Goudsche Courant, vrijdag 23 januari 1942

VRIJDAC 23 JANUARI 1942 oa A Brood Ot B Brood M A VlecKh 04 B Vleesch 04 A Aardapp 0 B Aardapp liüSi Brood t JSMvieeachofv 1 f k g Aardappelen 4 k g Aardappelen U Januari tm 11 Fakruart iMt Boskoop I mMMING ontvanger nnUECTE T EN DOMEINEN UITKHIPrEN EN KEWARENt GELDIGE BONNEN V OOR V ÖEDINGSMIDD FLgN e chikb a r per perMoa Gceft recht op liet ko ven vaa VU wat pe 4 t n t m 1 laar Bioawer to i den aeta taria ipartement van tot ontvanger registratie en beheer van bclaatkisen ce de heer G J der directe be J4 l an Inh 19 iaarRO taai In ttidvak van 4 n weck JjLratK Suiker Cacao Jam Bloem br Rijït Haverm ot Peulvr Gort Vermle of mals 06 06 BUtandtra Sf Vat I lts gram Boter aaet red i Daana b ar t m tl Faferaarl iMt Boter I Boter m red of vet tt Da t n it Jan nm 11 giam Boter 1D3 Algeroewi S50 gram Knfnewirrogaat 4 jlinmrt tm 1 Fabniirt l 4t Fetil ffWRiiaa 8E1 0I0E BONNEN VOOR DIVEME ARTIKELEN Ccett leeht op t koopen van 1 a utar Pdrtdaaai 1 SMMli BMHifWlQaWO ƒ 1 Rantaoen Zmp 75 gram ToiUti n M SO gram Scheerzeep 1 Hierop geen Anthraciet verkrijgbaar a Hierop uitsluitend Turf verkrijgbaar UE VOIGENIW IM NNEN ZUN BINNENKORT NIET MEER GELf Mi Na Vrijdag 23 Januari 03 Boter en Vel Na Zaterdag 24 Januari 01 t m 03D Reswe OIC Reserve F en G Byst 04 Brood Vleesch 179 t m 192 Algemeen Bonnen 05 Aardappelen blijven geldig t m 31 Januari 1841 Bnnnen 19S Algemaan Peulvruchten b irvcn Kï d r t m 1 Fehruari 1942 De levertsmiddelenbonnen welker geldigheidsduur op Zondag aanvangt mogen reads worden gebruikt op Zaterdag daaraanvoorafpaande met nitionderlng van den ban voor vleesch en vlecschwaren ECN RANTSOEW i Broed 100 gram Brood Gebak 75 gi am I3 schu t Wafels Biscuits Koekjen 6t 100 grara Speculaat 6 140 aam Koek ó 300 Kcam Cake óf 400 gram gevuld klein Korstgebak bt 500 gram atmd Eroot Koritgeink Taart Gebakjes Vlaetohs lOO gram Vleesch gewicht van been Inbegrepen bt ISO gram PaardevleaM gewicht van b en inbegrepen Vleaaehwsrom 75 gram gerookt of gekookt Vleesch bt 75 gram gerookte worstaaaÉan bt ICO ram gekookte worstsoorten bt 115 gram Leverartikeleii Tongeworst k brood of 150 gram Bloedworst Zure Zult i am 501 rr m J m S ropp Honm enz Blaam 70 gram Tarwebkiem meel Boggebkwm mee Zelfr zend bakmeel ijst 2 0 Tram f ist i i o i Djl loc K rol Havaimouti 250 gram Havermout vlokken tdoem gort Aardappeüneelvlokl a Grult merl emen d nr cil Gort 250 gram Cort Gortn out Gortbloêm Grutten alle soorten Gruttcmeel Sk mengd meel Rijstgries A irdappel tapicca 4 liter gortpap Vcrmtoelll 100 gram Vermis rlli Macaroni Spaghetti Haizcna 100 gram Maizena Sago Aardappelmeel bt 190 gram Zetmeel verwerkt m ru 5ii ismüc f rf pudH gsauspoeder Boter 250 gram Boter nMxuuaal 75 k g Vntbraeiet Steenkolen Industriebrikettan Eierbnfcetten f 2 h 1 Cokes Gascokes bt llS k g Bruinkoolbriketten óf 75 kt Pelro eumcokea óf 150 k g Cokest ries Cokesgruis ól 300 stuks Persturf öf 410 stuks Eaggerturf óf 275 k g Tm f git de Peel óf 200 k g andere V J zaan co gtlm Hu hcu eep óf 16 gram Eenhe dstoiletzeep èf Mgi m Zachte Ze p samenstelling na SUAug 1941 óf 150 gram Zachte 5 i i 1 Ia r 31 A 1941 óf O gram Zachte Zeep s nmrn stcllmg vóSr 1 Jan i 6 250 gram Zeeppoeder óf het doen wasscben van 20 k g droge vuile wascn DISTRIBUTIENIEUWS Kav kei bestnar van ea NedeT u kr fCvrfmnmd neaedelt I n a t i n t W t t elait van tl f 9AO en B m 10 ia Dn aan EN te hnt en h irt te u le eren ► dam at yagen registratie en domeinen ter e der belaatingen te a Herto ONDAGSDIENH DOKTOREN 1 Zondag zal dé Zondagsdienst der j ktorcn worden waargenomen door J C H Flim lri f 38 fHPISBElTRTEN TOOR ZONDAG Hid Herv KerkJvoorm 10 n njn igr Ds Jacobs 1 Oent Kerk v m lO en n m 3 uur 1 lieer Rietveld van Gouda 0it Gerft Kerk vjn 10 en n jn 3J0 fg Da K eisen lÜiti Geref Gem r m 10 30 Ds ZiBirdeeg Qeref Gcra v ia 10 en n 3 uur I ienst j koLENDAMPVEROnriGINO TIJDENS UITVOERING Eenige bezoeken in de laal bewBstclooa T fTydeas een tooneeluiti ffing in het jtK Verceeiuginfvebouw aan de RoIdilian werd pi W ftersonen in de 011 oilwel geraUÉt Sril ele meisjd bewijstéioos UBMtist eerd werd dit h volg iA van kolenda ip iitin de ifi hmg en ontsnapt was uit jfkaehels de zaal Dadehyk werden if Boodige maatregelen getroffen ter jjl de bt wusteloozen buiten de zaal fnden gebracht waar zü spoedig weiei bii kennis kwamen Berkenwoude BIJTIJDS GEBLUSCHT TengEwolge van kortsluiting ontstond krsral in de woning an den heer v M Hel vuur dat reeds een bed had aanletist kon door krachüg ingrijpen van iai bpwoiier worden gedoofd GEVONDEN VOORWERPEN lederen Gevonden tijdens Een negen dorpenlodit Ie controlepost een nen en een daa Gouderak SCHOOL EEN WEEK GESILOTEN De openbai e lagei school izal de gebede week wegens kolensChaarschte p Dten zijn zoodat de kirideren een frfwongen ijsvacantie tiebben Moordrecht DAWEBEENiama De uitslagen v if d conapelitli de dainvereenijiiig Moordi S BoonD Alphenaa fr 2l t de Knf it 2 B VerI i Bee 0 2 F Twigl C M Boere J v d Pantic 2 loi wJcih Hotfe 2 0 G I II Admiraal 1 1 H VwliOffO 2 1 Vertipf G Tei i9 Joh Boere G fwi Jr 0 2 I Twigt Joh Boere 2 0 S I igie W d Panne 1 1 Jon bv re f Kerk kol 2 0 Nieuwerkerk a d IJMel BUReEBUJKE STAND herleilpn C J inopitevcen 78 jaar vr van W M zeit roek Oeboren Rlizaneth dr van J rnn der Berg en A C van Vu uren Juliana Beatrix Irene Wilhelmina dr v ii P Kool en II G van Zuilen I eendert in van J Groenendijk en Burger UWP DER BEVOLKINC Ingekomen T i M Roeland van GourteMkr A Bot L van Rotterdam H M M Hofstedi van Capellen K Btótinck van Rotterdam D Hoekstra n irnln van Aotterdam VtrtMhken D van Donk en gezir ar Dm Haag J Oadahoorn en fteziri Mr Capelle ad IJrael A M Steen Wi il ïr H terdam Qorierkerk a d IJuel WMMBKORTKH VOOR ZONDAG J i lUrv Kerk v m 10 30 uur dr J K Aamna rivamrelist te Dor Jj n m 3 uud de heer A de Re liheiil podadiInstonderwiJTer Wllk eboHw vri 10 ur rio heer Rert lii heid godsdienctonderwij f n m 1 uur de heer K smus Hut te Dordrecht Jrtref Kerk m 10 en n m 3 uur w t A Vogel BND RN LAVWZEER j Wond en kfiuwzeer onder het 2 de landb weTs in onze ge te heeft ijch de laatste weken nl k uitgebreid 8CBOOL OHSIOTEN gebrek aal brandstof is de School I in A Kromme deic J gesloten De sliitiag zal weUicht J den duur van de voratperiode n w bestendigd WOaONG mM ONOERWUZER Jong Mzn u be Iieer Mar aa iiong aazn ia oe BWI tot ondcrwlzer aan de Park ownbupgschool te Rotterdam SPORT ERNISSEN op de banen lendracht maakt ry voor paren men tot de raa ontstond er en rüder en an de wed n UDMEI SS en ring w nropteachort Reeuwijk AVTO GINO BIDEM CkMflear takMM f then ndpu De 28 Mrife J ▼ d WoUf in dienst T n den melkhandalaar P v d WoUf sou in d garage aan den Weth Venteweg een auto op gang brengen doorliet tg aanslingeren yan de motor Terwijl hij aan den tlinger draalde schoot de wagen n otaBiino ht nvwanell auto gini opKy dl beenen de ganiL het been de auto tera aehaal in feornaiaeerd verband Het H tu tr Banking daaarvan dat onder auspiciën der hierna e Memea verkeerriMnden bedrüfsver enigingen en andere belanghebbende organisaties en met voUe medewerking van het bureau Generatoren en tankgas als de ter take bevoegde iiT Mrafuffeur sprong kwam mét één zijneT M tusschen den auto eil m met het gevolg dat Met welk een kracht voMUit geboot blijkt wel hieruit dat de deuren werden weggedrukt en de wagen eerst buiten op het teirein voor de garage tegen een boom tot stilstand kwam De chauffeur ia overgebracht naar het van JterBOfixiekenhuia te Gouda FOLITIE COLI ECTBBRT VOMl WINIERHOLP Bü de collecte Loot Winterhulp Neder and waarbij kerkeersspe djct lullen worden verkocht aal in deee gemeerte de plaaLselyke politie medewerking verleenen Schoonhoven GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent ondentaande gevonden voorwerpen zijn inlchtingen te verkrtjgen aan het büreaumran politie alhier paar breinaa de Irmband vulpotlood want zilverbon portemoiinaie distributiebeecheiden want actetaach hond want oenluiir BURGERLIJKE STAND G e h u w d A van der H 04 en A WouJenberg 57 j Geboren Lauren z van L Lmkhorst en M Hartman Sier r van van der liepr en A Eshuis OTerlederl M Stubbe 71 echtenfTite van d Prins P Gelderbknr 83 j j venoot van G Boel Ondertrouwd C P Meijer 28 j en M Berkouwer 21 j G J van Rooiien 24 j en A den Boer 19 j A J BniJncnberg 23 j en J C Fetter 28 j Stolwük PREDIKBEURTEN VOOR ZOf AG Ned Herv TCerk vm 10 1 uur Db B J Kanis 1 I ƒ Evanffclisaüe v m 10 30 i m 7 30 uur De heer Gehraad god dMslondcr ndtrwijzer te Nieuwe Tonge Waddinxv en GEVONDEN VO VERPEN Gevonden zwarte bij J Moayenlt ld schaap ooX W H werweg l boreele deu ltle overheidsinstantie binn ikort en dertigtal tweedaagsche cursussen in tlieorettsche en practische gasgeneratorkennia door het geheele land been zullen worden gehouden De bedoelde instellingen zijn in alfabetische volgorde de Nederlandjche Toeristenbond A N W B de Bond voor Bedrijfsautoverkeer in Nederland B B N de Bond van Automobielhandelaren en Garag ouders B O V A G de Centrale commissie voor de opleiding tot autobestuurders de Eigen Vervoerders Organisatie E V O de Nederland9Che Automobiel Club N AC de Nederlandsche Bond van Aut usdiènstondernertieis N B A de Weder andsche Organisatie vpor het Beroepsgoederenvervoer langs den weg N O B de Nederlandsche Vereeniging van Reinigingsdirecteuren de NederlandscheVereenigin van Tram wegen en Autotransportdiensten N V TA en de Nederlandsche vereeniging De Rijwiel en Automobielindustrie R A I Voorte heeft de Vereeniging van directies van nijverheidsacholen haar medewerking toegezegd inzake het beschikbaar stellen van leslokalen en verleenen van bijkomstige faciliteiten Het is de bedoeling dat de cursussen zullen worden gehouden in Alkmaar Amersfoort Amsterdam Amhem Assen Bergen op Zoom Breda Dordrecht Eindhoven s Gravenhage Groningen Heerenveen Hengelo sHertogenb9Sch Leeuwarden Leiden Musselkanaal Nymegen Rotterdam Utrecht Velsen Venlo S ttard en Zwore ZU zün in de eerste plaats voor chauffeurs bestemd doch er wordt verwacht dat opk vele mon 1 teurs van montagewerkplaatsen zich als deelnemer zullen qpgeven De uitvoering van het p an onder ausp ciën der genoemde ms ellingen is opgedragen aan een commiesie gasgeneratorcursussen waarvai het secretariaat is gevestigd Koninginnegracht 37 Den Haag kantoor der NA C alwaar da inschrijvingivoorwaarden voor deelnemers aan de cursussen inschrijfformulieren en eventueel nog verder gewenschte in ichtingen kunnen worden aangevragd Het is van het grootste belang dat degenen die een cursus in efen der bovengenoemde plaatsen wen chen bij te wonen of door leden van hun per sonee wilen laten bijwonen ten sncedigste van hun voornemen doen blijken aan het secretariaat der commissie gasgeneratorctrrsussen opdat hun dan inschrijfformulieren kunnen wor den toegestuurd en de defin tieve vaststelUng van plaatsen data enz lóo snel mogelijk kan volgen eshand schoen a epM rerweg 65 urges Henegouj ejjrten politie Wnd BUROERUJKB Geboren Janna Eliz eth d van J Houweling en M Tafcéms Bemardina d van y Bro w r em A van der Heiden Aad Noorlander J Getrouwdf A an Herk en T van Vuuren Met den aanvang der cursu senserie op korten termijn kan het onvraarschijnliike geval van gehee onvoldoende belanpste ing voorbehouden worden gerekend Verfrtmvtde nammti Zevenhuizen BDRGI Getrouwd j en Trijntje Con STAND IKarel Tamerus J8 j lUa HeUkoop 23 j In de Japansche legerberichten komen steeds meer namen voor die ons vertrouwd in de ooren Minken Het zijn de namen uit ons NederlandschTndië en zii maken daarom zoo n dieoen indnik op ons omdat wii in die Dlaatfen zelf geweest zijn of omdat er vrienden on kenn T n van on woren Het is tragisch te wet n dat h t noemen van dere namen in die legerberichten beteekent dat daar de oorlog woedt dat onze bloedverwanten vrienc en en bekenden in evaar verVeeren Maar het i i gp d er tevens bii stil BIRIENLAND De generator als redder in den nood CURSUSSEN DOOR HET GEHEELE LAND Tn dezen tfld van schaarschte aan vloeibare brandstoffen i de gasgene rator waarin vast twandstof wordt verstookt voor het motorverkeer als een redder in den nood gekomen De anthraciet hout turf en turfcokrsvetgassers hebben het mogelijk gemaakt een belangrijk deel van ons vövper over den weg in stand te houden dat anders tot stilleggen zou z jn gedoemd Het valt echter niet te ontkennen dat de behandeling van den gasgenerator he njden ermee het onderhoud ervan velerlei moeilijkheden meebrengt in het bijzonder voor ongeschoolde krachten en dat in verband daarmee een groote vraag naar technische voorlichting van het bedienend personeel is ontstaan Men heeft Mer te lande op dit gebied sporadiach reeds verdienstelijk w verricht doch er bestaat nog te staan dat dit al s voorkomen hfd kunnen worden in Hen er door oir Np erlandsch Tndisr he regeerders niet zii e enorme blunders waren pemaaVt Vertrouwde namen in de Japan h leperber htpn rii dienpn Vis er d C van te doordringen dst de toekom t van pn land i vo k i n van de niaats die nna land in het nieuwe Vttepna aT innenjen Z i wnrH n mr e ioennd ptndnt wü nooit heh ion wil en luisteren naar he d e nn hli vpTi 017P he vri TT pn t zijn Zii zi n een st f en laatst waarsch T =ni Zii manen ris san onren o Vht te doen ons ef te keercn van de plutoeratische verraders en cnr fe r iaren in de pe deren yan hen die tHiden voor eer nieuwe en gelukkige mae p p topVnrr t T md vw t di is nl t p l e uw nl fjht ten pr ic fe van uw lani enooten hier in Nede an l mis noV fpn p 7ir itp van h n fïi p ï rp e f Ynvh n aan de Vi ns vPn Chnrchi en Rnnepvplf pn dip nii n d on7P krtlonipn bloeden voor ffiut n van rppoprdere wf n zQ een m nlfl VP Tpi wpn Melden P rifdPn voor een ni eiiwp en IiiVliiie to kcmrt dat doen phtc vrüwill fers pan het On front Trppdt him pplp fpren striidt mede i dat dp iverwinning behaald is meldt u arn bii het VTiiwilli er iopn N ederl8nd steedi behoefte aan instructie op grool Koninginnegracht 22 te s Gravenhage 1 ACOLPHUS TERGADBRINO E V Q Xlk tend der vol Januari t m f Januari IML Alnm OSC OSDlie Algem 19 bn 101 Alg06D07D Res aos Algem at Algem 210 Algem 104 t m aa Algemsen St A t m W A Melk I 08B t aa04B Melk I 1 kg 50 gram lUO gram 1 rant 250 gram 290 gram ISO rara 100 grara lOOgraa H mar Malk 11 mar Melk M Janaart tjn 11 J a n u l iwi Boter I ranta Vet i ranta AANBESTEDINC h ord van den d cnst der Zutderzeekcn heeft aanbesteed den aan3 der aarj d wnen met gewalst verhardin n voor wegwicken samen lanf 9 33 km en NoortfooMten TCn den Rafnsnol tn de sectiea P en Q van den Noord Onw öIJken poJdeir met bl1lw nen le werken enz Hoopïte In sriirljve NV P C Zanen He nv te lp vnor 130 000 aapste lnfich rij er N V M J Wegenbouw Utrecht voor 72 375 tei werker Als ondei ftel van een reeka bffeenkmnsten over het geheele land he tde Eigen Vervoerders Organisatie E V O te Rotterdam een druk bezochte vergsdering met haar ledenuit het district Zuid Holland gehouden De opzet van deze vergadering was deeigen vervoerders in te lichten over doel en werkwijze van de E V O welke als verplichte organisatie voor de eigenvervoerders thans reeds ruim een jaar de bcIaKgcn van de bij haar aangesloten leden beliartigt In hoofdzaak fungeertde E VO als organnsatie ui het bedrijf bemiddelend tusschen ITet bedrijfsleven en het Overheidsapparaat een taak welke in den hjuidigcn tijd die voor liet vervoer uiteraard vele moeilijkheden met zich brengt van groole waarde is gebleken Mr G K M Geelen de algemeen secretaris derE V O gaf een uiteenzetting van doelen werkwijze der organisatie en haararbeid ten behoeve van het eigen vervoer zoowel aan den top in en om het departement van Waterstaat als in lagere regionen i c de Rijksverkeersinspectie en den A B D waarmede zijnauw contact heeft door haar adviescommissies en de dv trictssecrctariaten Vuorls heeft mr Geelen een verhandeling gehouden over den opzetder AutobevrachtingBdienst fABD Wier bemofiïngen zich sinds enkele maanden ook tot het eigen vervoerhel ben uitgestrekt 19 Jan A1 em p t m r Fabr MUna a4B 04 c I 04 D Reserve 15 Petroleum 28 Petroleum 07 E r Brandst 1 05 I m OT H K Brandst U8 H K Brandst 1 13 en 17 H K Brandst 12 t m 20 C V Brandst rs t m 8 C V Brandst If t m Se per Brandst Elk der volgende bonaan acun STRIJDT S BUITENUND 194 F f u i Algemeen Zeep Tolletzeep Textiel mannen DUITSCHLANÜ VOOR EUROPA AFWEERGEVECH TEN BIJ ZWARE VORST Verrassende aanval in NoordAfrika Het opperbevel der Duitse eermacht deelt mede Up de Krim xUn verscheidenevüandelijkc aanvallen op betomsiugelingstront van RSebtstopol mislukt Aan bet Donctafront eb In den centralen secttor en den Noardelijken sector van het Oostelijke rent duren de afweergereihten ifii iwaren vorst voort Talrijke vijandemfce aanvallen werden afgeslagen Eigen tegenaanvallen hadden succes Voor Leningrad zijn herhaalde nitbraakpofingen mislukt In de straat van Kertsj hebben Margarine Margirine 250 t Vet 200 gram Vet Bri ijst3i i ni 1 h I Petroleum V BONNEN VERLENGD De secretaris generaal van Handel Nyverheid en Scheepvaart maakt het volgende bekend mzake de distributie van petroleum Het is noodzakelijk den geldigheidsduur van de met 28 genummerde bonnen van de met s en t gemerkte petroleamkaarten welke gedurende iiet tQdvak van 4 Januari 1942 tot en met 14 Februari recht geven op het l oopen van twee liter petroleum voor verlichtingsdocleinden te verlengen tot en met 31 Maart 1942 Eveneens is Je g Tdigheidsduur van de met 15 genummerde bonnen van de petroleumkaart O welke gedurende het tüdvak van 24 December 1941 tot en met 21 Maart 1942 recht geven op het koopen van twee liter petroleum tot gn met 31 Maart 1942 verlengd De kans is evenwel niet uitgesloten dat vóór 31 Maart a s nieuwe bonnen voor petrqjeum kunnen worden aangewezen t BvechtsvIiegtuigen een graoten ovjetkoopv harder met bommen beschadigd Bij gewapende verkenningsvluptiten boven de wateren van Groot Bnttarnië zijn voor de Noordwestelijke kust een koopvaarder van 60C0 brt en een steenkoolIicht r van 600 brt tot zinken gebracht Voor de Zuidwestkust van Engeland is een groote koopvaarder door bojnmen beschadigd Op een voor de Shetlands liggend eiland hebben gevechtsvliegtuigen verecheidene voltreffers geplaatst op voor den oorlog belangrijke installalies In NeoreAfriha hebben DuitschItaliaansche pantsertroepen ia een verrassenden apnval de voor onze stellinr in Cyrenalea op remcrt iLerde E t iche strijdkrachten aangevallen en ternggewarpen De vijand trok zich ijiiagx terug in de ridituiir yan Aredabla Sterke formaties T in het Dnitsche en het Italiaansclie laehtwapen grepen in op tU gevechten op den grond en bombardeerden coDcentrr lies troepen en tanks van den vijand Aan de Egyptisjhe kust zijn opslagplaatser der Britten in brand geworpen De vijand heeft in den ajgeloopen nacht hemmen geworpen op woonwQken in het noordwestDnitsche kustgebied De burgerbevolking leed geen verliezen Militair schade is niet ontstaan Vyf van de aanvallende Britsche homraenwerpers zijn neergeschoten SPORT In den tüd van 11 tot 20 Januari heeft het Britsche luchtwapen 38 vliegtui en verloren waarvan 16 bovem de MiddelJandsche Zee en in Noord Afrika In denzelfr pn ti in en in den strijd tegen Groot Brittanntfr 18 eigen vliegtuigen verloren KWwaiannnM AHPIOENSCHAP VAM NSDKBUUIO SCHOONBUDIN VOOK PAKBM Boem Gisteren stin te Hoofddorp de wvdsUUden ¥ n het kAMvpioenechap vasi Nederland acboonnjcten voor paren gehouden U it gen waren als velgt Senloran 1 ea kampioenen uej 1 rijnbeer en C MMWwig a mevr A C ho gm Bocmtiet en J Kuperuji 3 m vr X C Schoocel KcetniMi en C P Tlmmennan 4 mevr I Krdger Noels en J Valk J u n 1 o r e b 1 me A M van Arkel en W M Ctaj I me T P Koe enur en 1 C Klerk 3 mevr J E wan Roode TCocnst en W van Roodc 4 E M BUks l ne T J a RDkx TOKTBAlJ WCDSTItUDRK VOOB ZOITDAa A t l rtaESTGI D Maar U na hM bcitiiar vaa dca N r i i iicb Vaettaihwa vtnuKn lita aUe OMPCSMiewwtotrliden railie voor ZM a nXttsUld aleelMt HM voUedKC KoarBAi afgek AIXB WaD8T UDCN ArOH l wedMrUden voor Zondag aj 18 Irants bak i o gebak k i k g il Uidvafc vai er weien 1 w 00 4 auu 250 250 100 l W SM 4 190 0 too 1 aeo 4 o ISO UD 900 4 2 11 k g gram gram ants gram gram gram gram soo MO aao o ram n 14 Utar T 7 Utar 1 In tiidvak van dager 1 1 l 1 rants m na aw UO graa 110 HO aw ttf gram MO MO 2M HO gram 1 1 1 ati a 1941 i 4a 2S Dee 14 Jan iDivaes émtM Jan Jaa 14421 1M2 I Jan IMÜ 30 Aprn 42 1941 tot en Zwuler geU m mt cr Ec Zw w l w kNMea ztkn mtt I RADIONIEUWS Itatadac 24 Jannui HILVKUUM I 41SJ M 7 16 Gramafooiunax 7 45 Ochtendgymnastiek 7 GramafoonnudA Hm Brandend kw tlea i laHi optk a lt Gramoloonmuxlel sa OehteodgsTnuiastlek g 90 BNO MieiiWfberichten 8 45 Gmmofoonmuilek 9 15 Voor de huisvrouw 9 2S GrftmofQgainuzlek 10 1 Ernstige musiek opn lljgo boc davrouv 1120 Ztnc met pianobegeleiding 1140 Gfemotoo wnuziek 12 40 Orgelconcert en zam 12 40 Almanak 1Z 4S BNO Nieuws in ec nomische berichten 13 00 Causerie De o aanlaatie van de vlnchers 13 1 Orkest M lank en ao ist 14 00 Oni NederUnd$bl Taalclub 14 20 Na gedanen arbeid mi zlcdr en vroolflhtieid W50 GrmmofoonTmlwe li a BljbeUedw M aOPtanovoordracht 16 l Gramofoonmuiiek 17 15 BNO Weuw ecrnomlsch en baurAieTichten 17 30 Gramrfoonmutlek ITJS Dultsche taalcursus 18 i Grunefoonmuslelt IS IS R t kn artter va l den arbeid M JO Botterdnnsch kamerenaerr bke 19 00 Actneél halMor 19 0 Bonte avor Van t aoas alleen voor de Hadiocentral d over een lljnverblndlfig met de nidlo b schikken aala OFamofoonnnuiek 20 30 Cor certffebouworkcet opn 2046 Gramofoo muziek 21 45 BNO Nieuwsberichten 22 01 BNOSngelache uitzending Dutch Nev i Heel of gramofoonmtudek ISIS Rongaa he muxiek opn 22 46 Gramofowmnzlek i 2315 24 00 Darmmuzieh atLmtvtê a kij m 7JS M Zt programma HUveruim L tao GramoCeonmuiick rJ5 46 Zi prograaura Hllversunv I B45 Gramotoonmuilek MM Mor enwUdii i M Oramofoonmuzlek 1 1 Uehte muilcfc opn 1 11 00 Zang met i4an begetading en praraofoommizlek 12 4 WIO Nieuws en aeonomUch berichten a UOrr roepHacmotüe ortwit 1140 Voor de og MOt Rollerda ni3 4i Philharmaalieh orkort r Klist 14 45 Benige opmwklnfRa over cultuur in bet algenieen en kunet in het bijaondc laoo Het Rotterdamsch Phllhermoniach orkest en aolrtt IS 45 Wer WA 4J 0 Ol Hei drikA pn zïjn orkeat en gremoloonmu nao Voor de binnenachjppers 17 15 BNO Nieuws economische en beursbericht 17 30 Oi gelconcert 18 00 Cyclus In e i nieuw llcM beden Voorbereid door de r 8 B IS 15 Rwnblers U 4S All Ik t voar t leggen had cauacrie 19 00 WtO Praatje in Oronlrtsch dialect 19 M BNO NiamnfctrJehten inio Ce piano en graraofooBawr M Causerie over Jan H BaklMrat 1 Boemeemeh orIwM Gragor Serban JjOj Bont a cmA 21 F n pra tj 21 4S BWO WenwsbeHehle HO BNO Teeiehtlng D hot wmi mabermit ai lO ia Avoad wtldinc 4