Goudsche Courant, woensdag 4 februari 1942

9 18 n 18 H M tl 84 ♦ 1 1 1 1 1 SC Ml DtM HO 800 4 4 4 MO 450 190 aaol 250 iso 290 MM IM l 0 980 00 soo n 14 1 il WOENSDAG 4 FEBRUARI 1942 IIITERUUID UITÉNIPPEN EN BEWARetll GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDEl£N Joon n iioPA l lgiuirog afgeslagen JUIfVAUKN LUBDEN mr FLAiunELiHB gVCCEBSEN M ppfriwvel der DttHthe Si m Ék giller bekend qgrMkbaar psr paiaoon a tt raeht op hst haopan u Vol wai enen l m 3 laar 14 Vm 20 laai 4 ijm 18 iaai 1 FalwmM m l Nfer tMi Ia t dvak van één waak Brood tt tabak Vleeaeb Of I waren 07A 07B 07A 07B ariA Breod firood VU ach J leeach Aardapp 4 rants t rasta 1 raota t rahta 1 kt ikg ranti lanls 11 Kn JVOoj Ben de e Aardappeltn Aardappetan V7B Aardapp is MnutrI tak tl Fabruarl IMt in tijdvak van vlar weken t kg SO gram lOO gram l rasta 250 gran 250 gram 250 gram 100 gnm 100 gram H Utsr Suiker Cacao Jam Bloem Dr ot gataali Rllat Haverm af Fculvr Gort i Vermle ot mtlz Kaas Malk AlganOSC 06D Bas Alfein 199 tm 202 Alg 060 07D Kas 208 Algetn 289 Algcm no Alfem 104 tm aat Aigemaen 08 A t m 09 A teOc I 08 B f m 89 B Melk I kg fnm gram rsBts giam gram gram gram gram IHer 4 O 250 too 300 H liter Melk 1 Fefcr tm Fabr 1941 y Ia tijdvak van 9 dagen Boter Vet I ranti ranti tanli Boter Boter m cd Margarine t I i ranti Kof H s su wogaat Eieren 18 Daoswfear tjB 1 rathMM W t 193 Algtmean 2i0 gasAi 19 Jan Mm 1 ftbr 1W Ïlglt rval V 1096 4X13 1136 4227 1148 4252 1159 4260 1205 4261 1263 4296 1287 4306 1J07 4318 1321 4408 1361 4412 1364 4416 1402 4422 1411 4428 1422 4430 1425 4444 1428 4S62 1433 4646 1443 4653 1666 4681 1696 4689 1704 4701 1730 4740 17 6 4792 1760 4834 1763 4I 4 1781 4888 1797 4907 1800 4984 1802 4992 1832 40 3 18 5 5015 1836 5043 1861 5051 l CI SC56 2012 5085 2044 SOOS 2092 SI 10 20 6 5222 2126 5242 2220 S255 22 S270 2272 5297 21810 5321 2314 5371 2316 5392 2 20 5436 2365 5451 2389 5530 2413 K42 2442 551 5 24 3 5573 2464 5S76 2SUG 5C40 2609 56M 2629 5716 2639 57S7 2 li 5798 76 6810 26D9 5820 27Ü5 siai 2819 5 41 2811 SB iO 28 3 5860 28 8 5890 29 6 6872 29 3 5860 31S5 5W4 J214 6061 245 6079 3161 6108 J281 6139 3285 6133 3420 6210 3451 6113 3457 t 240 3464 b26S 3402 6421 3501 6438 3307 o4J8 3516 6446 3j i8 6469 3620 6490 36J6 6514 3 15 6542 3736 6622 3760 1 634 3794 6672 1805 IM4 Bi tin 1 lilt Wjni va di ton d hoU d Sen 9 Ier v1a lid eft I uv den eert ol Ihet UI laU88 18010 20900 15104 13037 20922 15181 1 K 4d 20938 l il93 18083 21032 1S241 18211 21036 1529U 18221 210J7 U301 18233 21050 15310 18325 310S3 15319 18349 21099 15121 18353 21108 15345 18359 21110 15389 18372 21124 15392 18383 21125 611 11992 1 437 18431 21178 9649 12U5 i 1j522 13486 21228 1674 1ÏÜ62 15521 184 O 21271 8707 1117S l iSSl 18477 21322 S773 12198 1 367 18495 21343 9802 1225S 10 83 18500 21344 £ 08 122 15082 18512 213SS 9809 12308 1 13 18535 21474 9821 12309 1 1619 18591 215Ü3 98 S2 123 il 1 652 1S 18 21307 8880 12J73 15653 18680 21512 9881 12949 15657 18734 21551 9913 12S66 15667 18745 21658 58 12513 156 74 18748 21676 9972 12384 15730 18769 21693 9985 12602 Ut29 18773 21707 1811 8702 10028 12f23 157H 18850 21712 3803 8712 10055 12645 1d749 18861 21827 3921 6748 10127 12682 15750 18868 218o4 3966 6784 iniJ7 12731 15757 18892 21887 3969 6808 10151 12735 15775 18939 21893 3975 6854 10192 12849 15816 18949 21907 4094 6858 10214 12922 15869 1900 21944 4109 865 10340 12993 15894 19111 2W75 691I 10246 13031 15968 19117 8988 1027 HOM 18018 10141 In de vorige lljat staat 4001 m z 4401 Ingcbleven prijzen 100 000 2 van ƒ 1500 en 31 van f IO09 benevci f een premie van 30000 en een an ƒ 3000 Het De tegenstelling dringt zith voui illrn op l hun lull IS alleen geblevtn omdai iiie Hi ind ïijji erfenis wilde aanvaar en Uiiler stond voor zijn oud plrijd rs die in den strijd jong ble en ii than met den jonden Duitichcn soldaat ziji langctrcdcn voor de laatbtc ronJf liet plan van Churchill de bealis suig zoo al met tegen Duilschland dan toth tegen Italië te zotken iii Voord Zae en in Hel wns daarom Fngslands belang lat Amerika in Oost Azié ook in oor IQR geraakte Hjnt succes van de Brit sche politiek keiuwhetsle Churchill woordelijk aldus Nu dï krug ge ree uit o ilHca 1 ml rnto Copyright N V Hotlardamach Niauwablsd 1 41 t ttt vaa fnat la iMt k M S CmOca der IxAlnrMcte lête TaMawii Vaar den iafca Of aadcre Mddqi e ca aaavallen al iet vaa dea riH lrh dwi teace Meawval iot g a wMm De MsjelackMrtiikrMlitea ver taehtcavcebtea ea door p TitoCTcUeB t3 ygggf Madar dat aaa aaia VSiieMa wM i galadea de B aehe ZO kust la fevechtivbeftuigcn uitQJHTT convooien 3 vracfat MKii van 10 000 brt in totaal l tUi bewakui svaartuif tot j rt jebracht Ben ander Vrij Ml koopvaardijschip werd fii gelroffpn In het beetek m l gewapende verkenning g de luchtmacht overdag met ed evolg een fabriek aan de pluche Oostkuit gebomlwir Cjrrenaica w rd de lerugj tlidKle vijand opnieuw tot den dwongen en teruggewor pen BIJ leW verliezen aan menidiei en materieel By aanvallen na DuitSi hfc gevechtsvliegers op vliegvelden havenwerken en an jm militaire doelen van het Qnd Ma la werden bon treflen van zwaar kaliber ook op len aAinitie en torpedo ateliór p tit An de liust van de bezette ge Men in het Westen hebben Duitaihe jager gisteren drie Britiche vlipgtuigen neergehaald De itriid tegea de vOandalDke niigriiilKueheepvaart is la JaMif ap verschillende saaia met K pil tvolg voortgezat Marina i a tawhtmacht bracht S kaoprurtUMhepen van tOI HI brt k Irtül tot ziKen Hierna iMbk alleen duik booten aehepea n KT MO ton vernieUgd De Brilsche marine verloor in hctleijdc tijdvak in den strijd net eenheden der Duitsche mane 3 torpedo jagers 1 duikboot 11 een motortorpedoboot Bovendien werden een kruiser 4 tor ici oiager i 1 duikboot 1 mynen nga er oen bewakmgsvaartuig iwede 28 koopvaardiischepen iaor bommen ot torpa ticners btKhadigd De verliezen der boltiewisten zyn in deze cUfers niel bep pen awaiaimaa wsiwmi wwaraag Een EngelschAbetsUnsch verdrag nnmt ZOD BEN ENGELSCHE KfflLONIE WOKDEN D diplomatiek medewerker van Jrfm schrijft omtrent een te Addis II oadcrteekend Engelaeh besveKirag dat dit een overeen rat a uaarbu Tafan vroeger 8Hn e genoemd toestemt m lÉnf van Abessynie m een Engel TO loionie hM verdrag wordt bepaaM dat JjWie ambtenaren troepen en whnnaar Abessynie worden KMUin dit 18 een schending van alle toi die Engeland eens aan Tafan IMsan Het veraciiaft Sngeland oiden invloed op de binnenland t ungelegenheden des landa dat Jw zun souvemne rechten heeft n D aan Tafan toegestane Ixdoeit slechts zijn afhankewi Enfcland ie voltooien L GEMEENSCBAPrELUKE WCH JOOD8CHE OOBLOGSDOKL 5r u de Manchester Guar liiaMt htOi 4e Bntsche minis Luchtvaart Sir Archibald fch m een rede op het Jaar nn de zionistische v eeniW GroQtBrtttanme en Ierland uitgesproken over het geiQke b elaeh Joodache Thans staat en valt het welzijn van h t wereldmet de overWmnmg der P oenng van Eiigeland staan r i zoo betoogde hij De f der politieke commissie Mnisluche vereeniging Paul l rA verklaarde Het herstel H Wrtee der Joden in het bev an het Europeesehe con t evenzeer tot de oorlogsIW Britsche regeering en 5 genooten beho Mfen als de van hael Paleatina met K K EN SCHOOL Mr f a a a f lÊt aa va llMiiii ii 3 j OOEOENEl i ji koL l S 52 S Amalerdam heeft l IWu J iemeenle Amsterdam op aehuMbek ntams aan geld Bil fagqiaaB lal De tmdergang van de Rèptdêe en de Prince of Watee EEN DaAMATISCH VESSLAO De Deutsche Algemeine Zaitaag eaUeent aan de Nitaji H i t a j 1 loet verslag van een dei meest dramatische episoden uit den oorlog UI OostAzië de ondergang van de Prince of Wales en de Repulse aan de Oostkust van Mabkka Het Engelsche eduder bestond behalve èeze beide groote schepen uit dna kruisers en moest de JapamMhe landing m de buurt van Singora en Kota Bahroe vedundenen Ben Japansche onderzeeSr nam dp 9 December te 3 15 uur aan de Noordkust van de Anandaseilanden de Pnnce of Wales waar meldde slecht weer en regenstonnen en verloor hfct slagschip tegen ÏO uur Jtiiat toen h j er dicht by gekomen wss uit het gezicht Na de meWiDg van den onderzeeër kregen onmiddellijk mannevliegtuigen bevel op te stygen Er was juut een eskader beschikbaar en de commandant liet de piloten vertrekken met de woorden iHieT hebt ge een kans zooels maar eens in de duliend jaar Tot zien in Yaau uni het groote heldengedenk te e l in i in ToWo Het weer was vo het opsporen van het eskader met gunstig Eerst een vliegtuig van een tweede eskader nam op de terugvlucht vyf schepen beneden zich waar Om geheel zeker van hun zaak te zyn besloten de Japanners wat lager te komen en het plotseling losbarstende afweervuur van de schepen bevestigde hun hoop Eu meldden Xhn 1145 smorgeis vjandelijke vloot gevonden 4 gr Noorderbreedte 103 56 gr Ooster lengte Om 12 45 uur ontdekte het eerste Japansche luchte ader de Engelsche vloot met ver van het in de melding aangegeven punt Zij voer in slagorde eerst de drie kruisOTS vervolgens de Prince of Wales en ten slotte de Repulse naar Singapore terug De eerste de beste bom trof hel achterdek van een slagschip waterzuilen spoten bijna tot aan de vjeg tuigen omhoog en de slaglime geraakte in wanorde De tweede golf vliegtuigen kreeg om 8 mmuten over één contact met de schepen toen waren de Prince of Wales en de Eepuae al uit de kiellijn feraskt en van het achterdek van de Repulse steeg zwarte rook omhoog Beide c ippen werden direct door luchttorpedo a getroffen en veranderden hun ifoers zooals walvi chen die plotseling dodr harpoenen worden geraakt Een Japansch vliegtuig dat al zyn torpedo s losgdaten had stortte sfch aan bakboordznde op de Pnnce of Wales en verbrandde daar Jlen tweede vliegtuig volgde dit voorbeeld Reeds na 8 minuten was het chip zoo zwaar getroffen dat het ov begon te hellen De Japanner i waren echter verrast dat het schip zfch desondanks neg eenmaal oprichtte en daarmee zijn reputatie onzirikbaar te ziln eer aandeed Zoowel de Pnno of Wales als de Repulse zetten liu tocht ondanks de zware treffers Zuidwaarts voort Op dit moment kwaïn een nieuw eskader vliegtuigen op het strqdtooneel aan dat m dé buurt van de Anandas eilanden tevfergeefs naar de viiandelijkë vioot hed gezocht en eigenlijk al op den tejnigweg was De Repulse was op dit oogenblik 1 48 uur nm al achtergeraakt maar alle Engelsche schepen vuurden nog wild Het nieuwe escadrille opende den aanval en zooWel de Pnnce ai Wales als de Repulse werden nogmaals door dne luchttorpedo s geraakt Eenige vliegtuigen voerdert den aanval zoo laag uit dat zij met meer omhoog konden kom Het einde van den slag naderde toen plotseling op de Repulse een torpedotref T een x io sie veroorzaakte en bet schip na eenige minuten zoak KUNST EN lEHEREN X N tJITTOBniNGRN VtsgnuBilu t lawBaMi Met departemewt van VellBvworUchUnc en KiwHieii maakt bekend De ffroote cyrlMeten en imillekvereentffln gau hebben ke aoede gewoonte aanscnomen om g nil ne i tÖ t voor de uitvoeringen bei preanmma ter iaemiisnemfti aftn bet Aeper lement op Ie eenden dat deee gegevens ge bmHtt voorwet verfcrlj en v n een overxicnt en voor het iwnenetel en ven stetiatielcen ign cHter tal van vercenig ngen die nM belsend aljn met lezen caAg vam zaken k ütvocringen vooH ereiden waarbij geen rekening wordt gehouden met het telt dat Maaiukken a n waanmn het spelen at tffcnffen ngewenecM la met tiet gevolg rt voor d uitvoering aofos leta van tMt programma moet worden geachrapt Hat is daalialv aoodaakciqa dat al decanen die mudek nttvoeren of doen ul voeren mdW dapnananma met vnmeldtnc van dfai eampondaS ea iMautecr Ofraendcii en Indian gl u a w ardt tevena da Ickaten MMIek a ereaeld t dena kerkidienttan wwdt gmiMtil en g e iamau vaU bier ADOLPHUS Een Duitsch Öieater 1 Nederland DEN BAAO ALS STANDH AATg Hat KUkaconunlssariaat aelt aaede Da KükaeoBuniasarts voorde bezette Nederlandsche gebieden Büfcsministcr dr SeyssInquart heeft in overleg met RUbsminlster dr Gobbels iot aprieUiag van een blijvend J uitseh theater in Nederland beslotca Het Daitsche theater in Nederland cal sikiwel tooneelstnkken ab opara s en tqiarettes opvoeren en zijn vasten ïetel te Den Haag hebben Tot Intendant heeft Eiiksmlnlster dr SeyssInquatt benoemd dr rreUkarg BreiagaiL Het is de bedoattng dat de eerste voeratellingen van het Duitsche theater in Nederland m he speelseizeen 1942 43 lullen plaats vinden Van bevoeg zijde wyst men er op dat de oprichting van het Duitsche theater m V erland op geenerlei wijze aan de Nederlandsche kunst te kort doet en voor de zooveelste maal ook in dit geval gezegd moet worden dat geruchten als zou bijvoorbeeld de Stadsschouwburg te Den Haag ten behoeve van het Duitsch theater in beslag zyn genomen naar het rijk der fabelen verwezen raoete j worden Dat hier een DuitscH theater ge x estigd wordt is peen wonder Waar de Duitscher werkt volgt hem zijn kunst Reeds vele j£tren Ikng misten de Duitschers m Nederland hun eigen theater Gedurende de bezettingsperiode gmg Aien er toe o r om vele gasttoumees te doen plaats vinden Deze methode Is echter duur en stuit op vele technisclie bezwaren De thans gevolge methode ia economischer en veel meer afdoende Voorts is het niets nieuws dat lier een theater uit een ander land gevestigd werd Een tijdlang was te s Gravenhage een Fransche opera gevestigd Ook een Itabaanseh operagezelschap werkte ge durende vele jaren vele maanden m ons laml Het euwe Duitsche theater neemt geen schouwburg in beslag Het wTird t te s Gravenhage vestigd maar Verdringt er niemana Nederlandsche gezelschappen bespelen den Stadsschouwburg te Den Haag 4 hoogstens 5 avonden per week Hst Duitsche theater neemt vin dejjpverblijvende avonden er 2 hoofetens 3 misschien 1 Het Sluit geeir Nederlandsche beïoekeis uit Ook onder de meewerkende krachten orkest ballet enz kunnen Nederlanders voorkomen Het speelt voorts niet slleen te Den Haag pia ook m andere plaatsen waar grootere Duitsche l evolkingsgrof oen voorkomen Vermoedelijk zal de opening in September as geschieden RADIONIEUWS Doadaidat 9 ekruail BU VEB8UM I 4U S M 19 Gramofooaml 1 49 Ochtendgymnastiek 55 GramOfoonimuz SM OcMendgvirnafctlek 30 BiNO Nieuwbecichtten 8 45 Gra nstfoonnuulek 8 15 Voor de hu vrouw 8 SO Grawotoonmuziek 10 OO P ano oordracht 10 35 GiatnoïoonrtHttt ek 1100 Voor de kieuteis 1120 Zang niet planobegeleiding en gramnlootHnuBiek 12 00 Klaas an Bseck en znnorke t 12 40 AlJnonak 12 45 BNO Nleuw en economische berictittn 1 00 Hoe komende voorjaarigrocntcn op tafel 13 19 Amuscm nt rkost en EoUs e 14 00 Trioooncert 15 00 Z n met p aaobege eidi ig 15 30 reuprt sttonden aan z ekcnspcnden 10 00 Bil be lezing 16 ao Gramo o nmuyiek 18 30 HetRvidoSextct 17 16 BKO Nieu s ocononil9che en baursberiehten 17 10 Gramofoo muzielc 17 45 Nordisk muzikaal proff am ne 18 30 Een hand rl eider aan het aoorrd 18 45 GrarrkOfoonnvuziek 19 00 Actueel ha f uur 18 ao Het OfTM oen Syirphonte orkest en solisle Vanaf 20 16 Alleen voor de BaddoC ntealea dia ovwr een lljnveibindéng n et cjfstudio lïeschdkken 2015 Granwiooranuziek 20 4S Oauarrie tlit de verkplaacen tanonae beeldende k n ten ir 21 80 Het OmroepSyngllionie orkeat 21 48 BNO N euwb berfchten UOO MOO Oiamofoomnuiiek BILVEB8VM D 301 5 M 7 18 8 41 e Hllverium 1 8 45 T amofoer jnuilek 10 00 Morg nwi1 n MIS Oee te llke Medifn opn 10 40 Vrouw van D tk 1100 Gramo oonmuziek 1120 Orkest Wil v Eberie U08 Ensetntlle Joan La K 17 45 BNO Ï le iw6 en ecoromtsclie berte h ten 1305 BatntieTa 13 45 Voordracht 14 00 Omroeporjoeat en gramofoanmu 1ek IS 00 Voor de vrouw 15 SO Zang met p anot3esel J nP 18 00 DeaMelodirStpn en 9oli 1e opn 18 46 Voor de Jeu 17 15 O N euwa econo nrsche en t e r l crichten 17 30 Vtool plano en rramofoonmiiyiek 18 15 Sport en lichamfcilke opvoedmg 18 30 O sciconcert TXXI BNO Wat Nederland achrljrt J 10 BNO NieuWEberichten 1910 Gramofoonnwr IB 48 Bmndende kmeütie causerie 20 00 Gramo foonsnut Vanaf 20 18 alteen voor de Rad aCentrates dte over een ttjnverb nding met de studio beschikken 2018 Orgelconcert 20 40 Radlolooneel 2100 Gevarieerd p oR amma opn 1145 BÉO Nieuwsberichten 22 Ml BNO ToeltthtlnJjoP het weermachtabericht 22 10 22 IS AvonSlwtldlng RootdradaetenT J O Wevatars aalterdam Chet ledanetir vaar Gouda aa Oawtnkan W nalar Goaoa 488 STAATSLOTERIJ TIJYDB KLASSI XLmX UJ8T Trekking van 4 Februari t WM No 3351 10434 12082 202 M Ne 1940 4023 8119 70 18646 17637 21948 ƒ ttt No 29M 4S74 8992 12CkU 15843 1S847 19I7S ƒ l i No 1007 2883 4241 4824 6647 711C 8887 892tC 9604 13447 144S6 1S347 PRIJZEN VAN ƒ 11 lOM MU me 9954 12096 14787 17834 17871 18185 18309 184 3 1118 3435 ti 99 9960 12128 14903 1223 J5 € 7139 10005 2243 I5U2 1246 3579 7301 10011 12261 151J7 1264 3589 7348 10O41 12547 15180 1344 359 7358 10045 1257 15238 18il5 1372 3824 7513 10064 12 55 15300 18S4D 8418 3874 7658 10114 12673 1d481 18790 1434 4321 7614 20158 12832 15516 IBStl 1444 4407 7668 10208 12958 16014 18041 1807 4467 7927 10412 13014 16034 19017 1968 4486 7939 10638 13088 16057 19126 2023 45S1 8280 10636 13118 11 082 19 4 MS5 4879 8303 10757 13191 16160 1 427 2103 4818 83 4 107S9 13144 16249 19515 2267 4900 84ïT 10787 1J247 16311 19639 2306 4944 8486 10911 13284 16325 19S57 2509 5029 8S09 10913 13305 16349 19892 2600 5065 8563 1618 5129 8 07 3681 5167 8676 2708 5306 9035 2788 5466 9187 2863 5479 9333 10966 13456 16445 199SS 11088 13610 16510 20098 11125 13663 16528 20343 11192 13719 16723 20679 11254 13722 16730 20758 11294 13741 16747 20612 2924 5553 9336 HS48 13795 17155 20620 2350 5699 9426 11356 13903 17161 20833 3030 5729 9443 11465 14081 17163 20886 3061 5889 9557 11571 14255 17178 21121 3117 5928 9607 11745 14290 17335 21189 3268 8128 9613 11782 142 1 17454 21370 3293 6451 9689 11906 14309 17653 21597 3381 6595 9695 12057 14340 17772 21729 3384 6812 9922 11089 1439 17775 217673412 86S9 MISTEN Verstrooid 1023 4173 8997 i0287 13077 16107 19195 1028 4174 7010 10291 13109 16132 19236 1044 4189 7027 10312 13122 16199 19241 1088 420S 7036 10315 13127 16246 19293 7040 103S8 13249 16305 19297 70SiB lOSbi 13259 16336 19322 7088 J0374 13286 16423 19353 7145 10422 13303 16454 19392 7168 10440 13318 16475 19411 7236 10462 13330 16513 19416 7272 10474 13336 lfiS26 19448 7518 10487 13342 ICSte 1945 7322 10490 13363 16567 19464 7367 10499 13402 16569 19490 73 i7 10510 13573 16S74 19513 7401 10541 3 88 16604 19565 7403 10544 11590 16608 1D581 7456 10563 13627 1C808 19660 7492 10577 13635 1 82 19686 7499 10608 13t 1689b 19681 7509 10619 1J748 16932 19703 751S 10642 13782 1 941 19761 7525 10686 13839 16966 19781 7539 10698 13851 17005 19805 7579 10699 13871 1 010 1980C 7586 10715 13915 17014 19823 7506 lOilS 13931 17039 19850 7S18 10735 13957 17074 1990R 7620 10740 n963 riOB 19912 627 lOSOS 13968 1711C 19961 7756 10813 13981 17144 20009 7779 11884 14003 17145 20023 7 39 10895 14085 17147 20072 7801 10917 14122 17152 20P74 788 10983 14142 17182 20110 7a 3 11058 14150 17200 2012S 7026 11091 14164 17242 20138 7949 1M94 14313 172 20144 8014 lllSt 14369 17336 20249 8011 1121 14414 17350 20258 8078 11213 14418 17398 0277 8083 112S2 14431 11399 20281 8004 11290 144S3 17409 20312 218 11324 14459 P4f5 20338 8 57 11325 14530 17412 203 6 8273 11333 143SS 17498 20366 8lu4 11339 14556 1 519 2040O SJ20 11402 14679 liW6 20406 8323 11419 14784 17618 20434 8351 11447 14 66 17G44 20550 8394 11461 14781 1 65 20656 8444 11468 14790 1 ib74 20661 8474 11587 14791 1 731 20675 8687 11609 14807 1 b6 20691 H742 11554 143 7767 206S2 8774 1155S I48 8 17838 2u720 8E0C 11575 1 3S5 17865 20754 8848 11613 14931 1 872 26755 8868 11618 14938 17910 20iS9 a3b9 11 29 I4J52 1 963 20768 888l 11643 14 98 1 986 2U806 8903 11645 1JU15 ISUOO 2U 93 902J ll€4 i 15044 18006 2U897 9043 11647 9069 11 0S 093 11708 9116 11711 9150 11727 9181 U763 2jU 11775 9429 11791 514 11852 0316 11854 9530 11858 SS74 11873 8601 11990 OE PIBE BONNEN V OOH OIVEIWE ARTIKELEN Fik der volganda baanea Geeft raefat Sfi H koopan van j van I tot an met Petroiaum Petroleum KF Brandst 1 19 28 07 1941 1941 21 Da 4 Jan J Utar PatndMm t m 07 R Ki Brandst 13 en 17 HM Bfandst 08 H K Btandtt 2 12 J m 30 C V Brandst 3 t m 28 C V 5randat 1 t m 8e par Brandst Algemeen Zeep Totletzaep Textwl m nncD 1 aaidk Braadstatlaa Diverse data 31 Maart IMl 31 Maart 1 42 80 Aliril U42 30 April U42 30 Apr I 1942 30 April 1941 30 April 1942 30 April U42 M AprU 1942 1942 1942 1 Rantsoan Zcap 7S raa Tdlatzecp 80 1 rato 1 r iir 28 Febr 1943 M Fabr 1942 80 Agril H42 1 Jan 1943 80 gram Sehaerieep 1 Hierop geen Anthraclat v ai a tbaïj 3 Hierop ultsluitsnd Turf ae rDgbaar EtN RANTtOIN lil IrAod 100 gram Brood G bak 75 gram Beschuit Wafels Blaeutls Koekjes bt 100 gram Bpeculaas bt 140 grim Koek Of 300 gram Cake óf 400 gram gevuld klein Kontgabik bt gram gevuld groot Korstgebak Taart Gebakjes Vlaascht lOO gram Vleesch gewicht van t een inbagiapan bt 180 gram J aardevleesdi g ATieht vao been inbegrepen Vleoschwaram 75 gram gerockt of gekookt Vkeich bt 75 gram gerookte worstsoorten 6f 100 gram gekookte wori taoort n bt 125 gram Lei erartlkelen Tongeworst Hler brood of 150 gram Bloedworst Zore ZultJam 50 1 eram J m Siroop Honing ani Bloami 70 gram Tarwebloem meel Rocgeblocm maal ZeUrljiaDd bakmeal W pram R t lj eirpc bloem gries Kiadcrmetl vt Haveimouti 250 gram Havarnwut vtotken bloam gort Aardappalmeelvlokkan Cruttvme remened meeli i Oori 250 gram Gort Gortmout Gortbloam Grutten alle soorten Gruttemeel Igamened mael Rijstgr e Aardappel tapicea 4 Utar gortpap VarmiotlUi 100 gram Verm elli Macaroni Spagkcttl Maizana 100 gram Maizena Sago Aardappebnad ftt lOO gram Zetmad vwwarkt m p iddngotHTler of txiddlngsBUspoeder Bttier 260 gram Boter Mirgsrinsi 250 gram Margarme 1rsn tetolfsnri h l maximaal 75 k i Anthracjet Steeniwlm lodustrlebrikettaB F erBnketten f 2 h 1 Cokes Oaseoke 6f 110 k g B ti PetroleuAcokea 6f ISO k g Cokeabrtes Cokeegruis bt 300 ituka Persturf óf 490 tuks Baggerturf of 27S k g Turf uit de Paal of 200 k g andere soorUn Turf T 90 gram HuLhoudzeep 6f ISfl gram EenbeidstoHeUeep öf 100 gram Zachts 7eep imentelUng na 31 Aug 1941 bf 190 gram Zachte P i n 11 Au 1941 f Jno rram Zachte Zeep m nste11ing vóór I J 19 SO gram Zeeppoeder öf het doen was cben van 20 kg érog vuile wa Ch VIT DE PERS Twee redevoeringen oeril vvordl treft bij ous met alleen Oe Amenkaansrhe Pacific viool is in lerdaad lamgeelagen Knox heeft dit t H nu toe ontkend Churchill hevea tigde dus de juistheid van de Japan che berichten over den aanval op Pearl Harbour Japan heeft voor on afziciibaren tijd dte heerschappif ter ze in den Stillen Oceaan veroverd Het kan doen wat het wil zonder dat Ie Brit rhe en Anierikaansrhe vtotcn n stam jijn hel te verhinderen f ok liezit Jipan thans de heerst happlj in de lucht De pHniKU van de Anxlo Ameri iiaanT he oarlofvoering ziji lieoi rkt door het transportprobleem Het ton lagegehrek is nijpend Nog lang niet alle pessimmtiscbe iiiUaHiit Mn van Churchill rijn hier nede opgesomd 7r o ei de premier lat F ngeland geiekmd bad op m nn lenlangen strijd om Hongkong H i ekent nu niet allfen op het verlies van Singapore inaar M k van hee Vederlandsch Indic D Prlnc o Wales on de Repulse vormden de vooHinede van een frroole slagvloo r p r iRf hi ff men in de havens gi laten toen de eerste soherwn tot zin kPB waren gebracht Sprekend cipr tiistrnlié zéi Churchill niel Ie geloo ven ann en Japansche imasie tufrtralistfbe kwestie is daarom mei icluoel Oc verdediging van dat 0 i minion is aan Amerika overgedragen tuslra n ert de andere Dominion zul len n zetel m hel oorloeskaliinpi krijgen maar geen slem Oe Austr lisrhe rpeeenng zal hanr troepen u l i et Nabije Oosten terugtrekken De iii Noord Ierland gelande Amerikanen ztillen Britsche troepen voor aodsre ilneleinrten vrijmaken Fonnagegebreh zal ook deze troepenverplaatsingen ernstig belemmeren Indertlnad optimisme is in Chpr hills rede niet te vinden wèl vet I Jbloed zweet en tranen Meent mei nu in ernst dat al date teleurste lii gen aUa verloren slagen n gemist kansen tezkmen de Kngelsche method i vormen om den oorlog te winnen vormen t de deiponelratie van een onmacht die do te navranter a i loet naarmate men l iider roept over uccc wn die zullen komen Ook m ona i nd zijn er nog die mot Ciiuichill willen wachten op li H wood r Zij construeeren tientaiuu inogelgkhcdth zonder rekening e houden met da feiten die tot g t ii misverstand aanleiding gevan Aan Duitsche rijde hoorden wij tit toït ATiir sterk iuin zijn l lon mond van Hitler bet vertrouw in de groote toekomst van Kiiropa e i toekomst iie vw rrit l evochten op hot froht in het Oosen waar de Duit c i wapens lu de volg nd maanden oi nieuw iMird zullen toes aan