Goudsche Courant, zaterdag 7 februari 1942

ÖUDSCHE terdag 7 Februari 1942 NIEUWSBLAD VOOk GOUDA EN OMSTREKEN 1 anii BaMUl MAkET IL tELD M l ertrekenlni IMM Chdtredanteur t riBTÉU Oouda jqnnners bezetten Samarinda Liic t en zeeheerschappij in de omgeving van Ned 4ndië veroverd Q I l and ¥ on Ned lnclië wordt olken dog mstiger aldus Bngelsch blad Mareheer met ons mee Nederlanders Ook Uw Vaderland is in gevaar Helpt mede het bolsjewisme te vernietigen door dienst te nemen bu de Waffen S S Voor aanmelding en inliditingen wende men zich tot de Waffen S S Stadhouderslaan 132 Den Haag i Fettinifa Peters onbevestigd De m luchtgevechten djum van dezen oorlog aldus bet blad omvatten cht Hu jsao V M C W telte hidan stotmïaopen op de Ó Ujke en w wem D bü den uMlnc Neendi minfater resldeni In een De VromvUlke Arbeldsdleii i ala redder In den nood De Een oqde toehtig timmermamtwerkplaata l r o et NoOT Aft aansch front panaakte ai elsch pJechtjie b e fcom t de historie vesting kj 4 i hun bedje Welk een verschU met de odde teel ning en alaapvertrek diende De Vrouwelijke Arbrtdsdlefiat SSnr mS vX UV tige lekke u r peep hier h n w MMXMil M ï van dea hiatorischen buitht y i rfM l fZevlem r Atlantic Luce lIdlland Telefoto WeitbiW Polygoo Zevlemöter i t gel 98 latlon V de gendt ztjni UMI rt mbub Bit e op rach TEB lp M oauMUÜvié van het Nehpoldkwartler dat de ftad Barnadoor de Japanners jllll II gOBBrtBd ia een belangHfkaveBtlaala en tevena de letel den rwHeat In het lultanaat M de jlllrtini rnih Indli moet spoedig Sifclnfen aan troepen ea moderne yJtSilten ontvangen want zU toe werdt lu é um dac enuöier de Oalljr Telesraph wband met de ftoiftt verlleaen N d rIaiiA h Iii l bdie Ineht ioor de Japaaaeni heeft cele H t blad Temeemt nit Batavia Il Nederlaadpeh Indlë vooral on ithrid hewariht over de onvoUe allleleele beileht evln aantaan eorlor Zoo werd de aanval op eend dartic nor later raede JkM Daariitl werd in de eente pi keweord dat de lapuwen ti lonrHlM roapan beWwn SnaaHnte an Bomao beaat Kaart wan Pelt De Duitsche luchtmacht utt l t Oosteiyk front JflfB BELANGRUK VEBGROOT De Duitsche luchtmacht heeft in het Onlcn naar h t D N B vemeem t t actie iK angryk vergroot liu ivs IMditen op den 4en ei 5en Vebruarl Wltn in totaal 64 vijandelijke vlieg tliin neergeschoten Tezamen met de miiiei die door het Duitsche af W tscnut omlaag zijn gehaald en op wjtrend zijn vernield bedraaet het Mm dar bolsjewisten gedureoOe die t ige i 17 vliegtuigen Aan Duii 4d ttin twek toest l n n t te f e id r het D N B wordt graneld heb gPuit sche pantserformaties den 4en HIH in nel cenUale deel van het suecesvoUen tegenaanval teM MMMhe ftcQAradi en hun zeven plaatsjes OvcMdU van ét dHtataa ritmiie evwzicfat van da mUltftiM It MD aOtttire aMdoweikar VSlkltchor Beebaeb remltatm van bet DidtsAe ttfRMiMr die van d boljewit i n iiea r in d werk x be nt mei mtiwamms dat d Dtiitach ia vl r mattsden tyds tot leningrad éemécong en in waarsehtjnllik een aantal vUectoicen liadden verloren Tokfefeven werd dat de eigen verlieten aanaienljjk waren Later werd nit JapansAe bron bekend dat deze aanaieEiltJke verliezen 58 vliegtuigen bedroegen In hoofdartikelen over de vernietiging van de Indische vloot door Japanache marlnevUegtuigen schrQft de iapanache pers dat de Japansche st ukrachtea titans de volledige lieerscliappii ter zee en in de lucht in de omgeving vm Nederlandsch Indië hebben De Jomioeri betoogt dat deze verpletterende slag tegeüik met de vnnietiging van 8S Indisehe vliegtuigt bij den eersten luchtaanval op a a v n 3 voor de Nederlandws en de geallieerden een donderslag utoet zun geweest Het blad meent dat dete belde groote overwinningen der Japansche marine de NederiandschIndische pogingen tot een gnerillaowiog in het gebied der Stille Znidxee hebben verijdeld LUCHTAANVAALEN W MVNTOK EN PALEMBANG Bommenwerpers van het Japansche leger hebben op 6 Februari een aanval ond a en op het vliegveld van Mttntok V Hen op de Westelijke punt van het Hi Banka De hangars startbtmetPHni gebouwen van het vliegveld werden zwaar gettattea AJle Japansche vliei igen keerden behouden op hun basis terug Voorts hebben bonimenwerpers van het Japansche leger een canval gedaan op het vliegveld van P embang MÊÊÊÊfiÊt VWPHSHP H sl oten omel op op Sumatra evemMM neergeschoten vijandelijke machines HJerbü erden 28 ij chines ofwel neergesl oten ofWel op den beganen grond vernield Het verlies van vier dezer toestellen ia nog htima en één van een ander type terwijl de W andere tqeetellen op den grond vernield werden door de uitwerkitlg van bommen en machinegeweervuur dien tijd den vijand Vernietigend verslagen hfi Daarentegen kan van eon beslissende operatie der bolsjewisten bjj hun tegenaanvallen geen sprake z n In veneens vier maanden Ujds hebbfen ztf onder zware verliezen aan menschen en materiaal op soinmiee plekken eenig terrein gewoniflén en eenige plaatsjes veroverd die slechts als puinhopen in hun banden vielen Hèt is niet zoo dat d bol ewieken uit zich lea plotseling vatf aftocht tot een stelselmatig offensief zijn overgegaan Veeleer hebben ZU van hun kant de conclusie getrokken uit het Duitsche optreden Dat de bol ewiekm in het geheel geen successen behaald hebben die gelijkgesteld kunnen worden met die der Duitsche troepen in het najaar 1941 bUjkt ondubbelzinnig uit de omsUndlgheid dat ij geen enkel ma l in staat ziin geweest ook mwr één veUslag te voeren ia den lin 4 tien groote vamietifleode vekMateo van het Duitsche oOenciet laat pltaaB ae te winnot De militaire medewerber aebrlj t vervolgens dat bet den bdkjMviaken nooit gdhikt is eenige Duittdiife formatie van beteekenis af te aUJdcm te Mnstagekn o te vemiettgen JEUGDUIENST IN NOjEttWBGSN Het Noorsche depa rt e m ent voor Arbeidsdienst en Mirt lM bepaald dat alle Noorscbe jongens en meisjes vao 10 tot 18 Jaar ia de eu ib airttMtie van de Nasjonal Samlinc Jeugddimst moeten verri ten 1 1 I J 11 lil COÖRDINATIE DER ENGELSCH AMERIKAANSCHE OORLOGSINSPANNING Gemeenschaiipelüke groep ▼ an chefs der generale staven ZBTKL TB WASHINGTON De Bntsche nieuwsdienst meldt uit Washington dat het Amerikaansche departement van Oorkig Vrüdagavond de oprichting van een gemeenschappelijke groep van chefs der generale staven van de Ver Staten en GrootBiïttannië heelt bekend gftnaakt om de volledige coördinatie der ooflogsinspannmg van beide hinden te waarborgen Deze groep zal haar hoofdkwartier opslaan te Washington Vertegenwoordigers van de andere verbonden landen als b v Austtralië en NieuwZeeland zullen aan het werk van de groep bü alle aangelegenheden deel hebben welke hun eigen nationaal belang aangaan De genieenSchappelyke groep der chefs van de generale staven is als volgt samengesteld eenerzijds admiraal Stark generaal Marshall admiraal King luitenantgeneraal Arnold en anderzijds veldmaarschalk Sir John Dill admiraal Sir Charles Lettle luitenant generaal Sir Colville Wemyss en fuchtmaarschalk Harris Naar de Britsohe nieuwsdienst verder uit Waahingtt n meldt heeft het Amerikaansche departement van Oorlog ook de oprichting bekend gemaakt van een nieuw ureau voor toewijzing van munitie onder leiding van Harry Hopkins Dit bureau heeft t t taak om te beschikken over de verdeeling van de munitie De poorten gcuin open Waardeering voor t werk van Winterhnlp en Ned Volksdienst groeit Engeland en de Arabische wereld BESCHOUWINGEN VAN DB TIBnSS De Times houdt sich boüg met de uetiekRingen van Uro t i niidniiié tot de Arabische Staten Het blad schrijft dat het Japansche optreden in het Verre Oosten de verwarde Britsch itie in Indié scherper naar voren ft gebracht en dat ook verder nSa f het Westen overal waar legers van het empire dp Arabischen bodem staan dezelfde conSl uenties zich helden hH te erVoT sta i L ue atiijuAia un u cl d iiniogendc Westelijke verdedigingslinies van Engeland in Azië is de heuding der volken achter de frontlinies voor GrootBrittannië echter van zeer gpoote beteeken is In Irak zijn nog steeds groepen die een ifwijzeBde houding aannemen jegens de n andaatregeeringen in Palestina en Syrtë In Palestina m pt f P list h t aantal Arabische vrijwilligers in het w ne tegei oèpaa u iu fce vcj id IS Dit houdt verband met het feit dat de jonge voor den militairen dienst geschikte Arabieren zich struders tegen de mandaatregeecing voelen en daarom niet aan haar zijde wenschen te vech for T t K t f c r oog n zien dat niet alleen in Palestina en in j uut i 1 1 aiie ifc ao i e loi i en Britsohe nederlaag in dezèn oorlog gevolgd zal worden door golven van naat In KÉypte wordt de laatste regeering vervreten de belangen van het land te het ben verwaarloosd en te veel onderworpenheid aan de EngelsChen aan den dag te hebben gelegd Deze bezwaren alsmede de door den Egyptischen koning zorgvuldig beschermde voorrechten van de kroon speelden bij de tegenwoordige politieke crisis in Cairo eea groote rol Beslissend is ook bü de Arabische volken in het Nabüe Oosten n het front der Kaspische Zee de angst voor en hon ersnoöd weeens de hprimMring aaa de hongannood van 1914 inut ijij iiDO i iiuns caen om net leven zü gekomen Onvoldoende belcw= iheid en tekort a i scbeeoïniimte hebben ook thans tweds tot een duidelijk merkbare schaarschte aan levensmiddelen in deze landen geleid Daardoor ia ook eert stUgine van de kosten van levensonderiioud veroorz t Het blad merkt tenslotte op dattiets toestandea in de Arabische landen vo Engeland niet vleiend kunnen worden genoemd Vfelkt poorte zulfct gv Vragen De poorten van het grootste sociale loerK t an de laatste seuioen Waren die poorten dan pesipten Ofn deze vraag te beantwoorden dient te worden rostpetteld dat hier in Nederlond loel veel aan lOéiaal werk werd gedaan maar dat men nochtans niet in staat was het sociale probleem tot een oplossing te brengen Er toos geen uiederzijdsch begrip men Iee d t reeTnd naast elkander Tertuvl er twel gebrek armoede en Iei ensmoehetd toas loas er bü diegenen die niet ond deze omstandigheden leefden de goeden niet te na gesproken loeinig of geen sociaal get oel en geen gemeenschapszin Men leefde langs elkaar heen £ n nu is reeds in betrekkelijk korten tiid iets van hetgeen wij zooveel lange jaren hebben gemist g an groeien onder ons Nederlandsche colfc Het sociole werk van Winterhulp en NederlandscRen Volksdienst heeft de grenzen van een beperkte toerfcings er otiersdireden en is meer en eer gaan worden de band die alle Wederlanders on welken rang of Mand ook gaat binden De critiek die in de eerste maanden zoo veelimldig te hooren was is langzaam maar zeker tot zwegen gebracht en dat wel atlereerst omdat men is gaan Doelen dat hier daden gesteld worden Het is op het oogenblik reeds zoo er gekomen dot in de provincie Friesland bijv ruim 40 pet van de inwoners Aiodwertael jk Winterhulp steunen Talloos ziin de brieven en dankbe tuigingen die als stille getuigen be rusten in de arcKieven van protHnctale en stedelijke bureaux Ontroerend vaak door hun éfAvoud doen zij ons iets begrvpen non de blijdschap en vreugde die er heerscht in zoovele gezinnen die geholpen zijn door Winterhulp en Nederlandschen Vollesdienst Een enkel voorbeeld t in wat er leeft in de harten van hen die geholpen zöt moge tot bewvs van het ee t mtUéntH nV Br is een brief ges reven mor de moeder overste van het Kindertehuis 5t Thef sia Helmerstraat no 44 te Den Haag Zö geeft daarin uiting aan haar oprechte dankbaarheid voor de bereidwillige en spontane oiadewerking van Winterhulp op haar verzoek om tegemoetkoming in de voorziening ran de aan haar zorg toevertrouwde ktnderen van schoeisel en kleedtng Zü schröft o J5erlijfc gezegd zijn wij alten beschoatnd dat door uw bemiddeling zoo ruimschoots voorzien werS in d winterbehoeften van ons huis De meeste arme kinderen hebben nu een paor behoorlijke schoenen en een warm jasje waorooor wij u namens de kinderen zelf en hun ouders nog eens hartelijk danken Het is zeker waar zoq schrijft de zuster verder dat de giften niet altijd naar toaarde op prijs gesteld worden en te veel worden beschouwd als een aalmoes in plaats van een bewüs van sociaal meevoelen en als een nüddel tpt opbeuring en moreelen steun Maar ik geloof dat deze gift wel heel veel goeds heeft bewerkt bü alle ouders van onze kinderen Als u de vreugde had gezien van alle zusters die zoolang gêtobt hebben met niets en nu in eens zoo n uitkomst De goede God moge uw li dewerfc en medearbeid aan den socialen opbouw On ons voUc zegenen En de zusteroverste eindigt met Er zijn nog zoovelen die op hulp wachten En alle bestfes baten Ingesloten vindt u eew kleine gift uit donkboarheidt Ziet lezers daar hebt gij tu en voorbeeld van hetgeen de daad Kteft veranderd in d gesteldheid van hen die nog eenige maanden geleden radicaal tegenover ons werk stonden Hoe zv zün gao begrijpen dat hier iets goeds verricht uordt dat hier niet gedaan wordt aan politiek aan praten aan betoogen houden maar dat er waar er nood is onverschillig in u elken kring ingegrepen en aan dezen nood een einde gemaakt wordt De poorten gaan open INVOERING VAN GASLOOZE UREN Van 15 tot 17 en van Él tot 6 uur D t uuportoKMi hedea wcUie r thans sijii makca het oodsakel bif het dcctrteltcits en gMgcbraik de grootit aoteliike zninitfheid in acht te Ten einde de asToorricnin ooveet au fEeliik voortgai te r doen vinden ii de invoering van zoogenaamde gasboze uren noodsakelifk gebleken Derhalve il l epaald dat van 15 UA 17 uur en van 21 tot 6 nnr geen gaa verstrekt cal worden Dece maatregel gaat la Zoadagavoad 8 dezer Vroege verkoop van brood nog 14 dagen mogeiyk De secretaris generaal van Sociale Zak heeft de door hem toegestane afwijking van de Arbeidswet voor wat betreft het vervoer en den verkoop van brood die aanhankelijk voor het tijdvak van 26 Januari tot en met 7 Februari gold met twee weken verlengd Het zal derhalve tot en rr et 21 Februari geoorloofd zijn brood dat na S uur des namiddags van den vorigen dag gebakken of opgewarrrtd is van 1 uur s morgens af uit het gebouw met aanhoorigheden waarin idi de brood bakkerij bevindt te vervoeren Dit brood mag van half acht af worden verkoicht of afgeleverd De Vrouwelüke Ari bc id dienst als redder in den nood GEZIN VAN mtSONEN VEB BLESr IN OE FELLE K06BB fN EEN TOCHTIGE SCHVVK Wanneer men u zou mededeelen dat er bij de felle koude een gezin van man vrouw en 4 kinderen gehuisvest is in een ijzigkoude tochtige vroegere t mmfrrm iiu eckplaats waar de boer zijn vee in geen geval onderdak zou Willen verleenen waar de sneeuw door het dak naar binnesi dwarrelt en de windu langs de beenen blaast dan zoudt u dat niet willen gelooven Door ziekte en werkloosheid was het gezin H Zieverink u t Laren Gld in een erbarmelijke schuur terecht gekomen en woonde daar reeds van September af Dezer dagen is aan dezen onhoudbaren toestand een eiiule gekometi d rdat de leidster van het kamp vaif den Ned Arbeidsdienst voor Meisjes te Lochem zich over het gezin heeft ntfermd en een paar kamers op het huis De Cloese heeft ingericht voor het gezin Zie foto s op deze pagina Zon op 9 11 onder 1 39 Maan op 2J 7 onder ÜM Men ii verpUeht te verdniateren van zonsondergang tot conaopkomsL tantaama van voertnigen nnetea een hall mr na sonsondergattfl ontstoken worden ss m mwti i iiMwa w aaiMiwa K1U è4fH € h HiaoH