Goudsche Courant, dinsdag 3 februari 1942

DINSDAG 3 FEBRUARI 1S42 Nedeflandsche VoethaUBon SECRETARIAAT AFDEELING GOUö Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 OFFICIEELE hootdsUd van iQn vrienden afscbetd beginnen met den gouverneurbad genomen 1 hoogte te brengen U tiet dus xai Biefenberg t n l Ucht moet ar komsB zei bij lotte dat Mer gevaarlijke ko els de dreigenden toon al nnocst ik ganscS handen in iwt spel hebben en zeker I mijn fortuin ei voor opeffaren geen primitieve Anioto s Als die ramp Daarop nam Rietenberg afscheid B s negerchauffeur braciit bam terug n bet boteL De Amerikaan was gedurende e a V poosje ta den tuin blUven sUan Daarni liep liU been en weer in de galerij Het zalige Demet den moed had gehad u dadelUk te scluriJven zou bet misscbisa nooij zoover xiln gekomen Reading keek naar den grond Haar waarom moest mijn vrouw al er gevaar was i k M t a was lang na middernacht toen hü zich vreemdeling en niet to Zt i ö 1 wonderen Wevrouw Reading kende dia straak plcegd volgens een gebeBigd rbythma toch J3t misdadigers hadden inaskcrs vooir Inderdaad n daardoor Is alles gemiaki iit luipaardenvfl en aan d voor inl nog vreeselUker Als M iets vingers nagels van dezeUda wilde diehadden gcvtaden al was bet maar aan ren flet aangeduid slachUiffa werd lok van beur haar dan zou ik tenmU de keel afgesneden n rond bet lük Ada Ujen werd vermoord ste zekerheid hebben gehad Nu wórd werden de nagels in den grond gedawd Amerikaan staarde wjm ik verscheurd door twijfel en ik kan zoodat op grove wyze de schUo van e n oote angstoogen aan en zat daar een niet vergeten ik kan niet luipaardenoverval werd verwekt De lik al door ontzetting verlamd Reading verbort het gelaat In de blanke bezetting kon bijna nooit licht t Het an niet fluisterde hij dan alhanden De journaliK eerbiedigde een krijgen in derg ka moordzaken De boe pijnlyk het voor Mij is nog verder De journalist was opgestaan Hij boog genoot sl4i naar zyn gastheer keek hem In ds oogen en zei lapgzaam Ik weet nocbtans bed goed dat naar de cersta verdieping en opende aan het einda van een gang eca deurtje Dat was can pUnlUke vraag Voor i de kamer zat een blanke in een boetRietenberg stond bet van meet al aan t lezen vast dat in deze zaak hoe geheimzin Het is tOd zal Reading lj nig ze er ook uitzag een gewezen mte nie u nog een goed bekijken naar van de tooneelspeelster de hoofd jje man kwam overeind en draaiderol speelde als een modepop op zijn hielen rijnd Ie of ionaad uit bet verleden la Het was een groote breedgasehouderdehaar mijns inziens naar bier gevolgd i kerel mei blond haar antwoordde hi j Samen liepen ze naar lieAeden aedeo Nog meer dair en uur zaten de twee leeren overjaasac aan en begaven mannen In deh nacht plannen te 4 e dan naar de garage ZU ve wUder hu den Rietenberg zou zich aan de af het groote zeil wiaronder een e ü spraak houden en den volgenden ijüor aardige moderne autc stond laag e gen vertrekicën Dadelijk na zijn bezoek breed uitgebouwd met overdekte wiei kou hij evenwel terugkeeren naar Wa 1 Voorzirhiig duwden ilj den wagen oogenblik de smart van dien grijzendea primitieve negerstamman geloofden mman de bnvennatuurlQke nucln van de Anio En sprak hij eindelijk langzaam to s en het kleinste verraad werd tetw r IS U arvao overtuigd dal mevrouw wens met den dood gestraft Reading het slarhtntfer Is geworden Wat Ada Iljen betreft had men allevan een ongeluk mogelijke en onmogelijke veronderstel1 En Hij verwp htte van d6n Amerikaan lingen gednan reifs die sn een Anio wed Tvaren van hel ongenblik aC dat henla om amen met Reading aan het buiten en sloten da poort a neftiga reactie maar dcM hief to misdai d Al de blanken di zien mcttliy den nacbt vóór zyn vertrek in ide werk ta gaan endertuiactiea zou deza iWuro aervow STADSNIEUWS Majoor Schrüver jubfleert VUK IN TUnNTIG JAAR AAN HET QOUDSCBE rOUTIEKOBTS VCSBONDEN De hew A Schryv rs hoofdagent vwi politit ItcniaoM op 1 Februari jl don dag waarop hij vijf en twintn jaar aan het Qoudsche poitiekorps vt Mmdm wac Ccteien is hei jubil nu gevieRi en da rbij is d i beer Sthrtvffr een hartelijke huide gefaraobi A SCHRIJVERS Fami ié pto Het liJvenen f eet V het Goudsche kirrpB was trvens een 25 jarig politiejubi t ini yaint de jirbilaris heeft al zn politiejaren hier doorgebraehu ZfK n h t volbrengen van zijn militairen liensttüd tapt de jonge artilleri t uit he Gelder che in den unifoirm van Ooudsc4i agent en sinds drie j ur sieren de drie ballpen de kraag van zün jas ten leeken van lijn waardigheid al hïx fdage it f Majocrr Schrijvers de traditionielc aaïwpreekvorm te dezer stede Voor hebfdagent heeft zijn poüitiekk edin in d reeks van jaren met et re èedragen Men heeft in hem niet allren een goed en trouw poliUeman geii uWigd moar ook een prettig en hulpvaaTd ig ménsch iemand die in het korps ieders vriendscliap geniet en die ook ill den kring der burgarij iXgc m m gewaadeerd wordt omdat mCh h m heeït Iwren kennen als een s mpathieli en voortcomend po itiedie buar Ue jutiilairis bracht den feestdag temiddien der zijneai in een huis viri bloemen dooT en daar hebben velen hem opgezocht Als eersten uit de kringen der polKie kwamen commissaris C He s en hoofdinspecteur W Beekman hem gelukwensclien en daarbij lïeeft de cvnutussaris item daink gebracht voor den yver en trouw die dié jubilaXI aJiijd in da uitoefening van zijn dienst toont en voor de opgewektheid en den goeden geest die hy in de ervuHing van zijn taak legt In den loop van den dag kwamen de overige le len van tiet korps majoor Schrgvers gelukweoschen in diens woning aan de Van Middellantstraat waar op den schoorsten als geroeenetii iptHiüK gesuRnk een fras e jfiectrische klok prijkte De I Hk van de pioeig aan het hoofd waarvan de ju43iiaris slaat zonden no £ een sctieerdooe en een hunner had in een si cesvolle dichteriyke inspiraitie de oopbaan van den jubilaris op rijm gezet De hulpagent p Sohonnaker legde in een ets van bet stadhuis de herinnering aan het feest vast De Kamer van Koophandel en Fabrieken van Gouda en omstreken zond een bloemenhulde alB blijk van erkentelijkheid voor de bemoeiingen die de jutilaris in velband met fte Vestigingswet heeft Van burgemeester ft A A Liera ontvijjg m ajoor Sohrijvers een sahrMtelijikèn gtlukwensoh Ook uit den familiekring waren er geschenken en voorts hadden vrienden kennissen en belangstellenden den jubilaris attenties doen toekomen EXAMENS HANDELS COBKESFONDENTIf Voor het door de Nederlandsche Associatie voor Piifptijkcxamèns afgenomen examen in Fransche handelscorrespondentie zUn ge£laaed de dames M van den Brug en L T Mauris en voor dat in Duitsche handelscorrespondentie de heer J C Verhoef IVaROL De Iwilitiib liodpista Ingez Med o 7 8 KEUiLmiON Nadruk varbodan HET GkOOTE AVONTiniR in Jawri mUn vraag klinktscheiden maar ik beb een btizonderareden om ze u te stelido De nree beerea die flaareven bierwaren It oog een paar andera kennlsseo vergezelden mij dien rampzaligendag Wg waren op Jacht gegaan tanNoorden van d Avakoebl boeva Zoo begon de Amerikaan Ouisterend en deed het verhaal van da tragisch Jachtpartij Als nadere bUzmderheid vernam de lournalist dat de manneb op aeo gegeven oogenblik In beslag werden geoonien door d achtervsIgiBg van een luipaard Het apoor ward tumaangewezen door cea neger an aü volgden Het gedurende een uur ongtvear Toen zti terugkcerdea naar da arzanrelplaau was mevrouw Reading verdwenen Tean sija at vow 1114 viaendvka w AT AAR AMNEER Tlialia Theater Pantserkruiser Sebas topoi met Theodoor Loos Cantlla Hom Werner Hinr en Friti jampers Aanvang 8 15 uur Schonwbiirg Binseeo i Het vlammende woud met Uinsu iCnoteck en Paul Richter Aanvang 8 15 uur t febr S wat Ter Gonw Ledenvergaderirg Oudheidkundige Kring J3ie Goude lexing C A M SpruUt over re uitvirding der boekdrukkunst en de wiegedrukken tot 1500 3 I 4 Fekr aw Bimie Tenter Roxini s expres 1942 nMzikale revue 4 Febr 7 nar Nieuwe 8choawbnrg Concert Arnh msche Orkestvereeni ging onder leiding van Jaap Spaanderman solist erman Krebbers vioof 4 Febr 7 M aar Ned Oeref Gaseeate Spreek beurt ds Joh van Weixen 4 Febr S t aar OosUiavea M Zitting adviesbureau Ned Vereemging voor Luchtfcescherming Febr S nur Daniël Cursus E HI O Febr 7 uur Nieuwe Schoawbarg Opvoering De nacht in Zevenbuigen door Het Resi dentie TooneeL S Febr 7 34 aur Vrije Evangellsehe Gemeente Bijbellezing en bidstond S Febr 7 34 uur Leger eji Heite Ueiligmttsdienst leidster i v d Ve n Febr I nuf Reunie Voordrachtsavond Diny Metselaar 7 Febr 3 aar Blauwe Krais Lezing in serie Gezim opvoeding in dezen tüd uitgaande vaa Commissie inrake huishoudelijke voorlichting en gezinsleiding Otto van Tusschen broek te Utrecht over Handenarbeid in het huisgezin met lichtbeelden 7 Febr 1M aur Kmutmin Herhaling eerste uitvoering accordeonvereeniging Ars Longa Vita Brèvis 7 Febr 7 30 aur Dié Zalm Derde en laatste wedstrijd l ridge concours Goudsche H B S vcreeniging 7 Febr 3 6 uur Central Postzegelbeurs Vereen ging van postz elverlamelaars Gouda 14 Febr 10 12 en 2 4 nur Ambachtsaciibol Openbare les 16 Febr 7 nur Gebouw GemeentBl e Gexondheidsdienst Spieringstnurf 113 Medische spoukeuriog 81 Febr C aür Calé Dujrnstee ï rste avond jurxcursus Goudsche AthletiekCommilsie onder kiding van A Toon en 2S Febr 7 34 uur Nieuwe Schonwbnrg Vierde Nutsavond lezing Mary Pos ZS Febr 1 15 uur Kleine Kerki Bijbel kzing iJH S J Kalf INWiSSEUNG VAN LUISTER VERGUNNINGEN Inwisseling aan het postkantoor van luistervergunningen 1941 voor houders van een radiO on tvangtöestel die hun luisterbydrage geheel of gedeeltelijk in zegels hebben betaald en wier namen beginnen met de letters Woensdag La tot en met Leic Donderdag Leid tet en met Lon Vrüdag Loo tot en met Mast Zatcr g Ma i tot en met Mey AFHALEN AANVRAAGFORMULIEREN SCHOENENBONNEN 3e 12 en 1 30 3 34 uur Distribntiekantoor Afhalen aanvraagformulieren ter verkrijging van een schoen en bon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag H I J Donderd K L Vriidag M N O P AFOTHEKERSDIENS i steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek E Grendel alléén Prins Hendrikstraat 15 Burgerlijke tttind Gaboran 30 Januari 1 iIarreti Hen irika Wilhèlnnina dr vanIJ P van der Neut en M van Noort Pr Hendrikstraat 141 Overledea Januari Johannes van der Wouden 3 j Dirk van der Sloot 6S j Januari Johannes AntonHis Mariade Graaf 66 j Pieter Seveninnen 83 j GAARKEUKEN In Januari zijn in de Hoffman s stichting Volksgaarkeuken genuttigd 3031 en afgehaald 1521 porties totaal 4552 porties ssëJBB saaBSESEiasaeas e aBsaï dagfn gekomen kreunde da Amerikaan met gesmoorde stem Dat kan tk mi Indenken zochttaBiefenberg meewarig En beeft mennooit iets gevondenT Geen enkel teeken Ken ukdoak büvoorbeeld of Al boedol een stuk van haar UccdT Niets Gansch het gebied ia dporhonderdan inlanders an blanken doorzochU sonder succes Maar ja in datwoeM land met zijn onpeilbare ravijnen en moerassan is dit niet ta vc Trouwe hulp in het zilver MRI l DE WAAL 25 JAAR BDn OUDSTKR QU DB FAMIUK DB RUWE VUf en twintig jaaf beeft mej Jo de Waal op 1 Februari jl den scepter gezwaaid in de liuishouding van de far milie De iwe op den Langen Tiende weg en tef gelegenheid hiervan is zy gisteren bilde vieringvnndit ji JÜeum feestelinge Njjj weeat in den familiekring Uit vroeger tüden DB GOUDSCHE COURANT MELDDE 7S JAAR GELEDEN Uit een advertentie Openbare verkooping op Maandag den lln Februari 1867 des voormid Aage ten elf ure in het Stalionskoffij huis aan den Kattensingel van eene ia volle werking xijnde pote fabriek en pijpenhakkerij met woonhuis kleimoten pakkuizen en verdere f ebouwen en erven taande en lipSende in de Drapiersteeg en aan de Veet Ie Gouda Nadere inlirhtinKen zijn te hekomen ten kantore van den notnris W i Por tuijn Dronnleever SO JAAR GELEDEN Maandasr 1 Fflirijari was voor hel personeel der pijpen en sauli nfabriek vnn de heeren P Ooedewaagen A Zoon een ware feestdntr Pe oti1sf notroon de heer P Goedevrpa ireji vierde dien dn zlln TiO inaig jnbüé nis fahrtik int In e keuriff vprsfiprde fa briejt had zich het pwraoneel des mirt rtapS om vier ure vereenied en zinr Jj het hinnerlreden van den jiibila ris eenlpe toeha Jseliike liederen waarna hem een huldeblijk fretee pn f door den hoer A Grepvcnstijk te Ani MEJ J OE WAAL Fapiitie oto Hoewel haar taak in de huishouding ligt biedt zy als het noodig is ook in den winkel bü de bediening vtin het publiek de behulpzame hand en dit verband dateert de relatie feitelijk al van meer dan 36 jaar her Zy kwaiu in 1905 by de familie Polali de voorgangers van den lieer De Ruwe in de zaak die toen eiders op den Langen Tiendeweg tegenover den KorlenTiendeweg was gevestigd Toen de Ijieer De Ruwe in 1917 de zaak overnam ging ook n j De Waal mede en zoo vervult zy ïi eaen haar eerste en eenige betrekking in Gouda sinds zy uit haar geboortestad Oudewater naar hier kw m Haar stoel in de iHiiskamer was gisteren in feesittooi gestoken en ook nog op andere wyae was er een versiering aangebracht ter eere van de jubilaresse die in den loop der jaren zoo gehed met de fjinïilie is vergroeid en een vertrouwde figuur in dea huize De Ruw is geworden De herdenking droeg geheel het karakter van de huiselyke sfeer maar er was toch ook een offdeel oogenblik en dat wa4 toen haar patroon de heer Th de Ruwe in èen intiem samenzijn opstond om in een hartelijke toespraak de verslreken jaren te memoreeren en mej De Waal Wjionder tè bedanken voor de plichtsbetrachting en de liefde waarmede zy steeds het gezin heeft omringd Eén gouden broche en een geschenk cnder couvert waren de stoffelijke blijken van erkentelijkheid By de huldiging waren ook aan wczig ds F W G Verheul predikant der Ned Hervormde Gemeente als wijkpredikant en mevf A E SimonAppel pre sid ente van de afdeeling Gouda van den N d Chr Vrouwenbond waarvan de jubilaresse id is s Middags hiï ld mej De Waal opgewekt en vie a s steeds receptie en hierop helSben velen haar goede wenschen aangebioden Het bestuur van den Chr Vrouwenbond vo gde een wandtekrt bij de cadeau s die d jubilaresse als ontvangen had ds G Elzenga kwam haar eveneens de hand drukker en verder deden vrienden kennissen en de buren van hun belangstelling blijken Een groot aantal bloemstukken Bettentmede luister Mj aan dezen feestdag ferdam werd overhffhdied Daarna werd iipt geheele personeel vereenipd nn een pempensohapoplijken maal ijd Toen dit W8 fsefoopen trad ri heer Ooikhiiiizen tiit JVitterdam voor rt nnwezijren op tiie hij owter hees eldinff van de miizlek op zeer nanire lame wii7e eenipe uren he iir hield Ten honpsip voldaan kpprdpn allpn pprfft laat in den narht huiswaarts pn kon men van allen de betuieino vprnpnipn dnt zii noe maar zelilon zoo n plp er tr i lpn pi had 25 JAAR GELEDEN In vprhnnd rapt het prootp mirre vnn de hardriidprij had het bpsluu van dp 7 iiid HolInnrt rhe Msvprpeni ng alhier ristermirtdap op de s haan Kattpnsincel opnipuw ppn natio nale harrlriiflprii orn pronte pplririri en pporfrailiséerd liet cnrnit kan tevredpn zijn rpvpniicn parpn namer IppI pn onilpr deze hpp wat uit het Vnordpn V n lanps rie wpifftrijtlbaan stnr d hPf pnhliek rmn dik F in mii ipkkappl Mi liistip Het vv as een prhter Rardrijilprij voor parpn zooals n jaren n Pt r ant had pn waarmprti ann de lipfh lihpr van de Ij sport een Siiropdpr pront ppnnpppn wa s bpr id nip wedstrijd h l den voltrpndpn uil lap Ie prijs f 00 C Dijkstra fn PFtonlsma tp I emmer 2e prijs f75 G d ma t Grauw en Gpiske van Keininpnrva tp Fprnpwnud p prijs f 4 HPoenje te Gaast en llitjé v d tVaiOosiprhoulp 4p prijs 0 J Coehoorn te temmer ep H d Groot tf lotrn i it Gouds namen i1p 1 de parpn A Mip kerk niPt mpi dp B uin A Krij len mpt t de Groot ef i IIofsLedp npf oh Hofman Ka afloop had nop een wpdstiijdnlaats voor vrouwen waarvan de uit itg was Ie iriia R V d Groot te lotpn p prijs B irtje vajT der Waltp Oo tprhoulP en ïe prijs Gelske varKeimpmn te Fernewoud De netto ophrenpst der enlreé s kQjril ten bate der arnieh Eind 1941 had Gouda 35123 inwoners LOOP DER BEVOLKING GEDURENDE HET AFGELÖOFEN JAAR 9 Op 31 December 1940 WM n in het bevolkingsregister deaer gemeaite opgenomen Heest 1 Siroop Bpinicinia Mann 19962 Vrouw 17349 Totaal 34311 Vermeeirderd gedurende het jaar door geboorte 318 mann 308 vrouw totaal 626 vestiging 1037 manii 1192 vrouw totaal 2229 eti vermeerdering 1355 mann 1500 vrouw totaal 2855 Verminderd gedurende het Jaar door terfte 171 mann 170 vrouw totaal 341 vertrek 816 mann £ 86avtouw totaal 1702 geh vermipdering 987 niann 1056 vrouw totaal 2043 De bej olking is dus vermeerderd met 368 matin 444 vrouw totaal 812 en bestond op 31 December 1941 uU 17330 mann 17793 vrouw totaal 35123 personen Het aanlal verhuiiingen binnen de gemeente bedroeg 1281 Zonder de Winterhulp Nederland é zouden tienduizenden gezinnen in S ons land aan volkomen radeloosé heid ten prooi gevallen zijn Op K ons ieder rust de moreele iJlieht S Iiigex Med O 648 3J ons steentje by te dragen en een i offer te brengen W H N lorgtdoor het Volk voor het Volk de studie van da Anioto s bezig hielden werden gemadpleegd en kwamen tot hetzelfde besluit Nog nooit waa gebleken dat de geheime sects rechtstreeks tegen da blanken optrad en nog nooit bad sU baar tiachloffers doen verdwij langzaam het boold op en si M n dia vraag lè hebban vcrwacbt Och mUn waarde baar bacft m au ook die Anioto gcschiedanis verteldT Ik begrijp u niel 4ecd Riefeabergverbaasd AniotoT Wat wil dat aaggent Da Amerikaan steekt uitleg j j telling gaat dus niet op ba Aniolo was de benaming van n ga aot Reading heime negersecte dleie r maehtig was hebt fefir gaen persoonlUke ln de OoslelUfce provmcte en talryke y den vroeg Riefwberg m et werend En toch Is het 100 klonk bet vastberaden antwoord HU greep Riefenbtog bU dan wm Zeg dan tocli wat u we et hijgdehiJ dan vertelde de Journalist zijn jnisdaien op baar geweten bad Het jjie jat ik weet maar als u wist I waren gewoonlUfc wraakmoorden ge MEDEDEELINGEN mosnaiDrROGRHMA voor ZONDAG S FEBRUARI 1942 Voor Zjbndag 8 Februari zyn vastgeMeid d op 1 Februari afgelaste wedstrijden Hetzelfde geldt voor de scheJderechtersaanstelKn gen AANWLLING ADRESLUST Hoofdconsul K V Vliet Bergambadit bijvoegen Telefoon No 436 Berganibadht Aikeuringen Jecreinen op Zondag telefoon 436 Schoowhóven Secretaris vanaif 1 Ftbruaxi 1942 H Brossen Koestraat 87 Sdioonihovwti telefoon vooa afkeuringen blijft 53 De nieuwe rector van het Gymnasium LEVENSL0 W VAN BR HIFI KEMA foinilic oto Dr H HIELKEMA i leeraar aan bet Nieuwe Lyceum te Bilthoven die ia beno nd tot rector van het Gymnasiijm te dezer stede In aansluiting op het reeds gepu bliceertJe kan over den levensloop van dr Hielkema die 28 Augustus 1908 te Kampen wwd geboren waar zijn vader predikant der Ned Hervormde Gemeeiite was nog worden gemeld dat Wj in zijn geboorteplaats het Geref Gymnasium bezocht en daarna een jasir van 1927 tot 1928 de officiersop eiding der infanterie S R O I volgde Op 1 Januari 929 wtfd hij tot tweede luitenant be noemd Vervolgens werd de heer Hielkema student in de klassieke letteren aan de Rijksuniversiteit te Utrecht waar hij in 1936 doctoraal examen deed Met ingang van 1 September 1937 werd hy benoemd tot leeraar aan het Nieuwe Lyceum te Bilthoven Bij de mobilisatie m Augustus 1939 werd hij als reserve eerste luitenant bij het regiment grenadiers te sQra venhage gemobiliseerd In de oorlogsdagen nam hij als compagnies commandant deel aan de gevechten bij Ypenburg Delft en Overschie Op 5 April IMl is de heer Hielkema te Utrecht gepromoveerd tot doctor in de klassieke letteren op proefschrift getiteld Ciiis carmep quod trwlitur VergiWiS Dr Hielkema is gehuwd Hij is belijdend lid der Ned Hervormde Kerk Sinds 1934 is hij lid der Nationaal Socialistische Beweging behoudens een onderbreking tén gevolge van het ambtenarenverbod In de N S B heeft hij diverse functies bekleed Gednrende den lastMen tijd ia hy streekvormingsl eider van den Nationalen Jeugdstorm Rem Geref Gemeente D HEER B D GROOTENDORST KERlCERAADSLID VAN VERDIENSTE De Rem Ger Gdmeente heeft gisteravond in Het Blauwe Kniis haar jaarvergadering gehouden Ds J Nienhuis heeft hierin een overzicht van de gemeente gegeven en de secretaresse en de boekhouders van kerk en diaconie hrachlen hun iaarverslagen uit By de verkiezing van twee leden van den kerkeraad erd in de plaats I BOETEN Mo 78 R V C Wedsteyd Do RVC 2 op 14 Dec 1941 Ru f lei M Dodt en H v d Hoven c strüdfoimulier Att v d HoobJ J V d Hoógen f 1 asiR No 80 Groeneweg Geen bcri van afkeuring van den kY i5 Güoeneweg 1 Nleuwerkerk 1 steld op 14 Dec 1941 ƒ 1 No 81 Ammerstol Wedsti Ijd Gr neweg 3 Anunerstol 3 op 21 IXv i ber 19941 spe ler W Jong n maand December opgegeven n w derde elftal medcgesipi eld ƒ 5 No 82 DONK Wedstrijd DONK Groen w g 1 gespeeld op 21 W 1941 geen nriMonmulier van Gro ï weg en wedstrydtormrulier u ifM den f 1 N aniens het i stuuri G VAN TILBURG Secr c mpetiti lniJ5 van den heer B U GrOotendorst dji aan de beurt van aftreding en rA tierkiesbaan waa gekozen de heer f de Mol en in de vacature ontstaa door het overlyden van mej H H Glavimans werd voorzien door di verkiezing van mej H A J Pum De vergadering besloot den 1 Grootendorst als bewys van vaoh deering voor de groote verdiensten lid van den kerkeraad gedurenj dertig jaren te benoemen tot buitoh gewoon bestuurslid met adv seereiiil stem Economische rechter te Rotterdam DISTRIBUTIE DEUCTEN OTT GOUDA S OMSTREKEN De 23 jarige loswerkman J Starinji uit Capelle a d IJEsel die op 26 D cember jl behulpzaam was ewe i bij het clandestien slachten van schj pen is nadat het O M veroordeelinj had gevraagd tot 2 maanden gevangenisstraf met aftrek van preventievt hechtenis veroordeeld tot 1 rnaaoj en 14 dagen gevangenisstraf met ik trek van voorarresl De 30 jarige P v d Kiey aüHttuwyk die s 3iapenvleesch liad v voerd aflcomatig van een ftauduleglgeslacht schaap lireeg co nlorra da eisoh ƒ 60 boete of 20 dagen necfctenis De 57 jaTige landtiouwer veefioudel J van der Made uit Waddir veeii rhad aardappelen zonder bon verliodil en ia daarvoor veröordeejd tot 25 boete of 10 dagen hccnlenis Wegens het vcrkoopen van tuat zonder bon werd de 38 jarige veenou der D K Kastelem veroordeeld tol fZCi boete of 10 dagon ht chieni terwijl de 20 jarige teekonaar J ï Ksitekein uit Woerden die de iM kocht werd gestraft met ƒ 20 boet of 10 dagen hechtenis De kasi s va beurd verklaard Zeven dagen gevan enisslnjkreeg de 20 jarige C Stolk te Niwwerkerk a d Usel omdat hij distrtibutiebescheiden had gekocht De IJijarige fabrieksarbeider A v Herk nil dezelfde gemeente die zijn vetliarthad verkocht moet f 10 boete 1 talen lubsidiair 5 dagen hechtenis LOONRECELING IN DE GOl DSCH AARDEWERKINDUSTRIE Daar zulks ter bescherming van arbeidev noodzakelyk bleek heeft W College van Rijksbemiddelaars een i geling vastgesteld voor de arbe voorwaarden in de Goudsche aa weritmdustrie Het minimum uur we inkomen voor volwaardige Xif sctiookie arbeiders van 23 jaar ouder is bepaald op 47 cent per uur ƒ 22 56 per week Voor volwaardige beiciers van 21 jaar en ouder lui deze bedragen 23 cent per uur ƒ 11 04 per week De jeugdloonen vastgesteld volgens een schaal voor mannen van den 14 jarigen den 23jaTigen eii voor vrouwen dien 21jarigen leeftyd loopt In d schaal zyn de Iconen voor de jeug arbeiders in percentage van het voor de volwassenen aangegeven T slotte zyn een aantal aociale gen vastgesteld OF STRAAT UITGEGLEDE N op Oistermiddag it in de Prins He straat de 43 jarige mevr E Rabou Verheul uit de Helmerstraat do gladheid gevallen ten gevolge van zy haar linkerknie l eze rde is op het Moordrechtsche Verlaat nengebracht waar een lid van de B B O haar heeft verbonden Verhol heeft men haar per fiets naar huis reden