Goudsche Courant, woensdag 4 februari 1942

WOENSDAG 4 FEBRUARI 1942 et SUDSNIEUWS da tiettoiüien volkstu ndi tact a staMi Alle hierboven genoemde volkitiii l ders dienen zich te wenden loi besMar hunner vereenijjiif ut de a gemachtigdeta van d g waarvan zi deel uitmaken Een aparte regeling is getroffen k l een plaatselijke vereeniging an vdikjfl tuinders die niet z jn aange Mu i geen groep hebben gevormd deze categorie vallen o m a ml De aitvindiiic ifer bodcdnddnintt DE nffijt snanrt vertelt eb VAN VOOB JDIE GOUDE Voor een drukbezochte tedertverg dermg van den OudheKtkundicen kring Die Goudf guteravond gehouden in Ter Gfouw hield de heer C A M Spruijt alhier een boeiende causerie over 4 e uitvinding der boekdrukkunst en de wiegedrukken tot 1500 Het geheele nwdeme leren aldus begon de heer Spruyt lijn ijileidmg behecrscbt door de voortbrengtelerr c i j j jj n Weleen van de dntkper Voor 1400 was daar Spreekbeurt ds Jc tmi Wel n 5 VBLE BDnSLACBTINGEIf In to Tnl werden in dere gemeen f neer dan MO luisslachtiDgen vei richt BURGERLIJKE STAND Gehuwd Willedk van d a Heuvel 39 i en Marrigje GoidriaaD 23 j Qv e rieden Mlrtinus Hr ndrlk Geerüng 73 j echtlen van JacobaGoudriaan 1 van geen sprake Alle nieuwe boeken moesten stuk voor stuk worden overeeechreven wat vooral gedaan we d door de kloosterbroeders Uit dien tijd dateeren de prachtige handschriften versierd met schitlerende miniaturen De drang naar meerdere ontwikkeling deed echter zoeken naar methoden om op gemakkelijker en vlugger manier nieuwe boeken of nieuwt aldrukkien te kunnen vervaardigen Als voorlooper van de boek Jrukkun5t t ediende men rich hierbij eerst van den houtblokdruk In pabn of eikenhout sneed men figuren met ook een enkel wjord of een enkelen rin er bij Soms werden de prenten na het afdrukken met de band ingekleurd De stijgende vraag nftar boekwei4cen leidde vanzelf tot de uitvinding van de boekdrukkunst waarbij het niet zoo zeer ging om het drukken uit te vinden dan wel een methode te vinden om eenzelfde letter meermalen te kunnen gebruiken Men moest leeren drukken met mobiele letten die tot regels aaneengeschaard konden worden Wie de eente is geweest die met zulke knae letters heeft gedrukt is ook heden ten dage nog een strüdvraag Het meeat komen voort de eer van de uitvinding in aanmerkVng Johannes Qut£nberg te Mainz en onze landgenoot Laurens Jansz Coster te Haarlem De liècr Spruijt las een artikeltje voor uit een Kculache kroniek van het jaar 1499 waarin medegedeeld wordt dat tusschen 1440 en 1450 te Mainz bopken werden gedrukt maar dat 4e eigrnliike uitvinding van deze kunst In Holland was gedaan Het bekende verhaal hoe Coster in de Haarlenmner H t letters van boomschors voor ziin kinderen snerd is echter pas in 1568 te bofk gesteld en ook de verdere gegevens waarmede men het uitvmderachap van Laurens Jansz Coster wilde slaven zijti niet alle betrouwbaar gebleken Als aardige bijzonderheid wat de onlekerheid omtrent den uersoon van Coster betreft vertelde de neer Spruijt dat de stad Haarlem behalve een gedenkplaat twee standbeelden bezit va twee verschillende Costers Johannes Gutenberg 139S 1468 heeft in ieder geval in Mainz tal van prachtige boekwerken gedrukt Hij raakte echter later in geldelüke moeilykheden en ziin geldschieter Fust zette in compaifnieschèp met zün graveur Peter Schafpr de drukkerij voort Dit tweetal heeft talrijke uitgaven veraorgd die den tegen woord igen typograaf nog bew derirg afdwingen Gutenberg drukte alles met Gotische letter emd t de eerste boeken een nabootsing wilden 7 yn van het handichnft bi 1464 was het Adolf Rausch die voor het eerst de Antiqua of Human istenjettcr gebruiktte Het moge dan al niet zeker zvjn of de buekdrukkunst in Holland is uitgevonden toch is het een feit dat in vele steden in Nederland de persen reeds hun l pocken afleverden toen in andere landem heelemaal nog niets gedrukt werd Zoo had Gouda rreds in 1460 zijn eerste drukkerij vaji Gerard Leeuw en d stad Utrecht had in 1470 reeds zeven drukkerijen terwijl in Engeland bet eerste boek pa In 1477 wefd gednikt In datzelfde jaar stond Gouda met tien drukkerijen aan d n spits van de Hollandsch ateden Langen tijd drukte men Mor al bet drukww voor de universiteit van Leiden De boeken uit het begintijdperk van de boekdrukkunst zoo tusschen 1440 en 1509 noemt men wiegedrukken of incunabelen In totaal zün er in dece Wealersche landen in die jaren ogeveer SO OAO verschillende uitgaven geweest waarvan men er 20 000 heeft weten te KieiilificecTen wat drukker en tüdstip van verv diging betreft Men begon al spoedig mat hctlMÓibrencen in deza incimabeten v 0 v taohillende versieringen zooaU initialen en vignetten die soms afzonderlijk geteekend werden door rubricatoren en iUuminatoren maar ook wel tegelitk in twee kleuren werden gedrukt Tenslotte behandekle de heer Spruijt nog het formaat van het papiar de eor rectie de lettertypes het nummeren der bladzijden den titel het muziekDotenidirift de q lagen en d a prijs van deié boeken Na de pauze beeft hij het geqnokene an de hand van nkele origkieele incunabelen en een aanUl facsimile s toe gelichl De voorzitter van Die Goude dr r J Snrit heeft den heei Spruijt ank gabnwht or dicni feeciaide ItH JAAB Op il P braari aj xal het IIH Jaar flcledcn Qn dM dt J P C tm Brink din tetnri dMd b4 daO awi mm ea nl c Kerk alhier kio v Jcmtcnr Op het megramma van het cmeeit dat de Amhcuuelw Orkestv reeniginc ander MAng mm Imp Spaanderman heden hier geeft tlaat het VioUnkonzert D dtar op 1 en de Vijfde Symphonie l eide werken van L van Beethoven SoUtt iê Herman KieÜbera inooi OS MtOmr VAM BOSSOM NAAB Onae Md alad nHw da J m Rm Mm predik H der Med Iterveiinde GcRie Me la WMter WH heeft het heroep naar Tcrwoide Ge d aange Bomen w AT AAR ANNEER ialia Theater Pantsertcruiser Seb s topoi met Theodoor Loos Camilla Hom Wemer Hina en Fritz Kampers Aanvang i lS wrr 4 Febr 8 anr Sennle Theater Roxini s expres 1942 muzikale revue 4 Febr 7 aiQ Nieawe S ha wlH g Cpncert Amhemsche Orkestvereeni ging onder leiding van Jaap Spaanderman aolist Heman KicMmts viooL 4 Fehr 1M mmt Nad OcnI C wt i Fehr S 9 aar Oatthaven Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor Lucbtbeachermin 4 Fehr S mir Daoiil Cursus EJIJBJO S Febr 7 aar Nieawe Sdioawbnrg Opvoering De nacht in Zevenburgen door Het Residentie Tooneel 5 Febr 7J uttr Vrüe EvangeUadieGemeente Bijbellezing en bidstond Febr 740 uur Leger dea Heils Heiligingadienst leidster J v d Veen Febr S aar Beanie Voordracfatsavond Diny Metselaar Febr 3 aar Blauwe Krab Lezing inserie Gezinsopvoeding in dezentijd uitgaande van Commissie inzake huishoudelijke voorlichting en gezinsleiding Otto van Tussdien broek te Utrecht over Handenarbeid in het huisgezin met lichflseetden 7 Febr S aar Ceatral Postzegelbeurs Vereeniging van postzegelverzamelaars Gouda 7 Febr 7 M anr Kunstmin Herhaling eerste uitvoering accordeon vereeniging Ars Longa Vita Brèvis 7 Febr 7 M nor De Zaha Defde en laatste wedstrijd bridge cotuxmrs Goudsche H B S vereeniging 11 Febr 8 nnr Bennie Bio eoop Lezing gchrtjver Jon den Hartog over zijn boek Hollands Glorie voor roeien zeilvereenigfcg Gouda 14 IP ibr U U en 2 4 nar AmbaehtsaclMoI Openbare lea 4 ebr 7 aar Gebouw Gemeenteüljke Gezoadbeidsdienst Spieriagstraat 113 Medische sportkeuring 21 Febr 6 nar Café Duynstee Eerste avond jury cursus Goudsche AtiletiekCommifsie onder leiding van A Toonen ZS Fehr 7 S0 aar Nieuwe Sehoawbarg Vierde Nutsavond lezing Mary Pos 25 Fehr 8 1S aar Kletaie Kerk Bijhellezing da H S J Kali mWISSELING VAN LÜISTEftVEBGVNNINGEN Inwisseling aan het postkantoor van luistervergunningen 1941 voor houders van een radio ontvangtoestel die hun luisterbudrage geheel of gedeeltelijk in pegels hebben betaald en wier namen beginnen n et de lett Donderdag Leid tot en met Lon Vrijdag Loo tot en met Mast Zaterdag Masu tot en met Mey AFHALEN AANVBAAGFOBMlbLIEKEN SCHOENENBONNEN 3g 12 en I M 3J aar Distribatielatatoor Afhalen aanvraagformulieren ter verkrijging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Donderdag K L Vriidar M N O P APOTHEKEKSDIENST Steeds geopend dea nachts alleen voor recepten Apotheek E Grraide all Én Prins Hendrikstraat 15 Hoesten Door het gebrnik van Hoestival verdwijnt Uw hoest geheel en alt HoestlvAl Wat Mijnhatdt maajit is goed Flacon 90 et BK Apolh ea Drogisten Ing IMed G 622 f BOtXANDS GLOBIK Jaa de Bartog komt hier een ledag honden over zijn boeL lEen ongekend groote oplaag thana reedi over de honderdduizend exemplaren he ft üe roman over bet zeesleepersleven Ho lands Glorie van den aefarijver Jan de Hartog bereikt JHol ands Glorie het groote boek van den HoKandschen zeeman op de over alle wereldzeeën bekende en beroemde Hollandsche zees eepers heeft stiH menderhand ona geheele land in zeer kortoi tüd vat verd Nederlood ieeft dH boek geleien i leeat het nog En daaraan had het niet gtsioeg het wilde den schrQver zelf zien n hooren In tal van steden ven KI laad is Jan de Hartog gekomen om er een leafing over ziJn bMk en kver de Nederlandacbe aees eeperij te houden en waar hü kwam waren de zalen tot de laatste plaata bezet ia Arnhem ae fe tot xea ma en toet Nu komt de schrijver naar Gouda op hiitiatief van het bezuur der roei en aeilvereeniging Gouda qp verzoek van dit bcatuur verklaarde de heer de Bartog zich bereid op 11 Febrnari a s niar Gouda te komen De Goudsche leiers van JI6lland Qorie tuilen dot au Jan Wandelaar Sjemonow Bul Brega Kees de Kaap Bout i Riekie en zoove e andereft door het contact met den achrQver ze f opnieuw kuMMB leeren Icenneta PLAATSVËKVANGENO UB VAN BXAMENCOMMISSaC De heer B Gr idfl Ihler ia be eemd tot plaatsvervangen d Hd van de eomnrissie die dtting zal hofum te Utrecht ert gethircnée dit jaar br e st zal zfln met het afnemen vah het examen voor apothekers Assistent Uit TToeger tijden 1 ÉBLDOÜi n l uut OBLBDBM Uit een advertentie Burgemeester en Wethouders van Goude zijn voornemens op Donderdag den 14den Febru rij 1867 des namiddags ten 1 ure in het raadhuis bij inschrijving aan te besteden de leverantie van 50 00 Stenizelbargar i 50 000 Luiksche keuen benevens 100 000 harde Vechtsche straatklinker moppen waarvan de raonstot ter Stadstinuaerwerf kannen WMden liecigtigd M lAAB OÊHJmmH Eergistermorgea heerschte een vroolijkhcM langi onae straten van belang Voorafgegaan door het muziekcorps der d d aehutterü trokken de Icinderen in feestgewaad gedotcht wien flank zij de ijsclub tot ondersteuning van minvermogenden in Ons Genoegen een heerlijke duge was bereid in optocht door dfe stad In de zaal was het feest sfoedig in voUen gang Üm 2 uur hadde feestelijke maaMijd plaats in Kunstmin die voor deze geleg heidkeurig versierd was De muzidc vanonze schutterij luisterde den feeetmaaltijd op Het menu bestond uitvleeadi groenten en aardappelen met een gÏM bier gevolgd door rijst met bessensap en lot dessert een sinaasappel en een tablet chocolade datmede naar huis werd idiomen Toen de maaltijd w afgeloopen hieU de voorzitter der club de heer J van Galen een tocéraakA waarin hü mededeelde dat dit feesit werd bereid aan 120 kinderen en dat Uoiida s ingezetenen een som van pijn ƒ 1500 hadden heengebracht Daarop had de uifdeelinff der priizen aan de kinderen plaats en de uitdeeling aan de ouders terwijl gisteren en vandaag in totaal nog 55 gezinnen een uitdeeling ontvingen De IJsclub tot ondenleuning van minvermogenden betaat reeds van af het jaar 1878 en jaren achtereen maakte zij zich dus verdienstelijk op hét gelHed van annenzorg 2S JAAB GELBlikN In verband met door den minister van Landbouw bevolm strenge maatregelen tot hef eTking van het steen kolenverbruik is besloten de straatverliditing niet te ontsteken en de gasdruk en de electrische spanning t verlagen rffa De raad besloot dat de dooving van lichten in winkels tn etalages in plaats van te 8 uur des avonds te 7 uur moet geschieden en dat in koffiehuizen gat of electrisdi licht mag branden na II uur s avonds en op andere dagen na 10 uur Roxiiri Expres weer in Gouda KEUNIE TUEATEB Als men ergens in den smaak is gevallen komt men er graag weer eens terug Dat is waarschijnlijk de reden dat de Üoxini Expres op haar rondreis door Nederland Gouda opnieuw heeft aangedaan De Reunie is het station waar deze revue trein heef gestopt en waar het gezelschap in een buitengewoon vlot tempo met flair en charme het puMiek een amusante reis laat maken van mooi Holland naar Parijs waar o m Montmarlre wordt bezocht vervolgens naar Zuid Afrika Italië China Rumbaland oud Weenen Tirol Berlijn Hongarije en vandaar weer terug naar Holland Met fraaie dansen leuke goed gezongen liedies en geestige grappen van den komiek Chris de la Mar werd hel verlriijf in die plaatsen tot een attractie Bewondering verd ent de keurige veTiorging en de prachtige met amaak ge izen cosfuums Voorts is ook de muzikale begeleiding door Jo Kapper en zün orkest uitstekend Deze vormt met elk gebracht numner steeds één geheel Doord speciaal voor deze gelegenheid hel tooneel iets vergroot is hebben de artisten wat meer ruimte hetgeen vooral aan de dansen ten goede komt Ook bij de vonrstellinc du 5 een aantrekkelijk programma van pr una gehalte HANDENAKBKn IN BET BDISGEZIN De Commissie inzake huishoudeliike voorlichting en gezinsleiding te dezer stede lieeft in samenwerking met de Vereeniging voor Paedagogiek en de Vere iiging vtmr Kindervenorging en opvoeding een serie lezingen voor vaders en moeders georganiseerd over Gezinsopvoeding in dezen tyd A Zaterdag spreekt Otto van TussenbroA uit Ulrecht over Handenarbeid in het huisgezin wvike lezing mei lichtbeelden wordt toegelicht KUNST EN LEHENEN muLmcihc Bc BuooLr m gbjmomi Can Ter geicfvUuld w bet t Stf1 JubUMim van dr Rudolf Mangdberg ak Urecieut van he Cewxrtgelwuw Hatti dMcrataru geoeraal vu het 4 part i t v i VaUnvsarUchUng en Kulaiten hem een Hlnai iiii ga zonden met eten vola wie Inbaud lk wensch u geluk op deien herilecklnga4ag en batiag u mt n waardaerlng voor dalgene wat door uw beleid voor hel huu ekleven n voor de Nedcriandache kuneteuaarj tal gedaan Moge het u gegcv n zUn noa b tanertlk werk te vatrich en ten bate yan nu vaUaeuttuuT aa aa MMcriaadMIte mu lak Ook iMt bosM der afdealiaf mwtett van dit ac ar anHnt da heer 1 G Govcrts uuid een telegram dat den voigenden inhoud had Ik zend u mijn hartelUka gelukwenaichen bu uw eijaatu g en Jubileum Ik preek den wanH h uit dat fU het Nederlandcchc raiiartoira nog me vele waaioevolie compaaltiea moogv verrdken en dat door uw orgaal4Ma aa4a warnirfaitieid bat Concertge bouworkaat en Anslardam als muzlakstad tn naUonala en Kuropaeacha b tangrUkhald itaada luilan taanaman PUATSELIJK NIEUWS Bergambadit BUBGEBLIIKE STAND Geboren Hei Leetrw en 1 ersli A v d Horst ei Overleden Arii van N Anker 70 j ka dr van J de is Jan Dirk m van J Stubbe Casteleijn echtgen Aantje v d Graaf wed H Codec 78 j LOOP DEK BEVOLKINa Ingïkamen C StigtA v Polabroek no 130 J Verwaal van Stolwijk Beijersche G 48 f ïuJKSPOsilSFAAKBANK In de afgeloopen maand is op het poftkamtoor l ij de rijkspostepaarfoank ingelegd f 831 9a en terugtwtaald ƒ 651 10 I WINTERHVBP ÜITKEEIUNG De burgemeester heeft van den provincialen directeur van de stichting Winterhulp Nederland een ejttrauitkeering van f 150 ontvangen ter veideeling ondes de behoeftige ingezetenen van deze gemeente OUDSTï INVIpNEK GEVALLEN D oudste ingezetene dezer gemeente de 93 jarige heer A Kappetijn is ten gevolg van de gladheid zoo ongelukkig gevallen dat een arm uit de komschoot AangeziMi de beide doktorenvan huis warenJ hebben eenige ledenvan de E H B OÏ de eerst hulp verleend I SCHEEPVAAKT IN DE HAVEN In Januari hebben 8 schepen de gemeentehaven aan Bergstoep aangedaan Aan havengeld werd ontvangen f6 89 aan opslsfeg en ƒ 5 40 en aan rechten voor ftet gebruik van de weogbrug 121 1 fesrraven BAAGSCHE POLITIEKECilTEB VcrBtadng vaa godsdienstoel J Z te Bodegraven hid zf h tijdens een jadsdienstoefef ing onbehooflÜT gedragen zlita da de preomint zich genoodz k aaïlfcfacnf in te dienen r dfze verstoring moect Z thans fOor den Haagschen Politierechter woorden Hij liet er verstek gaan ic er vond het een ergelijk geval en vorderde ƒ 25 boete subs 25 dagen hechteais De poirtiereehler veroordeelde tot ƒ 10 boete subs 10 dagen hechtenis Boskoop BKCRTBANK TE y tOTTEKDAM KijwieldieMallea De RotterdaafCsAieUnchtbank heeft wegens diefst anPfiftsen den 24jarigen schildenVpSfeMOen 25 jarigeo diauffcur J ll beiden alhier en te Rotterdam gedeoneerd veroordeeld elk tot vijf maanden gevangenimtraf met aftrek van tiet voorarrest Gouderak KERKEKAAD OPltlEUW GEKOZEN Met algemeene stammen is besloten dat het beroepjngsw ik der Ned Herv Gemeente m ha en van den kerkeraad zal bleven LESSEN IBBBVAT De byzindere school is na eenS dagen gesloten te ijn geweeat Maandag weder met de lessen aangevangen 4ieuwer cerk a d IJssel dam heeft een gedetineerd te ht geslaan en stcenko ren ontala met plaat De rechtbank te 2ZjaTig meisj Rotterdam d wegers diefst len ten n gen van BBt HTBlINK skig in een ii TIchtirjg voor den tüd van ten hoogste een jaar Ouderkerk a d IJtsel DAMCLUB L II T O De damvereeniging Luto alhierspeeMe de 20 tte ronde van den onderlin cn wedstrijd met den volgenden uitslag A C V Pel fflv Walsum 0 2 A Burger A ¥J uk 2 0 C Vuijk B Bos afgebr lslNe M Baan 2 0 M Neef A Kteik 0 2 J Docters v Leeuwen J Cfv d Voorde 0 2 A C V Pelt C de Rek 2 0 H van Walsum Melgers 1 1 A Dekker H Groen 2 G Spoor makerjA Burger 2 0 G Spoormaker M Neef 2 0 VOOB BOrotTD TAN VISCHSTANO C eaie aa te buit MJtoi hakken Na d i winter van 1939 bleek zeer veel visch in de binnenwateren te zijn doodgegaan tengevolge van gebrek aan lucht onder het iis ans dreigt hetzelfde gevaar vanlgefakk aan zuurstof in het water ond ha ü Mede met het oog op de voedsayoorziening en op de maatscha elijke positie der visschers in de bnneawateren is op last van het gemeeivebettuur een ploeg werkloozen begonnen met het zagen van biiten in het ijs teneinde de visch de zoo tmontbeerlijke lucht te verschaffen UtOrdRBKVOiJUNG van B 94 naar Heuvel an M Goudriaan C Wter Krimpen a d Rotterdam M de Rotterdém W van C 57 naar Kottei van A 233 naa speer van C 201 nl IJssel J G van Kiel Vertrokken fan B 220 naar Waddinxveen GESLAAGD De heer D N Bremmer alhier II geabukgd vaar het diploma boekhauder Itecuriua BBBN GEBBOkÈn De I4 arice G wi Dam kwam op het ija ten val waggdoor hij eeo been brak DITBBEIDINGSPLAN GOBDGEKJiUBD De eommiasie dezer provincie heeft het gemeenteittf uitbreidingsplan goedgekeurd De M acht is nu op gunstiger tijden opdat de uitvoering van het plan met kracht kan Korü o ter band genomen BBVOUONa IETS GESTEGEN De bevolking drzer gemeente bestond op 1 Januari 191 uit 7824 personen Zi vermeerdert door gel oorte met 162 1 door venging met 318 de verm n4 og bedroeg door ovejrltjden 56 en door vertrek 372 zoodat de uiteindelijke toename 52 was en de bevolking op 1 Janoari 1842 werd gevormd door 7876 ecsonen BAAG8CB GEBECtlTSBOF BehandeiiBg vaa faak tegea Atfveldwachter Voor het Gerechtshof te s Gravcnhage heeft terecht gestaan de 4S jarige chefveld wachter A M de W alhier gedetineer l te Rotterdam die door de Rottérdamache rechtbank wegenszedenmisdrijf was veroordeeld tot vuf maanden gevanfenis aflmet aftrekvan preventieve 1 echfcni en zonderomtzegging van hetfectm om bij depolitie k dienen t Van dit vonnis waa de officier van justitie in beroe r gegaan die by de behandeling had geëischt een gevangenisstraf van 1 jaar en 6 maanden zonder aftrek i met itzegging van het recht om bij de politie te dienen Voor het Hof werd thans geëischt tien maanden gevangarisstraf zonder aftrek en met ontzegging van het recht om bu de politie te dienen Verdediger was ook nu mr J L J A van Mechelen te Gouda Uitspraak 18 Februari a s Zevenhuizen t OP DEB BEVOLKING Ingekomen J 1 II Sehlineliei chauffoiir en gezin van lloltT lain i kampeerterrein loodgi helweR hoodi tranf Ve dienstboile van urjr Kliiikhnnierwri 1 naar Ilaastn ht C A van l n Do t tonder beroep vnn Bnr t KlinKfnraer weg 2 naar BoHKOip BVBGEBUJKC STAND Geboren Geertiuida dr van Valenkamp en J Molenitar me Vtarinus zn van Groen en D Schep Hendnka Gerritj dr van P Clazin n J t Molenaar l Overleden Metselaar 77 r weduwnaar van N van Deirt G n t r o 11 w d J r van der Meer rr en A Stoutjesdijk 23 jr DiniEERim VAN WIBTEaBIILP Van den provinciaal Directeur van Winterhulp Ne rl Tnd is jveileroni oen beilrng van raWO aan wanrdebar nen ontvangen te verrteeling onder o lehoeftigen dezer gemeente POSrVEBVOEB PEB 81X1 VJ II lull De poot wordt ijomenleel gehaald ei ebrarht p r aleiA Dat deze wiize var vervfwr ver gint in de bestelling t weeg breng hebMft wel geen betoop BiNREIIUIII Pootgoed voor volks tulnders en andeiie kleiiie telers EEN BEGOJNG GETBOiTKN Naar het Rijksbureau voot de voedtedvoorziening in oorlogstijd mededeelt is een regeling getroffen waardoor volkstuinders en andere kleine aardappeltelers zich van pootgoed kunnen voorzien Deze rat liag aaaakt onderscheid tuaschen voikttuinden die bQ ofn plaataeHjke vere iging van volkatnnders zijn aangesloten of anderszins tot een groep van volkstuiriden behooren en volkstuinders en andere particulieren die voor eigen gecinsbehoefte aardappelen telen doel irict ziJQ aangesloten Deze onderscheiding heeft geen betrekking op verarïiil in rechten doch is louter van orfanintorischen aard De v reenigingen van voikstuinders kunnen iich laten vertegenwoordigen door het bestuur terwijl de andere groepen van voikstuinders zich kunnen laten vertegenwoordigen door één of meer gemachtigden Zoo n groep van voIkshUaders mOet echter uit tenmJAste 2S volkstuinders basta en kan Uv oitfen gevormd door personen di elk 9 een complex bouwland en volkstuin hebben of op eenzelfde fabriek wvrkzaam zün en van de directik een volkstuin hebbe ontvangen aT imede door volkstuinders die een volkstuin bezitten welke deel uitmaakt Vfin gemeentegrond en waarover toezicht wordt gehouden door een leneenteambtenaar In d fe▼allM ▼ kimnen deze voikstuinders ziéh laten vertegenwoordigen door één of meer cemachtigden die uit hun midden zijn gekozen of als fabrlekschef of gemeenteambtenaar in nauw con H b particulieren met een tuin bn landarbeiders en dergeluke A 0 alleen staande voikstuinders en dere kleine telers kunnen zich voja het aanvragen van pootgoed wcndM tot den plaataelijken bureauhoud van het district waarin zij wo iat tig zün re 1 aW Er zal voldoende pootgoed vim uitpoot in 19tt ter beachikking oi den geateld Gezien het groot aantal volkstuinders en andere kV ne appeltelers dat Zich vooral Y ste jaar zeer sterk heeft uitgeh ral deze re Ung ongetwgfelü alle belanghebben bn met vr worden begroet ez i Voor nadere bijzonderheden men de in de dag en nieuu lad op te nemen qfficieelc publuji e 59 DOODEN TE ROTTERDAM Nog 10 zwaar gewondeh In levensgevaar Naar wü vernemen is het i slachtoffers vai den jongste i in u aanval op Rottn dam op 28 J iuirj j I gestegen tot 59 dooden ter t v de 61 zwaar gewonden er rog 10 in zeer emStig levensgevaar verlrfmi en bovendien nog steeds eenige pcr sonen vermist orden die mojelijk ook tot de dooden gerekend zu ltq moeten worden Dat van Brtsche zijde dit N r andsche bló d vergoten wordt heeft voor de oorlogsvoering geen er kt null He is ook in dit geval gr ijk rcedi vele malen geschied is met o V mtn preciesheid te constateeren Oj croni van een gehouden onderzoek kuip iic4 wij mededeelen del bij den bj ir g noemden luohtaar v l geen enke p lair doel is getroffen dat or ir d dooden gfewondCi en v mister gee enkel persoon van Duitscfae nationalt teit voorkomt ei de slachtoffer uitt Fluitend Nederlardeche burgers zijn terwijl Nedtripndfch cuituurgoe vaa waarde vemieid werd Zoo liep o i hel luseum Boymane een schade op dié in deskundige zijde op ruim ef tM gouds geschat werd En had r t dé luchtbeschem mg zoo krachtig p hol pen bij het beperken der schade er het blüssdien van brandeo dan 7iu dé Nèderlandsche schadev wij her alenlJ uitsluitend Nederlandsche schade nog grooter geweest zijn Wie ia er jarig vandaagZ Wla ta er vanitia Jariï Duiierdfn Nfdeh lamkn ujn er van aas jar ZU lw r n deaen das rrat maer of nrund T rlUlu hMlen Crtuk ew n ht larlsa N i lBli Laten wij hopan dat het vol cMl i r u oa nammdaK onder ruiwtigar onwtardip fdcs ïult v aren Caiuksawenacht Jarig Nederlander Deiul u ar de ver ard is prtinr O weet het toe ros De v Ti ar l 5 1al tkK 1 aen overachrOvinï op het IrorL nnK van de NedarlawkKhe mbuUnce ikti r even sroot aantal d bl eHJ kwar ie m inildena omvat I naw Se aiia nw ben H MeOat al het aantal Jaren dat uien oii M Bo too u het let meer waat het fironuaa mor van de Nederlandthe ambulance la NadeHandcche ambatance KonlnsInnegTKM at Varaveiit a e Winterlialp en Ned Volksdienst mTCENaOETTING VAN DEN BESB PfEK £ b het American hotel te Amsierdai is gistermiddag een bijeenkomst gr hoeden van lioÖMambtenaren en diree teuren van gemechtediimsten en bedrijven en hoofdarabtenaren van Tijk ircj llingen In deze Wieenkomet heeft de direc teurgeneraal van de Winterhu p N r derlsnd de heer C Piek een uitvoert i ge uiteenzetting gegeven van de proM j sodale werken van Nederland M Winterhulp en den l ederland che j Vo ksdietfflt De heer P ek zette aan de hand offitïieele regeeringspuWieaties 19S 1 37 en 1938 uMeen hoe de toestand Wer enkele jaren ge eden ws Uit deze documenten bleek ds j nijpende armoede heerschte in taikx j vele gezinnen op het p atte and en j de steden Wel werd er aan bedee rxf armsnzorg en sociale zorg ge la dfor vereenigineen en partinil creii i maar van de 80 millioen gu den dis deze vereenigingen uitkeerden w l door de staat via subsidies 68 mi l betaald Wanneer men n i met treWj wijst op de overige 12 millioen gulden die de 400 vereen i gingen bij J brachten dan mag Winterhulp N d fr land mét nog jneer trots mij op a 1 7 milHoen e z ondank htviUJ tegenvrerfcing wist hi te zamelen uit te keeren De Nederland di Voncsdiemt het gi heele Jaar werkt wil hulp br ffen waar dit noodzakelijk ii en votjl mon dat het volk krur i v Wi iOp de eerste p aaU zorgt de V voor moeder en kind die de draaitrt 1 vafi d ♦ ofk n en de ereyte f Jll naam zUn De W H W al daarrssBJden nood in den winter lenigen 1 Ds heer Pjék betreurde het dat fl kerkelUke aétorltcilcn naast de bedt Iers en do miait van de staatsan ratiiur K tiv i tefenwerken ToWl wlldo 4é hMHr Piek M v tiepm I Wn OBMT uiBCllt m W$t afatwippsamhwt betf a leMc de heer Plek dat de onwiilll élcMoalen léMlette oi rangeerd r Ie wor d é w Tegea de groMe tasten leMlatte esrtieeiis wnntreiceiOB êm go tro fto i waardeer de HMe 7 Fte hHrtcllingeq znllen ga a begnSV dal nen lieh niet straffclee kan trekken aaa df sestals tmvttitootif llfldiaM