Goudsche Courant, woensdag 4 februari 1942

V v HBS WOENSDAG 4 FEBkUARi a 665 211 1 Aangttlattii oailtr Tglafionl no 2463 II 1 BLOÈMENMAS AZIJN II DE L€LIE 1 IT ANTHONIESTfUAT a 1 o 660 9 1 HcdM naiiltiil acht m M ro r WKIHIIIU lEMKNIU tCMOKKEMAIIP Wcdnwe van den Heer hl den oodcrdom van M Jur Haatlrecht H M QABRY van wynBurden a B OABRY Ooudi B J VAN WIINOAARDENS M V AN WrjNOA AROENvan WHnfiarden en KlainUndcfan OOUOA 3 Fabriurl 1042 Huize Jullami Ocen b Mck De teraardebetteUing zai piMti hebben Zaterdag f rabrtiarl a a op de AigemeeRe Begragfplaats Vertrek van het van Iterion Zlekephuia te 12 uur DBMKT U BR AANI A s Zaterdagmiddag 3 uur in Het Blauwe Kruis spreekt OTTO VAN TUSSENBROEK over HANDiNARBliO IN HIT HUisatziN ihet lichtbeelden Bezoekt deze leerzame bijeenkomst 1 Kaartverkoop Boelfhandel VAN BURK en dagel ks van 3 tot 4 uur aan de Huishoudschool Oosthaven 68 Cofflffllssl i inz Hulsh Voorliehting en Qezinslelding ie Ooqda U 672 3i Volatrekit eenige rt algemeene kennisgeving Op 31 Januari overleed tot onze dlep droefheid onze lieve Zuster en Behuwdzui tcr OONSTANCE BVKGERSpUK in dien oudanlom van 87 jaar v AG VAN DE VELDE BurgandUk G P W VAN DE VEUJE Oöuda 4 Februari 1IH2 De taroardabestaUing he t haden in Gouda plaati gehad l d r buifvrouw dia op hêêr bonnto malle n ovarigtni Uplamclk oMvang tromt In da vtriaidtng beida bi n ta doafl Uw atgan matkvanlar ra dl U aan doal dat niati KiiSd i A in dan graat habb n mvNt drmgand noodigt VolwAuanan habban bijna avanvtal nul van Taptamaifc MEL L j OOSB 90 TE HUJÜR OEVRAAOD aan vri hula Wed j Peperkamp Boexematr S7 Roft rdam Telef 48795 O 861 5 € y vm h0t Dapartamant van Landbouw en VlsactiarU HK TAABI APPn VOOBZlKairo VA VOUCBTITINOBM IN ANDSU KUUNI AABDAPPtLK n ECttBS Hat RUtaiburaau v or da Vloadaal tmnémüm tn Qortocatlld maAkt bakaïul dal tan bahoava vao da poot aardappalvoontanlnc vao volkatulndan an aadcra parUeuUarm dia voor atfan gatlnibahoafta aardappalan talan an Blat bl aan landbouw ortatB ornniaa Ua rijn aangaaWtan da volfaada racailng la vaatgaatald 1 VolkstuJndan dia by aan plaatMtiyiH varaaniglng van volkitulndwi kOr aangaaiot en andara min oi maaia unacagaalotea groapn van volkitubKlara sooala paraoaeal van eanzalfda tabrtak of da tulndan van aanzelfde eomplax voJacatulncn Volkatulndan dia bU aan plaataa11 ka vara tlglng van volkatulndan zQn aangatlotan kunnan zich tot liat baétuur van da vereanlgthg wanden waarbij cU c n aangadotan tarwtjl atla andera min of maar aanaangaalotan groapan van minatana 35 volkatulndan aan of maar gemachtigden kunnen aanw Jcen bQ wla zH de voot It poot benoodlgde hoavaalhald pootgoed opgeven alsmede da met aardappelen te betelen oppervlakte Deza gemachtigden moeten echter door hun kwaliteit of functie speciaal met d desbetreffende groep van volkabitnders lUn vertmnden helry dat alj telt een volkstuin bezitten hetzU dat zU namena de directie van een fabriek of namena de gemeente betalt n met uitgifte van volkstuinen aarn het fabriekspersoneel of van gemeentegronden Aan pootgqedhahdelaren of agenten hiervan li het echter ten strengste verboden als gemachtigde van een dergelijke groep volk tutnders ta fungeeren De besturen der plaatselijke vereenlgfngen en bovengenoemde gemachtigden moeten zich in de periode van i tot en met 21 Februari tot den Plaataelljken Bureauhouder in hun district wenden Aan dezen moeten zU een UJst overleggen waarop alle namen t adressen van de desbetreffende vo1ka tuinders voorkomen alsmede de door 4eder van dezen In IMS te betelen oppervlakte aardappelen terwijl zü tevens een verklaring móeten teekene dat zy zich voor een juiate wijze van pootgoedvoorziening van de betrokken volkstuinders aansprakelijk stellen Hlenut ontvangen zy van den Plaatselijken Bureauhouder een bestelbon waarop het in totaal noodde kwantum la vermeld Op dezen bestelbon kan door het bestuur of da gemachtigden van een potarhandelaar dia In het bezit Is van een V B N A erkenning of voorlooplge N I CA vergunning het hierop vermelde kwantum pootgoed worden betrokken Het bestuur der vereeniging of de gemaichtlgden dragen zorg voor de verdeeUng van het pootgoed onder de sbetreffende volkstulndera en zlJn lervoor volledig verantwoordelijk Er wordt met nadruk op gewezen dat besturen van vo Ikstuindersvereen iglngen of gemachtigden voor een mtiep volkstulndera die zich na SI Februari a a tot den Plaatselijken Bureauhouder wenden niet meer In het bezit van een beateltxyi kunnen Wordengestcld Da YoUutulndars moeten slch dan lader vodrVich van poters voorzien up da wijze bi hieronder aangegeven onder J 2 Volkstuinders en andere particulieren die voor eigen gaztnsbehoafte I aardappelen telen doch ntet bij een plaatselijke vereeniging van volkstulndera of een groep van volkstulnderazijn aangesloten Onder deze categj rle vallen onder meer alle alleenstaande volkstulndera menschen met een eigen tuin landarbeiders e d Deze telen kunnen ztch vanaf 37 Februari a s vervoegen bij den Plaat9elUken Bureauhouder voor het district waarin zij woonachtig zijn Van dezen ontvangen 7 1j een aan aagformylier dat duidelijk en juist gevuld en onderteekend weer bij hem moet worden ingpleverd Na beoordeeltnK en controle op de juisthetd der Invulling worden al naar de be t oefle en op vertoon van de stamkaart iet de aanduiding hoofd een 6f leer coupures door den Plaatselijken Bureauhouder uitgereikt welke recht geven op het aankoopen van een Mkere hoeveelheid pootgoed bij een handelaar die gerechtigd is in pootaardappelen handel te drijven De coupures kunnen ook door de telers ovei andigd borden aan een agent van een dprgelfliten handelaar Het aankoopen op deze coupures btj handelaren die niet gerachtttfd cijn t het verhandelen van pootaardappetan of btJ telen Is ten strengste verboden Het onjuist verstrekken van gepevcpa aan den Plaatselijken Bureauhouder of het aanschaffen van pootgoed met het doel dit niet voor ultpoot te bestemmen is strafbaar 3025 100 Orflcleel pnklluu van liet Departement van HandeU N verheld en Sctieepvaart DISTRIBtrrtE VAN TEKPCNTMN KN LIINOM VOOK SCKILOnW De Seeretarlt Generaat van het De e rtement van Handel Ntjvertield en hecpvaart maakt iMlnad dat de hoeveeUiedeiv terpentijn en UlnoUe welke op de door de plaataelt ke dlatrlbutlcdlaiiateir aan tchllders uit te reiken iMnnen kunnen worden twtrokkcn voortaan niet meer nuandeiyka zullen wvrden twtroMcen a liter kuratterpentDn per l on voor terpentun en 1 Ute rauwe WnoUe o gelceoka oUe ot aUnd ette per bon voor UJnolle Waaneer In bovenliedoelde ranttoe nen verandertiil aal moeten wordea gebracht ui w derom tol putlUeatle worden overfegiian Zooali bekend leven de bonnen voor Htnollc een recht op het koopen vu rauwe iBnoUe gekookte oUe of tandoUe bil den handel en btl de tabrlkanten 3030 21 Uverteert m dit liisil Hollands filorie Rbman vaa da eeiletpvaart te houden door den schrijver JUM DE HAI TO l In de grpote bioscoopzaal van deReunlabloscop Ooithitwn OD WOINSDAQ n FURUAMI a a te 8 uur piccles Dexa lezing wordt georgai laeard door de Roel en ZdlvmcnlglnK Oouda en Is vaar ladar toegankellik tegen een Mtfceprüs van ƒ 0 75 per persoon belasting inbegrepen Leden jF n de Roden Zeilvereeniging Oouda genieten voor zich persoonlijk reductie nlel voor huisgenooten en Iniroducé s KAARTVERKOOPi op Zaterdag 7 Februari en ItUandag 0 Februari vdn 0 12 uur s morgens ten kantore nn de tUf volgende bestuursleden der R en Z V Oouda Mr C Jonker kantoor Oosthaven 51 A Dortland A zn kantoor Turf markt 30 Pa Wed Knoi Doriland P H Sixma TurfsiBgel28 OMn plaatsbespreMng O 670 46 0663 Ta lunna baiohton co vwrnai ruóiiELEEinMa iiu a ïïuiattt LqsT tiehwq VAM DwaoAo ttaaaiuu iia BOOC PIEMdlN f 100 000 14333 t 10 000 issas 1 t 1 000 11430 i t 400 isise niai t aoo sast was i36s 13793 is3S7 t 10O 53S 3 8 334 U131 liSIM 14450 163M P EMI£M VAM fn SS 48 tl 1S3 asi 3SB 388 39S 5 4M SSt 734 7M SeS 1014 1108 1140 1183 1308 ISSO 1483 188S 1873 1803 1847 1884 3343 3363 3388 3S88 M38 3487 3888 3731 3744 3833 3038 8338 SSao 8418 530 8868 8787 8888 3837 4137 4 4338 44IT 818 4841 4588 4851 4865 4888 5067 6163 6156 5 80 8848 478 6616 5668 6807 6818 5876 6838 5855 6868 8QSS 8148 8187 8318 6343 8438 8433 8710 8837 70881 7084 7883 7388 7308 7818 7430 7681 7756 7873 8084 8146 8151 8338 8870 8536 8841 8563 8833 8848 8877 8781 8088 8186 8333 8348 8384 8381 8600 8763 8770 BBSS 881 S8M 10088 10304 10438 10S43 10887 10711 lOMS 10888 tOeSa 10835 IIJM 11688 11737 11745 11837 11883 118SS 11888 18080 13177 13418 13848 13078 13183 13433 18583 18707 I376S U810 14080 14848 14468 14484 14488 14608 14846 14717 14784 M781 14808 14830 14888 16000 1M33 15038 15140 15U0 1667T 16688 15598 16876 15678 15 8n 16W8 16743 16888 15888 18808 18883 16834 16881 16734 16758 18836 16844 18888 16881 18887 18878 17138 17301 17334 17358 17413 17636 17633 17848 17811 18848 18868 18753 18813 18846 19026 18108 18137 18888 18811 18886 18388 18478 18687 18804 18663 18888 18834 30088 10141 ami 30831 10136 30383 30463 20614 30690 307Q 30848 30888 17888 17891 17880 18001 18033 18084 18098 18133 18888 18SS1 GEEN PBEMflBN 68314 613 63 488 841 1286 1486 1736 2111 3486 3895 3084 3449 3783 4163 4343 4703 4929 5236 6373 5824 88 331 614 1048 1327 1610 1783 2173 2606 2946 3256 8614 3876 419C 4488 4733 6103 6287 6837 6909 6339 8626 6938 72üJ 748t 7850 7900 8126 B649 8928 9372 9588 9841 1 U 94 UI 138 138 13 46C 467 711 877 831 1168 1350 1360 1431 1433 1461 1631 1648 1664 1913 3U33 306 440 3443 3481 3837 3858 3870 8041 3043 8067 8338 8348 3353 3413 8717 8734 S7B7 4086 4108 4117 4367 4377 4316 4 17 4641 4700 4866 4888 48a4 5188 6183 6311 5833 5650 56578673 5803 6806 8174 8176 6188 8183 8487 6634 6667 8718 8733 6746 7090 7117 7163 7338 7334 736J 7668 7680 7681 7780 77U3 7B10 8030 8037 8081 8360 8378 8388 8S68 8730 8 698316 8333 8337 8477 8479 0493 9677 9733 9737 65 301 615 860 1294 1490 1766 3141 3674 3896 3138 3454 3827 4166 44U4 4718 4996 6239 6682 6826 88 tos 111 337 388 878 96 700 703 998 1296 1494 1780 21Ö1 3697 2938 8317 3486 3834 4178 4463 4730 6098 6261 6603 68Ö7 1120 lUl 1155 1349 1868 U78 1650 1681 1687 1818 1888 1804 3333 3848 1888 3743 ISU 1831 2981 3010 8033 3286 3385 8811 3543 3888 8707 3908 8841 8878 4220 4346 4365 4513 4561 4694 4762 4788 4807 6141 6164 6168 6388 64T0 6478 5646 6656 5888 5981 8031 80 4 6307 6212 621 6ii71 8688 6624 6839 6863 6909 7174 7l84 7184 7368 7403 74 6 7603 7814 7618 7816 7849 7875 8102 8106 8125 8397 8608 86 22 8h27 8838 8865 9326 8336 0339 9520 96 3 JÖ60 9761 9782 9804 6387 8441 8480 6664 6708 6713 6960 6961 7068 7247 7349 7368 7500 7522 7618 7068 7738 7763 7989 8018 S017 8136 814S 8341 8563 8684 8848 8973 8878 8088 8436 9438 8478 9696 8688 8604 9848 88U 8863 8988 9991 1U022 10039 lOU 8 1CU32 1UI31 10142 10 46 10163 10381 10372 10418 10476 10480 104S4 10491 10513 10834 10884 10708 10732 10749 1UU70 1U8U1 lüilib 10976 11037 1104a 11085 11137 11170 11183 11218 11223 11252 11383 11316 11838 11383 11418 11418 11460 11469 11512 11532 11540 11588 llSSa 11813 11838 11743 11773 11792 11911 11942 13033 13033 130U 13063 13066 13072 13099 12161 12197 12267 13381 13818 13838 11351 13860 13361 12420 12450 12606 12528 12604 12634 13881 13703 11716 13738 12748 12756 12804 12807 13863 13874 13834 13847 11848 ia007 13083 18134 13144 13146 13160 13153 13188 JSIOO 18804 18348 13386 13358 IJpCS 13431 18464 13488 13488 18 8 13488 13608 1366S 13571 m78 13618 13668 13750 18770 13 08 18814 13878 13815 13947 13963 13866 13986 14033 14048 14088 14083 f4iai 14138 14138 14160 14163 14301 14311 14 41 14348 1M37 14364 14381 14407 14410 14500 14580 14583 14811 148U 14644 14688 14776 14786 14874 14878 14913 16013 15 181 16038 16037 16088 15888 16111 15114 16131 15U 7 15188 15388 18848 16351 15338 15347 15374 16448 16467 18483 18688 18818 18647 16885 16888 16722 13763 16774 15788 18881 ISSVS 1S888 18848 16050 16078 18134 16164 18187 18345 18881 18888 18883 18SS8 18874 18877 1SS78 16437 18484 18447 18488 18478 18474 18484 18830 18540 18647 18648 18508 18683 18858 18888 18704 18718 18788 16788 18803 18817 18880 IWOO 18818 18 18 18880 18884 18888 18877 18887 16886 18888 17018 17088 1104 17083 17087 17071 17101 171S7 17147 17168 17184 17818 17M8 17888 17341 17Sa4 17354 17375 17448 17471 17481 17588 ITSM 17840 1T884 17888 17708 1771 17788 17768 17781 17818 17888 17880 17888 l nB8el7808 17834 17881 ITSSS 17887 18041 IWN U148 18188 18181 18178 18181 18308 18804 18317 18 88 1H 7 MM8 18847 18881 18865 18384 18888 IMS 1848 IMW IMS 1B478 18818 18888 18840 18570 18868 18888 1 788 KIM MTM 18787 18817 18818 18844 18883 18831 18834 18049 18118 18148 M187 18188 I837S 1 868 18883 18648 18S7T 188IS 18848 18880 18701 18751 18780 U781 18808 18818 18841 18888 18888 18888 1 64 80001 10010 10037 30018 30048 3M80 30081 1811 10188 leasi 30387 30388 30388 80Sk8 8088 a8401 30447 80401 8 7 0481 10885 10888 30707 307Ó8 10768 308S1 80881 S0884 aN ico iaEEW VerlMterlnitea 5e kleaee 4e lUet Preml n ï n t 78 MM mi 888 Oeen premISn 1888 ib b 1888 187M nka 18718 18883 m i Biet premie van t 70 VerbeterlBMn 6e klaeae 6 HJat Premlln van t 70 MM Bz JW4t 10188 mx geen premie 17847 m e em nemle 17S5C m i geen premie 18117 m geen premie 180M as 18688 18814 ma 18818 Ocen premie 4648 mM 4847 y Nu worden wg geleerd kt ons laboottdum worden alia giaadstoflen haarfi oildenodM Oow bakkers weten daai xit precies wat z ooc vlecsch ki de kuip bebben co wai voor decy ia hno ncngmadilnes Hocöi Door al dat wede van onze ingeoiem kmioen de bakken fan de beschikbare groodstoflÉeo het saakelijkste liiscuitjc bakken Ook aan cos laborstodum hebben wij bet dm te dankeq dac U segt Wat et van Vktoaa is dat OMf er lijn r VERMIST M htffjiriH lEliaSiUND zwart bovendek lichte kop en pooten lichte vlek op den Tegen belooning terug te bezorgen a K RAATELAND Breedewcg C 166e Haastrecht O 673 I WIE WIL R OAMSCH KLEIN GEZIN HELPEN aan gelegenheid in Qooda te wonen wiUen zich gaSme achikken Wilt U even schrijven onder no O 666 boreau van dit blad Maart a 8 In Heer trraagt legen Oouda ZIT SLAAPKAMER MET PENSION etreatueel net hnisclllk verkeer Brieven met prHaopgave onder letter S aan N V Wh Broese t Peereboom Breda O 660 10 Gevraagd Auto Monteurs Of VERANOERi plC0M8 VAN OE BUENKORI a VMftmmk M W I Oarage A SCHAKEL Unge Wetstraat 7 Telefoon 425 Schoonhoven G 671 10 fefilv en somer 1942 1 METAMOMKMC ArOEaiNC nSTt ITEiOtaiNO vraagt Kantoorbediende k 8 Bijc iikorr Liefst bekend met Kaas administratie Brfeved No O 664 bureauvan dit blad 8 XBUa DAa DJN HAAS e 8OTTE80AM LOSSE NUMMERS va de GoudscheCourant lijn dagelijks verkrijgbaar blt a BAKKER Spoorsiraat I N V P J ENDENBURQl Vecr M I DE GROOT Wschtelstnat 43 A HAMOEN Barg MattenHingel H DB jONffS SMkluMdal Boachwtg 62 D8 Klosli N RIJS ifjimeaialkslooi a 00RB0eKHANDEL Slati i BOSKOOP Pi D Cv de WILLIK Zijde 1 14 en bij de agenten In de omliggende gemeenten De meeste gezinnen w K iw a p Coutto en oni 0taf 1 óiiösché couRAn e h t dagblad dat staada hnt baal ittt niainn brangt van dan dag van atad aa gaving aif daaranbovan varaohillanda katqka nibriaka bavat Da Qoudaoh rordt alkan avond aan hula bazorgd in an aan 16 tal gamaantan tal da omg8vl8 i Qouda voor 18 ët par waak of f 0 71 maand buitan Ooutla 10 et par iraek Atwnnamontan kunnan alkan dag aan FEUILLETON Nadruk verbodni HET IKOinUVONTUW Svaa later enorda da auto dat da twaa Riaonan door da tnipdbde atad m r88d da rlebUttg tdt van hst goodtand Reading tat aan hat atinir an Rwadlg stond At sRifUicldsmatar op ao kilomattr katt a H aan oalaattenda vaart Is op da AMfcaaaaehe ssa daia g i B Ms da lag ta ttlB traar daa aerttan stw as B Mnmtm araran r n evar bat awtarta konan loa aas batoap doea p da vaazfaat an 8 aaMs jkw aairat ae h tt a nd s ati ovarlattara waldtar maksn INadtaig a mMgatM wps i daa ragaa gMtapt aa toll aas daa bavsr V8B dsBMrataa gaiaofaa Wm gat ki saa tssiHa aa aMo iMtf 8B MsiT sail MwbUfc MM 4a mmm m I bëPMSr 8ta tMn gtaat ifiitsaaai vaandt an a f aM asB molMbaaL asf iBÉtisB da atjMflM8B va d a BMtor VaiUg baraiilao SU daa aadsrda saver Het gaat icbitterend julehta Beading Zün metg l ham p i plaats achter het stuur en de tocht werd vooktgezet Er kwamen nog Iw e atrnomen waar werd doorgevaren en tentlotta verliet de lyageo den openbaren weg op het kruispunt waar een wegwijzer stond met ala opachrlft Avakoebi boava 10 kilometer RKff VRRESELIJKE WENDINQ Om negen uur zooals Banolt had afgesproken itopta voor hat Hotal dea Chutes ta Wahenla een perionanauto bestuurd dpor aan taüander Da dlrecgsnaraal was zalf avao laagakomen om RIatanbarg nog aan paar wankeo t gaven Daza ehauffsur zal h ataat ondar uw beval HU apraekt tamelijk gaad rranaeh zoodat fU gaaa mo lla zidt briibaa u wstaanbaar te nakan Ik hab ham opdracht gegeven vandaag balt ta houden ta NIa Nla Hat xal wd en g a v aar avood lUn ala ilj daar aankamL O la wri vriendelijk eatwoerdda Jdalaiiroallat tefwUI hQ naast dan aut baiwtiTdar ghig zfttan Banait sebodde laehaMi da band iwaika ham tot alsskald werd toagaato kaaea gruaibtai Voor personen zonder koloniale ervaring zijn wij verplicht allea zoo te regelen 01 het loopt verkeerd Goede reis en ti groette nog net de hand den Journalist die uit de wegrijdende auto wuifde Ue wascn siurde langa het k nip van de loldaten waar een Indrukweliltende ollfaot een belachalUk klein karretje voorttrok Ken beetje verder atonden aan weerszijden van den weg langwerpige negernulajéa maar dia werden schaaracher en schaamchér én na een poosje bevond Riefenberg zich in de eenzame wildernle Uren ei uren reed da auto over den zandweg zooder dat een spoor van menachelUk laven werd waargenomen Het xaeht golvende land met struikgewas en sebaaraeb boomaa lag ta blakeren ta da beate ioanealr len RIatanbarg bad Bat warm maar genoot van dien toclU al had hit ilob het Afrtkaanseha Mnnenlaud anda voorgaatrid Waar blw8n de wllda diarent Boa bij 08k ultkaak ar waa nipls ta Slao behalva aan so eekhoomtle dl mat tusBctaaapooMB ver dan waa bt pman met oógebevlll tfidmstaaiC Tbeo d auto awi braeden stroaiB bjldarda liep da weg dowr een groet don waar kakelende kippen en zwarte g tan wannnplge pogingen dadaa aan niét da wlalaa arai t Klebie khidaren an vromnn kwamen met de armen In da lucht aangeloopen hn aan stokoud negertje vro mat uitgeatrekta hand wlombaeo Dat beteekent Ubak Itobtta da chauffeur tos En de oude man kreeg tabak Toen da wagan op de veerpont werd tgaredan liep da Joumallit door het dorp en de bewonera vonden dat zoo plaslwlg dat ia met faandgeklap ao druk babbaland bat geval onder elkaar bespraken Toen Riefenberg de hand utlsUk naar aan Undje stootte het a8n Indtanenkreet tdt aa sloag op da vluoht Bil een hut lag aan Jonge negerin op aan gsvlodbtan matje ta slapen E8B üiagar gatbnpald mannetje wlsBS kroedhaar tt waS Mwenl van oud8r dons sal aan kdaadsehe piJp Ie rookan welka htj na aea awar rookwrik la ia èm vtaiua apanmanlaran 1 B Wat verderop gedreogda maoMfe ki hoidan kroasan 8n habban IngMdaind broadwlUk ovarhfftdlgda aan san blaarde aama te pdUn basig waa aaroMOtlM hel kwal raad tai d daar II9 8h op dan tal ito aba lag te drögea Hier en een yr eaf l jlfc magara hond Toen RMenberg sleh etaid k naar de veerpont bagaf atood da ebaulteur ongeduldig ta waehtan en dadtftjk gal htj em taaken aan da ovanettara Over den breadsn stroom ras een stalen kabel gespannen welka Uap over de zavan groot praowan waarop da v es spu n t was gebouwd Ban twiotigtal Jinga naakte kerels stond tal bet nlet overdekta gedeelU van da liUaadsehe booten en begon aan den kabtf te r8kkan Op de vearpont stond bun baas en zong terwijl de aadnan la ratraln antwoordden Op het aentantg Bed gleed d veMvont over dan atroom Sn da tocht w d voartgaiat Kr klnmw ai i twee andara rMareD en geuldelUk Willigde sleh haf laiMsdam tMlAt banMan airahlan aich aan da einders oH a ba den namiddag bereOit Riaianbarg bat knUtapaM mat den dmwltser Baar da Avaboabl hoev mi stapu idt en kaak dan rag op tffe8 aaaf da Reedkwhaa a laUde a waarvan rerd vermoord Met dit laad aal tt wal aas sSisr ketuiis maken e v e w ree a hQ Ben paar hdMMd Sm V8MUr Mf r da da MMkwaidnad ttoeCMrate weg Aan da het tropeowotld idt 2ya Biatenbdrg wé tal aaa am ha rattd galoopea D svraela Sm vaa hal gawa bat ga Aan idaMiiL booneB en ten ovenrMww IMB Bal wa oaMbara Isalsa stai urn de hadden vastgaüaaspl hal Warss Uaaen relks BsUi tol over de iftS LSTvS oarvroud zou RMenbng niet Ucht gaten Terwijl hl op da veerpont n eo zachtjes naar dao doabaren o gleed lag hU hdb ware daoderwol zich haddan samangepakt boven stroom De auto had sleh nauwtlF van da landtaigsplaats venvilderd n een geweldln tornado losbrak D th nallst daad den ragen evso stopp luisterde naar den bid Walks doei loppan van da geweldige hoornen de Het was blfiia haalemaal d tranTd kruÉiM a n eerakantcn dan weg raaktan elkaar en voi een amt lSSik VeitiUndande aamtutaan MÜn dan hamal te vuurt ao toa gMi e atormwtnd llgfesi k uUa vraeaad en gebaim aa dan daov gavaeht aAen daM a nea m roek