Goudsche Courant, zaterdag 24 januari 1942

TWEEDE BLAD ZATERDAG 24 JANUARI I942 BERICHT In verband met ttertrsgini in de ucrzending moeten erschillende berichten en odtwrtenties tiiachten tot het volgend nummer Zwarte handel in fruit ontdeict Prv beheersdunc doet inval bü Goudschen handelaar OOCDBÜINETTEN IN ELK KWANTl M TECEN DUBBELEN fKUSTE KOOP OpspoilBcssmbtraarcB vaa de pri bekeericbin uit Deo itiuc kebben M rca te dr er utede in hui triid tesen de prijsapdrijviiix een eden iilaK ge la en met de ontdekking van een zwarten handel ia frail Bit een ftoaiUtt en fruithandelaar alhier yerd een partij van MO K n apfirlen en peren in hesl K renomcn die tweeouul te duur in vrrkoep Maden wardea ebraelit De handelaar lelf is in arrest getiteld EfTi paar weken geleden t ond er in een Ier Haagsfhe bladen een advertentie order nummer waann appelen tegen elk kwantum te koop werden aangeboden DMe advertentie trok de aandacht van een ambtenaar der prijabehcerfching die het vreemd vond dat appe Jen bij de vleet te koop zouden ri n terwiil fnrit fnonne e niet of moeilijk te knigen is hij vermoedde dal déi zaak daarom ten opzichte van de priiren wel niet rijiver rou 7ijn er op frond daarvan besloot hii als psfufloge i fde op de pdvertentie te lehrij en Derer dagen kwam het antwoord Er ftond In dat appelen verkrii baar wnTtfi min dat e in verband met de büzwjlere tijdsomstendrhcden ƒ 1 35 per kg moesten kosten Hft bleek om goudreineKen te gaan waarvan de maximumnriia voor de betreffende kwaliteit 60 h 70 cent bedraagt De anbiede wsi de groenten en fruithandelaar A B te Gouda Hij teekende mei naatn en adres en zoo hadden de ambtenaren het al heel gemakkelijk Gegadigden bleken n pipa riagaambtMiaren Oisleren hebben zij aan den handelaar bi diens wonine een l ezoek gebracht ïich aanvankeliik voordoen le als gegadigden om zich vervolgens in hun ware kwaliteit te ontpoppen De betrokkene was toen op heeter ONZI BIOSCOPEN Reaniè Bioscoop PEFIJN DE KORTE Men kan van mci ning verschillenever de vraag of 30O Mark een bela gTijk bc rojj is maar als men zonals de htiofdpcrsoon in Pepijn dekorte een eenvoudig kapsUrtje is enb hel kas opmaken een derge ijk bedrag te kort komt dan voelt men ditmin of moer a s een ram p Zoo ervaarthet Iohj minste de heer August Pepijn Au ka ssic IS in eon warenhuis en zijn ontsteltcni kent geen grenzen ais hijer niet tf slan t de Oor aak van hetkasversehil te ontdekken Allerleilonderlmge en vretse yke dingt Hhaalt hij zich in het hoofd En dan tebedenken dat terwijl de ongelukkigePepijn zich tot hei uiterste inspantom het raadsel op te lossen het meisjeaan wie hy dien middag de driehonderd mark te veel uitbetaalde allemoeite doet om hem te bereiken enhem het geld terug te geven Maar hijhoort haar niet wamt de zaak isfalgesloten en mijnlieer Pepijn bfvixich in een paniekstemming alleen in i ini kantoortje en verlaat ten einderaiad het warenhuis E dan beginnen de avonturen Want de rol van Pepijn wordt gespeeld door Hemz Rühmairn en dat beteckent dat de geschiedenis op komische wijze zal wa nlen afgewikkeld en dat de toc cbouwer reden te over zal hebben om zich te vermaken met de onver l4e gedragingen van dïz n braven Irtietwa zonderlin eti § ie Op jjial ongewon manieif wrat Pepiin I een oplossing voor zijn financiiele ïOfiHjkhedcn maar deze brengt bem fiter heel andere zorten Want om de driehonderd Mark en zelfs nog wat meer terug te Verdienen moet PepÜn zich in een avonduur begeven Btet een tennidiUce actrice di uit zijn hopekibzen toestand munt slaat en er MD Bpcde reclame voor zich zelf in ïiét Onverwacht komt Pepyn nu in liet middelpunt der belangstelling te staan ztjn naam kooit in de courant o prompt laat zyn vrouw hem m den teek Het hoofd van den annen PepOn k opt om maar zon stuntelig als hij is weet hij toch zijn weetje wel en als t er er aankomt zet hy alles en iedereen naar zijn band maakt promotie in zij betrekking verzoent zich met zijn vtmiw en komt achteraf töt de conclusie dat het kastekort hem eicenlijk groot voordeel heeft opgeleveidl Het il cien genoeglijke film en al Ir tü zeker Biel het best werk van den grooten filmkntnlek die Heinz RUhmiHin is men k n er zich tot stellig enigen tüd bü amuieeren In de andere voorname rollen treden op Hilde Hildebramlt Chtrlptte Susa Paul Hetdemann en Hans Junkermann Thalia Theater fHAO MJNA zÜn bil Wat r In de fantasie van tn Kt iMfioHKhrilver t niet op een Otide Mr avond gebeuren kan toont Ar flim Frau T una die d Wfek l 4 Thall draait In een zoer v r rrrnd en vertnakelUk spel De oorzaak van alle v rwlkii llng n l dal In hat filmverhaal drie afrondorlljke athl flenl n doowien gov oeht n i AUi bovetidlen alln zich afnAolen hVi onstulmire frti lerjsarsfMtlvtteit Hm mm aètA van het ti hm d tt tiidenit ti wtfgang van Me n d I0 e Mtnr afüeli at om de werette JPVttl UMI dt op dien imd hirnr pramtlf ttl beleven maar li na d daad betrapt Het bieek dat Haj bet fruit betrok van eWer en dat hij in den zwarten hajidel blikbaar over zoo vee kanalen beschikte dat hlj ruim in zun goudremetten zat Er waren diverse soorten ook de beste kwaliteit die verkoc it werd tegen ƒ 1 50 per kg terwijl de officieele prys f 0 75 bedraagt Het dubbele i edrag tak hij niet heelemaat in zijn zak want ook de leveranciers zullen wel een behoorlijken opzet gevraagd hebben Het t edenkelijke feit is dat in den winkel ge n frvit te koop ia terwijl men tegen zware priizcn blijkbaar appelen genoeg kan krijgen Het i tegen de verrijking van den enkeling ten koste van vele anderen dat de strijd tegen den zwarten handel in dit geval met succes gevoerd gaat waarbij komt dat men5chen met minder breede beurzen nok fruit lusten en men voorts het feint heeft dat er voor zjekim en kinderen niets te krijgen is terwijl voor den sluikhandel de appelen opgepot zyn neirtatlen persenen er MJ betrekken Het onderzoek w deze zaalj staat nog pas aan he4 begin en za nu krachtig worden voortgezet De wind zal ook gaan waaien voor degenen die aan den handelaar leverden Hun namen zyn bekend Mede zullen er nog meer van hooren de vyftig personen wedervejkooper en particulieren die op de advertentie hadden geschreven De aangehouden koopman die sinds Kovember met den sluikhandel bezig was liad in een kamer in de gang van zijn woning een aantal kisten met circa 800 kg appelen en peren opgeslagen die voor verzending aan de gegadigden gereed stonden Op deze geheale partü is beslag gelegd en mvermüdelük is tevens medegenomen een party groenten die hy eveneens in zijn huis had staan Een en ander vertegenwvonligde voor den handelaar een waarde van een kleine duizend gulden maar voor de ambtenaren wee t zwaarder dan de waarde de ontdekking van dezen zwarten handel De appelen en peren zullen nu tegen de normale prijzen in den handel worden gebracht waarbij allercert aan de ziekenhuizen zal worden gedacht Kener le repetitie verijbden wordt wiil de politie aulonteiteV van oordeel zijn dat de kleeding der danseresir s luchtig is en die tep lotte m no luchtiger costuums to doorpaat dank zij geraffineerde ir r die verrassende situaties brengen Deze grijpen in weor andere vcrwikl elingcn die van het tWf ede en dTrio deel een lirehtipe h storie van liefde en flirt maken waarüii bijna alle olie erson n betrokken zyn die bij den komisehen strijd om de opvoering v in i ooerrlt een hoofd ol soelen Het rpiiteepende derde deel heeft s ocht ildelinp contact met h t overige Dat s en dolle clownerie waarin Then Lingen en Paul Kemp den toon aangeven en met hun talrijke uit onderliike b ve ni3son den toeachouwer keer oo koer aan t whatcren bren en Het is een aparte geschiedenis die echter op zichzelf de moeite waard is De film is vol kostelyke muziek en ichlapers van Pauf Linckc die alle uitstekend gezongen worden Voorts is oojt het spel van rima geh ilte wot niet te verwonderen behoeft daar een keur van de beste acteurs en actrices e hoofdrollen vertolkt jo m I irzi nldmüller Fita Benkhoff Irene van eyendorff Karl Schönböck Georg Alexand r Paul Henckels Paul Kemp en niet te vergeten Theo I ingeti die tevens de regie voert het reen door het heele ftuk been bij de vele grappige aCèoes onverwachte situatie en geestige dialogen duidel k verklaard Schouwburg Bioscoop DE ZWEEDSCHE NACHTEGAAL De film De Zweedsche nachtegaal waarmede de Schouwburg Bioscoop deze week een aantrekkelijk hoofdnummer vertoont heeft tot ondergrond een episode uit bet leven vjn den groeten Deenschen sprookjesdichter Hans Christiaan Andepcn en de gcbcurtcnisKen daaruit zijn een sprookje op zich zelf geworden dat de met veel gevoel gemaakte film vertelt in de sfeer die bü het sprookj past Miar er is een vcnschil tusschen de gccfiteswrrcld en de werkciükheid Werden in die wonderlijke nog altyd tol de vcrbccldin sprekende fantasieën de prinsen en prlnsca en vereenigd en leefden zü lang en gelukkig voor den sprooKJ Svertellcr wa het de tro i k dat zü droom vas MeUik niet In vervulling ging En zoo was het ook met de Zweedsche nnrhtefnal de jonjre talerftvollc zangeres dio haar liefde en dnarmeA zichzelf offerde aan de kunst omdat rij voelde dat een inncrilike stem haar naar de cnrn ertJ alen riep en begreüp dat zij den dichter uit zün wereld zou wegroepen Is hU haar In het geroezemoes van de reiren zou volïen en andcrzUds een leven aan zün zUdc hoezeer rij elkander beminden niet aan haar roeping zo beantwoorden 7 i hadden malkander zoo lief en toeh wa het niet mogelijk die liefde lo en vriendellik huls aan een til meer In vervulling te doen gaan liet blitde slot ontbreekt dan e zit er VfKir belden blijheid In het welen n gedachten blijvend n elkander werljondcn te rijn de film heeft vp l van het llefelijks dat aan bet sprnnkle elg n i en dat beseft men nU de lichten engaon want zoo boelend at Andfruen vertellen kon r oo heeft d film den toeschciuwei r p kt Het la e m r lpfent vol romantiek r vol muziek want uil geeft veei van don weeMcrlg n zang van de Zweeddclie fidrh j dBl aln z i ilwiii Ilie Wmiener m t wel x r veel sueXit d hoofdrol nfëmcmza zal Abdyairoop dadelQk die nare beest temperen en snel doen verdwenen De slijm komt los Borst en keel wordA verzacht VM sa kcarMia au kust irri br K kltl Mthma AKKER S abmsêmop s Were Ids beste Hoestsiroop Ingez Med G 466 20 in vertolkt met Karl Ludwig Diehl als tegenspeler aan haar zyde Naast dfe zang en de show op het tooneel ondergaat men de betodvering van het sprookje als de film op zoo charmante wyze de geschiedenis van den Chinceschcn keizer en de nachtegaal vertelt Alles byecn is het eet gelukkige film geworden waarin de aparte sfeer fijn getroffen is In het voorprogramma worden vertoond de journaals en een k mische film Je geld of je leven S v d Kraats KWKMMVwwwwmkiwwwwawaKwww Het offer yan ben die telkens weer hun vriie tijd vrijwilMg ter beschikking van de Winterhplp Nederland stellen is groot Vargeleken daarDI is de daad die van U gevraagd wordt eenvoudig en makkelUfc een bijdrage in de collectebus van de WHN daen Mi nsmmw i ga WWMKW nnw G J Bergsma t VOORAANSTAANP nCüUE IN ItK VEKEEMGINGSLEVEN Ka een korte ongesteldheid is gister morgen in het Sint Jozef Paviljoen op 52 jarigen leeftyd overieden de heer G J Bergsma eigenaar eencr slagerij en een vooraanstaande figuur in bet R K VereeniRing sleven De heer Bergsma was ainds 12 jaar voorzitter van de R K Slagersvereeniging en hij had sedert een achttal jaren zitting m het bestuur van de JIK Midden tand vereeniging De Hanse In beide organisaties deed hy zich kennen als een krachtige per soonIiikheid een man met een goed hart die teedï op de bres stond waar het gold de aan hem foevcrtrou de belangen te behartigen Voor de slagersvereeniging was hij een gpoote steun en in De Hanze maakte hij zich verd=cnstcli k véor de vorming van vakeroepen m de Ftandsorganisalie wa nrbii hij altiid het initiatief nam en de leiding bij de hting had De heer B rgsma mjakte voorts inds tal van jaren deel uil van he kekknor vnn de Si t Jozef kerk De lerpai dehedelling zal geschieden Dinsi Tif op de RK BograafnHats 4ia de H Mis van Reouiem öm 18 uur in de kerk van CL Vrouwe Hemelvaart Uitspraken v n den kantonrechter In de zittiri van het Kantongerecht vafi deze week ziin veroordeel wepens mot een riiwiel lifks houden D H te Gouda ƒ 3 2d h T M S la Gouda ƒ 5 2 d h P de Q te Ouderkerk a d IJ beri pins rücf op verbodefi weg D J B te B eiswii k teniügave ouders J Th A M te Gouda schuldig zonder toep van straf rijden met coafgeachermde Umtaam H K te Driebnigge ƒ 3 ƒ 2 en ƒ 2 suhs twee en 2 x één daig h chtenis C i B te Boskoop 7 x ƒ 2 50 2 x 1 d h overtredifrg Jeerplicht wfet C J K te Gouda ƒ 3r 2 d h C A v T te Gouda ƒ 5 2 d h overt rcdiTia H boidïwet J J P P H te Amsterdam ƒ 2 1 d h geen identiteitisilTewijs J C M te Zevenhuizen ƒ 2 50 1 d h H M B te Harmeien idem A H te Bleiswyk idem niet goed verduisteren M Th van 7 te Bergaml lcht 5 2 d h A G Ie Nieuwerkerk a d IJ x rüspraak geen blauwe lanUuim G C v S te Tileijwijk ƒ 5 d h ryden met onafgesetiermde lantaarn B A C te Mocrcapelle ƒ 5 2 d h J de G te Gouda idem J G te Zevenhuizen idem na 12 uur op straat S P K te Biaarnf 2 I d h A v V te Gouda Mem W V V te Gouda idem rijden buHen het rijwielpad J P te WoOTden ƒ 2 1 d h J v d B te Barwoutswaarder idem ofrcTlrcding Motor en RiJwU lWet T P va i L te Gouda 14 d Sen hechtc i met ontzegging van de hevoegdheid om motorrijtuigen te besturen voor den tijd van één JaaT TOT HIER TOE EN NIET VERDER Van een bodcauto uJt Krimpen n d Usitel liep gisterochlend op ic Tlendewegsbrug ten gevolce van het brekei van den n een wiel af waardoo he op de plaat rtiat maakte Een krnanvimgen heeft het oude karretje naor de garage gesleept Burgerlijke tUiid Oaboraai Zt Jnn WIIHhrordUM Wilhelmus i n viin W den Hertog en fl V Wam me Huigvllelknilx fill Jiihanne IJko zn van M Voa n C V r menlen lnnrr1nmri lrf l 67 2 JiKi Wllhelmlna Hentrlt Irenedr van H Hnnt o C A O I rtrl ilD Oollunatraat 1 1H OMvrtrtawC n Jnn 11 van den llarg en 0 C Urnbar Ov rl d ill ÏO Jflii Ihwiilom Jolianiiiiii Houw iimii Uil J w AT AAR ANNEER Schouwburg Bioscoop De Zweedsche nachtegaal met Ilse Werner Karl Ludwig Diehl en Joachim Gottschalk Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Thalia Theater Frau Luna met Lizzi WaidmüUer Theo Lingen Paul Kemp en Paul Heuckels Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Reotiie Biotoop Pepin de Korte met Heinz Ruhmann Aanvang 8 1S uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag tranaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur Proces met gesloten dieurem Jan 7 30 uur Kunstmin Eerste uitvoering accordeonvereeniging ArsLonga Vita Brèvis Jan 1 30 uur Wetering Emmaslraat Hardrydery op de Schaats voor leden en donateurs voetbalvereoniging O NA 25 jTan 1 30 uur s Grayenbroeksche Plas Schaatswedstrijden Goudsche H B S vcreer iging 25 Jaa 3 uur Remonstrantsche Kerk Gemeentoniddag Remonstr Geref Gemeente voordracht ds J Nieuhuis van gedichten onder den titel Het geloof als een kracht Gods inmoeilyke tijden afgewisseld metorgelmuziek 26 Jan 11 nur Oe Zalm Pub ieke verkooping onroerende goederen doornotaris H F A Schermer M Jan 7 30 g mir Restauraot Veemarktterrein Inschryving nieuwe leden R K Oratoriumvereeniging 27 Jan 7 30 uur Nieuwe Schouwburg Derde Nulsavond optreden van Larette goochelkunstenaar 27 Jan 7 30 ubr Blauwe Kruis Eerste leung in serie Gezinsopvoeding in dezen tijd uitgaande van Commissie inzake huishoudelyke voorlichting en gezinsleiding mevr J F Jacobs Arricns te iieemstede over De taak van de moeder als verzorgster van het gezm 28 Jan 7 30 uur Vrije EvangeU wheGemeente Zendmgfsamenkomst spreker J Bos 28 Jan 7 30 uur Reufiie Bioscoop F mvoorslelling Goudsche wate sportvercenigin EI£hoevcn 28 Jaa 7 30 uur Ned Gerrf Gemeente Spie kbcurt ds Jt h van Welzen 28 Jan 8 9 uur OosUiavea 10 Zitting a uv csbuieau Ncd Vrrecn ging voor ii urhtbe heTming 28 Jan 8 uur Daniël Cursus E H B O S Jan 8 15 uur Kleine Kerk Bybel Iczmg ds H S J Kalf 29 Jan 7 30 uur Vrije EvangelischeGemeente Bybeliezing en bidstond 29 Jan 7 30 uur Leger des Heils Heiligingsdienst leidster J v d Veefi 29 Jan 7 30 nnr Kooale Bioscoop Vertooning Indische speelfilm Tanah Sabrang Het land aan den overkant voor Vollcsunivcrsiteit met inleiding door Mannus Franken S9 Jan 7 30 uur Daniël Vergadering Geref Zendingsbond Jan 7 30 uur Kunstmin Uitvóenng Goudsch tooncelgezelschap Tot Ons Genoegen ter gelegenJicid van 5 jarig bestaan opvoering van Het spook m de vryburcht 29 Jan 7 30 uur Daniël Byeenkomst Jong Hervormden lezing ds Broers uit Schiedam over Jeugdvragen SO Jan 7 30 aur Reanie Lezing J G Beurs voor Ned Reisvereeniging oier Een reis naar ie Adriatische Zee met kleurenopnamen 31 Jan 7 uur Bet Schaakbord Bijeenkomst Scheidsrechtersverceniging groep Gouda en omstreken lezing A E van Welzenes over Scheidsrechteren in het algemeen 2 Febr 7 uur Gebouw Gemeentelijke Getondbeidsdienat Spieringstraat 113 Medische sportkeunng 2 Febr 7 30 uur Restaurant Veemarktterrein Hervatting repetities R K Oratoriumvereeniging t Febr 8 uur Blauwe Kruis L denvergadenng Hemongtrantsch Gerefor meerde Gemeente INWISSELING VAN HJISTEKVERGDNNINGEN Inwisseling aan het postkantoor van luislprvcrgunningen 1941 voor houders van een radio ontvangloestel die hun luisterbüdragc geheel of gedceltelyk in zegels hebben betaald en wcr namen beginnen met de letters Alaaiidag Kid tot en met Koen Dinsdag Kocp tot en met Ko t Woensdag Kosu tot en met K APOTHEKER8DIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek De Westhaven 14 EONDAOSOniNST DOKTOREN nu afwezigheid vnn den hui sfl rts ü van iat rd i iiittd tta i tot Zotidagnvond 12 uur te eimsulteertm de doktoren C van E Koltensingrt 71 telefoon a l en H A M Eijknian Westhaven 68 telefoon Ï582 APOTIiICKERSniENP Steeds geiipeml des n c+H alleen vonr nxipplen Apolhoek K Oroiidel alWén LB ge TtiKli weg O VUr KAKEN ONTVREEMD Uu eii oii dngpInNl op den Turf Inge zllii vijf velvrtle ktaen tol i gewicht vaii Uda 32 ti g onlvraemd Dankbetuiging Aan de collectanten welke gedurende de afgeloopen dagen voor het Winterhulpwerk hebben gecollecteerd breng ik myn nartclyken dank Collect ecrenj voor Wintertiulp is een mooi werk inaar als het plaats vindt onder weersomstandigheden zooals wy thans beleven is het een offer dat niet voldoende gew aardeerd kan worden Collectanten Gij hebt hiermede blük gegeven Uw plicht jegens Uw minder bedeelde stadgenooten op voortreffelyke wijze te i egrypen Dat velen zich daarvan eveneens bewust mogen worden is myn oprechte wenschl De burgemeester van Gouda E A A LIBRA Collectanten kunnen zich opgeven voor Touda Centrum J Duym Cïouwc 80 Gouda West H J Revet Moordtechtsche verlaat 14 A Gouda Oost C Hoogendoom Burgvlietkade 66 Winkeldief op heeterdaad betrapt TEVENS DADER VAN DRIE RIJWIELDIErSTAU EN In een winkel aan de Doelestraal werd gisterochtend op heeterdaad en jor j eman Jjetropt bij het stelen an een projectTéaiiparaat Men hield hem vast tot de politie kwam die btj haar onderzoek vastheide dat men tevena den dader had van in de atne loopen weken gepleegde diefstallen van drie rijwielen twee uit een ichuurii atii or een wmn aan de Constantijn Hui fns l luit e i en ui een poort achsr d Klinioi ira t De boirnkki ne een ÏO jarige stoker Ihier had ile fietsen vamtle banden ontdaan en lute e VL rki ifct T c ri wielen had hij gedemonte 1 ei mderdeelen in het aler irevvi rpefi hft derde zonder banden gaf hil wey lan zyn zwager een 25 jariKen hulp straatmaker te dezer stede die we ens heling eveneens i aangehouden lieiden hebben bekend VOORZITTER NED BIOSCOOPBOND De heer H M r Triet tre dt af Op 22 Januan j 1 ie aan onzen ouOstadgonoot den beer H M v Triet eervol ontsilag verleend als voorzitter E den Ncd Bioscoopbond Met mg van denzclfden datum is als zyn olger benoemd de heer G J Teun Bsen NIET OP HET VERKF ER GELET De Ijestuurder van een pcrsoner aulo uit Scheveningen was gisterochtend op den K itlensingel verkeerd gereden tr ilde kceren Hy IrWe niet oii het verkeer en stak juist over toen achter hem een vrachtauto uit Reeuwyk kwan f die den personen tigcn in de flank aanreed Het voertuig tverd ernstig b€ schadigd PLOTSELING OVERGESTOKEN By het plotseling oversteken van de rijbaan ia gistermiddag cp de spoorbrug over de Kaïncmelksloot een jongetje de 4 jange F Belt uit de Krugerlaan tegen een bakfiets geloopen Hij kwam met zyn Imk rvoet tusschen de paken terecht w iardoor het lichaamsdeel kneusde Een agent van politie heeft de eerste hulp verleend GEEN SPREEKUUR De wethouder van tmanciën en vran opeivbare werken mr H P C M de Witt Wynen houdt a s Maandag geen si vekuur Predikbeurten ZONDAG 25 JANUARL I Renoaatrantaelie Kerk V m 10 30 uur Ds J Nienhuis Klein Kerk Ver van Vrijz HervSrmden V m 10 30 uur Ds C P Thomsen Lnthersche Kerk Vm 10 10 uur Ds M J Punselie van Leiden Ond Katholieke Kerk V m lO SO en n m 4 uur Pastooc G P GisfcM Oeraf Kwk V m 10 en n ra 3 30 uur Ds J P C ten Brink OereL Gemeente V m 10 en n m 4 uur Ds A de Blois g Chr Oeref Gemeente m 10 en n m 4 uur ds A Dubois Ned Oeref Gemeente Vjn 10 en n m 3 30 uur D Joh van Welzen Woensdag 7 30 uur da Joh van Welzen VrU Evaag llxeh 0 mMiit V m 10 10 en n m 4 uur l s H C Leep Woenidag 7 30 mtf Zendingiaametikomslen spreker J Bof Donderdag 7 30 uur Bijbellezing vn bidatnnd V r CalviJn N m 3 30 uuri üt A Meyer van Utrecht Nederlandaeh Oe1i r geBi en eha Hit Leg r de lltlla V m 10 uur Helllsln dl n l n m 4 uut VffrlOiilngidlentt LeldllwJ v d Vr ii Dmidenlng 7 30 ur HelllglngnJlensl lelduUr J v d Veen SCHRALE HUID Wryf 8 avonds KlooaterbaKseni goed it de huid Na n kwartier la deze door de huid opgezogen s Nachts doet Kloosterbalseni dan zijnbuidgenezende en huidversterkende werking maakt Uw huid gezond glad eo gaaf bestand tegen t ruwe klimaat I Tegen winterb nden wititervoeten gesprongen hadden la het beproefde middel AKKKirs KLDOSTERBALSEM Ingez Med ü 464 3 PLAATSELIJK NIEUWS Boskoop COÖP VEREEN DE BO SKOOPSCHE VEILING 23 Januari Divkrsejn per t o Pnmus trikibatekkenl Ie soort IK 0 1 30 idem 2e soort 38 0 55 Forsythia takken Ie jKmrt 1 25 1 70 idem 2 soort 0 70 0 95 Andromeablad O le O 20 Sereringembloemen 1 20 1 1 BDRGERLaKE STAND On d e r t r o u vl j H J Mens e M P J van der loort Getrouw H Prins 26 j en G Schouten 29 j N J van der Meer 24 j en C M Nooten 22 j P B A Boekraad 29 j en C Th van der l a 26 j GEKLAAGD Onze plaatsgeifeote mej J Roshei gen alkagde te landen voor het exv men huiihowlkimde practijk Bodegraven PREDIKBEURTEN IvOOR ZONDAQ Ned Her kerk v m 10 en nm ♦ uur ds Klusener A Oref kerk vm 10 en njn 3 ai cand den Boer Ev Luth kerk vm 1014 uur ds K W C de Wit uit Delft Evarig Vereen Beursgebouw via 3 i uur ds W Dubbeldam uit AUt maar Moordrecht predikbeurteIi voor zondag Ned Htrv K k vjn 10 30 uur prof dr M C va Mourik ifroekman Grrcf Kerk v m l i im 3 iiuH ds D P Kalkman J y Herv Geref EvanftUïflfic vm 9 30 en n m 3 uur de heer H Ok kerse VAN HET GROKNE LAKEN De uitslagen van de huishoudelijk eompet tie van de biljartvereeniging Moordrecht waren T de Palet 49 W Verschoor 43 69 V U Tuiennburg 53 C Baaa 7 46 87 A Bloot 651 IL Boers 50 71 43 J Bos 52 44 Oskam t SU 57 W de Kwaa tetfcnief Sri TT v i Heuvel 32 244 H Ov croea 42 U V d H 46 33 66 Trouwborst 42 C van Zijll 3 31 36 A Multum 73 C J d Bruyn 53 66 48 KI Bouwma 75 J V Jevc ren 93 79 83 A Verboom 33 C v d Kaa 4 40 52 C van Zjjll 38 C Trouwboi 42 51 44 Ouderkerk a d IJssel EEN VROEGE LENTE Reeds lanuteren geboren By den landbAiwer F Goudrjaail bracht een schaib deze week tv Umimeren ter wefeld Om dezen t van t jaar een zeldzaamheid Zou h l een voorbode zyn van t cn vroe lente JlIJWIKLOIEF8TAL OPGEHELDERD Vorige week was een i ywiel vo dwenen uil het achter het huis va den eigenaar geleg i schuurtje Ecnig dagen later bleekfediter dat zijn w diende de bowusti gestolen gewunn de fiets had genomen daar de bai iU van zijn eig n vehikel leeg atonder Oudewater BURGERLIJKE STAND Overleden uErtmigJe Nap 72 j weduwe van W 1 de Orot t Heivlnk Cornelia do Jontfl 74 J weduwe ys J V d Wind PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAti Ned Herv Kerk v m 10 30 en n nv 3 uur da P J Stfimbeek Geref Kerk vfc 10 30 en nm uur dl W van Dllk BN ZKNOINOSCOMMISSIE GEKOZKN Tot lid der Zeldmgicommlaaie lil de tJeref Kerk i ielmi de heer A Verrneiilrn VOORLOOPIO GEEN SCHtWI Wegen gebrek éan verwarming de schoot met deif BÜbel voor o paalden tU gesloten KEN rirTSHN RltlTKN IN MKT noNiucR De politie heeft ten eexlBe 1 tinen proces vei ball opgemaaki w HOX hel n M i o4lerii ng e riiwi nlwheewl op d i opwhareti laten t an