Goudsche Courant, zaterdag 31 januari 1942

i94a GOUDSGHE CGtBAHT zaterdag 31 Januari 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN glfbtrg t No 20848 Bw u MAWKX SI TEL t7 S r Ntnk di t SM CliefredacteuT P TnmER Gouda VïT l K i u wy wm L ii 9L a1i i S U Wk yfc r m 1 s w mm a if i £ i 1 1 IITLER SPREEKT TE BERLMI Deze strijd wordt tot de gemêei schappelijke overwinning gevoen Jk zal deze vlag nooit laten ondergaan oantol duikbooten is ontzaglifk toegenomen digde wereldprogramma dat den menschen vrijheid en recht op arbeid nu etgeven een grap Wat Roosevelt aanko ndigt zijn dingen ontleend aan het nationaalsflcialistische programma Om hun eigen volken te lokken moeten deze kapitalistische hyena s in ons partiiprogram kruipen en er enkele zinnen uit opvisschen de stumperdi Hitler gaf nogmaals een uiteenzetting vao het programma van buitenlandsche politiek dat hij trachtte uit te vberen het aanknoopen van nauwe betrekkmgen met Engeland Italië en Japan ledere poging echter om met Enjgeland tot overeenstemming te geraken was volkomen vruchteloos Éa geland en vooral Churchill streden biJ iedere gelegenheid tegen Europa ledere poging om nader tot dezen man te komen strandde op zijn hardnekkig Ik wil e enoorlog In Europa zul en met de Arische volken worden uitgeroeid maar deze oorlog zal de vernietiging van het Jodendom zijn Voor het eerst zullen niet andere volken doodbloeden voor het eerst zal de echt oudJoodsche wet worden toegepast oog om oog tand om tand en hoe verder deze gevechten zich uitbreiden des teTneer zal dit mag het Jodendom zUA voor gezegd houden het ti semitisme zich uitbreiden Het vutr zal komen waarop de slecbUte wereldvijand van alle tijden wellicht voor tenminste duizend jaar zijn rol uitgespeeld zal hebben Hitler zeide voorts dat het hem verheugde dat hij met Italië de betrekkingen tot stand kon brengen waarnaar hij gestreefd had Dat was geen wonder In 1935 begon Engeland zich zfnder eénige aanleiding tegen ItaHë te keeren terwijl Italië Engeland niets ontijomen had Thans zijn Duilschland en itahë genoopt denzelfden stryd te voeren en op leven en dood roet elkander verbohden te zijn Men moet zich niet vergissen deze strijd wórdt tot de gemeenschappelijke overwinning gevoerd Thans is ook de derde staat waarmee ik steeds goede betrekkingen wilde aan on e zijde getreden Japan nuuis zi de drie groote Habenichtse vereenigd en wij zullen thans zien wie in dezen strijd de sterksten zijn xi die niets te verliezen en alles te winnen hebben of zijn die alles te verliezen en niets te winnen hebben Want wat wil Engeland wat wil Amerika winnen zy hebben zooveel dat zij niets weten te beginnen met mtgeen zy hebben en wanneer een Britsche aartsbisschhop God bi H dat Hij het bolsjewisme over Duitschland e over Europa moge zenden als straf kan ik slechts zeggen over Duitschland komt het niet maar of het niet over Engeland komt is een ander kwestie Ik doe gaarne afstand van mijn roem in dei k log die in mijn oogen heelemaal gtten roem is Mijn roem zal wsrm r de Voor2iierJgh rid mij in het leven laat eens toch bestaan in de groote werken des vredes die ik rfog denk te scheppen Maar ik wil den last van den oorlog dragen en voor geen verantwoordelijkheid terugschrikken Ik weet dat dit volk mü Dtnitsdn Infaaterlstea in den strijd om een bolsjewistisch dorp Terwijl de zware mitraiUeur de Sirti to kct Doneia g M De nieuwe veroverde stdlingen moeten dekking op rich herft genomen j j T t j j doorzodrt de Infantene het xoo vlug mogelyk bevestigd warden De eerste arbeid m den hard De barasteententoonstelÜBg Het good der Zee is Woensdag te Den Haag officieel geopend in het Mauritshuis De Duitsche presklent van deNederlandsch Duitsche KuHuurgemeenschap Prof Dr Wehofsich bezichügt met Prof Dr fPiAygoon Meyer Kunsc bevroren grond is zeer zwaar fWettbttd PoIvffooii PJC OrwaooiA 120 ndbouv m voat va up Jeo 4 10 hii llecren1567 T i ƒ 2 38j 18 ct i weelci SI ef k meer pi meer elingen geëerd enUën I J meer IregeU IBN Ie IA1 IGE kcBT h me I w DtYfibrer heeft gicteren te Berl u ooïd gevoerd op de betooging Caiegenheid vao den verjaardag M iiet ovememen der macht door tl ionaaliocialinne belion met een blik op het Wü hooreov aldus zeide bv ggmmt de opmerking daf deze oorJ KÜiyk de tweede wereldoorlog H ii niet alleen Juist in dien in tok deze strijd bijna de geheele 10 omvat jnaar het is nog veel utir jracuieer men bedenkt dat er pit it van dezelfde doeleinden dat 0 0 krachten die den eersten ovldoorlog hebben ontketend verKtWHHdeUk zyn voor dezen nieuwen g f Want één ding kan niemand mniprekcnt n l dat Churchill reeds nor ItH een der gemeenste oorlogsfMiien viai dat Roosevelt toen de Mm man van president Wilson was M de kapitaliftische mannen van tan ook toen reeds hun gewicht m M ld Ml wierpen terwül anderzijds iSmmd kan bestrijden dat wü volkonen onschuldig geweest zijn aan den oorlof van toen Wy waren allemaal Mill heel ge ODe soldaten Het SoUidilafld van toen was een monaréJl Mt was democratisch en parlemsU er moeten dus motieven iyn en In den staatsvorm die s hebben geleid tot den van Ji ï krachten o£scho Mi zU k Ml gevallen voorgeven dit iet titMtsvonn is KielMid dat In den loop van drieMên jaar alleen door geweld en m led s van bloedige oorlogen onge ff een kwart van de aardopper Mtle heeft onderworpen he ft alüjd tteeld naar een instandhouding van t loogenaamde Europeeache eventittl van krachten dat is het begindit geen enkele Europeesche staat bacht zou kunnen toenemen ent dtadoor Vellicht een leidende rol zou iimm t an spelen Knigeland wilde Ittt wirölpperde hét mnéHijk vertelde Europa Daartoe heeft het achBwwolgeiis Spanje Nederland en hwibijk bestreden Daarna begon de öd tegen Duitschland niet uit lieffelolde volkeren maar uit het meest irttere eigen belang daar achter jMid het eeuwige Jodendom dat aan meren tryd tusschen de volken weet te Bhenen en dus steeds onrust wdff de volken verwekt heef Onder het jeginael oorlog aan den Wloi verstond men in Engeland de eht voor dengene die de macht Jttft n geen enkele macht voor hem w lM r niet herft De nationaal jMltfeche opvatting daarentegen W in federal toestand en op ieder fitlik van de wereldgesrfiiedenis let reiuUaat vaa eén leven roces W nooit onderbroken wordt otttou een prachtig gebaar zijn ge Winneer na de ontwapening van HSfe Engeland Amerika J tórijk zouden hebt en caitwa 5 WH hebben hen zoo vaak ver WeM de republiek van WeiffÜÏÏ tater geëlscht dat zy mn doen Haar de oorlogen Wort Alleen voor het Duitsche n t ooaM gelijk zijn bestaan wereld nog eens te zijnen t kunnen veranderen Men met gelijke middelen als Men voerde eerst den strijd door a r M engen van coalities Chur Meft jarenlang door zijn voor 1 t sd 4Wgg wlBk w t S 4 m b jm bL i $ Jf t ÊII B Ê wki I De eene breker teistert het schip der i einit de ketUngen gangers garantiebelpften laten aanbieden Steeds weer moet men bedenken dal het Britsche rjjk in vierbonderd jaar nauwelijks tien procent van het bloed heeft moeten vergieten in tallooze oorlogen dat Duitschland vergieten moest om zijn naakte bestaan te verdedigen Met de tweede Bnt he metbode staat de versnippering Ji verban j Toen Duitschlaod verscheurd werd door godsdiensttwisten kreeg Engeland de mogelykheid zich te verheffen tot wereldmacht Niet Duitschland ia de parvenu maar Engeland Wy hebben een oudere geschiedenis en in den tijd dat Europa een geweldig Duitsch keizerrijk kende was Engeland een klein nbelangryk eiland In den vorigcn oorlog zfg men een mogelijkheid lot veiinippering in het teger elkaar uitspelen ófa oe Duitsche partijen Marxistische liberalistische en kapitalistische belanghebbenden achter wie de eeuwige Jood stond ontketenden een emeenen opstand welke Duitschland ten val bracht Wij weten thans van Engelsche uitspiraken dat BJngeland in 1918 voor de ineenstortdnig stond De eerste wereldoorlog kon alleen door onze eigen schuld verloren worden In dien tijd verzonk het Duitsche volk in enkele maanden in een versaagdheid die men zich nauwelijks kan voorstellen een uitgehongerd volk dat men ook geen levensmiddelen gaf toen het reeds zonder wapenen was dat men steed weer a erste De strijd der nat socialisten Toen ben ik Ih het politieke strijdperk getreden met het absoluut beshiit dit Duitschland weer op te richten Ik ben dezen strijd begonnen tegen de domheid en traagheid van onze zoogenaamde hoogere kringen tegen zoovele belangen van enkelingen Het was toen heldendom de eerste nationaalsocialist in een groep een fabriek een salon te zijn Toen kwamen de georganiseerde tegenstanders zoo ongeveer 48 partijeh Het buitenland nam toen geen notitie van ons De Duitsche democraten werden in dien tijd werke liJk als Habenichtse behandeld maar zij genoten tenminste de eer in Geneve te mogen zitten Toen de partij na September 1930 met 107 mandaten in den Kijksdag kwam namen de moeilijkheden nog toe Hitler herinnerde aan de partijgenooten die aan sluipmoord ten ofer vielen aan de rujm 40 000 nationaal socialistische gewonden Uitvoerig besprak hij de erfenis die hiJ aantrof Het bedrijfsleven was verietigd er waren vele millioenen werkloozen de financiën vertoonden een reusachtig tekort de boerenstand was ineengestort Ik heb toen gewaagd aldus vervolgde de Führer en wij hebben gewonnen In 1935 t egon de vrijheid naar bulten zich te verwezenlyken Wanneer deze oorlog niet zou zijn gekomen zou men van ons allen en ook an mQ hebben g proken als scheppers van de werken des vredes maar wie zou d n van Churchill gesproken hebbenT TKans echter zal men van hem preken als van den vernietiger van een imperium Hitler karakteriseerde Churchill als onbekwaam om iets te scheppen iets te presteeren sle ts in staat om te vernielen zijn rotgenoot in het Witte Huis noemde hij pen armzaligen dwaas In dit verband noemde Hitler het door Boosev t aanfekon vertrouwt Het kan hter ook van één ding overtuigd zyn iob lanu ik leef zal een 1918 zich aiet herhain deze vlag nooit lat n ondergaan noetnde de namen van de bondgenooten in het Zuiden Italië in het Noorden Finland daartxisscnen laUe andere naties die hun zonen naar het Oosten zenden Hongaren Siowaken Kroaten Spanjaarden ja le ls Franschen en bovendien vrijwilligers der Oermaansche staten in het Noordeo en het Westen Het is reeds thans een oorlog van Europa en dan is Japan bij gelcomen dat een zekeren neer Oju belachelijke frasen reeds heeft afgeleerd vei den oorlog zelf aldus Ceii FUnrer wil ik weinig speken Kier sp reekt d gescliiedenis reeds Ook hier ben ik het lot dankbaar dat nel mï veertien dagen of drie weken oerder den eersten stoot in het Oosten lieeft laten toebrengen Wij hebben dat oo in Oost Azië gezien Wij ku inen Japan slechts geluk wenschen dat het kort an krachtig heeft toegeslagen in Dlaats vaii i S langer te marchanoeeren met de leugenachtige krachten En nn strijden sedert 22 Juni omf Mtldaten in het Odsten een strijd die eens in de geschiedenis geboekstaafd sal worden fis een heldenlied van ons volk Ter see zallen onze duikbooten de voornemens van Roosevelt ie schande maken Het aantal duikbooten is ontzaglijk toegenomen Zij tuUtn te schande Maken wat Roosevelt voornemens was ons duikbootwapen door steeds nieuwe verklaringen betreffende Amerikaansehe sonvereine geUeden geleidelijk van den oceaan te verdringen en op een heel kleine mimte te houden die door de Britsche zeestrijdkraehten beschermd liad kunnen worden Het optreden van Japan lieeft ons van de zorg bevrijd telkens te moeten overwegen of ik ter wille van den lieven vrede mij een nieuwe beperking moesten laten opleggen Thans zullen zü convooien noodig hebben op alle oceanen ter wereld en nu zullen zy zien hoe onze duikbooten werken Hierbij komt onze luchtmacht Haar roem is onvergankelijk En achter onze wapens waarvan de Führer in het bijzonder weer de infanterie roemde staat een reusachtige ver keersorganisatie Het overgaan van een bewegmgsoorlog naar een verdediging in het Ooslen was met gemakkelyk Op het oogenblik waarop dezf moeilijke overgang noodzakeUjk was heb ik het als mijn taak beschouwd de verantwoordelijkheid hiervoor op myn sehouders te nemen Ik wilde nog dicliter bij mijn soldaten staan De winter was de groote hoop van den vijand in het Oosten De winter zal deze hoop niet in vervulling doen gaan Over enkele weken zal de winter in het Zuiden reeds ten einde zijn en daarna zal ook verder m het Noorden het voorjaar komen Het uur zal komen waarop wij den vijand zullen verslaan Het beslissende is dat de overgang van den aanval tot de verdedjging grfukt en ik mag zeggen zij is gelukt Dit front staat en achter dit fi ont staat een Duitsch vaderland dat het waardig is Ik kan op dezen dertigst i Januari slechts één ding verzekeren Hoé dit jaar zal afloopen weet ik niet Of dan de oorlog voorbij zal zijn weet ik niet doch één ding weet ik waar de vijand opduikt wij zullen hem in dit jaar weer verslaan precies als tot dusver Het m weer een jaar van groote overwinningen sijn Ons blijft geen andere weg dü de weg Van den strijd en de weg van het saooes Niet het g bed van den aartsbisschop dat Europa door het bolsjewisme gestraft wwde doch dit gebed zal in vcnmlUng gaan plaatsje fAtlantteHoUand PJC H Me God geef ons de kracht opdat wij voor ons volk onze kinderen en kindskinderen de vrijheid behouden en niet alleen voor het Duitsche volk doch voor de andere volken van Europa want het is een oorlog voor geheel Europa en zoodoende werkelijk voor de geheele menschheid la het Sportpslast De groote ovale ruimte van hetSporlpalast was versierd met de kleuren van bet Duitsche rijk en zijn bondgenooten Op de eerste rijen voorhet spreekgestoelte hadden bijna alle minister5 Sijksleiders de generaliteit alsmede de eeregasten der verbcmden naties en gewonden der Duitsche weermacht i aats genomen Onder een geweldig gejuich besteeg de Führer nadat dr Göbbeln enkele inleidende woorden had ge voken het spreekgestoelte Toen de Führer zijn rede welke bijna twee uur had geduiu l had uitgesprAen klonk minutenlang een geweldige ovatie waarna gemeenschappelijk de volksliederen werden gezongen Het geheele Duitsche volk heeft aan de radiotoestellen gezeten deze groote betoogin medebeleefd Duitsche perscommentaren De vechtrede van den Führer op den verjaardag de oveneming van de macht en zijn parool aan front en vaderland t w door het hardste optreden naar de overwinning wordt als verslag van negen jaren nationaalsocialistische staatleiding door de Bcr lijnsehe pers gekenmerkt als een af rekening met de eeuwig dezelfde vijanden van het Duitsche volk De bladen leggen den nadruk op de vastberadheneid tot felJen strijd en veilige zekerheid van de overwiaüing welke de Führer doet uitstralen over het geheele volk en zijn weermacht en schrijven d de oorlogsplannen der p utocratieën Kapot moeten slaaiï op de lotsverbondenheid van Duitschland Italië en Japan DeVölkischer Beobachter schrijft Hard Vastberaden en zeker van de overwinnmg gaat de Führer zyn weg Hij weet dat zy n volk hem door dik en dun volgt want ijj kent zijn volk en weet dal het behoort tot de f inke opkomende volkeren aan wie de toekonvst is beschoren De Deutsche Allgemeine Zeitun g schrijft De gemeenschap van het Duitsche vo k zal tot uiting komen in een nieuwe krachtsinspanning van het vaderland dat zijn prestatiever mogen tot het uiterste zal geven om het bevel van den Führer op e volgen en aan hen die aan de frooten zwijgend hun harde pUcht doen wapens en munitie te veischaffij Onder de leiding van Actolf Hitler gaat de natie het komende jaar nieuwe overwinningen tegemoet DeBerliner Börsenzei tun g schnjft Wij hebben den Führer noait harder en vastberadener maar ook nooit zekerder van de overwinning gezien J Bt is de houding die van hem uitstraalt over het geheele Duitsche volk Zyn oorlogsverk anng aan het internationale Jodendom droeg een indrukwekkend ernstig karakter en zal door de tegenpartij wel begrepen wf r den Het 12 Uhr BUtt schr ift Duitschland stnjdt thans den grooten hem opgedwongen oor og voor Europa en de geheele menschheid Wat de eerste oorlogsjaren bewezer hebben zal ook de toekomst leeren Wy zijn strijdvaardig tot het uiterste Wy zule ken vijand verslaan waar hij z ch ook vertoont Wij zullen werken en onze plicht doen en den oproep va den Führer volgen Wy marcheeren voor Europa miaa eén betere toekomst i m akmniww n i êóH en fHaoH S Zon op 9 il onder 18 7 I Maan op 20 41 onder 9 40 é Men b verpUcfat t ver S dnitterett van tonsondergang 5 tot BonsopkomtL e Lanlaams van ▼ oertnigen 8 moeten een half nar na sona 1 ondetffang ontstoken worden K7U Bonnen voor boter en margarine De seeretuis genenud tan Landbouw ea Visaehety auökt bekend dat gednrende het tijdvak vsB Zondag I Februari sa At en mst Maandag 9 Februari 1942 de met 7 genumaierdo bon van de boterkaart reeht geeft op het koopen van 125 gram boter Gedurende genoemd tijdvak geeft de met 97 genommerdo bon van de vetkaart naar jienae recht op het koopen van 125 graat boter zonder reductie of 125 gram margarine SCHEPEN IN HAVEN VAN PAI ANG AAN GEVALLEN Zes vaartuigen tot zinken gebracht SAMBAS OP NED BORNEO BEZET Bet keizerlijke Japansche hoofdkwartier maakt bekend dat zes vijaadelijke transportschepen waaronder twee vaartuigen van 4000 ton tot zinken gebracht en vijf andere in brand geraakten of xwsar licschadigd zijn toen Japansche vliegtuigen op 27 en 28 Januari aanvallen ondernamen op vijandelijke schepen in de haven van Padang aan de Westkust van Sumatra Een schip van 10 990 ton en 3 ehcpen Tan 6999 ton geraakten in Itiand een schip van 2099 ton werd iwaar beschadigd $ Mhepen van 4009 ton en vier andere van een kleiner typt werden tot zinken gebracht Het hoofdkwartier maakt verder bekend dat Japansche troepen in nauwe samenwerking met de vloot na de snecesvoile landing te Pamangkat aan deWestkust van Nederlandsch Borneo of 27 Jan denzelfden dag volledig Sambas bezet hebben op 40 kilometer ten NoordOosten van Pamangkat Een ahdere Japansche colonne trok vanuit Knching in Serawak Zuidwaarts op en veroverde denzelfden dag het vliegveld Ledo op 22 km ten Zuid Westen van Sanggau in het Westelijke deel van Nederlandsch Borneo JAPANSCHE LEGER NADERT JOHOR BAHROE Het beheerscht de verbinding MalakkaSingapore reeds AANVALLEN WORDEN STEEDS HEVIGER De Londensche nieuwsdienstmeldt omtrent den toestand bQSingapore dat een Japanschleger ran 100 000 man J AoreBaliroe aan den Znidelijkeapont van hel schiereiland Ma lakka nadert en reeds den stee oen dam beheerscht die het vasteland van Malakka verbindt met het eUand Singapore DeJapansce aanvallen hier en aanhet front zoo voegt de Londensche nieuwsdienst hieraan toe worden steeds heviger Volgens een bericht uit Singaporeis met het oog op het van het vasteland dreigende gevaar Vrijdagmiddag een bijna twee kilometer breede strook aan de Noord oostelijke en Noordwestelijke kust van het eiland Singapore ontruimd JAPANS OLIERESERVES Japans oliereserves voor het voeren van don oorlog zijn nooit zoo gering geweest als de vyandelijke mogendheden dit hebben willen doen voorkomen zoo verklaarde de voorzitter van het plannenbureau der Japansdie regeeering Soezoeki op desbetreffende vragen in het Lagerhuis Hij legde den nadruk er op dat Japan alles doet om de petroleumvelden in de bezette gebieden zoo snel mpgeUjk e ontwikkel i Ten slotte deelde Soezoeki mede dat Japan genoeg olie heeft om aan de behoeften van het leger en de marine Voor vele jaren te kunnen voldoen