Goudsche Courant, vrijdag 30 januari 1942

VRIJDAG 30 J UARI 1942 w AT AAR ANNEER Thalia Hicater Pantserkruiser Sebas topoi met Theodopr Loos Camilla Hom Wemcr Uinz en Fntz Kampers Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Reunie Biooeoop Vevere met Tito Schipa Aanvang 8 1S uur Zaterdag van 6 uur Zondag vanaf 3 30 uurZaterdag 3 uur en Zondag 10 30 utir Wind en water SdioBwInur Bi oaeo o p Het vlammende wou met Hansi Knot ck en Paul Richter Aanvang 8 19 uur Zoodsg vanaf 3 30 uur M Jsa lJ mr Rcanie Lezing J O Beun voor Ned Rasvereeniging over Een reis naar de Adriatische Zee met Ueurenopnameo 31 Jaa 7 av Het Sehaakbord BU eenkomst Scheidsrechtersvereeniging grora Gouda en omstreken lezing A E van Welzenea over Scheidsrechteren in het algemeen Z Febr 7 aar Ceboaw Gemeentemk Gezairiheidadieut Spieriogstraat US Mediaebe iportkeyring t Febr 1M oor Restaurant Veemazkt errcfai Hervattmg repetities R K Oratoriumvereeni ing Febr aar Blaawe Krab Ledenvergaderingliemonstrantseti Oerttormeerde Ciemeente Febr 8 unr Ter Gouw Ledenvergadering Oudheidkundige Kring DieCoude lezing C A M Spruijt over De uitvindlnp jder boekdrukkunst ende wiegedrukken tot 1500 Febr 7 30 nur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 4 F br nqr Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereemiging voor Luchitbeschenning AFOTHEKERSDIENST Steeds geopend dei MK ita Ileen voor recqjten Apotheek E GrendeL alléén Lange Tiendeweg 9 ZOO MAAR NEERGEZET Ten mxteele van een koopman al hier is een rywiel gesto en dat onafgesloten op den K eiweg stond BEN KAAS GESMOKKELD Ambtenaren yan den centralen crisis eontroiedienat hetiben een winkelier uit Amsterdam aangehouden die firaudu eus een kaas vervoerde Musiceeren is verheffende Maar ttp Mn prima bisfrument I UFASATIES VAN lEDEKEN AARD Speelaord verbeteren Politoeren MotvrQ maken CQUISPE HEEMX SINCa 304 TEL 3S15S KDAM log Mcd G 563 20 De slag bij Agedabia Waterputten by een woestynbron Arabieren belpen bij het vullen van de blikken Ho imann i K MosmüHtr STADSNIEUWS Het land aan deii ovo cant rx nUMVQND VAN DE TQHJunniiivEasnnr Tam Sabreng H t land aan den overiiaot daannede bedoelt de Java nadie boer Zuid Sumatra Borneo en Celebef en ondtr dezen naam propafeert het Nederlandsche gouvememeat ook de etnigratie van de Javanen naar deze streken Uanniu Franken heeft in zün inleidine gusteravond voor ie volkauiversiteit op de vierden cursusavond van dit eizoeti gehouden in de Réunie daarover verteld en ook gedurende de daarop volgende vertoontng van de door hem vervaardigde film nog tairgke bUzonderheden medegedeeld Java aldus de heer Franken staat aan het randje van de overbevolking Htniderd jaar geleden telde het nog leefatft4M millioen inwoners en nu zün er 45 millioen Elk stukje grond is dan ook bebouwd en de bebouwde opperTUkte ia voor geen verdere uitbreiding meer vatbaar Als deze geweldige bevolkingsaanwas zoo zou doorgaan zal Java over zestig jaar 116 m llioen Inwonerm tellen Voor zooveel men Ghen biedt Java geen levenamogeiukheid De regeering moest déze ontwikkeling voorkomen en ingrijpen Zij deed dJt door de emigratie van de Javanen naar de buitengewesten met alle kracht te bevorderen Jaarlüka vestigen zich nu reeds 100 000 menschen m Het land aan den overkant maar dit aantal zal geleid lük Aienen te worden opgevoerd tot 400 00 wil men den bevolkingsaanwas de baas blüven De propaganda voor de emigratie begint al op de scholen waar bet leesboek er voor ii dienstbaar gemaaktDirecte ptvpaganda moet vooral maken de loerah het inlandsche bcstuurs hoofd van de deesa ZUn er gegadigden dan worden er ten huize van den regent selectie vergaderingen gehouden want niet ieder kan emigreeren moet onderzocht worden of zö jong gezond en st Tl en vooral of zij goedeboeren ztjn De overtocht geschiedt korten tijd voor den rystoogst en direct bü hun aankomst kunnen de emigranten de oudere kolonisten helpen by het binnenhalen van de riijat en zijn ze zoo in de gelegc iheid het voedsel voor de komende maanden te verdienen Na den rüstoogst krijgen ifl een gedeelte van het oer wud in eigendom en kunnen dan beginnen met het bouwen van hun eerste primitieve huis het omhakken en verbranden van de boomen en het zaaien van de riüstkorreltjes in den vruchtbaren bodem De eerste jaren zvjn wei moeilijk maar door hard wer ken weten dekolonisten zich een zekere welvaart te verwerven een grootere welvaart dan op Java mogelijk is Na zes jaar drogen r stbouw op de ladangs moet dan worden overgegaan op den natten rijstbouw sawahs waarby de jregeerin dan zorgt voor de noódige kunstmatige bevloeimgswerkcn De film Tanah Sabrang is bedoeld als propagandafilm voor de Javanen Op origineele wy ze is gebruik gemaakt van eenige den Javaan vertrouwde figuren uit zyn geliefde wajang het Indische poppenspel Trouwens een groot gedeelte van de filra wordt voorgesteld Slis te zün een wonder wajang waarin getoond wordt hoe het den emigran l ten gaat tijdens hun reis naar en hun verbluf in het land aan den overkant Met groote belangstelling heeft het J ubliek deze interessante geheel door avanen gespeelde film gevolgd die herhaaldelyk een kük geeft op het leven van die inlandsche bevolking op Java SCHOLEN BEGINNEN EEN HALF DUB VROEGER Met Met ingang van a a Maandag zuUen nu de dagen lengen de schooltijden gewijzigd worden Er komt s ochtends een half uur by en s middags gaat er een half mir f Wordt er than les gegeven van 10 tot 12 30 en van 2 tot iao uur dit w i4t gedurende de maand Februari van 9 30 tot 12 30 en v n 2 tot 4 uur Met ingang van 2 Haart wordt ook de normale ochtwid diooMüd van 9 lot 12 ij r hersteW ONGELIIKKKBN OP STRAAT Tarae pcn acB idtgagleden Ten gevolge van dfe g adheid if gisterochtend op de KamenMlIuiaot de 47 iarige mej W J van Trjet uit Beeuwqk gevallen waardoor zü haar recbteronderann op twee plaatsen brak Op den Stationsweg heeft door een val een marktkoopman uit Hil egers berg zyn linkerdübeen gebroken 1 Beiden zqti per aittti van den G G S naar het Van Itcrson ziekenhuis gebracht Uit vroecer tv den M OODD8GK COURANTMÜMtE ntAÊMa Uit een advertentie Gedurende eente dagen zal de tentoonetelling van de tot mi toe aangekochte voorwerpen voor de verloting van de kunstkr iek plaats hebben in het lokaal Nut en Vermaak op de Oosthaven te Gouda waaronder büzonder uitmunt een achUderiJ van H Burgers ter waarde van i 1000 eene pianino obligue op dri mtofea van B Schmidt te Rotterdam ter waarde van 750 en een prachtig zilveren serviec van J M van Kempen te Voorschoten ter waaide van 9S0 Tot de bezigtiging noodigen uit de boekhandelaars J v n Bentum en Zoon M JAABOKLRDBN Door eenige ondcrwozen oit Oudewater Woerden Haastrecht Hekendorp Waarder en Barwoutcwaarder is te Oudewater eene afdeeling van den Nederlandschen OnderwijzenBond op gericht De afdeeling bestaat uit elf leden waarvan de heeren W Blue te Oudewater en J Spek te Hekendorp het bestuur vormen üit Stolwük Ben der tw e oudstruders die we nog in ons middenhadden de 91r jarige Ernst Amersfoort is overleden De andere zijn 88jarigebroeder Willem ligt ook gevaarlekziek Oit Zevenhuizen Alhier overleedplotseling de heer J Vente in levenlid van den gemeenteraad heemraadvan den Eendrachlspoider w kerkvoogd 25 JAAR GELEDEN Uit Reeuwük Bü de aanbesteding voor het bouwen van een nieuwe school voor C liristelük onderwijs waren zeven inschrijvingsbiljetten ingeko men Laagste inachrijvers waren Verwey en Verb te Boskoop voor ƒ 155 900 Tooneelyereeniging T O G viert eerste Itutrum JHET SPOOK VAN 0E VRUBÜRCBT OPGEVOERD De Soudsciie Tooneelvereenigmg Tot Ons Genoegen vierde gisleravMid voor een goed gevulde Kunstminzaal haar eerste lustrum met de opvoermg van Het spook van de vrüburcht een werk m drie bedryven van M Jansen en G Nielen dat n weerwil van zyr titel geen griezelige spookhistorje Lleek maar een luchtige genoegeüjke geschiedenis van een eigen wys en driftig zakenman die meende alles aan zjun wil onderge schikt te kunnen maken zelfs te liefde van zun beide dochters en zön pleegzoon maar be fax gen uitkwam Voor dilettanten werd er over bet algemeen goed l gespeeld Alle medespelenden bleken hun rollen lot m de pi ntjes te kennen Had de regisseur echter wat meer aandacht geschonken aan de onderdeelen gebaar en handeling stellig was het aardige ttiuk nóg beter tot zyn recht gekomen dan het nu deed De heer C Hews in de rol van kaashandelaar v d Veer die in e aanvang jioor spit gekweid hecttt scneeoi ook in zijn spel door die kwellin £ wat gehinderd Zoodra het echter over was gaf hy vlot en vru spel te ziöi De heer C van Eek wekte by zi n uitbeelding van opa een enkele maal den indruk te imiteeren maar juist als dat niet het geval was lever de hij het beste werk Mej G v d Bos vertolkte de rol van Gretha v d Veer met veel vrijheid Jammer was dat zij zoo weinig intonatie m haar stem legde anders had ze minstens ever goed gespeeld als mej C Boot die haar zuster Ria vertolkte De heer L van Dam was als de pleegzoon een echte gewillige en wat onverschillige goedsul die pas in actie komt als het vai hem verlangde te ver gaat Een der allerbesten was zeer zeker de heer J J V d Star die als zoon van een gehaten concurrent en daarom onyewenschte aambidder van Gretha zidi als kamerdienaar bü de bewoners van Vrijburcht indringt en voortreffelijk sp I ten befte gaf De overige roUöi waren Wat zwakker bezet zonder dat dit echter veel afbreuk aan het geheel deed en zeker niet verhinderde dat de toeschouwers voor zoover deze zich niet al te veel ergerden aan het voortdurende hinderlijke rumoer in de zaal zich uitstekend amuseerden Na afloop kreeg de jubileerende vereen iging van afgevaardigden van de accordeonclubs Ars Longa Vita Brevis en Crescen gelukwensclien en bloemen in raitvangst te nemen waarvoor de heer C P Tb van Eek die aL waarnemend voorzitter ook het xipeningswoord had gesproken dank bracht H Weck KoU Griep Pijn Ittfn nllig art vlug Doos lOtnSOct P Ing Med U S65 8 Jaarvergadering Geref Zendingsbond DS KALF OVER DE NOODZAKEUUK BEID DE XENOINe TE STEUNEN De Hulpvereeniginj Gouda van den Gereformeerden Zendingsbond hield gisteravond in Danlél haar jaarvergadering welke bij afwezigheid van len voorzitter Ds R E de Looze Ned Herv predikant thans te Hilversum onder leiding stond van den heer W F I Abbem Na de opening sprak de tweede voorzitter woorden van welkom tot de aanwezige lertpn en in t bijzonder tot Ie fRevasrrtiïdpn der vsrschillemip ustervereeniiringen Nadat de gerretaris en de penningTiee ster hun jaarverslagen hadden voorgelezen kwam het kiezen van een nieuwen voorzitter aan de orde Ds H S J Kalf werd bij acclamatie gekozen D Kalf s prak over het onderwerp Wit kunnen het niet laten Johnnncs en Petru discipelen de fleeren aldu begon de Inleider gaven den lammen bedelaar aan de Schoone Poort geen aanlmoe maar zeiden tot hem Zilver en roud heb ik niet maar hetgeen ik heb dat iteef ik u in naam van Jezus Christus den Nazerener sta op en wandel Groote verwonderins verwekte deze eenezing bij de toeiresfroomde menigte Petru s maakte hiervan gebruik om het K an relie te verkondigen Spoedig werden heide ee anlen God eegrepen en in den kerker geworpen doch vrilgelaten op voorwaarde dat 7li nfel meer zouden spreken Dit sprerk verbod konden Petrus en Johannes niet a innemen en fier antwoordden li AVij kunnen niet Inten te spreken Ife sHuwkracht vai den Heiligen Geeat welke beide discipelen vervulde is niet stop te zetten Dit Is de eêreplirht van elk oprecht Chri sten doorgeven dattrene wat hij zelf van ïod om niet ontvangen heeft Niet Iedereen kan zendeling worden maar den steun mae hij de zending niet onthouden Zendinirssteiin i steen I iefhehtiertj maar als het de ware liefde Is moet het een levensloodzask wezen BIJ elk leirer is een goede ravlfnilleerinjr het aanvoeren van voldoend naterlanl van groot belang voor h rnntleg r Wil hebben onze zendelingen nam het front gestuurd om danr vaak met nzet van hlin leven te strijden en te veren voor de verbreldHig van het nvanireli Hel thuisfront hier in Holland wsintrouw liet de strlirter In den steek znndat met kleine salarissen en involdoenden financieHen steun ver ter penloeterd moest worden De Gereformeerde Zendines hond die spart werkt heeft twaalf duizend rulden noodig om een zendingsposf te kunnen slichten aldus besloot d Kalf en wli dienen deze eelden bijeen te brengen om zoodoende medearbeiders te zijn voor Gods koninkrijk De heer W F J Ahbema sloot de verandering met gebed De medische zending in indië INLEIOmO DR J F DE JONa Ds Broen Ned Herv predikant te Schiedam die gisteravond voor de afdeeling Gouda van de Federatie van Jong Hervormden over Jetigdyragen zou spreken was verhinderd te komen Dr J P de Jong chirurg aan het diacooeasenhuis De Wyk hield nu een inleiding over 4Je medische zending in Indië De heer J Kaptem voorzitter der afdeeling opende de vergadering met f ïbed en las een gedeelte voor uit ucas 4 Dr de Jong begon zyn inleiding met er op te wijzen dal de medische Zending een vast doel voor oogen heeft n l zich te vereenigen met de lichamelijke nogden over de geheele w ereld DeSe töd vooral is voor hen die in dienst van de Zending staan bijzonder moeilijk Zii voelen zich afgesloten van alles en iedereen De gemeente in Holland moet de Zending nu meer dan Ooit steunen en dragen In 1860 reisde Zendeling Kruyt naar Modjowamo een klein dorp in midden Java Hier ontstond spoedig onder zijn leiditi een Christengemeente In 1890 vraagt deze zendeling om medische hulp daar zendeling Kruyt niet de cainciteiten bezit nn k een arU alle zieken te babandeteoi Benige jaren Staat bmb in Europa afwjjzen tegenover dit voorste maar io 1895 wbTtit dr Bervoets uitgeaonden al cetate zendriing arts Deze Jbegint met het lachten van een klein ziekenhuis een gebouw dat thans SOO bedden telt In het Oosten staan ziekte en genezing in ctKvarbrckeli k verband methet religieuze leven Op allerlei wijzentracht men de geesten gunstig te stemmen om den demor der ziekte te kimncn bcftryden De Westersche geneeskunst is logisch opgebouwd en ga t vaak lijnrecht tegen de OosteiKhe adat in Ook het gouvemnnent en verschillende cultuurlichamen hebben veel medische nood geleni doch de zendingsarts heeft dit voor dat hif ziJn geestetijjce houding heeft als aditergrond De vraag rijst Hebben wij het recht om onze medische hulp te brengen in het Oosten Als Christenen jal Wij Westerlingen profiteeren zooveel van het Oosten dat bet onze plicht is geestelyken rijkdom te brengen Het genezing brengen onder het va ndel van Jezus is van groote beteelftnis want t werkelijke zendingswerk ligt toch in de Evaivgelie verkondiging Veel en dankbaar gebruik wordt er gemaakt van inh€ nsche medewerkers bekend met de gebruiken en gewoonten Dr de Jong besloot zijn inleiding met te zeggen dat de zending een terrein voor zich heeft dat ongedachte mogelijkheden biedt De heer Kaptein dankte dr de Jong hartelijk voor de Jnleiding en sprak den wensch uit den spreker spoedig weer eens io hef midden der Jong Hervormden te mogen zien Na gemeenschappelijk gezang sloot ds F W G Verheul de bijeenkomst met gebed Eccmomische rechter te Rotterdam DnnERSE VEROORDEELINGEN Een boete van 25 of 10 dagen hechtenis kreeg de 32 jarige kanteorbe diende A J v E uit Cïouda die in September j l zonder bon aardappelen en bruine bonen had gekocht Eenzelfde boete werd opgelegd aan den 35jarigen Goudschen melkslijter O Hordijk wegens eenzelfde delict Aardappelen en bruine boon en zijn verbeurd vericlaard Conform den eisch van het O M werden 3 maanden gevangenisstraf opgelegd aan den 27 jsrigen loswerkmanC Stolk Uit Nieuwerkerk d IJssel die op 7 November j l een aantal distributiebescheiden had gekocht en onbevoegd voorhanden gehad Een boete van 40 of 10 dagenhechtenis kreeg de 73 jarige landbouwer C Diiyzer uit Moordrecht dte inSeptember j l aardappelen en bruineboonen had verkocht Vijf gulden boete of tw e dagenhechtenis was de straf voor den 64jarigen Undbouwer A Boer uit Moordrecht wegens het koopen van eenmud aardappelen zonder bon in September j L Tot een boete Van f 10 of 10 dagen hechtenis werd veroordeeld de 28jarige vrachtrijder B Hoffland te Bergambacht die zonder verkoopkaart op 15 October j L een paard had verkochtvoor ƒ 700 De man die het dier zonderaankoopvergunning kocht was de 48jarige veehandelaar N Borst uitSchoonhoven Hij kreeg eenzelfdeboete De 2S jarigc mattenwever K C de Bruin uit Ckiuda die de distributiekaarten van zijn gezm had verkocht isdaarvoor veroordeeld tot 25 boete of 10 dagen hechtenis De joudsche sigarenfabrikant P J Isann is veroordeeld lot ƒ 40 boeteof 10 dagen hechtenis wegens het onbevoegd voorhanden hebben van eenvetkaart REGENJAS UIT DE GANG ONTVREEMD Een bewoner van de IJssellaan heeft bij de politie aangifte gedaan van diefstal van een damesregen die aan den kapstok in de gang v n zijn woning hmg INGEN1EDR8EXAMEN aVIEL INGENIEUR Aan de Technische HoogeBchool te Delft is geslaagd voor het ingenieursexamen dviel ingenieur onze oudstadgenoot de heer H I den Breeje DISTRIBUTtEKAARTEN VERDWENEN Bij de politie is aangifte gedaan dat uit een kast in een woning aan de dr Leydsstraat een broodkaart twee boterkaarten een textielkaart en een distributiekaart algemeen zyn verdwenen fUUTSELIJK IIEUWS Boskoop TOENBMENDK ANIMO VOOR SCHAKEN ft vaa WUh kampioan vaa tatar N a Onder leWmg van haai voorzitter de heer W de Ruyter hield d Sd aalt ut htler No h r jaarvergadering De voorzitter constateerde iq zyn openingswooWleen toenemend animo voer het EclasèEspel in Ba koop AHe aftredfci bestuursledeoi de heeren W de luyter A Sytzema J A G Harmsen M Schrijver en J C Balk vrórden beaktaen Kampioen van Inter Nos over 1941 werd de heer S J van Wyk In de 2e afdeelkig werd de heer Da van Wyk nummer één Na een geanimeerde roodvïaag 9lui tuig 0 GOEDEREN AAN BRSLAG ONTntOyKJiN Vanwege ecnJrtemb bSastingschuld was op ilgiMwAcen wf J v d Kg teBoekoöt düv dki deofwaardergeleaja Asm ie e gene Vipko K lehter lair idoch sditadig san Jiet onttrefckenivei dereAaan beflag De deurwaarder had tenslMte het beslag moeten Vpheffen bij gebrèkaan actief Tegen verdachte had de omcicr twee maanden gevaop genisstral geëiscfat De rectitibank heeft uitspraak g diaan en verdachte venx deeM een geldboete van f 30 subs 15 dagen hechtenis KERKERAAO JSEKOZEN gerechtigde Men van d Kerk heiqben bij de tienie stemming den Kerkeraadgemachtigd het recht tot beven ouderlingen en diakenenen tot Theroepen van predikanten tutte oefehen i ZONDAGSDIENirr DOKTOREN Aj Zondag zal de Zondagsdienst der doktotren worden waargenomen door doktef A J Zwartenöyk telef 355 PREonCBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Keik voonn 10 en nam 3 utn Ds Jacobs Geref K rk voomi 10 uur Ds DeBruyne van vithooni bevestiging nam 3 uur cani A O van der Stod intrede Chr Geref Kgrk voonn 10 en nain 5 uur Ds Sluyters van Den Haag Kem Kerk Voor Vrijz Hervormden voorn 10 uur Ds C P Thomsen Cieref Gem voatm 10 en nam 3 uur leesdienst VEBEBNIGING POLDERBELANG in de jaarvergadering van de vereeniging Polderbeiang wer besloten de contributie te ved brengen op 25 cent landscha roede g werd d il in de t vertrek Bi d heer Rif ta éid bei1 vacatur van den heer J F 4 Borst werd gekozen de he4tgc j Hoogendoom Wz Het bestuur zal trachten door het aanbren n van loopplanken verbetering te brengen in het langs varen bij d ophaaltirug over den Rijnerveldscheweg Scboonhoren Da lompen ia hat aeknartja In het schuurtje van nvcj A Zwy nenburg te Goudriaan lagen lompen Die werden op 2 Juni van het vorig Jaar verkocht aan A P v d H ui Schoonhoven Dat gebeurde des mornam de l fnpeD HAAGSCH GERECHTSHOF te rtje ker mee Maar rug Toeni uit d Jek lompen e andere kker twaalf Nu ker gctijt des morgena had TCtidge Anten waarde had In Jompentaxatie dan De politieAchter in Dordrecht had verdachte veroordeeld tot 20 boete subs 20 dagen hechtenis omdat diefstal van de jas werd aangenomen In booger beroep meende de adv generaal b i et Haagschf hof dat die straf juist was Het Ho heeft arreat gewezen en verdachte tot 20 boete subs 20 dagen hechtenis veroordeeld Hooftfrolsrtrur O W yrtcr aotteravn Chct redacteur yvta Gcatfa d Omitrtkciil FEUlLLETülJ Uiadrali nrtodan ifr GsnnEjiiDnuoR Dat daad m daa aok itadsHtk la bat maMt slaapfcamastja waaibcan a a Jtwa kriakandt aag iiem met aas staUaMaara Itad g d Tarwijl hfl op itoat zal aag bU o rausaebtiga pia over das fnantso atadao vkiar ki i i l i B B langs ga witgekatkte munn TiaiiiB viBgga aagadiajaa Met schuwe bUkkaa taA hU aaar bat amslls üzanm kad waaraver aan vuUbrqfn muakla l a s t was atspannan HU stak avaa ZO hamd ia fiti aat n rflda t da dacMe dat bi onder dien vlezen boel aco nacht moest doorbrengen Hii greep den stallantaarn en wilde tanig naar da gdagzaal vluchten HU boBte bO het varlataB o da kamn tdgcD den neger sdla btt de daar mat geknrfsta armen was Mtjvso staao strak voor zteh alt keek ai da lantaara aooI d r aan weert t Mgsg evemaaa Is hlar geeo oam kamerT fiolsterdt da JounuUst Bit Itariiaalda s tB vraag in aUe talaa weUM Ml ttende maar de inlander kcak mat aa oovcratoorbare gelaatsuitdrukking eta anderen kant uit en mompelde iets cnversteaabaari ZQ stoadan ia de galerij welka rood hM gebouw Uep Laags de zoldering Uapwicktai groote vteermuizen Kiefl bsrg kwk naar tMiitan in den pikdonkana na t Tages da pyleri van da barla rüstlden door den wind aan flaidcn gesebeurda l iuiaóanbladeren maar dat zag hM niat Het was hem of gahelmzianige cedaantcn naderden of in bat Ubberiidt van de lantaarn slangen op ham af kr v of wilde dieren op ham aanstoamdcn of een neger met aan vergiftigdea pi l op ztjn hart mikta Oaascb bet woeste gevaarlijke Afrika waarvan 1 la zün kinderjaren bad hooren vertcOea en waarover ht faotesUaehs veAalcB gelezen had badzetede ham bi gszca donkeren nacht keerde zich om en liep naar de gelagz al waar bet heldere licht van een benzinelamp hem zün evenwicht tam basorgda TcrwiP bg zat te aten schold hlJ zichzelf voor lammeling Hne kon h zich toe zoo kinderachtig aanstellen Hi de man die droomde van avonturen ea op den tntm gin voor denkbee diee gevareni Hi de held die tehnn uit het vUegtuig deed tuimelen en die den handschoan voor Ada Dien had opgeraapt Boa iiad hU het nu Onderging hg dea Invloed van da plotaaliDge eenzaamheid waarta bU zich bavond nu bij vaa zijn rdsgazdloa atocfaeid had genomenT HU sprak zIchzaB moed tai maar kon tocb Biet heelemaal op togen den neerdrukkenden Invloed welke van de tropennatuur uitgaat Ba toen by even later onder zUn vuU rouokictatanet was gekropen Boost bU eerst sp de muggonjaeht gaan ca daarna zat hi op zijn kniete do scbeuren waarlaags de Insecten btamenzoemden btieon te halen met valllgfaeidsnwldcn urea lag bi wakker gemarteld door het weCige gesjbnp van mlDlaencn naebtkrekels en bet gekwaak vaa Ukvorscben In bet ievögcwas Morgen zal bot beter gaan dacht hU al maar door morgen als Ik dat büid mat mttn oogen zal kunnen zien Maar do volgcndo morgen begon al bcel sloeht want bQ werd uit zijn slaap gerukt door eon vardadt nld aan de deor en wipte rerse h il kl overeind toea bil In de schemering nevens zijn bed de zwarte schim van den nogor meende te ontwara Wat nu Zün slapen bonsden Met e n ruk nnende hl het musHetenret en toen pas rag hij dat de inisnder hem een kop slampoide koffie aanbood Suf lat Rietenbcrg voor zich been te staren tcrwUl bU bot btttora vocht voorzichtig dronk Dat zal biar zoo do gowooote zD mijmordo bU maar wat ben ik toch zenuwBCtatigf Een paar uur lator vorbuisdo hU van bet hotel naar do raderboot Oue de Bratant Hot was on kleine oude boot voortbcwogon door con wld mot scboepen walit op vete plaatsen was da stroon ondiep mo gcvaarlUko zandbanken Do machoica stondta op hot dak lote boven don waterspiOMl daar lag ook aon groote stepti brandhout on do tailaadaebo passagim kzlooldan r dots elkaar Do blanken waren ondergebracht ia smallo kajuiten op do oomgo evardakto vordicpiDg Zoo ving de boottocht aan op oan warman mistigcn morgan Da Jjue ds ftabont glacd langzaam stroomoppaarts Blar ea daar stond op don ocv cea wtt kruis b bat drogo scizooB bU lagen waterstand wezen die kruise aoa weg aan opdat de vasrttii en niet op de zandbanken zouden vastoopen Zigzaggende van deta eeiten kant baar den aaderan sukfceldsa da boot p dan ook vooruit Maar thans baorscbte bot Tefeasdzeea on kon zonder gevaar In het midden van den stroom worden gevaren Het water was honderden meters breed n vaak bad mm den In druk zich op CCS meer te bcvhidan tusschen oen roeka vaa grilliga danden De oevers Uaven soo var vowitderd dat sa giagoa lUkon sp aoa muor van groen Do eerste ochtoad was voor EiicfOB berg rijk aan afwiascOag BQ was da eenige passagier dia te Evsiiaarsatad aan boord was gakoman oa knoopte kennis aan roet asn paar staatsambtonaren dte do reis maamaaklan ZOo belangstelling ging vooral naar da kakelen4 b ialandm dte op bet oodcrdok door elkaar wnntldca Soms wees mia hem de duflcande gadaaate vaa een krokodil of ds zwarte sUhooetten van la da boomkruincn dansende apen Zoo kwam da oarsto namiddag De zen brandde geweldig on op bet Doolte was het snUdMat Da warm locbt trsde boven bat water Da paosagters lagen loom bi buB voBWStoeton Do rsok van zweetaBda a sg tts macbine olle mt maniokblocm zwOotde over het dek Tegen don avond leg te msn aaa 1 den MVét cD toca bot Uofat b rand do liwamen ephemeren muskieten en nachtvlinders rond de umpen dansen en tuimelden bi en en alles wat zieti op de eettefei hmpui Gsnich des naebt dreunde het onder het dek van de houtblokken welke tierende negers er neersmnkten want bU elk oponthoud moest do voorraad brandstotlan wardsa aangavidd Ds aaniga toa tueht voor da nassagiars waren do ongo katuitao ea dan aeg Rtofonbarg lag naakt op zija brits voelde zicb oivassalUk tsagovólge van da hitte OB onaangonamo gaans Hat aoa banddoafc vaagde bü aeort dur a n d bol sweat vaa zUs gaziefat sa als aonigs aflaidbig volgde K l op dan waad van do kajuit bol ztnuwaemigo apalvaa lausaefatiga bndna kakfcarlakkaa dte mot scbuwo sebokken boon ea waar Seboton of argons stil Usvan stttoa tarwlfl bun voclspriolab door dkaor wriamaldon Xn dsB vtdgsndan morgen was ds fut bO dan Journalist andt lol groote voldoening vaa zlbi madareizigcrs da oodo koloaistan dte h b doa vorigen dag medel don baddaa aaagozisB toon bQ don boottocht als ea prettig rclsja bosten aide tefds de Doe da Kattanr a bU esD boot ol staatapost Dan kwamen ragars mtt Uebia orauwan aa bodan vruebtcn te koop aaa ZH i ensdca fa bat wator om Ioms Itesscnen op te halon walke ds blanken overboord wietpoa Riefenberg kon oo even aan wal öan n keek m l belaagsteübtg naar ot zwarte oeveriMwtners eo boa prlmttWva aimacdte battta Dat was nog do ccnlgo afleiding Wordt aar o 0d