Goudsche Courant, donderdag 5 februari 1942

DONDERDAG 5 FEBRUARI 1942 UtTKNIPPIM IN BEWAREMI 488e STAATSLOTERIJ VUÏDÏ KLABSI TWAtirOa UJSI Trekking van S Fabruari ƒ 1M0 No 4 ƒ IMO No 2847 9821 15228 17492 20276 21745 ƒ No 1243 3822 668 7493 11049 11108 IbUUO ƒ MO No 7039 13525 16746 IBMV r 2 ƒ IM No 2381 3089 3909 6588 D51I 9740 11202 1J416 12758 13579 13988 14151 PRIJZEN VAN ÏO IClS 3273 62ia 9431 12551 16077 195 1173 3537 6422 9436 12 20 1 119 19713 Wa 3569 6518 9456 130 S 16174 1 7 3 IIM 3585 6718 9411 13158 12 8 3706 683 9534 13282 1310 3828 6849 9576 13452 9582 13469 9623 13572 9846 13650 GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDELEM Beschikbaar per peraoon Bik dw veilend bdhiMD Geeft recht op het koopen van Vol was Eenh enen t m 1 laar t i 11 laai 14 t ir Wlaai 1 Fatraart tm i Fstr it l Ia Viifalk vin één SMeli OTA 07B BrooÜ 01A Vleeich ma Vleesch VfK Aatdapp WB Aarëapp 4 r iDlB 1 rants 1 rnts i raaU kg kg Brood ot gsbak I Vlectch of vSJkaren Aardappelen Aardappelen M rtnti 1 lants ki kj li U Januari tJH II FabriMrl 941 la IDdvak van vier weken t kf 50 gram 00 gram 1 rasta UO gram ISOt gram UO tram 100 gram 100 gram li litar 11 W Fsbr 19 1 Suiker Caj ao Jam Bloem tir of gebak RQst flaverm ot Paulvr Gort Vermie ot aali 1 1 A fnn 08 C 08 r Rfs 191 Al m IW tm 201 Al 06DO7D Rm Algcro MM Algcin O Algem tm M Algemeen M A l m A Melk I M B t aa 0 B Melk I 1 febr t m 9 Melk In tlJdvA van 9 dagen I I I 1 I il nmts Boter Deler n eso Margarine Bot r I 1 ranta Vel I rants lè rasU n t i rstryarl l9 o 193 Aliemean 250 gram It Jan t w Fsbf Ut MO UO 150 Koff l s f lu gaat 04B 0 C 04 D Rcaerve 1 tuk Klem stuks OEtDiai ONNIN V WERtE AirriKELIN i r w v B i ji c jr rii j uelukklle toekoma waarborgt en dat daai van tenminste twee jaren hebben er Bm onze piaau is naaat Duitschiand en sim leorikett ot 5 k al turf ét m n Turf C am Zacbl j Zoo 11 hel vergeten wa acht reven tes dubbel nul H hel gironummer ao d W derland He ambulance Ou dll glion im ner kum u uw bUdrw slorlc v r 1 N lei landsche h lpe a tle die aan hel Ooetfront Haar ens lle vende laak s l gsan verrlehteiï Art t seven lea dvibbet nyil is hel glmnummer waai op darelHXs rwnderden a r i ga tortlngen binnenkomen £ Aeht reven 7e dtil hel ntil i een r riJk getal Sloit uw bijdriige voor de landsehe ambulance on rlrooiimmer 1 Nederlawlwhe ani nce K nlrrlnnegr m No tt S OrsTfabate Cep ri l rt aao Niwiwsblad iHITEMURÜ MMfwmmpi ounscHiAKD ntiuat Yoon tVMOPA yf tMt fcvedit gcliviteit in het Oosten apprrbevcl der Duitaehe B ht maakt bekend TL hel doilcUlk front leven jjr gtvtchtaaetlviteit OtSte vliegtunea hebben in den SLpen nacM havenwerken J gfland gebombanteerd hK f i Afrika WTrden IndiJl ijdkrachten die den Z keil terugtocht moesten gkfiC v r lagen n teruggeZgittL Duitaehe gtvechtavheg S hebben autocolonnes in S Tobroek S vijindelijke opsldgplaatJl n materiaal nabij Marsa jufoek iH bommen bestookt luchtaanvallen op vliegi leunpunten luchtafweerj gen n andere militaire Za op de eilanden Malta en werdf n voortgeïet ZAL OOK DERNA VALLEN gindoetroepen lüden zwaren nederlaag KINGS BFZOEK AAN ITALIt Mt Italiaansthe weermachtabtricht ildl dat Ie Hindoe strijdkrachten UI taak hddden dfn irigelschen ht n QpilelUk Cyrenaica te len een Iwaren nederlaag geiM bebben De ofimarsch der troeun de a dl krachtig door de huaatht f teund wurden gjal nort In it richting van Derna ïjIKMI den flerlynschen corresponmt n de N R C acht men het meer HMn toe allijfheid dat de re s van ii naar Italië samenvalt met H keerpunt in den trijd in Noord U itn aanval van kolonel generaal litnat van A edabia uit welke oor ptürelUk ten doel had het Engelsclic ilfciilet tegen Libye tot staan te brtn M II naar de opvatting van Berlin SI militairen Jni t In dere dagen een KJhimen verandering In da operatieve lUtle waar te nemen Dê Dultach Italliansche troepen btbben lulkc verrassende vordenn pg gemaakt dat men thani wn til van Derna in de komende dagen Wt l verwachten Zelfs meent MB dtt Romtnera aanval uch tot HU tegenoffensief heeft ontwikkeld dit nog geeniizina i t afgewikkeld wet worden beschouwd Het il een publiek geheim dM de aeiien van kolonel generaal Rom dpmoter mn dm men aanvani eliik wwachtte en dit iijn bewegingen niiier ijn gegaan dan oorspronkelijk t beloeld De tegennland van het Enge srh lipr in de Cyrenaica onder Hitchie tort weliswaar nog voort maar neemt kij de verderen leniglocht der Bnt lm met Ine nis men hnd Vurnpn wichten Men gelooft dat de oof Mil ervan moet worden gezocht m de Fooie verlieM n welke men aan En fiche 7ijde vooral aan tanks en vheg mw heeft geleden KliarblOke ijk heef de Bnlsche rtlMliig wel gPTorgd voor krschtig itfoMtvt formaties ma r niet voor lllliieiHie rr erve i aan materieel die lBPt hadd n kunnen worden i l wad De m t rieele verlieien J Enge Echen ïijn onvcrwiicht cwecit en de datrdoor ontstane nt kon liet door da r vit ill enng den aangevuld im komt nog d t Rommel niet en Wer lyn ervaren troepen en of efen beschikte maar dat hu m de l weken ook veraterkingtn van iiichappen pantsers en gemo on deeontingenten heeft gekregen die Merraiwnd succes h ie pen tot f brengen ildete geheel gewy7igde situatie m W Alnkt en in de Middellandsche tMr de BriLsche activiteit even tie eideluk begint te verminderen r Duitsche opvatVng groote r Wieven ontstaan we lw te Rome J iMma der besprekingm ioud n ttn geweest ZOü BKN ENOELSCBE KOLONIE WOSDKN Een EngelschAbeMÜntck verdraft jj Bplomaticke medewerker iJ ichryti omtrent een te van Addis iniderteekend EngeUchAbes gy Mrdrag dat dit een overeen y l waarbu Tafari vroegei 5J a ie genoemd toeatamt in mJW van Ab sjmié ifi een Bngel tenie l verdrag Wordt bepaald dat iJ J ambtenaren troepen en jJ M r Al e ïynü worden gMon VjW Oit is een schending van alie 52 e Fngeland eens aan Tafari gy H verschaft Engeland ijjiwiuen invloed op de binnenlandgL2 e Benheden des lands dat ilr ff ouvereire rechten heeft W Zr J n Tafari toegestane kkw oedoeit slecht zyn afhanlce van Engeland te voltooien ka 6tniflCfn IHEOEKIUNail CRmm IjSL Chronicle sdir ft 2 een Reuterbeticht uil Londen iiK a l r geïnteresseerd W f Kgyptiwhe cnsii HH blad y aierasn lo Egypte vMint de onze operaties in het midden Oosten De oortzetting der Trieodsaiiappelijfc bctrekkiliapn met de Egyplische TCfeering is belangruk zoo wel van Eorptuch standpunt als van ons slarvdpunt Het blad wust er drui gmd op dat de tijd gekomen la om de wnnmg der ragecring toe te vertrouwtn MH de Wafdpartu e zegt de leden v n dcxe partu ibn weliswaar meer proEorplisch dan pro Britsch maar onze waire belangen loopen zoo evenwijdig dat het goed Zijn nni wanneer men de Wafdpar u de vrde hand aou geven Naar de Engelsc he nieuwsdienst meldt heeft kop mg Faroek den leider van de Wafd partij Nahas Pasja opdradit gegeven een nieuw ministerie te vormen Mahas fatia loo w ardt verder in het bericht gez bezit een groote populariteit en zal thana zjon tvieede kabinet vormen De eerste maal was hg minister president in het jaar 1936 na den dood van koning Foead Hij voer de toen de onderhandelingen over het Engelsch Egyptische verdrag De WafdperUi IS op het oogenblik in het parlement slechts zwak vertegenwoordigd Het ia nog niet bekend of er nieuwe verkiezingen zullen worden uitgeschne ven Men neemt aan zoo besluit de Britache nieuwsdienst zijn bericht dat Nahas Pasja motgen d koning op de hoogte zal brengen van het resultaat zuner pogingen om een nieuw kabinet te vormen BINITENLAND Wü jziging van de Pensioenwet MEN WORDT AMBTENAAR NA 2 JAAR TUDLLIJKKN DIENST In de Staatscourant is opgenomen een beschikking van den secretarisgeneraal van Bmnenlandsclie Zaken tot wuziglnf en aanvulling van cenige artikelen der Pensioenwet 1922 welke wijzigingen in werking treden met ingang van 1 Maart aji In de eerste plaats zal dan het tweede lid van artikel 2 ab volgt luiden In vasten dienst worden voor de toepassing vai i tze wet mede gracht te iijn personen die in een betrekking of achtereenvolgens in twee of meer belrekkingen zonder wezen ijke onderbreking een tijdelijlten dienst vuld tonzy zi belast 7ijn met werkzaamheden die een tydehjk karakter drage i Wczenliike onderWsking wordt geacht niet ainwezig te zyn indien de onderbreking ten hoogste een maand en voor zoover het betreft onderwyzend personeel bij inrichtingen van ondervyijs ten hoogste twee maanden heeft geduurd Volgens de tot ditóver geld nde redactie was het zijn van ambtenaar m den zin der Pensioenwet verbonden aan de betrekking welke men bekleedde waarvan het gevolg waa dat iemind die na twee jaren tydelii en dienst in dezelfde betrekkiTH hftt ambtenairschap had verworven dit ambtenaarschap weder verloor wanneer hu naar eerf andere betrekking overging en dan in zyn nieuwe functie eer it weer twee jaren werkzaam moest zim om opnieuw ambtenaar in den zm der Pcnsipenwet te worden H erin is thans verandering gekomen wéardoor men ambtenaar wordt na twee jaren tiidehjkcn dienst ook al IS deze dienst in verachillcnde betrekkingen vervuld terwyl men ambtenaar bluft ook bi latere verandering van functie in tndelijktn dienst Voorts IS de uitreiking van een schrifte1i ke aanstelling meer algemeen gesteld Volgens het gewyzigde artikel 27 zal voortaanden schriftelijke aanstelling wordenj gegeven aan ieder die m rechtstreewlchen of zijdeltngschen dienit vsBt of tndelijk en bJzoldigde of or ezoldipde betrekking bekleedt in ipenst van de in de Pensioenwet genoemde lichariien In geval de tewerkstelling od arbeidsovereenkomst Baar burgerlijk recht heeft plaats gehad geldt als zoodanig een afschrift van die overeenkomst Nederlands nlaats in het nieuwe Europa DFFXNFMEN AAN DEN OORLOG BiTTRRE NOODZAAK ALDUS TROF VAN GPNECHTEN In het Haarlem Dagblad treffen wy een artikel aan van prof mr dr R van Gentchten die daann een toelichting geeft op de zeven punten van Mussert geformuleerd in i in rede van H December De schr vraagt Weet men wat dat beteekcnt het verkrygen jian volkomen gcljke rechten m de Europeesche levensruim te en Ivij antwoordde o m Dat bettekent dat wy evenals andere sGaten looals bv Roemenie Slowakije en Bulgarye gclykwaardig zullen kunnen medewerken san den opbouw van een nieuw Europa Maar AFOLPHUS dese gelukberechtigdheid houdt tevens een verpbehtmg in want wu dienen met te vergeten dat landen als Roemenie Slowak e ea Bulgar e xich spontaan en uit vr en wil by de herordeningsplannen voor Europa hebben aangesloten Nederland daarentegen heeft oorspronkelijk verzet met de wapenen laten volgen door een sterk geestelyk verzet WiUen wij dus deze gelykbereichtlgdheid werkelyk verdienen en oos land ia toch geen l nd dat om een aalmoes vraagt dan zullen wy met alle krachten die in ons zyn dezen achterstand dienen in te halen Hoe kunnen wij dat doen In de eerste plaats door de actieve deelname aan den oorlog Z $oveeI als dit maar eenigazins in ons vermogBn ligt Nederlandsche soldaten zullen aan alle fronten moeten strijden Men zal voortdurend de manneliike jeugd van Ifederland moeten opwekken dienst te nemen in het Nederlandsche Legioen S S N S K K enz Trouwen dit is een plicht of lievfer een noodzaak welke WIJ zelfs los zouden kunnen zien van een gelijkberechligden opbouw van Europa Deze deelname aan den oorlog IS voor ons allen eemkwestie van leven of dood want men make zich geen illusies meer omtrent de gevolgen van het tot werkelijkheid worden van den wenschdroom van hen die met mee willen bouwen 1 het verliezen van dezen oorlog door Duitsohland Want dan zullen het geen Engelsche of Ame rikaansche troepen zijn die op de puin hoopen van Nederland zullen aan neen dat rullen den de Bolsjewistische horden zijn van wie zelfs deze droomers niet veel goeds zullen verwach ten Of denkt men soms dat Churchill d in zal kunnen zegeen Beste Stalm hartellik dank voor het opruimen van de Duitscherg maar wees zoo vnendelV k en pa nu maar naar het Kremlin terug Hij zal het misschien kunnen zeggen maar ik vermoed dat een zeer onwelluidend gegrinnik en nog wat meer het antwoord zal zU En daarom is het deelnemen aan dezen oorlog ook door ons land bittere noodzaak ± h kom t Me mtvnt dat tiieevwitor men en vorsl een Sovjet overwinn ni reker maken die er zoo rbt iast van overtuigd is dat de Duitaehe lexers In Afrika verslagen zijn d e de Japanners In het Verre Oos ten teren het maphtlKe Amerika Reen chlln van kana geven die zeker weten dat morden of overmorfïen m ar stelllK de vol Rende week de revolutie In DuitsrMand ral uitbreken atrh kom nuchtere Hollander gebruikt uw Ja gebruikt uw verstand befrljpt dat al leen het nationaal aocia Lsme onq volk een elukkise toekoma waarborfft en dat daai bondgenoöten En Fill loi i e landgenoot doet uw lïliche iVieidt u aan hij het vrtjwiliigersleftoen Nederland Konlngumesi atht 22 te s Gravenhage FRIJZFN VOOR OEZOUTEN GROENTEN Voor gezouten groenten rijn thans ook prijzen Voor nadere byzonderheden wordt naar de officieele publicatie verwezen welke dezer dagen n de bladen zal verschijnen RADIONSEU S VrUdu f rebrnarl HILVPRSUM I 41S S M 7 15 Gramoli ïMimuz 7 43 OchtandgymnasUek 55 Giani foonmul 8 20 üchlenoKyinnastiek 30 BNO Nieuwsberiehten 8 45 Gramofoonrivuz iek 9 15 Voor d hu svrouw 130 GiamOJ oonmMïlik 10 16 Enseii ble De Kwlnu lag 1100 Voor d kleuurs 1120 i i n Rentmeïbler IJOO Mo to Cm abi e 12 40 A manak 1Z46 BNO Nieuws n econon lscheb üich en 13 00 PtodvjcUe lef 13 15 Romancera en aolinte 14 00 UtreehtiCh S edcHJkOrvheat aoliat en framxïloorMnuziek 16 00 Godsdienstige lezing 16 20 Zang ir t ptanol egelei lin 16 46 Boemee ch orkeat Gre iorSerban 17 11 BNO Nieuws econom1 cheen btursb riL+iten 17 30 Voor de Jeusd 11 45 Cello met pianobegeleldin l 10 Spcrtwelensweardagt eden 18 90 l itzendJng voor Nederlandwhe aibeldei In Du lach a ld ISntlA lue l h MUI I Gevarieerd proarwwnaVanal 20 11 al een voor de Badiocmraeséie over een jnverbmdinc met de sudo hp chikkcn ÏO IS Giatt ofooiir nek 2045 MoeilijkhSen met Flurty 21 0 Oevai eerdprogramma 21 45 BNO N euwi erlchten 22 0O 24 00 Cramofoonn uzlek Bil VERSl M II Ml S M JtS S4 Zif Hilversum I 45 Gramoio n muziek WOO Morgenwljdlng 10 15 Arnhem sche Orfcestwreenlgln ert aollo opn ie 40 C user e Mo genachemer in Amsterdam 00 Planovoordrachl 11 Gran ofo Mmil 0O Amab Ie ex et 12 45 ENG Nieuws eneconomische berichten n O Me ndlTlen en ollate 13 S Ceamofwrnifisiziek 14 00 Orke itWil y EberlB 14 46 Oramofoowtiuliek 16 08 Voor de vrouw 13 45 Salonorltefel 16 30 Voosde Jeugd 17 00 Gran ofoonn i 7lek I 16 BNON e itt ecoiïomleche en beursberichten 17 Muae te ork t en pianoapel 18 15 6ramotoonn vinek 1B3 Tweege p k De organist e van het be I i Meven in actie 18 5 0 lmttooimuzlek 19 00 BNO De Jordnn r verlegt ov er sociale nodon UW BNON euwherlchten U20 Orgelrnn rt en lang 10 4i Rep rtai e 20 00 GramofoonmuzickV na 15 alleen voor de Ra Mo Centralesdiaover een UJnverblnain mei d Studiobeechikken a 1 Viool en plamo en an met S v nob el idinS opn 21 OO Boekbespre in 21 16 Grafnorfoonmiir ek 21 45 BNO Nieuwsberichten JJ 00 Or mofoonir iil 4i S 1 2I IS AvonlwtMInf B 16203 uitec 16217 19816 16270 1083 1638 $ 19 38 16390 19S13 16444 19951 1369a 16555 19980 13704 16814 20153 13766 lffl4 20201 11785 17069 20217 17337 20236 17415 20348 17473 20474 17494 20499 17510 20SI3 17522 20637 13 a 3979 bses 1528 3998 69ÖS 1533 4013 7023 1M3 4194 7052 10054 1621 4 00 7087 100 2 174J 4222 7461 10071 1 12 42b6 752A 10129 13849 1442S 14474 INO 4376 754 10161 1Ï37 4441 7747 10168 1 M 4588 7 64 10183 2064 46J1 7805 1D2C3 4a23 21SS 4661 7835 10280 MSM 2211 4705 7843 103al 14081 221 4709 7861 10539 14757 17532 20796 2322 4752 8140 lOGOl 14824 1161 20S11 2328 4801 8171 10665 N837 18134 20870 2340 4808 8251 10 84 I50U r232 20876 2400 4941 8292 lOeit 15320 11299 21043 2414 5320 8559 11051 15340 ia37 21UIU 2441 5334 86Q6 11085 1S170 18403 21303 24 6 5375 8636 11147 1S399 18574 21347 2550 5384 8665 113iO 15432 18597 2U7b 2665 5621 8805 11541 15450 18656 Cl 441 2682 5636 8828 11740 15506 18824 21504 2714 5653 8957 11770 15648 18825 21635 18955 21663 19048 21679 19119 21836 19183 21954 1 1193 21984 1947421995 2737 5760 8985 f1896 15722 2832 5994 9012 12009 15794 2870 6003 H 58 12186 15 74 3048 6047 242 12285 15884 3212 6113 9318 12298 16047 3230 6114 9359 124 r 16U59 16657 lbt 6 16670 16696 16734 19404 19434 19452 19306 19507 1933J 19570 llijU 19642 19710 19 22 19123 VftiX 19752 IJuU lïfooo l it91 19936 11 42 lk94 1996 005 3915 bli30 13406 1340 13609 13631 13638 16826 13743 169U2 13t 35 16942 13936 lb 51 1393 17042 10138 14U2U 1 061 10184 14033 1 0 6 140311 11095 14U39 14U 8 14U34 14141 14156 14331 14396 UibJi H fo 14412 14434 H442 14497 14ol0 H 4j 9il0 9 15 9745 9 85 9800 9866 9i u2 993J lOOtiJ 1041 J934 iVU 1047 3968 lOM 1094 39J2 0 12 1139 401U 7U4b 1235 400U 7081 1269 41J5 7 UU U02 4143 7112 1369 4175 4221 4224 131i4 42311415 42141429 4jJ9 14J2 4358 ijlU 4380 15Ï9 1509 4413 IjIU 4j2U 15115 4532 I M 1600 4a41 429 IbUD 4d47 1628 4jj0 1048 4048 lb6j 46711702 478U 1 34 484U 1 48 4e f47 1793 4914 6 11704 4940180 50181868 5041875 5048 J 124 50f2 1926 51061944 51701961 52141992 52145001 5252027 53022118 5350 2111 5J 4 7127 71J2 7103 7167 10187 10201 239 0218 88 10222 2 1 1 10224 2tl8 10241 J44 1U244 17107 1 137 1 1 0 1 193 1 204 11231 17236 172j3 1 2 4 1 óli 2UU91 1 329 20180 2 16 17370 20206 1 1 5 2U212 1 i 2 248 14676 17428 20323 14692 17481 201 4 14718 1 52 20188 14 24 17H0 2040 14752 1 621 x0439 14776 17679 2 4 7 14 7 i b96 21415 H se 1 261 20486 U8I11 1 2 20506 IP 2 7 40 10515 148ib 17825 20520 17821 20571 1 8 1 206 1I 864 l l9 1 868 20652 ro 4 ifr 17951 2 ieil4 1796 20 1 i j 7 n 4f 1 9 1 20 841 16 2I U8 18014 20825 IbU 20836 U0 2 1£10B IUUj 1 1 t 182U0 IHiUl 102 7 1U3U1 lUill 10J 8 10344 10346 10443 104 Uljl2 10621 10667 10741 107 6 m bo losr 10801 108 10901 10915 10997 in9 8 1 VI2 11024 110 8 mth 11119 112 11249 11261 liSil 11314 iniiu U443 11551 11562 lljlil 11614 llbll Utii 1 lli2U USj iir 1I9 JU U99l U96U 11966 11W8 1202 1 12069 12110 121 7 121E9 12196 12201 12218 12266 I22J2 i4j 7484 jl j 581 28 81 7711 6 1 oi 81 1 810 pto P4 aii 7915 Ofr 14941 14148 149 4 14980 11012 16017 15C43 jOCl 15014 I3IO2 1 117 1 141 J183 U184 1 197 1j2U1 1j263 1 i2B lj l6 13339 I3333 Ij 163 UU 1j 41 1j 36 13368 1 3 6 l33b 133 59 l362i I363U I366O 15 3 15742 7213 214 2248 5424 8 07 i252 M2j pi i 2255 5444 8019 22T 54o2 8 56 231 45j 8I 5 2517 o4j9 8 J 1559 5579 824 1 a 5601 8291 j82 1698 8 46 2ü j4 J 2 IMI6 2il311 2U946 imm 2iul2 1 U 2 21U52 18312 21102 16 26 21IU9 8j31 21 17 1839 21150 l4ilU3 21136 1841 21169 18424 211 3 1843U 21221 1844 21231 18499 ai24 I83O4 212 3 570 K 16 5 44 844 2631 51 B44J 2701 66 8tj3 2803 5802 64 5 28j0 5634 bJUJ 862 5842 M 2bJ2 861 8 41 Ja i iS 8j48 Wi 5862 Bj62 2938 590 8j80 294d 591u 8o96 298 59a3 8 2u 21192 bUUO 66 8 JU2J 6005 bubu Mil 6016 bo3U 20 4 6023 8 30 3095 blOl 8 31 316i 6136 8 41 18384 lM 18611 I38I2 18623 1581 18642 21201 21320 21388 214U0 2140 214U 3111 6138 0 2166 6189 8 16 3182 6220 8 Hl8 3192 biSl 8i 32 3191 6114 8880 3218 6344 8944 122J2 lOUlJ 18668 18 03 21419 18 43 21423 18 2144i 1884 21 21 188 4 2I3I6 18914 2161 1898 1 6l lUUlL 21 3 lïOU 21 3 19026 21785 19U63 21 IftlOl 218114 19162 2ISU9 1 I203 2113 19211 21811 19252 218 KI 10286 21H I 19295 21897 19302 21908 10352 21918 19TB7 21 ni ISWI 71 3241 raSl 8954 121JH 1602 1 2JÜ0 6 U1 8 82 12411 löoj J2 I8 13 O 9028 12446 i614J 232 63i3 9046 124 5 16149 338 387 90 0 1 48J fl 9 J485 6400 9107 12542 ftSOO 12361 12590 12 46 12817 12813 16332 12892 16361 16401 1 412 13030 18452 11049 16466 11167 164 11219 16333 11225 16535 11268 IG5V 11278 OS 3896 868 9683 11284 16655 In d vorige lljjt taaVv 10291 in i 1020 1552S BI I 15M3 113 f 70 m I 11112 I 70 Ingeblevei urljTcn f 100 000 f 150 1 en l v i inOO beneven en premie van joon Ml eer nn t 30 0 JC41 408 9109 12jW 16215 3576 i 43S 9115 12590 16239 577 P511 9210 12 46 16102 3111 bjb 9212 12817 1631 3642 666b 9257 3653 6726 282 367 6728 9296 1289J JT12 6742 1 322 12996 3718 6758 38 3gti 7g 9401 jam i V I454 3813 79 1520 3817 8I 9546 3 SP t 19 641 Natuprwonder 1810 S 4 Mfl Kft der volt d bonnen tot Geett rseht op 1 koopsa van IS Pstroleun 28 I troleuni 07 Kr Brandst I 06 t m 07 H K Brandst 11 en 17 H K Brandst Ot HK Brandst 1 11 t m 10 C V Brandst 23 t m It C V Brandst SI Maart 1 42 81 Maart 1142 10 April 1 42 U AprU 1942 1U April 1942 10 AprU 1042 10 April 1942 30 April lt42 30 Apravl 42 1941 194X U Dee 4 Jan 1 liter Petroleum Diverie data Brandst Algemeen Z ep Tl iletzeep Test iel Imannen 1 Vm 211 G G L 1 enk BrandsteHaa r br rebr 1942128 Febr 19411 M Tebr 1M2 1942 1 Rantaoan Zeep 1 li gram Tolletieep 00 50 gram Scheeraeep 1 Jan 1942 30 April lt42 Hierop geen Anthraclet verkrijgbaar Hierop ultaluitend Turf varkrüfbaar E N RANTSOEN I tl Brood 100 grapt Brood asbak 75 giam jchuit Wafels BlaeuUs Koekics 6 100 gram Speculaas et 140 gram K ek f fi i3m Tike o 40 1 gram gevuld klein Kor tgebak èf 500 gram evuld gr ot KorMgebalc TT t Gebakjes Vleesch 100 gram Vleesch gtv rht van been Inbofrepen 6f 140 gram Paardevleesch gewicht van been Inbegrej Vleeseltwareeii 5 gram gero ikt of gAnokl Vleetch M 78 gram gerookU worstsoorièn o 100 gram geKockte w rolsoorten 6 25 gram I everartikelen T ngew rst Nie brood bt 150 gram ftloedviorst Zure ilt Jami 5 10 f ram ï tm i roop Mon ng en Blasmi 7Q gram Tarwebloem meel Ro ebloem meel ZelfrMaend bakmee Blllf Sti jra n R I r n nee K nHe iee HavsiiMUti ISO gram Havermout vlokkea bloem gort Aardappejr c okkei ruti me e ntngd met i srh 250 gram Gort Gorlmc ut Gortbloem Grutten alle soorten Gruttemeel Ttrni in eeli Rijstgr e Aardippel l pirc 4 liter gi rtpapVanwtsUii 100 gram Vermicelli Mscsroni Spaghetti Malnna 100 ram Ma ena Sago Aardappelnwel M 100 gram etmeel nii 1 gp 1r pudd re f i pr eder Beier 250 rram Boter Margariiwi 250 gram Mariarin Vel lm gram et randstoffem 1 h 1 maaimial 75 k f I Anthraci steerHiülen luduilrieoriketU F rbrikelten M 2 h 1 Coke ascnkes Ot 110 k g Bruinkorlbnketun ol ri ri leuM Cl kec if 150 k g kesbrie Cokesgnua èt 300 stuks Perstur uks Baggett ir of 2 5 k g Turf iilt de Peel f 200 k g andere t wrten TeejB O gram Huishojdaeep 150 frirr renheldslol elwep M 100 gram Zeep imenstel ng na 31 Aug 19411 Ol 150 gram 7 cbte J w rjenst lllng 1 Jan 11 All r 41 Af 2 er m Z rht Zeep naireistelling t T 1 Jan l 4ll m vm 7eef pn eT èf het doen wassen v n 20 k e drove vjiile wi el ONS KORT VSRHAAL BonvfWies i9m shrdigheié h straf baar GRAPHOLOGIE door DI N S LIJ PA iiieisjt 1 i eei p 13 u il V 111 n iuref ril Ik voor iilij gnoof dat u beiden elkair ii i tekend aanvult 1 111 ilnrht Ik mik knikle Herbert hievl Jongeman vervolgde profeworHiveckp temitl hij opstond ik kanu met en geiusl geweien dit hii welU aanbevilen Ms ik goed h b Ki ieii n eerliik ge egd lv ijfel ik iliar 2e n seioiiile aiiii bent il beiden inueInoflijk o i elkaar ingesteld ii hiiniome tu rlten twee natfiren de eerste viH i Vi I irdt voor ii Ier gelukkig uuwt tijk i hier aiin i iK ik kan ii felici lierin l iolosir Hivecke ei il loii enian terwijl hij ontroerd de hem toegeslokt n hand greep u hebt er geenbesef vnn wat uw oordeel voor mij J leekent Ik verzeker il dat ik bultengewoon gelukkig ben dat u zoO gun slig over mijn aanstaand bruidjedenkt I riilt er dan ook eker welreen bezwaar legen heblien du ik uFiierbij nog een tweede verzoek di Ik heb de eer hierbij de hn id Ie vrapen ïsn uw dorhier llerta Zli IH mijn uilveikorenè Nu ti re1 mal behulp d r wetenschap heeft vaatg stelt wat wIj sinds maanden wisten mill ik vertrouwen poedig ow srhoonziion 1 mogen wonien Nailruk verboden Auteurare hl voorbehouden W h I jongeman vroeg proIrwiir lliveckc Iri uij hij w den lieioeker die z wi juim Mjn üliidterkainer waa binnriifirstapi v el illriid opnam wal wiiii cht u van mij lie jiiiigenian iHwg bearbeiden Miji I aam m Herbert Klesel telde hi lirh Miiir Ik heb 1 rtiO vr geliiH i I pro fesiinr Bii uw bek i iniheid aift h i ebted van gr ph l g e livv UaNI weik if lit Keliieü Jle nieii vih in iji ihtifi heefi mij ïAO an de ju ihd t tiwi r iiiziihtin overtuigd dat ik zih vlij ben tot u Ie komen met een i e V liliK veizoeK dewichlig voor iiilj leniiiiiiate 21 1 Als Ik u helpen kan laai en liiK en ƒ onderbrak de beroemd lirof ri if Toen liroK ir erviilüde htj Al er leiiiand is die mi kan hill en lieiil ii hel prolesaor Ik zal daniiVinr meteen met de deur in huiv valliii Ik lieb sinrt twee mar kennisiiin ei n allerlietsl jmigedwiiie en r k zou haar graag ten huwplijk vragenmaar juist uw theorie n hebben MARKTBERICHTEN Ulij tot nn leuken gestemd AUorenik nu d n gevtithtiaen tap dun ir dei nemen zou ik ga iriie uil uw rnonil vernemen of het idiaal dat ik lu niijn iananand echtgeiiool si ftiin Ue wei Uelijkhnd bennlwoordl liet handschrift liigt met is éCn uwer iiiomv Welnu professor hier h h ik een briefje van mijn memje oudl u nu zoo vriendelijk willen zijn i ii uw oordeel Ie geven over haftr VRMIAmKT OOUDA 5 rpbruain Aan eva rd In Waal S SNutrvan II maeara varkens H IS mtihlae k veten S aelwwwn GeinleresKierd iintii profesaor Hl verke hel vellelic papier en legde heV voor rirlv op rijn srlinifbureau Aan slon ls viidieptc liij iiih in hit vrr lljke xrouwenhandsrhrid n meermalen kmkle hij goedkeurend 87600 jfeft u mH nok een ponr regel van uw el en handsihrift z i hIj jondei op te zien dan kan ik meteen beoordrnlen In hoeverre u beulen biJ Ikanr past f e loiigeinnn aal den professor hetgpvrnafrde en warhile gespannen Fenp nr minuten ver elreken Onbewceghjk zat d professor In IJn tnel ennl gehvpnotiseerd beitudeerd hl deheide hondschriften Plndelljk hief hIJhet hoofd op Meneer Klewl begon hl ik lee uil het srhHfl rtat de lotigednme ge ilnimg i en opgewekt n aard U zeil bent Impiilaief en eiiifttell