Goudsche Courant, zaterdag 31 januari 1942

ZATERDAG 31 JANUAk 194 Tf WEER EEN AMERIKAANSCH Verder heeft de opperbevelhebber JTANKSCHIP VERLOREN GEGAAN des morgens 7 uur bericht ontvangen A r k c i e 6K w W iw ni etaiw n K ADMIRAAL KIMMEL TER DOOD VER OORDEELD Rapport der commissie van onderzoek baart opzien Vol ns Japansche berichten zoo meldt de Detit he Ui L NiederL zon admiraal Kimmel de voormalige opperbevelhebber der Amerikaaiuche vloot in OostjAzië door den krijgsraad ter dood ziin veroordeeld De door Roosevelt mgeslelde commissie welker taak het is de oorzaken na te gaan van de catastrofe der Amenkaansche strijdkrachten by Pearl Harbour heeft volgens het genoemde blad het eerste deel van haar conclusies ingediend Hieruit blukt oa dat het gebeurde WfarSchijnluk reeds van beslissende beteekenis is geweest voor den oorlog in den Pacific Ia hst rapport worden admiraal Kunmel en luit gen Short beschuldigd hun pUclit op grove wijze te hebben verwaarloosd en de verantwoordelijkheid voor de nederlaag wordt op hun schouders gelegd doch tevens aldus de D Z blükt uit het rapport de alge meene onbekwaamheid van Washmgton over de geheele linie ATBLETIRK È Groote opleving in Züid Hollandsche athletiek LEDENTAL VERDUHBELD Van de hand van den secretaris penningmeester onzen staïigenoot B Wirtz IS verschenen het jaarverslag 1941 van het district Zuid HoUand der Nederlandsche AthletiekUnie een verslag dat een opgewekt en optimistisch geluld laat hooren en vertelt van een groote oplevmg na teruggang smda 1933 Het jaar IIMI Vas voor het district Zuid Holland too schrijft de samen teller een tecord jaar en kenmerkte tich door een ongekende belangstelling voor de mooie athleliekaport Als hoogtepunten noemt de heer Wirtz ea 100 iSct ledenwinst een vdordeelig aaldo van f 236 93 een kapitaal rekening met ƒ 772 66 uitstekende wed trydorganisatie geweldige belangstelling wowel van de zyde der athleten i Tweetal il r m J f l L Pf l feois te Gouda en ds TWEEDE BLAD Recfaw gymxMtbjan benoemd OB a mXLKCMA Met fncanc van e nader t bepalen datim heeft de biiMemeester de neer E A A Uera benottnd tot rector van het stedelijk gymnatf utn alhier dr H Hielkenoa leeraar aan het nieuw Ijrcerim te BlMhoven ONZE BIOSCOPEN Schouwburg Bioscoop HKT VLAMMENDE WOUD De film Het vlammende woud Toert hoog in de bergen waar sneeuw de toppen bedekt en de natuur in al iaar gJootachheid en stilte heerscht Daar taat m alle eenzaamheid temidden van dichte wouden met hoogt r ïende atanunen het houtvestershuis waar het vnendeUike bergvolkje in jn typische kleedu het wejk van allen dn doet en zi h s avonds verzamelt om er in gemoedelijke sfeer te in en en te dansen Deze choone omgeving heeft de landvont uitgekozen om er vacantie te fenieten doelt hij gaat er incognito heen als vijend van den eigenaar en dat valt hem gemakkelijk want de landheer ia er nog nooit geweest en men kent hem niet Men mageden fportieven opgcwekten gast graag maar In heel wat mindere mate gaat d ymnathie uit naar den arroganten kamerdienaar een vervelend ieer ehap die er den stokebrand speelt hetgeen er ten slotte toe leidt dat hij lijn trekken thuis krijct Daar in de bergan woont ook in haar alpenhut de blijmoedige schildersdochter en het ligt voor de hand dat tmsrhen de twee Jonge menschen een Idylle ontataat die zich tot een liefde ontwikkelt In deze romant ek dringt 7ich de JaIou7ie de boerenkmecht die z n zinnen op h t meiije peret heeft manr z n gevoelens niet beantwoord krtigt Zuri driften leiden hem tot de daad wnaraan dit hoofdinummer van deze week in de S chouwburg Bioscoop t n titel ontleent h i zwaait den brandfikkpl m het bosch en Wfldra knetteren over groote oppervlakte de tammen en grimt het vuur met felle krecht om rich heen Waarmede de rnlorent een spannend en tevens gplykkig slot kriiet want het melske zit midden hi de Vlnmmenzee en men befr tot dat er moedige mannen op uittrpkken om hear te redden Het wordt een moelJi ke tocht lanes itcile rotiw inH n maar de beloonine vergoedt alles twee geluk ige WiVken vin ton elka D stopro Paul Richter en de hupse Hnfi ii VnntPcV vervvil Ti de hoofd rol m In deze romantiwhe rolnrf nt ooraf nan de ionrjisals eer fijjti Een fantisie In steen die langs Imposante gebouwen van moderne bo JwVun st Vn Dii t chland voert en een aaidipe vanété f lm aJopb geleerd oud gekend S v d Kraats FX 1 TPN NFPFFf Alwn snpr HANDEL rOFRESP0NDFNTrE Do hecrpii P A Boom en G t ohiim alhier slaagden voor he + practnkdiploma Nederland che Handelscorrespondientie van de Nederlandsche Associatie voor PractIjk examens SPORT imenwerkmg m bestuur en commissies en de aanwinst van acht vereenigm£en waaronder K B O te Gouda Per 31 December 1941 waren ingefohreven 32 vereenigingen met 1717 kden vorig jaar 24 met 892 waarvBn 178 72 dames 970 607 heeren 83 D meisjes en 489 172 jongens Daarvan telde de ïoudscbe Arthletwk Commissie 318 vj 95 leden Wat de wedstrijdvcrricht ngen betreft komt in den compctitiestand Zuid Holland met veertien vereenigin fen A A V 36 te AIph i a d Run voor all achtste met 11958 pnt Vires et Otentas te Gouda als elfde met 10590 pnt en AchiUes te Gouda als twaalfde met 10518 pnt De kampioen S VV te Schiedam haji 14312 pnt Op de lijst van kampioenen 1941 vmn het district Zu d Holland kwomen de namen voor van dna leden van Viiee t Celent8s bh de heeren A de Ruyter op de 6000 M in 16 min 10 2 sec bU d dames S v d Meer op het verspnn fen met 527 en bij de jongens tot en ttet 18 Jaar K v n Wilgen op het v pringen met 4 92V4 B Yonnua ntOaRAMMA WEEK GESCBOVEN De wedstrijden voor morgen van den ÏWerlandsc Kn Voetbalbond en Afdeem $ Gouda zlJn afgelast on op 8 Febr opnieuw vuttetteld ZOET ROGGEBROOD GEBR TEN HOEVE ROfTiROAM TE 104 27 DIN HAAG rtl 333298 Ingez Med Q 511 21 fLAATSELIJK KiEÜWS Bergambacht CrrVOERINQ NüT EN GENOEGEN In hotel t Cerlniin is een uitvoering gegeven dool de zangvereenigmg Jfut en Genoegen Voor de pauze wefd een gevarieerd zangprogramma gegeven daarna werd de klucht Een raar stelletje menschen opgevoerd De uitvoering welke zeer druk werd bezocht kan alleszins geslaagd geiJöemd worden DANKBARE TELEFOOÉGEBRUIREBS Namens de tel oon ah6nné s In deze gemeente is aal mej 7de wed J de jfong kantoorhoijoster der PTT een geschenk onder couvert overhandipd uit erkentelykheid v jr de ondervonden medewerking voordat de telefoon geautomatiseerd wetd STEU inAUDE Tegen een steuimrekker die reeds gtruimen tajd inlipmsten verzwegen bad IS procesverbaal epgentaakt wegens valsehh d in geschrifte PREOIKBEfCRtEN VOOR ZONDAG Ncd HeAr Kerk 10 30 u v m en 2 30 u n m ds Bieshaar an s Gravenhage Geref Kerk 10 uivm en 3 u n mds rerhaak Uitgetredenen Ned Herv Kerk 10 u vm en3u nm ds Gnsnigt van Goi ♦ ricerk a d I fssel GEVOLGEN VAN DE KOUDE De E H B O heef f verschillende malen hulp verleend lian mensci cr die door de koude bevangen waren of be vroren lichaamscelen hadden SCHOLEN GESLOTEN In verband met dem beperkten kolen voorraad en de groAe koude zijn de openbare en de RK school tot nader order geEloten DORP ZONDER WATER Door de vorst is een defect aan de waterleiding ontstaai die de kon vai de gemeente alsme den Parallelweg van water voorziet Het personeel der waterleiding heeft llcs gedaan dit Auvel zoo sj edig mogelijk op te heffen maar toch kon niet voorkomen worden dat er geruimen t d geen toevoer van water was Gouderak ONDERWIJZER IN HET PRACTISCH HOEFBfeSLAG l Op het He Utrecht aan het Instituut oor Jloeïkunde gehouden examen behaalde de heer C J de Bruyn alhier het diploma a s onderwijzer in het piactisch hoef beslag PREDIKBEURTEN Ned Herv Kerk v Vliet 2 30 u n m OOR ZONDAG uur v m Ds J em Hoesten Door het gebruik van Hoestival verdwijnt Uw hoest geheel en al Hoestival Wat Mijnhardt maakt is goed Flacon 90 et Bli Apotb en Drogisten Ing Med O 581 S KHK EN SCHOOL Dordrecht ds A de T Dorresteyn t Opheusden BENOEMING TOT SCHOOLHOOFDTE ELBURa Onze oud stadgenoot de heer C Eegdeman onderwyzer te Alphen a d Rtjn is benoemd tot hoofd der openbare lagere school te Elburg ADOLPHUS Mannen zonder vrees Nederlanders Ook uw Vaderland is ai gevaarHelpt medr het Bolsjewisme te vermetigai do Jr dienst te nemen bdde Waffen S S Voor aanmeldmg en inUehtirtg n wende men zich lotde Wajtten S S Stadshouderslaaft 32 Den Haag Fellmga Peters BUITENLAND DUITSCHLAND STRIJD VOOR EUROPA Voortdurende gevechtsactie aan het Oostelijk front Zoo ia b v kort voor het beglii van den aanval die tot het verlies van vier slagsehepen leidde een doikbootnet voor Pearl Harbour verwijderd om twee Nootd Amerikaansche mllnenvegers door te laten een maatregel die korten tfjd daarna de Japansche duikbooten In staat heeft gesteld de haven binnen te drmgen Het opperbevel V4n de Duitsche weermacht maakt bekend Aan het Oostelijke front voortdurende gevechtsactie Oa de Faroer eilanden en aan de Noordoostkust van Schotland hebben gevechtsvliegtuigen havenwerken en ravitaiUeer ngsbedrijven gebombardeerd Voor de Zuidwestkust van Engeland heeft de luchtmacht een koopvaardijsohip van 4000 brt tot zmken gefiracht Duitsöie gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers heboen Britschc coloijnes voertuigen bij Barce en Oostelijk SoUotm alsmede m het woesJun gebied van Cyrenaica vernietigd Bij luchtaanvallen op de haven van Tobroek werden bomtreffers geplaatst op havenwerken en lu htdoeistellmgen Vliegvelden op het eiland Malta werden door ge vechtsvUegers overdag en des nachts met bommen bestookt van eea gevecht tuschen Amerikaansche torpedojagers en Japansche duikbo4 tin en nochtans verzuimd alarm te maken zoodat de Amerikanen volkomen onvoorbereid waren ioen eenige minuten later de Japa he luclltaanval plaats bad Ben Amerikitansche post had de Japansche luchtvloot reeds om 7 uur op ca 250 km afstand van Pearl Harbour ontdekt maar hij had 18 mmaten noodig g had om den dienstdoenden officier te bereiken wiens conclusie was dat het vliegtuigen der Ver Staten waren Naar aaniciding van het sensatioBee e resultaat v an de eerste onderzoe kingen meldt de benchtg ver van het Spaansche agentschap Ife uit New York Gebleken is dat de generale staf van Hawaii op 16 October door Washington op het groote gevaar voor een Japanschen aanval is attent gemaakt In weerwil aaarvan korden de Japanners de AmenkaarSthe vloot verrassen De commissie heeft geconstateerd dat op 7 December des morgens 88 procent van alle strijdkrachten op Hawaii m d eijst was De oorzaak van het feit dat een plots jJmge aanval met kon worden afgeslagen moet wor den gezocht in de omstandigheid dat iet systeem van Washington met zyn voortdurende mutaues m de leiding geen straffe coördinatie der eenheden mogelijk maakt zoodat men dag en nacht op ledA gevaar is voorbereid Bovendien is de geheele weermacht der Ver Staten ais met een net van bureaucratie o verdekt dat het snel uitcocreo van besluiten tegenhoudt TJegenover deze gebreken stond dat er m de Japansche marine slechts één commandeerende instanties was welke door een enkel woord de geheele oorlogsmachine m beweging ette Tekenend vopr het slecnt fuMtionneeren van den NoordAmenkaan schen bericht endienst is o a dat een telegrafische waarschuwmg door de regeermg te Washington verzonden pas de plaats van bestemming bereikte toen de catastrofe reeds v as gebeurd Overigens kan ook nt nog get n Amerikaan zich voortellen dat het loi der machtige Amerikaa ische vloot afhimiKeajk kan zijn van de snelheid der verzending van een telegram De verovering an Benghazi ENGEISSCHEN KONDEN NIET MEER ONTSNAPPEN Over de inneming van Benghazi verneemt het D N B nog de volgende bijzonderheden Onder de persoonlijke leiding van den opperbevelhebber Generalüberst Rommel rukten de Du lsch Itïliaansche troejjen op 28 Januari des avonds in weerwil van het slechte weer en de moeiluke terrem CopyrlgU N V Bottud auct Nl uw Oi l U4I Cadeau sigaar gesteldheid van het Zuiden en Zuid westen komend tot aan den NoondelUk n rand van de stad op Oelljkttldig werd de Via Balbo ten Noordioosten van Benghazi afgesloten zoodat Je in de stad geconcentreerde vitandelljke strijdkrachten niet meer konden ontsnappe Alle pogigen van de ingesloten Britten om tijdens den nacht door de omsingeling hc n te komen mislukten Op 29 Januari drongen de Duit chItalisanscihe troepen de stad buinen In de En elsche pers komt duidelijkde diepe neerslachttigheid der Engelsche openbare meenrnj t uitdnikkmg met betrekking tot den zwaren tegenslag m Noor l Afrika De Engelstfte openbare meening is blijkbaar dieper getroffen door den nieuwen opmarsch van RomrSel dan door de gebeurtenissen in Dost Azië Er valt inde openbare me4 g een groote ongerustheid te bespeuren ten aanzien vande komende plannen van generaalRommel meldt het AN P uit Stockholm Uitzonderingstoestand in Ierland AMEBIKAANSCH INGRIJPEN IN lERSCHE KWESTIE Volgens een berrtfht van den zender Athlone ia in ïhre de uitzonderingstoestand afgekonfligd In verband ra ft het protest van de Va era tegen de landing van Amerikaansche troepen in Nöord Ierland schrijft deWashingtonPostoa De Ver Staten zouden wellicht oens bemiddelend kunnen optreden in den strijd om het probleem Nocffd Ierlaud een strijd die nopit door Engeland en Ierland alleen kan worden beslecht De Amerikaansche marinebegrooting NOG MILLIARD ÉRBM Roosevelt heeft naar de Bntsche berichtendaaiet méWt het Congres verzocht boven het reeds goedgekeurderecordcrediet voor de marine nog eenbedrag van zes milbard dollu tevoteeren Het Amerikaansche ministerie van Marme heeft medegedeeld dat het tankschip Rochester van 6836 brt door een vyande ijke dui booVv or de Atlantische kusrt getfirpedeeiC en opgegeven IS Een overlevende i opgepikt en aan land gebracht Hoe betaaft U de luisterbijdrage voor de radio Doe het over de giro in vier of twee termijnen of nog beter ineens voor het geheele jaar Het groote voordeel Is dat U dan aan hei eind van dit jaar uw luistervergunning voor 1943 thuis gezonden krijgt en dus niet naar een posttnrtchting behoeft te gaan om haar te halen H l gironummer Is 400200 StaaUbedrijf der P T T j Gravenhage Ingez Med U 572 39 DISTRIBUTiENIEUWS Nog nieuwe brandstofbonnen ER STAAT NOG NIETS DEriNITIEF VAST De secretaris generaal van Handel Njjverheid en Scheepvaart maakt het volgende bekend inzake de distributie van vaste biandstoffen Het feit dat de laatst aangewezen bonnen 13 h k en 17 hk van de bonkaarlen J k en ii cv tot en met 28 c vvan de bonkanrt 1 zijn geldig verklaard tot en met JO April as heeftnaar is gebleken den indruk gewektdat voor het stookseizoen liMl 1 14 geen nieuwe bonnen voor vaiste b aim stoffen meer geldif zouden woidcnveiklnard De vermelding van dendatum 30 April 1942 beteekent evenwel slechts jjat op de thans geldi rverklaarde bonnen tot lO April 194 brandstoften mogen worden verkochten dat leze bonnin na dich datumongeldig zijn en iiiHt meer vo r hikoopen van vaste brai dstorfeii moge iwor II ii gebruikt Over de aanwijzing van n oiivvn lioii nen voor dit stookseizoen staat Ihan noK niets definitief ast In verbanil hiermede zullen onitierft de e aange legenheid te zijner tijd nog nadeie ineded lingen worden gepuhlireeni Verlenging aardappel bonnen De secretaris generaal van Landbouw en Visschery maakt bekend dal de Keldigheid duur var de met 06a en 06b gemerkte bonnen der aard Wl pldistributiebonkaart is verlengd 0 r bstls bsliandsling i onllsr de wdl eant fljnL trarfktriieeran onf dris moal daag n AKKIRTJE i m AKKERTJES bevorderen tJn zeertie het iwsslen gaan d koorts logon vsrdrijven hat llendlg pünlijks gsvSJ n besirijdsn ds Infsctia AKKERTJES xii bero md om hun snails uitttakends jwprking Vaak nagemaakt maar nog nooii geëvenaard Op elk AKKERTJE tlaat t AKKER mark Uw garantitf MKEKTJÊS toten pljnan lioofdpl n nar dagsm Ingez Med O 577 31 tot en met Zaterdag 7 Februari a s De bovenbedoelde maatregel houdt verband roet het leit dat in verband met plaatselijke transportbezwaren niet alle kleinhandelaren m aardappe len deze week ui staat zijn geweest d hun klanten te tjedienen Honden en kattenbrood Het Rijksbureau voor de voedsek voomeni g jn oorlogst d maakt bekend dat voor de penode van 1 t m 28 F oruan 1 942 op botl 19 van de voe deritaart voor honden verkrijgbaar wordt gesteld Voor honden van groep 1 10 kg hondeubroodj Voor honden van git ep 2 1 10 kg hondenbroodj Voor honden van groep 3 8 kg hondenbrood Voor honden van groep 4 j 5 kg hondenbrood Voor honden van groep 5 4 kg hondefibrood Voor honden van groep 6 3 kg hondenbrood Op bon 19 van de voederkaart voor k tten wordt voor dezelfde periode 1 4 kg kattenbrood verkrygbaar geste d Na 28 Februari 1942 zljri de borjiea no 19 van vorenbedoelde kaarten ongeldig Zij mogen nadien met maet worden aar genomen RADIONIEUWS ZfMidac 1 Februari HILVERSUM L 415 5 At 8 00 GramofooTumuziek 8 15 De sin van het boer rUr 8 30 Gra mofoonmuziek 9 00 BNO N uwiii enchten 9 15 Voor de ieu£ J 915 CaTnofoormnjriek 10 30 Weenseh Phl i armonisch 0k st opn U3D Omroep JeufdÏDOor 12 00 Frans Woirters en zijn orkest 12 40 Het Q t5rt e VoIksKmoert 14 00 Ot HerdTiks en iijn orkest 14 40 Aixordeoiv 7 ereenJfing Door Vriendschap VereenigtT 15 00 Rad atooneel 15 Das M meln WletV Radttopotpmirrt 17 00 Zondasm ddfli c bar t 17 43 Viola da gatnin en davedmbe 18 30 Sport vwn d n da Ifl 50 Gramofoonmuetek 19 00 Actueel halfuur 19 30 Heinz RühmanoprT g 9mra SO 00 Gramofooïimuxlek Vatirf 30 Ifl leen voor de R di Centrale die overeen Ujnv er binding met de dudJo beschikken 30 19 Anvusetnertoorkeet solist en De UchttTioety opn Jl 46 BNO Nieuwsberlchteaas 00 M 00 Orwnotoormnttlek RILTERSÜM n Ml S M 8 00 Grarnofoonmunek 9 OO BNO Njeinwbfc richten 9 15 Vroegdïenet 10 16 Zondagmorgen zontker orgen 1130 Gevraaipde plarten 12 01 Cyclus TwtJfel en Geloof grpl IE Ifi Ofgelooncert 18 45 BNO Nieuws en economi adhe berichten 13 00 Gramofoonfnu iek 13 08 NWer andsch Ve bond voor Sbbetnmde WH en wat waren onze voorouders 13 30 De M lodtsten en allcte HOONedertentlectieschTfj x rrs spreken ovei iïen Vjerk 14 30 ConcertEebouwor es + solisten ToonkunstJwtM Am serdamsch A Cappeltelroor Bel Canto I de KomnJclilfce Oratorium V eeni in r cj IJ 55 Grwnofoormuï 18 15 Concertgebouworkest en solider 16 00 Causerie De go bellnkunet van J F Semev 1615 Darerruxiek vaar Ifi tot heden 17 00 Duiteriie ta etiTsus 17 25 Gramofoonmuzlek l 30 Poezi 17 46 BNO Nieuw sberichter en sportirt a gen ie 00 Ramblers 18 30 On Kederlar whe tAalelub 19 OO BNO Nïeuw er1cbt n 1Ö20 Zanfi met piiïnobegeleldilng en pianosoU 19 4A De spiei van de w ek 30 00 Zan met planobege eidlng opn 1 Vanaf 30 IS af e 00 dp Radjo Centrales He over e n Hifl MaandsK 2 Pebrtuu t HILVERSUM L 415 5 M 715 Gramofoormuz 7 45 Ochtendgymnastjek 7 55 Gramofoonmuz 8 20 Ochtendgymnastiek 8J0 BNO Nieuwsberichten 8 46 Gratnofoonmtmek 9 15 Voor de huls TOUTV 9 30 Gram foomnuziek 1100 Voor de kleuters 11 Gerard Lebon en üjn orkiest 12 00 Fhrt plano en gTamofootimutlek 1 40 Almanak 13 46 BNO NieuwiM en ecom mlsche berich ten 13 OO Practische wenken aan boer e tuinder 13 15 Sep etconcert 13 40 Zan Vrou wenkooT en atrijkorkeat opn 14 00 Orl fJWiUy Eberle 14 40 GTamof K ninu2i€k l wVoor de vrouw 16 46 GramofoonmuTieic 00 0 dsdienBtige lezing 16 30 Fagot enpiano 16 46 Voor de jeugd 17 16 BNONieuwseconom i iche en beursbericht en 30 Roemeenach orkes t Grcgor Serban If WLancfcnans Lust 18 30 R ïmtolcis ISÖO Ac i fwifuur W30 Omroep Symphofiie Orkest poaatiït Van l 2015 alleen voor de Radiotentrales dje over een lljnv rbdndirp me de studio beschik ken 20 25 GramoffMir i uï 30 45 On roep S mphonJ orkest 2130 G a mofoonmuziek 3 43 BNO Nicuwsb ncht t 22 00 24 00 Gramofoonnwziek niLVGRStJM U S8U M 7 15 45 Zlc HUversura 1 8 46 Gramoloonmuzjek 10 00 Morgen wijding 1015 ÜKgelcon oen 10 40 Diltribu tieperikelen 1 W0 Cel en plano 11 30 Reportage II 40 Karovoojrdacht 12 00 Ensembl Rentmeestrr 12 49 BNO Nieuws en economische berich cj 13 05 Omroeporkest en gra nofo mmu7 k Uw Zang met pianobegoleldiRg en gramofooflmuziek 14 45 Graniofoonmuziek 15 4S Voordracht 16 00 Romapoers en 5 st 16 46 uit het iand ti de Inca s muzikaal prog i ma 1715 BNO Nisöws economische e ViiTsbcrichten nSpZarg met pianobe f cMng 18 00 Amue n rf krst soüst en pifi pel 18 ÖO BNO T l ch praa+je 19UfcBN0 NlföwsberKhten 20 Of to Hendriks en 10 orkest Vanaf SO Ifi a k n voor de R centrales die over e n Mlnvorblnding m Studio beschlkkc n 90 15 Orgelconcert f zarjg 20 45 MpziV flle irtualitelten vtt week 2100 Vroo ijk progrartftna e o 7 BNO Ni wsberlchtcn 22 00 Gramoloonn 22 10 32 IS AvondwUdlne