Goudsche Courant, donderdag 29 januari 1942

DONDERDAG 29 JANUARI IP 12 TSELIJK RiEDWS 488e STAATSLOTERIJ uri Kuara tntnoa mn Trekking van W Januari ƒ 1IM No S74T 6822 113S1 No MM S221 30 T M 2S4 l M ƒ tM No lOMS 11S50 1 10 1M Ho UW 4721 STS IXSH IWM IW03 1$042 19W1 l a 16U3 l 7ia 1M12 VMS rCUZKM VAM tn IMM Xll 7 5 IO S 136SS IMIS MMS lOM 365T 7970 10860 131 80 1685 laMl UM 37 7180 10864 1S7U6 Ibtob 190M 1306 379S 78S4 1Ü878 13793 1696S 18213 1606 3830 7906 11180 13796 17117 18361 ISll 38S1 7 4S 11337 13910 17134 1 430 1656 387S R302 11409 14134 17149 19718 IWl 4120 8557 11606 14148 17163 1988U 1 2U 4Jb8 8698 11616 14149 1T25U 19967 iai6 4464 8602 11913 14d68 17290 19988 2047 4540 8714 11420 14397 17414 20010 2105 4585 8753 11953 14423 177U 20065 2134 4619 8902 12049 14491 17741 20166 2226 4687 8908 12068 14579 17819 20183 2318 4736 8938 12136 14628 178S5 30191 2420 4936 8970 12140 14934 17893 20211 2422 5374 9113 12185 16126 ltlOI 2 20466 2437 5460 9323 13317 15166 18073 2062b 8742 6881 9407 12633 15198 18103 2066t 27 6 6039 8430 12779 1528 1 18438 207U 3057 6200 9438 12848 15384 18609 2073 31 6371 9481 12688 15409 18652 3085 3160 6392 9612 13909 15530 I8368 20949 3220 648S 9562 I29 l 1554 18622 31116 3335 6534 9918 13005 1S6 1 18637 2128i 3301 6593 9024 13096 15691 18629 21556 3389 6606 10Q13 1309 15878 13667 21S64 3398 6620 10031 13160 16012 18S85 2174Ü 3415 6717 10070 M182 16303 18687 21766 3433 6 e2 10082 13214 16497 18694 2180S 3437 6820 10371 13250 16596 18807 21B4J 3462 6887 10516 li265 16713 18840 21846 3470 7005 10586 13323 16766 16880 3193J 3486 7031 10692 13496 16811 18882 21870 3502 7336 10670 13630 SUs itJi 746J ltlJo6 1J321 16166 19085 76U0 10373 13J24 16171 19116 7659 10407 13394 16194 1913J 7597 10431 12450 16286 1914j 7638 10518 13468 16333 1917 J 7646 10687 13477 16369 1920 7666 10690 13487 16438 18227 7682 lU6t 6 1J316 ll 481 19261 7717 10616 13539 16507 19270 7794 10633 13a49 16666 19284 7824 10661 13564 16567 19311 7862 10680 13663 16587 19442 7912 10694 13600 16631 19455 7926 10720 13656 166 6 1948U 7977 10750 13703 16679 1948 5 7981 10758 13720 16714 18496 8048 10792 13752 16716 1950 i 8130 10830 13778 16859 18530 8173 10889 13799 16923 18608 8184 1D914 13828 6930 19631 8231 10918 13831 16934 19640 8240 10955 n889 xe946 18645 8244 10981 13916 16894 19662 8248 11016 14057 17003 19702 8276 11031 14091 17037 19731 8340 11141 14103 17044 19735 8363 11166 14119 17064 19745 8367 1171 14143 7068 18 54 8400 11174 14183 17071 l9K i 8 16 11191 14245 7133 19831 8418 11243 14281 17135 1984 8451 11245 14310 17164 19953 8459 11307 14355 17177 19 9e 8189 11222 14365 17217 20001 8539 11360 14366 17219 2001S 8561 11366 14447 17255 20032 8566 11387 14471 17374 20061 8577 11415 14489 17327 20062 S593 11467 1449U 17328 20167 8721 11486 14606 17330 20196 11505 146J7 17339 2033 11616 14660 17354 20271 11566 14666 17361 20278 11689 14670 17386 2U28 i 11601 14686 17417 20340 II60I 14776 174J3 2U38t 11664 14793 17441 30J9J 11667 14779 17474 2U4J4 9006 11675 14826 17524 20449 9027 11683 14944 17669 2048 9040 11761 14968 17603 20486 91Ü6 11844 14961 176J1 JOb 9123 11919 l3UJ8 17613 303J1 9160 11976 15076 17683 2U 61 9164 12U19 1 107 17689 20o6 9169 12U22 136 17693 J05 o 9208 12093 15188 17702 20682 9338 lilUO 15215 17709 30614 9268 12117 15221 1771U 30666 9264 12126 15302 1775U 20fUJ 9363 12233 15308 17764 2071 9382 12326 2 17786 2072 9411 13341 15331 17790 20777 9471 12364 16343 17814 3086ü 9485 13380 16357 ddte 208O1 9487 12381 19J86 17962 208 lil 8491 13388 16417 9648 12392 15451 9583 12407 12410 12476 13479 12482 koop VEREENIGING CHE VSnJNG per boK Prbnusort O 80 110 idem et Foriythiatakken I 5t O 90 1 30 idem 2e soort 40 H gt Katjes 20 30 et Mahoniablad jj ióct IJUK VERKOCHT oooreRA ft lm D v tr IfBOENEN TE ftgen een in d gen schoenh ie gemeente woonndielaar h rft de proces verbaal opgemaakt S 2 n9 overtreding der prysvoorSnften Eenige tientïUen paren Jclmen nwerd enm beslag genomen KONUNBN EN FIETSEN ONTVRMMD Ten nadeele vaW een ingezetene Kb de nachts eentfe kon nen uu de hokken achter een ning ontvreemd Voorts werden wederom een tweetal rijwielen onlvreemÜ die onbeheerd op gf baren weg wiren gepiaatat Reeowifk INSTALLATIE ST IJOZEPH GEZELLEN Gevarieerde cMtaVvaC i t h het gymnastieklokaal op hwfPorpleidiiedde de installatie van een vufpaital nieuwe lejen van de St JozephGaellenvereeniging Aan deze plechUjheid was een feestavond verbondenDe avond werd verzorgd door verschilIflid plaatselijke vcreenigjngen On jCT de talrijke aanwezigen bevondenjK om pastoor Schneiders en paterH van E De avond werd geopendnet het zingen van het Kolpmgrlieddat echter onverwacht onderbrokenwerd door een daverend applaus datde komst van den oud vicepreases kipelaan Schrama aankondigde dieondanks de vele mo lykheden van eenreu uit Roplnfarendsveen toch nog optgd aanwezig wai om de intjyilf tie teïemchten N t zingen richtte d enjor Harry Dries iPn enkile oord Ti tot de aanHieAja vafichtte kapelaan Sql dnia de insUillafae van de vijftien iwuwe leden PastcoT Schneiders sprak enkele woorden van gelukwpnsch tot de nieuwe leden en hun ouders Als spreker trad vervolgens op ka pelaan A H Schrama die de vier hoofdpunten n 1 Godsdienstzm arbeidzaamheid eensgez ndheid en vroolijkheid van hel Kolpingprogram behandelde Het verdere gedeelte van den vond werd door de plaatselijke amusement vereenigiligen verzorgd Het mondharmonica sextet Musik muss es jern oogstte met haar programma veel iKces Na de pauze verscheen wederom de krontjongband op het tooneel met eenige keurige nummers Door de tooneelvereenigmg werd een aardig tooneelstuk opgevoerd Tot slot trad wederom het mondharmon ica sextet op Al de medewerkende vereenigmgen mochten na ieder optreden een harte lok app aus m ontvangst nemen BURGERLUKX tSTAND Geboren Hendnl z van J Sloof et A de Groot J Fase Heemskerk 1671 4382 1078 4386 1080 4461 1098 4464 1131 4466 1189 4496 1217 4576 1242 4 33 1271 4642 1298 4653 1309 46o5 1319 4678 1330 4684 1323 4696 1428 4760 1489 4770 1492 4796 1515 4871 1591 5003 Ifi44 6043 1550 5054 1615 5097 1624 5114 1679 5164 1787 6188 1805 6199 1838 5224 1854 52 il 1862 5234 1873 6240 1897 5241 2028 5262 2049 5357 2088 5400 2139 £ 408 2204 5463 2216 5473 2236 J486 2244 6a0l 2266 o506 2280 6511 2288 5d70 2398 5603 2404 6631 2462 6649 3468 6684 2487 6726 2505 6733 2556 5799 264U 5816 2646 6823 3683 6868 2696 6884 2710 5917 2766 5824 2797 5926 2815 5966 2946 5970 2948 6993 6006 60993003 61163143 618 2 3170 6233 3180 6260 3254 6327 3362 6341 3393 6376 3474 6399 3500 6407 6171 65453630 65583543 6672355 66903 588 670J 3616 67133628 67183643 7313668 6741 3 70 6789 6894 69073707 69333751 68803771 70083817 70643848 7095 10106 13 124 Gennd en krachtig naar Uehaara eh geest Nederlanders Ook uw vaderland is ip gevaar Helpt mede het Bolsjewisme te vernietigen door dienst te nemen bu de Waffen S S Voor aanmelding en inhchtmgen wende men zkE tot de Waffen SS Stadhoudersiaan 32 Den Haag Felhnga Peters BINNENLAND trekking tot ongeregeldheden waarbu leden of organen der Nationèal Socialistische Beweging m Nederland be trokken waren niets aan duidelijkheid te wenschen hebben overgelaten Deze omstandigheden in aanmerking nemende is het Hof van ocrrdieel dat aan verdachte slechts een geringe straf moet worden opgelegd welke het Hof bepaaldeltjk als emsttge waarschuwing bedoelt Het Hol wil daarbijSi tjjitdrukkeIijk te kennen geven geenm aanleiding te vinden verdachte als Aomcn de straf op te leggen de ontzetwtg uit het recht tot het bekleeden van het ambt van politiediensar r en staal V rur nl staal sneeowstcmnen en ijTige k ri d e hierfc fn kampwï mi ook NeöerLan de 3 aan hit Oostfront ZiJ trotseeren dez m4 eilijtóhf jin zij ovie rw n len diPTie hlTKiern Tseii nj Mj u de tamdcr op elkaar en lij eu en owerwiitwien o nd t het bolsJewi ne vorriüti d moet worden di ar andicrs Europa ten onder aoii gaan De oncSeigang iain EuroTia itm na tuurHlJï o ït ons land In den afïTro jd sieurtn Het Is de pllcbt van lederen fprech pn vacier ATi ler zich hiertegen fce weer te st elSen Gelukkig waren er reeds tiendiuïtndpn die hun plicht kei den en naar het Oosten trokken Landg ntwyT er taat aoo vee op he pe dat u als poed aderteind r geen ooptivbük lïirpci mag aar en M f dl u aan v ntiaaie iË bij het Viijwiüigïrsle ioen N v and TC vti hgge BUITENLAND cffiiTiginnegracht 22 s Gra Denkt u er aan I Denkt u er aan JanBe Nederlander I Vergeet u n et diat er s tids eenlgtn tÖd een wwjBardagVM orting ngesrteW i een Mf Ui aii h i grrcmurmer vfm de N d eT Mid ï e ambula ce 1 DUITSCHLAND STR1JÜ1 VOOR EVROPA I 58 kazematten voor Leningrad vernietigd 8769 8798 8860 8867 8900 8817 8951 Fdle ern ev engrnot aanitial dul t ertjes kwartje of guVien i o rvat al m n J ren telt Weiaan Jarige Nederlander doe op de en feestdag ten g ie Je daad er stort irw bijdrugt op glrorekering TALRIJKE SUCCESVOLLE i PLAATSELUKE AANVALLEN j Het opperbevel der Duitscfae weermacht n aakt bekend i Een aan de Zuidkust van de Knm gelande groep vtjandeliijke 8 sitrijdkrachten Is In gevechten i g van verscheidene dagen tenigge j worpen en met uitzondering van j slechts kleine resten Tremietigd i Op talrijke plaatsen aan het Oostelijk front hebben de Duitj sehe troepen met succes plaatje i Ujke aanvallen ten uJt oer ge legd Tanks kanonnen en ander oorlogstuig werden buitgemaakt i of vernietigd Voor Leningrad hebben forma ties van de Waffen S S bij een I actie van stoottroepen 58 vijandej IQke kazematten en geveehtsstel Itagen vernietigd I Het luchtwapen heeft doelj treffende aanvallen gerricht op 1 troepenbewegingen ravitaillee1 nngscolonnes spoortreinen en j tuchtsteunpunten der bolsje wisten j In Noord Afnka wederziidsghe j verkenningsactiviteit Duitsche j gevechtsvliegtuigen hebben j barakkenkampen en concentra tie van vrachtauto s der Britten i in Noord Cjrrenaica gebombar j deerd Oveidag en des nachts uitg oerde aanvallen van Duiti sche gevechtsvliegers waren ge j richt op haven installaties op het f eiland Malta Voltreffers met i bommen van zwaar en alleii zwiarste kaliber richtten vooral t de staatswerf schade aai j By het afweren van een aanval vsn Bntsche bommenwerpers op Duatsch gebied in der nacht van 26 o 27 Januari heeft ee eskader nachtjagers onder leiding van kapitein Lent en v h den eersten luitenant pnns Zu Lippe Weisenfeld ztjn honderdste vijandelgke vliegtuig neer geschoten Nedotiandsche wmbulttntfe Konrn giiwiegT ch under t rou wd C RADIO EUWS Hazerswoude en C Mi LOOP DE BBEVOLKING IngekomenL ter Haar uit Vbst s Gra enbroekscheweg F 42 A Verzaal uit Moordre ht No ans VHJ r 3 Januari HILVERbUM I 415 5 M 7 lö G moiooninuz 7 46 Ochtendgjmnast ek 7 55 Giamofoonmuz ek 8 20 Odi cndRxmnistiek 8 30 BNO Nleu i berichten 8 45 Gra inofoonimuziek 6 lö Voor de huis rwj 9 20 Gramofootwnuiiek 100 Voor de kleutera U 20 Ensemble Joan Larcé 12 ÖO Frant Wou t ers en ïijn orkest 12 40 A nanin 12 45 BNO I eiiw en economische bericMen nOfi PnoductwKlag M 16 Mol to Cantabil 14 00 Arnhemsctie Orkettv reen gang Joliste en raniofij pnmuzieJï Ifi 00 BobeHeïln J8 30 Vfcool nr t p anobegeeid in € lÖ 46 Roenxeenwh crrheKt Clre or Serban 17 15 BNO N1 UW8 eootKnni che en beurïberich en 17 30 Voor ie jeura 17 45 Vocale duetlen met pianobe e dani en giamofoo m ziek 18 10 SportwetensWaardigheden 18 O to HendrMc i en ziin orkest IS 00 Actue i halfuur 19 30 Om roepÖarnionie ork t Var f 2015 J een voor de Hadlo Centraler d e over een lljnverWnditiR n et de Studio beschikken 30 15 Ora i ofoonmuj ek 30 IS Berlijnsche Theaterbnef 21 OO Oi iroeporkest en soUs en oïmi 21 4fl BNO Nieuw ibe ichten 22 00 BNO Fngelsehe iil 7 nding Fcoron ie Newï from TMIand Af G mofoorrmuziek 2SI15 Gramofoonmuriek 23 00 34 00 Dan munek r pi ini VKRSOM n 3tt1 S M 7 15 8 40 Zie programma Hilvereum I 8 45 Gramoff f lytiu Pk n i ♦ Twnf p ift u 7tng met p aiiwb e dine 10 40 Jaci b van Campen 11 OO Kaïrerniucw k fgtrpl 12 00 Oifcesf IWaJa ido en oMt 12 4 5 BNO Nieuwïen economische berlcHlen 13 06 Gevarieerd m KMagprtïg amm 15 00 Voor dp vrouw 15 46 Gramofoo imU7iek 16 30 Voor de jeugd 17 00 Vioo1 ioli gr pi 17 15 BNO Nie ws econwmsche en beursberichten 17 30 De Romancers soliste en pianosoH 1830 Hel Europee sche lucMverkeer 18 45 Granvifoonmutteit 18 00 BNO De Jordacer vertelt over socIaV Tiooden 1910 BNO NVeuwsberlchlen 19 20 Gramofoon mi7iek 19 45 Van Kelserhof naar RijksJranMtary rïwrdenkin van hrt eme men van de macht InJXiitschland door Adolf Hltlec 20 00 ZamffvereenÉrmg Exce sior te s Oravenhftge het Re dontie orkest en oMsten Vanaf 3016 alleen voor de RadloCentrales die over een TUnverbindinii mei de Studio beschikken 11 OB Boekbespreking 11 30 Klaas van Beeck en ti n orkest 21 4S Bï 3 Nieuwsberichten 22 00 Gramofoonmut 32 ÏO 22 15 Avondwijdin l Aumenelaan E 130 mt Gouda Weth Vi A Vermeulen uit K44 C J Visser cel eij uu Waarder Vertrokken C Mar Gouda St Jozephstraat 37 A A Boiuna naar Zwammerdam Oud Bodegraven WUKZUSnEB GEVALLEN De wijkverpleegster van Het Groene Knin zuster Van detf Have had het i Iuk met haar ets te vallen waardoor ztj een l te hcrstenschud ig kreeg Per uv is zu iaar haar wmuig vervoerd Z j moet rust houden v Eswhot e weg H no oerden Stfin en san J Ver dijk G 23 a M Hoogeveen 18063 309U 18106 30947 18109 20976 18149 2101 18183 21140 18193 21219 18203 2128 18226 212 6 182Z8 2131 18348 213J4 18363 21366 18410 21410 U4 l 2146r lf T 15470 15504 15513 15521 16648 9600 9616 9637 9653 9667 12495 1565U 9788 12609 16586 9815 12621 15600 9836 126S7 16615 8848 12702 15618 8906 12718 16632 9808 12762 15688 l 4 79 2150 9838 12801 15682 18538 21676 t 12838 15707 18563 21690 12846 15766 18690 21699 9983 12965 15782 18676 2170i 10010 12062 15819 18690 21700 10026 12967 1582 18731 ZI7I8 10052 13017 15826 1B765 21742 Ijgjj jggyj J j RECHTSZAKEN 1848 7098 10134 13058 I6S89 18817 9176S 3867 7128 1015 13086 1589 18847 2176J 4070 7198 10210 13128 15900 18869 2179R 4084 7206 10213 13133 ISOO 18874 218U 4160 7219 10242 13143 l M 18948 21818 4110 7281 10256 13251 1612 18994 2184 4Ï84 7314 10284 1S2S8 leiSC W98 21878 4173 7380 10289 IW70 16141 19006 iKV 4276 73ra 10302 133IS 16144 10048 21961 4345 7440 10341 17116 t In de vorige lijst sta 9B7 m i 4978 10244 70 verval Ingebleven prij7vn i i v jo 000 f 2000 3 van 1500 en 41 an tOOO beneven een premie van 8 100 en een van f 3000 De dood van Peter Ton M TOENMAALS LEIDENDE POLInE INSTANTIES SCHULDIGER DAN VERDACHTE ymbool Peter Ton los van den lood van weerman Tos t Vredegerecbtshof Jieeft hedm JJ r k gedaan in de zaak tegen den JTii T agent van politie S J Sijlcr s Gravenhage he op 15 en 16 terechutond in verband met het 5 u incident tusschen politie en rt 1 September 1940 m de B ü t hoek Javastraat te s Graven ÏH waarbgj de WA man P N Ten ïï een rêvolverachot werd gedood ï iE B Iev Jd werd beschuldigd t ood nde schot te hebb engelost j lungeerend procureur generaal ij Hoekstra concludeerc e op 18 jj bewezenvei laring van dood rï ld doch met ontsag van fveryolging J hof veroordeelde den verdachte MivswBmaMi ingniK OISTRIBUTIENIEUWS Bevroren Verlenging geldigheidsduur duurvan branostofbminen BON VOOR GENERATOR AHTBRA CIET EN TURF VOOR DE MAAND FEBRUARI AANGEWEZEN Tengevolge van de weersomatandigheden zyn alle verbruikers nog niet m de gelegeiieid geweest op de bonnen 06 h k 06 h k en 07 h k van de bonkaarten J en K voor haarden en kachels en op de bonnen 1 c v 13 c v 14 c V 15 c V 18 c v 17 c T 18 c V il9 cv en 20 c V van de bon kaart voor centrale verwarming n op den bon 07 kf van de kaarten M en N voor kookdoeleinden brandstoffen te betrekken In VCTband hiermede heeft de secretans eneraal van Hanacl Nuverheid en Schefpvaart vastgesteld dat de geldig wUa hechtenisstraf an ve hJlj wj wechtiHtln htttt het WiLSIÏf n b p l omS vm de 33 door hi t ho WUTÜ V 1 Wrttman hebben he j f 5S Ï Wrttmn hebben het l tnS to mede het doo Ver S To i behoort kun In bhVlli op de hootdpuntm l en ï 5 re U enver ï ir a f e vetden 7t n SJT h O met o ÏL k n poUMe enlen eo t lgen dit mett tnt de CopyrigBI M V uciaaaiacb MiauwMuaa 8U 4 1 1 I Mr al m hntr nufi 1 l i lejii 8 f I f V t lilt I ii Ff f n Ooppn le ler trK Cl nh n as revpr lofptiv Iwrvat uitrei thaaid dl or 1 De wiren rtiNG n den ravond wpd De we II Bo I Bo e t aan 19 en mug Igd auwetlgen tifl dr voniaonloop o 7 SepcmDer 19 hebben behoord mt ter inMden Mar ter lenditMttlnc noicken ie Mnsponn en tot de poUUe wevdw t lc il om ilcÉi ui hur w iiiiiiu t bedienen Bet hot kn t ilnl gtai irrtlheid VM ander deu ontenrtürhe tai en e kwK uH I bedoe de lehMsenverklaringrn te doen Het hot te ecliter an con1 vl tot de n d THHinin te moe n komen UK de VM utn van eiu i e d kiind 8c oelnt II kimiii vast te atun dat Peter rk n gedood U door een pistootv not midden te hrt achterhoofd Uit de verM rin van den getuige de hmdSiKe Waltman heeft het ho voorts I Je ov Ttulcin bekomen dai het adiut waa doOT Peter Ton Jorijelljk wer ge T ifen fkomstIK geweest uit het Mau pistool No ïseois welk vwirwapen tijdens de hi r4 bedaalda ooaereeeldheden ftebnukt is d r verddolite en waaruit de e naar ook door hemzeJf ts verUaard daarbij tvae s notcn l e ft geloei Het eerste aehot we tl volgens V Gat rite s verklaring door hem a gev unl toen hii oo een vroeger ttldstto dan lAirop Pe r STon geto offen werd van achtereiK werd bepp uugen door een peroon in een Vit hemd Het tweede d M r verdechte af evtiuide fthot moet derbalï het sclwt zijii giewee it aar wr Peter Taai kxxMtJk sxnl ge mffen Met betrekking tot dit tweede sctlot verk aart werdachte dst h het als een waar huv in £ Io te en daarbtj de bwjoeimg had In de lUcht ta schieten onder op lenund ter richVn ttemin k e b l eteen In verband met heigeen het ha faiarworen overwi en heeft dat I er Tm door cM schol doodelijk werd gefroffen Hat hof kan aidi niet vcrcenlBen met het andpunt van den procureur generiBal en n den verdeaüecr dat verdachte toen hij dat tweede schot loate hanMde ter nood atoelljkie verdediging van eigfcn of ewis asiders lijf tegen oogcnblikke ijkie wederwchteMJk unranling Immer verdachte s eéffen verklarjn bt romtrei t weerspreekit dil standDunt Terdadite heeft namelijk ► rhandellik verklaard dnt hij met het t eede l o een nlcBuwing beoogde Bonder iemand te wiOeti treffen en daarom bedoelde m € e ufehl te 8eWet n He hof I s nn van oorde dbt indien verdachte bij Jen stand sr in hel stjmat vecht lïch op dat oogienbMk bevond terwijl er reeds verscheidene malen geschoten wai en er reeds zwaargewonden lianen en schieten derhalve op rich seif neet meer fschnkwekttend k m wekker Inderdaad een seer ernstige en oogenbikke lijfce bedreigiing van e ren leven of van dal VBBl een der andere politieagfpnten vreesde hIJ redeMJkerwtU niet bedoeld zou kwiren hAben siechts ter waar ichuwtng tn de Incht te schieten Uit de stelljge en herhaalde Het hof acht derhalve uit de h ervoren aangehaalde bewijarmddelen het wettig en ypertuigend l ewijs geleverd dat aan de achujd va verdachte die immers te midden eener volknmenigte schoot zonder zich v de uitwerking daarvan reken ciijaip te geven db dood wan Peter Ton te wiiten I terwil ver Ja te dit misdrijf heeft gepe ffd hl de ui toefentïj van zijn amlyt zon der ómt een beroep op iwiodwew frood w eer escefcl kan worden aanviaaird Met bctrekiktnir tot de op verdach e toe te passen straf overweg het hof het vogende Het hof acht het me ondlen tig de volgeij de oiwnerkirg vooraf te laten gaan Zjch er volledig rekenschap van gevend dat Peter Ton een zeer biizon dere plaats mneemt m het gedachten leven van hen die bo de vorming van e nieuwe Neder andsche gemeenschap n het middelpunt staan moet he t Hof er echter op wijzen dat deze hoogp symbolische beteekenis van Peter Totn eerst na zijn dood is ontstaan zooda de uitzonderlijk hooge waarde van de persoonlijkheid die in den naam var Peter Ton voortleeft niet m aanmer king behoort Ce worden genomtn bii de beoordeelmg van de omstandigheden welke tot den dood van den weermaij Peter Ton hebben geleid Voor de he oondeeling der strafwaardigheSd van verdachte zal derhalve de latere hietee kenis van den persoon van Peter Ton geheel buiten beschouwing moeten bloven Het Hof IS voorts van oordeel dat voor verdachte al behoudt hij vooral als dienaar van de politie zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn handel wiize omstandigheden m aanmerking behooren te gorden genomen die aan leiding lun hem het onderhavige mis dnjf minder iwaar aan te rekepen I Het IS het Hof uit het verhoor van verdachte zoomede van de als getuigen verhoorde agenten van politie G van der Meulen J de Gyt A Mons en H Kruijer gtbleken dat ten tyde van de ongeregcIiHieden op 7 September 1940 niet of nauwelijks althans ten eenen male onvoldoende door de toenmaals leidende Nederlandsche politie instanties de aamiacfat van het politiepersoneel gevestigd op de geheel verander Je binnenla dache algemeene en poli tieke omstaridigheden bepaaJdelijk met betrekking t t dè lïoudinp vltlke sinds dien ten aanzien van de Nationaal Socialistische Beweging m Nederland en haar organen waaronder de weer afdeelmgen behoort te woeden aange nomen Het gevolg van ze ernstige tekortkommg en dit gemis aan vereischtevoorlichting u geweest dat de betrokken agenten vap piolitie gelijk uit hunvoor het Hof afgelegde verklaringen isgebleken ongeregeldheden a s de onderhavge beachouwden als een gewonevolksoploop en ordeverstoring waartegen als van ouds opgetreden moestworden Dit gebrek aan voldoend begrip van e en zich voltrekkende revolutionnaire omvorming van verhoudingen en het dientengevolge met bepalenvan een door da gewijzigde omstandigheden daartegenover geboden hofldingw l het Hof zdcer niet m de eersteplaats aan de betrokken agenten vanpolitie aanrekenen maar uiteraard aande toenmalige leidende politiemstantiei wier vrocsere instructies met be rOLPTOS STAATSLOtERIJ 488 TUrDK IA5 I CHfilE LU T f 12507 3194 ƒ tM 10141 Trekking van 38 JanuariM No 4 ti 4440 llïi 4 7644 16424 21451 ƒ 4M No 1660 2446 f leo Va 1C60 7466 8956 ISülc No iaOO 8210 8 35 9673 8815 1 8 8 17789 X148S tuurw VAN tn 1045 4813 8U53 10805 13481 16288 181 1 1074 4963 1286 49e 1631 4984 1684 5121 1870 6168 2018 5MM 2310 5610 2342 6S31 2269 6026 2282 6045 2288 6193 2618 6238 2651 6266 2d72 6273 67o 6302 2713 6398 2732 646a 2736 6466 2794 64 8 2826 6633 3327 6746 3246 6807 3408 7200 3414 7215 3546 7363 3635 7394 8216 10681 IJMXI 163 IjXSS 833 lp76i J 63 1648a 18W7 8346 10694 liatV 16 J 1I J18 8366 10970 13687 16 i 18 M 426 108 13610 16711 18611 8o46 11U69 U 47 16733 18BM 8653 11073 1J804 16778 19 tl 8761 11297 1386 3 16786 20007 11320 13887 16n ii i004S 11403 14041 169 IU087 8850 11640 14048 168MI 102038965 11729 140 2 ITtKJi i01 2 8016 11743 14108 17UU6 202 09071 11849 143U3 17UJ 304239231 11883 143 19 17193 304409246 lli U9 1 4436 173ti7 iU627 9304 12007 1454J 174 9 206489468 12088 14j65 11 MS 3057U 8532 12085 14683 1732o 20587 953J 12124 14769 17618 20C10 9688 12339 14837 HsSl 208 8 8868 13384 15028 17689 21020 mr 12416 Ut 18 17628 210W 9B89 13433 1616 17880 210TS 9891 12438 162U8 7847 311309868 12496 lj3J3 17993 21333 3764 4532 10034 12530 15337 18144 21273 3877 7574 10112 12653 15354 183Ü5 21321 3847 7704 10197 12755 15418 18375 21345 4128 7896 10202 12787 15633 18441 21373 4257 7887 10263 12926 15677 18544 21603 4393 7858 10348 12957 15835 18615 21747 4404 7873 10396 13023 15940 18696 21787 4756 8021 10519 13227 16001 18809 21862 4773 8030 10550 13361 16038 18977 21883 4807 80 2 10574 13425 I606 18142 1003 4006 1013 4030 1024 4051 1145 4112 1214 4197 1220 4208 1237 4293 1261 4301 1273 4320 1294 4366 1314 4394 1335 4396 1339 440 i 1375 4411 1379 4421 140S 4573 1431 4601 1437 4618 4634 46411537 46911562 46981553 47141555 47461579 47621655 47931720 47971727 48191733 48311743 4865 4899 49421844 49451883 49741919 49911921 50261933 391842 50331989 00652013 51162026 51372032 62062117 62072136 52113182 5333 2368 5279 2284 6304 2298 5319 2304 6326 2335 5331 2349 5362 2378 5404 2426 5430 2444 5477 2519 9481 2622 6645 3624 jjll 2626 6582 2703 55j2 2717 6622 2754 5663 2760 5668 2809 6682 2905 6728 3810 6806 2821 9811 2897 5828 3040 5913 3052 5921 3058 6114 3076 6201 3096 B2r0 3122 6283 3128 6366 3156 6449 3249 6457 7336 10140 U691 16162 18369 7341 10166 1277 15155 18431 7351 10223 12879 15164 18493 7369 10271 12930 15214 18458 7399 10339 12944 15293 18487 7471 10350 12845 15367 18622 7480 lO ïl 12950 1538J 18660 7491 10459 12956 15391 18601 7561 10625 12963 16435 18616 7588 10547 13004 15446 18643 7660 10553 13U29 15478 18710 7753 10656 13036 15531 18714 18748 18798 18852 18B75 18901 18995 19001 19089 10182 19281 19380 7767 10560 1J037 15538 7812 10561 13060 15559 7873 10670 13062 15676 15694 15774 15809 15814 5898 13099 ISao 13190 16910 13204 I59I3 13239 15957 11342 13272 15058 10372 13294 5960 l 4 2 8252 10929 13328 ISiiBO 19484 828 10979 13158 159 2 19518 8378 10 96 13165 16039 18S37 ë379 11096 13424 16094 8397 11166 13432 16135 11177 13449 16141 11184 13466 162f7 U197 13473 16272 11226 11474 1628 7912 10580 13080 8060 10681 13081 8098 10632 13084 8116 10645 13081 8167 10690 13096 8162 10726 8176 10785 8188 10786 8196 10802 8207 10824 8222 10885 8457 8467 8501 8521 8532 11238 13515 16292 8935 11286 13538 163U9 8564 11306 13544 16315 1131U 13735 16334 11312 13797 16381 8j67 8671 8744 8771 8772 8773 8778 19941 19575 10600 19711 19765 19 93 19822 19839 10844 19864 19874 19944 11321 13808 16J85 11390 13821 16432 20143 11401 13858 16549 30324 13868 16640 2U284 13900 16661 363098847 11456 13901 16696 2U333 8339 11463 13909 16728 203428843 11504 13930 10763 203578856 11525 14023 16773 2ü3 4 8858 11535 14070 16775 20t 8865 11552 14095 16805 201878874 11681 14114 16820 204198883 11586 14123 16831 204339016 11635 14158 16877 3q603 9026 11656 14216 16930 206189062 11677 14261 16965 206199083 11697 14366 169i8 £ U j63 9089 11704 1428 J 16 81 iUj72 9081 11706 14354 1 0 6 21 5989101 11709 371 17046 20687 320 6532 9666 12109 14706 17705 21279 1 45 6561 9693 12113 14713 17743 21154 9697 12153 14714 178K 21198 9706 11184 14746 9752 11228 14785 12342 14804 12356 14816 12 16 I4889 12420 14881 12448 14884 11461 117I9Ü43B0 17228 2U 62 11738 H4413 17235 207669177 11773 17835 21366 17844 21426 17859 21556 1788 21584 17896 1612 17901 21814 1791 21M1 14932 180 6 21 N8 8886 12514 9923 13528 9932 9837 8866 10008 14853 18070 2167 15008 18098 21711 12537 15064 18177 21721 12578 19071 18220 217X9 1262 15082 18240 21730 12663 15092 18267 21882 3949 7280 10074 12668 15097 183U 21848 3960 7285 1C115 13690 15124 18118 21812 3895 7117 10111 l j t ataat 8400 m T 14079 14779 m In de vorige 8408 14057 w 14797 ln ebleven onize jO 000 ƒ 2000 2 an f iSSO er 13 vin 1000 benevenf een premie van f 30 000 en een van 3000 heids Juur van deie bonnen welke op 31 Januari a s afloopt verlengd wordt tot n met 30 April 1M2 Voorts wordt bekend gemaakt dat gedurende het tqdvak van Zondag 1 Febnan 1942 tot en met Zaterdag 28 Februari 1942 de met de woorden generatoranthraciet tweede periode ge merkte bonnen recht geven op het koopen van 1 hL maximum 75 kg anthracielnootjes 4 of 5 rom c fert of 50 kg turf cokes ter yl de me neratorttirf tweede j enode genbonnen recht geven op het koor e SO stuks baggerturf De nieuwe bon voor het koorsn van vaste brandstoffen voor kook o einden zal nog nader worden beV i gemaakt TKEMAKKT GOVOA 18 Januari A ngeT rd In totaal 08 stuk waarvan I nia erc varketia 31 runderen 17 nuchtere kalveren 1 fradialt 8 schapen overgenomen doer H V C 3 ol en en ellen