Goudsche Courant, woensdag 4 februari 1942

GOUDSGHE mi M CeUBANT Woensdag 4 Februari 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN lOr Jaarganc No 20851 BwMMi Hjuua u TKLU nu rwinkaatal HM Caictredaettur r nZTES Gouda De eerste Luchtaanvallen op Java Schacle te Soerabbja aangericht Blfna geheel Borneo n Japonsche handen Verbinding met Ambon verbroken m f Bet Nederbuufawh Indiache Vloota unpimt Soerabaja is Dinsdagochtend fMT den eersten keer door Japansehe bommenwerpers aangevalloi naar dficieel te üatavia is mettegedeeld Omtrent den Inehtaanval op Java maakt bet te Batavia gepubliceerde legerIsrleht bekend dat 26 Japansche bommenwerpers geëscorteerd door tal van n de vliegvelden in de evinc van Soerabaja hebben gebombardeerd ta wei Malans en Madioen beneVens verscheidene andere kleinere vliegvelden DaarbU is aanslenlUhe materleele schade aangericht Te Soerabaja hebben kevendien de marine installaties eenige schade geleden Ook talrijke watcr Uegtoigen zijn beschadigd Naar de Engeisehe nieuwsdienst meldt hebben de Japanners een belangrijke havenstad in het Zuidoosten van Nieuw Guinea aangevallen Voorts souden iSBvallen sijn gedaan op het Nederlandsche gedeelte van Timor Vsigena dea Britschen bèrlchtenditnst heeft de gouverneur generaal van NsderlaAdschIdié in een radiorede toegegeven dat iedere verbinding met kat eibuid Ambon verbroton is en verder verkUard dat i eeds vijf gebiedsdeetai in handen van den v and xijn gevallen Naar de tender van Tokio meldt Is bUna liet geheele eiland Borneo thans in JUiiiiiifhr handen Alle vliegvelden staan reeds onder Japansche controle ny den luchtaanval op Soerabaja is naar de Britsche berichtendienst nog uit Batavia meldt tamelt veel schade aangericht In de nabijheid van het ttiegveld stjn personen gedood en gewond Rommel de pantser held DE VERRASSING VAN DEN TWEEDLN WERELDOORLOG ALDUS DE DAILY MAIL Order het opschrift Rommel de pantserheld schryft de D a 1 1 y M a 1 1 o a Gereraloberst Rommel is de ver rassing van den tweeden wereldoorlog Het IS geen v onoer dat zun naam in Duitschland tot een legende geworden 13 want Rommel is een pantserheid wien het tot dusver altijd gelukt is niet alleen uit eiken val te komen dien men iem op militair gebied stelde doch die er dan ook nog alüjd m slaagde terstond tot het tegenoffersief over tié gaan en harde slagen uit te deeleh Hét blad spreekt vam Rommel die voor zun optreden m Noord Afrika nog nooit een woestun gezien had als ran den meester in de teclmiji k van den wocïtunoorlog Q4IUNQ OPNIEUW BU DEN DOCE Jlaatscha k Gormg heeft in den na middag van den 2en Februari opnieuw een lang onderhoud met den duce ge had NOG EEN AMRRIKAANSCB TANKSCHIP GEZONKEN De Britsche nieuwsdnenst meldt uit Washington dat volgens een officieele mededeeling van het Amenkaansche departement van Marine opnieuw een Amerikaansche tankboot tot zinken is gebracht en wel het tankschip van de Amerikaansche marine Neches van SiOO brt dat door een duikboot getmrpedeerd i 56 leden dkr bemanning van deze tankboot worden nog vermist singapoBe b wanhopige POSITIE De meeite deskundigen zun liet er Inot over eens dat de positie van bngapore thans wanhopig u aldus Klffutt de Iiondsnsehe correspondent vuideChicagoDaiIyN ews Al S nwen li men thans van meen mg dat ingspore te gen luchtaanvallen niet Vonoende beschermd kan worden Men S eloolt zoo merkt de correspondent op t het doel der Japansriie strategie b iwt zeer sterke militaire garnizoen iuirw te malden alvorens de algemeene luval wordt begonnen De kwetsbaar beid van Singapore voor luchtaanval ien 18 vfloral een gevolg van gebreK aan ocnde bes emiing door jachtvliegtuigen Het belangrykste vlieg ld op het eiland ligt reeds onder ichootsbereik dier Japanners Het anèere voorname vliegveld aan den ZulMijken kant van het eiland staat voortdurend bloot aan bohiaanvallen Irnstig IS het ook dat de Britten op let vasteland geen luisterposten meer lebben zoodat de Japansche bommen erpfr vaak met kunnen worden ge llgnaleerd Singapore staat op verscheidene sUatsen in brand zoo meldt de oor kgscorrespondent van de Tokio Aiahi Sjimboen Verkennmgs vUegers hel ben waarBenomen dat de verbindingsweg liusscihen Johore Bshroe en Ömgapore steeds zwaardere etchadigingen vertoont De door den vijand opgeblazen plaatsen die oor S idceiylji een breedte van 20 m had zun door nieuwe ontploffingen reod tot ongeveer 40 m In de oorMgAaven van Singapore liggen geen wriogischepen meer Wel echter ten iden v an de eiUodvesting waar een n 20 tdt 25 oorlogsbodems en trans fnttch n bestaande vloot is gecon treerd gens berichten uit BaUvfa HHdit aldaar groote ongerustheid Mt het lot van Sliïcapore Men vreest 4 EngelschM de vesting sullen r da mesBiag van aiilitalrc kHn I Batavia ma tderdoor d gdieele in dea StUlea Oceaan een voor gaasttga bcaUssende wending Ia NwterlaadMhoIndiaehe krin ik MSB om dea rade beslist tegen ttragtoclit naar Aaatniie waai verklaart men ta Bétavla de Ja sljn Bit de eenttiaal ingeno men gebieden moeilUk weer t verdrqven DE GEALLIEERDE OPPERSTE QORLOGSRAAD Deze weelf kan de officieele tekst worden tegeiVoet gezien omtrent de mstelling van e n geallieerden oppersten oorlogsraad v or den Stillen Oceaan aldus meldt Aftonbladet uit Washington Vblgens hetzelide bericht wenschen Austrsme Ned Indie Nieuw Zeeland en CJJima dat de zetel van dezen oorlogsraad naar Washington zal worden overgebracht In Wawirngton wordt naar het verder heet deze wen A er moger dheden van den Stillen lOrapaan als eén ontwikkeling van zeer tlt ote beteekenis beschouwd Men VerWaart in diplo natieke kringen te asnington dat d voornaamste ooriaaWsVan deze houding der mogend heden van de Stil e Zu dzee is dat de Vereenigde Staten ie machtigste moèendlieid is van die e ke m front te gen de spilmogenct eden verenigd zun Bo ondien heeft tot deze houdmg zoo wordt verder vei kl lard de ontevredenheid an Australië over de Lon dtnsche oorlogvoering bijgedragen DE AMERIKAANSCHE AANVAL OP DE MARSHALL EILANDEN De aanval door Ametikaansche oor logsschepen op de Marshall ei anden is na T de woordvoerder Ier Japansche marine heeft medegedeeld uitgevoerd door een Amerikaanseh v legtuigmoe derschip en andere oorlog schepeii De Japansche oorlogs schepeii m het gebied Ml aar de actie plaats vond vol gen t Amerikaansche eskader toi ein de samenstelling en plannen daarvan vast te stellen DE STRIJD IN BiritMA De laatste berichten uit Burma mei den dat de Japansche troepen na de verovering van Moelmem op verschillende punten tegelqk ov de Salwien getrokken zvfn en een ftmniddelluken aanval op de havenstad Martaban heb ben ingezet DB BBITSCBE VEBUEZCN IN HONGKONG De Canadeehche minister van De fensie heeft medegedeeld dat de totale verliezen vaa die BriUen te Hongkong met ittbegnp van de Cana deesche vKlie ien buna 4 000 dooden en gewonden aedrageo Argentinië en de spil GEEN VEKBRBKING DER BETREKKINGEN Guinazu da Argentunsche miiu ar van Bititenlandsche Zaken heeft by zijn terugkeer te Buenos Aires erklaard dat de ter conferentie te Blo de Janeiro gevonden formule het mogeluk maakt met de geheele wereld in goede betrekkingen te bUjven Aan journalisten verklaa e Giunazu dat de door de conferentie van Rlo aangenomen formule waarm het verbreken der diplomtltieke betrekkingen met de mogendheden van de spil wordt aanbevolen evenwel oveieenkomstig de omstandigheden van elk land afzonderlyk een overwinining voor Argentinie beteekent De Diplo over de hoadiBg van Zuid Amerika Ten aanzien van de gevolgen dsr conferentie van Rio constateert de Diplo het volgende Hoewel er nooit twistpunten an pohtieken territoria Ien of economischen aard tusschen Duitschland en d Spaansch Amenkaansche landen ontstaan zijn heeft de meerderheid dezer staten het noodig gCdcht zich van de oude beproefde betrekkingen af te ketren en tegen DuitschUnd en zijn bondgenooten stelling te nemen Slechts twee staten nl Argentinië en Chiü hebben het erfdeel van Boltvar bewaard en zich met geschikt in een dicta t dat de tielangen en de onafhankelijkheid der natie in gevaar brengt Tonnagegebrek in Engeland MEER DAN ACHT MILLIOEN TON CHEEPSRUIIMTE BESCHADIGD In een hoofdartikel van de F i n a n c i a 1 N e s wordt toegegeven dat meer dan acht millioen ton Engelsdte of door England gebruikte scheepsruimte is lieschadigd aldus meldt het ANP uit Li sation Het belangnjka e Britsche oorlogsvraagstuk bluft volgens het blad die kwestie der scheepsruimte Als getuige voert t Churchill aan die in het Lagerhuis heeft verklaard dat de Bri sthe actie in overzee ch gebied met wojid beperkt door gebrek aan troepen of uitoiistmg maar door het tekort aan vervoergelegenheid De Financial News betreurt het dat de capaciteit der Engelschc wei ven vaak wordt geschaad door gebrek aan 15 milhoen ton vermetigd Nadat eind vorig jaar in totaal reeds 14 702 053 ton vyandelyke scheepsruimte tot zinken was gebracht is dit getal door de aanvallen van de Duitsche marine en luchtmacht in de af geloopen maand gestegen tot IS lOS 653 ton meldt het DNB Hieronder zijn de scheepsverliezen der bolsjewisten en de Iteliaansche en Japansche succes en niet begrepen Bovendien moet in aanmerkmg worden genomen dat nog een groot aantal vliandelljke Icoopvaardti en transportschepen zwaar beschadigd en voor langen tijd onbruikbaar zun Dit geldt gedurende Januari alleen reeds voor 28 koopvaarder Herstellingen zUn thans te moeiluker daar de werven door het steads toenemend aantal beschadigde schepen overbelast zijn Tot no toe werden vele Engeisehe schepen in Amenks gerepareerd maar dit kan nu met meeir daar de Amerilv nen hun werven zelf noodig hebben Generaal Rommel In het Hoofdkwartier vau de Italiaansehe legerleiding Kaartbesprekmg met den raliaanschen Generaal Navarini en den verbindingsofficier Oberst Diesenei Hoffmann P K MoosmulUr NAMEN VAN LEVENDE LEDEN VAN HET KONINKLIJK HUIS Van bevoegde sijde vernemen w j het lgende De commissaris generaal voor Bestu ir en Justitie heeft onder verwijsmg naar de verordening van den commissarisrg eneraal voor de veiiigheid resp naar l et verbod van het gebnrik van namen van levende leden van het Huis OranjfNassao van 17 September 1941 per i Janiian 1942 door het afkondigen vaa een besluit aan de secreta rissengeneraal in de Nederlandsche ministeries verordend dat straten plein parken en waterwegen alsmede pifbliekrecbtelijfce li chamen privaatrechtelijke lichamen waaraan een publiekrechtelijk lichaam verbonden is of inrichtingen dienende voor openbare doeleiudfn als scholen ziekenhuizen tehuizen voar ouden van dagen eSz voor welker kenmerkiog de namen van levende leden van het Koninklijke Huis gebruikt lijn een nieuwe benaming moeten krijgen Ter ultvoermg van deze verorde ning zullen de bevoegde Nederlandwhe dienstinstantie bi den allemaas ten t tet d naodige naamsveranderingen overgaan Tal van gelukw nschen vpor Quisling DIFLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING IN HET BUITENLAND De ANP correspondent te Berlun meldt Omtient de reactie van het buitenland op de uitroeping van Quisling tot Noorsch minister president is hier nog weimg bekend Naar verUudt zou Quishng tal van gelukwenschw in ontvanpt hebben moeten nemen naar aa leiding van zun nieuwe functie ook mt het buitenland Geruchten als zou Quishng yich m het ImrtenUnd diplomatiek laten vertegenwbordigen konden hier geen bevestiging vinden Het nieuwe Noorsche kabinet dat hoofd akeluk uit de tot dusver functioneerende ministers bestaat steunt op Quisling s partu der Nasjional Sunling Uih iren hebben er geen zittinc m tenig dan Jonas Lie de minister van Polrtie die vroeger officier was THANS MINDER BOTER BESCHIKBAAR Daarom fundvet n margarine BONNEN DIE THA ÏS GELDIG ZIJN Om misverstand te voorkomen vestigen wu nog eens de aandacht op het volgende Voor brood gel ak vleeseh vleeschwaren en aardappelen is deze w k geldig bon No 7 Van de boterkaart eveneens No 7 uHsluitend voor Ixiter Op bon 7 van de vetkaart kan men naar verkiezing marganne koopen of boter zonder reductie Bovendien zun nog geldig bon 6 aardappelen bon 6 van de boterkaart voor boter en twn 6 van de vetkaart voor botef mèt reductie en bon 195 voor peulvruchten t ra 21 Februari Houders van boterkaarten kunnen deegewenscht Ixm 9 van de boterkaart tot en met Donderdag mleveren b j hun lager om daar m het tudvak van 19 t m 27 Februari as rundvet op te ont angen Zooals men zich zal herinneren Is er van officieele zijde iii het najaar reeds op gewezen dat er ia den winter een periode zoo komen waarin minder vet in den vorm van boter beschikbaar kon worden gesteld Opzetteluk spreken wu van vet m den vorm van boter omdat in dezen tud hoofdzaak is dat men een bepaalde hoevet heid vet krugt Of dit m den vorm van boter marganne of rundvet wordt genuttigd is van ondergeschikt belang De voornaamste zorg voor de overheid is dat iedereen ondanks de moeiiukheden die zich in de verschillende jaargetuden voordoen zun deel krugt j Daarom zyn houders van vetkaarten geruimen tud in de gelegenheid gesteld op hun vetbonnen boter te koopen tegen verminderden prus Thans is de tuJ aangebroken dat de overheid met boter extra zuinig moet zun maar zOoals mdertud ook reeds werd aangekondigd kan nu margarine beschikbaar vlrorden gesteld die daarvoor achter de hand is gehoudeni Houuers van vetkaarten kunnen echter als zu dat willen op bon 7 vmi de vetkaart ook boter krugen doch zpnder reductie Dat hierop thans geen réBuctie wordt verleend is billuk want wat voedingswaarde i etr6ftt doet margarine voor boter volstrekt niet onder BIJZONDERE RADIOriTZENDINO Mr M M Rost van Tonnmgen spreekt hedenavond om 17 45 uur te Rotterdam over Nieuw Nederland ai nieuw Europa Deze redevoering welke van zeer buzondere actualiteit zal zlJn wordt over den sender Hilversum II uitgezonden 1 wwaniwaiaaainn swiAMMVwmMMi êoHCH fHaaH Zon op 9 16 Hukr 1843 Maan onder 10 58 op 23J6 Mm is vtrpUcht t vcrdoiatcreii vn nmondorfaiif tot aonsopkoiMt Laataamt van voertoitcD moetMi hali vr na touondertfanU ontitokea wordan K7U otterai m trek l n cL Mtving in liJn HooMkw rtier den ng niUnt ven da l ibatandacto S S AdoU 3FHr 8 S Obcrafuimanfühzar en OafMraal der Sïï w i L 0i rp ppeiif ihiar en Oaneraal der M S3 Sa metridi en verleende hem hM tg £ hoaMnde bit het BMerfemk van het Hoffmann i aaa het OaMiaM tn een boeehje zlja IWBi keetltaren ialwud opgeatapeVi VtiUbm PMvto m P K Koeli yntf peau Mkt l Ar SN toer VMR VCIWO UI C BONNCN VXMBBM Po 0eon Set Tg T cita iSitea verjaardag en ztjatSJarig JoMleam als componist werd dr Rudolf Mengelberg te Amsterdam grtiukUgd Dr H P Hemeken overhandigt een krans t Petyyoon Sagers Is de dag van den Anton ius den sthutspatroon van te dieren gevierd In Madrid werd buvc rbeeld een optocht gehouden naar de St Antoniuskerk waai op het voorpleui de dieren werden gezegend E n deputatie van de lijfwacht van rranoe in den optocht Atlantic Holtand