624 18t 35 213C5 2970 6795 9155 11321 14639 18136 21389 3028 5812 9168 11941 14729 18167 21408 3046 5839 9184 11969 14730 18247 21439 3084 5967 9206 12031 14741 18249 21525 3098 5985 9214 12043 14747 18381 21527 3102 6034 B217 120i 3 14813 18300 21630 3108 6062 9219 12222 14874 18 i23 21648 3144 6137 9232 1222 14928 lUS ü 21690 6149 9324 1224S 14080 18343 21740 6188 9332 12264 15002 18484 21767 3151 8205 9366 12290 15049 1861t 2176C 3205 6254 9385 12318 15196 18543 21779 3224 6308 9401 11344 15295 18569 t7S8 3313 6342 9418 ll348 15438 18628 21802 3344 6404 9427 12395 15483 18698 21923 3366 6480 9472 12400 15503 18720 21939 3424 6539 9495 12443 15604 18723 21991 3444 893 951S Ingebleven prijien 100 000 50 000 f 5O0O 2000 2 van f ISOO en 4 van 1000 benevjp een premie van 30 000 en een van f SOOO 1 MARKTBERICHTEN VCBMABJCT GOUDA n JaiHMrt Mii4Cevoerd In totMa XT9 stuks iNwamn 4 miljwi varloene 18 83 106 bl en U per itl fgs ntndtrcn IS nuellteT kalvcnn 9 tmmgmn 3S Kiiapen ovra JmmiMii door HWlC S bokkan en ftlten stuk Hmtdti matu oracieeli pubUeaU vatt hvt Departeipent van Laatfboitven Visscherit INLEVERING RESTANT BESTBLBONNEN VOOR FEULVBUCRTRN De S crctaris eneraal van het Departement van Landbouw en Vusdleitl maakt bekend dk grossiers die na de inlevering op If Januari jJ noff IB het bezit xUn van een reatSDt b Hmen 1S8 van de bonkaart die op Vrijdag 13 Januari a s btl Plaatsemfcen Otf ributiedienst di In te leVtfren Voor ledere hoevc eid bennen van negen stulfs of nuader lal een toewijzing voor tien rarteo enen peulvruchten worden veiaUekt De reetant bonnen dienen feplekt t ziln op een opplakvel terwjjl bü de inlevering gebruik moet worden gemaakt van ontvancatbewljs IID la 4S2S 17 ttlOb üOH i FOYER i anat VRIJDAG t m 70NDAG lleze week ATTENTIE Slechts 3 dagen Het groote lachsucces met H INZ RU MANN in IJ PEPIN DE KORTE Pioin der Kurse Vrijdag 8 15 Zd erüa vanat t II en Zondag vanat hall 4 doori Oralis Fiet eiislailing Zondagmorgen 10 30 liet prachtige filmwerli h K Mt gesloten diiriii Zaterdagmiddag 2 uur Matinee met HEINZ RUHMANN PEPIMI DE KORTF Onx gaaallige Reuaia Fayer Ook daar is U allen welkom ai bezoekt U het Theater met Ua naar Reu ie icdeieer doet t O 443 35 Openbare Verkooping MgaUa tatlgavsl Notaris H F A SCHERMER te Gouda 191 op Maandag SS Jan I9 2 des voorm 11 uur in Hotel De Zalm PUBLIEK VERKOOPÉN de volgendf te GOUDA gelegen Onroerende Goederen 1 EEN WOONHUIS ERF aan het IVIOORDR VERLAAT 1 16 Verhuurd voOr ƒ 5 per week 2 EEN WOONHUIS an ERF aan de ERASMUSSTRAAT no 1 5 Verhuurd voor ƒ 4 75 per week Bezichtiging de laatste 3 werk dagen vóór de veiling van 10 12 nur en van 2 4 uur en op den veiliBgdag vto 10 11 uur Aanvaardiflg op betaaldat 26 Febiuati 1942 Nolibes en inll tingen tea kantore van den Notaris Westhaven 18 ook ingaog Peperstraat O 362 29 J Aémteta m HtuuUtH t Ih Ued OabUangrUksto aauisnt in eeo btlantrOk district i 441 tl I HALiA HEATER Vanal Vri dag t m Waens dag Een fi m operelte vol sprank lenden humor met PAUL LINCKE S onvergetelijke melodieën UZZI WAt DMULLER THiO LINGEN aimT kemp paul henckels BEGIE THEO UNGEN TOEeANQ 14 JAAtt 446 S6 Te koop gevraagd Eenige Midilenstanilswoiilnp Br DO O 331 bur v d blad 8 BIJVERDIENSTE Groote Cultureele Inslclling zoek voor Gonda en Omgeving een AGENT Kantoorbed icaden genieten de voorkeur Brieven no O 442 bur van di blad 8 Gevraagd A MEISJE cnr irin balve dagea 0 4455 QfMt Floi iiwcg 8a Abo inementsprü lo Goud pcf kwartaal 2 38 per maaii4 0 78 per week 18 cL buiten Gouda 19 et pet weeki per post per kwartaal 3 31 Adviertentietarief 1 8 regs s ƒ 1 10 elke regel meer ƒ 0 21 Ingezonden MededeeUngen 1 3 regels f 1 31 elke regel meer ƒ 0 42 Bü overeeenkomst gerecluceerdg prijzen Zaterdags kleine advertenüëa in de kwartjesrateiek 1 regel t 0 26 eUw regel meer ƒ 0 10 Maximum g o ttf 6 regels