Goudsche Courant, maandag 2 februari 1942

MAANDAG 2 FEBRUARI 1942 STADSNIEUWS BERICHT ieiiiT rtnctaic fi bferdac MB fédeelie ran de berichten en de drertatiea niet aKcnomen kmuieii wofdea éa lat vrattae aactcB Uüvea wachten Oai dcaelfde reden hebboi de abMi é a het uDflMr van Zatefday aanwesrfcel t later dan cwooiUjk ontrancen TREINONTSPORING BIJ GOUDA Geen percoonl ke onsreldcken Op ée zig Mooréheahiache aanslniün dJ de aplrteing van de Kjnen Gouda Den Haag en Gouda Rotterdam ia Zaterdapniddae ongeveer halftwee een eJertriadie trein van Gouda naar Den Haag ontapoord Een groot jeJok waï hierbij 4at de vo ezette trein ilechts een geringe tneihaé had waardoor niemand der inzittenden Jetael hee t gekregen De trein reed n l in v and met een mankernenl van een voorbaanden trein onder Blewwg veriteerd spoor en had daarom bü de aanaluiting gestopt De uH vier wagerarteilen t e taande trein wa itr weer op gang toen de entapcrinc ontstond Drie der trein tpMen v rfgden het normale spoor n ar Den Haag dodi door het ontydig trekhen van den wissel ging het a iterstie deel van het laatste treinatp de baan naar Rotteitlam op He geroig daarvan was dat het stel dwars over de rails trwain te staaft en dat aJle vier sporen versperd werden Het tnemetel wa op verschillende plaateen ontzet de rails waren beeohodi terwijl voorts de electrische lx veir ding schade iad opgeloopen ten gevcdge v n bet omtrelcken von twee masten Het in de rails getdeven tremdeel iï later door een locomotief Daar Den Hoarg gebradit Het trejnvra keer ondervond aU gevolg van dit ongeval vertraging Nieuwe rector van het Gymnasium benoemd DR HIKLKBMA TB BltTHOVKN De burgemeester heeft met inging van een Mtder te bepalen datnm benoemd tot rector van het Gymnasium alhier dr H Hielfceraa thans leeraar aan bet Nieuwe Lycctmi te Bilthovcn De nieuwe rector van het Stedelijk G minasium als opvolger van dr A A W M Lievegoed werd 28 Augustus 1908 te Kampen geboren waar zijn vader thans emeritus predikant bij de Ned Hervormde Gemeente was De heer HieHtema studeerde aan het gym Kisiiim m lijn woonplaats Hij heeft als leserve officier bij de grenadier düenst £ enomen en diende tijdens de mobisatae als eerste luitenant Aan de Rij suniversiteit te Utrecht heeft de heer Hielkema klassieke talen gestudeerd Vorig jaar is hy gepronroveeni Sinds 1937 is hy bij hef middelbaar emderwüs werkzaam als leeraar in de klassieke talen aan het Nieuwe Lyceum te BiMhoven In 1934 trad de heer Hielkenw al lid tot d N S B tCe Htj bedankte bij de instelling van h t VCTfaod voor ambtenarm om na de opheffing ervan weer Ud te worden Hq vervult in de Beweginc enkele iunetias Voorta is dr Hielkema lid van het Opvoedersgilde Politie als inbreker en loodgieter WATBKLEUIINCCN GB8PRONGBN Dt politie is in den necht van Vrijdag op Zaterdag driefn al als redder in den watemtood sncetreden die in woningen heerscfate waar de waterlei ding w géspttmgen Eerst deed zich om half twaalf aan de Constanten Hnygcnsstraat bet geval voor d t de bewoner van het huis Wawr de hoofdkraan is niet aanwezig waa De politie nam een kloek besluH en brak in om d kraan dicht te doen On 3 UUT spnmg in een woning aande Vilhelminaetraat de buisleiding enhier was de wate istwwi l i i niet te staiten omdat men niet wiat wa ar dehooidknian zat De politie is toen denbuiaeigenaar uit diens bed gaan bellen jdie het gelukkig wel wiat i den watert evoer stopzette Om kwart voor Vü waa er opnieuw kkkage mi in het hai van een atle woiWnde vrouw in de Kamvjnateeg De bewsoDster kon met geen nvogdijkheid de kraan dicht krijgen en daarop is de poltMe als hwdgleter opgetreden om an de miaète een eind te maken w AT AAR ANNEER Ihalia Theolor Pantserkruiser Sebas topoi aet Theodeor Loot Camilla Hom Wemer Hinz en Fritz Kampers Aanvang 8 15 uur Bennie Bioaeoop Vevere met Tito Sci 4ia Aanvang S U ilta Sebamvbnrg Bi a na Het vlammen de woud met Hansi Knoteck en Paul Richter Aanvwig 8 15 uur Z Febr fi nor Reonie foyer Jaarvergadering Goudsche Sigarenwinke Bersvereeniging t febr 7 nnr Geboaw Oeméen eU ke GesondbddadJenst Spieringstraat 113 UedisGhe aportkeuring t Wehr 7 30 nnr BAitanrant Veemarktterreia Hervatting repetities R K Oratoriumvereeniging t rebr t anr Blauwe Kniia Ledenvergadering Remonstrantscb Gereformeerde Gemeente febr t nor Het Schaakbord Vergadering Verecniging van postzegelverzamelaars Gouda Febr 8 anr Ter Gonw Ledenvergadering Oudheidkundige Kring DieGoude lezing C A M Spruijt over De uitvinding der boekdn kkunst ende wiegndrukken tot ISOO 3 en 4 Febr nnr Bennie Theater Soxini a expres 1942 muzikale revue 4 Febr 7 nnr Nieuwe ScbonwlHag Concert Amhemsche Orkestvereeni ging onder leiding van Jaap Spaanderman folist Hennan Krebbeis viooL 4 Febr 7 3t nnr Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Weizes 4 Febr 0 nnr Ooethaven Zitting adviesbureau Ned Vereenigjng voor Luchtbescherming Febr nnr Daniël Cursut E H B O Febr 7 nnr Nieuwe Schouwbug Opvoersig De nacht in Zevenbtirgen door Het Beaidehtie Tooneel 5 Febr 7 30 nnr Vrije EvangeUscbe Gemeente Bübellezing en bidstond 5 Febr 7 3t nar Leger des Heils Hciligmgsdienst Jeidster J v d Veen Febr 8 anr Reunie Voordrachtsavond Diny Metselaar Febr 7 30 nnr KunstnÉbi Herhaling eerste uitvoering accordeonvereeniging Ars Longa Vita Brèvis 7 Febr 3 nnr Blauwe Kmb Lezing in serie Gezinsopvoeding in dezeii tüd uitgaande van Comm ssie inzake huishoudelijke voorlichting bi gezinsleiding Otto van Tiuschen broek te Utrecht over Handenarbeid in het huisgezin met lichtbeelden 7 Febr 7 3t nor De Zalm Dertle en laatste wedstrijd bridge conoours Goudsche H B S vcreenigmg 7 Febr 3 6 nUr Central Postzegelbeurs Verèeniging van postzegelverzamelaars Gouda M Febr 1 IZ en 2 nnr AmbacMsaehaol Openbare les 21 Febr S nnr Citté Dnynstee Eerste avond jurycursus Ckiudsche AthletiekConwniseie cnder leiding an A Toonen 2S Febr 7 3fi anr Niéuwe Sehonwbnrg Vierde Nutsavond lezing Mary Pos tS Febr SJS nnr Kleine Ketk Bijbellezing ds H S J Kalf INWISSELING VAN LUISTER VBKGUNNINGEN Inwisaeling aan het postkantoor van Itustervergunsingen 1941 voor houders van een radjo orrtvangtoésfel die hun luisterbijdrage g heel of gedeeltelijk in zegels hebben betaald en wier namen beginnen met de letters Waensdagj La tot en met Lek Danderdag Leid tot en met Lon Vrtfdag Loo tot en met Mait Zfteidag Masu tot en met Mey UraALEN AANVRAAGFORMUUERBN SCBOBNENBOmrEN t 3 12 en I 3 3 M anr Oistiftntiekantoar Afhalen aanvraagformulieren ter verkrijging van een schoeneni n vaor ben wier geslachtsnaam begii t mei een der letters IHnsdag B Woenateg H I J Danéerdag t L VHpag M N O P ArOTHEKBRSDIENST Steeds geopend des nachts alteen voor recepten Apotheek E Gi endel alléén Prina Hendrikstraat 15 Lttid hen met in de steek Wü dochten het pleit reeds te hebben gewonnen October Novem ber en Deeember brachten ons zacht winterweer en ook 1 pn Januari deed het beste hopen Wy komen mooi door dezen winter veel zorgen en leed worden den noodlijdenden bespaard zoo luidden de opmerkingen van hen die dagelijks in het wimterhulpwerk arbeiden En nu sedert niiin een week is een felle koude over ons land gekomen Hoe mooi ook het winterlandschap fs hoe vreugdevol het de harten van duizenden stemt nu de schaatsen kunBgn worden ondergebonden wy mogen en kunnen niet vergeten dat duizenden en duizenden gezinnen lijden door gebrek aan middelen om deze beproeving de koude buiten de deur te houdai Dubbel is het daarom ons aller idicht hen te helpen aldus schreef de heer Piek directeur gaieraal van Winterhulp Nederland in de dagbladen Denkt vandaag in het Eijsonder aan de ellende die de koude brengt in de gezinnen waar voeding kleeding en decking onttoeken Vandaag ia het Wize püdit een extra offer te brengen om ben te helpen Tast extra diep in den buidel en alort of stort nog eeiu Uw gift op Giro 397S00 Winterbulp Nederland Provinciaal Bureau Zuid Holland Er heerscht bittere nood Snelle hulp is Uw plicht Namens de tienduizenden Vadert Moeden en kinderen Hattemkdank Drs W F VAN LEEUWEN Provinciaal Directeur W H K voor Zuid Holland Javastraat 27 a Den Haag Rywieldief gepakt FIETS WAS VOOR EEN TIENTJE VERHANDELD De politie heeft ten huize van een 26 jarigen bakker a hier een rijwiel in beslag genomen dat de fiets bleek te zijn die vorige week ten nadeele van een dienstbode was gesto en uit een voortuin aan den Graaf Flonsweg De bakker had het rijwiel voor tien gulden gekocht van een 19 jarigen loswerkman te dezer stede die het iad ontvreemd Deze jongen recidivist is aangehouden en mges oten hij zal naar Rotterdam worden overgebracht Tegen den bakker wordt wegens heling procesverbaal opgemaakt Strooi tegen gladheid De politie heeft dertien personen be keurd die voor hun huis t gen de gladheid niet hadden gestrooid Uit vrdeger tüden DB GOUDSCHE COURANT MELDDE 7S JAAR GELEdfeN Met den 15 dezer maand zal op het ri kstelegraaf kantoor alhier de doorIpopende dagdienst worden ingevoerd M JAAR GELEDEN De Coöperatieve Broodbakkerij zal gevestigd worderi in een pand in den Langen Groenendaal De teekeningen en plarmen zyn bij het da elijksch bestuur ingezonden en indien aij zün goedgekeurd kan op 1 April de opening arvan worden verwacht De heer H T B Schade onderwijzer te Moordrecht is a zoodanig benoemd te Marken 2S JAAR GELEDEN Uit Boskoop Benoemd it tot directeur van het post en telegraatkantoor te Boskoop de heer Benthön commies der posterijen Ie klase Uit Bodegtaven Ds S van Dorp l dakant b f de Ned Hervormde Gemeente aViier heeft een beroep ontvangen naar Rotter m Uit Waddinxveén De Jcmeenteroad heeft besloten een verordeningvast te stellen tegen het rocken doorkinderen Uit Stolwijk De hew D C Marckheeft wegens vertrek uH de gemeentevoor bet lidmaataehap van den raadbedankt Bii Hoest h Griep Ktflaenza gevatte Kondc Rheiimatische 1 ijnen Hoofdpijn en Kieapltn lullen MVnhwrrft Peeclera apocdig helpen Doot 4S ïct Bü Uo rogiat Ing Med O 632 EXTRA ZEEP m VUILEN ARKID m ZEEP VOOR KAPPERS De LddM van den distrihotledienst bericht In het tijdvak van Maandag 3 tot en met Vrijdag 6 Februari 1942 kunnen aan de loketten 1 en of 2 van het kantoor van den distributiedienst aanvraagformulieren tT verkrijging Van extra rantsoenbonnen voor zeep voor vnilen arbeid worden afgehaald De afgehaalde formulieren moeten vóór Zaterdag 14 Februari we r in de brievenbus van bovengenoemd kantoor zijn gedeponeerd Afwijking van bovenvermelde tijdstipfien kan niei worden toegestaan Later afgehaalde of ingediende aanvraagformulieren kunnen niet in l ehandeling worden genomen Tegelijkertijd kunnen kappers aanvraagformulieren voor zeep en scheerzeep afhalen Met deze formulieren dient overeenkomstig te wiwden gehandeld als bovenvermeld Praktiseerende artsen tandartsen en veeartsen kunnen op Zaterdag 7 Februari onder overlegging van hun distributiestamkaart aan loket 8 rantioenbonncn voor toiletzeep afhalen Ingez Med O 622 33 ONZE BIOSCOPEN Reunie Bioscoop VrVEBE Tito Schipa verheugf zich in een groote reputatie als zanger doch dat ook SM filmacteur treedt hy op Zoo spfltlt hy een voorname rol in de film Vivere die men deze week in Reunie kan zien En ook hier kan men conslateeren dat het hem onder de schijnwerpers der filmstudio piet beter is vergaan daft bijna lederen an deren zanger die zich via het witte doek aan den bioscoopbezoeker presenteert Zijn optreden als fUmactetir kan dan ook nnet voor de volle honderd procent ge laagd heeten het is te gewild te theatraal vooraL Daar staat echter tegenover dat hij als zanger m deze rolprent veel te genieten geeft hij zingt onder andere het aardige lied van Bixio Vrvere waarrear ook de film zelf werd genoemd Heel mooi iis ook het Getied dat door Schipa zelf gecomponeerd werd terwül het lied Toma piccina mia van denzelfdcn componist als Vivere een der mooiste passages ui deze rolprent vormt Bovendien brengt Schipa fragm iten uit enkele bekende opera s ten gehoore zoo een aria uit Donizetti s Lucia di Lammermoor Het verhaal geeft Tito Schipa overigens alle aanleiding als zanger te schitteren want hü speelt hier de ro v Tito di Lauro die eerst als caba reizanger later als beroemdheid van de eerste grootte in opera en concertuitvoeringen triomfen viert Deze di Lauro heeft een dochter Paola die bij baar meerderjarigheid hét pensionnaat verlaat waar zy is opgevoed De Lanrd staat nu voor de moeilijkheid hoe zijfl eigen vroolyke leventje voort te zetten nu hij ook rekening moet houden met deze volwaïsen dochter Het blijkt echter minder moeilijk te rijn dan hij vermoedde want Paola ir heel goed in staat op zichzelf te passen en beschikt over een behoorlijke dosis eigen wil Zij maakt kennis met Mario I i een vriend van haar vader die zich onmiddellijk tot het meisje voelt aangetrokken ontstaat tussclw Mano en Paola een diepe liefde en zij besluiten te trouwen Paola s vader weigert echter zijn toestemming te geven omdat hij in Mar die een echte manvan de wereld is niet der waren Jacob voor zijn dochter ziet Er ontalaat een Iwwik tusschen vader en dochter als deze laatste de ingeving van haar hart volgt en met Mario trouwt De tiJd verstrijkt en aan beide kanten is er het verlangen tot toenadering maar de zanger die juist een groote touml maakt wil van geen toenadering weten Totdat een plotselkiige wending een wederzien onder dramatifche omstandigheden veroor zaakt Deze slotscène vormen stellig het beste deel van de fily hier zingt de nor nogmaals zijn dochtn a lieye lingslied en vinden twee menochen elkaar terug die door deze hereeniging overmatig gelukkig zijn Naast Tito Schipa treden in deze film op Caterim Boratto Nino Be ozzi en Oreste Faro In het voorprogramma draait eeninooie kleurenfilm Het eeuwige vinrr opnamen op en om den Veauviu Thalia Theater FANTSEBKRinSBR 8ABASTOPOL j Thalia brengt deze week Pantserkniiüer S bastopol Deze Im begint met het binnenloopen van bet gelijknamige oorlogschip in de haven v n Sebastopol in een der dagen waarii het wereldschokkende gebeuren d Ibiasische revoluti van 1917 plaats greep De ndprent geeft dan aantrekkelijke beelden van het blijde wederzieu van geliefden vrienden en verwanten na een langdurige afwezig held De daar rondom heen gefluisterde geheimzinjiige wachtwoorden scheppen echter tegelijkertijd een sfeer van angstige spanning Voor den toeschouwer is het haast voelbaar dat een onheil dreigt Doch de feestvierende offcieren hun vrienden en bloedverwanten blijken zich van niet bewust Zü worden volkomen verrast als temidden d feestvreugde plotseling de revolutie in al haar verschrikking losbarst Een aangrijpend relaas geeft de film vervolgen van al het gruwelijke dat in die dagen gebeurde liaar doorheen is een romantisch verhaal van li de en trouW haat en jalouzi list en tegenlist geweven dat aan de rolprent een bijzondere vaart geeft en naast momenten van enerveerende spanning aandoenlijke scènes brengt De hoofdpersonen daarin zijn de volkscommissaris Wolinsk voorheen lakei van den gouverneur graaf Wolgoff officier van de Seba stopol en leider der contrarevolutionnairen diens oppasser Iwan Manja de dochter van den gouverneur verloofde van graaf Wolgoff doch voor wie ook de róode ccwnmis aris een hartstochtelijke liefde koestert en de gouverneur zelf Deze rollen worden vertolkt door Wemer Hinz die opvallend knap spel levert Karl John Fritz Kampers Camilla Hom en Theodor Loos Allen geven bUjk zich i eheel in hun rol te hebben ingeleefd Zij maken daardoor de film suggestief en indrukwekkend Dank rij de voortreffelijke regie van Karl Anton zijn de tegengestelde groepen uitstekend getypeerd terwijl de fraai aanoassen lp muriek van Peter Krender deze mengeling van hi torie romantiek en strijd op bijzondere wijze illustreert S v d Kraat Ppl tierecKter te Rotterdam BUURVROUW mSHANDELD De 41 jarige Gnurtwhe grondwerker D S stond voor den rerh ter verdacht op 28 Peptemher j 1 zijn buurvrouw mejuffrouw A Me in een onwellinvan drift een viii it I n totren hoo d er noni te hebhen gegeven waarvan de vrniiw veel pün zou hebben gehad De mnx bekende het feit Uil hor in drift gehanrtelii Verflachfe s vrouw hnd eerst het kind van inffrouw Me n afstrf fJn gecpven waaronjtit ifv ifinn hart moeten hiesweeren Ver arhtp rtit rienrte wa rlin vrouw t inip irekomen en hnd lirh in drift vercpfnn en op rfin henrt de moeder vsn het cpoln en kind eeniire vuist ta n top Pbra ht Ton form r en el rh van hel O M wpT die overtpen pen gehoon rafrp ifler hpeft vproorrteeld lol 1 i bopfp Ktilwlrtialr 1 dapen h fh pTiis Talselia ovq ra voer ataun Dp Ti jsrige flouwenaar C 1 K hart Vh fp veranfwoorrten omrtit hll in om rten verrwpren hart ui tpnn rpkkpr vnn mlorhnnnpli k Iliilphp oon W l h irt hli in dp hewinte wèpk waarin hl pifra fnVom tpn hart genf ten oppprpvpn i nt h i viff eiilrtpn h vprd enrt rtorh hit pn trnle hippk hij PTtrn prrt Pni tP h hbpn Vpt pn v nisrhhp rt In irp rhrifte vant rtp priïh hnrt het invul iilip met iln ma i ondertppkpnrt vropr hpl l t H f ncpn gpvanpeni fraf Conform rten ni rh wpe de reehter mni Benzkat ontsraamd Niet priiehenpn jvnW rte 31 fariee W C H uit Onurta verdarht thiv ver rtuistprip van benzin uit aiito i van en genieentplllken liirhtbearherminir tipn f tp Courts Bil epn eorlrole van rte va pn i rtie slppilo starlklaar re eed moptpn staan kwam mpn tol p ontrteVlfinir rtat uit rte re ervphuK pn benzine was onl Tpenirt Df vprdpnldm w op B gevallen tegen wien hef O M 6 wekpn gpvn P iraf vorderde HJj wrrt vproorrtpeld tot 1 maan Kisina ai g n gat l aj f e flP iarire O W N wonenrte te Onurta hnrt zirh Ie verantwoorden dat hIJ on 1 Ortoher J I de n srholipr S van Dnm mp l een slok zoi hebben nirtanripirt Het bleek dal de kleine io n om een neertie hart revrangrt lan rtpn i in die Inist vrnrhien hnrt ekophl Pp m n die meenrte rtnt rtp ioni pn ain het zakle waarin dp vrurhtpn gpborgen raten wilde komen waa plotüelimr rtrifli geworden en wrt xiin lok rehrnikt r e politie vertelde dat N een Is ige mnn i Ik hen nooit veroordeeld lei N Ik ben fl aar Daar wilrte de nffirier rekening m e houden en vorderde f 16 boete al dagen hechtenis O Ik ben arm en wwkeloos kij De rechter deed er maar vilf ien of jirtjf dagen af Kwaad Strompelde N de zaal i uit ▼ tonw boatalea Een Rotlerdamsche getrouwde iarige vrouw die zich na het k barderaent van Rotterdam op 3 Ocln met haar kind te Gouda veittiti wa in kennis gekomen met rte ït broeders J en P v O reap 22 nii laar oud en eveneens wonende Gouda Deze jongelui bad den het n ander voor haar gerf ian zoortnt m een zekere vertrotiwslijkheid wa ni taan Toen rte jonge vrouw op 1 Vt il naar RottPriam ging had zIj i Pen der jongen gevraagd op haar kiM fp paascn Dat was goed gevondm Toen zli uit Rotlerrtam tertie kw hieek da er f 50 tiit haar woninir S ontvreemd Op 9 October d a v zal de vrou met de beide gebroeders in ppn cju ta Gouda toen sll opstond omrtai a even naar hnlfi wilde om haar hnrlo tp halen Dit werd hftnr afeprartpne ij liet zich hpnratpn en bleef in hm ezr rhap Toen zil echter s avon thnN kwam vprmi rte zit wedsr f Mit haar woning Het gelrt hIppk oal De verdenking vlei nu op rtp h ld oneens die erhter alle achtiH va rich sfwezen Weeens diefstal tpr chl nnprtp Meven rli hslsstarrit onlkju ien Het bleek echter dal een hMnnjf n het bezit van den huisMentPl di n frouw was geween De verrtere behandeling werd priiijf litffe tplrt omrtat heide verrtni tiia rten wenvh kenhaar mankten rirti ten irtvocsat toeepwPzen fe zien De rerhter willigde het verzie k lt n henaalrtp de vprrtere bz handetin n Fehniari as Jaag togen end Jan I B 1 aar en nog lersterk D J weel men in rHn dorp in rtp cpheel tirt om Gouds Voor zijn vpc heeft hij een e iied in ifphimrd van het jiolrterheotuar en nnrtpr gertpeltp f gehuurd door en 7 r cren Freek die ook not fl ifli n kraehtie is Deze twee tippnm iipipn Plkanr nipt zetten Dat zit m n rte eehmirrte laan Jan legrte het den rerhter nit dit prtnirtlsr lui terde Maar il heht Freek met ie vH Pn op rlln honfrt ge Ia n ITop Vwani er toe Ik was hll me koeien en ik leipeen die heeften fonge zei ik Praat Ie dan fepen je kopinr in ormpprrtp e rechter Al een mensrh menscheliik liteeen een heest rtan i het geliil penmenvh Maar viel de rechter in hnrt beter mpn rrhplijker kunren zij pgen Frpek Hij kwam tweemasl op mp il orfdpr ppropn pa wee schnrk van ran wpg af F n toen werd Ik rtrifli r nia Rerhter Je moest Ie schampn Jan I Tl ilj een jonge kerel van 65 jair ea ourten man van 7 zoo te lijf gaat Dtt is p portuur toch niet Gevleid beeon Jan te glimlarhes doch zijn gelaat betrok toen er M Soete tegen hem gevmnirrt werri Vprst el VfiterleJÉgsscliaile aan kleeding gordijnen tapijten f ièopers eriz i Wij heipen Ui DE PELIKAAN STOOMERU EN VERVERIJ aOUDA vanaf 1907 Kantoor Amerika 21 bd de Karneoiclksloot Tel 30M en 30T6 U 38 37 D Tan rijk to g FEUILLETON rooc on aiensli nk mr Item i dwtnen toonceltpetlttar OU gtai bet dook staan tn kwam aidar koring van da ranna deMt Meurco waarroct de tioriUka gadaanle rat gell lot tflBg aarda Wi Mi Aebtar kom ttood Rttjuif Mt acrakka ea g t n waarla lO ttBBd ta Mstn e s tckpudW beta aaar bei portnl Sidtabarg vo dt sieb gattoaro fi loc DMMSt Wt sprofcta Oat la movroaw Raadtag sai si morfcnvrooa vortrckkai Boodis an ufcclDk pakte hu met sUa 4 o k aan da mUoen Toen de kouveroeur aanstalton maak la om abetwid ia nemsni da hf Bio tjnbarg Zoo vertres ik luer ni C Ba torwDI ztt naar de auto s waod den sai bü vlug tot z jn gasthsof dat fat bagi even persoonluK wou aiirsfeaa Vbt ID Afrika ta tien kraag mand drukte sniKta langraam m ld tto gtbaar om toamaliit groep rus Mtom bot mij OMi awaits toi sil maar Ik moot n svtr baar tvrckeo Xvon roog OCB drufcfctndt ttuta ftc ding ba de ooaca gttlotao OoorariaRtnd tatrda Ml dofroa dtn leumaiitt aao u babt baar mittebia i OKanaf Niet pcrtoonll Het it onk eicS VBB me maar ft sou n Ulta rag ml te wrieUeB op wtftt maniei mevruutr It vcrd eatn Weet u dat daa aiotr vtoog Resting voroaatd Iturai tt nmW i rL SJ M tLI Amwlkaan da wt a Hot kanvaa Dct Boiat tm da auto stapte Zua wa roD ik u neb Mtn klederen kl fd a bem hM HM S Te hLlïLÏ S gd strookt m a vaa de KI atooïï mnuuR seiwi en aaBteakanagsn tt ai4 Siv X on want oog oar scsMomiertaaK heod o awam de gouvoncur Mm aalsn Itoeo de auta daar hot nuMiak voni r ingi vlBa raad loi da ëaor f oiat Mrtor antwoordd de lourasJist Ik Verlang er naar too tposdlf otogciitk mol het goudtanaasBnis t BMkeo IB orde morgsBvroeg cm Beien uw dienst antwowdda da nauw otat oodsrtirafe lachaod de tatt luur sal oen auto a Baar Nlai brengen verneur Maar mynneer voegde BOboit er asn AmerisaaD notleUiH o MVOTMVWCm QIUMilL vSSMaSrd owiw graag baaloot toe al u au terug m dat benepen den ouventeur AJs m K aiêU lagoo dsM tsl ftdan neer Kettnborg sdu san aön bott brtogsa i Jls AmorUuan Toan dt gtuvaméur sn Btnart trtrtB oaad mei da vanrokkea MavSB dt itrec Ditaas Lgaaa sitton Os evan iprakeloot staan Oaa zuebiuli Reading diep eerdt si tot Rielentwrg WUt u mtj volgen Ut uepcB door dt galor jiaar dt tbe gtseiligt arorkkamar vsB dtn VeronUcbiddig mU ten aogenal lk sprtk aezt Dt iouroallst wsa gaan sitttn ki tta vl j Keaaiog Eorop moet a niet d de neeren luebile smi atKtmtm dtftig oaakia a sca Zti kMaa waar m I t Inaea k WB a toMiMadraalkoUitaattidw si ansa beaMOOP ook Ik alet f ferw d Journalist snkela vorme vsb bot tiestuurscomtte gaan v rie ien VnmlwM gtiiad san n ander sitsprak grifte zich voor dat df diraelaur gcBeraal licb niet oaoft ta rT en over Beading ft niet ftfieusen b t oafld van verwOardtgd m ta aarssssttan Of a o dt lioogta Is van bot mgisch Hes aing de groou oteeda gesialie l Terwül iMt got F ibs naar Mnaen met s nnw Mag Ik o vrs ei oeorgroeide gelaat mei een njzen traO Duistarda da gsuvtnai bom ia gen in fsoa gsoal kaar kipi la aoe Disp k aan wa ald ertsew tiiir serscii iai IM da vUla sn Rcadkig EeB prseMfer nnlng o sf sol de naarlofe over nst boogt mrlioold bot oor de weeraocdiKe uitdrukking i de pei i slèn mtf tclm bceP it die sooiLlende Btaun ocgen o iar i4i ocaft s n nart vSn goud Van dien man gsat een eigenaar riet sou moailiik andori ktSMMaJaan deie ii m b rms uit ovorwoog aiehaoarf i smte de Journalist t er Ui de gansetas kolonie niet E sok vici oet nem s oee ajo I rial werd oea geioUigc dKrond Matei dt gouvemaio nog iocb itt utt gastneer lantiiaam tn op atgemeten i lenberi oo onderhoudend iub en ver 21 toon sprak tdot tadkt woord werd te i lde over njij nato riet Oicekc dat ant jwikt en gewogen fook Reading eco groot stuk van de Dat kSB ik me wocrdde ReleriDerg die met ontras op Terwijl zij ven talmden in de galerij wereld had geeieo roouaf belden nun gemakkelijken tetel beo nar massale uonka piUeM fverscneeo de dire leur generaai van de ndrukken ovef oep iaide landen tn vol heen Aan den wat en keek om zich k 9 Piüt Iverscneen de dire leur generaai van di ndrukken over oep iaide landen tn vol heen Aan den wand ontdekte hij etn da m umn m H Ze tfja Ia Je mami reB gsieeQ I goudmijnea Die klampte dad iijk Rit kerta tonden vtreelijken Vtrdor nïd prarhtig geur ni aerd portret van Ada ll L y legen den t e boel gsentotr enbers ssn den lij net over loloni tangeirgen lljen Het wt de eerste mtti dten Bvnaa trekken w dtrttg tot tet igl elenherg Ion m eilO etr rekere Ik neti een vor el te n uilbeden eo Benott gsf den i imtlut en avond dat bfl a het grOott hult ttu aaadoooaif dkrixrgen locn oij aan I au al u tr op uigaat kimi ut kalt wenken met b t oog op a M bo 1 tramerKte dat otriiuierdè tan dt tc