Goudsche Courant, donderdag 29 januari 1942

OUDSCHÉ derdag 29 Januari 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN grJtfccMif No 20846 Bareaai HARK1 SI TBLEF niS NtMkeDlii 4S1M Chefredacteur t TtEfFKR Qouda uropa voor dé Europeanen OostAzië voor de Oost Aziaten Hoofdartikel van Berlin Rom Tokio De onieiigs gesloten milit re oonventie la Ub beachikt ov ten Uareddtog ö Sr wa n in Den Haag bewaakt jjTT en event wci 4a oi te l direct t sUnd kan Ot Tan Rappaid de leider van de voormattc NAN A P heeft ZatwdBf in den Djoronttrin ia Den Haag ovor de futiaf tuiachen de N SJI A P en de N S B gavrokéa fPoivpoon Meyerj la fcon t r den de baak redtQnen en fPoivpooiiJW V r rfi ffmanii P lC Specfc 1 1 Bieuwtte nummer van het tjjdj Berlin Bom Tokio be tn hoofdartikel oftder bovea opschrift waarin o m het vol Hil geiegd wordt b en eigenlijk alleen maar in Mn voorkomende mate van ZS S ng overachatting aanmati2g tn politieke blindheid had presiS Booaevelt de Japansche natie Ster lang beleedigd geprovooerd ITjfcelgd Hijmaakte er g ger yn fjh dat hy op een hem geschikt JglfcÓDend tydatip de flankbedreiM vin de Zuidzee rustig naar hü SL uit den weg zou ruimen en de tche vloot van de zeeën zou j £ verdwijnen om zich dan 011 In arm met zijn Britsche en li wiatische bondgenooten aan de jjuidatle van de Europeesche aan oOderi te wijden JiWlldwit Rooaevelt ging bij deze it en naieve openhartigheid verdi de plannen uit van de gedachte bit Driemogendhedenpact een op MJriif lijke onaolide theoretische en ogwrtuniitlsche grondslagen gebouwd nukMltje was Hier ligt de kardinale fiMt van de politiek van Boosevelt ta rekenfout die de noodlottige teMwlsg van het Amerikaansche volk imievolge zal hebben 0 den Jfapanaeheii v af weeroorlog IMt de V 8 ia nanwelijka een maand M M begin de andeittekening van tiMlUiaire conventie Berlijn Rome Mlo gevolgd Dit aecoord Is de be kMÉv van het politieke bondgenootHkip tnsichen Dnitschland Italië en Ilin Hei Is bet rapport aan de lelIm OHir natlea en onzer volken M M aren geleden befonnen werk na Ma gemeenaehappelijk front ter niMifIng van ome geenelijke poli UN enitureele waarden en idealen k la miUtair atiateglsoli opzicht X lea door Rooaevelt ontketenden keeht met alle middelen en alle tifenen voor den gemeenschappelijkA Ttmietigingsslag gereed staat Aan ItKIde van de dapperste soldaten Van tanjia sijn de dapperste sofdaten van ONlA lë getreden De banieren onzer Htt il ontplooid voor den gemeen nblHMUiken strijd tegen de vijanden m tl vrede de orde en het gezonde lil b il thans geen mensch ter wereld Bwr die er aan twijfelt dat deze oriog der continenten alleen door de ptüieve houding van Roosevelt t ienover Duitschland Italië en JaPt die steeds op hun verlangen naar W en vriendschap met het AmeriJUMche volk gewezen hebben ont tmil is Röoseveit i de laatste aan ö ter van dezen wereldoorlog Hij JjMelt in opdracht van het wereldVmAcm Men ziet altijd en overal N Modache namen onder de bevelen iia de organisaties die dezen oor veroorzaakt hebben en die hem BH Jdbdsche bolsjewisme heeft li ten slotte er mede verbonden Klit de twee grootste bedriegers dCT Wld op echt Joodsche w ze elkaar W ie gemeenschappelijke zaak hebk gevonden met de gedachte ilat M afrekening de een den ander Ml bedriegen fiMchland WM bet wiens Führeir f wtdaging onvoorwaardelijk en 2J J9 h loo aannam geschraagd aat vertrouwen de kracht en den jBywen wil om te leven van zijn S eder epfeatane vtA Il gingen den oorlog niet onvoor5 n Wy kenden onze vijanden kenden ook hun middelen Met W yen arde energie en arbeidsgeïnspireerd door het heilige s r kucht vuur der missie vanNooze eeuw llezield dpor den wil en de energie van den FUhrer werd door de buitenlandsch politieke leiding vaft het Duitsche rijk met den ducejen de mannen van zyn fascisme en met evenzeer geestdriftige door idealen van het groote leven bezielde politici en militairen van het Japansche rijk een militairstrategische alliantie getmeed die in de wereld niet slechts haar gelijke niet heeft doch reeds van onweerlegbare beteekenis is gebleken Berlijn Rome Tokio nog enkele jaren geleden het parool van een ideëelen strijd dien Engelschen en Amerikanen een gril beliefden te noemen thans de door het gemeenschappelijke bloed doordrenkte banier van etn onverlsreekbaar front om de aarde Hierin echter als zijn inhoud de volken van Europa met al hun idealen en met at hun nationale kracht Zoolang er historische rechtvaardigheid in de wereld bestaat kan aan zulk een gemeenschap de zege niet onthouden blijven De Japansche mensch die thans met zijn zwaard aan de zijde der Europeesche volken in den vrijheidsstrijd om de wereld is getreden en wien dit nummer van ons tijdschrift is gewijd IS met krachtige slagen l egonnen zich in het front van den vrijheidsstrijd te scharenf Terwül door de historische over winningen der Duitsche weermacht op het bolsjewistische leger de staatsl macht van het bolsjewisme in het j aar 1941 nederlagen heeft geleden waarvan zü zich nooit zal herstellen heeft Japan met zijn ovcrifrinming op de Amenkaanache en Ekigelsche strijdkrachten in Ooet Az iê de heerschappij ter zee en in de lucht in Ooat Azië bevochten Door het tot stand komen van de Japansche heerschappij in het Oost Aziatisciie gebied is Japan in het bezit gekomen van de rijkste grondstofbronnen ter wereld De trawanten van Boosevelt doen thans datgene waarom zij ons gisteren bespotten zij verzamelen papier oude metalen rtib berschoenen en al die stoffen we ke vdor t voeren van n oorlog rtoodig zijn Dat is wat na vijf weken oor og van het reservoir van de democratieën der wereld is geworden Doch niet slechts de grondstoffen worden schaarsch ook de volkep en menschen die zich vrijwillig voor het Joodsche ideaal offeren Krampachtig tracht de heer Sumner Welles te Rio de Janeiro het ZuidAm erikaansche continent Shder den knoet te krijgen van het Washingtonsche kapitaal ojider de heerschappij van de Jcodsrhf oentra e m de Vereenigde Staten Jom dieze volken en hun grondstoffen thans in dienst van den Joc schen oorlog te dwingen Aan de ontwikkeling van dezen oorlog zal ook deze episode niets veranderen Door de overwinningeip der Aa in Europa en door de overwinningen van Japan in het Zuidzeegebied is het overwicht der bondgenooten op politiek militair en economisch gebied zoo groot geworden dat er gérai combinatie van mogenaheden ter wereld meer is die het tegen deze machtsontplooiing zou kunnen opnemen iUi De mogendheden van het paet van drie en haai bondgenooten znllen dez n oorlog voeren met het geheele fanatieke geloof en den wil om te overwinnen van de lonxe volken tot haar tegenslander definitief ter arde ia geworpen Het groote vredesdocl eehter van de mogendheden van het pact van drie Inldt de overwinning vaa de door loden bolajewlaten en ptatokraten gepredikte internationale aaarehie Ooor b opbouwen van gealotMi levenagebieden volgens liet gMadbeginsel Europa voor de Euro peanen OostAzIë voor de Oost Azlatm CHURCHILL DE EENIGE DIE TEVREDEN IS De debatten in hel Lagerhuis I II IJ ER WORDEN NIEDWE VERS EB KlNOEN NAAR OOST AZU GESTUURD Naar dé Britsche berichtendienst ten aanzMn van de Lagerhuisdebatten meldt heeft de afgevaardigde Arthur Henderson verklaard dat hy hoopt dat een stemming over de motie van vertrouwen onnoodig zal ziin Hy wilde daarmede niet zeggeni dat de regeering voor 100 bevr igend gewerkt heeft Wanneer wyzigingen in het kahinct moeten worden aangebracht kan het aan den eersten minister worden overgelaten dit te doe lans den gebruikelyken w g Sir Hertyert WiUiauis zeide dat het feit dat Churchill de kwestie van vertrouwen stelt er een maatstaf voor biedt dat hy weet dat hy het vertrouwen verloren heeft Hy Williams kan zyn stem niet geven aan een motie van vertj ouwen want er zyn te veel fouten gemaakt Het is ook nutteloos wanneer Churchill zegt dat hy tevrede 1 is met zijn ploeg Churchill is de eenige ini het geheele land die tevreden is en daarom zal een motie van vertTottwen geen bevrediging sfchenken 0e liberaal Mander stelde voor Sir Stafford Cripps op te nemen in hot oorlogskabinet en de drie productieafdeelingen onder êén minister t plaatsen De nationale liberaal HendersonStewart vej laarde ik verwyt de regeering grove fouten slechte leiding slecht voorbereid zijn en verkeerde Iwoordeeling van den toestand zooals wy het zelden hebben beleefd Als eerste minister en als minister van Verde diging oefent Churchill de hoogste macht uit en de rechtstreeksche controle op alU strydkrachten Ieder die in zoo n positie verkeert moet onvermydelijk eem dictator worden Aan dit Engelands neergang H ET D N B heeft dezer dagen een artikel gepubliceerd over wat Churchill beloofde en vrat hy hield waarin een opsomming gegeven werd van Chürchilü plannen en beloften die op evenvele fiasco s uitgeloopen zyn niet alleen in dezen maar ook in den vorigen oorlog Herinnerd werd o a aan zyn verklaring tegenover den burgemeester van Antwerpen op S October 1914 Alles in orde u behoeft u geen zorgen te maken Wy zullen de stad redden Twee dagen later was Antwerpen in Duitsche handen Ook in den tegcnwoordigen oorlog was de harde werkelijkheid steeds sneller dan Churchills beweringen Het artikel herinnert o a aan zyn parool by het begin van de veldtocht in Noorwegen Wy zullen aan de Noorsche kust datgene bezetten wat wy noodig achten Ook tüd ens den veldtocht in Frankrijk de oppaties in Noord Afrikaen het krygs iferloopin het Verre Oosten kwam de Bmsche premier telkens bedrogen uit XOp 8 December 1941 verzekerde Churchill den leden van het Engelsche Lagerhuis Enkele van onze mooiste schepen hebben hun station in Oost Azië bereikte ledere voorbereiding die in onze macht lag is getroffen en ik ben ervan overtuigd dat wy ons goed zulleiL houden Twee dagien later 10 December lagen de slagschen Prince of Wales en Repübe de trots v n de Britsche vkigif by Singapore op den Ook Churchills uïïftrtiafi inzake den lucht en d i duikbootoorlog wer den door het D N B artikel opgesomd terwyi er ten slotte op gewezen werd hoe hö bezig ia Old Hlngland aan de V St uit te laveren Uit dit artikel heeft men van bevoegde Duitache zijde eenige conclusies getrokken die een weinig rooskleurig licht werpen op Englands kansen in dezen oorlog systeem moet een einde gemaakt worden De Ijabourafgevaardigde Haden Quest vroeg waarom Eïngeland niet het systeem van de vjet Uinie had aan ienomen De Sovjet Unie heeft 20 jaar uit haar koloniale volken reusachtige legers gevormd De conservatieve afgevaardigde Charles Peat zeide dat hy eens zou willen zien hoe de critici van Churchill zich by de stemming tegen den premier gedroegen De critiek wordt uitgeoefend op n wyze waarby Churchill door den criticus eensdeels op den schouder wo dt geklopt asm den aaderen kant ecHtet in den rug wordt gestoken De minister voor Inlichtingen Bren danBracken deelde mede dat de Britsche radio by iéderev geschikte gelegenheid ïe volksliederen vam alle geallieerden vooral het Amerikaansene en dat der Sovjet Unie zal spe n De minister deelde verder mede at in overeenstemming met de ambassade der Sovjet Unie maatregelen ziJE genomen voor uitwisseling v aii Britsche en Sovjet Russische propagandafilms De afgevaardigde Little vroeg Churchill of deze daar de havens en luchtsteunpunten van Ierland voor het voortzetten van den oorlog voor GrootEiittanmë en dtf V S dringend noodig lijn stappen by Roosevelt zou ondernemen opdat deze ten aanzien van de gebruikrfiaking of verpachting dezer haven en steunpunten voor eten duur van den oorlog de Valera voorstellen zou doen De Lord öötzegelbewaarder AttUe antwoordde daarop De minis terpresident wenscht ten aanzien van deze kwestie op het oogenblik geen verklaring af te leggen De conservatieve afgevaardigde Milne oetende evenals andere parlementsleden den Vorigen dag hadden gedaan critiek uit op de ontoereikende verdedigingsmaatregelen voor Malakka en de Labour afgevaardigde Richards nd mde den toestand in Indië geenszms bevredigend Ook hy verklaarde dat de voorbereidingen in Zuid en OostAzië volkomen ontoereikend waren AUee verklaarde dat nieuwe versterkingen naar Oost Azië gestuurd üider leiding van den Eersten Lord der Onbekwaamheid Er werd op gewezen dat by een feestmaaltyd ter eere van Churchill Stimson zich verstout heeft tot de verklaring J3e hee r Churchill ié dè lieveling van geheel Amerika maar hy is nog meer hy is een der onzen Deze uitlating i in Engeland niet gepubhceerd Een staatsman die de waarde van een Britsch bondgenootschap zoowel in dezen als in den vorigèn wereldoorlog heeft ondervonden heeft onlangs gezegd Aan de Engelschen voltrekt zich een verdiende wraak zy zyn thans voor de eerste maal in de geschiedenis in een oorlog aangewezen op een Angelsaksischen bondgenoot Afgezien van de reeds bereikte directe militaire successen is het economische en bcwapenmgspotentieel waarover de as zelfs zonder Japan na den nederlaag van Rusland beschikt oneindig grooter dan het EngelschAmerikaanscha tezamen En aldus de commentaar Engeland kan den slag op den Atlantischen Oceaan niet winnen daar zijn manne de actie der Duitsche duikbooten nooit kan beletten Naarmate de oorlog langer duurt moet voor de voortdurend nkende koopvaardy noodzakelykerw tó het jpogenblik aanbreken waarop Enielands en Amenka s tonnage met mMr voldoende zyn om tegelykertyd leyensmiddelen grondstoffen oorlogs g en troepen te fêrvoeren De dubbele blokkade der asmogendheden tegen het Britsche eiland en zijn productiegebieden van grondstoffen in OostAzië is een worgende greep waaruit Engeland zich niet meer kan bevryden Als gevolg van de vernietiging van tweederde der Amerikaanïche vloot voor den StiU èn Oceaan door Japan en de groote verliezen aan schepen den ïingelschen door de asmogendheden berokkend zyn Japan en zyn bondgenooten ook tegen de gecombineerde Engelsch Amerikaansche vloot volkomen opgewassen Engeland en Amerika weten dat zoudlen wanten hi moeat e chter het Huia aan de groote afstelden en de bffgrensde mogelijkheden yaéi de ter beschikking ataande scbeëpsruimte en van de convooibeschermini herlmieren Wy hebben ooa nooit in een gemakkelyke positie bevonden zoo zeide Attlee verder evenmin hebben ooit de mogelljfchélw van groote gevaren en moeil iJldteden ontbroken wy hadden nooit genoeg plaats om ons vryer te bewegen WJj stonden tegen over een ontzagiyke militaire macht ec thaiis bevinden wy oas in stryd met een tweede De Britsche berichtendienst meldt dat de Labourfractie met groote meerderheid besloten heeft te stemipen voor de door Churchill geëischte motie van vertrouwen Critiek fai het Hoogerhais lij het Hoogerhuis heeft admiraal Chatfield naar de üngelsche berichtendienst meldt de slechte leiding van de Brüsche empire verdcdiging tydens een zeer groot aantal jaren yerantwoordeiyk gesteld voor het leit dat Groot Brittannië op het oogcnblik in Oost Azië zekere prestige verliezen lydt Verder verklaarde Chatfield dat hy niet kon gclooven dat het besluit om de slagschcpen Prince of Wales en Repulse naar Oost Azië te sturen een besluit steunend op de zeestrategie is geweest Het is veeleer een politieke beslissing geweest Slagschepen zoo zeide de admiraal zijn op zqp wat de verdedigers by het voetbalspel zyn en zy hadden niet naar gevaarlyke punten zonder voldoende ondersteuning gestuurd mogen worden De minister van Koloniën lord Moyne gaf het Huis de verzekering dat thans in de geallieerde oorlogsraden aan alle maatregelen die een herstel vap den toestwid tegenover Japan beoogen voorrang zal orden verleend JtNTI GBRISTEUJK Hedenavond van 19 iö 20 00 uur spreekt Max Blokzijl over den zendw Hilversum 2 Ditmaal zal in de serie Brandende kwesties behandeld wordeii het onderwerp Anti christeHjk Duitschland slechts overwonnen kan worden door een overwinning op zyn legers Een inval in Duitschland of in de bezette gebieden tegen het Duitsche leger datde MaginotUnie heelt overrompeld biedt evenwel geen kans op succes Engeland daarentegen moet voortdurend on een succesvolle invasie voorbereid zyn Hierdoor wordt het Britsche landleger vastgehouden en kan het zelfs niet tydelyk optreden op andere oorlogstooneelen Duitscliland aldus de laatste conclusie heeft den strijd voor de vrijheid reeds gewemnen Het heeft Europa bevryd van Britsche aanmatiging en interventie van Joodsche uitbuiting en bederf en van bolsjewistische bedreiging en ondermyning Duitschlsmd en het bevryde Europa stryden voor de definitieve bevestiging van deze vrijheden en tot aan de overwinning op de Joodschplutocratische aanvallers die het op deze vryheden hebben voorzien Op het fundament van deze vryheden zal onder leiding der asmogendheden een nieuw gepacificeerd Europa ontstaan waar iedere natie die met het nieuwe Europa solidair is de waarborg heeft van een vrije souvereine ontwikkeling en een economischen en cultureelen bloeityd I 0 t Ut HtaoH I ♦ S Zoo op 9J6 onder 18 22 S Maan onder 7 49 op 16 47 i Men Is verplicht te verg dnisteren van ronModergantf iot zomopkoBut Lantaara van voertuigen g moeten een haii nor na zona a onde tfanti ontstoken worden B J K712 NIEUWE JAPANSCHE LAf DING OP CELEBES Verscheidene Ned Indische plaateen gebombardeerd VERBITTEKDE GEVECHTEN OP 50 KM VAN JOHORE BABROE Volgena United Press heeft hei Ned Indische boofdkwartiek hekend gemaakt datJapansche strijdkrachten een landing hebben uitgevoerd te Kendari op Celebes en na oprukken langs de Oostkust Japan scbe vliegtuigen hebben vtrschillende bases in Ned lndië voorti nrend gebombardeerd Japansche bommenwerpers hebben het Ned Indisohe patrouillevaartuig Wega IQIS ton tot zinken gebracht Domei meldt uit Saigon dat Volgena radieBatavia geen nieuwa uit de omgeving van Kendari is ontvangen nadat de Japanners ctaar Zater dagochtend zlJn geland De japannera hebben Pare Pare Makassar Pontianak en Sabang gebombardeerd DE OPERATIES OP MALAKKA In berichten van het front wordt ge zegd dat de Japansche operalies ui Johore thans zeer vergemakkeiykt züp doordat de Engelschen daar riiet meer over vliegvelden beschikken en de vier vliegvelden by Singapore feitelyk onbruikbaar zyn door de voortdurende Japansche bombardementen De Japansche opmarsch wordt zelfs niet meer gehirfderd door aanvallen van kleine afdeelingen Britsche vhegtuigen De Japansche colonne die langs de Westkust van Malakka oprukt heeft den rand van Benoet 50 kilometer ten Noordwesten van Johore Baroe bereikt Daar wordt verbitterd gevochten Naar Domei meldt zyn de Brit whe strydkrachten in Johore den algemeenen terugtocht begonnen Slechts vyf spoorwegstations scheiden de Japansche voorhoede nog van de Zuidpunt van het schiereiland wElter NAAR Washington S P T meldt uit Washington De pudmmistetr van Koloniën Wel ter is per Clipper vliegtuig naar de Ve eenigde Staten vertrokken waar hy met dr van Mook de vertegenwoordiger van de Nederlandsch Indi§che § autoriteiten met Amerikaans iia persoonlykheden over de verdediging in Oost Azië zal confereeren JAPANSCHE TROEI EN BEZETTEN BALANGA Domei meldt van het front op Luzon dat Japansche troepen die de vyandehjke stellingen op den berg Matidoe op het schiereiland Bataan hebben aange vallen op 26 Januari Balanga htbben bezet een st ptegisch belangrijk punt aan de Oostkust van het schiereiland BRITSCHE TORPEDOJAGER IN DEN GROND WBOORD Een Britscjie torpedojager is naar verluidt aan de Oostkust van Malakka by Éndau door strydkrachten der Japansdie marine in den grond geboerd oMievaagen AtIant c HolIaiid P iC Qual Naar van officieele Japansche zyde wordt medegedeeld was het Engelsche schip de Thanet Het werd getorpe deerl in een zeegevecht tusschen twee Japansche torpedojagers en de Britsche jagers Thanet en Vampire Een deel der bemanning van de Thanet werd door Japansdïe schepen gered terwyl te Vampire op de vlucht sloeg Aan Japansche zyde zyn geen verliezen atn menschen of materieel geledai De beide Britten hadden geprobeerd Japansche transportschepen aan te vallen toen nieuwe strydkrachten aan land werden gezet