Goudsche Courant, donderdag 29 januari 1942

DONDERDAG 29 JANUARI I542 f WERK OVER HEt ZEAEN ALS WEDSTRlJDS ORT VERTOOND Het is voor een watersftortverceni ging stellig niet gemakkelijk haar Ie 2 Febr 8 nar BUuwe Krnls Leden den in de wintermaanden iets te bie Van groote natuurschoonheid is het TolMmecr een bergmeer in het Noordwesten vtn Sumatra Midden in dit meer ligt het ei and Samoeir met zijn Bataksche bevolking Van dit eiland en zyn bewoners vertoonde zendeling J Bos gisteravond in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente eenige zelf opgenomen films Ds H C Leep prediikant der gemeente opende de b ijeenkomst me Schriftlezing en gebed A lereerst vertoonde de zendelipg BRNOEMINO HDLPPREDnCER H El opnamen uit het particuliere lev n van de drie zendelingen en hun fBmi iès welke door de Vrij Evan gelm he Kerken near Semosir uitgezonden zijn Daarna kwam een fi m welke een Ttce edrag den r te t liet vv t wachten en met het geld verdween De duidelijk beeld gaf van de gewoonten oplichter is een 38 jarige chauffeur te en zeden der Samoaireezen Vooral t Amsterdam die in zijn woning werd hun be afenisoeramoniën zijn merk gearresteerd op het signalement dat waardig Door het houdan van een de po itie bij haar onderzoek van hem feeat van zeven dagen trachtten deze had gekregen Batakkera den doodengeeat van een I Het b ükt dat de dader te Heipm hiBUier g torven verwanten te ver stede dezelfde truc had uitgehaa d zoenen en de macht wre ke deze geest Hier vloog een bakker er voor ƒ 100 in kan uitoefenan gunstig voor de fa 1 De man is naar hief gebracht en z ni e te temmen vervolgens naaV Heemstede wót den Een invloiedirijk tevens zeer gevreesd 1 gtleid vroarna hij wordt inaeslolen persoon ia de toovenaar Van zijn ge j Van het geld wte niet nJRr over CTAOSRIEUWS j BUbellézing n df Kalf oODyll n AUEN TOUKE Het SchriftuedeelU dat da H S J Jtalf NwJ Hervormd prediliant g leravond fn en Bijbel lezInK in de Klriae Kerk bPtiandelde was geno Bxn uit Hanrte in fen hoofdstuk 10 In het bUztmilf r viel de aanüachl ep de r en Rn Petru den mond oprnrttiende leide Ik verneem in der waarheid dat God reen aannemer d f priitton ia maar In allen volke is die Icni vreest Wat een prarhtlfr vindinR aldui fce nn dn Kalff la het nitxcnden van poütifherlchten In de radio Dit hu pmilrtrtel maakt het nioRelijk binnpp mkple uren dikwill p n voortvlurh tllfen miadadiKer l vatten Üott vee vortrtreffelflker werkt de fioddeliike recherche Ood ïOfkt en vindt de ver ïorpn ïiel waar ïIJ ïich ook bevind WIJ men hen Jubelen vank te rrwn en noemen iemnnd pered ol luiten l nmnd nit en verbeten da tllla wateren diepe rrnnden ht bbon Mnar Ood ziet slechta het ha t ann U ken de WIJnen en word van de wifnen gekend lejirl de Heere V on mentrch weet van nieta tobt en zuiht maar dan reeda ia hij in Coda irreeii en la de tijd rijp la riikt Hij de ban den af en dan leert fiod ons de vreiiq de maken vnn de vrijmoedigheid de jte riofa Hiervan preekt wel in tbijxonder de geaehledenia van Corneliua den Bnmefharhen hoofdman In Caesnrea Kr waa lela in dit voor hem vreemde volk dat hem verwonderde hun stille ooi noed voor de foijdelllke raken hun froiNdlenatbeaef Trten verrlehlt God in dien Cornplina het groote wonder bü werd Godzalig IFII mept lot den ofthekenden Heer Ml deelt animneüen uit en betrnrht He vormen vnn naastenliefde maar t ln zoekende y iel vindt geen vrede Wat staan wl vrome mensrhen ver van Cornelius af wil blijven dikWüls zoo w ereldgelllkvormlg rnrnellos voelt steeds grootere rlieiding komen lusachen God en zirh zelf maar hij houdt vol en dnn ziel hl een eezieht Ren eneel GofVs zegt hem Ktuur boden naar Joppe en roeT Simon Petrus Waarom juist Petru en niet Filinnus de man Goris t i r dere streek Dit toont ons weer dn Grid geen aannemer deS persoons ie en dit moet ook Pefeus nog lei ren In een gezirht werd hem geboden te eten van hef onreine gereinifd door Goil Petnis vol nnerlflVe vragen vol ut de afgezanten na ir ree nrea Tn zijn afarhuw vindi h l daar Tor nelius een helden een Romein die God durft aanbidden T nn denkt hij aan he gezlrht vnde nnreinen gereinigd door Hem enbren thet Fvnn elle ann dezen edelenhoofdman Voor God bestaat pnenranif of stand een iegelijk Is HJhm iinrennnm Cornelius ontvnnft nu wnflïijmKte de vrede Goda in Chrtsfus N a bat emeensehannellik n f van psalm S7 vers t en 1 vervolfde d Kalf Wil rlin gewend al s wij eenpreek T etuls eren aan een lussrherf ani een rlima Inlonat e en ifedaehten en rtnn het amen Petrus preelha lde het a nen niet De stroom vni 5 tdeIHke liefde d r neerdaling vanZliri gq Bt deed alle anijwei i en in llerref Inlen Hem roemen Waar i dezn annntenn eenheid in het Protestsnliame Ren verseheurde kerk dennervnrmi en is het beeld van hedenBidt torh besloot da Knlf om Ziin ansehlln foek Hem toch ook enfgeen anrrlwrhe dingen Den zullen we geHlk Corneliua vergeving en vrede maken iiltmenen O Heere onz rfereehligheld wIJ ïochteifc en Ci deedt ons vinden den eeuwen vred In Jerus rhH tiia RKCnTBANK ft B n EROAM NB PBKVORMDE 08MEKNTE Tot hulpprediker bU de Ned THrncvormde Gevneente alhier is benoemd candidaat H de Huytffl te Strüen De heer de Ruyter zal speciaal ds H van Pu ken medewerking verleenen bö de vervulling van dien ambtswerk il riep en Ho ores Sanmpirm e f iltrbö nfMroovdlt enAet t Mcd O SM I De rechtbank te Rottenlam heeft n 31 Bri en meubebnakcp 1 K alhier wegen heling in de diefstalzakert waarvan de uitspraken gisteren vermeld werden veroordeeld tot ƒ 25 boete ube 10 dagen hechtenis w AT AAR ANNEER 29 Jan 1M aar Nieaw Schouwburg Non 8t q i vi e Lacbparade 1942 29 Jan M wr VilJe Evan ellscbe Goneeiite Bijbellezing en bidstond 29 Jan 7 30 uur Leger des Heila Heiliging dien t leidster J v d Veen 29 Jan TM onr Benalc Bioscoop Vertooniiig Indische speelfilm Tanah Sabiang Het land aan dm overkant voor Voll simiversiteit met inleiding door Mannus Franken 29 J a 7JV nnr Daniël Vergadering Geref Zendingsbond 2 an 1 30 nor Knnrtmln Uitvoering QHidecta tooneelgezelscbap Tot Ons Genoegen ter geJegfenheid van S jarig iMStaan o oering van Het spook in de vrybralsht 29 Jan IM nur Diimël Bijeenkomst Jong Hervormdeji fezing ds Broers uit Schiedam ov t Jeugdvragen M Jan 7 30 nnr Reunie Lezing J G Beurs voor Ned Reisvcreeniging over Een reis nast de Adriatische Zee met kleurenopnamen 31 Jan 7 anr Het Schaakbord Büeenkomst Scheidsrechtersvereeniging groep Gouda en omstreken lezing A E van Welzenes over Scheidsrechteren in liet algemeen 2 rebr 7 nnr Gebouw GemeenteiykeGeaondheidsdicnst Spieringstraat 113 Medische aportkeuring 2 Febr 7 30 nur Restaurant Veemarktterrein Hervatting repetities R K Oratoriumvereeniging vergadering R onstrantich Gereformeerde Gemeente Febrj 8 uur Ter Gpuw Ledenvergadering Oudheidkundige Kr g DieGoude lezing C A M Spru over De uitvinding der boekdrukkunst ende wilgcdrukTfen tot 1500 Febr 7 30 uur I ed Gere Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 4 Febr 8t 9 nur Oesthaven 10 Zitting adviesbureati Ned Vereenjging voor iLuchtbescherming 4 Febr 8 uur Daniël Cursus E H B O 8 Febr 8 nur Reunie Voordrachts avond Diny Metselaar 7 Febr 7 30 uur Kunstmin Herhaling etTKie uitvoering accordeonvereeniging Ars Longa Vita Brèvis 14 Febr 10 12 en 2 4 uur Ambaehtssehooiï Openbare les AFQTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek E Grendel alléén LangeTiendeweg 9 m Het offer van hen die telkens weiir hun vrije tOd vrüwilUg ter beseltikking van de Winterhnlp Nederland stellen is groot Vergeleken daarbij is de Uaad die van U gevraagd wordt eenvoudig en makkeliili een bijdrage in de eolleetebiu van de WHN doen Leven en zending in Samósir ZENDELING BOS VERTELT OVER DE BATAKSCHE BEVOLKING bed en ün tooveotal in liet regenen het gelukken van dml oogst afhankelük ei denueêo worden onderdnilttdoor zü macUawDoidai en tal nMnjpulaties ïn de toelichting vrees aendeling Bos eir op hoe de Batakkera fünge voellg als ze zünJV onngang met elkaar zeer beMtde vormen m adit nemen niets lun hen meer krenken dan een ongepast woor en een onbeleefde daad vergeten en vergeven ze zelden De derde ea laatota tUm Het de resultaten der zending op San osir uitkomen In büna elke plaats van eenigen omvang is thans een door de inwoners zelf gebouwd kerkje te vinden Ziekenhuizen onder leiding van zendeling artsen en Europeesche zusteors blijken op dit eiland broodnoodig en ziMen stee oveprol met I tiënten Het werk op het eiland breidt zich zienderoooen uit en het aantal christenen neemt gestaag toe Tot slot sprak zendeling Bos de hoop uit dat er spoedig een einde mag komen aan z n gedwongen verlof hier te lande Vurig verlangt hij weer te kunnen vertrekken naar de twee en tWiJMig kleine gemeenten Velke op Sanwsir zü arheidsveld uitmaken Ds Leep dankte den spreker harte lijk voor het getoonde en gesprokene en sloot de bijeenkomst met gebed FilnM önd van Elfhoeven den merkte de heer W N van Schel ven Sr secretaris van de watersport vereeniging ElfWoeven op in e toe spraak waarmede hy gisterer in de Reunie den door zUn vereeniging georgiiniseerden filmavond opende Maar stellig is men er in geslaagd met die vertooning een aantrekkelijke bijeenkomst te bieden Na de vooraf gebraCh te film Rome Symphonic en Alarm brand hebben de vrij talrijk aar wezige watersportbeoefenaars genoten van den hoofdscljotel van het programma een door dr Manfred Curry iervaardigde Rolprent over de regclenfvan het zeilen ah wedstrijdsport Hrt is voor een leek steeds aantrekkelijk de ranke zeilbootjes door de golv n te zien klie en Hoeveel te meer zullen daarom de beoefenaars van die sport door deze film geboeid zyn geworden die naast buitengewoon goed ges aasdc ópnamen vele leerzame bijzonderheden op het gebied van techniek en tactiek geeft o m door bewegende teekeningen Zoo behandelt de film den weerstand der verschillende vormen in zeilboeten toont aan dat die vormen van de natuur n l de visschen en de vogels zyn afgeleid geeft intere f ante flitsen van uitvindingen van r Curry om de snelheid e bevorderen en te remmen een verklarend beeld van de klasse indeeling enz Daar tussrfien door leert het filmwerk hoe men op velerlei wijze by het wedstrijdzeilen met succes een tegenstander kan passeeren maar tevens hoe men dergelijke aanvallen kan afslaan waarbij men partij dient te trekken van en wmdscliaduw terugslag en wervelingen Vf daarover vertoonde flitsen maken de film levendig soms zelfs eehigcrm ate sapnnend Ook passeermogelijkiheden door overstag gaan behandelt de rolprent uitvoerig Voorts demonstreert zij nog dat de zuigkracht vanrden wind grooter is 4 Q de druk en dat de dubbele mast een meerdgre snelheid bü mindere stabiliteit brengt Dit alles wordt aangevuld met indrukwcl kende beelden van den trijd in wind en water waarmede een aantrekkelijk geheel is verkregen dat leerzaam boeiend en fraai tegelijk is De leden van Eifhoeven zullen daarom zeer zeker dezen filmavond op prijs hebbengesteld Oplichter gepakt DE MAN DIB BEN SUIKER TOEWUZING TE KOOP HAD De politie is er in gesiaagd op te sporen die laatst bü een bakker te dezer stede een sui wijzing te koop aanbood een van f 110 en een bediende bakker medekreeg om gaan halen en die toen del Uit Troegrer tijden Haagsch Gerecjitthof DB OOUDSCBE COOBANT MELDDE 7S JAAR GELEDEN Uit een advertentie Openbare vrijwillige verkooping van een bij uitstelt goeden teel of enttuin gelegen in Laag Bosktop binnen de gemeente van Boskoop door notaris Molenaar t Zuid Waddinxveen op Woensdag den 30 Januarij 1887 des avonda ten 6 uur in de Nieuwe Herberg bewoond door Barend Boer onder NoordWaddinSive n nabij Bos koop F SO JAAR GELEDEN Uit Maastricht Alhier overleed en onzer oudste ingezetenen de heer T J den Hartog in den ouderdom van ruim 88 jaren Sedert lange jaren lid van den gemeenteraad waarvan een groot aantal als wethouder schout van verschillenae waterschappen in vroegere jaren lid van het best iur der hervormde kerk en bovendien een ouJ slrijder van den tiendaagschen veldtocht was i3 voor velen eene vraagbaak Was hij reeds lang lüdende toch liet hij ich per vigilante naar het raadhuis brengen om zoodoende de vergaderingen van den raad nog te kunnen bg wonen DE DUW IN OE AUTOBUS Volgens O S uit Gouda was het maat een dawpartijtje geweest maar de geduwde had er een heel andere opvatting over In de autobus van Gouda naar Bot terdam was i la stig geweest Ulij verkeerde wirt itcM invloed yaji dir ik en had toe een dame in He gevaHen jjjaarop had Ie KeméeSnatiaich ermee be den lauffeuc van de bus IgeWaarschuu l Uie de noodige maaregeleo nam Bal Iwd S zün itiedeplissagier kwalijk nomen en hij had den man zoo stevig bij de keel gegrepen dat deze veel pijn ondtrvond pn door S van zijn zitplaats werd getild Wegens mishandeling werd S door dan politierechter te Rotterdam veroordeeld tot veertien dagen gevangenisstrafi In hooger beroep vroeg de adv generaal bevestiging Het Hof heeft arrest gewezen en verdachte opnieuw tot veertien dagen gevangenisstraf veroordeeld Tweedehandsch fietsband voor 4S BANDEN EN RIJW1FI EN IN DEN ZWARTEN HANDEL Wegens prijsopdrijving Van tweedehandsch rijwie banden en fietsen heeft i po itie proces verbaal opgemaakt te en een 54 jangen garagehouder een 24 jarigen kantoorbediende en een 18 jarigen bankwerker te dezer steo Verhuizingen binnen d gemeente m J A SIniiip uit n van Cui wp naar I I hilipuweg 87 J r en lli iZ uit Kon Wilhclminnwcg 1S7 n p f Folgieterstraat 30 D llolleaiplii K W Reitzstraat 73 Haar H v in CuZ weg 5 M A Draoui uit R vnn r weg 47 naar Oosthaven 10 A üe lo uit Nieuwehnven 18fi naiir Moor Verlaat 20 J G v Leeuwen u v Catsweg 5 naar Gr van BloK f j C Gouka uit Ilanm lO i na ir p Uothatraat 44 J C M IJpelnar i lUvan Catsweg 172 naar P C liot htt 14 I van Dijk uit Burg MBrirnMinïï fl naar Tweede Kade J II s uit Raam 2Ö4 naar Mofonwer i i j P Hordijk uit de In Reyla in tl p O de Boompjes 7 H l rin ml terkadc 9 laar Kaï ekietstraai n n A van den Kng uit Gioeniii l iai i naar O de Boompjes 82 A A rh uil Vieuwehaven 110 naar 1 1 gielerstrnat 34 A de Jeu uit sVuwt raven Oó naar O de Boompi n S de nier utl Fluwsingel 70i iii ir ll U park 1 A van der l lloutmanngraeht 10 na nr Gr i weg 7 1 W S Donk uii Woii l lr ia 3 naar Gouwe 3 1 G de Jonggeli veld vnn N ieuwe haven 89 n n r Rur Marlensrin gel M v I ceuHen 11 t j V CalRVKeg 1 naar Groehenfln il Tv j M J en M C Hinxehop uil Uc u u 9 nanr Gr I lorimveg 77 AAR GELEDEN Is het al een ongekende weelde ip onze stad dat de singclgrachten volop gelegenheid bieden gm van het schaatsenrijden te genieten dat hier een nationale hardrijderij is kunnen worden gehouden op een der grachten is wel iets heel bijzonders Uit alle deelen van het land waren de snelste rijders gekomen om hedenmiddag op den Kattensingelop de korte baan met elkaar te kampen Er rfamen zestien rijders deel Honderden bij honderden stonden de toesrhouwers rondom de ijsljaan geschaard De uitste sn den wedilrijd was al dus Ie prp 150 W Boexe te Abcoude 2e prijs ƒ 75 W Cno isen te Haarlem 3e prijs ƒ 40 G Gooditk te Marum troostprijs f 15 C Bosse te Ouden Amste tirdbs tprijs ƒ 10 A de Jong te Waddinxveen De groot fe snelheden die op de baan van 160 M bereikt werden waren W Goodijk in 16 1 5 sec De grootste snelheld bereikt door een onzer stadfenooten uif Omida namen deel Joh v Ploeg W L KwnVelenberg en A Zwijnenbitrg w s W L Ku inkelen berg in 21 2 5 sec Het aan toega eskaarten ontvangen bedrag pi m f 300 omt ten goede aan de armen PAKJES VET CLANtoESTIEN VERHANDELD De pchlie h ft tegen een 4 nr vertegenwoordiger mi een 36 janjej De garagehouder kocht e n en an v e to ÓDge ïf akT wea he f der in den zwarten handel te Amster e verknoneT vL t P dam Hij verkocht aan den kantoor I 0 11 ota TU nïw bediende weinig gebn lc e ri i iban li k X J OPENBARE SrHOIAN DEZE WÜH GESLOTEN In verband met de irantfs of em schaarschte zijh alle op nb ire cho i nadat er Dinsdag ijsvacantle was geweest v ah gisteren af voor he v dere gedeelte van deze week ge lotn A Sk Maandag worden de e sep ii vit den voor prijzeS n ƒ 3D tot 45 ge ei on en hruikte binnenbanden voor ƒ 2 40 è 4 50 een nieuw heerenrijwiel voor 1 170 en een gebruikte f ts veor ƒ iI5 j Aan den bsnkwerker Was één fiets te duur verkocht De drie fietsen zijn in beslag genomen en voorts negentien buitenban den en vijftien binnenbanden SPORT Bejaarde dame van trap gev llen ERNSTIG GEWOND SCHAATSENRIJDEN TIJDSOIU STANDIGHEDEN SPREKEN BTT SCHAATS WEDSTRIJD fc Lochtbemshenaers rUden met gasmasker op be leden van den vasten kern vu den lochtbcschermingsdiensl hiey Dinsdagmiddag een onder Jigci schaatswedstrjjd op den Fluwo er sia gel Ctoi 3 uur precies opeijde de heê Breedü k de wedstryd die g n cv 200 meter Na het afleggen v in dl eerste 60 meter moest men een gatmasker opzetten en dit op den tenif rit terzelfder plaatse deponeer n De uitslag luidde voor personen ven de 40 jaar 1 Tuynenbu g 2 v Duuren 3 Idema 4 J de Roe De winnaars beneden de 40 jaar w ren I A Versluis 2 Hilgers 3 D d Jong 4 Schrijvers Na den wedstrijd was er prijsuitreiking De deelnemers werden ontiiaill op eenige versnaperingen vi elke dror milde gevers raren geschonken D prijzen waaronder eenige fraaie ware aiie belangeloos afgestaan Tn haar woning aan de Markt s gisteravond de 73 jarige mevr M Wijnberg Groen in het donker in het trapgat op de eerste verdieping gelocpen en van de trap geva len Ernstig gewond wend zij opgenomen en nadat dokter Bakker de eerrte hu p had ver leend per auto van den GGD naar het T sr le senhu S De Wijk gebracht Zij heeft een groote hoofdvonde en een hersenschudding beomen Haar toestand is thane rede J VO kon üjk i achparade 1942 Burgerlüke stand Seboren ÏTi Janiari Hendrik jn van I I eef Iniig en Bultenberg H van Alnhen trmt i2 fi Januari Wierilinu i Franei ciilK i tirinu zn vflil W F M Jjinkne i n H N iiveUtiin J ethniaet traat 73 l ernine d van I 1 de Keijzer en I amfer W sterkad 14 J in Jolianna l ielernelln dr vnn f 1 Klerk en R M Vde s Hanm r oh inne Oetroawd GKZEL SCHAP J H RENSON IN NIEUWEN SCHOVWBVRG WATERPOLO WINTERCOMPETTTIE ZWE MK II Ntt Voor de wintercompetitie van den Zwemkring Gouda werd gisteravond m het Spaardersl ad gespeeld de wedstrijd G Z C B G Z C A 2 0 D ontmoeting A Z C II De Gouwe U ging niet door Programma ts Woensdag Boskoop G Z A A S 8k en P C IIBo degraven II S Tnnuari B I ainniers en I van er Wrljde C J evenhfuen en F C H de Zeeuw H P den Hollander en V Voorwini en P I Verstoep en M W de Brulin OverMen 5 Januari Sophia v n Dnntzig 83 i Wilhelmini Magdalena Gelderlilnm ireh met J G de Jong 2 1 J B Janua STUK IJZER DOOR HET RAAM GEVLOGEN Gouda wordt de laatste dagen welovervoerd met variété Nauwelijks isde Sterrenparade vei klonken is de BoXiniExpress voorbij rasneld of weworden weer uitgenoooiga de Lachparade 1942 bu te wonen Veien hadden aan die uilnoodiging niet voldaanen wellicht lag daaraan dat er nethet contact was dat bu een beierbezette zaal eerder tot stand was gekomen Aan de ndere zijde van het voetlicht gezien uit de zaal deed men zynbest al moet worden gezegd dat i menig oogpunt de wil beter was dande d Kl Er was een heer Johnnie dieniet onairdig goochelde al ble en zijnprestaties by die v4n Larette die eenavomd tevoren op dezelfde plaats stondzeer ten achter Later trad deze heer vermomd als fakir op en werd daarbygeassisteerd door een zeslsd danseressen Dit was een niet onaardige scène al mus ten de diverse toeren wel jengtons van h nieuwe Doe het nul W iog qeen jbonaé op de Goüdsche Couront mochi tzijn d qev zich noq baden op oon l M ttweau MAKKT 3 GOUDA TlUCr 2745 of bit li pq nti r siae J Anker vu Sint Jan loageraakt Gisternacht is een gedeelte vaVi een anker van de Sint Janskerk losgeraakt Het vóftien kilo zware stuk ijzer vloog door de achterkamer op de eerste verdieping van de woning van den kapper Wegenwijs in de W udstraat Gelukkig was niemand in het vertrek aanwezig zoodat het ongeluk met een vernielde ruit en gordunen afliep MARKTDACK ONOER MARKT Voor de tweede Mhter envolgende week was heden opvle warenmarkt geen kraam aanweeig Tzoodat bet een sUlle marktdag was De leidgf van het troepje confereerde rfiet praardig en speelde de hoofdrol in e ikele schetsjes Hy deed zulks enstelyk doch hoe men zich nu direct revue komiek kan noemen terwijl men tevoren nog nimmer van deze lieden heeft gehoord is ons een raadsel De muzikale leiduig was in haiiden van den heer Fr Berkhout Moeilijk was zijn taak in dit opzi 4it niet daar hü slechts pver een piano beschikt Dat hij Toch nog moeite had ook op dit gebied de leiding in handen te houden was voor hem doch ook voor de anderem niet plezierig Zij nog vermeld dat een zeer jeugdige lenorzanger met name J Kraaienkamp niet onverdienstelijk enkeleliedjes zong waafvan hij er één moestbiseeren C H Hagedom VAIJSCHE BON INGELEVERD leder fb op de hoogte wil btlivea teeai de Goadseoe CooroDt gi Wegens het inleveren van een vervalschte broodbon op een opplakvel bi den distiibutiedienst heeft de politie tegen een 28 jarigen broodbakk te dezer stede proces verbaal opgemaakt O UILLBTUN f IET BHIOIE VONnUR I U B rl v I haaa mb 1 M ina mt rttp amuM Ion it BMeretUTM hMB Ma bfpMOd analag veitiaadiada vH krUgwi beioS vwiMn jamalMI kaa taat mttBtwarT vroagBMdtoafc ia oKlartanelMB mb aotako alt m ukbmd gUMaaJd aaotaelnaiDna m r xua saktB bMig V I Mt l put zfla Mereurto on iiSmIi Smva U saw toaivm Oa taetia aK dJopT gS Z ÏÜLS5 JW suto fi J ofM t a ie gaan afliahB n hem Md la gntvaiuan Br at aak aaa g22 J 5 waaruit JjtMmM motst IwTindMi aan varveiMid gaval arata kwam dit bericht op het oogenbUk dat Bcnoit zich klaar maakte om va r eBKala dagen te vettrekken en ten tweede bad hiJ eeo hekel aan journa Nm maar luister eens Reading ar II er e na een gekomeo om de mijMO te Dazoekeiv Die bleet hier geduranda viJf lafen verzette geen voet envroeg alvoreM te vertreKJcan en nota wdka h wal zou be werkan voor ziJnkrant Dat noemen dia Deeren dan opraporuga gaan WU zUo doorgaans veelta baiaafd met dal gespuis bMloot Benaiti Maar Wal ar ook van gezegd werd 4a boofddlractta liad gesproken ao dus maast n tn dleo zin warden gehandeld Baoott plaanla overleg met zQd sacretaria an badeot la gean geval van zijn raiala naar da liaofdstad li Ie zien Bovandian aldus mengde Reading Heb in hal g rek waar diemttnbaar Heb ta Wahania bevindt kunt gy ha m ar ODlmoatoi IMorgen büvoor Dankt ga dan dat ik ham achtamazal loopenT meesmullda da directeurgeneraal Dat hoan riM als dia Journalistweet dal in d stad bent zal bü Ja el dnHelIjk k men oproeken Bannli ifen ven heen en weer Naam aan stuk papier wandda Ui zich vervolgens tot den secretaris wil zullen leu opstelleD en dat baarschap moet ar zich maar In schlkkoi WU hebben vandaag 22 October Ik zal hem uit Wahaoia par auto latffi aulalen om doi 34sfapi naar Nisl ta kaoNa Op Maandag 21 an Dinsdag M kunt gQ hem hier rondleiden BUi ham vow aan den noofdgeneestaear dh da boapltaleD te bezoeken an d arbaiderskampan breng ham naar den bpo iUni nieur van de vermorzelfabnek Laat hem da fabrieken en da eleetrischa centrale alan e tenslotte de goudkranen op Ba rivier In twM dagen kunt ge daarmM lüaarkomen Daarna Zou b J kennis kunnen maken met dan sector van Mongbwaloa Vraag even den directeur van Moagbwaloe aan da teleloon Da sector van Mongbwfloa waa o l vUfllg kUomMer afsUnd van bat NlzT abiad gelegen Hel was de rUkata a deellag van het goudland waar het kostbare metaal in schier zuiveren toesUnd werd gavondan In de rlvtarbaddingen Dat Js tenminste een verstandigeschikking merirta Rndlng op Mmhet bezoek aan deze twee posten zal dtejoumallai een duidelijk beeld hebbenvan hat n iinhertrijt Dat rt nk Ik ook antv jordde Bemil Zoo zal ailu kort an goad ge regeld zlJn Wil die Rietenberg daaVna B g in bet goudland rondzwerven en da overiga aactoren bezoeken dat is züa zaak Evan later rinkelde de teleloon De diracteur ganeraai nam den hoorn en boorda da stem van den heer Berleau leider van den Hongbwaloa sector Spoedig waren de schikkingen getroKen Op Woensdag 27 October zou i auto met aan Inlandscb ehauffaur den journalist van Nizi naar Mongbwaloa voeren De beer BartMU zou zich op 27 en 28 Octtdicr vr J makan xn dan bezoeker rond te leidan Bcnoit wreef slch lp da bandAi n dronk zijn whisky iMgi Nu aaq tafal o ovar aan uartla zijn we weg Ee ooganbllk antwoordde Reading dia waar verdiept lehean ta ztjn In zijn aantaakenlngan Op een blanke bladzijde in zijn ktein nntaboekje schreef bij vlug Rietenberg 252 Nlzi Nl7i Mongbwaloa par auta 27 Oct Ondar bat getal 27 an bat reordia auto trok hlJ drie straepiM bs OÜRRIMZINNIOS AOTO Drlemn g lde de stoomfluit van ri derboot Due de Brnl nnf Op dec mUze begroetta de boot Wafaaaia da hoofdstad van de OostalUke Intnrincia welke bü een bocht van den siroom in het zicht kwam Riefenberg stond op d vooridacbl bU da rauing n tuurde over bet water Eindelijk zucblta hU ataidalUk komt de verlossing Hat waa hem niet meegevallan sedert zUD aankomst In den Kongo Da vliegtocht verliep schitterend voor wat het laatste gedeelte Bangoci Eveoaara tad betrof en eenmaal Ier bestamming lagen er meer dan duizend kilometers tusschen hem en l ebon zoodat hi zonder meer den gevaarlUkan planter kon uitschakelen Da kannisntaking met Kongo s eerste tropanstad aan dan ofver van den majMttiauzan stroom vlak op den Evenaar was ham van el en ontgoocheling ptwaeat Op bel vlianveld had hU fiddhid genomen van de nlloten en eve lalar bavond faU zleb in en taotal bU dan atroon Da nacht was Ingetradsn In de ruhne gelagkamer waa hU alleen en een bojr vroeg In geradbraakt i Franach wit hlJ wenachte te gebruiken Rlafanbarg bentelde n glas blar an was Mij eindelijk den waard te zien opdagen HU had nmt te vragen of hier geen verglKsing In het spel viiai en of tatJ liab wal ki d hoo dsud an da Evcaaanpravlpcia bavond U was tocb gewoon gawaaat den naam van dit tropanccotrutn ta heoran venneldan all dian van agn zeer balangriJkan post IM auto welka ham naar bat botal bracht bad bam niats latan zien dan sombere oovarllehtt lanao doodsch en verlaten met blar an daar een woning in hei groen varborgao Het leek hem llei zoo trooataloaa afi daarenboven bMrscHle r fn veebtlga adembaklemmend hitte tarWÜI bonderdan muggen rond idn hoofd loamdan HU daelda zUn Indrukken made aas den waard Desa glimlachta Ja miinbaer dal is de schuld vaa taal vliegtuig dal u van d moderne wereld te vlug naar het hart van hel primitieve Afrika heeft overgebracht Voor kolonialen die hier aanlanden komend uit de moeraitnen en wouden tf Kvcnanmstad een hemel Zoo mompelde de Joumalistj e sloeg na r zUn baen waaraan een mu zat vastcezosen HU trok zijn hSnd terug en stelde vaat dal ar bloed aan Meefde Malaria musktatanT vraag Riefenberg Misschien wel klonji het antwoorden men gaf hem den welgemeendetiraad zijn miuklelenlaarren aan te trekken Wordl aervolgitl