Goudsche Courant, donderdag 29 januari 1942

DONDERDAG 29 JANUARI i i E H f P1 T f BWIEK f PETER i TOESANa aOVEN IS jaAh 0 S i 61 temeat v n Ttaeacito het in ataat zal ijn de regeneratie van b t heele volk te bewerken Niet dal het heele vol weer zuiver Germaansch cou oioeten worden worden gean enkel volk ia too zuiver van bloed en eenige vermenging kan slechts goede resultaten iiebben maar het Noordelijke Frankische elsment dient weer de dominante p worden Een aldus we r ten deele gegermaniseerd Fransch volk zou dan onder de algemeene Germiansohe leiding ifi Europa weer een belangrijke rol kunnen spelen Ia het niet al te optimistisch geoordeeld Juist door het sterk geestelijk karakter geniet het Fransche volk bizonder groote sympathie in heel Europa niet het minst in Duitschland Ook Collii Ross bewondert blijkbaar de miiw of meer kunstmatige schepping d historie welke men het Fïansoh olk noemt Hij zou dit zeer bizond e element niet graag missen in het toekomstige Europa Hij hoopt zelf dat het weer een belangrijke plaats zal innamen Beschikt dit volk of pseudo volk echter nog wel over voldoende krachten Daarbij bedenke men dat ElzasLotharingen than wel voor goed van Frankrijk afgescheiden is het Noordelijk element zal daardoor ten zeerste verzwakt worden Van de Franken die eenmaal tot de oevers van de Seine toe gewoond hebben is niet zoo heel veel overgebleven men mag nict vergeten dat dit vermoedelijk maar enkele Germanen geweest zijn te midden viwi een veel talrijker geromaniseerde Keltische bevolkmif In Nformandië waar men wellicht het jongste Germaansche element vindt behoudens in een klein deel van NoordFrankrijk waar nog Nederlanders zitten heeft het alcoholiarae de volksgezondheid zeer ernstig aangetast Daarbij komen thans de misères van de nederlaag en van de hongerblokkade Daarenboven een zeer scherpe verdeeldheid omtrent de politieke toekomst welke de nationaIe energie stellig ook aantast Het is ten s lotte denkbaar dat men in een üuropa zooals Colin Ross zich dat voorstelt nog een stuk van ZuidFrankrijk aan de Italianen zal moeten afstaan Zal dit teleurgestelde volk dat geen eigenlijk volk is dan nog wel den moed en de kracht hebben om zt n eigen bodem en zijn koloniaal bezit tot vruchtbare exploitatie te brengen en om tevens zijn eigen bloed te zuiveren en te rcgenereeren In de tweede bijdrage in het Tijd Chrift voor geopolitiek wordt trouwens nog op een anderen zeer belangrijken faciflr gewezen de Franschenzijn weliswaar een zeer arbeidzaamvolk maar ze schijnen den zin te missen voor de moderne industrie Ze willen graag werken maar wenschenniet te produceeren zegt von Len rercke Én onder produceeren verstaat hij blijkbaar het werk in de moderne economie zooals du m F n Ireland rond het midden der achttiende eeuw begonnen is Toch wijst alles er op dat l rankrilk ai behouden blijven bij de verwezen Hiking van Duitschlanris I uropeesche plannen Dat Elras Lotharingen weer bij het Rijk is gevoegd spreekt van zelf de toekomst van Nice is nog onzeker Verder zal Frankrijk wel zijn oude grèhzon behouden Waar het koloniale moRcndheid blijft zal het natuurlijk zijn gebied van over zee open stellen voor de Duitsche energie on in het Verre Oo sten voor de lapansche penetratie De hran sche heer sehapplj daar met veel meer zijn Inn schijnlversohappij wanneer hel altlnns niet tot een krachtiger ont plooiing komt van Vrarsrhe werk kracht Met de politieke rol in Europ n ftien leuke aan het Fransche spel met de Kleine Ententpi zal het na liiurlllk loopen zijn Aan de over spartning in de Fransche kracht of liever van de Fransche onmacht zat er dus een pinde komen Zal het volk rustig levend binnen zijn door de al gemeens Europeesche macht veilig gestelde grenzen dan wellicht toch nog herboren worden In den Jand houw knjpt het ongetwijfeld een zeer groote taak Ken volkomen rafior eele en volledige exploitatie van den Franschen bodera zou de voedingspositie van Europa enorm kunnen verbeteren De Fran schen zeggen graag dal zij niettegenstaande alles toch eigen lijk een boerenvolk gpblevcn zijn Als dit inderdaad het geval is zullen zij stellig den weg naar een nieuwe toekom4 vinden Vanxelf zullen de betere elementen door een normale selectie dan weer tneer op den voor grond treden en grooter gewicht krijgen in de samenstelling van het volk Met de idwaasheid der wilde en al te talrijke naturalisaties zal het dan natuurlijk uit zijn Het is denkbaar dat het op die wijze toch nog tot een regermaniseering komt al hans tot een versterking van hel Germaansche element in het geheel ICct spreekt echter vanzelf dat daartoe een lange tijd zal noodig ziln Wat Frankrijk voor alle noodig heeft is rust Als het die krijgt d in leeft het nog een kans later toch nop i en belangrijke rol te spelen tMOiQlktro CAM 1 de I buikeadd Januari 194V na 81 de temk fonnuleettac na den ia dl brteC oMceivnken wenieh Ittdtodie taaóam niet meer Ie deen dienen lot enderpand na gehUeemncen Het naleven en doen naleven van dien veBBdi af aanleliling tot mMo boe bandelen In vembiUende enll Z ojg in tevalksn waarin da debiteur nlatInceieiaDe ia en niet aetaadnleecd kan mrden De beursroorachrUten aooala die Oumt gOonmOemA iQa ondemngan die bexwann welke Heh la de praetOk W geklceveta tw opaldile nn hun debtteuiea louden kunnen ADTEBTENInN Met blijdsclwp e ca w kcaait vu de geboorte van onze docMcr LOBSie aav WIINOAARDEN J T WIINOA AROEN Bobek Oovdi 20 laniafl tOttWUkrerpleciDK 08 Voor de vele biyken van deeU neniae bU hetoverllidenTanoaxca gétiefdea Broeder en Zwager J P BEZEMER betitigea w4 allen onzen tartelQktn Uit aller naam W Dt QROOT Bezener 0 960 12 MM BIOSCOOP FOYER Van Vrijdag 30 januari tot en met Maandag 2 Februari de beroemde Tenor TITO SCHIPA V E V E R E Voocaf o a de prachtige gekleurde Film Het Eeuwige Vuur Tsagang bavan 14 Jaar rails elsanstalHng Zaadagmorgan 10 30 uur een iJuweel van een SportGim WIND EN WATER Toegang lederen leeftijd Zatardagmlddag 2 luir Malln met WIND BM WATER lederen leeftijd EERST naar onze gezellige Fojref DAN naar ons Theater Iedereen doet t BE lOIINI IIPIESSREVUE Zii komen terug wegens enorm succes In REUNIETHEATER op Dinsdag 3 en Woensdag 4 Februari O 358 50 HALIA HEATER ONS KORT VERHAAL EEN JAAR GETROUWD door J P BALJE DF N heelen dag as Tony in hel zonnigste humeur van de wereld geweest s Morgens was het al begonnen Met een kloppend hart was ze opgestaan en ze was er heel erg nieuwsgierig naar geweest of Tom ook wel wist welk een gewichtige dag het was Hij had eerst gedaan of hij nergens aan dacht maar even voor hU naar het kantoor ging bad hij kwaslnonchalant gezegd t Stelt me heel erg teleur Tony dat jij niet eens weet dat we vandaag precies een laar getrouwd zijn EigenlUk moest ik je d i t niet geven voor strafl Kb toen had hIJ met oogen die nog aUiJd zon kwajongensachtig kon dan acbitteren een heel klein étuitje Boofdr dartrar J O Wcvtten Ruitereani ChuradMtrur veot GnMi UmitrilMB riettr C ud HIT DE PERS Petr eam aU êtryd object Dat de petroleum een der belangrykate ttrtidobjecAea in den oorlog vonnt welke thans om het bezit van de grondatoUengebieden in Oo t Azië wordt gevoerd is duideUJk Van die MtToleum VDimt de NederUuulschIndiiehe productie van ca 8 millioen totfper jaar ongeveer 80 pet van de S zamenluke petroleumwinning in uid Oost Aiië NatuurUJke afnemer ervan iiraren in het verleden China en Japan en men weet hoe de ruil van petroleum tegen textielproducten de laatste jaireo een der zfiraartepunten vonnde waarom zich de economische onderhandelingen tuaschen Indië en Japan bewogen ilieraan herinnerende sdirüft de Deutsche Vollfswirt dat dfe politiek als ïtoriogsfactor in de natuurlijke economische betrekkingen was opgetreden In Juli hielden de leveranties van petroleum aan Japan geheel op tengevolge van het angelsch Amerikaansche embargo waarbij Ned Indië zich aansloot Voor Japan was dit een buitengewoon ernstig verlies speciaal ook doordat de Indische petroleum zoo uitermate geschikt was voor het makeh van vlie tuigbenzlne Indië zocht compensatie voor den weggevallen export naar Japan in extra leveranties aan Australië en Amerika in verband B waarmede er in September een over f eenkomst tot stand kwam krachtens welke de Hiilippijnen in hoofdzaak met petroleum uit Tarakan en Borneo zouden worden voorzien Op Borneo bevinden zich de petro leumcentra Serawak en Bxoenei met een gezamelijke jaarlijksche productie van 800 000 ton terwijl het Nederlandsche deel van Borneo ongeveer 1 6 millioen ton produceerde Hier bevinden zich ook de beide voor het geheele Oosten zoo belangrijke petroleumhavens Tarakan en Balikpapan in welke laatste haven zich eveneens de groote raiffinaderyen van de Bataafsche bevinden met een dag capaciteit van 35 000 barrels ad 159 liter De strijd om Borneo spreekt dus voor zichzelf maar ook het bezit van Singapore kan in dezen beslissend zijn daar dit steunpunt het lot kan bepalen van de ryke petroleumgebieden op Sumatra In het vlakke kustgebied van Sumatra bevinden zich de reusachtige raffinaderijen van Pladjoe met een dagcapaciteit van 45 000 barrels van Pangkalanbrandan met 16 000 barrels en Soengi Gerong met een dagcapaciteit van 455 000 barrels De eerste twee werken voor rekening van de Bataafsche de laatste is het eigendom van de Nederlandsche Koloniale Petroleum My een dochteronderneming van de StandardVacuum Oil Het zwaartepunt van den petroleumexport lag dan ook steeds bij tien uitvoer van petroleumproducten De export van ruwe petroleum was delaatste jaren steeds minder geworden In het eerste halfjaar vijn 1940 bedroeg deze export nog slechts 644 OOO barrels die van benTine ecbtpr 8 8 millioen barrels van stookolie 5 5 millioen barrels en van dieselolie 5 1 millioen barrels De lampolie vroeger van zooveelbelang voor den export naar Ch na is in betefkenis gedaald en beliep in het eerste halfjaar van 1940 nog slechts 3 2 millioen barrels De totale petroleumexport van Ned Indië vertegenwoordigde in 1939 een waarde van ƒ 147 millioen waarvan ongeveer de helft voor rekening kwam van den bpnzine uivoor In de uitvoerstatistiek komen Singapore en Penane voor met ƒ 82 millioen Japan FlechS met ƒ 4 milljoen doch hierbij dient tè worden oedacht dat Singapore on Penang d orvoerh vpns waren speciaal voor Japan zoodat het eisfenliike aandeel van Japan uu de officieele statistieken uiterst onvolledig bliikt Hoe groot de kaoitaalbelangpn zijn welke bij de petroleum zijn betrokken Idat zich moeilijk beoordeelen Verreweg het grootste ziin die van de groep Koninkliike Shell in hoofdzaak vertegenwoordigd door de Bataafsche Men wijst er op dat de Bataafsche een kapitaal heeft van ƒ 300 millioen Het is evenwel duidelijk aldus de N R Crt dat het blad een fout begaat door dit kapitaal van de Bataafsche als maatstaf te riemen voor het beoordeelen van de oliebelangen in Ned Indjë De Bataafschezelf immers is ook weer een grootel holdingcompany o a van het geheelll kapitaal ad $ 30 millioen van de Carribbian Petr Co van de Petroleuramij La Corona met een kapitaal van f 25 millioen van de Cura aosche PetroleumIndustrie Mü met een kapitaal van f 20 millioen terwijl de Bataafsche voorts in anzienlijke mate is geïnteresseerd bij de Shell Union Oil waarvan zü der gewone aandeelen bezit bij de RhenaniaOssag en verschillende tankvaart en opslagmaatschappüen Met een eventueel verlies van de Ned Indische petroleum staat en valt dus geenszins de Bataafsche hoezeer de exploitatie van de Indische petroteumbronnen voor de maatschappij dan ook van belang is De geheel door de groep gecontroleerde petrolèumproduc tie zal ten naastebij 30 millioen ton bedragen en ook daaruit moge blijken dat haar aandeel in de Indische productie van 5 è 6 millioen ton voor haar Biet van overwegend belang is Frankrykf toekomst Het VadêTlantI bespreekt een tweetal artikelen in het Zoitschrift für Geopolitik over de toekomst van Frankrijk Het ecne is van Colin Ross het tweede van Wolfgang B von Lengercke Colin Hoaaheeft een zeer optimistisehen kijk opde toekomst hij verwacht veel vn wat men zou kunnen noemen een germanise ring van het Irnnsche volk Het Fransche volk is irn oprs een uit vele rassen en onderra s cn sa tnengesteid geheel Men kan ueruslteggon dat het in den biologischen xinvan het woord geen volk is Kn tochheeft de Fransche gemeenschap in Europa ja in 0a wereld een bitooder groote rol gespeeld Colin Ross nu hoopt dat Frankttjk ia staat sal sin het Germaanschei btoed dat in het N Mirden althans ialligr nog Oeda overwegend is weei t varedeiea en ta zuivsraa loodat hoog boven zijn hoofd gehouden en paa nadat m er twee of dri vergeofaehe a prongen naar gemaakt had en het niet kon bemachtigen zei hij Nou vooruit dan maart En ze kreeg het pakje waar een erg lief gouden ringetje in zat Leuk dat die goeie Tom er ook aan edacht had hij was in die dingen niet zoo oplettend Ze bad hem eens heel stevig gepakt en z kon het niet helpen dat ze even achter zijn rug snufte en gauw e D zakdoekje moest heMMn In den loop van dan morgen s toen nog Tom s mooie bM rozen ge komen Drieen twintig vuurroode rozen ze waa drie en twintig Jaar Tony liep den heelen morgen te neuriën van genoegen Dat eerste Jaar was nu om eaa jaar van geluk en ze hoopte dat er nog vele zouden volgen Stil lachte ze toen ze aan baar eigen plannetje dacht Om 6 uur kwam Tom van t kantoor thuis Hij zag de gedekte tafel en hij schudde lachend het hoofd Laten staan I beval hij JU moet het vanavond eens gemakkelijk hebben Kleed je maar vlug aan we eten gezellig in de stad geen gezeur van afwasch en dat gedoe Er kwam heel vluchtig een trekje van teleurstelling over Tony s gezicht maar ze wist het snel te verbergen zoodat Tom niets merkte De goeierd hij meende het zoo best Vanavond zou hij in alles zijn zin hebben In het restaurant waar Tom haar bracht was het niet druk er waren vele leege tafeltjes en dat maakte liet geheel wat ongezellig Het magere strijkje kon de stemming er niet in brengen Tony huiverde het was wat kil in de zaal Ze was blij met een bord warme soep dat haar een beetje behaagliiker gevoel gaf Tom glunderde HU scheen niet te merken dat het vleesch taai was en de aardappelen erg zout Hij vulde vaak zijn glas wijn en dronk Tony telkens met een lach in de oogen toe Toen ze klaar waren stak hij een sigaret op en keek haar vergenoegd aan Dat is eens wat beters hè Tony dan thuis heen en weer te sjouwen met schotels en vuile boel om te was schen Je bent er nu eens e ht uit t 1 net of het beter smaakt als je er een goed wijntje bij drinkt en een moDJf muziek bij hoort Wat jij Tony glimlachte en knikte Tom genoot er volop van het meest waarschijnlijk nog omdat hrj haar eens echt goed wou doen en ze zou dat voor geen geld van de wereld bedenen Hij voelde zich rekende met den kcUncr af alsof hlj gewoon was dagelijks m restaurants te eten en toen knipoogde hij geheimzinnig tegen haar Nu komt het beste nog kindje Hier kijk Hij toonde haar twee stalles plaat sen voor de Schouwburg Leuk deed ze enthousiast hoewel ze veel liever naar een goede film gegaan was want ze wa s dol op de bioscoop Wat geven ze Kh s kijken Tja ik weet het eigenlijk niet schat maar t i in ieder geval wat anders dan die eeuwige film hè Rn in de Groote Schouwburg geven ze altijd wel iets goeds Tony vreesde het ergste Van dft wat goeds verwachtte ze nu juist niet zoo heel veel Ze kon het niet helpen dat ze niet dweepte met Vondel Shakespeare t sf onrt misschien w erg voornaam dat geweldig te vinden maar zij prefereerde nu een maal een aardige film Haar ergste vermoedens bleken be wa irh id te worden Het was zelfs nóe erger want ze geven Jeanne ri Arc en als ze ergens het land aan had dan was het aan cnsluumstukken M fli VOO Tom hield ze zich groot hti mocht vooral niets merken Ze glipn lachte en den heelen avond zat ze als n gespannen aandacht te kijken Et in de pauze dronk ze de slechte koffie omdat dat er bij hoorde na afloop aten ze nog even in een cafi toen bracht een Tom die vond dat hii voor een denderenden avond gezorgd had Tianr naar huis In de kamer nam hii haar beid schouders tusschen zi n handen en hü En Tonv lief heb je vanavond nu eens volop genoten Ze kuste hem hartelijk en ze meende het echt toen ze zei Het was héérlijk longen Maaf ze wafwdecrde daar mee uitsluitend Tom s goede bedoeling Ze wierp een steelschen blik hall eamuaeerd halfraelancholiek op de tafel die daar nog steeds gedekt stond en ze dacht aan hSér verrassing de malsrhe beesteak waar Tom zoo vat hield de lievelingsgroenten van hem het fijne puddinkje waar ze Ijfiar heste zorgen aan had gewijd de koste JIjke vruchten En ze vergeleek da met het diner waar ze hongerig van was weggegaan Stilletjes sloop ze naar de keuken waar ze vlug een holerhafti met kaainaar binnen werkte Toen was ze den honeer waar ze den heelen avond me ondgelnonen had een beetje kwijt Toch i s Tom een echte goeierd acht ze verteederd hl won me zof raag een plezier doen die WeNtf iroote lobhes Auteursrecht voorbehoudenli Nadruk verboden GELD EN GOEDEREN AANGirTE VAN BINNEM ANDSCHE VOB DERINGEN EN ANDERE NIET IN EFFECTEN BELICHAAMDE BiNNEX LANDSCHB WAARDEN TORBEKOORBNDE AAN NIBT INGEZETENEN Het Devlezenbesluit maakt bekend dat de tenaUn binnen weiken overeenkomstig Iwt besluit van den secretaris generaal van Fhumcièn van U December 1 1 aanglfÉe moet worcten gedaan van bmnenlandsefae vorderingen en andere niet in effecten belichaamde binnenlandsche waarden toebehoorende aan niet ingezetenen welke termlin aanrankcüjk was vastgesteld op V JanuATt 1943 is verlengd t m IS Februari 1942 NED INDISCHB FONDSEN Beorsroorscbrirton 1942 MidervaafeB y leeswaren In de Staatscourant van heden ctin publiceerd de Beursvoorschriften 1942 betreffeVide NederlandMh Indische fondwn Deze beursvoors hriften kom n overeen met hetfteen vervat is in h t sch jv n ven doi wnd secre aria generaal van het depar t Vleeschhouwerij word op denzelfden voet voorlges l SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 Vanaf Vrijdag 30 Januari t m Dinsdag 3 Februari HANSI mOTECK PAUL RICHTER in een vbliaal van eenvoudige menichelijlcehartstochten die tot een spannend conflict komen HET VLAMMENDE WOUD DAS SCHWFIOFN IM WALDE Een der mooiste romans van Ludwig Qan ghofer werd een UFA FILM die zoowel de spanning der veelbewogen intrige van het vlan meadc als 1 de rustige sfeer van het zwijgende woud brengt I TOEGANO VOOR ALLE Lt F FTIjDEN Aanv ing der voorstellingen 8 15 uur Zogdag vanaf 3J0 5 45 15 uur doorloopend O 557 60 7 TaOOONG RJUGHTON C Co WETnOK MEMIELEEWIWQ UU KLASSE 3 LQST nnODNC VAM WOENSDAG 28 A DAII IMt HOOGE PIEMICN f 1000 8838 254 t 400 7630 8610 8959 16864 t M 16910 17090 17638 185B8 100 1967 3688 8763 15313 1B187 PIEMEN VAN 70 u 71 333 390 433 485 C8 670 701 fU 1033 1182 1307 1217 1638 1610 1650 1785 1824 321 3874 2500 3533 2690 2677 2694 2710 3779 2W 3474 3604 3666 8697 3638 4078 4160 4288 4295 4S7g 4520 6 4801 4852 6034 61T1 5399 6338 8SST 8428 BM 67M 6040 6053 6136 6144 6228 M14 6691 670T 0707 TBO 6821 6871 6875 6944 7018 7041 7162 7341 7310 7682 7619 7S38 7969 8788 8797 9062 S17 9282 S305 9473 636 9780 9850 9904 10008 10234 10702 10318 10816 103B7 10435 10464 10636 1065S lS704 10766 10788 10815 10846 10665 10890 10930 10943 11035 11071 11093 1114 11336 11373 11387 11381 11390 11471 11476 11618 11538 11571 11664 11706 11813 11836 11903 11944 11965 13036 12139 133a 12231 12S36 12467 13493 12564 1267 12SB1 12686 12719 137 12748 12768 12882 13896 13903 13117 13178 13318 13335 IKÖUt 13242 13244 13360 13256 13268 13377 13333 13380 13383 13388 13393 13466 13544 13623 13678 13701 13700 13718 13780 18888 13861 13030 18936 13987 14036 14043 14058 14067 14237 1435 14393 14430 14552 14566 14573 14575 14580 14619 14624 14871 14714 14794 14798 14886 14969 14964 16026 15051 16175 15271 15171 15317 1S369 15383 16417 15465 16471 15478 IBSOO 15567 ItS t 155 18663 15764 16811 16838 16857 15881 15803 16968 16081 leOSS 181 3 1830 18264 18373 163 5 163 T 18830 16360 1888 16411 18430 18497 16560 16693 16710 16740 18788 lOtS 1688 1701 17067 17073 17103 17114 17140 17310 1718 17810 VMÊt 17441 17540 17661 17676 17594 17626 176S8 1787 17703 1771T 17748 17771 17790 17B37 17838 17833 17881 178 t ITSSO 180M 18047 18055 18060 18216 18268 18288 18208 18848 1834 IStS 185U 18538 18537 18556 18687 188 B 18714 18734 18816 18831 18888 18885 1808 18844 18884 18877 188 18008 1B0S3 1007 1 11S 1 159 1 176 18186 19300 1030 1 11B 1M8T 18383 IKM 1S3S 1S341 19353 1B457 19471 1S493 l m l a8 18708 1 M 1B786 18810 l 8t7 18840 18875 19934 19tfS 1R 86 30013 MOS Iplt 1017410181 30254 30314 30412 20423 30427 30487 30618 30531 10540 30667 20617 30634 30700 30704 10714 3074 30781 10781 30793 30803 30815 30833 30 3e ONGECORtlGEEaD Verbatarinun 6e kUae 3 lU t Premlln vin 70 S08f moet o 8 oeea pmnltn 14467 moet st a 14487 l M moet lün 14490 Pi4vtacl le pnkUcatla van het Departement van landbouw ea ViiwfaerU TAXATIB IIAItKTEN PAARDEN De Provinciale VoedseloommtssarU voor ZuidRolland maakt aan beUng ebbenden bekend dat voor de maand Febftiarl de volgende tax tl markteB zijn vastgesteld 3 Februari te Rotterdam 13 Febrtuvl te Leiden 17 Februari te Rofterdaik 25 Februari tkOud BcOerland 28 Februari t aorlnehem 10931 ItOSl 11063 11238 11268 11342 11709 11765 11784 1238 13474 laaan 13213 1S384 13447 136es 13670 13778 14142 14297 liaU 14069 15003 15078 16316 16330 16346 15507 16863 15870 16218 ia H7 16378 16466 17063 17068 17111 17993 18134 18178 18180 I8S73 18438 18478 18664 18831 18855 18866 18086 1 11 19177 19570 1B613 19731 10844 30143 P0298 30773 20799 GEEN PBFMIËli 8 66 67 210 343 310 327 340 343 sn 428 443 484 606 610 676 620 668 673 684 688 691 819 831 124f 929 958 60 100 103 1040 1146 1220 1337 1262 1289 1300 1321 1481 1625 1630 1640 1696 1739 1840 1856 1877 1943 1988 1994 2067 3076 3093 3109 2133 2140 2161 2197 3226 2366 2333 2343 2350 2378 2420 2446 2455 3518 3621 2586 3603 2048 2658 2672 2682 3683 3688 3868 2869 2872 3913 2953 2962 3001 3003 3066 wn 3107 3137 3321 3234 3240 8248 3267 3280 3383 3401 3439 3484 3637 8548 3981 3609 3610 3711 3716 3784 3847 3888 3896 3898 3914 3971 401 4092 4110 412 4314 4389 4290 4378 4399 4402 4566 4663 4613 4663 4734 4738 4746 4796 4830 4865 4833 4907 4911 49 4928 4958 4974 6007 5019 5025 5041 5048 5049 5084 6104 134 5179 6208 6237 6238 5254 6267 6263 541 5527 663 5560 6684 6669 6715 5733 6740 67D9 6868 6933 6977 6993 5995 6103 6113 6223 8245 8275 6386 6394 6807 6367 6393 6395 6421 6433 6435 6457 660 6633 616 6678 6705 6747 6810 6848 6883 6890 eeoT 6998 7014 7048 7227 7268 7301 7390 7429 7512 7681 7675 7717 7784 7897 8033 8112 8160 8173 8197 8388 8318 8374 8383 8436 8488 8537 8629 8561 8676 8611 8667 8884 8949 8978 8987 8995 9003 9004 9010 903T 0038 9048 9078 9090 9123 9135 9137 9233 9314 348 9383 9414 8444 9484 9661 9583 9633 865 9728 ProvliirUIe rabUuUe van het Departement van landbouw en VlsscherU INKKALENKOEUKS De Provinciale Voedselcommissarib voor Zuld HoUand brengt ter kennis van belanghebbenden dat veehouders in de gelegenheid kunnen worden gegteld om m mindering op hun rundveevoedertoewijzing alkahsche minenlenkoekjeü te betrekken welk product uitsluitend dient te worden vervoederd bti gebruik van Finach kuilgras Piano of Vleugel GCVRAAOD Uw opgaaf met prüs merk e lOuderdom ontvang Ik gaarne van U STORM van Weelstraat Tel 49928 Rotterdam G 5S0 De veehoudcra die niervnn gehruik willen maken kunnen bi den Plaatlekken Bureauhouder hun bonnen voor rundvee oeder inwisselen voor alklUsche nuneralenkoekjes HlerbU dient in arbt Ce worden gedat I K G rundveevoeder gelUk II te utelien aan 2 K O alkalische ralneralanhMkJes Oevraagd voor meubeliabr cl li loordHolland prima Meubel en Stoelenmakers ook aankomend c igehawd noot loo Brieven ao a 44kOT v d 1 S Voor de getrenaehte Hoeveelheid Ikaiiaehe minenilenkoekles zal een bUiondere ta rt 2ingsbaals worden uillirciict lerwtfl voor het reateerenie kwantum rundveevoeder een nieuwe bon nl wofdcB vcrURkt De veelHNMian dienen er nkenla mede te boadan dat nj op hun toewt ünfibonnen niet dirvet de alluUsehe Riln ali l ekiM kinnen betrekken ancMien da bonnen dia btl de baadeliren Inleveren door daz i earal naar het Bunaa van den Pnvtnelalen VoedaelOMnmliBarii moeten worden ongacondcn tor vcrkrijglni van voor4844 38