Goudsche Courant, vrijdag 23 januari 1942

VRIJDAG 23 JANUARI 1 MOaWMOBOIP TBXTUtl V rpUcktia Mt tim m c bit0v tf d nurhllrlrlin van 4 0 MllM3t Caauaiau vMi a SepMaHwr IMl llKt atutMoomt tw 1 OchtfMr IMl Na IM Wn all ia NadMtend cavaqMfd SBdarn nuoKai atuurl k raïtitHMrsnrcn wwk xaéa op bat atoiad dar taatlallndu Ma faiok la dia baaehikkiiic omaduaveA varpUeht zich aan lm matdea m a ti of maar dar ondantaa tda valuroapao kBt da vafeiraap KatoaUiidulrla ondareaauiigan walkar badrljvan ta infarlalit voor abrlakmaUfa kaloaaaplnnaHI kataanwavtifl katoannradaUnc at badrOttorcanlaatariadi mrwanM et producUa varwanta takkan van badrtlf aarauria J A Paatavwa WU Oa Vakcroap Kateaniaduatrla omrat da vol üda Oi darvak n w i Kataanaptnnartl NaaWaranfabrtcaca MUawoInduatHa WUwnrU BoaU amrU VitragawavartI PoidwaaiMl wnrS Katoaoaodakanwmrattli Bcea Vakfroap bataeart ook da attllochaf a mi kateaoan an kimatiqilan lampan ij da wryaantHlni van TUlniatenaal oncaacbt Da ondanununaoL welka raada aan dan uitaUdaKiken coniument o dan dataliluuidal verhandelde texuel oedet n fabriakmatlg althans met aanwendinf vaa da la dezaa tak v i tmlitti gawuUcelOke maehinea vervan inaundcrheld oververven chemisch reiotgm xg stoomen ontvlekken opparaen als nieuw opmaken plisaearen decatceren lacretaris A I M aaa Oraat Hanoiiaaalaaa IM s Oravenhaaa AUa In Nadarland gavaatl da idar n welks tibriaknutlg carana visctit at knoopwerken ol verrasiinir DE GEUR V N THEE DE SMAAK Van thee De Gruytei s THEESURROGAAT prodi ZMl nwl S p li M voor 50 liop 25 DeGruyter o 456 120 Op onze eMe lmg Mxig vervaarilkatorlsch ver ilkatorlsch verIrwante Ukken vaa paea t t1a TJSïrg lUnduatrle omvat froepen Tepijt wanta ot product vaa bedrijf idtoatL lecreUrts Mr Il onck WlUem U s De Vakgroep Tl Igenda Ondarv DAMES CONFECm nog beperkt aantal door etaleeren iets beschadigde DAMES JAPONNEN tegen zeer yoonhelige pH zen d voli M en CocoaweverU Btj da Vakgroep Bastvaselindus De ondernemingen welker bedrijven xljn ingericht voor fabriekmatige baatvezelspinnertl bastvezelweverij DUwfabricage papierspinnerij bastvaselveredellng ewaardoekXfeverij kapokbewerking of bedrtJfso gai i5ato rlachverwanta of productie verwante takken van bedrijf Recretarlt C U Seckel vaa Hogendorpstraat M Utrecht De Vakgroep Bastvezelmdustrle omvat de volgende Ondervakgroepen Hennep Jule Stsal en Manilla Paplrrspinnerij Zwaardoekweverij en Kapokhewerking 7 Bij de Vakgroep Band en Vlechtladnstrle De ondernemingen welke fabriekmatig and weven of vlechten of bedHjf ntganl9atori3Ch verwante of productieverwante takken van tiedrljf uitoefenen Secretaris J L Osinea van Lawlck van Paiiststrast 12 Arnhem 8 Bij de Vakgroep Brei Tricot Kousenen Sokkenlndnstrl De ondememlnRen welka tebrlekmatift t rei ot tricotgoederen ol mcotstoffen vervaardigen of tiedrijfs orranisatorischverwante of productieverwante akken van bedrijf uitoefenen Secretaris O H ftrckel vaa Hogendorpstrsat 19 Vtrrcbt ipie Vakgroep Brei Tricot Kousen en Sokkentnduatrte omvat de volgende ondervakgroetien Trlcotage en Kou 9 BI lie Vakgroep WitwassrherUladustrie De ondernemingen welke waschgoed In den ruimsten zin des woords ophakm so rteeren bezorgen dan wel labrlekmati althans met aanwending vaa de in dezen tak van bedrtjf gebruikelijke mainlines wasschen of geheel of gedeeltelijk opmaken Secrauris A i M Baas Oreet Hcrtogtnnelaaa IM B OnmnBaga 10 Bij de Vakgroep Cheailschc Waaseherll aa Ververtl 5BB9BBS9B99BKKri iM e Ma pffltfflfj KB PIANO TE KOOP GEVRAAGD TE KOOP GEVRAAGD net Bürgerwoonhuis AanliiedinKen onder no O Bureau Uoudsclie Courant 4 i2 6 GEVRAAGD voor Heer allernSLAAPKAMER met pension of ZIT SLAAPKAMER met stroomend water Brieven onder no O 45 bureau v d blad 5 Er b zj een MEISJE 39 jaar CC als h l d h blf heer aJleen of moedetioos gezin Br no Q 453 bur v d blad 7 Brieven met opgave van merk en prSs no O 461 bur v d Wad 10 GEVRAAGD een WERKSTER voor enkele oclitenden per week A D Caboat v B Y Park 15 O 455 7 SPORT RECHTSZAKEI DE MOORD OF VAN AAftT Slont en DiU veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf De Rotteidamsdie recfatbaok heeft uitspraak gedam in de zaak tegen den 36 jarigen schilder F A F Slont te Rotterdam en den 47 jarigen reiaiger J H J Dils te Amsterdam beiden gedetineerd die op 6 tot en met 9 Januari j i hebben terecht ffestaaa beschuldigd van moord gepaard gaands met diefstal op den 47 jarigen BredaMhen koopman Petrus van Aart op irNovembei 1940 De reclitltenk achtte belde verdaebten la vereenlglag aebaldir aan den saa r d op Vaa Aart en wraerdecMa ieder van hm tot Isvenslaags gava iialsstiif wegens het ia katai overleg m net vaartadaehtaa rade embreagea vaa Vaa Aart Z werden voorU beiden aslmldig bevonden saa madepiiehttgMid mk Do vsraardealdaa a het vaaals sabawataa aaii h ss sd i a t cal TEGEN INLEVERING VAN nemlnaen walks itbriakmatlg Parana faels vlatiht at knoopwerken of taxtlatoroducten varvaardlgan ot veradelaa of f TWEE GOKT Of HAVERMOUTBONNEN weefse andere vwvaiuwsei ot veredelaa ac badrUtaorganlaatorlaoh verwante ot prodnetia varwanta takken van badi f ultoctenan en walka niet vallen ander da bovengenoemde vakaia an xQa verpUebt Heb aan te melden de Bedrljtintiep rextlalindustrie Sacratarts Prof Dr 1 oor é i k M 500 gram Btnkh kt bnièg mM bn lkmM t lauatraat n san iM Wlaselbik Jan s Cravenbaga KOOPMANS BAKPOEOER Bonvrij jDa verkrUflt U goad g r M p n d o kei of poffert ook zónder itraiL VtAAG UW OMDtH a afAWI BlMV U Am £N OtneMela pttllaatia nn het Departement van Landbouw van uieanen a Saffis S gabruiku roadatot mat ultzonderiag van Bwak en watten met tiltlondeflng van madlemala watten I Wt da Vafcgroap IJaaaabnlastrta Da ondornemlngaa walker badrttvan Idin Ingarldbt voor tabriekmatlga wnbawarkta vlaaspiaaarU UnnanwavarQ v redeltng van linnen garens at weaoela ot taedrUtiorganiaataritcfa DMTBIBVTIB TAN BOTBI Btf KAKGABm Schrijister op advertentie No O 358 in deze courant wordt bericht d t een brief onder No 107 is afgegeven bi Ds V Q4M5 Ivan d LINGERIE DAMESen HEERENMODEZAAK voorhacn fo A A f luchep verwante ot productte varwante takken van bedrUf ecreUria i A ranhajxaB WUlaauplabi f Amham Tot de vakgroep Llanaplndustrle behoort de Ondetirakgroap Vlaabe werkende IndustMe J BU de Vakgroep KoaataUdéladnstrie De ondernemingen welker bedrijven tljn ngefloht voor de tabriekmatlga veredeUng ot andere bewerking van kunstsijden garens kunitsljdeweverij veredeling van fcmis Uden weefseli ot bedrtjtsorgdnlsatorpch verwante ot productie verwante talcken van be iecretaris i A Pinhuysea WUlaauplein S Arnbem r Vakgroep KunatziJda Industrla omvat de volgende Ondervakgroepen KunstzildewevertJ en Kunstz deveradellnj 4 Bil de Vakgroep Wollndustrle Oa ondememuigen welker bedrijvenrilB ingericht vooi fabriekmatige wvganliging van kunstwol voor da Cibriainnaage wolspinnerij wolweveredeUng van wol ot wollen lucten ot bedrij fsorganisatorischverwante ot productie verwante takken van badrut acraurla Mr B t M van Spaen Bck WUIem n straat tl 4 Tilburg Da vakgroep Wollndustrle omvat de volgende Ondervakgroepen KunstwaUnduatrle Sajetaplnnert WoUenatottenwevert en Kaardgaranaptnneri TrUpweverii Wollendekenlndustrle en Veredeling van Wol en Wollen Producten o S BU da Vakgroep TapUtlndnstrle De ondernemingen welke fabriekmatig waetaela ot andere vlechtwerken dienende tot vjoerbc dlgen ot bedrij fsoi HilXDIIIIllMIICIIl ier overname gevraagd Opgave merk en prijs Br no O 450 bu v d Wad 8 OPENING De Secratarla Genenal van bet Departement vaa Landboaw en Vlaaehertt brengt het volgende ter kennis van bandelaren la boter ea ot marcarlne Zooala uit de deabetreftende tal de bladen opgenomen bekendmaking bJjlkt wwdt mat mgang van Zondag 1 rabruart aA op de bonnen van da vetkaart margarine beschikbaar gesteld tooda de voor de distributieperiode ran 1 tot en met 8 Februari as aan te wijzen bon van de vetkaart naar keuze recht zal geven op het kbopen van 129 gram boter soadar redactie ot llS gram margarine Offlcleele pabUcaUe V ii het Departement van Landbouw n Visscherö KTieuWE BBPALINGCN OP GBBUD VAN IHLeVEBEN VKEVOEREN BN AFLEVEREN VAN STBOOVLA In aansluiting op de publicatie van 10 Januari jJ betreffende nieuwe bepdUngen t v inlevenng vervoer en aflevering van stroovlas maakt het Rijksbureau voor d Voedselvooralening In OorlogstUd nog het volgende bekend Van het verbod tot veiiiandelcn en afleveren Tan stroovlaa zal voorloopig slechts ontheffing worden verleend indien dit pUats vindt ten behoeve van den e ort naar België Slechts handelaren die in het bettt zijn van een door de Stichting Nederlandsclie StxoovIaseKporteurs te Gro nlngen namens de Nederiaodsche Akkerbouwcentrale afgegeven vergunning kunnen stfoovlas bU telers of handelaren aankoopen en verhandelen Telers en handelaren mogen sleefats op verto van deze vergunning stroovlas aan hen verkoopen ea afleveren Den telers wordt aangeraden hun woduct regelmatig af te zettnt T s t zal btl afzonderUJke pubUcaül worden bekend gemaakt vanaf welken datum k weer voor het binnenland kan wbrden verhandekl en afgeleverd SZUt tl J Bertels Hoogstraat 19 v h KLEIWEG 108 M G 454 50 lp verband met het bovenstaande zullen de Plaatselijke Distributiediensten met Ingang van Maandag 26 Januari voor alle door de handelaren m te leveren bonnen van de vetkaart margarine toewijzingen verstrekken welke naar keuze recht geven op het koopen van margarine of boter De Handelaren dienen er bij het bestetien van nieuwen voorraad op deze toewijzingen rekening mede te houden dat met ingang van 1 Februari a s een zeer gioot gedeelte van hun klanten voor zoover deze over velkaarten lieBchikken margarine zat willen koopen Op de bonnen van de boterkaart zullen uit den aard der zaak ook in den vervolge botertoewfjzlngen welke uitsluitend recht geven op het koopen van boter worden uitgereikt In KUNSTSCHAATSEN I hol slijpen waren w j de eerst In Gouda en omstreken Dank zij onze ervaring en specjale inrichting zijn we nu nog de beste M X DE GRAAF NU HOUTMANSGRACHT 19 Ten einde er voor te zorgen dat de winkeliers tijdig over een voldoenden voorraad margarine beschikken om gedurende de distributieperiode van 1 tot en met B Februari as aan de vraag van het pubUek naar margarine te kunnen voldoen is voorts bepaald dat alle deUUIIsten gedurende de periode vaa Maandag 28 tot en met VrUdag M Jaanarl a i dagelUks de In haa bezit lUade bonnen van de boterea vetkaart b den PUataeWken Dlstrlbntiedleast kannen tnleveren ter verkrijging vaa een toewijzing Zij behoeven zich daarbij dus niet te houden aan den voor hen vastgestelden inteveringstermijn De aandacht wordt er op gevestigd dat het belang der deUlllMten medebrengt dat zij zich zoo spoedig mogelijk in toewtlzlngen vooralen Zooala destijds bij het aUken van de distributie van margarine Is bekend gemaakt behoorden deullllsten die wel margarine doch geen boter verkoopen de in hun bezit zijnde ongebruikte margarlnetoewtjzinge zorgvuldig te bewaren Deze detaillisten worden thana In de gelegenheid gesteld bedoelde margarinetoewijzingen voor zoover deze een vervaldatum dragen gelegen tusschcn 25 Mei en 16 Juli 1941 voor 1 Februari a s bij den Plaatselljken Dlstributiedienat om te wisselen voor geldige margarinetoewijzingen De verloopen toewijzmgen moeten worden ingeleverd in een zakje MD 258 met een ontvangstbewijs MD 257 Te koop gtvraagd MIODBNSTAND HUIS in Oouda ot omgeving Brieven no 13258 Boekh C A Spronsen Rotterdam Grossiers zullen gedurende het dvak van 26 Januari tot en met 30 Januari a s bU inlevering van toewijzingen ed ter verkrijging van verzameltpewijrtngen vooi de helft van het door hen ingeleverde aantal lantsoenen raargarinetoewUzlngen en voor de andere helft botertoewJjzu gen ontvangen Ook zij dienen t vanzelfsprekend bij herbevoorrading rekening roede te lioudf n dat zij in verband met het beschikbaarstellen van margarine op de vetkaart van hun afnemers beh ilve bestellin van boter tevens bestellingen voor margarine zullen ontvangen Met inkang van 2 Februari a s zullen de grossiers van de door hen in Ie leveren boter oewijzingen verzameltoewijzmgen voor boier en voor de In te leveren marRarlnetoewljzingen verzamelloewijzlngen voor margarine ontvangen 5318 78 BADZO voor vo t en kuipbadan gaott g zond opwakkand zaabad thuis 3 kg pakkan 45 et i 1 kg pakkan 20 et Zout uu migK bodmm ran da NEZO inaauwblink kaukanzoul hygléniich varpakt Terstord geiraagd e n Éke DagdiensÉiie bekendheid met keukenwerk strektlot aanbevelinK Hoog loon Crabetlistraat 75 O 488 7 1 0 m 1 9 j e par kg pak JOZO Jodlumhoudend kaukeniout da baita waarborg tagan krop tlnima 11 et p kg pak 21 et p 1 kg pak BOEI O S TAFELZOUT hijd droog an goad rtrooiba bui van 340 gr 1 Vit V KONINICIUKI NEOERLANDSCHf ZOUTINOUSTIII SOEKELO HENGELO Q 451 123 BINNENUND trtbntiebonnen door da varbrulkan Is onga Tnelnda miavaratand ta voorkwnen wust Iwt rtj ljlnii aau voor da voedaelvoonlantnf mtt dal ook da raaelins omtrent a vatv a aw ikilii van txmlooaa bUvoedlnc aaa werk u n m a ta in ti irteken onveranderd blUII ven Ii da voedaahniwakldnc dbor da i ilnai tuln i kieulDan tan behoeve van da la de mricnnrulniinc Ie u4ceiat jde attwidera Da te n Inlaverlos van bannen en tcfan vargoedUw vmn koatprlji 90 eent par Jltat vaU irt W a nun ttlden aan da menaaa van anivandtolten en hoo gea c h oïan vallen ven mm bulten de nieuwe refellng Aüa bealann d ba jitnten dienaanfiande UUven onver VSar de tnenarbaMacs ten plattrianda oman rt d i de keukcna Inseateld O achool en kImleTvaedng ut iMdtan dB oentrate loeufcens om LONDEN VEB ACBT BEZOEK VAN MOUHNHT In ds Britsche hooCdstad verwacht men volgens een eigen beridit van Da ns Nyheter uit Londen het bezoek van den Sovjet Xaanissaiia van BuiteaUndsche Zaken ia de eerstvolgende twee tot drie maanden Volgens uitlatingen van weliageUcbte kringoi te Londen heeft Eden een uitnoodiging van de Engelsche regeenng aui Uolotof overgebneht De bolsje wieken van hun kant willen Uolotof pas over twee tot drie maanden naar Londen laten gaan Deze diplomatieke gsdachtenwisMltng n Moskou en diel tusschen Eden en Ibbky den Sovjeismbassadeur te Londen herft aki us de Londenschs corresponaent van gengemd blad waarsrhUnlük de voorl ereJding van een overeenkomst tusschen £ pgeland en de Sovjet Unie ten doel betreffende de noofdlljnen van een reconstruetls van Euitipa i p den oorlog DANSVERBOD IN DOITSCra AND VERSCHERPT De A N P con spondeDt te BerlUn meldt Met het oog op den zwaren verdedigingsstrijd aan hat Oostfront en tegemoetkomend asn bet verlangen van vele trontsoMaten beeft de RlJks SJS en polltieleider aaar de blsden berichten het beetaande dansverbdd yaneherpt Thans is ook alia dansot in zgn besloten kring verboden Geocu loofd blijft uitsIuMaDd dansen als leervak DR BISSCHOP VAN TOBK VOU B VAN BIN AABTSBI8SC OP VAN OANnOHBimT aP T meVH uit Loodsn Da aarts Mssdisp van Canlarbivy dr CesmoOordon Lang die siod Maart van dHJaar wagaM zijn hoofsa leeftUd zal Andan wordt na alhio wwdt ba k nd gHnaakL oMnrolsd door den biaaciiop vaa Tprk I S DE GROOT WINT ELFSTEDENTOCHT Mufi Antim SchouMp eerste bg Je dcanes De BUrtcdcntodit IMC ii MMab fhteno ia een Ml vaa hm editie aoi Umttm vemeldcB f wouai dear S Oe Oraet ait Wirdom rttnOaati De ante 4ieii audunaeadea wa lea 1 A de Oroot d vaa aaa liaBst aar M aite ee t D de JToac 2 44 15 3 X ▼ d Ber Z 4S 4 8 Beelotn tM S J Uoê tM A S de Vries tM 1 f Sweer i4n 3 ee 8 T LiJenaar S M 9 P H Oosterbof 304 10 G H CU 3 5 s AI deie rljdcra tljn binnen den door de Vries In 1933 genuukten recordtijd reblevea Om 15 50 uur passeerden reeds de eerste tochtrüders de finish t w dC Iweren R J f aber en R de Valk uit Kkinertsga die ook allerminst deo indruk gavoi vermoeid te lijn even later gevolgd door F Fransen uit Heerenveen die in Harlingeo nog de eerste gearriveerde tochtryder was WH bdwef ea aiei laag meer to ai toa Uff de ewate daoMa waat aa U mr t liia kwan artj A nékucp nMaai aaianmèM ia gMidsduiv Waa de Graot met een groote krans Mahaocen ai Sehaap aiodit fraaie Mocmen la Btvaagst nemea Oerefetd fewaiMB vervDliMlis de arsdatr d en toditrtjden bkwen OaNiNcks IT iNr 4Rive rde mej Sjoordg r ber idt Warga teiamea met mej WoMcJe Kooti M sa Woiikica vwim iaat weUts fnalatie SJocrd en W AU de Ie en ia iilaats vaa da dames daaua wtJiSot ma dien ventende dM voor da to paarii nn da HiaMen M SS en 9S dw iwhtwat ISaSi ttaaoi ondar acbademt cedlar t worden araSuw InKJaen vvani bm iiaKla en wrwUderd Da aandablA wordl ar op seraMSd dal nu moaf flami wl da awU nen i nten da oMara tn hit a nSi land tot wOd orden 4 idartMTXC 0n a t d bep aa dt De regfefinff voor Am OBütrale keukens i jiSt MID voLKsoBMST büDmiooa juamAGKN BtflTENLARD De ccMiférentie te Rio Noo CKHN BEsussma y Br is te Uadrid nog geen bevesUging uit Bio de Jaooro ontvangen dat d duir vertegenwoorddttd AnMrikaan sche republieken tot het afbaken der diplomatiek betrekkingen met Duitschlandk Japan en Italië zouden hebben beslaten Bet schijnt dat over een dcebelieflend voocrstal nog niet is geatemd in de atenmmd gehoudn vergade ring dar bevaegde mboommiastea kon nog geea beslissing bereikt worden ov r hat oéeaws ontwecp in sake het verbreken dsr betTriddDgSB met da Engelsche luchtaanvallen VIER DOODEN Dinsdagavond laat deden Engelsche vliegers eendge aanvallen op Nederlandadi gebied De brisant en brandl30inn n welke zy lieten vallen veroorzaakten in de meeste gevallen slechts weinig materieele schade In een plaats in het Noorden van het land echter werden systematisch woonwUkan aangevallen waardoor versche dene woonhuizerf zwaar en een vrij groot aantal licht beschadigd werden Onder de bevolking werden vier personen gedood een zwaar en zes licht Vaa December mi af geldt zooals reeds eentcr ia jameld eAi nieuwt regeling voor M verstrekking van voedsel uit de aH rale keukens Het Rijksbureau voonda voedselvoorrieiiing in oorlogatljd bUfftzich geheel belasten met de organisatie en exploitatie van deze inrichtingen terwijl de medewerking van den NeoerUndschen Volksdienat N V 0 zich Waalt tot het aanwijzen van hen Mie voor voedselverstrekking uit de centnele keukens in aanmerking komen Niet iedereen wordt eer in de gelegenheid gesteld om eten uit de centrale keukens te Ijetrekken daar met Ingang van 1 December de N VD beoordeelt wie daarvoor in aanmerking komen m a w de N V D wijst de deelnemers aan de voedselverstrekking aan Het curMorlum dat met da rasriliK dar viMxlaa vw Rl nlB van da l ur Tbavolkln door mliMel van otntrala Iceukvna la btiasi Jiecff daartoa oW a tlcbtltlnen NMatald men MAAmaaBLKN TER BISCHERMfNO VAN NSBLC DIKR800RTCH k da Nedeitenddwe utacovrant M M ia atrelrondlrd een besluit vn de 1 A v D da dai rt nMitaB urtlt tte raada acamialHk tUn MpuUlönrd gewond Om cm Mwnstia tn da nMdtwFranlnlüdiit te doen onlftaan ti daatfidi l apaaM dat all paraonon dia vMr 1 OacenUiar oK tral tDBoInna via Landbouw en Vl a n liM t van Uf waarWt 1n da Jaelitmtat MHL oor ao aoodU ai afwttkn v n ëükal 1 dier Bdir wild awda w at ViraXan ire Otfideiw vwhtidt dat da Argentijn sdM regasrinf hst bemtdihilingsvoof tal beeft awgsiHiiiini volfena welke hat periemaal van iedaran staat afiwdarmk maat b aafhu n ovar ds vraag o da diplooatMM betl ckinaen moe I MMun dl Sdr 1 OM bar S Iwt pat fld das s l a iu a i aa boom sari van hst ila silBiiai tna Undbomr ai ViMkvti mwfM het KMnMUk BMlutt aa M Mnüul UM slaatMMI aai 4 Is tdü da verklaHiw onda r otT laaWnl dan kuupaii