Goudsche Courant, donderdag 5 februari 1942

o DONDERDAG 5 FEBRUARI 1942 JfUZISlC ARNHEMSGHE ÏST VEREENIGING Dirigent JAAP SPAANDERMAN Solist HERMAN KREBBERS Viool Capelle a DE HEER J BIEI SS Jaar Op 1 dezcjiw dat de heerlï E secretaris de ffAP IEMWS Prisenbweau toot onroerende groederen te Oouda evestigd OBOAAN DAT BESLIST OVK nraKVEKHOOGING EN BVVBVEBLAGING OaklMI amvst U gcmeeotea In de Stoatcourant val Decembw J l il afgekorKiigd het Huurprijsuitvoeringibnluit 1941 Dit oesluit maakt het mofeliik dat ta zee bUzomJere E lton huunn rhooflng wordt to an terwijl daarnaast huurverg kan vorAfTi opgelegd Beoordceling van gevallen peechiéHt door een antal pru cn bureaux welker Uitspraken bindend lü In elk der 60 ambl pïbieden waarin ma land hiertoe verdeeld is ï § Hi prUrenbureau voor onroereode taken gewatird dat geleid wordl door het hoofd van den dienst of den nbtenaar beJaat met h t bouw en woningtoezicht In de gemeente waar het ï rijïpnbupeau is gevestigd Als tegel la d4t d femet te alwaar ook het Vonlongef cht gevestigd ia Teneinde bii deaa decenlraliaetie zooveel mogelijk eenheid van uitvoering en toe parsing voor het geheetp land te verlekpren rijn voor de PrijzenbureauTt ridilIUnen va tge teM nerncp tmi becltaaingon vag d priitenhureatix ataat niet open Uit aard is bU de uitvoering van het lluurprii bc luit de medewerking der helaiiehebbenden van groot belang welke ook daarin kan bestaén dat men liph onthoudt van het doen van verdoeken die niet voldoend ge molivef rd zim Dit voorkomt o erbelnstlng van d prijzen bureaux Van verzoeken alletn getn ptppcrd door de gedachte eenipe vcTbet rnc van rcp dement te verkrijgen Zonder dat hiervoor een redelijke grond aanwezig is kam reeid bij voorbaat worden gezegd da dil verflppfs he moeite is Ern Prijzen bureau voor Onroerende Zaken als hierboven tvdneld i s gevestigd te fToiida Turfmarkt 50 C Tneentewfrken Dil bureaif omvat de grmeenten Ammerstol Barwoiitswnnrder Bergambacht Berkenwude Blcifwlik Gouda Goud rak Haast rechf HpI enrtom I ange Rui Weide MorrcapHle Moordrecht Ninjworkerk rhjderkerk a d IJssel Oiid wnter Pa sekop Reeuwijk Rietveld Schoonhoven Slolwjtk Vliit Wtorder Wnrtdinrveen Woerden sn Zevenhui en Het hoofd van het prij7enburcau In hel kanton Ooud ia ir L So ewijfi Gelnke d directeur van gemeeileWffken r Zondn de Wlnteriialp Nederland zoude ti ndui7enden gezinnen in on land aan volkomen radeloosheit ten prooi gevallen zijn Op ona ieder niM de moreele plicht nna steentie bij te draeen en een offer te breneen W H N zorgt door het Volk voor het Volk iat a i M i mm a www am w w im m nawwjat Verhuininven binnen cie gemeente 1 Roonm iiK viin I a Co rtflkarte 7 n WiclewniilRlrnnt 14 N W van I o i vnn NBAierulrBat 12 nafir Rnnm 37 Wed H TnkMfcf Beukema van Rami IR naar Nietiwehaven 2fW J A Iliihr viln Bockenherpalr W naar Boeken bertnftrant 3 j W II Kempers vn Onder de Hoompica llfl nnnr Ijinpp Tlenrleweg 711 II Ilageiloorn van Kon Wilhelminawcg 1fl7 hanr CronjC lra Ti 1 A A Koiiwcnberg van A O d Vriiealraat 7 naar Kleiweg f 0 MeJ J A Compier vnn Wljdirtraal 4 naar SI JnaephwIrAnt 3 C M van den Mcuve van Parkatranl IS naar Roelckad l M den Hertog Dcxel an Ifclmer atraat W nnnr v MiddelanIMraat U I FfairneVeld van Vonilelalrant II n l nRrhwag 4 Wed J MerKn ti n Hp Jnng van T cthmncUitraBt Di naar Cr I lnrlaweg 77 P U Varatc B van Onl de RooinpiPK f n woonark Jnnnv I ÏJimmern reh van der Weijde van Naaiaritfant naar SpcUIcmakers atecg J t II I den Hollander vnn V r nnth trnal 11 naar Graaf Florl wee m Ml A Hoednlf van Boncliweg ht n Wnud itrant 1 I J Ha ticr de Pal r van f W Bciliw atniat 7 naar C Hn rcniialraat N Ifonknnn van aan boord nnar Ileercnirlraal 102 EXAHKN mirncmr nnvitKtn COBRX NDKNTIB Vm het ex tnen Duitsche han lgeorretpondenlie van de Ned Associatie voor ptaMijkexamens is geslaagd de hew C J den Hertog alhier w AT AAR ANNEER S r br 7 aar Nlaawa takoawbivg voering D nacht in Eevenbnrfen door Het Residentie Toooeel S rebr 74 nnr Vrjtje EvangeUsehe fomeentc Bü bellezing en biditond 5 Fehr 7 M nur Leger des Hells Heiligincadieoat kidatar J v d Veen Febr 8 nor Reunie VoordrachUavond Diny Metselaar 7 febr 3 nar Blauwe Kruis Lezing in erie Gezinsopvoeding in dezen ttjd uitgaande van Commissie inzake huishoudelijke voorlichting en fezinsleiding Otto van Tussdten broek te UtT ht over Handenarbeid in het huisgezin met lichtbeelden 7 Febr t C nnr Central Postzegelbeurs Vereenigmg van postzegelverzamelaars Gouda T Febr 7 30 nnr Knastmin Herhaling eerste uitvoering accordeonvereeniging Ars Longa Vitk Brèvis T Febr 7 30 nur De Zalm Derde en laatste wedstrijd bridge conoours Goudsche H B S vereeniging 11 Febr 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 11 Febr 8 uur Daniël Cursus E H B O 11 Febr 8 nur Reunie Bioscoop Lezing schrijver Jan de Hartog over lijn boek Holland Glorie voor roei en zcilvereeniging Gouda M Febr 1 12 en 2 4 nnr AmbMhts aebool Openbare les 16 Febr 7 nnr Geboaw Gemeentelijke Qezondheidsdienst Spieringstraat 113 Medische eporlkeuring 21 Febr 6 uur Café fouynstee Eerste avbnd jury cursus Goudsche Alhle tiekCoirunissie onder leiding an A Poonen 25 Febr 7 30 nur Nieuwe Schouwburg Vierde Nuteavond lezing Mary Pos 25 Febr I IS uur Kleine Kerk Bijbellezing ds H S J Kalf INWISSELING VAN LUISTER VERGUNNINGEN Inwisseling aan het postkantoor van luisterve rgunniiiKen 1941 voor houders van een raoio oiitvangloestel die hun luisterbijdrage geheel of gedeeltelijk in zegels hebben betaald en wier namen beginnen met de letters vrijdag Loo tot en met Mast Zaterdag Masu lot en met Mey AFHALEN AANVRAAGFORMULIEREN SCMOENENBONNEN 0 30 12 en 1 30 3 30 nur Distributlekaatoar Afhalen lanvraagformulieren ter verkrijging van en schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam l egint met een der letters Vrijdag M N O P APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des na 3ïts alleenvoor recepten Apotheek E Grendel all Prins Hendrikstraat 15 Kou gevai O O O nUJtt atMJe Iftlptn tfihg n vlug Dooi tOfnSOct ü ng Med u oil b Burgerlu ke Stend Oaboren Februari Anthonia FranciscaMaria d van J A A van Rhün enW Houdiijk Kuiperstraat 35 Februari Ida Wilhe mina d vanJ J A Boer en W G Wintershoven Zoutmanctraat 18 Februari Neta d van J P Bakkeren G Stobbe Floriaweg 8 Getrouwd 4 Februari W J Borst en C H Bekkers B van den Berg en O F Braber w Scheeren e n J van Leeuwen Uverleden i Februari l ouit a Francisca Vugts g h met A Schippers 55 j Willemina Sluiiter wed F de Gruil 71 j 3 Februari Katharine Snaterae wed H H Kok 75 j EXAMEN BOEKHOUDEN Voor bet examen boekhouden vandt Nederlandsche A Bociatie voor Prartijkexamene is gedaagd mej B vanVeglcn alhier Voor hetzelfde examen slaagde onze stadgenoot de heer H A W Sibbea NIEUWE SCHOUWBURG Programma il mm BeethooM Vioot concerf D Dur opus 01 L pon Beethoven Vi d Sympfionie Alleero con brio Andante con moto Allegro Scherzo Allegro De bedeling die Beethoven in de ic beide werken van groote schoonheid iieeft gelegd in woorden weci te geven zou o profanatie gaan lijken Waar het geme spreekt hebben we e aanvaarden en als w e ons gegrepen weten te bewWMtercn Itet geniale gééft slech A is immuun voor biival nt afkeer Bn BeeUioven was er de persoon niet naar om concessies aan het publiek te doen Reeds dadelyk na de Inleidende vier paukefsLagen van het vioolconcert kwam de spanning toen het orlcpst de melodie inzette fis g a b cis d g fs e iis d e en toen Krebt rs zijn solo aanving bleef iii het heele werk d t n groote drie kwirtler duurt door Meesterlijk heeft de jonge concertmeester met wien het A O V zich ge ukkig mag prijzen zich van zijn taak gekweten De vertolking van drt Concert der conoertert vraagt de a getieele concen tratie van den solist maai ook van den dirigent Krebbers is een uitgesproken Viool talent en neeft n mooie soepele stokvoering Voor zün eugd gen ncflijd is het geen geringe onderneming dit zoo hooge eischen stellend werk te spelen en het geeslelijk niveau waarop hij zün weergave wist te brengen houdt geiyken tred met zyn vaardigheid Hoe zeer virtuoos van aan eg is zijn spel te eenenma e vrij van tendentieuse virtuozonacrobatiet en van virtuozïn SlordiEhcdpn De techniek is bij hem meer mit del dan doel en zoo is hii bij Beethoven inderdaad aan het goede adres dio dat steeds Kantdnfirerecht zittingen met hindernisten HET GBRBCiri ONTBRAK Hel scheen gisteren met de kanton gerechtzitting denze fden kant op te gaan als vorige week toen de kantonrechter reisvertraging kreeg Met hem waren de lukken afwezig en zoo kon een inderhaast opgeroepen plaatsvervangend rechter de wachtenden niet helpen de zaken moesten vocrt en daifen uitgeste d worden Ditmaal ontbrak niet Sl een de kantonrechter ook op den ambtcfiaar van het Openbare Ministerie en dcaj deur waarder was het wachten vijf der twee en dertig opgeroepenen waren verschenen en dan was er voor een eedsafleggng ook nog Iemand ut D pbru jge die de re s te voet gemaakt had en om kwart voor acht van huis gegaan waji Dan foeteren de stede ingen al als ze een kwartier in de koude moeten loopen Trouw ms er waren nog meer buitenm n chen allemaal met ijh twee gekomen Het gezc schap liep een ha f uur te ij8i eeren m de kille naargeestige gang waar het wachten al een straf op zich ze f is Ge ukkig voor hen schoot de griffier te hulp die de menschen de audiëntiezaal liet binnenloodsen waar de kachel snonie zoodat men met in ét koude behoefde te staan Maar met dat al was er nog geen gerecht Een waarnemend rechter en een deurwaarder is Gouda we r k doeh een vertegenwoordiger van het O M niet en Bonder stukken kon men toch niets ibegmnen Het begon er op te liiken dat het een herhaling van verleden week zou worden want l et wend half twaalf Iwaa f uur en nog n emand Maar indetiik om kwart over tnaalf klonken voetstappen de wachtenden als muziek in de ooren daar waren de ontbrekend en mft Ijien de stukken Zoo kon er met bifna anderhalf uur vertraging toch begonnen worden Jn vijf minuten had de kantonrrchternlaatsvervanger mr J L J A van Meche en de weinig beteekenende zaken er door en met een mi d hart verdi conteerde hü het lange oponthoud in schappe ijkei4 oeten WEER OBEM MARKT Ook nndnng ia hel een Mille mnrkl wee sl Wederom was teen inkeh lyinm Ofi aateld een uiiiruni dr t iSrktdayiii achtereen zonder mnrkl v i zijn vertolkers eischt Cvergeflijkt büv de Waldstein sonate 1 n Prachtig werk dit Vioolconcert tot in alle onderdeelen loo bijv het njstig gediT igcn Larghetto waar wel religioso voor hed kunnen staan en het bekende Rondo Allegro Grooten bijval ten hoogste verdiend vjel aan Krebbers ten desl voor zijn magistraal en beheerscht spel dat aan het geniale opus alle rech deed wedervaren doch ook aan der i ekwamen dirigent Spaanderman I n Uitstekendie maatregel d celli alten fen oonlrabassen op den voor grond te hebben geplaatst rechts van den dirigeerstool we krijgen daardoor n prachljgcn ondergrond Na de pauz e bekende 5è symphonie de Schic sals zooals ze genoemd wordt Hoewel de aanduiding van het eerste deel zegt Allegro con brio hooren wij voorTons in die eerste tooien steeds de noodlotsvoorzegging door Beethov erin gelegd als n kreet omdei h j voor zichzelf bewijzen kreeg dal zijn gehoor wegging en hij doof 70U word i Maar er zijn ook andene opvattingen Ook in dit uitgewerkte opus lieren we in Beethoven den man van groote lijnen niet van détails Riehtsfioer in zijn leven is hel woord vam Kint dal de kunstenaar ook in zün lei en een hoogstaand T soon moet zijn en in vrijwel al zijn werken komUdat tot uiting Aan hel vroegere Miruello geeft Beethoven eon anderen vorm door t S herzo veel petiHanter dsn t meniiptlo en we kon den dit ook in deze Symphonic weer iieli listeren Het was jn prachtig comcert waar voor Spaanderman en zijn musici dank toekomt Foewel de zaal goed bezet was was Ide invloed van het weer zeer merkjhaar in de opkomst die anders stelfig grootêr zou zijn geweest j A L Vh meij ftlIJSOPDRIJVIltO De niare fliauK iee heeft een schoen mi k p te j dezer slede aHnnihouilin wop iis iirjj iotMlrlJMng vnn een Icdprpn t iHfh dieUïTi imirlil ko onr f ivB inpekpcht en voor f 37 00 verkocht OU nrdrtn WATERPOLO Wintercompetitie Zwemkring Gouda Vo ir d Mritet COin ctitie an ili n iwciiikrirg rouda wcril gi fra onrt W het Spi r lenilinit Kcsjieeld de Wi ri Jtrijd Iloainopr O De n ilere vas re lelde onimpptinfï S Z er IT lI H dcKra pii II King niet door Het pmgraiiiina voor as Wnen il hiidi SZ en l C I p Gouwe Bos nop II HodpgrnxjMi II I p staniirn iijn tjiwina A M e e 1 i n g I CZC A 0 4 0 1 10 I 7 en r C 4 3 0 1 li il ozc n 6 1 0 3 A 10 10 De Coiiwat 3 1 0 2 2 VÏ 7 lloskoop t 3 10 2 2 2 7 Ikjdeg raven 4 0 0 4 0 4 i f d e e 1 i n g U A llofkoop II 3 3 0 0 n a II Z Z 1 0 4 0 2 r z iv 4 3 0 1 B 1 1 ItodcKinvcn 11 3 2 0 1 4 B i Sj5 Pil l C II 3 10 2 2 4 11 De liouwe II 3 0 3 0 t H OZV 4 0 0 4 0 f i De Uider van dmt DütrAutit fi ful bcHcht Ir Tot nader b licht kunnen bon nen van de boter en vetkaart dagelijks door detaillisten worden ingeleverd 2e Op Vrijdjig 6 Februari 1942 v m 9 30 tot 12 uur en des aniiddags 1 30 tot 3 30 uur en op Zaterdag 7 Februari 1942 v m 9 40 tot 12 uur kunnen alle detaillisten die destijds boi 169 van de bonkaart alge meen voor peulvruchten hebben ingeleverd een voorschottoewi zing voor dat artikel aan loket 5 van het kantoor van det Distributiedien t afhalen Ing Med O 6M 24 Uit vroeger tijden D OOimSCBE CODRAMT IIELODE n JAAB GILEOEN Uit een advertentie Openbare verkoopingen door notaris W J Fortuijn Droogleever op Maandag den 18en February 1867 dea voormtMags ten elf ure in het logement De Paauw aan de Markt van drie huizet en erven staande en liggende op de Tilbrug in de Dubbele Buurt bü de Oostihaven en twee h uilen en erven staa de en liggende aan het w aterschap van de Zak en op Maandag den 25en FebruarU 1867 des voormiddags len elf ure in Ifet Nieuwe Koffijhuis aan de Westhaven van een pakhuisje in het Oude Halletje M JAAR GELEDEN Uit Bleiswyk Door den raad werd tot gemeenteontvanger benoemd de heer C v d Plas secretaris dezer gemeemte ter vervanging van den heer N JTreumiet die op zijn verzoek eervol ontslag als zoodanig ontving U t hoefde zijner b noeming tot notaris te Moordrecht Laatstgenoemde geroot in de veelvuldige beschikkingen die hy hier bekleedde welverdiende achtirtg en onbeperkt vertrouwen onmisiiare voorrechten die men hoopt dat hem in de uitoefening van het gewichtig ambt hetwrik hy thana bek jedt even ruimschijots mogen ten deel vallen M JAAR GELEOEN Vanmiddag onstreeks 2 uur brak brand uit in de garenspinnery van de firma G Hoogendoorm W H Bcllaarl aan de Varkenmarkt Het vuur dat ontstaan was in het aan de Varkenmarkt grenzende perceel greep zoo snel om zich heen dat men vreesde voor het Ijehoud v iw de achter het getwuw Plegen loodsen Mi schitn was hel ioover wel gekomen als de militairen er niet geweest waren die in den laatsten tijd toonen een uitstekend brandpiket te kunnen vormen Al spoedig gaven zij met twec spuiten water Inmiddels was ook onze stoombrandfpuit verschenen die ais zij eenmaal op gang is voorLreffeilike diensten kan verieenen Het is alleen jaminer dat hel lang duurt voordal zij in functie is De spuit maakte een geweldig kabaal en rookte harder nog dan het brandende huis Ja zij floot zelfs op een oogenblik van louter jolijt en de menschen die te hoop geloopen waren juichten omdat ze dachten dat er nu heusch water zou komen Maar dat kwam niet Er mag hier de wenschelukheid wel eens worden bepleit dat vau be t oegde zijde eens ingegrepen wordt Dank zij het ingrijpen van de soldaten was het vuur spoedig beperkt NuIS de dakkamer nagenoeg uitgebrand De weverij heeft veel waterschade be komen Gemeente alhi Riekel te Delftl PLAATSELIJK NIEUWS Bo koop VrrVOERINfl VAN DEN ZWAKKE TOT STEUN De geheelonthouderslooneelclub Den Zwakke tot SU R K vereenigini avond Opgevoer in drie Ijedrijvt ditmaal werd ven zoodal het gaf gisteren in het gebouw een toonee fwerd het toonee p el f De Koekoek Ook spel te zien gegeBarteluk applaus na e k bedryf vo komen verdiend waa OESLAAGO De heeren J LlÉos en C J van Horaen s aagden toor het Diploma Duitsctie Handel sc rre pondenüe van de Nederl Associatie voor practükexamens COttPERATIRVE VERIENIGING JiE BOSKOOrSCBE TEILINQ IJssel JUBILEERT aeerctaria aar gWden tie ü d als na te voren 4 Febr Divers4i per bos Forsythia takken Ie soort l 90 klem Ie soort 0 80 110 Prun triloba 0 40 0 70 AialeaMoUus b amen Ie soort 1 60 Cerasus Rosea l Tf 2 40 te zij werkzaam geweest als ivhj naar ter secretarie te Perni Am i foort en te dezer plaatae Hoewel de jubUaria zich d x r stadigheid aan elke huldiging ha l Uit Ut Ulff trokken heeft het geinct nti g neend aan dien daig to eeri voudige herdenkingte nx len virbml den Daajtoe is de heer Biert met vC tamiflie gistermidd ten raadJiui ontvangep Hii daar in legorwoor digticid van de wethouders o i hM bijna voltallige gemeeotepersontv to gesproken door den buTgemee er der heer J Verloop die nadat hij di v j dienatan ven den jubil n de n vu had laten passeeren namens do aan wezigen een bureaulamp en em cxo tische plant als herinnering i it jo j Voorts voerden nog het wotuxi de hcej P TiÉwnelrs gemeente ontvanger ei de heer G A V d Poel ainbler a ir tet gemeentesecretaïitf waarna de eorc wijn is rondigpdiertd Krimpen a d Lek LEGATEN NED HERV GEMl ENTE Voor een ni Wijlen mej H heeft aan Herv Gemeei voor den orgnL De Ni ving van wyl orgel v d Heuvel gdij der Nei gelegateerj van een ti i u 3 Herv Gemeen f p onl mej J G v d Weiden een legaat groot t lOOO Moordreclit VARKENS IN DE KUIP In de afgploop drie miinnd nfiin in deze geineentdlOn vanMiiw M c al huisslarhtint Het VlfcwiV un ileze dieren moft in deiJpeKniirli jin pipenaran worden verbruikt oni HT was hp t aantal hulwlachtinKr n 7ft DE HEER F VINK SR VERLA DEN GEMEENTEDIENST U li tooa apvoliar ter h pflT lpn frat Si Bp ivnn jprnA iwend wixenstai jf frat Si BJi d enn jprnl fnd wixenstai jnripen lëwl H oor de yf IpIl tpili emeente 1ii i 7i iv na 28 j iar in fnnt ne burgempesler btelJ gen Vink i flp di nx T tver K eervol ontHla pikp Ier lien tfl De he lie re Hij worrlt oppevolpd door zmi imn den heer n Vink Fzn die met iiiff inj van 1 Kehriiart j l in ripreirdp finrtu henopmd ia Ottderkerk a d IJsgel SUNDVEE POKVERERNIGINT OPGERICHT Streven naar verbetering der vecbeslagen Alhier werd opgericht een ruidveefokvereeniging onder den naam D Vooruitgang Hel doel der vereen eing ia door samenwerking der leder de productiviteit der veebeslagen t ve hoogen en het exterieiiiji verbeteren 7 1 lal dil doel tOjchitMi te berp ken door o a het ► uijn Wpn fokken van het rwartbohl Hoflifclafcch veehes ag hpl zorgen jtobr goÖ vnannelii foknnateriaal rbetering van het vrouwelijk fokMteriaal het bevorderen van oordeelkundige teeltkeus en op fok hel verzamelen van gegeve s omtrent de productiviteit der fokdipren es een goede technische en financiee p ad ministratie De vereeniging zal z ch on der toezicht stellen van het dage rksct bestuur van Het Nederlandsche Rund vee Stamboek Het secretariaat berust bij den heer J Vonk Noond egr if Gz WEER SCHOOL Da wp kolen Jiin gearriveerd If d Chr hool I e veerti n dD ea gesloten was wefena bratijJsrtoffpng brrk weej geopend Reeuwiik aanleg van nieuwe beoraapplaats TeneiB ia Teaapelpoldcr aangekocht Daar de algemeene bcjgraafplaat iea op ReeuwijkDbrp en Sluipwyk gee voldoende ruimte meer bieden en uiU breiding van deie begraafplaatsen niet mogeliii is bestond bij het gemeentebestuur reeds eenigen tijd het plan lo stichting van é n groote nieuwe alittmeene begraafplaats Aa Kankelijk wM hiervoor lirtkog f £¥ fP een ter rein aan rién KieuwdWrpwyeg nabi viaduct Et bleek evtnwM l en over eenstemmifcg te berpken tujschen i gemeente qi den eigenaar van het in betreffendi den verkoop van dal grond met het gevolg dat van aanl 0j dit terrein moest worden sfgezie Voor den aanleg van een nieuwe al l meene begraafplaats heeft nu de tf meente van den teehouder O Streng alhier aangekocht een terrein in afd Tempel gelegen m den TenipeV polder De plannen voor den a inlai zijn reeds gereed Zeer binnenkort al lot aanbesteding V8n het werk word a overgegaan was net onweer uitgewoed Het licht aa da naar nat Westen neiganda soa glead tusaehan net bladerengewalt door taekanda witta plakken op den voclittgan autoweg De bakicmming was gawafcaa Tagan dan avoad baratktan ttt Nia Nia aan klaio poêiH mai slaapgelafaMbald verioraa ia hal alndaloeae waud Rlatanberg gebruikte aaa karig avoadmaal an Waal daarna evan talman bU bat l oltt vaa aan Mtrolaumlamp Lang blaat b dian avond wakMr liggen Nog aooll kwam DU soa onder den Inaruk ivan de itilta als daar in bet stadelooze iropeiiwoud U nacht was windloos HU lag mat hal hootd naar bat I vasistar dat ultsag op dan donkeren muur vaa hat ooaeh an lulaterda acbarp loa Br baartrhta aen stilta walk pttB mtk was an d ooi wi d d sulten uit d gahomzinnigan nacht droag hU dactola drta feluld h rinnarlngao maa bal braken van aan tak Mt gakras vaa a n naehtvogel en evan d stem van aa BagOT dl MU riep ever nat bin B nf l in Dan t rurhl n blavan lang laagalman H i was tttot si wardan j verwekt In booggewelld ra oop tlbara ondaraardtche ganven I RIelenbarg lar uren wakker n dacht aan Ada IMen Het was lem alraf mi aaar jaran an Jam baa ganaiid aoo FRÜII l ETON Nadnili varbodanl Hn OOÏÏ AVONTUUR Wat gMwur ar wt RIstanbOTt kaak om zicb heao raodda bat hootd Ta aila richtingaa Oavcnoosd aapta kraakt Ml Hat raran roti vrucht atka Baar ocnaden viMao iware laftaaa welke anmaplMi naai ia d varta soms aan Mom waUia oaar lortta M kat waa san vogal dic aah ctmr galuifl un la lta Hat UanK aa da larh van en aansinnig Krgea tat mm froota krakal dia piotaeiMii als aan sirana d tetï varscheurda Tot d starm opniauw oagoa la loeian Het was angstwakkand lf rf acn groM gevaar dralgda aUM ptotaaung da muur vaa iraan aeu paaaeiMHrar en blneddnrstiga voorhlaloriaska dieren M vtmrtrhiin zouden komaa Hat was aen opluphting voor kiafaaberg man n épnteuw m da auto tat B da motor werd inxe eld VoorUcbtig radan üj vardar aa avaa talar stond haar gedaante in zUn geheugen geprent Nu twgrcep hij pas hoa fannakkeliJK het moest geweest lUn baar apo looB t deaa vardwijnan la aaa dergelUk land I I aa volgendao morgen zonsopgang wud de rala voortgeict De auto glead naar da vaU i to a stopt ta NitI voor da kantoren Da a Cretarla van den dlrect ur g n raal ont Ico loumallat allarvrlandelUkst DililelUk r d n t samen naar bat pas ershuls waar da tafel rIJiielUk d gedekt Na b t t n oltver r Zwara mlBl takM over den wag n hat nög een paar uren over voor aonsondar was kg Pas aa den middag na aog gang an d socrctarls vroeg ot d lour Iwe iVMr B M zün ovargastokaa nallst aaa het rark wild gaan Dat kwam tt B ind aan da weudvlakt antwoordde bavaaUgcnd i v n later De wag ging da hoogt tn a hat land was hU m t d p h oo dgcn csh r van scnnp veranderd opeen vaa ultalcM de mijnen op wag naar bat hospitaal I Indrukwekkend bergk l na slï Sklaa 1 7 li liepan door gangen n salen basoeh zlch uit tn aUa richtingen l rwUl boa 1 ten d apotheek en b t laboratorium men aa atruikg waa avrdar schraal ra da operaUakamar aa de talrUka pavU ren BIJ aaa beebt ontdakta Rletcnbarg Joens in d diepta Uaurlga dakaa aa wulv nd RietmbaTg moest aleb bulgan ovar palmboomm dat was IroenHM aaa b dikke bo k n n statlstlskan aanteali langrijk staatapoat Van daaruit aadar nen over gaboort n sterft d behande d auto au spoedig bat goudland delde gevallen an da v rkr g n result l iings den wag llepan talafoondradaa I ten tn d n microtcoop leerde mea h m Kruoi plantagaa tlfaktaa sieh uit langs zoekea naar ktem i van malaria aai de berghellingen Daarna reden t slsapiiakl In d kamer der slarhtotvoorbij d R ading hoeve van Ndele n tert van arbeidiongevallen liet men bU bat slan aa dit praehtlga galMHiw hem zl n hoevael lorg werd besieedl mnut da Joarnallat mat bcwondaring aan bat iVereeran van da gewonden denkan aan d a ondem m nd n Amerl kaan Van dal punt all liep e n astail weg naar da ailjnan Rrgmt aan a oever van ean stroom ontdekte Rlafen Vervolgent ging men over naar da keu ken en de bArnkken van de besmett lUka sWkUHi en daarna naar h l Uelda 1 digbaldawerk ten behoev van bat In beri c n labrlak n n bpogspnnnings landtche kind waar geettaltjk lualers Kabel da lalduig haddan Hat avondmaal gabrulkta Ml blJ danhootdf ne sb r n dan volg nd a morg a ging hU ov r in handen van onder cheldenlljk n testal dlanaiovcralaa aaIngenieurs om het mUnbedriJt van NUi t betoekcn i Eerst ll p bU door d cantrala lastalllngan waar gaw rkt w rd voor al de afdeellngan aaa groot modama sm derU waar nd rd al n voor aUasMI maehnea werden gemaakt maubaUnakarljan an acbrUnwarkerijwi aal laboratorium waar bal goud werd oatl d d amaltoveni waar bel metaal n l atst auivering and rgint Daarna kwam n lag ai ur oem balen an tU baslagm par auto daa heuval raar gaa d vamtenelfabrlak raa aangebouwd Rl f nb rg sag ho U in wagaalj vooriduraod kwaman aangarad B g vuld m t aard an nlsblokkaa ZO wardwi Mngckantald n wMlalaa tampara walk da ttaeoaa varnrortalden Langs stelle trappen nep de journalist naar beneden n volgde d lg naardlga bewerking hn n t gnuderts geplet n gemalen werd om tension den vorm aan te nemen van znnd dat gemenüd m0 water terecht kwam op t n grooie verzilverde koperen tafel Des wat brrtfkt met een laag kwik waarop h li sich In h t aand b vlnd nd goud acb terbl f D lng ni ur legde voor KierenbenLd machiiMs stil n wreef met de hatïa ovar a n d a r koperen tafels Aan s vingert kl M sllverkleunX lijk dat Ui lot aan boUcli kn dd Een eenvoudig tni IUngaprocc volttond nu om bM tulvere goud t cheirtan van bet kwik ZIJ daaldan verdar D goudinodorr van d hellende tafelt vloeiend liap opnieuw tel cn vermorteltoettal om daarna weer onder vorm van nog tUnar gemalaa aliJk op een reekt van ander tafeis terecht I kam n waai nreltde achaidlngtproces géichl dd Tmalotta poeMe hal uv ro gv i us al Uk dal nog een lekar gahalta aan goud bevalt in v rach iden tankt wnar bat In aannkina kwam met piSnolie aa nog een paar aadar producten waardoor een itattta aebeldinctpnK ontstond Dodf machinale bawerain van de brei vormde ilcb aan de opiic vlakte ei oort van vloeistof dal Jici laatste goud bevatte De vergaarbakken vlo id n voortdurend over toodal ntl achuim Werd verwijderd daa gedrooid en veri ior eirt om eindelük en dmker tlOl I vnrmen w lk M to voPgmg an kwik bal laattt goud lotliei iWerdt e rwol itl