Goudsche Courant, donderdag 5 februari 1942

Donderdag 5 Februari 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN IK rcmc Noil 20852 GOUDSCHE coubant Bnifi HARKT H TELE tlU PoatrekeniDi MMt Oiiefredacteur r TIETSR Qouda Aanzienlifke verliezen te Soerabaja Japanners verschenen met meer dan 100 vliegtuigen iii m ji I filgemeen offensief tegen Singapore begonnet BELOFTE VAN ZELFSTANDIGHEID AAN BRITSCH INDie Naar de Londensche correspondent van de Nya Dagligt Allehanda nieldt werd de Dmsdag gehouden byeenkomst van het Hoogerhuii gekenmerkt door een levendig debat over het vraagstuk Bntsch Indie De cnderstaatssecretans voor Indie de hertog van Devonshire deed nadat de leden van het Huis hadden verlangd dat er een einde zou komen aan de polatieke hulpe oosheid m Indie de definitieve belofte dat de Bntsche ngeering bereid is het bestuur over Wit chfndie m handen der Indiërs te leggen De Britsche regeering aldus Devon shufe zou na den oorlog toestemmen in de vorming van een commissie welke de voornaamste elementen van het Indische nationa e leven zou ver tegen woord igen Deze commissie zal de gnxrte lynen eener nieuwe grond wet moeten vaststellen f w lilt Soer Ja wordt gemeld dl bij den InehtaaaTal vaa 3 Febr 0t Nederlandaeh Iadlsehe xUde aan talQke verlieaea feledea VerschlI aje watenrlleftnlgen werden bef tiiigi Het lasbtBlarm danrde van 1 lZ 3t nar Behalve de ree MBoemde plaataaa ia den Oosthoek Hl Java hearaehte ook activiteit lifêa het eiland Hadoera al niede lirea de plaataea Toebaa en Grinec De Japanwhe Inchtmacht be tond uit d tot U bonunenwerpen benevens Ikatallen jaohtvUeftulcen fwee JaItiuehe bonuaanwerper i ea acht jacht leftalcen itta eerfci hoten Uit een berleht vaa United Press uit lilavia bl kt dat b J den Jfapanschen jMlitaaaval op Soerabaja 38 personen Il i nabUl eid van de narinebaais laad at fawoad a B Japaaaeri hebben het alcemeene l ulef b Blacapore infeset met een toawekkend bombardement van de twm Japansche artillerie dia haar D teo aftehiet over de 1 kilometer e straat van Jfohore Omtrent den aaratca Japanscben innl op verseheldene plaatsen ia lüUava meldi tkaa het Japuaehe laharlDke hoofdkwartier volfens e p tri ht van Domei dat de Japansche Mttnaeht dia opereert over het Ilid iiesteii ke caUed van den Stillen OiMaa op 3 Fabmari eea massalen Hval heeft cadaaa op da viootbaais na 8oera Aja en de luchtbasis van Ifllanr op Java In totaal werden 85 DtadelÜke vUeftulfen neerceschop el op den becanen crond vernield itltrent lea vt indelijke toestellen is è Ternietlfinf aoc niet beve Uid f ar vdrinfdt heeft de Japansche Inehtactle tot i feitelijke veraietlKing YladeKcheeie vijandelijke hebt macht teleid Drie Japan nIM vUeKtuigen worden vermist ter W een machine btainen de vijandeKka stellingen is neergestort Het Mamumque voegt hieraan toe dat it Japansche Inehtmacht geduren I drie dagen van patrouilleeren in kei Westelijk deel van de Javazee dus I 1 Z en 3 Febmari met bommen IM vijandeljk aehlp van 6 000 een van MM en een van t OOO toa tot linken kttlt gebracht DE AANVAL OP SINGAPORE Ret algemeene offensief op Singa are is Woensdagavond om 6 uur genai meldt het D NB nU Tokio Otneraal Wavell beeft ee a apecialen Wter tot zijn troepen gericht met be dUcing tot de verdediging van Smfipoie Daarin zegt hu dat het hun t is tyd td winnen voor het zen ia ran veraterltingen waartoe EngejWJl tn de V S het voornemen heb Vn def wordt in dezen specialen y r nxegd Wfl moeten Azie redden W da JapanaietB te bevechten GO Mogt geen dunn ronds zonder taaien jNl priiaceveo n nieta onvermeld jMriaten dat dan vijand ook maar Mwt gerüiiBte van nut zou kunnen Kaarde Tokio Asahi Sjim P chriitt aal aleriita de strijd 9 het lot van Sincttpofe beslissen W Uad waarschuwt ervoor te mee dat de Bngelaclen gedwongen JJ wi zijn wegens gebrek aan water wvensmiddelen de veitmg na l w t jd aondor atpjd over te geJ De verhoudingen zyn hier anders J o V te Hongkong waar inderdaad atergebrek tot de overgave heeft P Wligen nadat de reservoirs bij de Wietmig vernield waren In Singa pore bevinde zieh twee of drie groote waterreservoirs Bovetidien is het eiland ryk aan grondwater Als het dus alleen om het water gaat zoo verklaart het blad dan kan SmgapoFe het minstens zes maarden vol houden Wat de voedselvoorziening betrrft kan door raptsoeneeringsftiaatregelen dè vtoorwa arde geschapen worden voor een langen weerstand ondanks de door de vluchtelmgen sterk toegenomen bevolking In Engeland begmt men reeds te wyzen op de groote moeilukhedcn waarvoor men by de verdediging komt te staan Indien de Engelschen derhalve besloten heljben zoo merkt het blad tenslotte op Singapore hartfaiekkig te verdedigen dan is dit meer een presligekwesiie dan de hoop met kans op succes weerstand te kunnen bieden AMERIKAANSCHE MARINE VERLIEZEN De Britache nieuwsdienst meldt Uit Washmgton d at marineofficieren voor de marmeoommissie van den Senaat hebben verklaard dat 1 292 oftideren en manschappen der Amerikaansdie marine in gevangenschap geraakt of b J gevechten als vermist gemeld zijn JAPANNERS BEZETTEN PAAN IN BURMA De Japansche troepen die langs de Salwienrivier ro Burma optrekken hebben de B itsche strudkrachten op den avond van 3 Februari verdreveiL en de stad Paan gelegen aan de nvier de Salwien 50 kilometer ten NoOTden vtn Moelmem dat zich eveneens m Jap ische handen bevindt beaet 123 bolsjewistische aanvallen bü Leningrad ALLE GESTUIT OF DEN DUITSéBEN AFWEER Sedert weken hebben naar bet D W B van bevoegde zijde vordt genn ld de bolsjewisten met sterke troepenmassa s getracht op te rukken teneinde de in Leningrad irigesloten bolsjewiiten te ontlasten De Duitsche afweer door Oldenburgsche en Holateinschft troepen heeft iqhter tot vo ledig succes geleid De troepenmassa s der bolsjewisten hebben 123 maal ui de afgeloopen weken sftorm geloopen op de Duitsche linies en zyn 123 maal met bebloede koppen teruggeslagen Bu een koude van vaak 30 graden onder nul deden de Duitsche mfanteristen m zware vechten van man tegen man de bolsjewistische aanvalsgolven stranden Bij de steeds weer herhaalde bestormingen hebben vyl bolsjewistische divisies Cn twee bolsjewistische brigade bijzonder zwaar geleden Voor de Duitsche nief liggen 7000 doode bolsjewiiten Bi k lië jtelt Natal ter t schikking van Washington IkOLnAIRE VEBSTEKKma EN BEZETTRtq In ïïicelsche kringen te Uaaabon verluidt dat de regeenng vao azilië den V S heeft toegestaan om e Btaziliaansche haven Natal n blair te versterken en met Amerikaansehe strydkrachten te bezetten Liddell Hart critiseert Churchills strategie DE AANVAL IS NKT DE BESIf VERDEDIGING In een cntiache analyse van den oorlogstoestand en van de algeheele gealheerde strategie keert de bekeiHe Engelsche m itaire deskundige Lidell Hart zich ui de Daily Mail tegen dwi algemeenen eisoh tot het voeren vari een offensieven oorlog Daarbij oefent hu vry onverbloemd cntiek op dfc stra tegie van Churchill uit Lidell Hart schryft dat de geallieer een naar het schynt de stellmg aan vaard hebben dat de aanval de bette verdediging is Deze stelling vormt ta laatste mstantie de oorzaak van de voortdurende tegenslagen der geallieerden De democratische regeermgen hebben naar het schynt vergeten dat ZIJ eerst in staat moeten zyn om 2ych te verdedigen Dat is reeds in het begm van den oorlog zoo geweest en dat IS thans nog precies zoo De Fransdhen hebben in den eersten oorlogsvnnter al hun energie gewyd aan de vervaardiging van zwaar aanvalsgeschut en daardoor de productie van kleine wapens voor den afweer van een TSuitschen aanval verzuimd De oorlogsgebeurtenissen m Prankryk hebben toen in Egeland den mdmk gewekt alsof Frankrjjk de fout had begaan zich te coacentreeren op de verdediging en alsof het alleen den oorlog verloren had omdat het geen besOhermmg van jagers tegen de Duit sdhe bommenwerpers bezat Intusschen hebben de gebeurtenissen in Libye de vraag beantwoord of het juister was een aanval voor te bereiden in plaats van Libye zoowel als Smgapore in staat van verdediging te brengen Wanneer mep dat had gedaan had men een groot deel der niet gemotoriseerde troepen kunnen gebrul ken voor de defersie van Malakka Men zou dan met wapens naar Malak ka gezonden hebben die m Libye dringend noodig waren Reeds m het begm van het Engelsche offensief m Libye was bekend dat de vyand numerieR ongeveer even sterk wa en beschikte over een betere artillerie zoodat een aanval uiterst gewaagd moest lyken Britsche voorraden in Libye grootendeels verloren VOERTUIGEN DER AS RIJDEN OP ENGELSCHE RENZINE In een beschouwing over de gebeurte nissen in Noord Afrika schryft de Daily Mail oa Het IS geen geheim moer dat w j ei orme hoeveelheden benzine munitie en ajidere oörlqgEvoorraden voor ons offensief raar de voorste linies gebracht hadd Het meeste daarvan heeft Rommel buitgemaakt De snelheid n deiiVjJuitscben tegenaanval verschaft de zekerheid dat thans een groot aantal Duitsche voertuigen op Engelsche benzine rydt en dat een deel der troepen van de asmogendheden gevoed wordt uit de Enge che voorraden Wijziging in het Britsche kabinet cripps zou onaanvaaritare Voorwaarden hebben gesteld Volgens den Bntschen berichtehdienst IS te Londen officieel de volgend wyziging in het kabinet bekend gemaakt lord Beaverbroak heeft het ministerie voor Oorlogsproductia Sijp Andrew Duncan dat voor Voorziening en kolonel J J Uewellm dat voor Handel overgenomen Lord Beaverbrook zal ala miniate voor Oorlogsprductie ook deel idtA maken van lüt oorlofricabinet De politieke correspondent van Reuter schrijft omtrent liet feit d t Sir Stafford € npps geen portefeiulle heeft gekregen diat Oripps voor l et geval dat hy minister van Voorziening zou worden voorwaarden Iveeft gesteld en bevoegdheden geeischt die de premier niet kon mwiUigen De aamenstelUng van het oorlogs kabinet atiaat nog niet vast De premier zal luerover m het Lagirhuii nadere nwdedeelingen doen Mannen 4ran de daad Nederlanders ook uw Vaderland is m gevaar Helpt mede het bolsjewisme te vernietigen door dienst te nemen by de Waffen SS Voor aanmelding en inlichtingen wande men zich tot de Watffen S S Stadhouderslaaw 132 Den Haag FellmBa Pefèrs mnan amnt nneww WK KKKK 8 Volksgenooten helpt elkander é i Steunt d Winterhulp JVederE S tonder S S Giro Winterhulp Nederland 5553 i fcasw awiMaai lanii iMMwaBMaia Een vuur brandt HET IS koud maar m de e koude brandt een vuur een vuur van naastenliefde en volle verbondenheid het VTiur van liet schoone werk van VInle hulp Het is nog wel geen groot vuur maar het verwarmt en het zendt tjn warme stralen alom in de sloppen van de armsten onzer volksgenooten daar waar veel geleden en ontbeerd wordt daar waar vaak geen geld is om kolen te koopen waar geen warme maaltyd op tafel staat en zelfs veelal de noodige kleedmg en dekkmg ontbreekt LSlidge nooten dat vuur van Wmterhulp moet blyven branden Dezer dagen komen ze weer by u de collectanten Door koude en sneeuwgaan ze rustig hun weg want in hanhart dragen ze het verlangen on doorhun weik al deze ellende mj e tehelpen opheffen f IN T VERLEDEN il T HET HEDEN I fN HETNU E WINTERHUtl En als ze straks ook aan iiw deur kloppen stuur ze dan met Veg maar ontvang hen met een begrypenden glunlach geef hun mede wat gy te mnsen hebt doe hen begrypen dat gy iets zyt gaan verstaan van volks verbondenheid en gemeenschap Mede door uw gave zal het dan mogelyk ryn dait straks weer in bonder den gezinnen de kachel kan snorren warm eten op tafel staat en ook de noodige dddnnf niet ontbre t De dankbare vreugde op het gelaat van de armsten uwer volksgenooten zal uw grootste beloon ing zyn 71 DOODEN TE ROTTERDAM Nog 56 zwaar gewonden WINTEnHUlP COUECTE 17en18 februari Hat aantal riaehtoffers v i den Britschelt luchtaanval op de Rotterdamschc bJevolUttg dato 2t Januan j L is opnieuw gestegen Doordat enkele z raargewond n bezweken zyn is het aantal dooden thans 71 terwyl nog 56 zwaargewonden in de ziekenhuizen liggen Prachtige opbrengst van de kinderpostzegels AMSTERDAM EN DEN HAAG STAAN AAN DE SPITS De sectetari van de centrale pro pagandacommissie voor de weldadigIheidspostzegels schryft ons Dinsdag was het Veertien dagen geleden dat de verkoop der weldadigheidposjzegels beemdigd werd Hoewel het uit den aard der zaak nog niet mogelyk is de totale opbrengst te melden zyn to t heden o m wel bekend geworden dè voorloopige cyfers van Amster da n Rotterdam Den Haag Utrecht Groningen EindhóvMi en Arnhem De toeslag op de verkochte zegels bedroeg m Amsterdam ƒ 57 557 90 v j ƒ 40 490 225 zoodat dus ditmaal de opbrengst ƒ 17 067 675 faooger was Rotterdam had een opbrengst van ƒ 15 676 14 vj ƒ 12 312 19 Den Haaj ƒ 38 802 09 vj 21 J88 10 Telt men de cyfers der zeven steden byeen dan komt men tot het volgende de opbrengst bedroeg verleen jaar ƒ 92 019 10 dit jaar ƒ 133 339 641 ff werd dus ruim f 41 000 meer behaald dan tijdens de actie 1940 4l Wanneer vertrekt de Nederlandsche ambulance Ziedaar een vraag die van tijd tot tyd tot on komt en die zeer zeker bg velen met nog meer na4ruk gerezen zal zyn by het lezen der benchten over de toestanden aan het Oostfront aldus het ANP Het versterkte veld lazaret van het Vrywilligerslegiflen Nederland vertrekt op het oOgenbhk dat door het Commando d r Waffen S S zal worden bepaald Dat oogei Iik komt zeker en komt ook even Zeker toch nog onverwacht Het komt echter eerst nadat dfc militaire en specialifliische opleiding der mamschappen is ol ooid Deze opleiding geschiedt by alle andere eenheden van het VrywiUigerslegioen Nederland Sn Duitschland By het versterk veldlazaret vindt zy geheel m ons land plaats OffiCTeren en onder offideren van de Duitsche weermacht regelrecht komende van het Oostfront zyn aan deze eenheid afgestaan en hebben de opleiding ter hand genomen Een mill taire op eiding minder omvangryk doch ejer streng doorgevoerd als by de mfantene Daarnaast een speciale opleiding voor de specifieke laak die het veldlazaret later zal wachten Dat deze opleiding eenige maanden in belag neemt zal by de mgewyden geen verwondering verwekken Gedurende deze maanden wordt dus met gewacht Df gerust doch i itensief gewerkt om de ambulance Oostfront voor te bereiden voor de zware taak du zy eens als volledig uitgeruste en afgerichte eenheid aan het Oostfront zal vervullMi 3RANDENDE KWESTIES Hedenavond van 19 48 20 00 uur spreekt Max Blokzyl via den zender Hilversum n m de sene brandende kwesties over het onderwerp Een achttienjange wil antwoord hebben Zon op 9 14 onder 18 5 Maan onder 11 25 op 24 00 Men is TerpUcbt te verduisteren Tsn lonsondei antf tot sonsopkomsi Lentaams Tan voertoigen moeten een haH nor na eonsondirifanft ontstolcen worden K712 Wl MaMi hs ap W a a l woikaa DaHaehe M riïïi aetÊtan samen Heümmn P K v d Bevke Atlsiiing Ttor Na niettegenstaande ijs eenifa nutdagen gaan de mannen goed gehumeurd Mr afloaamg naar de voorste stellingen rAtfanKic HoUoad PJC Fenfies Cammhsaris Wandenbetg van het N V V Biet t B madewerkan in Daltadta badrIjveB In de knderbewaarplaats van één der grootste bewapeningsbedrijven D A P f olv0Oonj De veideonraat van e a propagandainmpagnle b In de stelllagai vaa e Dnttaehe lalkntaric aangekomen De troepen vernemen hieruit nieuws evw den toestand en benchten uit het Vaderland WsifWld Polypoon P K Hanttn