Goudsche Courant, zaterdag 31 januari 1942

EERSTE BLAD 4 ZATERDAG 31 JANUARI Im ONDERLINGE INiUIGSSaUDË VERZEKERINS MAATSCHAPPu CtvtSliCa tl U t fféif i mmjê tcV LvwiWoENivcifi AAK BOCin M 11 MOMi w 1 k cêo êkh i i Evm lot heden werd in Afdeeling A r maatschappij verzekerd yoo REC ZMN VROUW VERMOORD Het Uik in stukken gesneden tMMnuojLtuexR homtbvb STAAT TERECHT Op 7 llM ao het vorig jMr bMide en roeier onder een brug over nel Nieuwe Diep bit bet Merwcdelianaal te Arniilerdam een pais op dat h v roiinltte boold van een vrouw bevatte Aanvaok li k atond de politie voor een er rnocilijlt taak omdat bet hoofd lOó verminkt was dat het weinig liouvast Jjood voor een iignalemeot Tocbttjeidds de vondst t X een poor In het ftak bad men namelijlt ook en vaatdoek en een prop gevonden Toen nu de politie een bezoels bracjit aan e n woning in de Bali traat In AitiBterdam Oost Waar sinds 8 Mei de vrouw des huize vermist werd vond zij een zwachtel van de zdfdf stof al die van de prop en even en een vaatdoek zooali in het pak waa geborgen De politie vond daarin aanleiding den man die op 8 Mei aangifte hnd gedaan van de verdwijning van zijn vrouwen toen de veronderstelling had geuit dat zij inisHchien naar hinr moriler was gegaan op een der Zuid HollMidiiche eilanden o l te aporen Het bleek dat de echtgenoot een Mjarige werklooze monteur in Hllle géntberg logeerde bij een familie waarvan de vrouw dea huizes een sperlale vriendin van hem was Te Hillegerirtierg arresteerde de politie den man onder een ander mcHief Kenmaal Ingesloten werd hij aan een scherp verhoor onderworp n Hij toonde zich uiterst verbaasd toen de politie hein vertelde dat zijn vrouw vermoord moest zijn Oe monleur werd daarna overge bracht naar Amsterdam waar hij op nienw verhoord werd Rchter weder om zonder resultaat Toen na een herhaald grondig onderzoek in de woning aan de Bali straat geen bloedsiloren waren nnt dekt ging de politie ertoe over de vriendin ann de tand te voelen liet kwam vast te staan dat zij voorwerpen ten geschenke had ontvangen welke aan de vermoorde echtgenoote hadden behoord Kindelijk legde de arresdant een volledige hekentenis af Hij verklaar de dat hij op Mei ruzie had ge kregen met zijn vrouw Hij was ham n ar d kwl ge logen en had h t ir gawurgd Het lijli had hij toen van de huiskamer naar den zolder gebracht waar hij het met een mcs in stukken Had gesneden Die stukkert had hij In papier Gisteren stohd de moordenaar de WJarige i Sondenian terecht voor de rechtbank te Amsterdam gepresi doerd door mr 1 Boon Uitvoerig becpraken de de sliundtgen met de rechtbank de doodsoorze kK Prof dr van der Horst en dr IJ nk ker die een psychiatrisch rapport over den verdachte hadden iiitge bracht kwamen tot de conclusie dai bij deten man een gebrek aan medelijden beslaat Hoewel hier een psyohnpathisohe inslag aanwezig is kan niet gesproken worden van ziekeliike tooMiis der geestvermogens Psycbo logisch arhilen de doctoren den man dan ook niet verminderd toerekenings vatbaar De verdachte die hierna door den presiDenl aan een uitvoerig verhoor werd onderworp n zeide dat hij ruzie bad gekrS gen met zijn vrouw omdat deze naar haar moeder wilde die oji een der Zuul Hollandsrhe eilanden dus in het verboden gebied woonde Nadat df zoon s morgens naar zijn werk Was gegaan was de vrouw op gebleven daarna badden man en vrouw ruiie gekrenen De vrouw h l hem toen een klap in het gezicht ge geven Hij werd ariflig liep haar na In It Ikoof toen zij vluchtte en wurgde haar Het lijk had hij naar zoldei gedragen nog juist voor zijn dochtei op bezoek kwam H wiet zijn dochter weer het buis uit te krijgen en ging daarna ruirtig naar hel kantoor van zijn bond om rijn nteunzaken in orde t brengen Vervolgens ging hU aard ppelkaarlen halen en wan elde weer naar huis In de middaguren heeft hit toen bet lijk dat bij ever een stoel bad gehangen in stukken gezaagd De stukken verpakt btj en gooide die den volgenden dag op veracbiliende plaatsen In het water Hij ontkende dat hij bijzondere re lati 8 met de vronwr in Ifillegersberg bad gehad Hij was bevriend met de geheel familie Hl bad ook nooit hekel gehad aan iUn vrouw en wanneer tlT hem niet een klap bad ge geven zou er niets gebeurd rijn Rnkele buurvrouwen verklaarden dat de echtgenoote reeds lang over den man had geklaagd O vrouw uit llillegersberg vertelde dat verdachte baar en haar gezin klec ngstukken een naaimachine kleedjes en and r voorwerpen hart geschonkei l J had haar verteld dat tjn vrouw was weggeloopen De mnn had altijd een teer goeden indruk ge maakt en hIJ was een vriend van de familie geworden In den loop van den UJd D officier an Justitie zeide dat de bijkomende omstandigheden dez taak zoo grttw IIJk maakten Dei man heeft IJn eigen vrouw vermoord en om d intdekking t voorkomen beeft hQ het lijk in stukken gezaagd en ge neilefi HIJ Nweert nu dal hij in drift tUn echtgennnte heeft gewurgd Hij lou toen hij haar bewuiteolos zat liggen hing geworden z Jn dat lu e r lou bijtonaea en dan gaan cbreeuwen Daarom hsald bU een touw van den zolder en bond baar dit om d haia Hij ontdeed zich vervol gen van bet tljk p de reeds beschre ven alschuweltika wljte en begon toon eomedi te spelen Hij liet d verdwij GESPRONSEN WATERLEI0IN6 0 a is het uak te voorkomen dat Uw ntte Meubelcii Tapeten M Cordfacn bedorven worden door verstikking of waterkringen BEL DAAROM DIRECT ÖP V OTEX N ROTTERDAM TEL 35421 DENHAAO TEL 118077 OOOdA TEL 3259 9 a l l InHehting v r On mi ch reinigen van MMA l a Tapüten n arriqnen 0 618 18 V nlng van zijn vrouw per radio omroepen en deed verder of hlJ n niets wigt Een behoorlijke begrafeni heeft UJ de moeder ven zijn kinderen niet gegund Hij heeft het lijk iR het water gegooid alsof het het kadaver van een hond ol t was Dit dniischt in tegen elk gevsll van eerbi d voor leven of dood Had bij in drift gehandeld dan fcou hij zich zelf hebben aangegeven Hij is echter een gevoelloos mensch eii een volslagen egoïst gebleken Hij heefj geen echt berouw doch veinst alleen berouw Hij huilt op commando omdat dit zoo hoort Spr kwam tol de conclusie dat doodslag ten la e moet worijpn gelegd en eischte de inazimuin gevangcnisstrat van vjjftieii jaren ZUN EX VERLOOFDE VERMOORD Tegen verdachte 15 Jaar geëischt Op 3 ugiistuj 1940 werd het dorpje Oirschot Noord Brabant in opschuddieg gebracht door een vreeselljke vondst Op èen afgelegen plek werd het atsdiuwelyk verminkte lijk gevonden van het meiaje Petrraiella Leura uit die gemeente dat de functie vervulde van conductnce op een autobua De verdenking reej aanstonds tegen e Hi 24jarigen kantoorbediende F T de Rubber uit Goes die geruimen tijd met het meisje verkeering had gehad doch die op last van de ouders van het meisje was afgebroken Het onderzoek werd in die richtWlg voortgezet daar de Kubber op den dag van den moord in het dorp gesigiialeerd was Inmiddels kwan echter uit Goes de mededecling dat de verdachte zich daar by d politie had gemeld met de mededeeling dat by te Oirschot zijn cxvcrloofdc om het leven had gebradit Het wapen waarmede de moord was gepleegd een bijl werd eerst geruimen tijd later gevonden daar verdachte h irdr ekkig weigerde te zeggen waarmee hij den moord had begaan en ook niet de plek wilde wijzen waar hy het wapen had verborgen Voor de rechtbank te s Herlogenbosch werd deze zaak gisteren behandeld Er waren vier getuigen gedagvaard De president mr Poerink ging fii t kort het verloop van de misdaad na Na een wandeling van het tweetal is een woordenwis eling ontstaan en verdachte v rklaart dat het mtisje hem daarbij in het gezicht heeft geslagen Zittend eefl hy toen den bijl gegrepen en het meisje een paar slagen op het hoofd gegeven Het slachtoffer begon hierop te gillen en trachtte zich nog te verweren doch miste daartoe de kracht Verdachte it daarna weggerend en fieeft zich na een kort verblijf te Tilburg naar Goes begeven Na het getuigenverhoor hield de officier van Justitie mr Receveur een indrukwekkend requisitoir Meer dan honderd jaar aldus de officier moet mea m de geschiedenis van het vredige Oirschot teruggaan om een misdTÜf dat in afschuwelijkheid deze misdaad nabijkomt aan te treffen Men kan de wel qualificeerra alt crime passionnel doch men mag met vergeten dat hier een meisje op gruwelijke wijze is ermoord in een oogenblik van duivelsche drift Verdachte heeft z vaar misdaan en zal zwaar moeten boeten Spreker require rt concludeerend tot doodslag 19 Jaar gevangen sttraf Op dezen iwaren eisch heeft verdachte nietü te zeggen De verdediger mr Adelmeyer achtte voorbedachte rade niet bewezen en ook de suppositie doodslag dient men te laten vallen Hij meent dan ook dat hier veeleer sprake is van mishandehng den dood tengevolge hebbende Spr zou ook den persoon van verdachte in de zaak betro khen willen zien Hij wijst op het feit dat verdachte den oorlog heeft meegemaakt in de meest afschuwelijken vonii zoowel in Nederland als in België en Frankrijk De officier van Justitie repliceerde wiarbü hij zijn eisch handhaafde D uitspraak wordt dan bepaald over veertien dagen VRBDÏRECHTÏR TB HAARLEM W A VEKWUDERDE STRAATNAAMBORDJE Op 37 SefitemlNr van het vorige Jaar was bet des avonds te Koog a d Zaan zeer rtnwcTic Leden van de W A waren beeig met het verwijderen der stra MambordjC en hadden daartoe de enoemde atiaten afgezet PoiHiemannen doortnaken deze afzettioc en voederden de bordjes terug Vooc den Amaterdamsehen vredeMcbter mr Vermeulen die gistenniddag te Haarlem zittinff heeft gehouden hebben in verband hiermee terechtgeetavi de 29jarice W A n n R P uit Koog a d Zaan we eo be b eiging van een vekiwachter Deze de 50 jarige H N ak getuige gehoerd zeidê dat hij zoowel ate zuo chef op een gegeven moment door zes of zeven W A maoncn waren omringd Verdachte had een tlagwapen m zijn hand en zou tegen geUiice gezeild hebben Geef je sabel af of ik sla je hwsena in Get bad hierop geantwoord Dat nooit Ken andere veldwachter B had het gebeurde op tien meters afstand gade geatagen Hij verklaarde gehoord te hebben boe vertfeichte tegen getuige s eoUega zeide de saibel oe te leten verdaohte nam een dreigende houding aan Het slagwapen dat HU in de hand had was een soort ploertendooder Verdaohte ontkende tegen den veHwiachter te hebben gezegd dat h j zün aaibel k s nioeet laten De ohef veldwachter v D deelde vervolgens mede den veldwachter N op den bewusten avond ter assistentie te hebben geroepen omdat de WA de naaniiborcijes van eenige straten v wijderd Vrederechter Waarom bod U daartegen bezwaerT Getuige Omdat de bordjes eigendom waren van de gemeente Nadat getuige had bevestigd dat zoowel hij al veldwachtar N door W A mannen waren omskageld vroeg 4e verdediger mr Nieuwenhuis vergimnung tot het doen hooren van 7 getuigen a décharge De officier van Justitie mr v d Berg zeide dat hem het dagvaanlcn van deze getuigen eerst viak voor de zitting was nied edeeld De officier achtte de kans dit een meineed zou worden afgelegd niet aitgesloten en stelde voor de zaak naar den rechtercommissaris terug te verwijzen De VTjdercchter echter wilde beginnen met het boeren van de getuigen De 23 jfflrige W A man P P uit 2aandam wees vervolgens nadat de vrederechter hetn den ernst van het afleggen van den eed onder het ootf had gebracht met behulp van een sohetete ening aan aar haj tijdens het gebeurde stond Hij had gezien hoe verdachte door iemand uit het publiek werd aangevallen Get hield de wacht biJ een aantel fietsen en had staan praten met den veldwachter B Hii jbêeft aan zijn rechterkant een vemtpartü gezien terwyl verdachte zich steeds link van hem bevond vechtende met het publiek De veldwachter B ontkende met getuige te hebben staan praten Hij werd door de afzetting van de straat tegengehouden en kon niet bij zijn collega komen De volgende getuige eveneens lid van de W A wees als de plek waai verdaohte zou hebben gestaan een andere aan als de vorige getui ge Ook volgens h ra was verdachte niet met den veldwachter N aan het vechten geweest Toen ook een derde W A man verklaarde met den veWwaehter B te heb ben staan praten vroeg dè rfficier wat hy hieronder verstond Getuige Wij zeiden dat hij zyn sabel moest laten zitten Officier Als een politieman zijn werk doet en ziJn sabel trekt en u voegt hem eenige woorden toe dan kunt u het niet voorstellen alsof u met hem hebt staan praten Dan liegt u cmder eede Getuige verklaarde dat warmeer deze politieman door de afzetting had welen heen te komen hij en eenige anderen he h voor hun rekening hadden wiillen riemen Toen het getuigenverhoor zoover was gevorderd deelde de vrederechter mede af te zien van verder verhopr van getuigen k décharge en de zaak terug T verwijzen naar den reohteroommiBsariB N R Crt BINNENUND SAMENWERKING TUSSCHEN D A F ÉN N V V Nederlandsche arbeiders in Duitschland kunnen lid blijven van het N V V CONTINUrrEIT DER SOCIALE VOORZIENINOEN VERZEKERD 1 Januari 1S42 zal een belangruke datum bikken te zun voor de Nederlandscbe arbeiden die m Duitschland werken Met ingang van dien datum zuilen voor hen oe oaiiaen met de wer kers in Nederland niet veroroken zyn maar zullen zy mét hen weer worden opgenomen ui de gjjote arbeidcg meenscnap van bet N V V Juist dezer dagen w tusecfaen bet Duitsche ArbeidfiMit en bet N V V met terugwerkende kracht tot 1 Jan 1942 een overeenkomst tot stand ge komen welke het mogelijk maakt dat de Nederlander dié m Duitschland Wencen evenzeer als hun arbeidskameraaen in net vaderland met volkomen dezelfde rechten lid zyo en blijven van het N V V Ën wel in alle opzichten Want volgens de genoemde overeenkomst zal te Berlyn een bureau van net N V V worden gevestigd dat werkende onder leidmg en de autpicim van het Duitsche Arbeidafrant in samenwerking met de leidinf van het N V V de verzorging van de Nederlandsche arbeiders zal behartigen Een stuk N V V in Duitsditand dus dat de geborgenheid der Neflerianascne arbeiden m de eigen arbeidsgemeenschap m de eigen volktgemeenschap in zekeren zin zal waarborgen aldus het A Ni Teven zal het apparaat dat door hd Nederlandsch departement van Sociale Zaken voor de verzorgmg der Nederlandsche arbeiders te Berlijn was mgesteld in de N V V organisatie woroen ingebouwd en door haar worden overgenomen Het Berlijnwhe N V V bureau vormt dus tevens de schakel met de overheidtinstantiet in Nederland Metal T ca Dat een dergelijke oVereenkomst voor d sociale verKu gmg der arbeiders groote beteekeuls heeft u duidelijk Want iioe WM de toeAaiid tot bu toe Over h t algemeen wareu de NedcrUndsclie arbeiders in Duitschland lid van het Duitsche ArbeidaIroDt en tietaalden zQ daarvoor de gebruikeltpce contributie Wilden Hl echter bt terugkeer in het vaderland weer de rvchten van het lidmaatschap van het N V V kunnen genieten dan waren zij genoodlaakt ook nog de aan hun vakbond venchtiMigde bijdragee te betalert Dal door deze dubbele contributie het budget van den arbeider te zwaar belast werd la duidelijk Slechts aeer ciskeien konden daartoe overgaan tiet gevolg WM dat de arbeider wlcna werktUd lgelA pen was en die naar Nederland Vterngkeerde ofwel de gelauikdijk wachtttw moest doormaken ahmreW hij weer d teehten van het lidmaatackap verï ÏSr wl de lï achlerstaiag oonlri bulMi iwj de contributie over ht tijdvak d to In DuitschUnd gewerkt hii moes amtwfri Hetgeen een nm Inwna betaekende die de mecsten evenmin dragen konden Tluna ia dit anders geworden Het Dultwha Arbeldatront draagt van de door de NederJandache arbeiders betaalde contributie een deel a5 aan het NV V waartegenover het NV V aan deze arbeldöa alle rechten van het gewone lidmaatschap verleent Komen de arbeiders dus weer thuis dan treden zij dadelijk weer in het UdmaalBChap van hun bond en dua van het N V V alsof zij niet weg waren geweest Met name hebben zu aldue weer au oinatlsch deel aan de steunkassen hunner bonden Het ia verder te verwachten dat ook voor de groote groepen welke reeds van de ledenltlsten zijn altayoerd daar Ui de dubbele contributie niet Konden betalen een regeling getroffen zal kunnen worden In dien zin dat zij zonder onderbreking hun oude rechten zullen herkqUgen Het is duidelijk dat dit allea er niet weinig we zal bijdragen de zorgen zoo van hef gezttr als van den arbeider zelf te verlich ten fer Is op deze wijze zonder eenige meerdere kosten voor den arbeider een contiDUiteit lu de sociale verzorging geschapen die de arb dsluat alecfata kai vcrnoogen Cnltureele verzorging Cr la echter meer Wij liebben de sviale gevolgen dezer overeenkotnat het eerst geiweind omdat hierop in de eerste plaats de aaiuiacht valt Van niet minder beteekenis echter vgkr het welztjn van den Nederlandschen arbeider iii Duitschland is zyn cultureele verzorging De arbeiders die in Duitschland werken moeten hun arbeid verrichten in een land in een omgeving eö onder omstandigheden waarmede ij weliswaar zich verwant kunnen voelen maar waar Juist de dingen van het dagelUksch levert geïicel afwijken van wat zij thuis gewend zijn Het Duitfcche Arbeidsfront heeft wat de materieele verzorging betreft t a v de Nederlandeehe arbeiders voortreffelijk werk verricht Wie de kampen bezocht wecV dat aan deze materieele verzorging niet veel te verbeteren valt Bovendien vonden de arbeiders in de kamfien vaak een orde en netheid en van Duitsche zijde een geest varr kameraadschap waarvan zij slechts konden leeren Maar wat het Dul sche lichaam met verhinderen kón ondanks alle goede zorgen was het gevoel van eenzaamheid het besef bulten de eigen vertrouwde o mgeving buiten dfe eigen volkagemeenschap té staan Hnmcn het kader van de met het N V V gealoten overeenkorr kan h erin thana ver airK ering word n iSeb acht Allereerst door d inateUing vwn het reeds genoemde N V V t ureeu t Berlijn en de daaronder pesaorteereinde N y V veTtrouwer ir arréien in de kampen tot wicn men ileh In moelHjke geveülpn steeds zal kunnen wen ten Maar verder zaJ het N VV ook voor geeotcHJk voedse uit het vaderland vSerg dragen Op d t © ogenblik w rtien reodfl enkele taenduizenden boeken aanfie coclit om in kleine bibHoltielten semenèebracht over de verschillende k mT en vv ideeid ie wordfn Daameast zoi men ttïane ook daeelijka in de klampen het dagblad H e t Volk onrtvangen het eigen óaeblaó mt de vertrouwde o nge ing dat hen op de lioogte houdt van wat het vader and beleeft m aar O4n0ek erd ook moeder de vro v intocht over wat er in de kampen get eutt lüen dubbele tand K dre de Nederiandsche arbeiders en heit eigen land verbindt Tenslotte zullen ook geïllustreerde bladen en tijd sdiriften aan den lecairurdtsch met ootbiiekcn wa hebtien In het bownsUand slechts enlwle nxïgelljkheden we ike de nieuwe rc leirig biedt aaneeduid Hel zal b llken dat JuicA tn de dagelijkaciie pracUJk deze overeenlu Mnsl nog rijke vruchten zal kunnen afwelTïen en er zeer veel tr kunoen biH r en de rbe djwfeer te verbeteppn nu de NederktfidKhe art eder zich opnieuw opgenomen M eet en verzorïd door de eigen rbeidagemeenachap Juiet daamm komt een groote erlcenteiijtaheld toe zoowet aan het DutFche ArtBKWront ala aan het NVV daar hel 0caond houden en op peil houden der Nede anidMhe arbeiofrknacht aan ons etiee e r l ter goede miiet konien Het Duitsche Aibeodsfpont echter ctat mch voor deze regHj € grootie g MeIijke offers getrooM heeft hriermede tt t k gegeven wan een wel zeer rufm irincht De Ne lerlar AKhe arbeider lm mere w ene arbètd kraoht in de nairArate iBmenwerksfig m l zijn I uitache arbeid kmneraden a£dua is ingezet voor den opbouu wan Eurxïpa kan dit iettoe in dpen binnen rir grtK rvPT ie4d va het eigen VoH waarItoor san zijn el en aard en karakter steed recht kan wedervaren Wtj mo en in de tiian SenMAkte rageUng een uitWeklng zien van Ot poliüek van ge ijk erechtigdtieid met be houd van eigen karakter binnen het kader van t onder Dlutsche leiding staande Europa weika sedert den oorlog Jegens Nedeüand heeft effcMen AANSCHAFFING NIEUWE BOVEN KLEEDING Tegen ihlevering van g edragen goed De handel beschikt nog over eenigen voorraad kleeding in de hoogere prijsklassen Deze iï voor de meeste bevolkingsgroepen van te hoogen prijs om door hen te kunnen worden aangeschaft Teneinde toch alle bevolkingsgroepen nogmaals in de gelegenheid te stellen hun kleedingvoorraad eenigszma te herzien ia wederom een regeling getroffen volgens welke tegen inlevering van gedragen bovenkleeding gelegenheid wordt gegeven nieuwie aan te schaffen Door het Rijksbureau voor de distributie van textielproducten door den handel wordt da rtoe aan een aantal ondernemingen welke over dergelijke kleeding beschikken vergunning verleend kleeding te verkoonen tegen inlevering van in goederajBnt verkeerende gedragen kleewEstukkcn benevens het gebruikelijke aantal vereischte textielpunten verminderd met het hieronder vermelde aantal textielpunten dat voor de gedragen kleeding zal worden vergoed Voor elke in te leveren jas mantel of costuum verkrijgt men het recht zich een nieuw kleedin tuk in een bepaalde prijsklasse aan te schaffen met dien verstand dat voor ingeleverde kiiiderkleedmg alleen kinderkleeding kan worden betrokken terwyl daarentegen voor ingeleverde dameien heerenkleeding dögewenacht ook kinOerkleeding kan wordm gekocht VW de in te lieren kleedingstukken zal per tuk de navolgende punten waaide worden vergoed Jantnu meisje 25 38 19 J5 maiw tot wou lot nen 1 faar wan IS Jaar Winterjassenen mantel 40 Costuums 40 Tweedjassen en mantels 33 35 2 19 Oemisaisons 38 M De bij den handel ingeleverde kle dingstukken worden door dezen onder controle van het Rijksbureau vofr distributie van textielproducten ter be schikking geeteld van de kleedingcomité s Deze zullen t zt de gedragen kleedingstukken kosteloos uitreiken aan de daarvoor in aaomerking komen de personen tegen in mtvangstneming van de bovlostaande puntefiwaarde voor gedragen kleed ing Deze regeling zal binnenkort in wer k g treden Crematie dr ir G L F Philips 1 VILE SPREKERS Dat Je baod tusschen Eindhovefi en den sticljter van het groote Philipsbedryl dr w G L F HiHipi nog niet verbroken was hoewel hy reeds meer daji twmtig jaar geleden de leifing neerlegde bewees de groote belangstelling bij de crematie van zijii stoffelijk overschot Deze geschiedde gistermiddag in hel crematorium op Westervefd en werd a bügewoomd door velen uit het groote bedrijf telvan mgezetenea uit de sted die door zi bedryf groot is geworden Verder waren o a aanwezig prof dr C Zwikker namens den Senaat van de Technische Hoogeschool en ir H de Fouw namens de bedrijfsgroep electrotechnische industrie in dfn Haag Vele sprekers hebben de nag dach tends vaji den overledene geëerd Het eerst sprak ir F J Philips namens de directie die o a zeide dat zyn oom Gerand als ingenieur vao 33 jaren zich m Eindhoven vestigde Hy had toen reeds het een en ander van de wereld gezien hij had gestudeerd in Delft en m het buitenland Met zyn buitengewone eigenschappen is hij met behulp van zijft vader in Eindhoven zyn taak begonnen H j begon gloeilampen te maken toen een groote onderneming Iedereen weet wat het is met ieti nieuws te beginnen GeRrd Philips moest in den beginne alles doen Hy had niemand om iets te vragen Maar na weinig jaren kon hij lampen van goede kwaliteit maken Sprekers vader IS hem toen komen helpen Twee moeilijke karakters diie het niet altijd eens waren maar voor elkander hadden zij slechts lof Gerard Philips was de wetenschappelijke man Er werd hard gewerkt in die dagen Zoo hebben zy gezamenlijk doorgebouwd maar toen I de jaren 1909 en 1910 de kooldraadlamp door de metaaldraadlamp vervangen werd voelde de overledene dat voor opleiding van anderen moest worden gezorgd Spreker schetste uitvoerig het groote levenswerk van den overledene Hij wees er op hoe deze met alle détails van het bedrijf bekend was Toen hij in 1922 het bedrijf verliet telde dit 6 000 arbeiders De heer H Woltersom waarnemend presidentcommissaris sloot zich aan b ij den vorigen spreker Hij zou de figuur van Gerard Philips willen zien als van ee groot Nederlanader Hij heeft op vele gebieden pionierswerk gedaan niet alleCTi in ons land maar ook voor ons land De heer A van Willigen sprak namens de familie van de echtgenoote woorden van dank prof dr ir G Holst bracht hulde aan de nagedachtenis van den stichter van de grootst industrie van Nederland Nog verschillende andere sprekers voerder het woord Met Een vaste burcht is onze God sloot de orga iist de plechtigheid Waarschuwing Onder delen XHti worden belan ï k mededeeltneen gedaan die versta i e menachen ter h rt nemen en er naar handelen maar die dioor domme iichtzinnige of oivvwMvuoordelijke eiewenten gewoonUJk In den wind worden Be agen Zoo ia het niet alleen In het dagelijksche eien maar zoo is Ivet met alleen in het dagelijtasche leeen maar zoo is het ook m de geschiedends der volkeren Hoe vaak werden de Eu ropeesche volkeren en dus ook ons volk gewaar huwd tegen het bolaJewiBme Het resaltaal ia dat nu nog honderdduizenden landgenooten het botejewiane nog zoo erg niet vliwten in plaats van dat zIJ het vx orbeeld vrfgen van de dui er den Nederlsmdsche strijders aan het Ooatlroni en meh aanmelden bij het VrUwiJ Kemlegtoen Nederland Konn innegr cht 22 8 GTaven iage HET OURLOON VOOR SNEEUWRCHMEN De seoretana generaal van Sociale Zaken heeft in een circulaire aan de burgemeesters betreffende het sneeuw ruimen in werkverruiming medegedeeld dat aangezien deze arbeid in uurloon geschi waardoor dos accoordoverschryding onmogelijk is het hein wenschelijk voorkomt het vastgestelde uurloon i 0 30 voor deze werkzaamheden met 10 te verhoogen Afgezien van de eventueel EEN VOORBEELD VOOR VELEN Winterhulp Nederland ontving dezer lagen van den heer F A B te VVag enaar een eitra gift van ƒ 1000 Dergelijke bijdragen ontvangt W H N zooals steeds weer uit de giften pubilraties blijkt gelukkia meermalen Bovengemelde f 1000 zouden dan ook gesoeplijk in de gewone lijst op eenomen kunnen worden ware het liet dat de heer B in een begeleidend ohrljven er op wijst dat hij in ver hand met de huidige weersom vtandig herten een extra gift van f 1000 ter beschikking van de W H N heeft ge iteld Hieruit blijkt wel dat deze bewoner van Was enaar zich het lol van zijn minder met aardsche goede ren bedeelde landgenooten aantrekt De heer B moge dan ook als voorbeeld gesteld worden aan diegenen die zich niet verdiepen in den nood Kan hun langenooten UN GEMEENTE VOLLENHOVB BU beschikking van den secrcttrisgeneraal van Binnenlandaehe Zaken is bepaald dat met ingang van 1 Februari 1942 de gemeenten Stad Vollenhove en Ambt Vollenhve worden samengevoegd tot een nieuwe gemeente welke den naam Vollenhove draagt Tegelijkertijd wordt aan de gemeente Blokzijl het NooraeliJJc gedeelte van de gemeente Ambt Vollcnhove toegevoegd KOKEND WATER GEDRONKEN Een driejarig jongetje van de familie C van P te Oiidenbosch zette in een onbewaakt oogenblik den mond aan een ketel kokend water die op het vuur stond In het St Ignatiusziekenhuis te Breda is et kind aan de bekonien inwendig verwondingen over leden omvattende meer dan 3OO OQ0 objecten In Afdaaling A worden verzeked normole risico s tof SO OOO per objpcl zooóls opstallen n boedels en inventarissen van wooiv n wmkeihulzen boerdenjen e d verder gewossen pao den n vee bossclien enz echter geen fobrieken publieke opslagplaatsen enz Glasichade H Inbegrepen panson e ïït üjl O desgewenscht tot f lOOO mod ta verzekersn Per halfiaar is verichuldqd een voonchothe ftng von ƒ 1 per 1000 verzekerd bedrag Imimmuin 5 1 en bij groot schode een nohef fing zoonoodig tot f4 per ƒ 1000verzekard bedrag Voor Inboedels boven f 20 000 bedraoen de hel lingan over het meerdere esp r 1 30 en ƒ 6 par 1000 Schoda uifkaering binnen 2 moonden no aloop van ieder holfjoor Qn Vraagt inlichtingan bij Uw ASSURANTIE E20fiGEIil Ingez Med B989 5j Tüdelük verkoopverbod damesvilthoeden VAN 1 FEBRUARI T M 15 SEPTEMBER De eerctaris fcneraal van Handel NUveriwid en Scheepvaart maakt itkend dat gedsnnde bet tijdvak vu 1 Febmari t m 15 September 1942 het koopen van daraeariltboedeB door M pnbliek abmed het vcrkeopen en afleveren van étM hoeden aan het pabUek verboden is De commislie Posthutnai GAAT OVER NAAR DEN NEDERLANDSCHEN LANDSTA VD In Maart 1941 heeft de RijkscoT rau ans voor de bezette Nederlandse e ge bieden de vier groote landbouw economische organisaties samengevat onaet voomttersdhap van oud minister Post huma teneinde door een gecorcen treerdie propaganda alle boeren in Nederland op te roepen deel te nemen ut de productieslag Na het tot stand komen van den Nederlandschen Landstand wa rm all vroegere beroeps en stadsorganisatid op landbouwgebied zyn opgegaan was een reorganisatie van dhet werk vsft de commissie Posthuma noodzakeiijz De Rykscommissaris heeft dit tot stand gebracht dow een persoonlull schrijven aan den heer Posthuma waarin hij verklaart dat het werk v n de op 19 Maart 1941 gestichte commissie Posthuma zoodanig zal worden voortgezet dat deze oommissie en haat onderafdeelingen zullen worden opg nomen m d n Nederlandschen Landstand Den heer osthuma wordt derhalve opgedragen de ioopende zaken van zijn commissie met haar onde afdeelingen voor 1 April af te v inkelen en over te dragen aan den I a id j stand en steeds de desbetreffende dee lingen van den Landstand a üe DiS teriasi te verstrekken dat noodig II vpor het voortzetten van het werk De Rykscommissaris dankte mmiodels den heer Posthuma en hy rekert hem als bijzondere vrdienste tot d het onder zijn leiding gelukt i n I vier groote landbouworganisaties n h geheele land samen te brengen tot ge meenschappellijk werk en te brengen tot een enkele vertegenwoordiging vai het landvolk zooaü men dit Maia vmdt io den Nc landschen iMir stand DE KRAL08CIB BBIDB DOOR HET RUK AANGEKOCHT Naar van de zijde van bet departement van Opvoeding Wetenschap Kultuurbescherminc wordt medeftdeeld is de Kraloache heide ter grootte van 327 H A in handen van hel Rijk overgegaan teneinde deze als nstuurmonument te bewaren Het betrrfl hier een onderdeel van de bek n beide gelegen tosscben Dwingelo Jtuinen en Euranig waarin de Vereèniging tot behoud van natuurmonunnenten reeds een reservaat vat 7B Hj4 bezit In den aankoop tqn tevens Kraloër Plassen begrcficn die doo wetensd a q elijke ondcnoekinipm ve maardheid hebben gekregei Zinlooze bombardementen Dat U de hulp die Engeland znn 1 genooten verlcetU Ala nachtelUke Iwrmoordenaart zwfcven de machloefl boven alapende aud en werpen dp wtllet ci r plaatsen hun projectielen uh Daar ia ook een ander aoort hulp D daadwerkelijke hulp aan den men ch ait levenagevaar 1 Doe mee aan deze verleening Helpt de gewonde strud ateunt de Nederlandache ambulance SV uw bHdragc op girorekening SItM Ked r tondachc ambulance Koninginnegracht sCravcfihaga