Goudsche Courant, maandag 2 februari 1942

u dag 2 Februari 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN jMTgaufc No 20849 GOUDSGHE ïlkUi COUBANT B km HABKI n nLBT STtf PiMtrekeiilat M4M Chefredacteur r TWTgH Goud K F y R BMÜNj PS t y dNHüNMÉÉüfli M8MB ïj ms nPl SlüH 1 n 1 9HHi I 1 hh m i jijd om Singapore begonnen Waterleiding vernield en droogdok ypn 50 000 ton tot zinken gebracht Joponsche snelle troepen rukken langs den dom noor het eiland op tmu f partnat In het Optao werpen EngeW 8 ï teeds weer bofaimen dt vreedzame sted SSi4 jÜr f ver ierf Zonder dat Bi doden in de nabijheid bevinden auiten de en Tommy omlaag OriHS HoHand PJC im De kmHBunwar t Caraaao legt de laa Bte hand aan het beeld Lente hetweili i ia pdradit van de gemeente AnisteK wann t M ku imm kanovuur vetvaardift en dat geplaatst zal wor warmei sich bij ta kampvuur ZiSderparit te Amsterdam fPoly0Oon 8rtmd nV tt6IUI PMv0oaii PJC Spedt fPotypo n BilêenJ Uane hektan U DiMNdie aoMbitca Ima dMkameBa boawd kt rl UII IIIt b M lo Bd Japaaarhe bibidkwartier f mede dat de Japanscbe l awtie Zaterdagavond den ifftt Tan de seeëflgte van Jo g e tegenover het eiland van J pore hebben bereikt Jolore Bahroe is bezet Volgens de laatfte berichten b de trijd om bet eiland Singapere reeds begonnen Terwijl Japanacbe anélle troepen op Jm steenen dam naar het eiland ipakken werden door de vlie m en gemotoriseerde artillerie belangriike militaire doelen noils TÜegTeldcn kazernes ililanlu en belangrijke TeriMfiwegen onder vaar geno Nur Domei meldt hebben Japansche mipm het waterresenroir T n Shigaan boet dat op 20 kilometer ten iMidwesten van Fontian Rechll is QidereB héén naar Domei meldt de luaüdie luehtmaeht een sware aannllMbum op Sincapore waarbij het pWti dryvende dok van 58 000 ton tot lUtn werd febraeht Nmt Domei meldt hebben de Britlif ib dkradiien de brug in den fUMd en Sini pore en Mallalca op litt punten vvmield en daainnede imM de waterleiding die de beïoBws w n Smgapore voorziet Nur radio New Tork meldt is het nrSe geschut van de eilandvesting Sittto B vandaag voor den eersten ken ia actie gekomen Het D N meldt nit Tokio dat volp betrouwbare inlichtingen de EnpMiea in de afgeloopen d gen hun Oe strüd aan het Oostelük front SOVJETS UJDEN itEDSACHTIGE VERUEZEN Uit de verhooren Van gevangenen B overloopers aangevuld door de reiiiluten van achties van stoottroepen IiKhtverkenning kan een beeld gewirod worden van de reusachtige verlie i die de bolsjewistten in de maan in na de vemietigingssiagen van zo w n herfsiveldtocliten hebben geWen Ver achtetr de gevechtslinie die J n de m trede van den wiptter ai Ijszee en Zwarte Zee heeft iwnnd achter de Wolga en in den nl in Siberië en aan de grenzen van Azlg zijn naar het D NB van wi Irontverslaggever dr Lölhöffel ït formaties omttrokken aanjde UJJjWde troepen die tenminste wat hun gestalstrekte een geheel ssnvalsleger vormen tegen de n van het verbonden Europa fwjMjn het de overschotten van in wjjdivisies die in de eerste omyftlgn lagen verstxvokl in Septem Utt j binnenland SortstUie werden overgebradit en 2 ruggegraat voor een derSge Wwe formatie worden gebruikt j n ook geoefende soldaten en Jrl Mttrokken aan de nog Ifteger S front staande Sovjettroepen en P als kernSjoor de opleiding r f Mel nieuwe lonnaties De pest SSi Wat uit yolfcoraen onge pas onder dienst geroepen rer r D g na d g maken de berich wn lUe deelen van bet from mei J J de bloedige off els waartoe de ïï w che legerleiding haar aanP en dwingt n al gelukt het Mw eens een stuk van het front in kustbatterijen en kazematstellingen jop Singapore aanxienlijk hebben versterkt VEBKLABING VAN TOGO In antwoord op een vraag ov r mogelijke maatregelen op het gebied deri urtenlandsrfie politiek na den val van Singapore antwoordde de Japanscbe minister van Buitenlandsche Zaken Togo in de begrootingsoommissie dat hy reeds in zijn Rijksdagrede verklaard heeft dat de grootAÏiati sohe oorlog niet alleen voor de bevrüding van de Aziatische voKen doch ook voor de vestigng van een nieuwe wereldorde van groote beteekenis is In dezen zin aou de val van Singapore een belangrijke etappe zyn In militair opzicht heeft Japan reedfi een militBire overeenkomst met de overige sipilmogend heden gesloten Daarenboven moeten politeke en economische maatregelen worden genomen Het is heel duidelijk zoo verklaarde minister Togo dat de samenwerking tusschen OostAjzië en Europa steeds nauwer zal warden De Japanscbe regeering ral van haar kant alles doen om de samenwerking te verstevigen VERKLARINGEN VAN JAPANSCHEN WOORDVOERDER De woordvoerder der Japansche marine kapitein Hiraide heeft aan de pers verkla xJ dat Japan thlsns een veel grootere koopvaardijvloot en een overeemkomstige oorlogsvloot moet gaan bouwen om den Japanschen handel in den nieuwen Japanschen Oceaan té kucnén beschermen Ten aanzien van den huiden oorlogstoestand zeide Hiraide dat na den val van Singapore Engelaird en de V S in het geh l niet meer in slaat zijn nieuwe strijdkrachten naar Oost Azië tekenden te drukken elders tusschen twee secioren van het front door te dringen het blijft een waanzinnig bloedvergieten dat geen grenzen kent en in geen verhouding staat tot het te bereiken succes V HOU 01 MET DAT OIPRAAT C 4 TOON UW UZfr i IN EEN DAAP M N M M£R WINTIUHULf SS $ JAPANNERS BEZET TEN PONTIANAK Landing op Ambon DE AAIfVAL OP PADANG Het keixerlijke lapansclie hoofdkwartier deelt mede dat treepen van het Japansche leger Pontiaaak de hoofdstad van Nederlandseh Bomea heblien bezet Volgens een te SJaaghai ontvangen bericht zijn Japansche troepen reeds Vrijdag op Ambon geland Japansche oorlogsschepen liebbién bij de uitvoering der operatie met het luehtwapen samengewerkt dat de ktist inTdü nabijheid van de hoofdstad van het eiland zwaar bombardeerde Op dit kaartje van Zuid West Borneo zfet men ie plaate Ponrtiatwk iie door de Japanners IS bezet i TKa rt v Pelt V P Brmeldt nft Bertgn Nadat reeds veertien dagen geleden het gerucht de ronde deed dat de Japanners op Ambon waren geland meldt thans de Britsche lieriehtendienst dat de Japanners er inderdaad in geklaagd zijn op dit eiland vasten voet te krijgen Voor de verdiediging van N O I beteekent dit een groot verlies aangezien de oorlegsbaven van Amhon na Soerabaia de belangrijkste is waarover N O L beschikt Volgens radio Melbourhe verschenen er Zaterdagochtend drie kVuisers zes destroyers en vier transportschepen voor Ambon welk eiland in de laatste dagen ophieuw aan hevige luchtbombardementen was blootgesteld Nadat de artillerie der Japansche oorlogsschepen de fcustbatterUen van Ambon tot zt igen had gebracht zetten ze de tran portschepen aan land Daarmede is in de omsingeling van Java dat kennelijk het uiteindelijk doei der Japansche straiegie is een nieuwe schakel gesloten De bij den groolen Japanschen luchtaanval op Padang aan de Westkust van Sumatra tot zinken gebrachte of waar beschadigde elf schepen moesten naar Tokio Asahi Sjimboen meldt rubber en andere belangrijke groïidsloffen naar de Ver Staten overJjengen Het reBultaat van den aanval bewyst dat Japans tegenstander niet meer kan rekenen op de levering van voor den oorlog bekmgryke grondstoffen uit de gebieden der Zuidzee sinds Japans vloot en luchtmacht alle scheepsverbindinigen in deze wateren ksm v rbreken JAVA ALS NIEOWE UNIE Naar in het frontberichf van Domei wordt gemeld bebbea Japansche verkenningstrllegtuigen vastgesteld dat een groot deel van de vUegvelden op Sumatra onbeaet en voor en deel reeds eraield ia Hlemit kan geeenelndeerd Vorden d £ de vijand niet meer verwacht van SamaifaB alt in de militaire operaties te kunnen ingrtjpen Daarentegen st talrijke berichten nttangen ver het feit dat de kernen van de NederlandschIndjscke verdediging S Java ve di versterkt worden en t blijkbaar met sis centrum Soerabaja het eiland Jhira tt voornaamste verdedigingsstelling van de overgebleven Enkelsch Amerikaanache Neder landsehIndtwhe en Anstraliescbe troepen zal worden NATIONALE NOORSCHE REGEERING Onder leiding van Quisling Op eea verzoek van de Noorsche ministers dat bet Noonehe hooggerechtsbat als staatsrecbtelijk onaantastbaar heeft erkend heeft Vidkoa Qolsllng zich belast met het minister presidentschap meldt het DJf B RijkscommissSris Terbqven heeft zijn tmstemming hiertoe gegeven en het aangeboden ontslag van de tot dusver fungeerende regeering aanvaard De vorming eener nationale Noorsche regeering wordt door minister president Quisling ten uitvoer gelegd Naar aanleiding hiervan is in de Oslosehe vesting Akershus een officieele plechtigheid gehouden in den loop waarvan Rijkscommissaris Terboven en ministerpresident Quisling richting aangevende redevoeringen hielden over de positie van Noorwegen in het nieuwe Europa en ztjn politieke toekomst Tijdens de plechtigheid in de Akershusvesting verklaarde Rijkscommissaris Terëoven Het is een logische consequentie van de ontwikkeling der Nasjonal Samling wanneer alle Noorsche ministers met aU bylage een Yapport van het hooggerechtshof dat tot een positief resultaat kcmt ter aanzien van den staatsrechtelijken kant der aange egenlieid aan Quisling het verzoek hebben doen toekomen as minister president de leiding op zich te nemen van de Noorsche regeering Aan het slot van zijn rede richtte de Rijkscommissaris de volgende woorden tot den nieuwen minister president Jklynheer de minister president gij heW uit plichtsgevoel jegens uw volk opnieuw een groete en moeilyke maar tevens ook dankbare taak op u genomen Daarby breng ik u de hartelykste wenscheo vait den Führer over Ik ben er vwi overtuigd dat gij Noorwegen niet s echts e i groote en trotsche toekomst tegemoet zult lei den maar een in het nationaa socialisme vereenigd sterk Noorsch vo k zal dan een beslissend en onmisbaar bestanddeel vormen van de Germaansche gemeenschap Onder de krachtige leiding van deze Germaansche ge meenschap echter zal in onafscheideWke vwribondenheid rfiel hel fascistische Italië het tot dusver onrustige en verscheurde Europa een tyd perk van eeuwenlangën vrede infre len om in de bescherming en onder de 7 rrfr uen van 4ezen ri i e n jH historie imieken socialen economischer en cultureelen bloei tot ontwk ke ing te brengen In aansluiting op de rede van den Rijkscommissaris nam Quisling het woord voor principieele uiteenzet ingen waarin hij sprak av=r het program en den arbeid van zyn regeerin Quisling dee de mede dat zoodra dé omstandigheden dit zouden veroorloven een Ryksthirig byeengeroepen 7al worden uit vortegerw wrt lfers v n het arbeidende leven teneinde invloed Ie geven op de itiding van den staa Belangrijke Europeesehe politieke gebeurtenis De uitroeping van Vidkun Quisling tot minister presidenit van Noorwegen wordt door de Duilsche pers gekenmerkt als een belangryke Europeesehe politieke gebeurtesu De V ö 1 k i s c hef B e o b a c ht e r kenschetst Vidkun Quisling als den Noorschen politicus die sinds jaren naar eeij samengaan met Duitschland heeft gestreefd Het blad wy t cp den stryd van Quisling welke dezer in zijn land tegen het Marxisme en voor een nationaal Noorwegen heeft gevoerd Toen de Duitiche troepen op 9 April 1940 in Noorwegen landden zoo vervolgt de V B was Quisling de eenige vooraanstaande poiiticus die im Oslo gebleven was Hij a ditte het zijn plicht een regeering ond r zyn leiding te vormen Thans is QuisliTg ministerpresident geworden in een land dat dank zjj liet Duitsche optreden en het toenemende Noorsche ineicht militair beschermd economisch hervormd en nauw met liet Duitsche ryk verbonden is DVITSCHl AND STRIJOT mujoT I VOOR KVROPA i Plaatselijke succes S êen in het Oosten AANVALLEN OF BRITSCHE CONVOOIEN Het opperbevel der Duitsche weermaidit deelde gisteren mede In het Oosten duren de wisselvallige gevechten voort Ondanks iievige sneeuwstormen liitgevoerde eigen aanvallen leverden by ongewoon groote verliezen voor den vijand verdere plaatselyike successen op Talrijke vijandelyke tanks en kanonnen werden buitgemaakt In de wateren om Engeland heeft het luchlwapen bij aanvallen overdag en des nachts op afzonderlijk varende schepgjj en convooien 5 groote vrachtschepen met bommen beschadigd De vernietiging van twee schepen kan worden aangenomen Andere gevechtsvliegtuigen hebben overdag in scheervlucht ravitailleeringsbedrijven en een ha veil aan de Oostkust van Schotland in brand doen vliegen en hebben vannacht militaire installaties in iiet Zuiden en Zuidoosten van het eiland met twmmen bestookt In Noord Afrika verdere succesvolle gevechtshandelingen Met voltreffers van bommen op liet vliegveld Luka op Malta werd een groot aantal vijandelijke vliegtuigen op den grond vernield Bij aanvalspogingen van Britsche bommenwerpers aan oe kust van de bezette Westelijke gebieden heeft de vijand twee vliegtuigen verloren In d n tijd van 21 tot 30 Januari verloor het Britsche luehtwapen 3 8 vliegtuigen waarvan 15 boven de Middellandsche Zee en in NoordAfrika In denzelfden tyd gingen in den strijd tegen GrooiBnt tannie 18 eigen vhegtuigen verloren wwvmü nK MU ITALMANSCH WESRMACHTSBERICHT Troepen van de pil voorbij Barce BRITSCHE TROEPEN ACHTERVOLGD Het Italiaansche weermachtst ericht van gisteren luidt als volgt Barcf is bereikt en voorbijgestreefd De Itaiiaansch Duit rhe troepen gaan voort dól vijand op de bielm te zitten De luchtmacht van de spil heeft onvermoeibaar zyn aanvallen voortgezet op de terugtrekkende Britsche s nidkraohten Engelsche uchtaanVaüen op Tripolis en Musirata hebben onbeteJkerende schade aangericht Geen enlf l slachtoffer Duitsche Vhegtuigen zetten hun vernielende operaties flag en nacht Voort op de bases van het eiland Malta bboortinges roepen voor Engeland Volgens berichten van het Egyptische blad Mokkatam staan de Engelschen op het punt eei Abessijnsch leger van 58 000 man te vormen dat de Australische troepen in Libye moet aflossen Volgens een bericht van de Götenbsrgs Handelsen Scheep vaart blad uit Londen zouden thans Zuid Afrikaansche piloten naar Burma worden gezonden MEÊMT HAMFAX ONTSLAG De D a il r M a i 1 sArijft Naar verluidt heeft Halifai de Engelsche aml aasadeur in de Ver Staten zyn ontslag viA octtt zoodra de omstandigheden dit veroorloven De mogelyk d bestaat dat Churchiirdit verzoek l inwilligen Er doen geruchten de ronde dat Duff Cooper tot opvolger benoejpd zal worden doch liet ministerievan Buitenjandsriie Zaken zou op hetstandpunt staan dat een geschoolde diplomaat op dezen post benoemd dient te worden RUNDVET OP DE BOTERKAART Verlenging van bon 06 van de boter en vetkaart De secretaris generaal van Landbouw en Visschery maakt bekend dat de geldigheidsduur van t on 06 van d boteren vetkaart wordt verlengd tot en met Maandag 9 Februari 1942 Boo 00 van de boterkaart geeft derhalve ook gedurende het tydv van 1 tot en met 9 Februari a s nog echt op het koopen van 125 gram boter zonder reducttó terwijl voorts bon 06 van de vetkaart gedurende genoemd tydvak nog recht geeft op het koopen v n 125 gram boter met reductie De secre is generaal maakt voorfa het volgende bekend met betrekking tot het beschikbaai sttUen van rundr vet voor houders van boterkaartenk Gedurende de distributieperiode vaa 19 tot en met 27 Februari zullen de houders van boter kaarten in do gelegenheid worden gesteld op hua bonnen desgewenscht in plaats van boter rundvet te betrekken De prys van dit rundvet zal ƒ 2 per kg bedragen Dit is dus 40 cent per rantsoen van 20O gram Degenen die hiervan gebruik willen maken dienen reeds gedurende het tijdvak van 2 t m 5 Febraari dos uiterlijk op Donderdag S Februari a s den voor de periode van 19 t m 27 Februari aj geldig te verklaren bon van de boterkaart te weten bon 09 in te leveren bij hun slager die hun daarvoor een ontvangstbewijs dient at te geven Df slagers moeten ae door hetj ontvargen bonnen op Vridag 6 en Zaterdag 7 Februari by den plaatselykeo distributiedienst inleveren ter v rkrijging van een toewijzing en zullen opde gebruJieiijke wijze door bemiddeling ven de plaatselijke toewijzingscommissips van de bedrijfsorganisatie oor vee er vleesch in het bezif vanae i un toekomende hoeveelheia rundvet worden gesteld Geduren ie hettijcvak van 16 t m 27 Febrjari volgtd n de aflevering van het rundvetdoor de slagers aan de consumenten die de by hen met 09 genun merde Bonnen van de boterkaart hebben mreleverd Elke bon geeft recht op 100 raii rundvet De bonnen 09 die nietm het tijdvak van 2 t m S Februaribij de slagers zijn ingeleverd kunneovan 19 t m 27 Februari niet eerder worden gebrjikt voor het koopen van het rformale rantsoen boter dat is d us 125 gram per bon Ter vermijding van elk misverstand vordU er met nadruk op gewezen dat ditmaal rundvet beschikbaar wordt gesteld opde boter kaart en niet zooal voorheen eenige malen is geschied op de vetkaart Geen rauw hiaar gesn olten rundvet Het Rijksbnrean voor Voedselvoorzietaing in oorlogstijd vestigt er de aandacht op dat het naar keuze verkrijgbaar stellen van rundvet op bon 09 van de boterkaart niet zooals in het opschrift van het betreffende bericht werd vermeld betrekking heeft op rauw rundvet doch opgesmolt en rundvet Het te distribueeren vet is verpakt in bekers of tabletten en bestaat voor honderd procent uit zuiver gesmolten rundvet In verband hiermede ia daa ook het rantsoen gesteld op 200 gram dit is dus het normale vetrahtsoen gelijkstaand met 250 gram boter êOH th HUmh Zon op 9 19 Onder l8J9 Maan nader 10 08 op 21 11 Men is verplicht t verdniateren van zomondergang tot conaopkomaL SUMS vordeB 4 ivomiaaa K7ia Lantaanu van voertnigen moeten een half nor na contopóerfiaai ontetoken worden