Goudsche Courant, dinsdag 3 februari 1942

GOUDSCHE COIBAHT piiisdag 3 Februari 1942 jMTgini No 20850 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bomm makkt si nsLET au roatrekenlng W4M CbefreddtteuT f TOSTBR Qouda De EngeUche terugtocht Libye Hossoleiuchtaanvalleii op Ambon en Timor m Verhoogde luchtadiüiteü Ixken Banka gelschon trekken nai r Zuiden yan eiland Singapore terug De vorming van dé regeering Quisling Overdracht van vroegere koninklijke bevoegdheden aan minister presidvnt Terboven blijft belangen van Duitsche Rijk behartigen it JtfaaMtt koofdkwartier deelt Ju ttt rUegtnigen der nurinelachtSS Vrijdag OMMB aaiiTalIeii hebben SSt 9 vUegreUen op het eiland K ï op Namlea op het eiland MJg op Koepang im Timor op het Luid fan den Bawuiee en daarbtj Eg vUegtolgCB Tfn den tegenstantg tghebben aecrgieaehoten tenvijl Malte Inatalltitia werden vernield tüiê wordt medegedeeld Y t H formatiea Japansehe marine ff talgen VrtJdag een aanval i bben Hlifiii T een rt ndeli i konvltol In JlBliafcaatraat bulten de Oostkust na Smnatra wiarbU treffen werden milutiit die drie tnuuportschepen rap 8000 we en 5000 ton tot brachten of volkomen onklaar WJkeni een bericht pit Batavia fWl gisteren matige aetlvl elt In de lubt boven verachlllende plaatsen het dUttd Banka viel echter aai rerbooge activiteit waar te nemen 9y d pUuti Foso eiland Celebes Mllentle Menado heeft een luchtMinl plaats gevonden DE 8TRUD OH SINGAPORE JBIt berichten van Japansehe verkaningivliegtulgen van het front op lUikka blijkt naar Domei meldit dit de Engelschen hun troepen terugMken naar de verdedigingswerken Het üvLiuuucii van het Noorschc ptótterypresidentschap door Vidkunj Quisling eni de naar aanleiding hierVw door hem afgelegde verklarmI wwdt in politieke kringen te BwUIn ki zooverre van belang ge dlt dat hierdoor ki deo strijd tegen ktt bolsjewisme en tegen het nfet het boUjewisme verbonden Engeland het kegintel vertrouwen tegen vertrouJw bevestigd wordt In de Wiihelm hiiie Buitemlandsche Zaken wordt jM Is vaiizelfsprekend b chouwd M Duitschland met het oog op dezen IWMMtryd met de krachten samep At die dezelfde opvattin hebben d n strijd tegen het bolsjewismp van de door Engelands overheerptnde politiek aangerichte schade J plechtigheid te Cte o moet als het t tuk van een door de historische A BiUitaice gebeurtenissen bepaalde jydK h giéche on twikkeling gezien Wilw De activiteit van Rükscomy yi Terboven wordt naar men r verklaart door deze nieuwe H Bt niet aangetast HU bUjft voorheen vertegenwoordijfr JU n Führer en behartigt in deze if bolan en van het Duity i k Noorwegen Zeer ki het yya ziet men in deze nieuwe JJWkNI t Beriyn het baanbreken van J Wlorltaire beginiMl in n Noorach Meti acht het echter nog te vroeg in het Zuidelijke deel van het tüattd Singapore De bescliieting van Singapore van de landzijde heeft tot eeri ixchtstreekschen artillerieslag geleid daar de EngeUchen het vuur vooral van het Noordelijk deel van Singapore uit hevig beantwoorden aldus een bericht uit Tokio De Japanners l ombardeeren de Brilsche artifieriestellingen voortdurend om ze tot zwijgen te brengen Van het Noorden komen aanhoudend nieuwe Japansehe troepen in den sector vaji Johorc Baroe aan Voor den aanval op Singapore worden zorgvuldige voorbereidingen getroffen Aan de Zuidwest en Zuidoostkustvan Malakka worden th ns nog de laatste gevechten met afgesneden BritEche strijdkrachten geleverd die geen andere keus heblien dan overgatfe ofof volledige vernietiging S Japansehe verkenningsvliegtuigen hebben in de haven van Singapore een groote vloot opgemerkt Deze schepen waarmede waarsdiünlijk het vervoer der Britsche troepen naar Java en Sumatra zal geschieden vormen tha i een der voornaamste doelen der Jap sche bombardementsvliegtuigen VLOOTCEVECHT BIJ MARSHALLEOrANDEN Het Japaneche hoofdkwartier heeft medegedeeld dat een vloot van vijandelijk vliegtui gmoederschepen krui om reeds thans gevolgtrekkingen te maken voor de toekomstige ontwikkeling van de betrekkingen tusschen Noorwegen en Duitschland em andere Europeesche landen zoojls Nederland België of zelfs Frankrijk Er is natuurlek tniets tegen dat Noorwegen tet zijner tyd eeo afzcmderlijken vrede met Duitschland slüit alleen zullen zoolang de oorlog duurt verschillende maatregelen m het belang van de oorlogsvoering gehamdhaafd moeten blijven Vroeger kende men in Noorwegen een college van gelijkwaardige ministers onder wie een met den naam van staatsminister als eerste De titel en rang van ninis terpresident voor Quisling zyn dus iets nieuws Ook zyn aan deze nieuwe functie de bevoegdheden veiiMuden welke vroeger de Noorsche koning in en tegenover Staatsraad en Storting had Het koningshuis werd naar bekend 1 1940 te Oslo vervallen verklaard De overdracht van eenige der vroegere koninklijke bevocgdhedfen op den nieuwen minister president praejudioeert niet ten aanzic i van deo status van Noorwegen als koninkrijk of republiek Of deze gang van zakm nog door een vrije volksstemming aan het oordeel der Noorsche bevolkinig zal worden voorgelegd valt momenteel nog niet te zeggen sen en torpedobootjageni versebenen is in het gebied van de Marshalleilanden De schepen werden terstond aangevallen door Japansehe mariqeeenheden die een kruiser in brand éi den vliegen en U vijandelgke vliwtuigen neerschoten terwül andwe schepen aanzienUjke schade kregen a Japansehe strij $krachtetn leden sleeiüa lichte schade aan een klein hulpodife terwül de andere schepen evenals de militaire msCallaties op de eilanden onbeschadigd blevea Ht aan wordt toegevoegd dat er 28 dooden en gewonden zijn gevallen DE BEZETTINO VAN MOELMEIN In welingelichte Japansehe leringen woriit erop gewezen dat de mogelijkheid om den Burmaweg voor het vervoer van oorlogsmaterieel voor Tsjoengking te gebruiken praclisch voorbij IS nu Japansehe strijdkrachten Moelmein bezet hebben dot slwhts 160 kilometer ten Oosten van Rangoon ligt De val van Moelmein is naar een Zweedsche correspondent opmerkt voor Londen een even groote Jobstijding als de terugtocht naar het eiland Singapore DE GEVECHTEN OP DE PHIIIPPIINEN Volgens berjcM T v n het front hebben de Japansehe troepen een a gemeen offenbicf ngezci tegen de Anior k a ische en Philippynsehe troeen dl belegerd worden in het gebied van MarL veles in het uiterste Zuiden van Bataan Dit is de beslissende aanval op de hardnekkige verdedigers VER STATEN WILLEN GEPACHTE ENGELSCHE STEUNPUNTEN BEHOUDEN Naar de Britsche benchteodienst uit Washington meWit is de Amerikaansche luchtmachtcommiSsie van meening dat de Engelsche steunpunten die voor 99 jaar aan de Ver Staten zyn verpacht in blijvend bezit van Amerika moeten komen iNTERVIEW MET QUISLING Mmister presideiit Quisling heeft den vertegenwoordiger van het D N B een onderhoud toegestaani waarin hy sprak over positie en taak dèr nieuwe nationale regeermg Deze regeering vereen igt de Jievoegdlheden des Konings van de vraegere regeermg en van het Parlement en bezit daardoor sedert de overnemmg van de macht door de Nasjonal Samling een macht als geen der vroegere Noorsche regeeriTigen heeft gehad Het leiders en veranlwoordelijkheidsprmcipi is het beginsel vo gens hetwelk in lioorwegen thans evenals in den oudGer maanschen tyd de staatszaken geleid worder i en thans heeft men het leidersprincipe Is een erfenis van oudsher weer hersteld Het regiem in Noorwegen IS autoritair d w z het vereenigt de wetgevende en uitvoerende macht en garandeert tegelykeirtijd de onatharkelijkheid der rechterlijke macht Doch een sterke legeering alleen kan de zaak van Noorwegen niet dienen daarbij moet een geestelijke hernieuwing van het volk een teruggrijpen naar den waren tiatiooalen geest en zijn idealen komen De nationale reseering is opvoedster in den zin van het nationale idealisme de nationale discipline en de voUcsche saamhoorlgheid HET BESLUIT VAN HEI HOOGGERECHTSHOF Het Noorsahe tele tiaf aigentscht pu bKoeert den ietet van het besluit krchtens hetwelk alle Noorscihe ministens aftreden en waaxbii z j tegelijkertijd Vidikun Quisling verzochten de functie van minister president van Noorwegen op zich te nemen Deze lierössing geschiedde uit de navolgende in zeven punten opgenotnen overwcgingen l Omda de vroegere koning en zijn regcering die veraniwoordelijk moeten warden gesteld voor den on lukkigen oorlogstioeistanid m Noorwe NIEimK MODELLEN PAMTSER WAGENS m GEBBinK In bevoegde kringen 4e Derlijn wijst men met voldoening op de inneming van Boree in Noord Afrika Naar vernomen wordt hebben de hier door de Duitache en Italiaansche troepen gebdruikte nieuwe modellen pantserwagens die voor het eerst in den strijd 2 n geworpen en tot dusver geheim gehouden waren gr t aandeel in de nicoesseo van de strijdkachten der asSROgendheden gehad Naar het D N B in aansluiting op het weeimachtsbericht van gisteren meldt hebben de Duitsch Italiaansohe troepen de plaats Baroe bezet Baroe ligt ongeveer honderd kilometer ten Noord Oosten van Bengazi De heroverinig van deze plaats is van groot belang omdat daarmee een van de beete vliegvelden van Cyrenaica weer in handen van de aanvallers is gekomen AMERIKAANSCHE EN ENGELSCHE LEENINp AAN TSJOENGKING Volgens den Londenschen berichtcndaenst heeft president Roosevelt het Congres voorgesteld een leening van 500 millioen dollar aan de regeering van Tsjoengking te verleenen De Londensche regeering heeft de regeering van Tsjoengking medegedeeld dat zij bereid is een leening van 50 milüoen pond sterling voor oorlogsdoeleinden te verleen i en haar binnen het kader der leen en pachtwet oorlogamaterieel ter bfBchikking te stellen HARRIMAN TE LISSABON AANGEKOMEN De speciale afgezant van Roosevelt Harriman is Zondagavond met het Clippertoestel uit New ïork te Lissalx n aangekomen Gisteren is hy per vliegtuig doorgereisd naar Londen gen sedert langen tijd tiet land verlarten hebben en geenerlei invloed meer oefenen op den Noorschen staat 2 Omdat het Noorsche parlement niet meer bestaat en ook alle politieke partyen met uitzondermg van Nasjona l Samlinig niet meer fungeeren SOmdait de grondwettelijke organen buiten werking zijn Omdat Nasjonal Samlmg als eenige politieke organ isatte en wel a s de krachtigste die oott m Noorwegen heeft bestaan vde bel in en van het Noorsche volk kan behart gen Omdat de eenige weg naar vrijheid en zelfstandigheid via Nasjonal Sajmluig leidl Omdat de Noorsche ministers die indertijd als ware Noorsche patriotten de taak op zich genomen hebben de belangen van het land te behartigen met door een Noorsche staatshandeling benoemd werden en ook geen regeeringscol pge vxjrmden Omdat de zelfstandigheid en wel vaart van het land een nationale regeermg behoeven Teg elijkertijd wordt de tekst gepubliceerd van de goedkeurmg die het Noorsche hooggerefttshof saimengesteld uit tien reohtere heeft verleend Daatin wordt gezegd dat de Noorsche minister van Justitie onder verJ wüzing naar den huidigen staatsrechtelijken en politieken toestond op 25 Januari van dit jaar in een schryven om een verklarinig heeft verzofcht of ten aanzien van de rtnachtsovememing door ldkun Quisling staatsreditelyik bezwaren bestonden Het iwoggereohisiiof heeft zijn standpunt ten aanzien ven déze kwestie bepaald en op 30 Januari van dit jaar m voltallige zitting het volgende besluit genomen Het hooggerechtshof heeft er bü den huidigen staatsrechtel ijken en politieken toestand geen doorslaggevende bezwaren tegen dat de leider van Nasjonal SamiUnig Vidkwi Quislaig op verzoek van de nunislers ter oveitiemng van de regeeringsmacht een Noorsche nationaJe regeermg vormt AFNEMENDE ACTIVITEIT DElT BOLSJEWISTEN Enorme Terspilling van krachten en materieel ONGEWOON BOOG SNEEUWVAL De activltett der bolsjewieken aan het OostelQke front Is in strijd met de berichten der bolsjewieken r niet meer zoo intensief als bij het begin aldn het D NA In BerUJnsche welingelichte kringen ziet men op grond van frontberiehten als reden hiervoor de voor de begrippen van alle beschaafde volkeren bepaald enorme verspilling van krachten en materieel bU de bolsjewieken en den ongewoyn hoogen gneeawval Hier en daar ligt de sneeuw aan het front tot twee meter boog en waar de wind de sneeuw doet oplaaien wordt zij zoo hoog en sterk als groote moren Er kan dien tengevolge in dexe sectoren vanwaar juist de SOTjet berichten steeds weer successen melden van groote activiteit aan den kant van den vijand niet ge sproken worden De tosstand aan het Oostely ke front is echter nog om andere redenen voor de bolsjewieken allesbehalve berydenswaardig want Als gevolg van de omstandig heid dat de Duitsche vxxirhoeden zichstrijdend terugtrekken naar strategisch gunstige posities is de regelmatige verzorging der bolsjewistische voorhoeden door de weersomstandigheden van den winter op verschillende plaatsen bijna onmogelijk geworden terwijl zy voor de Duitschers als gevolg van de korter geworden achterwaartsche verbindi igen beter geworden is De winter heeft geen eenzijdige uitwerking ten gunste of ten laste van een der oorlogvoerende partijen doch remt de a tiviteit aan beide zyden Met deze door de natuur opgelegde beperking heeft de Duitsche hoogste legerleidmg in het veldtochtplan rekening gehouden ondanks alle andersluidende bewermgen van den vijand Het voprjaar zal bewijzen aan welken kant de rekenmg goed is opgemaakt Alleen de Sovjet leiding heeft haar inilitaire verwachtmgen gezet op den winter en heeft daar zy niet mstaat IS werkehjk operatief met eenzeker doel in de toekomst voor oogen te werken en haar plannen m l ot verband te zien de resten die uit degroote vernietigende vel siag£n van den zomerden het najaar zijn overgebleven tezamen me de reserves uit Siberië en den Kaukasus niet hecht met de vorming van een zwaartepunt opgesteld doch hopeloos versplinterd De fout van wilde aanvallen § 3n het front bracht eerst wel plaatselijke successen doch daaraan moest om de bovengenoemde rederen elke operatieve uitwerking ontzegd blyven tZij sciuepen zelfs integendeel de Voorwaarde voor de Duitsche tegenaanvallen iA de flanken der plekken waar de bolsjewieken hun aanvallen verrichthadden en daarmede de voorwaarde vcoT de at nijoiTig der bolsjewistische voorhoeden In wehiigelichte Duitsche kringen b vestigde men ook dat de aanvallen der bolsjewieken voor tachtig procent uitgevoerd werden en worden door eenheden hoogstens ter stei te van een bataljon en meestal ter stericte van een cbmpagnfe Alleen al om die reden iHui van grootscheepsche aanvallen Iriet gesprokeii worden Voorts vestigt men er de aandacht op dat het heden reeds de derde Februari is dus dat de tyd der wmteroperaties voor de i olsjewi en nog maar Aer beperkt indien al niet verstreken is 3TPTISICHE REGEERING AFGEl REDEN In een extra bericht deelt Reuter mede da de Egyptische regeering is afgetreden Vidkun Quisling W IE Vidkun Quisling den leider van dê iJfaajonal Samling de groote Noorsche vernieuwingsbeweging ziet heeft niet den indruk een man voor zich ta hebben dife het Hidden van de vijftig reeds bereikt heeft Energiek ziet deze voormalige majoor van het Noorsche lejser en latere minister van Defensie eruit en men krijgt dadelijk de overtuiging deze man weet wat hij wil hy weet wat goed is voor zijn Noorsche vaderland Wie hem ziet weet echter ook deze man is geen veiyader vai Noorwegens zaak zooala de gevl ichte Noorsche regeering Engeland eh de joodsche machthebbers h m probeeren voor te stellen Quisling heeft veeteer vanuit een hooger inzicht met begrip voor hit Europeesche toekomstige doel gehandeld toen hy zich aan het hoofd van de nationale beweging van zijn land stelde en er sedert het Mnnenmarcheeren der Duitsche troepen in Noorwegen voortdurend naar streefde de samenwerking met de bevoegde Duitsche instanties in Noorwegen zoowel a s met hetöroot Duitsche Rijk zelf tot stand te brengen en deze samenwerking te verzekeren De Duitsch Europeesche overwinning m de Sovjet Unic en een Eüropeeschcontinentale nieuwe ordening zullen aan de oorlogsverwikkelingen op het Europeesche continent in dezer historischen tyd een einde maken en de basis vortpen voor een vrede in Eurïn pa Uit zoo n overtuiging zooals hij deze eerst onlangs weer in een massabetooging in Oslo uitsprak leeft en handelt Quisling Zijn strijd berust op het heldere inzicht dat ook Noorwegens toekomst slechts veiUg kan zijn wanneer het bolsjewisme dat ook voor Noorwegens poorten stond uitgeroeid wordt Tegelijkertijd geldt echter zyn geheele strijd Engeland dat hy als den vijand van de nieuwe orde in Europa beschouwt en door welks verraad aan Noorwegen hij zyn vaderland in het grootste gevaar gebracht zag Noorwegens weg zal m de toekomst aan de zyde van Duitschland naar het komende Europa voeren Deze grondstelling zetts Vidkun Quisling eenigen tijd geleden in een redevoering duidelijk uiteen Hij l ewee3 eerst dat Noorwegen in den huidigen strijd slechts voor Duitschland dus tegen Engeland stelling nemen kan Want het is absoluut onmogelijk dat waar het om het lot van het geheel continent en zyn t ewondfe gaat zichheden nog een staat in Europa afzijdig zou houden Maar de Hoop blijft dat na het beemdigen van het conflict metde wapens het inzicht doorbreekt n de volkeren van het Noorden samenwerken en jdan eindelijk de lang gewenschte en op verschillende wyze voorbereide eenheid in de Scandinavische ruimte verkregen wordt Daaruit vloeien niet alleen voor Noorwegen maar voor geheel Scandinavië in hetnieuwe Europa groote mogelykheden voort Wanneer eens de geschiedeni al die mannen noemen zal die in het bewustzijn van de gevaren die Europa bedreigden hun volksgenooten tot den gemeenschappelijken stryd opriepen dan zal ook Vidkun Quisling genoemd worden En zeker niet als laatste iia wsw inn wKKa wtsKW w wv Zon op 9 18 onder 18 31 8 Maan onder 10 33 op 22 24 i Mea ia verpliclit te verM duisteren van zonsondergang f tot consc liomsL Lantaarns van voertaigen d moeten een hail nar na sons I crSa l ontstoken worde 8 K712 i2J dl tbt MariM la tt koac Wh ll De commandant van een ïEwÏÏSf wde bil de Nóor fcw r Dag ea nacht fi iSS KS om uit te varen ▼ ttjdac arerd in den Dicrentvia te Den A ag de maehtsov mame véór negen jaar in DuitschLt ul doer Adolf Hitler herdacht niet een massale bijeenkomst waartatij o de re van den J ührer beluisterde Vele sutoriteten waran aanwècig waaronder Rük oommissaris dr Seyss Inquart Overzidit van 4 zaal tUdens de tnteidand a Mde van OcmmiiMsrir Gan aal SebaMdt Staff Molj U de voistvitJe sdrareo welke vfoizien zyn van dubbele wanden moet den geheelen winter de opgastapelde kool steeds weer verwgd worden waarbij mAi dan de rotte plelcken wegsnijdt fPolveoo K iper De Belgische stratosfeervaarder een medewerker van prof A Piccard ir Msk Cosyns beeft in de Technische Hoogeschool te Delft eèn lezing gehouden over Ae stratosfeer Van Jinks naar rechts da HoUandsche ballonvaarder Jan Boesman prof dr C Zwikker en Max Cosijns P civgoon Ueyai In den nacht van 29 30 Januari j L brak l rand uit in het perceel Keizersgracht Ï99 te Amsterdam waarin eenartelier voor meubelkunst gevestigd is Het pmid brandde Zoo goed als geheri Ohi Pol flOon wfcc