Goudsche Courant, zaterdag 31 januari 1942

EERSTE BLAD ZATERDAG 31 JANVARl MEMORANDUM VAN FIRMA S EN HANDELSMERKEN etduk Uw oadwiit bdetne AFE EN WINKEL INSIALIATIES wie rgt dot de nai ii van zijn zaok onderneminB of artikel telkens weer dnder de aandacht wórdt j 8 bFacht ook in tijden dot leveringen niet mogelijk j zijn of niet vlot kunnen geschieden versterkt zijn goodwill Pas op dot men U niet vergeet Voor phasing von Uwe gootlwlli annence In apedaion vorm in des rubriek voratrekken wi U floamo inlIcMfaigon cmm eni burpoui Markt 3l 0ewci fwlof 3743 Uit een dacboek 1895 a ea ttcft het m telkeninale lioexeer Uf vaa mX im manael ke gezindlieid weet blijk m gcveg 19 een mniit eren delicaul il welgekofea Nog denk ik aaa Ue ééat Tltmmeod roode aCuncUa dia li eigeahaodig voor mij plukte in de Hanjetie Ea au vandaag weer hoe oa t H ja maken de heerlijkheden van De Heer waarmede ik al vroeg werd verrast Afo 1 Km dl DagpotkilaaJja mt 189J fffuMami ttntmdt dm altudm naam Di Hm Ai ütt hritmtriitg aan u bmltn t $ btt togmtltk daar ü waanf MTW B nioMt M Buatiti witr vtUfi nrinfgiaar xhüm xfn BISCUIT IN CMOCOLADBfABKIBKEN G S82 120 Had tl tUuu UHS UH andu M dcl7 K LIEDÜKMT L TtCNDEWECSOCOUPA MUISHOUDEL JKE ARTtKELEn aLAS POIlCELEirf MftDEMAK Assurooilickantoor ACCOSIJN ICATTaiSINCEL92C0UI A TCL 9 1 51 W CECN GKHOoe i76b tUlcuiMkituhnq t2 S660 smssssssmsa BC I im N V DE GOUDSCHE 5T00MBLEEKERU TURFSINÜEL2S TELEF £ 600 GOUDA PIET BREEK éèA L£IWCC61C0UIU N V RÉEDERU BEU5EL A C VAN tJER GARb£N j GEREGELDE DIENSTEN ROTTERDAM UTRCCWT DÊNMAAt DELFT LEIDEN TEL3I52 3I6I t J X Twut dUJSx Kleedingbedrqvco voor alle Heerenen Kibderkieeding ijk 1 ééi Laat dan Uw oude hoed Mffy STENClLVERKf a 5 a e Menmifh 6c r f pac p = m m deo HEOYEL SCHRIJFMACHINEHANDEL ATENCILINRICHTIN8 TELEF tm BOUDA Te koop gevraagd aénige MilMeisbniiswoningeo Br no O 331 bur v d blad 8 Te koop aangeboden STDDIEPIANO i ƒ 80 Biauwatnwt 14 DE KWARTJES RUBRIEK eiken Zaterdag plaatsen wU In de Éwartjee rabrlek kleine adver tenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregela 0 2S elke regel meer 10 cent bif foendtbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhooging Bewumununer 8 cent extra Inzending tot VrUdagimiddap 2 uur Brieven tannen AIXKEN worden afgehaald eiketi dag van t ar Zaterdags van 1 nar O 985 35 VOOR ARFUMERIÉEN Byotorieén 1 Adi rivan Maaren WIJPSTRAAT13 ém aoo0do s 1 Maison Jofianna Markt 70 Gouda naast politiebür 0580 50 1 j Handelafcontoor te Gouda vfaagt voor spoedige Indiensttreding een ervaren Kantoorbediende j MXk een Steno Typist Brieven met volledige inlichtingen en verlangd salaris onder no G ó02 bjureau van dit blad 20 VOOR IEDER INWONER VAN eOUDA EN BREEDE OMGEVING de Gam nton van Krimpenerwaard Zuidplospolder Riinstreek is d Goudsche Courant Mit aangew z n dagblad voor i d r gezin Het pubjiciteitsorgaan voor eiken adverteerder dat eiken avond duizenden gezinnen bereikt H beat verzorgde nieuws uit Gouda en omgeving Wie zlcii nog niet aboilneerde doe dit thaiul De abonnementsprijs bedraagt plken avond aan huis bezgrgd in Gtonda 2 38 per kwartaal f 0 78 per maand of 18 centper veek bidten Gouda Mi o ue agenten per kwartaalf 136 per maand t9 n en 19 cent per week bH veoroitbetaUng Abonnementen woiden aangenomen aan liet dureau te Gouda Markt 81 Teief 2745 bO den lieer W r Steenbergen de Lange van Wijagaardenstraat 10 door onze beoorgers en bij de agentoi buit Gouda UROAMBACHI J de Bruin Boeitli en Adv Bur Ho rfd3traat C 171 GODOBUK A Verboom Smitwrtraat 34 ftAMnUBMm J U de Qft t v AikalMnét C IMl MOOBOBECT W de Wit Stevtoatraat 10 gW JWttUOUtK a d UBSkLrM Groenendijk DorpeJr Vr 2SS55L Boekhandel 1 J IttüWM S Slawendel Ba dfaaiawcg B 77 9 Kerenburt Votfrfaven 1 8TOLW UK Joh de Borat Bovettei B 8S Ï HiïSFT TUlemaij Nesaa 41 B MKOOr C A Straver faunakadt 47 MOKRCAPELLR Jac van Mtrie Jidiapaatraat UI ornclcele pakUeatto van h t Departement van Landbouwen Vlsscherti AANVRAGEN RACHTRNS HET BEURIJFSVERGimNENOBN BESLUIT IMl Het Rl ksbureau voor de Voedsalvoorziening in OorkiésttJd maakt het volgende bekend Eenigen tijd geleden Ib medegedeeld dat voor elks aanvrat krachtens hat bedrijfsvergunnmgenbesluit iMl een iïedrag van 1 moest worden gestort Aang zien gebleken ia dat deze pubHcatle aanleiding heeft gegeven lot m verstand wordt er op gewezen dat uitsluitend die bedrijven welke na 19 December IMI een fteargftvergunnlng hebbon aangevraa ïd of voornemenB zijn aan te vragen en bedrag van vUf gulden vemchuidifd zUn hetgeen gestort moet worden op poatglroreke nlng no 241800 vaa bat BUksbure p voor de Voedselvoora eninf In Oorlogstijd afdeeltng bwrUfsvergunnln g n Zeekant 35 te a Gravenhage Volledigheidshalve wordt er de aandacht op nevestigd dat het bedrij£s vergunnlngenbeslult IMl uitsluitend van toepassing is 0 industriaele en groothandelsbedrijvfff en dat een t edrtifsvergunnlng yei nccfat Is voor het a vestigen van MB indusirteel badrjljf Gevraagd een net JONOIMEISJI als iiulp in de hïlishoudiiig van 9 4 Vrijdag S uttr Zondags vrij Adres Burg Martenasingel 67 Te koop OOED FOSNDIS Br no 174 bur v d blad Aangeboden ongem tn EN SLAAPKAlWEe desgew met gabnuk van keuken Aan B Martenasingel Br no 173 bur v d blad HUISHOVDSTEB Bij een alleenwopeq le ruim ÜO jarige Heer Br no 176 bureau van dH blad Te knop jf Moderne blauwe kinderwagen Tevens compl wieg commode en iiitiet Br no 17T bur v d blad Te koop PIck ap met 23 vatf de nieuwste platen Prü 60 Te bevragen Karte Kaam 193 MEISJE GKVBAAGD Zellstandig kunnende werken i V d Wouden Koekoekplein 8 Te koop gevraagd OUDE FnniSEN OF ZONDE BANDIN efcanijder Gouwe 8 KINDEBFDLM AFrABAAT te koop tl Reigerstraat W Friasa F N RMMiiywMfi te koop J SnoUstraat ven aen induatriaal b uitbreidenbedrUf c overgaan tot het fabrlceeren vangoederen welke op S8 Juni IMlniet tot de normale in het bedrUfvoortgebrachte of bewerkte goed Tvn twhoorden nieuwe goederen d vestigen van et n handelabedrtlf e overgaan tot het verhandelen van andere goederen dan op 28 Juni IMl m het algemeen in oortgeiyke beflrUven werden verhandeld Deta pnbUcatle heeft uiUIiUtend ba trekking op bedrijven welke cieh bewegen op et geMed van de voedsclTOonlenlaK 6606 ProTlnelala pabUcatla van het Departement vah Landbouw en VisscherU AANoim te dorn door STKOOPERSERS De Provlncftle Inkoopcentra Ie van Akkerbouwproducten voor Zuid Hol Uind brengt tar kennis van de stroopersert In deze provincie dat een Inventarisatie van bedrijven zal worden gehouden waaronder ook hun bedrijf vah Strooporsers worden daarom verzocht zich BChrlfteltjk tot de Provinciale Inkoopcentral te wenden welke Centi ale hun dan een circulaire bevattende een vragenlijst Inzake da Voor direct gevraaed een MEISJE Aanmelden Joutiertstraat 106 Te keop t p I et n laar sn I en II en 1 p kinderschoenen m 26 Pretoriaplem 48 Flinke Dagdienstbode gevraagd of bulp in de huishouding Pension Broer Nieuwe Vaart 1 NETTE DIENSTBODE gevraagd Mevr Groenendijk L Tiendeweg 58 Sdioeniflakersleerling gevraagd leeftijd 14 16 jaar J SWABT Boschti eg 60 Te Icoop een z g a n KINDEI AGBN Wilhelm kade 1 Waddinxveen Ver V Vrijs Ned iBervomiden Zondag ajr v m 10 30 u spreekt in de Kleine Kerk aan de Peperstraat 128 Dr NleoMta Bruining van Den Haag X Te koof i pr Btaat 46 46 met Bieuw ondei werl Joh Muurling Doelestnart 10 t l 3780 f hMF een flinke goed onderiMUdien BDBOEKWONINa in tweeCn l 4woond Gelegen in het centrum der stad ai no 194 Insreau wn dit blad T idsep een soliede ruime Arbeidi swsaiag gelegen in het sTsds I JCorte Akkeren Br a UW burspt van dit Uad OHIciMl pnklitMI v n het Departement v n Landbouw en Vlsscher AANVRAGEN NIEUWE TUINBOUW TKBLTvaRGUNNINa EV OVEBOBACBT TUIKBOÜWTFELIrf VKBOUNNINO De Nederlandsche Groentm ca Fruitcentrale ui i GravenhaKe mjikt btkend dat met Injjanff van 1 Ffbi uart 1942 geen aanvragen tot het vtrkrygen van een nieuwe tulnbouwiceiu vergunning o overdracht van Icfllvergunning In behandeling ïullen worden genomen Ee uitzondering kan worden gamaakt voor die genim welk verband nouden mft bttsondere omstandigheden zooals algeheele b drlj f overdrachten itertgevallrn mdergelijke 63B1 li gegcvena 41e in verband mat dau Invtntarlaatla bekend dienen te woróxsn zal do i toekomen Hooipcraeni die tevens stroo persen valten hier ook onder Houders nn dorschmachines waaraditer een itroopers la opgesteld behoeven zieh niet tot de Provinciale Jnkoopcentrale van Akkerbouwproducten te wenden indien t reeds rechtstreeks aen circulaire fn deac ontvingen Voor de goede orde wüst de Provinciate Inkoopeen tra Ie van Akkerbouwproducten er op dat men volgens artikel 2 sub 2 van het Voedselvoorzienlngabeshilt verplicht Is de gevraagde tnUelitIngen te verstrekken Aanvragen tot he verkrijgen van bedoelde vragenlijst adreiraeere men aan de Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten voor ZuidHolland AM Inventarisatie Anna Paulownastraa 22 s Gravenhage 8592 32 GEVRAAGD PaMüisopperÉkte S0x7üM Tevens te koop gevraagd toll iiiet geiicbtefl Br No O 613 bur v d blad iQ VERLOREN Glacé meisjeshandaehoMi verm op t ijs FluweelensingeL Veft terug te liezorgen tegen bel Zeugestraat M Baekliindedl O v LEEUWEN Een goed onderhouden HUISORGEL te koop gevraagd Bneven m prijsopgibf enz aan J Sakes Overtoom 267 Ainst daio Turfaingei 73 Het betere adres voor tnliinden van alle soorten boeken Jaargangen en muziek Fest s egelvw ia meBBgen te koop Te buur vraag l VUf SUIS 30 p nuid Br no 126 bur V d blad gevraagd Postzegelliandel K Siegt Lange Timdeweg T VEBLOBEN rwartieeren tasch met Vacantiebonnen Terug te beS rgen tegen belooning bij T W Kraan Noordkade 171 Waddinxveen VERKOOPHUIS Doeicstrsat W tel 33M In en verkoop van AnUekrf en Hodenie Meubilaire Goederen Verrekijkers Microscopen enz Motorrijwielen te koop gevraagd D K W enz Aanbiedingen A Broer Utrecht L Elisabeth itr 8 Te koop gevraagd heele Hulten f keiMdöu en bovenluüsen Aanbiednigen A Broer Utrecht L Elisabethstraat 8 HUWELIJK Suesesvolle bemiddeling voor alle rangen standen en leeftijden Uitgebr relaties door geheel Nederland Inl schrift en mondeling Biireau Holland Admiralengracht 219 Amaterdam W Gevraagd een flinke DIENSTBODE Adres Cratwthpark 36 A 1 vooTkomende gebreken aan Industrieen Naaimacn nes worden vakkundig hersteld door TH RiCKEN ZsutmsRstrsst 4 BSuA Uw adres voor Cartonplaten in verschillenae dikten Jan Postmus jOaam 142 Teief 3720 Abonnement ry Alle reparaties rp in t gebied van J L0O r 7i n Walestraat IS Telstf S826 In Gouda per kwartaal 2 i per n aand 0 73 per week It i t buiten Gouda 18 et per week per post per kwartaal S 31 Advertentietarief Mevr Braeklraizen Crai etiulr I vraagt een MEISJE vool de morgenuren 1 3 regels 1 31 elke regel meer 1 6 regels 1 10 elke regel meer ƒ 0 21 Ingezonden He iedeeUngen 0 41 KOOK HAABOKACHBI t koMi aangeboden in goeden ataa Adres Burg Trooetatnal Waddbizveen ajtf jv a f et nkoinst gereduceerde psiJze4 Zaitenia s kleine advertentiin in da kwartjesrubriek 1 3 OOVDSCTK MCZISKSCBOOL Gouwe IM I Or C J d Ma i regels 0 18 elke regel meer ƒ 840 Maximum grootte 6 regels