Goudsche Courant, donderdag 5 februari 1942

DONDERDAG S FEBRUARI 1 Maawtetavonil tuwcben Gouda 1 ea i echt EéIrSneeuwketting Tegen belooning leiug te bexorgen hH oh Stalenburg Haven 2 Sekoonhoven O 687 8 S OfflclMI PBkUud ma den Gemacbtlgd voor d Prijzen 1 Bertekt n at Iv IAXIMlIM WINCKLPBUZEN VOOM OEZUUTC GKOKNTtN Aan het publiek mogen ten hooffte 4a volcende prtiien In rekenlnf worden ebracht Pronksnljboonen S 45 ptr kc IMlendKh uimMonen ajBpcrkf Oubbeh iperclebaonen OJlperka SÏÏvS oriperkc vrafta Ta koeg ere friium U itMIfteer a ur tfeie opceve rn gekrulk tuur Nieuwe opgave kunnen de vroegere yataktU maken 49S7 M onicleele pablloll vui het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart OTTVOERINO VAN ARTIKEL S VAN 01 MINFBAI k OLIF REGFNEBA TIEBEILBIKKING IMg NO 1 Ter uitvoering van rtlkel 8 lid I onder a van de minerale olie regeneratlebe chikklng IMO no 1 maakt de Secretails Geniraal van het Departe ment van Handel MUverheld en Scheepvaart bekend dat behalve aan d reeds In de dagbladen van 9 April 1 1 reap 20 Mel 1941 gepubliceerde regenereerbedrljven te weten N V de Bataafsche Petroleum MIJ vin B andtlaan 30 8 Gra en emisch TechnHcb BcdrUf BeuI kenlaan 1 Sa aenhelm ranio Petrolium Ml NV Spul itraat 198 212 Amstordam N V HandelrpaatschapptJ Poortenadilk Blnckhoratlnart 175 a Gravenhafte Chemische Industrie J de Valk SpUkerkade 4 Amsterdam Olie rafflftaderll Wllol N V Holdrlngstraat t Maassluis The Oil Refining Company F üt Tulp Moesstraat 311 a Groningen de bU dit artikel bedoeliie gebruikte tmeerollën van verbrandingsmotoren ook mogen worden verkocht ot afge leverd aan NV Ortl emn WcMkanaalddk 13 Maaraaen 41 29 onirieele publicatie van het Departement van Landbouw en Vlsschert IMUVERINa BON FN BOTER EN VETKAARTEN Oa SecrelartiGeneray 1 van het De parlement van Landbouw en Vlsscherll maakt bekend dat voorloovlg detaillisten In boter en margarine tn afwijking van de tot nu toe geldende rege Ung op alle werkdagen behalve des Zaterdags de door hen In ontvangst t enomen burnen der boter en vet aarten bl den Plaatselljken Distributledlenst kunnen Inleverwi ter verkrijging var toewijzingen 49 A Te huur gevraagd In rustige gemeente in Z Holland een vrij buisje eventueel met grt te tuin Correspondentie adres Beerstecher Hondiusstraat 383 Rotterdam fc O 688 7 P mo of Vleugel aEVAAAao Uw opgaaf met priis merk eir ouderdom ontvalig ik gaarne van U STORM ï Weel traat 48 Rotterdam Tel 4 i H Q 6H0 8 A4i WERKSTER GEVRAAGD foor den Vrijdagmorgen van 8 tot 1 uur A v Beekum Oojthaven 6 O 678 8 GEVRAAGD hUU fHeUicf voor pak en plakwerk Aanmelden kant Parfumerie Andrelon Bodegrayi n oor VAN TOLSTRAAT 25 O 685 12 SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 37501 Vanaf Vrijdag 6 Februari t m Maandag 9 Februari Carl Kuhlmann Erioh l nto Hlld WciMmr Qlsela Uhlail e a In het impoaanle meeaterwerk der UPA De Rothschilds Da intereaiante en boelende geachiedeois van de baoUera die eigenlijk den alag b4 Waterloo wonn n TOBO NO VOOR ALLK LBEVWIJDKN Aanvaèg der vooratellhigen 815 nur Zondag vanaf 3J0 SM 8 15 uur doorloopend OfiSt taO REUNIE THEATER OOSTHAVEN GOUDA TELEF 2027 ZIJ KWAIviEN f Het publiek dwingt henl Dus ZIJ BLIJVEN Vanaf Vnidag 6 t m Dinsdag 10 Februari op onsvergroot too eel i ROXINI S EXPRES REVUE Fnjzen der plaatsen van f 0 50 tot f 1 50 rechten inbegrepen Plaatsbespreken dringend aanbevolen Dagel van 10 12 2 4 uur Aanvang der voorstellingen jf Wef kdagen uur Zaterdag 2x e uur en e iB Zondag 3x 8 o 1 e uur Zaterdagmiddag 2 uur Matinee met de volledige Revue Entree 15 25 35 Volwassenen avondprijzen Toegang voor lederen leeftijd Dus groot en kleiW heeft nu gelegenheid zich eens werkelijk kostelijk te amuseeren F De vertooning van de Hollandsche succesfilm Morpen gaat het beter met Lily Bouwmeester 18 één week uitgesteld O 683 100 THALIA THEATER Klalwao 108 Talal 8280 Oeuda Vanaf VRIJDAG fl FEBR tof en met WOENSDAG 11 FEBR DE SUPER FILM m LIED mill DE DOSPOIIUS DAS LIE FINt R jR0S7t N LIEBE In de hoofdrollen eUSTAV FRSHLICH en JARMILLA NOVOTHA Regie GEZA VON BOLVARY Muziek ROBERT STOLZ ► TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN Aanvang der voorstellingen Dageliiks t m WOENSDAG 8 1S uur ZONDAGS 3 VOORSTELLINGEN DOORLÖOPEND 3 30 6 en 8 IS uur Q 682 90 7a niniNo Bjuonoa co WBTTIOe PBEMIELBBiniia MU U BJUaS MUIST rêEÊMOm VAM WODtSDMI FESBOJUa IMl HOOOB ranaBM I 1000 t 00 t 300 t 100 a n lOSM 30807 770 US 7 1818S 18 U M5S nu i atas sia i076i luto luas laiaa laau ia M 161M itau laTn Miaa nnnSN vjui til 830 aaa 1868 less 3US0 3184 3M4 8038 374 8747 8768 8786 4530 4800 6884 6818 6671 6730 7464 750 8467 8467 8648 8S75 10868 10878 11667 11703 U667 13666 13366 18313 18843 18071 18981 14868 14871 1MC t i30 16833 19 44 11383 l iB48 17886 ina7 19071 18081 18687 18733 30678 306fil iTi aoa Ml au aas taa i ao au 33 48 itaa iiM isaa no imo laae ma itso i77i uu laei aoai jihm 3170 3318 3480 3 a 3780 3847 3 38 ilMl aiai 8377 8313 8470 SSU 8 43 SfiW 8137 4408 6160 6470 6941 8046 9183 10317 11600 13867 13990 13746 4479 4491 6306 646U 6641 664 6866 7189 8368 asDS 8399 9413 10346 10387 11639 1161 13449 13683 130U 180 1 13890 l a 9 3903 8903 6080 H87 69 7 6181 6749 6766 7606 7613 8S04 6633 B68B 9676 107S1 10797 1174 11016 10674 13186 1S494 186 9 4063 411 4183 6096 6114 6186 6167 631 6368 6786 6808 6846 7684 7664 791 8813 8846 8993 9687 9704 10087 10638 10 94 lli387 U130 13133 U189 13786 1389 13969 136 0 18 a 18714 MIT 14194 144M 1 447 146 16008 16066 16093 16349 168 B 16846 16043 16138 16143 16336 16689 16748 16764 1681 16918 17386 17434 17456 17464 17688 ISaiS 18483 18638 18671 18660 19166 19303 1833819300 19383 19868 19879 19977 030 30063 30683 30747 30889 30910 GEEN PBEMICM 14670 14G94 14711 16886 16663 16600 16330 16 10 16360 1 864 17171 17173 17770 17886 lllUi 18670 18 76 18608 19396 19434 18616 30164 30364 30409 173 180 601 78 luai 1331 1639 1813 3061 3346 130 483 770 773 996 997 1368 1383 1517 1647 1781 1787 3000 3067 2388 3338 3668 3677 116 463 763 978 1186 1608 1743 187U 3375 3581 2834 3391 3630 8854 4113 4387 463G 4971 6344 5703 6051 6297 6513 6861 7051 7433 7711 8176 853b 8833 8 14 9538 9807 3979 8446 3699 8867 4196 4394 4707 6088 6475 6819 6069 6334 6663 6916 7091 7494 778T 8362 8651 8969 3808 3377 3693 3860 4171 4376 4683 6012 6364 6704 6061 6801 6548 6li77 7063 7460 7713 6218 8534 8921 9286 8569 9811 3461 8708 8905 4336 4448 4738 eiis 5482 5832 6074 6341 6680 8918 7109 7503 7891 8359 8569 9019 9416 9 37 231 348 369 384 388 446 619 668 683 717 723 739 847 863 876 916 933 964 1060 1093 1123 1138 1164 1181 1356 1376 1409 1432 1424 1496 1644 1647 1657 1661 1681 1689 1849 1864 1878 1883 1921 1930 2107 3131 2190 3209 2222 32 9 2385 2438 2439 2441 2493 2S 3584 2587 2602 Mie 2701 27 3024 3032 8179 3193 3194 834 3480 3515 3545 3549 3560 3564 3727 3732 376S 3783 3803 8848 3926 3944 S961 38U1 3986 402 4231 4369 4279 4281 4366 4J63 4490 4503 4521 4546 4567 4679 4768 4763 4806 4909 4919 4944 6122 6136 6148 6161 5274 5314 5585 6618 6649 6680 6691 5893 5834 5906 6912 6950 6000 6011 6088 6167 6188 6266 e WJ 6293 6381 6394 6416 6453 6473 6508 6584 6614 6688 8714 6798 6814 6958 6859 6979 7005 7036 7060 7173 7261 7331 7336 7377 7380 7666 7616 7626 7679 7030 7710 7014 8016 8107 8118 8131 8144 8385 8400 8408 8461 8475 8498 8693 859 8733 8726 8737 8776 803 I 9040 9067 9066 9076 916 9426 942 9433 9454 9471 9611 9 01 9 37 9663 96 4 96 9 9691 9713 975 8 3 9872 98771 993 9947 9983 1005a 10114 10149 10172 10334 10336 10257 10294 10390 10331 10351 10353 IMK 10648 10673 10687 10608 10 11 10766 10768 107RI 10857 10933 10957 1098 109 9 11039 1106 1106 11126 11163 11248 11254 11256 11389 11808 11436 1148 11470 11487 11499 1 547 llSe 11696 11607 11637 11647 11674 11878 11718 11739 W763 11766 11786 11831 11829 11837 11 81 11 71 11886 11909 11913 11934 11954 1304 13081 13095 13173 13186 13310 12246 13256 13278 12286 1238 13330 13863 12371 13416 12451 12454 12504 13 SO 12514 12622 12663 12554 13 31 13642 12673 12679 12721 12733 12726 13747 12 39 12966 129 18008 18074 13087 1309 13206 13918 13349 13263 1326i 1837 13384 18391 13295 lj807 18357 13406 13411 13419 13438 18440 13466 13488 1351 1360 13686 13650 13 83 13713 13783 13791 IS818 13837 13846 1386 16949 13990 14038 14038 14067 140 9 14097 14104 14117 1415 14336 14273 14374 14330 14418 14434 14463 14459 14468 14480 1449 14564 1468 14 3 1463 14639 148 8 14704 14738 1474 16043 15046 1 074 16303 16206 1533 16378 15389 16399 16454 16472 15613 16680 16680 16 36 15630 IMSl 16732 15747 15TS4 167 16767 1S7M 1680 l a08 16812 1681 1591 15942 1507 15983 16966 1 999 1 000 1 006 16011 1 033 1 040 16110 1 17 18187 16193 1 100 1 304 1 306 16228 16301 16809 16368 1 8 0 1 888 16889 16441 1 47 1S4S1 16639 16549 16663 16661 1 888 1 714 16731 1 709 16800 1 801 16840 1 861 16803 1690 16938 16061 17 30 1709 17117 17176 17209 17239 17284 17287 17 87 1740 17514 176 17636 17646 17547 17556 17629 17633 176 3 17787 17818 17824 17848 17878 17952 179 18011 18041 180 4 18181 18147 18167 18311 18212 18221 18231 18332 18237 18388 18323 1 477 1848 18631 18663 18 07 18708 18775 18784 18791 18 80 1889111893 18940 18948 18973 19090 19091 19126 19163 19353 l983jn9S4 19360 19408 19419 1948 19445 19488 19626 19537 19542 19647 19669 19673 19594 1969 10616 198 0 19 83 19 91 19734 l9740 19 64 19889 19932 19961 19978 19080 30018 3002 30065 20094 30134 20166 30197 30209 30211 20309 30313 30314 20316 30338 30329 30983 2049S 30606 20515 10511 20683 20706 20716 20734 30738 30771 30788 30806 30022 20992 ONGEC09RIGEE D Verbeteringen 6a klasse 5e HJst aeen PMOiHn 2735 mx 3765 10169 m7 mM premie van t 70 20374 m mpremie van f 70 4 Iclsaae 6a Itjst Oean crmten 1141 m i 1142 8508 ittnSt 11048 m 11040 17304 vervalt ZIJN DE TIJDEN SLECHT dan bedenke men wel dat n en enkel bedrijf hier in t land of waar ter wej eld ook ooii rijker is geworden door op cijn adverteeren te bezuinigen I Integendeel Zoo iets dan ti courantenreclame in staat een bedrijf groot te maken en groot te houden Vraagt inlichtingen voorbeelden etc van courantenreclame bij da erkanda advertentiebureaiu of bet Cebuco Dam la Amiterdam Gebruik dan de Gruyter s Aroma in Uw sauzen en soepen Enkele driïppels doen wonderen Fijn van smaak en krachtig zijn de Gruyler s verschillende soepen aroma blokjes ragout en jus tabletten Voordeelig als zelf bereid en minstens even voedzaam DeGf uyter O 676 II M Of IS Dat mag je niet zeggen o i75l TE KOOP GEVRAAGD en hui i in Gouda of omstreken voor zelfbewonin Leeg leveren Brieven No 320 Adv Bur Betcke OudtRaadhuisloon 77a Hillegersberg q 67911 Voor publiciteit in DELFT en omgeving is de óelftsche COURAPt HET AANGEWEZEN DAGBIAD De Delftsche Courant komt in vri v el ólla gezinnen BUREAU VERWERSDIJK 6 8 DELFT iaMiiMBnsoiMBaaimaimaaaiOiN t II ai eens e n kleintje geplaatsl SPORT OBAATSKNaUDkN BUTIH EM KUZBB VUnOCh Op i5ae an Maa m bwiMi wn te Bertw Uaiiartnr WUhw Un l1 a n U aattoMl wvdirtrtlIB kanirailcn voor wMlw mnOtn onr Mndin w MO hSM en aOOO mstar Outer 4a rU loni bevonden tich da but rijden uit k Und om d NMirlanlKhe kMnptooi Buyan en de luumoencif tran Noord Holiand a nun en ch Utrecht Bé baan was piicMg In otxle en Buyen en Keraer slaa den belden tn bet NederlanmlBch record ov eT de WOO meter d alrxkt 1929 op w m stond van Stem Helden met een tijfl 2 33 1 te breloan Beicte rUders RwfuiM n op de 3000 meter weer t en elkmr uit en bijna i ron n lang had Bujei de kJ rg Toen ecMer passeerde Kmzer hem Het gevecht duurde voort tot de latat e meter Toen moest Buyen zich geWonnen geven en met een tijd v n 5 min M ec won Kelarr dit numnwr Met de UJden bleven belde rijder ver beneden het raoord van v d Scheer dal deze n 1929 maakte op htl Alkmaarache Meer Bijna 13 JJMheeft V 4 Seheer met S mdn 10 4 sec OK record op H n naam gehad De voornaamirte ult lain n lulden 5O0 metei 1 B nrr 47 8 c 2 Kel7er 488 see 3 V Hoorn en Jonker 49 ec 1500 M 1 Buyen 1 min 314 aec nl u l oderlan K h recotd 2 Keiier 2 min Jt C J Van Hoorn 2 min 39 B sec 3000 rnet M 1 Keizn 9 min 14 9 seconden nieuw Nederlandich record 2 Buyen 9 m y S Van Hoorn 9 min 23 mc 0 5 i Buyen 190 800 2 KelUr 152 218 3 Van Hoorn 194 800 mmVfl WPRFLDKBCOBB 1880 MSTK Tlja vaa Aka a rtru ll 4 491 Tgdene deii landenwedatrtjd tuaKhen Zwaden en Zwitaar and wellaa In Daroawordan houden heeft de Zweed AIh SerMnüi Oa m n nteen tn een iormidabelan onn la aan i euw wereldrecord fertMti op den vwo meter S nünOm daa saaaoonden M h o d wmldraoon Oat op muini fUi ï Ballananid met MD iT t wtn hit ta winnen In den tijd ve 44 1 sec Hooloradactttir 1 O Wmtm Bottaroam W TIcttT Oonaa VOOR DE VROUW Het gebruik van gedroogde groenten Het Voorlichtingsbureau van den VoadingarwKt schruft Nu ar in de groeatenwinkals weinig venche groenden te krUgen zun ilM men meer en meer de gedroogde groenten verschynen De techniek van het drogen ia langïamerhand zeer verbeterd en er zyn thans verschillende goede soorten in den handel verkrijgbaar Hebben deze groenten nu waarde voor de voeding en is het verantwoord om hiervoor een deel van het huishoudgeld uit te geuren 7 Zu bevatten vrijwel alle voedende be itanddeelen van de versche groenten Alleen het grootste gedeelte van het water is verwijderd aa bg deze bewer king zijn enKele vitaminen verloren gegaan Het is dji arom van belang bij een maaltijd m t deze groenten een rauw s aatje te geven of aan stamppot Pi soep het laatste oogenblik een kleine hoeveelheid rauwe groente toe te voegen De verpakte roorlcn zijn het minst aan bederf onderhevig Het is echter aan te raden om na opening van h ook de groente spoedig op te gebruiken Zy trekt n 1 gemakkelijk het vocht uit de lucht aan en gaat dan schimmelen Daar de inhoud van de pakjes zoo gebruikt wordt en er geen afval meer ontstaat ir deze groente voordeelig in het gebruik In het algemeeo rekent men dat 100 gr gedroogde groenten overeenkomt met 1 kg versche groenten Het water dat bij het drog verloren ging wordt door vooraf weeken of langeren tU I lacMjes koken weer aar de groenten toegevoeffd Dit moet voldoende lang geschieden wil da groente niet hard en onamakelijk biyven Het februik van gedroogde groent In aoep la wal bekend ipaar maakt klaar u er ook eena stamppot mee Staaappai vaa gedroogde wetialaai toot 4 penenen 200 gr achapenvleeacfa of xvmAvleeach 100 gr gedroogde wortelen 1 kg aardappelen 2 flinke uien of prei wat boter of vet 100 gr rauwe winterpeen ca IVs liter water De wortelen weeken Het in blokjes gesneden vleesch met de ui prei in de boter bruin bakken de gedroogde wortelen met de op het pak voorgeschreven hoeveelheid v tiér ca l j liter toevoegen en alles rachtjes 40 min koken Nu de in stukken gesneden aardappelen en uien toevoegen en alles samen gaar laten worden De aardappelen en groenten stampen en vlak voor het opdienen de boter en de geraspte rauwe wortel erdofr roaren Doe het nul Wie nog geen abonné op da Goudsche Courant mocht zlln die gave zich nog naden op aan Hal Buraaut MMKTSl aOUDA nur a74s of b4 da agenten elders I d r dl op da hoooi wü blIIVMI l Mt d Oendwh Coorontl UIT DE PERS Het fioorsche voorbeeld Da N R Crt begint een artikel over da vorming van da regeeringQuiaUng in Noorwegen met een citaat uit het verslag vnn een rede van den secretarisgeneraal der N SB welk verslag in Volk en Vaderland heeft gestaan De aecretaiia generaal heeft in deze rede gezegd WU nationaal söcialiaten wd gelooven niet alleen wq weten zeker dat DuitSchland en daardoor Europa dezen oorlog ziil winnen En dit beteekenit dat hier zal komen een Nederlandsche nationaalsoaalistische taat onder Musscrt En apr kon mededeelen dat deze Nederlandsche nat onaalsocialiettsche staat met Mussert ala gtaatshoofd nog vóór den d n afloop van dez oorlog een feit zal zgn Tn Noorwegen heeft Quisling nu de leiding van het Noorsche J estuur in handen genomen nadat net Hoog gerechtshof desgevraagd verklaard had er bU den huldigen ataatsrechteIljken en staatkundigen toestand geen overwegende bezwaren tegen te hebben dat hij ter overneming van de regeertngsmacht een Noorsche nationale regeering vormde Uit de formuleenng van dit beelult kan men zien it het Hooggerechtshof zich wel degelijk rekenachap gegeven heeft wan de ongewone moeilijkheden welke zulk een verstrekkende staatkundige gebeurtenis in een bezet land in den weg staan Van de verschillende argumenten welke de minlaters het aan de hattd hadden gedaan aal het zich miaacUen nog het meeat aangetrokken hebben van die dat de zelfstandigheid en welvaart van het land een nationale regeering behoeven en dat dit eenlge weg naar vrijheid en zelfstandigtiMd vla Naajonal Samling letdl QuiaUiic had het al eatd r uit a sproken door een nieuw Noorwegen 00 te bouwen dat op het naüonaalsocialiame de Noordacbe levenswetten en een nauwe aamehweridng met het Duitsche broedervolk berustte gektofde hij dat het lUa land gegeven lou ztjn politiek en zedelijk een der belangrijkste deelen van het nieuwe Europa te worden Daar de ouda tradities en de trots op het aivervalschte Germanendom in Noorwegen altijd levend waren gebleven zou het juist in dit opzicht niet moelijk vallen aan de overlevering vaat tej knoppen In zyn verwijzing naar de Noonische levenswetten stond een d zooala hij ook meermalen zijn gekMf m een Noordsche lotsgemeenschap ninnen de Germaansche uitgesproken iWft Zondag heeft hj deze Ntiordsche samenwerking een illusie genoemd De hoop uitsprekend dat de openbare meening m Zweden zou Inzien dat thans het oogenblik gekomen was om de methoden die totdusver jegens Noorwegen werden toegepast te herzien voegde hy eraan toe dat Noorwegen slecht een verhouding van goede nnbuurschap op het Scandinavische schiereiland wenacht Het is onder de huidige omstandigheiien de afwij 7mg van den weg van Zweden ten gunste van het besluit dat Noorwegen zon eigen weg zal gaan in den geest van de nuchtere van werkelijkheidszin getuigende pohtielc waarvan QuisUng sprak Het is nauwelijka aan te nem tat wanneer het eenmaal aan de definitieve regeling van de Europeesche betrekkingen toekomt de verwantschap der Sc dinavische volkeren niet tevens een factor blijken zou Het Vaderland eindigt een beschouwing over de gebeurtentssen in Noorwegen als volgt Thans hebben de Noorsche staat raden onder overlegging van een rapport van het hooggerechtahaf dat de wettigheid van dezen stap bevestigt tot Quialing het verzoek ericht om al ministerpreaident aan relke functie de bevoegdheden verbondpn ziJn welke vroeger de Nnorachc koning in aa tegenovar Staatsrafd an Storting Met ümtschttmd voor een wjj Nederland had de leuUng op zich te neoA over een nieuwe Noorsche regeeriil De Rukscommissaris heeft zich hiecH aangesloten en er op gewezen dat Nasjonal SamdJng onverschiUiK voj den stortvloed van scheldwoorden IJ Engelaild haar rechten weg hw gevolgd en onder de Noorsche arb ders boeren en visscheara etn grooten aanhang heeft gekregen zij ook numenek de sterloMe partij k die Noorwegen ooit heeft gekpnii Minister president Quisling h van het nieuw nationaal bewin i iiU gaat vesUgm reeds In pnk groote lijnen het program ultgéstipp WU wiUen In nauwe samen eri met Duitschland een poUUek voet zeide hii die Noorwegen vrij en gi kan maken Zoodra de omfitai W heden dit zullen veroorloven zal riiksthing woiden bijeengeroepen B ideaal va r het nieuwe Noorwog zeide Quisling nog is de soc a rechtigheid Hoe intusschen de komstige regeenngsvorm zal c dient men nog af te wachten Ook bezetting zal natuurlijk zij het anderen zin lot het einde van oorlog moeten blijven Met dat al gaat Noorwe an ni anderhalf jaar van een paasiei p I bestaan thans weer een eigen p leven beginnen In dezelfde oni i heid als tot nog toe het N broedervolk verkeerend beseffer ten volle van hoe groote beteek deze nieuwe stap voor hen 1 wenschen onze Noorsche stamver ten met hun nieuwe nationale rep ring van ganaehcr harte een geluk toekomst toe