Goudsche Courant, dinsdag 3 februari 1942

DINSDAG 3 FEBBUARI n uqntM 4 c iiu trM MMiiMa t rmojun imi oo t Parelwitte gezonde tanden door Prodent I UM U Voor iedere Éienwe tube tandpaetat welke U koopen wilt moet U voortaan bQ IJw winkelier eea ledige inleveren Dat geldt ook voor Prodent Prodmt beeft dit oude materiaal noodig om nieuwe tnben te nmken Zorg er voor Prodent te kragen ala U eeu ledige tu te inlevert want deze heerlqk cbui nmide tandpaeta met ongeëvenaarde werking hondt Uw tanden gezond en parelblaak PRODEIW tandpasta NSDEILANDSCH MBRIKAAT 1 0 11 0 11 0 1 010 as fi t 0 41 M 4X o n PRODEN TANDPASTA 25 d zsaaaaoduHias 2rk cl HV taoOiNTA AMBISFOOBT KIlllTOOIBEDIEiiDE aiVMAAQD Brieven oiet opgaaf van verlangd salaris onder no O 696 bur vandit blad 8 Br No O 613 bur v d blad 10 Aankomend KtlTOORBEDIEIlOE t niet eeaige kanloorrouline OEVRAAOO voor administratieve bezigheden Aanmelden Vereenigde Zuiveibereidaia Bleekerssingel 40 Qouda i O 649 ill Jeyf agd eea flinke dag en nachtdienstbode en lellslaadig kunnende weren kokea voor Qouda van goede mondelinge getuigen voorzien Icettijd boven 25 laar Aanmelden s avonds tussilien 7 8 uur Bieekerasiajtei M Uouda 0 O 13 aaaasasaa asMi s a van circa 100 l 500 M liefst bc gane groM voor industrie Br lett M 13 Adv Bur Oebr Oevers Zaagmolefdrift 358 Rotterdam O 693 10 Zit en Slaapkamer met gebJulk van keuken Opgaaf ttii Mevr Soeters Crabelhstraat 8 Gouda O 659 8 r aar a r iM a nii CM DaTAüxiaraN pmuzmi TOOB caourrsN bn mvn Na rnttt Da RMrondar t l and iroanua an IruUprttwn iglii nMcaaiaM aal i iia EM van In ét aanta feaian dm hixwmn prt aan nraartartan da croaaMn da aroduetcn aan daa datallnaadal mu atlsvcran tcrwQI la da twacda kokmi dMi hw i sten pr aaAgacaaan wordt dia dan oonaumont In rakaninc maa Wordan a t i tm praten sullen la 1 B n caval groaatan aan irn daUilUat raap ca mujteri wnnlan varkaaht oak idat a itieer da an da baala kwaMMt tl n Oaar dcia pruaan mn aagrond op roantan an niilt van da baalc karaUtatt luUen In da moaata vvaUan da naitüoppiUi iii lacar moataa Ucgan Baaa paMOal galdt van rairaati I L 11 Mraaat IMX OBORNTRN iDatoW P P Ml P k I MM P IMkc paan i laf mMd graf = 3 grol Ml M M l M aanawaaoohan a lof irol t tol antra DnaawaUBClHHi aaM poen kooi Sovoya kool gaal SavoVe kool Igraanl Boorankool WItta kool apruttkool gaaolioond Spruilkool ongaadi 0 11 0 11 0 18 0 U 0 00 Rooda ulan WMta utan A 19 41 Slalottan MO 0 00 91c en I tot i t kg p at n V i tot 1 k p atm van 1 tot IVi kgpar aluk o O lt P at 0 M 0 11 1M ptOOit l M 10 Gakookie bleten 3 atukit of meer dan I Btuki per kg minder dan t aluka par kg Xropalan tot 11 It p kg m mier dan 11 atpar kit p 100 kg I Ma mu i M 0 1 ia 04 AndQvla glai 0 47 M 51 O W Prol it boven 10 mm dlam 0 15 t en 10 mm dlam 0 11 KnolaelderlJ diain 14J o w n V 10 cm dlam 11 44 O M m V cm dlam 11 o ia Koolraoen 5 00 o o Mal en Herfitrapan 7 VIM 0 0 Witlof tot 11 at P kK 0 41 meer dan 15 t P kg MM 0 43 0chonien eren A tot 20 tuka P kg 0 40 OM B tot 45 Btuka P kg 14 1 0 10 Bamanas 14 0 1 p looat pat Xaolrabl lalaa on diain t ll TC p too kg 100 boa itéit fi SS 0 10 P p boa RadQa IM 0 13 r Hi Drulvan p 100 kg P kg AUoantan an Oraa no M 44 éox Oranje Pippin extra kwaliteit 110 04 1 01 la kwaliteit 50 H 10 04 0 71 Ie kwaliteit Ooudrelncllen 0 41 em 0 77 058 0 37 Stlt 43 48 38 extra kwaliteit Ie kwaliteit Ie kwaliteit i Brabantsche Ballefieur IME O SS 0 33 034 0 47 0 34 0 43 038 51 51 40 32 35 70 36 84 36 70 3148 2128 ex ra kwalltalt la kwaliteit 3e kwaliteit Jacq Lebel ena ie kwaliteit 3e kwaliteit Overige Roorten Ie kwaliteit 3e kwaliteit Val van oui en ter M Mt 0 imr U kunt Uw bonara w rk U k niet betet bestedefl dan blJ ona Mevrouwt Want bij ALBERT HEIJN kiijgt U op Uw bonnen behalve het U toegedichte kwantum aog ieta meer D kr gi extra kwoUMtl I Oe hoogate zuivetheidi Oe yolle maat aan voedingawaaide Ook né deze ti d moeten onze klanten bli ven zéggen M b Albert Heijn er toch nkt wad AlBERT HEIJN VOOR UW KRUIDENIERSWAREN 0 645 120 0 34 0 30 0 17 0 11 184 ralncttan Val van overige palen Stak en wnrmatakige appelen lurl £ tek eiv wormatokige appelen aoet Peren Beurré d Anjou eiu extra kwalJielt Ie kwaliteit la kwaliteit Beurre Hardy enz extra kwaliteit Ie kwaliteit 43 88 3e kwaliteit 11 18 Beurré de Mérode enz la kwaUteit 40 11 3e kwaliteit 1138 Overige soorten Ie kwaliteit 3a kwaliteit 31 38 Stek en wormateklge 1388 aeVRAAOE ap i ll ilat If 10 J 51 51 5824 PaUiujsoppervbldB Tevens ie 50 70 ns ie iidop cvraggd 003 0 08 OJT 0 71 iOM OJB O SS Voor direct c huur gevraagd lasciii wt lewichtN AND 0 37 0J8 0 11 Voor het snijden van kool mag 3 etper kg berekend worden met dlènverstande dat de kool na net snijdengewogen wordt Voor tiet schrappen van wortelenmag 1 et per kg of per t aa berekendworden met rtlen verstande dat dewortelen vóór het ac irappt n gewog nworden Jongelui een rtga tie gaan trouwen zoelcen iauMlaarda Voor speciale iierWrglng van bentelfie groenten en fruit mag door detaillisten I et per kg In rekening gebracht worden boven sen werkelijk n verkoopprijs af winkel HET VRAGEN VAN HOOGFRE PltlJ7EN 18 BTRAKBAAR Bewaar deze opgave en gebruik kaar Nieuwe opeaven kunnen de vroecere ongeldig maken f IJM ti l f iMO laaaa laoai t 400 laa 11743 100 aooa o soos aan iwm naat 13401 iiiao f loa 11 MT4 1440 ma no Bi4a is4 STta iitai iiiaa mag taa aooai iftn nmm van M ai i a aaa 301 68a aaa Ma 19 aii aaa iwt 1194 1418 i 4 laoa ma tan laa iisa irif aaiO 28 4 3601 3 41 9880 1809 IMl 291 SOU 8981 8898 8408 9 09 9930 S9M 4013 4880 4160 4448 4488 ASlg 6196 MP aiii Ulo 4683 4aaa aaaa 4101 478 4aoa aaa aooi 606a aioa aan 9688 aaaa 8009 ooai aiia aau aasi aaoo loaa ao isaa 0633 012 Sl 6 8984 r5 S 40 1018 10018 r aiai 8998 9943 MT9 8043 ana aaos aaaa 9618 96U 9980 9818 9091 toaio loaao io9n 10910 10099 loiso 10019 toWi loeii losn 10129 100 0 ICOOl IPOn 11090 11999 11940 11401 11991 11818 111 0 naaa 11 14 11048 laioi laiia laaaa laasa 11534 laeas 12 taeaa laoaa laiaa laaoa ia 9o 19999 iioio laoaa loun laiai laioa laaai laaoo 19401 m 04 laou i9 ai laaia laiaa lan laaio laaia laaaa 14998 aaasa uaar 14190 1408114014 14000 1619 1 9 1 18988 16881 t 40a 18481 18483 iat98 19801 18801 16199 16891 lOOtt 10111 19990 10984 18867 18402 10418 ie 8ri8410 18011 18810 18160 1878 18188 18 15 1 M80 18887 17018 17048 17108 11178 11289 11982 17801 11185 17888 17411 17437 1743 1760 17t 97 1774 17781 17041 17964 178 0 19008 18137 18200 18388 18801 18388 18848 18806 18814 18873 18880 18014 I 018 18068 18338 IBSW 12488 18047 l 78t 1 80 10883 18807 19001 aons aoao 10394 ipaia J04i8 losia 30843 30108 30 77 GEEN PIET ICN saa laa 418 737 S3 1353 150 2001 22 8 2566 2797 3100 3205 8807 8817 4004 4311 4568 4770 6039 5347 6ssa 6843 8198 6637 6731 7088 7407 7637 8068 8311 8477 8991 433 8668 8740 22 71 338 648 888 1111 1419 1843 3208 2485 2725 3027 31 S8 3460 3789 1977 4075 4523 4736 500U 5123 5444 5767 6068 6464 6007 6B42 7310 7524 7877 8781 8454 8877 8318 9603 9807 208 441 786 1036 1288 1637 2047 2318 1680 2625 8110 338 3638 1915 401 H 441 l 4618 806 07 881 10B6 1415 1833 2127 246l 3676 3968 313J 3424 3760 3U 4 4071 44 1 4713 4033 6J08 6424 67J9 6053 6418 851 1 69 11 7aoj 7461 7801 8378 8411 8783 930 8609 830 170 499 748 948 1278 1813 3014 230 2567 2830 3106 3638 381 4007 4363 4602 238 488 814 1046 1340 1638 2071 2881 2840 2840 3111 333 3653 3 M7 4055 77 404 803 I7 1100 1S07 1078 2281 2526 2754 8078 3200 S674 3806 3SBS 4204 4953 4707 5 130 S34 i 6454 6833 616 ri05 6704 8978 M 8 1Ï68 7 a 8iai 8403 asum 40 648 838 1083 1145 17 a 3078 2415 2866 2804 sus 3361 3678 3063 4058 1163 1418 1844 2310 2632 2736 3033 8198 3495 4795 3991 4141 4553 4751 6013 6337 6454 6778 6164 6415 667 848 7346 7641 7935 8288 8468 8886 9373 874 44 ia 4469 4848 4066 4831 6183 5400 9ea4 6034 63118 evf 6861 7333 749J 7714 8196 al80 873 1 9303 563 767 788 360 380 471 86 1088 1317 17 3118 2431 2680 2 6t 3116 3388 3709 3B73 4065 4471 4782 478 1 8110 4818 4831 48 4 6108 6146 6183 6396 6366 6185 bsns 6400 6408 668 eC78 5505 9684 670 6 10 501 5968 6034 8041 628 6360 178 6388 66 0 6642 S56 6067 6 7 i 6761 6786 6830 6861 6870 7130 721 S 7223 7332 7292 7432 7431 7443 749J 7476 76R6 7688 7713 7714 7798 8163 8184 8188 8196 831 8335 8360 8171 ai80 8447 8591 8601 8627 872 8780 0U83 9087 9126 9303 9269 9490 499 9540 563 9687 743 9602 10037 10070 10088 10131 10138 10171 lOÏSÓ 10203 10313 10333 10240 10343 10358 10285 10377 10378 10832 10396 10403 I04I4 10433 11 481 10468 lOIOI 10104 10S3U 10558 10676 10583 10501 10741 10747 10780 10812 10611 10871 10195 10098 10987 10970 11078 11091 11098 IIIOI 11130 11177 I313 11344 11394 11305 1136 11887 11892 II447 11463 11 170 11689 11192 11617 11645 11866 11688 11188 11811 1IR 2 11816 13005 120Ï4 12042 11046 V2066 12186 13201 13240 U293 13341 12 8 12411 12434 3464 124BI 12678 12654 12661 12681 13776 13840 I2Bl 4 12913 13 42 129ii8 1100 13928 1303 13061 13078 13 00 11128 13161 13173 11201 11231 1324 IS346 131 1 IJ 183 11457 I 1 1 3 13S48 13566 13682 18682 UI800 13820 11622 13661 11727 13009 1 1838 18856 1389 18870 13S74 14082 14100 1410 14138 14144 14X18 14372 14930 14387 1439 14401 14442 14471 14494 14632 14642 14600 14801 14803 14421 14630 14054 14780 14741 14780 14781 14853 14 l 18093 16071 16087 15112 16128 1614 16181 16t 2 16304 15914 16274 169 1 162 2 16416 164 15604 15810 1862 16738 16737 16767 16778 16777 18882 16840 18862 16 ia 16877 16 3 16 98 10007 19010 1 080 10086 16100 18111 ICIIS 16148 telÜ 163U 16438 16438 18478 16493 1850O 18617 161B1 1861 16693 16685 1689 16716 18738 16735 16788 16806 tf814 18837 18868 16884 16687 18801 18848 18 4 17 00 170U3 17 15 17130 17188 n 08 17213 17988 17316 1788 17393 1148 17384 17848 17649 17 6I I7i08 17662 17683 ONGtCO lGft D Varbateringen 8e kls ie 4e lUst Oaan pramitn 1836 moet Un 1922 1000 itbreekt Die steeds per Kleint e adverteert Krijgt alles wat zijn hart begeert a 110 O 646 m Aangeboden nieuw Smyrnatapijt afm 2 X I 50 Br onder no O BUur V d blad Gevraagd ooor dired een beachaalde flinke Kinderjuffrouw bij 2 kinderen van 2fi ur ntlmaanden In omgeving Kolteidial ook kunnende naaien en bereid gil iuiiltlioudellike bezigheden te nalricl ten Leeftijd boven 0 atrM vart goede mondelinge Kctulptlvoorzien 1 Brieven ao O S l bureau van dll li hiai I jüirculaires ol andere drub eijkeo ingeiondan op idv eni lea waarin wurdi vcnocMl ri ven te lenoua sao urtau worden dooi omt i l Tunjstrstie niet dooriji iriltal Licdurende een maard inuvel lezei van efverlauin en tukken let beK h kkinil da alzenoers daai r a uil aan de niet sfgetiMlAl lot vemiatigijtg dual worden overgegaa ia Op eaa vUegvald In bot Ooelan Van leeae bommenkiatan ww l n aan den rand van het boanecuwd vlTagvald in horten houw UIT DE PERS De red van Hitler Over de rode van Hitler in t et Sportpaleis te Berlijn achrljfl h l Alg Hbid om Adolf Hitler als Führer v n de DuitMche natie l idt dit volle thans door Pfri worsteling voor eon vrij onafhanltplljk souverein bestaan beveiligd teRcn aanvallen uit het Oosten en Wegten welke woraleling slechts een voortzetting is van den strijd vati 1914 18 In r ijnredeheelt Adolf Hitler 8è terecht op geweren dat le Duitarhe sttaat van 1W4 een monarchie was met demorratlsch parlemeiitair staatMbeMlel In geen enkel opzicht dus vergelijkbear met den nationaal snriaiiirli chen staat van 19 t9 zoodat dua niet éo ataatavorm het motief kan zijn voor den huldigen aanval op Dultschland Het Britarhe imperialisme heeft alle machton ter wereld gemohiliseerd lenen Diiitirhlnnd niet omdat het nationaal Borinllstisch i maar omilat tiet op weg was zonder atrijd naar dat vrije onafhankelijke soiive reine n veilige bestaan dat EngeUnd niet wil toestaan iiii vrees voor eijcen mnrhtgpo itle in Fiiropa DM is de ware retten voor don hulrtitren door ICn lnnrt bedoelden en ontkotendi n oorlOR wanneer men de nuchlere feiten enitlya al t nhldann van nlti firormannrlJsfl rhe franie Ifatgeen het Duitarhe volk in iKlm ielp nrliPid annihcKl doch ook In den loop der Pfnwnn rtonr geniale mnnnen nan de ontwikkeling der hesrhii ing hoeft hljtfertrnifen vormt de kern der WeslerHchn der riiri peei i he rultiii r Mnnr de politiek ma ht lo Mhelrt waarin het Diiilsrhe volk door rte Verdeeldheid zijner baersrherg die ulerhla dvtinatlek llelatioten zajren loor KO lfdienatiKirlogen door de Halen van nniJvBrlge buiirvnlken werd getiouden Btond aan een erkenning der cMltlireele prentaties van het Dultache volk steeds In den weg Nadat echter wn groot Duitatli ataataman Bla ti arrk de poHileke eanbeld en ilaar mada de maeht voor het nulfsehe volk verrtvarde vereenlgden zich IJn naIJveflga vilsnden l4 t vernietiging dazar badrelging Thana heeft aan man grAMar da Btimarefc luit Diiltaehr voli opgMPnten nit oo en voataald lieid en het pnlitlaka aanheld an mill lalre macht doen herwtnAan D N H Crt sriirllft om Jioo la yoor bat Dullaeli Rl k tt Till Vin hel liiiileiilniifl vörandejd ledf rt Hitler reegen kon dat hij er niet waa om voor het geluk van an dere volkeren te zorgen i Thans zegt hij wij vechten Tiiet voor on zelf 1 leen maar vobr geheel Kiiroim kn onKetwijfeld over dit Europa breidt zich de levensruimte uit waarin hel Duitsvbe volk voor zijn eigen be Innoren opkomt Maar tegelijk worden de Europeesrhe volkeren om zirhzkifs wil genoemd en onae Germaaniche slalen in hat Noorden en WestenV in het bijzonder Het ia een oraachrljving welke begrepen moet worden uit de strekkingvan het onderhoud dat de leider vande NSB eenige weken geleden metden Ktihrer heeff gehad het aifprekwaarin in d nationaalsoriRligtisrheconceptie van het nieuwe Kuropa on volk bij vooibaat ala vri nationaalaocialiatlgch èermaanach volk werdtoegelaten maar dat ook verbondenop leven en dood i Indien ons volk op richzelf at geen belang had hij de eenwording van Kuropa dan zou het er in elk geval belang bij hebhen om tn een uif anderer wil vereenigd Europa voor 7ich7elf een zelfnlandige plaats Ie he houden Het een en ander bracht ir MugHert onder woorden toen hij op 14 Deremhcr J I bij de omsodrijvinR van de tank van rijn beweging dprak van hel verkrijgen van do vrflkomen olljk rerarhtlifdh lri in do ICurOpeesche levensruimte en het zoeken eit vinden van emplooi voor de ondernernlnxa kracht en de arhelrtskrntht van ons volk in Turopa Daarin kwam zoowel het beaef tot uiting dat zlJ door de Duitache zegepraal waar de Kdhrer nog een weer van verzekerd heeft niet ta zullen afwijken onze plaata In da levens ruimte van het Dultache volk tavena iMia hatanc bIJ hat nieuwe Kuropa gal zijii on düat uit dan aard van het natlonaalanelallamei voortvloeit dat wlJ ook celf voor alt belang zullen moatM rakoman verantwoordelijk voer a M ouien iet In da miaata walke ovor on hooisikoroa wordt Nat socialistische eenheid Naar aanleiding van de verklarinj van dr van Happard leider der voor inalige N S N A P achrljft Het Va d e r 1 a n d o a Natuurlijk waren zoowel ir Muaaeri als dr van Happard overtuigd dat dr door elk van hen gekozen wegen en vormen de juLste waren Ieder die in de practische politiek ecnigszina thuif ia zal beseffen hoe de gekozen vor men wij denken hierbij slechts aai het bruine hemd een politieke be weging na aan bet hart liggen Zoo zijn ook bepaalde denkvormen met de payche eener bawegiiDg aamengegroeiii men kan dit alles met doorbreken zonder zichzelf pijn te doen Maar nu komt de beHliaaing van den Kührer den leider dier groote Gar maanache gemeenachap dia ook oo volk als onderdeel omvat Hij zegt door den mond van zijn gctolmach tigde den RIJkscnmmiHsaris op dit bosliHwnde uur in Kuropa ia hei noodig dat t in Nederland slechts én nationunl aorialmtischo beweging la Kn als die bewegin j wordt aangewe ren de NIH welker leider zoiHfiisi de lotsverbondenheid op leven en dood met Duilscliland heel t bevestigd WIJ begrijpen hoe moeilijk dit mo ment voor dr van Rappard geweuai m Mnnr de nntuyfanl ocialmt in hem iieefl niel gennrzcid Dere vtTklarin gen van den gevoltn iihtlKile van den l fthrer rolde hij Zaterdag jl zijn voor on dua een bewijs dal bet de wensrh van den KOhrer m oli e parlf lip te zien aan in de N S H Voor imi die sinds jaar en dag trouwe volgo lingen van den Ftlhror zijn la de e wenach eon bevel Deze gehoorzaamheid ook waar hH rwaar valt Is kenmerkend voor de nationaal anriallstigrhe levenshouding 7lj ifti meenen wij ook hol kenmerk IJn van don than komendan tyd Vloar al te Inng heeft in on lanl de persoonlijke voorkeur de eigenliefde da heele bloeiend hypertropie van hat eigen ik hoogtij gevierd Zooala dr weilanden door alooten zoo waa ga heel ons yolk door eindelooze kleine afgnar heidenheden in kleine en klalti sta stiikjaa verdeeld Hoeveel kerka lUke sacten hoevaal pollCleke paf tljen bracht dll klein atukj vrondi nial voortt Ren ieder wlat het batar In ieder g val toeh andera dan ljn buurman an met dian buurman da handen lna n ta leggen ter wille van do natlOMlo aaak varbood o I mende men de hoogl cid vali eigen leginsel Deze eindeloore versplintering heeftons volk met gesioid liet nationaalsiicialiame eischt migNchian in be paalde gevallen hel offer der persoonlljkhfjid maar daarvoor verlost helons dan ook van da ergste onzer kwalen koo dikwijls apottond de splijl waip genoemd Kr is nu tenminitte lank zij dit nieuw principe weer demogelijkheid van eenheid aamhoorighèid verbomlRnheid D N R C wijst erop dat ds for nuliiering van de drnkbeeUlen der V SJN a P zoodanig w a dat verre wef de meeste Nederlanders rich er iloo r voor het hoofd gestonten moojrten voeflen Maar in wezen werd een pro lilemn geraakt dat al tientallen jaren lap de orda ia de overwinning van lie in 8teeds sterker spanningen vor loopende tegenstrijdigheid in de poli tieke on technisch eronomiache out wikkeling van de samenleving Een Dttitodi theater in Nederland BAAO ALI tTiUIDn ATS iMHrtaal ï Van den kant van vcrtegenwoordt irers van een klein volk werd in natin naai aocialisliHohen zin in hel pro jramma van do N S A 1 een opiqs sing aan de hand gedaan lang voor fat Mlolf lltller in het verloop vinrden ilorlog de organisatie vnn een nieuw l iiropa aan de orde heeft ifosteld De iplossing was daar ook naar ezire mistisch in den eiffrh dat het Veler andsrhe volk zich opnieuw van Duit H en bloede zou belijden titoplwh tieiiben wij hoor eomnrin tijd geledcM i onoemd omilat zij weg liep over neniKe eeuwen gesc liiedenis Maar dr desldepata groepeerden zich om de kern van een kwestie welke thans nUt alleen in Heriljn maar ook te Irfinden ildiis beoordeeld wordt dal ih nood zakelijke nieuwe Kuropec i he orde made door een her ienlnft van de lol ilugver souverpine wvhniiditigen tot stand zal moeten kuiden BUksmiiüster dr Gobbeb tot oprichting van een blijvend t uitach theater in Nederland besloten Het J iiliaehe theater in Nederland aal soowal tooneelstukken als opera s en operettea opvoeren en sün vaaten aolel te Den Haag hebben Tot intendant heeft Rilksminlater dr Seyaabuiaart l cn eind dr Freibarr Brei gau Het ia de bedoeling dat de eerste vooralelllncen van het J idt8elie theater in Nederland in het apeelgeiaooB l Ce 4S auUen plaata vinden Van bevoegde zijde wUat men er op dat de opr hting van het Duitsche theater in Nederland op geenerlei wuze aan de Nederlandache kunat te kort doet en voor de zooveelate maol ook m dit geval gez gd moet worden dat geruchten ala zou bijvoorbeeld de Stadaachouwburg te Den Haag ten behoeve van het Duitsch theater in bealag zün genomen naar het rijk der fabelen verwezen moeten worden Dat hier een Duitach theater ge vRsligd wordt ü geen wo irier Waar de Duitscher werkt volgt hem zijn kun st Heeda vele jaren lang miaten d DuitacheAi tn Nederland hun eigen theater Oedurende de be etting8periodo ging men er toe o r om vele gaRttourno ti diH n pImiLs vinden Deae irielhode ia echter duur en sluit a I i op vole teckinische btvwaren Di thanigevoliii methode u economi s lier elveel meer éfdoende Voorta is hi t nwHlnieuvys dat hier een theater uil Ml ander land geveatigd werd f n ID lang was té s Oravenhage een Fra sehe opera gevestigd Ook een Itflliaangch optragezelachap werkip jcldurende vej Jaren vele maanden hlona land 1 Het nieuwe Dultache theater nc fli geen schouwburg in beslag Hdlwordt te s Oravenhage gevdtiiijmaar verdringt er niemand N de l landache gezeuchappen beapelen MlStadaachouwtMirg te Den Haag 4 hoof stens S avonden per vreek H t Du sche theater neemt van de overlilï lvende avonden er 2 hoogsteni U miasohien 1 Het sluit geen Ned landaohe bezoeken uit Ook nmliT klmeewerkende krachten orkest b l llet enz kunnen Nederlanders vo komen Het speelt voorts niet alle te Don Haag maar ook in andeftlolaatsen waar grootere Dulta he bflvolkmgsgroepen voorkcsnen I Vermoedelijk zal de opening Ml September aa geachieden Hnolareiiirteur J O Waratari aotioril Chei redacteur vaor Oouila Omiirf isll r rietei Qouda mmF