Goudsche Courant, zaterdag 7 februari 1942

oH iiiy Sen i Pitai iilin ï fesia Onrlef l loiise en bedsokkeii van eon ouden niachinaal trebreidcn jumper Teisenen mét één V n V P JEi M a m s De wedstrijd op het ijs van Kabouterdorp vreemd niemand scheen iets van de kou te merken De burgemeester stond onder een tentje bij het begin van de baan en hij lachte In zijn vuistje omdat hel plan zo goed wasklein en gioot al uit de veren gelukj Geen enkele Kabouter was thui en druk in de weer Iedereen was opgc gebleven en Iedereen zag er fris uit wekt en vol verwachting Men nam een wat leuk Zoiets moesten we elke dagstevig ontbijt wawdjt wedstrijd zou alle hebben merxte Iemand op En dat walkrachten vergen juist wat de burgemeester bedoelde Tegen het begin van de wedstrijd Toen de ron begon te dalen over hetstroomde heel de bevolking naar de ij veld was de wedstrijd ten einde De gebaan die vrolijk schitterde In het win iukkige prijswinner ing toegejuichtterzonnetje Het was een gewoel van kleu joor de anderen met zijn baal geroosterrlge kleren en opgewekte van de kou e eikeU op de rug trots naar huis Iederblozende gezichten De baancontroleur Alleen de volgende dte lag de armeen de jU namen hun piastsen In Ie een zjg er opgemonterd en Blozend uitvoorwaa werden voorgelezen en de burgemeester in zijn bed met een knilkdeeinemt s lootten om de beurten En jn j jn voeten dikke warme doeken omtoen begon de wedstrijd jijn hals er met waterige oogjes Hij had Wat ging er een gejuich op elk ogen p et ijs een kou gevat blik als één van de mededingers zijn tegenstander voorbtjschoot aan de eindstreep Wat joelden de kijkers aan de kant van de ttaan wat zwaaiden ie druk met doeken en dassen en hdedenl En Garneeren met bedrukte zijde Het vest In ovalen vorm heeft een sluiting in den vorm van drie itnfc cs Men kan in dit ovaal uit geknipte voorpana r er schillende vesten SS cm tilde van SÖidmatn die met elns f huilen nooit Voorbeeldige baby s Gedurende M ir n dat ik in Japnn vertoefde aldus on dame dte er gerui met witte gelaatopmerkten Het warenvier kleine meisjes die gelijk met mïj opliepen mMi tyd voted hébben vele problemen doch deden alsof re mil n et ag n Ik be mlin b Unc tellmg sehad zeker met het merkte evenwel dat Ik haar belangste minst dat van de opvoeding der Jeugd Img had Eensklaps liepen ze met vlu üedie In zoovele opzichten afwijkt van de pasjes voor mlJ uit en gl gen voor het aamgedragslijn welke men In de Europeesc e van een groot m ig zljn schijnbaar naar delanden pleegt te volgen uitgestalde glaswaren stian kijken doch de Toen Ik eens van Tokio naar de bergen bedoe lng was mij door de ruit gade te slaanreisde om aldaar mijn vacantia door te als ik voorbij gmg Nieuwsgierige kleinebrengen en In mön hotel aankwam schrok meisjes die er ev nwel niet aan fbudenIk van bet aantal moeders met baby s dat denken mU met open mond aan te starendaaf vertoefde Dit is verklaarbaar wan Toen ik haar voorbij was herhaalden zijneer men weet dat de bouten hotels zeer hetzelfde spelletje en gingen even verderdunne wanden hebben zoodat men een wéér voor een winkel staan om miJ voofbijgesprek soms vier kamers verder kan te zien gaan Naast dezen winker was eenhooren Hoe zou het moeten gaan wan ruithandel en de mika s een soort graneer die kleintjes de een voor de ander naatappel zagen er zóó heerlijk uit datna hun nachteiqk concert zouden begin ik voor elk der kleintjes zoo n vrucht D n kocht Nu tnoet nen weten dal geen enkel Zeer verbaasd stond Ik den eersten Japansch kind een mika kan weerstaanmorgen op want hoewel Ik verscheidene doch toen Ik de kleinste der meisjes eenuren had wakker gelegen was geen an vrucht wilde geven bracht zij de handjesder geluid tot mij doorgedrongen dan dat naar en rug en lachte beleefd tegen mijder kevers die iiü voorkeur s avonds mu maar uit haar oogen sprak vr en eenalceerenl zeker protest Aan het ontbijt kwam ik In geSprek met Ik wilde a S één der andere meisje een en mijner medegasten en sprak er mijn mUca geven doch ook deze deed hetielfverwondering overuit dat de baby s zich de met haar handen De wink felier zeldezoo voorbeeldig badden gedragen en geen mU dat ik eerst de oudste een vri cbthunner ook maar een oogenblik had ge moest aanbieden een meiske dat chreld De Japansche moeder antwoordde hoogstens zes Jaar oud was Ik maakte eenmlJ teer hoffelijk b igmg voor haar en gaf haar de vrucht GIJ woom waarschUnlUk nog niet zoo met enkele vriendelijke woorden Eenheel lang in Jjpan want andera zoudt gU oogenbhk weifelde ztJ keek chter zich weten t de baby s hier nooit huilen en nam dan de mika aan die Hl in haar Ik kon dlV 4 natuurwonder bijna niet kimonomouwen liet verdwijnen zeggende gelooven maar liet bleek in de komende Domo arlgato gosalmassu Ik dank u weken inderdaad wïar te zijn Noch el Ook de dnc andere meisjes namen nachts noch overdag hooTtjnen de klein daarna de vrucht In ontvangst waarna zij tje huilen zelfs niet In schouwburg of mij op Japansche wijze groetten en verder bioscoop waar zij reeds wanneer zij nog gingen maar enkele weken oud zijn als kleine ne winkelier vertelde mij daarna datbundeltjes meenaar toe worden genomen deTnelsjes de vruchten niet van miJ zouDe moeders dragen de baby s op den rug den heBt en aangenomen Indien een ouderen deze slapen ondanks de zeer ongemak broertje dat op eenigen afstand stond kelUke houding rustig door Zijn zIJ hon haar niet had toegeknikt Zij richten zichferlg of ziek dan hoort men hen hoogsten steeds naar de ouderen Ik vervolgde mijnheel zachtjes schreien of kreunen weg zag daa na de kleintjes als gansjes Harde woorden worden nimmer tegen achter elkander terug gaan en toen ik mijkinderen gelegd ook niet wanneer zl onwillekeurig omdraaide moest ik tot mijngrooter zijn Lichamelijke straffen dient groote verbazing constateeren dat de eende moeder nooit toe en tocl zijn de kin a de andei de mika In de inand van denderen steeds volgzaam en gehoorzaam fruithandelaar teruglegde Ik wilde né Ondanka het feit dat het bun niet aan tuurlük gaarne weten waarom dit was temperament ontbreeW hoort men de keerde tettJt naar den winkel en vroegkinderen nooit ruzie makenj en ziet oien g jg eigenaar naar Deze was eerst minhen nimmer met elkander vechten of meer verlegen doch gaf mu daarna de Zoodra zij kunnen loopen brengen de volgende verklaring kinderen het grootste deel van den dag qj groote broer gaf den kindereitMoeop straat door en spelen zO zelfs iB de temming om de vruchten aan te nemen traten en langs de wegen waar een zeer pjat de vreemdelinge zich niet beleedigd druk verkeer 1 Hoogst zelden gebeuren jj achten door een weigering Later geer ongelukken de kinderen moeten lee t ood hü hun venwel de vruchten terug ren op zichzelf te pasaen opdat zij later g brengen omdat het niet geoorloofd Is lelfstandige maanen en vrouwen worden j y gj vreemden aan te nemen KcrtroHiMi op eigen kracht We uilen meer dan Qoit onze bestaandr japonnen moeien modcmi e ren irtl len uj f tmte puntrn voor een enkele nieu toe japon heBchtk haar hebben Daarom hierbij eenige aanwijzingen om efjen japonnen met behuh van bedrukte z df of velours chtffon te vermaken AXlereertt ten zeer afkleedend ve$t m i n opgekn en eenigt strikje dat van dub zina aigerondehaU bele zijde wordt geknipt De knoopje zi n met garneerstof overtrokken Men heeft er ih ot noodig Toen Ik op een morgen door een straat liep waar veel verkeer was viel een ongeveer vUtJarlg melaje vlak voor mO languit op den frond Eenlfe wlelrljdera en een auto glnfen ons rakelings voorbij Ik tilde het kind op en klopte het Mot van haar klecrtjee wuma ze iets tegen haar moeder riep die vooc haar huis staande de ecéne had gevolgd Ik bracht het kind naar haar toe waarop zlJ mU bedankte doch aan haar toon bemerkte ik dat zt mijn hulp minder wensct elljk had geacht Ik Troef baar de reden hiervan waarop zij Bilt aatitsordde en een vlinder Kinderen moeten voor zichzelf leeennrgta Wuaieer men hen éénmaal helpt Tcrwachten it steeds weer de hulp vananderen Ken van de principes die wij bijde opvoeding onzer kinderen volgen Is dat ttl an hua prille Jeugd af op zichzelfmoeten leeicn vertrouwen dan staan zijlater d i te Mrker in het leven em bre die Vervol enj en pa die tol aan de schouiernade t h mt Voor den achterkant can den hall if een recht boordje nanseknipt Stnk vn hetzelfde materiaal Noodtff 40 cm si dë Ik gal jbaar g lt k en verontschuldigde ml voormtja osgewenschte inmenging Verder gaande dadit Ik over dit voorval na en oiaakta Ik am vergilQklng met de wOn waarop ïuropeesche moeders reagecrao ranBear IJ haar kladeren zien valleo To k de liefde der Japansche vTOuwma voor haar kinderen niet ml ider groot d B die harer We tersche zusters PHei$W9gi rig0 meitje Op wn dag dng Ik door de Kanda de wtik mar liai vale scholen bevinden Uit aan iQatrut kwam en aantal kinderen wa ig a atlgan da TraamdaUnga Nu er weer peulvruchten te krijgen zijn Al is de hoeveelheid peulvruchten welke per week beschikbaar is niet zoo groot dat men er een volledig maal van kan bereiden ter vervanging van de hoeveelheid vleesch welke njen nu minder krijg toch kan zij goede diensten bewijzen Het 1 d iarenboven gezonder wanneer de maaltijd niet slechts peulvruchten maar ook aardappelen en groenten bevat Deze vullen n 1 die voedingsstoffen aan welke in de peulvruchten ontbreken De verteerbsarheld van de peulvruchten wordt sterk beïnvloed door de bereiding Hoe zachter ziJ zijn hoe beter verteerbaar Men prr ert dan ook het metót van de peulvruchttn ais men ze als soep of puvée toebereidt Een langdurige weektyd voor overjarige boonen mag men wel 2 x 24 uur rekenen doet de peylvruchten opzwellen en bevordert eveneens de verteerbaarheid Bovendien wordt de kooktijd er aanmerkelijk door verkort Ten onrechte voegt men wel dubbelkoolzure soda of ammonia aan de boonen of erwten toe De kooktijd verkort men zoodoende wel maar er worden voedingsstoffen vernietigd Beter kan men brandstof sparen door de hooikist te gebruiken Peulvruchten z i Juist de eenige groenten welke zonder dat zH daarvan schade ondervinden in de hooikist of kranten gaar gemaakt kunnen worden Alleen wanneer men uit ervaring weet dat een betaald partijtje boonen of erwten ondanks lang weeken en koken niet zacht wordt kan men tusschen twee kwaden kieïende tot het toevoegen i een lepel ammonia of een mespuntje dubbelkoolzure soda per liter weckwater besluiten omdnt men de peulvaichten daarmee In een goed eetbaren loestand brengt al boeten zij daardoor wat aan hun vitaminegehalte in Peulvruchten kookt men in het water waarin ztJ geweekt zijn Bruine boonen met and jvte Niet alleen erwtensoep met kluif en bruine boonen met spek ook andere smakelijke gerechten kan men van de peulvruchten bereiden Heel smakelijk zijn bijvoorbeeld bruine boonen met andijvie Voor vier personen heeft men noodig 2S0 g bruine boonen 500 g andijvia wat boter of vet wat zout azijn De boonen wasschen weeken en gaar koken De andijvie wasschen en zeer tUn snijdert De boonen laten ul ekken het water voor de soep gebruliren met de rauwe andijvie vermengen en met wat boter even door en door warm doch de andijvie niet gaar laten worden Naar smaak wat azijn desnoods wat aroma toevoegen Dit gerecht met aardappelen en boonensaus op vleeschlooze dagen geven een n res je zÖdc ran 35 er In het vierl ant Numero vier tenslotte heeft een pa met aangekmpten jahot afgewerkt met een smal staand boordje van de stof of van band fluweel Voor deze gameenng heeft men een lapje van 0 cm noodig van 60 cm breedte Teekeningen Ver Persb ti4 I mdteei nog aan weziff of een band aan den onderfconi befekttffd op hun plaats i OTden gehou den an het voorjaa leent piqui xich uit stekend voer een der gelyk vest Men heef V09r 4it v êt oodfg Voor de saus het boonennat binden op smaak afmaken met wat zout desgewenscht wat azijrt of gebakken uien Een niet meer aK zoodanig brulkbaren machinaal febreiden jumper kan men met welniii moeite verm kon tot nuttige artikelen o a tot een onderblouse welke onder een zijden japon kan worden gedragen De hals wordt uitgeknipt evenalfl de mouwen en een hoek van hef vooren rugpand zooals de teekenina laat xien Hals ffl rmsgaten worden daarna omgeslagen e met de uitgehaalde wol van de mouwen omgeliaakt of omgoffstonn ord Aan de puntiff tnel x pcnde houdprdeelen worden linten genaaid die ongeveer 25 c m lang moeten znn Men kan de ovcrbliivende gedefUen van de mouwen aanwenden voor het maken van slaapsokken Voor het boord et men 68 st op enbreit 35 toeren in geribd patroon In denzesden toer komt een toer gaatjes omslaan twee st samenbreienl om hetkoord of lln door te halen Tenslotteworden boord en voet met elkander verbonden WIÊ HEEFT mijn boeken Ik weet niet of het u gaat als mt maar snuffelend in mijn boekenkast kom Ik tot de ontstellende ontdekking dat menig van ïftijn boekenvrienden is verdwenen en dat betreur ik aldus een hui ïvrouw In het Maandblad van de Ver voor Hulsvrouwen Met hen gaan vele herinneringen heen boeken uit mijn kinderjaren uit mijn jongemeisjestijd boeken geschonken op hoogtijdagen van mijn leven boeken van waarde alleen voor mi omdat ze mij met een bedoeling in handen werden gegeven boeken waaruit een rijkdom te putten is boeken vol groote levenswaarden Wat 13 er dan gebeurd met mtjn boeken Hoewel myn vrienden allen het zevende gebod kennen rijn mijn boeken verdwenen De een vraagt een boek voor Irelnlectuur een ander wil graag voor een eenzamen Zondag iets te lezen hebben en gaat heen met een van mijn goede vrienden een derde wil iets naslaan van wat hem is ontgaan en dat hij juist noodig heeft En zoo zijn er vele manieren om boeken te leenen maar op geen manier komen ze terug Wat is hiervan de reden Waar zyn zij die Ik t e vluchtig las en nu eens wil herlezen waar de jeugdboeken na ontberingen gekocht Maar bovenal waar zijn ze die zoo groote geestehjke waarden voor me hebben Begrijpen de menschen dan nfet t gemis van den bKEitter Zouden zO misschien met de schoonmaak van andere boekenkasten te voorschijn komen Dat hoopte ik al eenige jaren maar nog kwamen ze niet in mijn bezit en ik zou ze toch zoo dolgraag teru hebben Wat is de reden van deze verdwijnlpgen Is de oorzaak een materieele is t boek gevlekt geschonden Weet men niet meer wie de eigenaar is en deed men moeite dit te onderzoeken Vas bat pakken of t adresseeren een b zwaar IHai men niemand thuis die het ven wet kon brengen als men er met aan dacht 9t zelf even te doen Boeken lieve vrienden dïe zoo mentgen lichtstraal brachten tn m mlg donker bestaan die een steun waren tn moeUijk oogcnbUkken waar z t g t In alle paddenstoelhuisjes van Kabouterdorp brandden metglopiende potten dekdi heitje en tochzaten de IJsbloemenndg op de raampjesWdnt het was winter en heel heelkoud De ijs windstreek door hel bosen d éd de naaktebe riepuwde takkender bomen kraken Biirr wle niet bepaald bulten motsi Zfln Wdagdc zich zo wemlg mogelijk bulten zijn warme kamertje Daarbimcn Immers was tiet geze lig en behaag Qk dus waarom zou men dan het tipje van zJln neus In die kou de wnd laten bevnerenl Kaboufermannen da nsch uen De Kaboutermannen hadden weinig te doen nu het werk I d bossen lag stil want de grond wa hardbevrorep en daai kon Je geen spa of houweel meer n krij gen Ze zaten nu san de tafel onder de olielamp en ze lazen een boek of Kal outer N I e u w s b ad of ze speelden een pirtje ddm met eikedoppen aia damschijven En onder alles door rookten ze htm pijpje odat de blauwe rook door de warme kamer dreef In het lamplicht En als dan weer een Ijzige windvlaag lan s de ruiten streek wreven ze zich tn de hiinden en mompelden Hè lekker is het hier b nneni Big dat ik er niet uit moet Maar de burgemeester stonj voor een raampje dat hij met de kop van zijn pijp had ontdooid en hij keek nnar de ene stiaten tussen de paddenstoelhuisjes d e als uitgestorven lagen in de winterzon Ln hiJ peinsde erover dat het toch eigen lijk niet goed was om altijd maar t nenshuis te zitten daar verwenden d Kabouters zlih teveel mee vind hU En nu stond hij erover te denken wat men zou kunnen doen om te m Ken dat d Kabouters eens meer in de open lucht zouden komen Dat bakken bij de kachel vond hij niets Vergadering in hel raadkui Toen de burgemeester niets kon bedenken besloot hy zijn licht by anderen op te steken Dus ru p h de leden van ie gemeenteraad bijeen om te twraadslagen oier een belangiijke kwestie de ve uwachter moe t ze allemaal gaan halen De raedsleden bromden wat In hun baard en verllet en met egenzin hun warme kamers Wat mocht r wel aan de hand zijn dat de burgemeester hen liet komen Ze zetten hun warmste puntmutsen op wikkelden dikke willen daasea om hun hals en warmden hun schoenen bij het vuur alvorens ze aan te trekken Rn toen gingen ze op een sukkel dra f je naar het raadhuis dat m een verwarmd twomhol was gevestigd De burgemeester was al aanwezig en toen alle raadsleden hun plaars hadden ingenomen nam hij het woord HiJ bracht zijn l ezwaren naar voren over de toestand die hiJ had overd frht en nij zei dat daar Iets aan gedaan moest worden Wie van de heren kon hem een goed idee aan de hand doen om de Kabou r s uit huis te brengen terwille van de goede gezondheid Jim de raadsleden keken er elkaar eeiu oirlan Ze trokken dlepz e gezichten rimpelden hun voorhoofden t zaten diep te denken Tja wat moest men daarvoor vinden Eindelijk hief één van hen het hoofd op en knikte HiJ bad er iets op gevonden De burgemeester klopte met zQn hamei tje op tafel en gaf het woord aan meneer Roodvest Het raadslid stond op kuchte eens achter ztjn band en stelde voor om op een dag een grote schaatswedstrijd uit t schrijven met aanlokkelijke prijzen Alle Kabouters zouc en mogen mededingen en lender twijfel mocht men verwachten da er zekW veel belangstelling zou bestaan voor deze feestelijkheid Zo kwamen dan de Kabouters voor enige uren In de be flere winterlucht thulsb ijve s souden er niet zijn En daarmee was dan hat deai van dcji burgemeester bereiktl aan het damspel met eikedoppen als fTekenina H Backtrt De burgemeester knikte goedkeurend hU vond het pldn van Roodvest zo kwaad nog niet En ook de overige raadslei en t etuigden hun instemming want n emand wist iets anders of beters te bedenkf n Het grotei ieuwt Zo kwam het dat de volgendevd j le Kabouters wejden getroffen d or het giluid van een grote bel Ze adeniden aen plekje open op de be roren r ih en keken nieuwsgleng naar buiten waar de veldwai htei liep met een dikke das om Hij zwaaide een grote bel en las Iets op vin een vel papier dat hij in zijn gehandschoende vingers hield Wat is er Wat zegt hij vroegen de Kabouters Toen hoorden ze het nieuws alle Kat outers werden jpgeroepen voor een grote weo rijd op het ijs de volgenc e dag om elf uur s morgens De wlnnal r zou als hoofdprijs ontvangen een baal vol geroosterde eikeis aia verdere prijze i waren er beukenoot taartcn dessen schoentjes nootkoeken en zo meer Allen moesten zich met hun schaatsen op de bepaalde tijd aan de baan melden die aan hel einde van het dorp werd achoorgenwakt De volgende morgen zodra het licht was en de zon opging waien alle Ka bouters Daar was een klein dik ktnl Dit schaatste M iet t a HV zunerde recHt H vierde rond £ n floot een leuke ui t Dat fcleine dlk c kereltie Had in het rVden schik Zisn neus was rocrd Zl n buikje rijnd Wat wia dat v ntit dik Maar ach opeen ping hft treviteevtf Ztin schaats raafctg ecu t fc Xn met een plo Lag hll op s Dot icos me daar een amok Ria s verjaardag hug één week en dan was Hla jarig Nog wel liefst w een Zaterdag en ze vroeg haar moeder of t middags ds hele klas bij haar mocht komen spelen Hoeveel zijB dat er wel schrokmoeder Zestien maar Ik vraag er maarvijftien Cie vervelende saaie Marie vanBoven wil ik er niet bu hebben Ze doetbijna nooit haar mond open en ze zou ervast bi zitten alsof ze geen tien kontellen Dat vind ik toch niet goed zei moeder Marie iUeen buitensluiten vind ikveel te stotend voor haar Kort en goedje vraagt de meisies allemaal ook Marievan Boven oi je vraagt memand Het kanbest zijn dat e nuoit iets zegt omdat zeverlegen is en dan helpen jullie haar veelmeer door haar tegemoet te komen dandoor haar helemaal links te laten liggen Moeders woorden waren helemaal niet naar Eia s zin Maar ze tiegreep wel dat het ernst was en dus werd ook Marie van Boven gevraagd Ria s verjaardag brak aan en zij werd ovei stelpt met cadeaux Ze troonde de meisjes adellik mee naar haar verjaaratafel om alles te bewonderen Als gewoonlijk liet Marie van Boven de andere meisjes voorgaan en hield ze zich wat achteraf Rias moeder merkte het dadelijk op en daar allen och niet tegelijk de cadeaux konden zien riep ze Marie bij zich en ging met haar on de divan zitten En Marie Met een kleur als vuur antwoordde ïUrie jnevrouw voegde erbU toen ze zag boe Vriendelilk m rrouw naar haar keek Ik was zoNjlii dat ik van Oma mochtlIk woon bij nujn grootmoeder ziet u want ik heb geerKcuders meer Oma laheel l ef maar al iWfeisoud en het huis la 70 groot en zo akeTig sHi Ik ben altijd zoalleen j Als je een aardig Vriendinnetje had dan zou dat mlssch n al helpen iel Ria s moeder die oT lddelluk begreephoe Marie zo saai was geworden alleenIn huis bij een oude grootmoeder Ik heb er nooit één gehad zei Marieen ze zucfitte Speel vanavond maar eens flink mee wie weet ontttek te niet een aardig vriendinnetje onder al die metstes Op schoolheh je daar natuurtltk niet lo de gelegenheid voor tekening H Boeker Ria s moeder wist een massa leuke gezelschapsspelen en allen hadden de grootste pret Tot verwenderlne van alle meisies deed Marie van Boven dapper mee Ze twmerktpn niet dat Ria s moeder haar roveel mogelijk de voorrang gaf bfl Dat schaatsenrijdende metste In één lijn tekenen Ja heus dat is mogeiijkl Zet de punt van Je potlood maar eens tnven het oog van het Usdanaeresje dan zul je zien dat het gaat Bet Ut vaar ie krullen op trekt kun Je ook tn één lijn tekenen zoals Ie zul bemerken Prol eer het maar eens tekening Ver Persb alle spelen zodat ze zich met geen mogelijkheid achteraf kon houden Haar ogen schitterden en haar lachen klonk even opgewekt als van de andere meisjes Ze is tocb wel aardig nu we haarbeter leren kennen tel Ria tegen haarboezemvriendin Moeder vertelde medaarnet even gauw hoe het komt dat z zo stil is Ze woont bij een oude grootmoeder in want t0 heeft geen oud meer en ook geen zusjes en t roertie Is dat niet vreselijk Haar grootmoederkan geen drukte verdragen dus moet sewel stil worden Dan moeten we ons toch maar watmeer met haar bemoeiea k Heb eobtmedeliiden met haar Ik ook zet Ria m kan het eigenlijkvan mezelf niet uitstaan dat He zo vaaklelijke dingen over haar heb gezegd J maar we wisten het tocfc niet Moeder zegt wel eens dat Ik rtti te vlug oorderf en eleentUk heeft gelijk tenminste nu met die Marie vanBoven zekei Ria stapte regelrecht op Marie van Boven af en vroeg haar of ze nog een kwam Ze wist zeker dat moeder dil goed zou vinden Fn over eenzaamheid t ehoefde fctt meisje dat nooit iets zeL z cb nadien niet meer te beklagen RAADSELS 1 J n schreef een briefje aan zön vriend maar in geheimschrift Probeer het maar eens te ortcljferen Ods hir hr tndc ix ld uxalbccxt Idd qhicdm 2 X X X X XXXX X X X X X XXX X X X X X Vul In op deze gbur Eerste rij horizontaal hutsdier mannetje tweede rU horizontaal edele witte bloem derde rij horizontaal minder dan weinig Eerste rij verticaal brandstof tweede rU verticaal acheepanaam voor touw derde ri verticaal ri opeenvolging 3 Als je neemt een halve peen eenhalve perzik een halve kool en de helftvan een stuk spek wat kun Je daardan van maken Oplostliieea I Aak raak draak t De meneer la BAAKVCODt waoat te BIERVLIET palet agave lager evert t r t iiBi I II mtÊfm Êimm Een grote ter fciMni k t f Het fcnwfcte van belangt H wreef t n ol R kroop o K Wat werd dol Malie bonffT Toen stond dat dUtfce kar ritft Weer ticaig op do Haat ZH nig beteerd Z n M H mH ZVn aekootae n de Sm tng hl dikke kerdt t ir ar hnia toe op e ttéf HU floct niet eer HV keek niet o i Z c pret tMs er I ƒ