Goudsche Courant, zaterdag 7 februari 1942

BLAD ZATERDAG 7 FEBRUARI 1942 Ook de medewerking van rijks Drovinclale en water fhapslichamenj e ezwn L 1 ff BoaaiN oannakt M v BMp d Pfcmo la PlIMA STAAT vMAcr mjsofGAve j f jaronll CQUISP tiif Med O 731 20 Schoonhoven jH BeURTEK VOOB ZOlÓtAG 1 Herv Kerk vm 1030 en nm IgnderhridiwrDcp Rein er kerknugw II 11 3 46 uur dB D Kluis v nEStrdnm i 0 Kerk vin 10 en nni 3 uur jj HofkirtrJ I Itm jf T W 30 uur dg U krrk nl 1 30 en 11330 uur HHta iLin t30 uur Ixtf lllfer dl Heit vm 10 uur HeililU ienHt smiddaint 12 uur nHgMcbool n m 1 uur kinderxamenmgit n ni iSO uur buUtond n m 6 0f vrrlotmln RiMmenkomBt AlletiDMlen onder leiding van leider J BdteTman BVONDBlf rOORWERPEN tetreiit ondeliiUinnitr gevonden mrwcrpi n rijn InliclitinKrn te ver Hfien aan tirt llureau van politie 3 iMleli inutH theedoek paar wantetL lilW ringetje zadpidekje ceintuur ikiwl ï handKrboenen riem KAARTCLW OPGERICBt TUI en ilertig leden van de St o tthterwniginff hll l en ren kaartdub gfHtriclit onder ien naam Van Kla BUITENLAND HOE HONGKONG VIEL Dt rol van de Japansche amoertd zwemmers m ZWeiMMEN ONHOORBAAR EN KUNNEN IN HET WATER SOBIKTEN D trelkraclit van de revolutwnnaire j wuche oort gv ering wordt op bijWKlere wijze verduidelijkt door een mjlai over het optreden van de Sa f oer i zwemmers bij de verovering nu Hongkong Aan de uitent interesMnte gebrurtenissen nntleenen wy de wIieDde buzonderhedcn u t Kauloen zagen de Japanners ilièelijk Hongkong liggen maar no j terten 7ij daarvan gescheiden door cm waterweg van 1000 m breedtfe die l munen lag Hier kon alleen het treden v in Samoerai zwemmers hulp dell Em goede Samoerauzwemmer Ua ani Oorbaar zicfa door het water nortbewegen verstaat de kunst wsmiMnde te strgden ep te sdiieten mdn daarbu het geweer en de muiiHie nat t laten worden 5JJ 2tct w t o wnmra ntMiyw Onmiddelluk na het aanbreken van fc algeheele duisternis kwam het bevel un onhoorbaar met het specule com Wdo op te rukken Honderden goed jll rufte mannes aan wier koppel nien speciale werktuigen en trom ï l met honderden meter dectruch 4ud bevestigd waren zwemden Mder geluid te maken de zee m leder TOMT was nauwkeurig op de hoogtelllMdit van de positie der Engelsctie Met water liggende mjinen Ieder be W uch naar zt n m n teeds er bsdacht nog andere munen op te 9 na die wellidit aan de aandacht ren ontsnapt Nauweltlks hadden zU J nin bereikt cl een clectrischc ad werd er aan bevestigd VervolIBw keerden de mannen met teiug liun uitgangpunt maar iwooi W Verder naaiWHongkong waar zu IjMtift al te sterk bewaakte kust wk uitzochten Op die plaaU was 9 tevoren even onhoorbaar een 22 panache boot geland die JWI Weinig mannen aan boord had W voorzien was van een tpeciaal y at Hieraan werden alle draden 2 wans naar de mijnen leidden en Mor de zwemmers hierheen waren bevestigd Een k eine nandbe JJp twee kleme hefboomen wer OTlaaggedrukt en alle onder water jJINde munen vlogen plotselmg ontywe waterzuilen vormend met één PJ Miie ontploffing de lucht in Zoo yy M de expioiie dat de bemanB v a Port Victoria geloofde dat 2JBa zelf op een fatale wyze de 2 s gevlogen Zu verloor haar SS t e i van geest Te laat yw z dat terstond na de explogJJJJwden Japansche booten uit J2 aa in zet waren gettoken die Wtten naar het eiland Honkong Ulag van deze actie is bekend g en volgenden oditend was jT ÏSf J P handen Een 2 overwinningen der mo apaas n geMMdenis was be DUITSCULAND STRIJDT VOOR tUSOPA SUCCESVOLLE TEGENAANVAL BIJ KOERSK Sovjets Iqden zware verliezMi ACBTERVOLQOfG IN CTRENAICA VOORTGEZET Het opiiert evel van de Dutl che weermacHt maakt bekend Aan het OoatellPie front brachten traepen van het Duitmik iegar nderstennd door fterka IMmatiea van de Ineht laeht Wt het afweren ui ▼ tiandeUike aanvallen en In i eeetvolle tegenaanvallen den itjani wc r swtre verlieien aan mensehcn en matetiecl toe Bi een aniaakM ijxlgen sneenwstorn ondernomen iriaatsclliken tegenaanval in hei gebwd ten Noordoost van Kooak verloor de vijand in een strijd die verMfaeidene dagen duurde 294 ge vangenen waaronder een divlsleeommamlan t 1450 gesnen▼e den ▼ pantserwagevs 25 stokken geaehnt talrijke iware en liehte infanteriewapens alsmede ander oorlogstuig In den trgd y en de bolsjewiatiedie lucmatrijdkrachtai waaraan formaties van de Italiaanschr luchtmacht deelnamen werden gisteren 38 vyandelyke vliegtuigen neergesclMen of op den grond vernield Gevechtsvliegtuigen wierpen m den nacht van 4 op 9 Februari de gel ouwen van de vliegtuigfabriek m Worones m brand en plaatsteL t omvoltreffers op de automobielfabnekefi te Gorki In het zeegebied ron dom Engeland beschadigde de luchtmaoht door bommen 3 tameluk groote koopvaardijschepen w aarvan e r een m brand geraakte etk slagzij vertoonde Nachtelyke aanvallen met vernietigende uitwerking waren voorts gencht op spoorwegdoeien op de UJn Newcastle Edinburgh In Noord Atrika werd de achtervolging van den vijand w het Oostelijk deel an de CjTenaica voortgezet Formaties van de Duitsche luchtmacht bombardeerden Bntache tentenkampen concentntiet van auto s en vliegvelden rondom Tcbroek Bo doeltreffende aanvallen overdag van Duitsche gevechtsvliegers op v jandelyke schepen en militaire installaties in de haVen La ValetU op het eiland Malta werden twee Bntsche duikbooten beschadigd De jagers die de gevechtsvliegtuigen ter beschermmg vergezelden schoten Kmder zelf verliezen te lijden dne Bntsche vliegtuigen neer DE AARDAPPELVOORZIENING EN DE HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN Oproep aan aardappeltelers en 4iandelaren tot arbeid op a s Zondag De moeilykh en die zich meer en meer ir itipt vervoersapparaat doen gevoelen zyn van grooten invloed op het levensmirdelenvervoer in het byzcnder onder de huidige omstandigheden Vooral ten aanzien van het aardappeivcrvoer zqn than byzon dere Maatregelen geboden Het spreekt vanzelf dat van de zqdc van de overheid alles wordt gedaan om dit vervoer zoo vlot mogelyk te doen verloopen doch zonder medewcrkmg van allen die eenig aandeel hebtien w de voedselvoorziening zal dit niet wel mogelijk zyn Het is een gebiedende eiscb dat aak oadag a3 aardappelen afgeleverd laden gelost en afgenomen knntfen worden De directeurgencrasl van de Voedselvoorzienmg heeft daarom de Vebena de in de TOe tol voenlMiIng ingeschakelde organisatie an den aardap elgroothandet opgedragen Zondaig a s met de werkzaamheden voort te gaan Het i echter niet voldoende waaneer slechts een schakel in den katea t n medewerkmg verleent Daarom doet de directeur generaal van de Veedselvoorziemng een dringend beroep op de aardappeltelers om ook op Zondag a s af te leveren en op de kleinhandelaren om denaelfden teg aardappelen af te nemen Mj de plaataclW C verkoopkantoren der Ve jj r PHTlS Het jongste bombardement van Rotterdam BEGRATENU VAM UkAi HTOrrERS Onder groote belangstelling van of fjcieele en niet oHicieele zijde word a in deze dagen na den BriUciien vlie geraanval op het vredige Hotterdam wederom de tientAÜen slachtofters onder de burgerbevolking op de on derscbeidena begraafplaatsen te ruste el Kd Op de begraafplaata Oud Lharloia zijn MaancÜa twee en Dina dag een slachtoffer ter arte beateld iT bestond aan den Linker jaasoever voor deze droeve gebeurtentatteer veel belangstelling van stadguiMTMn De chef v n bet politiebureau M£ V rloi vas als vertegenwoordiger vvn d stedelijke overheid aanwezig d li Op de r k begraafplaata sn op de al gemeene begraafplaata Crooswijk worden sedert Main dag telkens weei rouwstoeten ontvangen die bun droe ven last naar de laatste rustplaat brengen Ook hier is de belangstelling overweldigend Om de geopende groe ven scharen zich familieleden en be kenden en ook hier i ds overh telken vertegenwoordigd om va haar deelneming in de tragische ge beurtenis die zoovele Rotterdammers wnajteMJk heeft getroffen te getuigen Vamens het college van secretarissen s et raal van de departementen wa Ie heer H Ceelen aanwezig en de heeren mr H M v d Zanden en II M Tempelaarg vertegenwoordigen den burgemeester van Rotlerdam Infpec teura van het Rotterdamsrhe politie corps kwamefi vari de deelneming ar den gevolmachtigde voor de stad Rot erdSnn dr Volckera getuigen Tal van bloemsttikken dikwijls gezonden dooi de autoriteiten dekten de graven en er hebben zich op de doodenakkers introerende tooneelen afgespeeld En nog komt aan de lange droevige rij sreen eihde Ook gisteren en vanrtaajr IJn weer slachtoffers leraarde besteld Als de vorst uit den grond is ELK STUKJE CULTDURGROIID NUTTIG GEBRUIKTI De noodzaak uit eigen bodem te Derhalve heeft de commissie ter on iersteuning van de miatrepelen ge troffen voor de regeling van de land houwproduotie korter genoemd com miasie dr Fogthuma reed voor eeni en tijd een onderzoek in resteld nanr het vóórkomen van perceelen of var perceeltjes grond welke met voordeel ouden kunnen worden gebruikt voor Ie voedseUoortbrenging Ten vervolge op dit onderroek ijr onder leiding van de directie van den landbouw hierbij krachtig gesleunt door de plaatselijke fiiiirlionnarifwer van de commissie dr Posihuma maat regelen getroffen om tot hel inciiltiiur hrtniren van deze hoeken grond te komen Reeds zijn in vele gemeenten aan zienlijke oppervlakten rultuurgronil aan de bestaande toegevoegd in som mige gemeenten zelfs wel iOt a 4011 ha In andere gemeenten valt echte nog wel het een en ander te doen zal veel kunnen bijdragen tot het he IJ eiken van het doel Elk plekje van l len eigen hodem nuttig maken i thans de eerste eisch welke voor de Nederlandsche voedselvoorziening ite stellen 7oo gauw de vorst uit den grond is dient alles er op te worden gesel tijdip met het scheuren ploegen of omwpil en gereed te komen Een goede gedoelde Een 9ocde gedactUc w s h van Se firma K te U toen ztj besaoot ma ndelilkj n vB9t badraa t storten op de ro vrwn de N deriamlschc ambulant WU n aoo 9chre f er van overtu4f l dat een ieder moet medewerken aan tiet tot stand iHKnen en het blijven flfevinen van deze hu pexpeditle Inwner ooic one belang ie het dat Nederiaivl van het botejewisme verschoond blijft DaaKDin lUeii wi de mannen di Mch ln ei hcliben om dit gevaar t bealrtliten niet l den iteek laten Een Imlerdud ioeda fcdatrhte Want heeft men er wet eena over nagedacht wat het worden aou a het bolsjesiniw hier uch lou vestlcen Honderden Nederlanden hebben zich vrttwil4l ine zet om drt sevaer te fceeren Zorct u er voor dat hel hun aan nieU ontbreekt ade zij in den atrtld gewond ra4ien Stort uw btldraKe voor de ambutsnc ao nnonun ner I e erla dache smbulanec Konlnttnn raciit JS s Cravenliasa RECHTSZAKEN VRKDECKRECHTSHOr Schietpartii in de Rembrandtstraat te sGravenhage AGENT VAN POLim STAAT TERECHT Het ANP meldt In den namiddag van den 13en Febnian 1941 tegen 5 uur werd een wac itmeester der W A by een conflict tnsschen het Vendel Peter Ton waajrm iili zich bevond en eenige agenten van politie op den l oek van de Re nbrandtstraat en de Tenterstraat te s G ra enhage door een revolyerschot niet levensgevaarl k in iet lichaam getroffen ye n jarige ex agent P vrao Reen thant werkza m bu Maatachappeli Hulpbetoon had zich de wege voor het Vredegereohtshof te verant woorden wegens pogmg tot doodslag subsidiair pogmg tot zware mishandeling De eerste getuige F C Maiier wachtmeester der W A verklaart verschil lende agenten te hebben zien schieten op burgers om dezen op ften afstand te houden Hy behoorde echter niet tot het vendel waarop verdachte heeft geschoten Wel stond hirop 3 m sfs nd van verdachte toen deze het schot los e op het slachtoffer Op dat moment was er geen sprake van bedrei guig van den verdachte door het betrokken vendel ter sterkte vm ongeveer 30 man uitsluitend bezig was met de grot p burgers waaronder zich ook het slachtoffer bevond Geen W A man bewoog zich m de richting van verdachte Het schot werd afgegeven op een afstand van citca 20 meter Wat de W A betreft deze verdedig de zich tegtn de burgers en tegen de politie Inspecteur van Aperen die na hel schot fOesnelde gaf de W A last te verzamelen en op de plaats te bk ven staan Deze hield zich aan dit n e Volgens getuigens verk arirg zoJIJer dachte in zijn zenuwach igheid nog op den toesnellenden inspecteur hebben gericht Verdachte kon zich van dit laatste echter niets hermneren Het betrokken WA vendel had m ieder geval geen wapens uit de kwartieren meegenomen Of toestormende W A ers gewapend waren koT getuige niet verklaren De verdediger las hierna een passage vooruit getuigee eerste verklaring voor d politie waaruit blijkt dat de W A Indoor verdachte die ziin pis ool m de hand had gelast w as halt te houden en zich te verw iideren in de richtmg Hob bemastraat De W A had volgens deze verk armg aan d en last geen gehoor egeven en was doorge oopen waarop het schot zonder verdere waars uwing zou zijn gevallen Verdachte ve kiaart thans dat de W A onmiddelltf voordat het schot viel verspreid stni 1 en zich uitsiuitend met de burgers e n niet met verdachte bezit hield J Getuige J Tak eleetrisrii lasser eveneens lid dtk W A maar irtd rtijd in civiel verk aart dat het vendei Peter Ton orderweg herhaaldelijk van uit de huizen werd lastig gevallen ze fs met een karwats en een bol Getuige S Horkstra heeft het schot zien lossen en herkent verdachte als den agent uit wiens pistool het schot viel Op het moment dat verdachte schoot was de W A bezig te verzamelen Het gevecht met de burgers was toen atgetoopen Er waas teen sprake van een bedreiging Wapens heelt getuige noch bij de WA noch bu de bur vallen hield i et verzamelen op en ver spreidden de WA mannen zich Op verzoek van verdediger verklaart getuige nadrukkelijk ctet er tydens den roarsch van de WA van Hobbema straat naar Temierstfaat niet gevoch l n werd De manch verliep normaal en ongestoord Getuige J W V d Jagt verklaart dat de W A op het nii ment van het schot verzameld en opgisleiU stond met den rug naar den agent toe en met het gezicht naar de hu zen aan de overzijde Toen e n commando gegeven werd viel het schot De W A bewoog ZKh niet in de richting van den agent Het dichtstbnzijnde gedecite van het vendel Peter Ton bevond zich volgens dezen ffetuige op 3 è 4 meter afstard van verdach5 e Getuige A Camfferman lid der W A maai tndens de gebeurtenis m civieL verklaarde dat de wactilmeester R Kiewift zich van den agent af bewoog toen hij door hetsschot werd ge roUen Verdachte herkent hij niet Wel fieeft hij een agent 4 4 5 maal z en ieten De volgende getuige agent van politie A Th Alblas heefijcnvSnd uit het publiek hooren roAien We zullen de WA doodslaan Zoowel de W A als het publiek had J wapens Sommige WA mannnen hadden Khermdegens bu zK een bwger o a had een btjl in de hand VcMachte werd niet bedreigd Dt W A bevond zich op tien Oladi i v ftien meier van hem Na het schieten wareA eenig W A leden wel vaii plan op verdachtle af te stomven doch een poIitie in4 i cteur kalmeertie de gemoederen Getuige W Kbbink eveneens agent van politie verklaart dat onmiddelluk aan de schietpartij voorafgaand een burger door ongeveer xes W A man nen werd ne geslagen terwijl een andere gr ep WA maltMi op de iohtie afgmg De hier beaoeide burger op het oogenbiik BI Duiti hland werkzaam Een andere burger veHtlaart vin de WA eenige klappen te hebben ge ki egen tengevolge waarvan hij bloe dend werd gewond Getuige H Kiewiet het getroffen lid van bet vendel verklaart dat op de stoeb iemand liep die hem met een hamer bedreigde Politie agenten hadden toen reeds geschoten Tusschen de politie en getuige bevond ZM h ni mand op bet moment dat het schot werd gekwt waardoor getuige werd getroffen van den verdachte getuigt dat een WA groepje op e n burger die met een hamer of hul dreigde afstormde Getuige heeft twee schoten ter waar schuwing gelost omdat op dat moment de WA mannen met getrokken sabel zich tegen de politie keerden Getuige G A van de Velde verklaart dat den dag tevoren de ruiten van zijn wonmc Rembrandtstraat waren ingeslagen door de W A Getuige W Th Fnisselwr Cenmheeft gezie i dat een burger door W Awerd bedreigd Nadat nog eenige andere getuigen ztjn gehoord wier verkUrmgen wemig nieuws meer opleveren wordt verdachte nogmaals gehoord Deze ver klaarde dat hü d WA m totaal 30 k 35 man hoorde aankomen Acht a tien hunner liepen op een burger af die doenhen werd reergcslagen vermoedelijk omdat deze hur In der weg iep Verdachte en zijn coUega richtten zich tegen de WA man ren oofidat dezen der ourger b ever mishandelen doch daarmee haalde verdachte het gevaar naar toe waM nu tormden eenge WA mannen met stokken sabe s en do ken op de poutie mannenJ af Na driemaal geroepen te hebbesi heeft verdachte toen twee lehcten getost een m de Iticht en een bene denivaarts vóór de aarslormende WA ri arrec Verdachte en zyn collega waren belast met de bewakin der Rembranct traat en omgeving omdat den vongen dng de WA m genoemoe straat de miten had mgeslagen De fungecmtd procureur generaal mr Hoekstra z dat we na het geval Balistnat nu weer voor een dergeil k geval staan een ciHif ict tusscher pgiitic en WA waarbti iemand ir het ichaam is getroffec Ge ukkig I hier geen slach offex g nJood Spre ker wil ge oov en dat het niet de faedoelirg van der verdachte was iemand op errstige ij4e te treffen De ge troffer e heeft wtu scher eer ge weken ang zyn werkzaarrheden me kurner uitoefenen Naar sprekers opvattmg is ver dachte hierajir schjldig althans kar Z L niet worden gewaagd van noodweer daar hij met direct werd be dieigd Spreker eischte een hechtenis straf voor den lild van veertien dager Pleidooi Mr dr H J van der Flier als raads man voor verdachte pleitend stel de verklarirgen van eenige agenten en burgers tegenover de verkiarmg van der agent Aiblas op wion de procureur generaal zich m hoofdzaak be roept De agent Alblas moet zich hebben vergist m he schat n van den afstand tuiachen WA en verdachte die veel kleirer was dan tien a vijftien meter Pleiter weet dat de hoogste leiding dei NSB aiierminat het optreden van de WA IB dée 4W 1 het inslaan van ruitpt ed goedketjrt Inderdaad wM er voortduren deining m die buurt doch deze wettigt met het do nweg r aar van ruiten Pleiter pryst de zeifbeheerschmg van den lerdochte die tich ertoe be periitc den revolver op d beeren d f W A manren die p hem afstormden te nchten Naar zgn oordcel lal pitr vrijspraak moeten volgen of on tyg van rechtsvervolgmg wegens nood weer Oitspraa If dezrr Distributie van peulvruchten Van bevoegde z de wordt er naar aanleidirg van de meriedeelmg dat gedurende hef tijdvak van 15 tot en met 28 Februari a 5 een nader aan te w zen bon van de twrdappelkaart recht zal g nen op het konpen van TSO gram peulvruchten de aandacht op geve tigd dat Merroede uiteraard is be doeld dat per hoofd van de bevolking buzondere rairtsoenen daargelaten 7S0 gram peulvruditen verkr gbaar zal worden gesteld Dat wil dus Zfg gen dat els van de beide bontier waarover de verbruiker m het alge iiHien baschikt recht zal geven cq 31S gram Distributie van boter en vet marcarine De 80 7etans generaal van Landbouw en visscherij maakt bekend datde met een rart oen margarine ofvet gemarkte bon welke zooals bekend thans recht geeft op het koopcovan boter met reductie vanaf Maandag 9 Februari as naar keure recht za geven op het koopen van Inter zonder reductie of margarine VaHeagtag bmi M en fl van de boter ca velkaart De seereuris generaal van Landbouw m Vk erij maakt bekend dal de geldigheidsduur van de Iwnnen 06 n OT van de boterkaart en de vetkaat wordt verlengd tot en met Donderdag Febeuan a s Tot en ket genoemde datum 4iunncn houders vsn Inderdaad U had rmmé émn rslaii tortn m pn uw luistarhijtlrag moetoii voyoMil BetiMl mi ofmr ém giro dat spaart ü aan h t aind van hal jaar da rais naar aan postinrichling om aan nlauwa tuistarvargvnni ifl t gaan halan wna ovar d giro bataall krijgt da lulstarwargunning voor 1943 aan hai ainda van dit jaa tftu gestuurd Gir r f stort in vier oi twee lermifnen nog beter in eens voor hel geheele jaar op gironuimiMr 400200 Staattbadr f dar P T T Gravaiikaga Ingez Med O 704 46 RADIONIEUWS I raAfaii BILVCKSUM L 4UJI IM M OrmlUa auaak lirpl lU D ita Mn bei boariDn SJf OfamofoomiiulA tS BNO Nlairwabcricblen Voor da jeufd 43 acamofaonmutwk 1 Gewijde n uilak om I lOJS ansioibaoat llJe Orsetconeart ofm fSSO GramofoonmuBek 1215 ÜHiKter IIM Ut Berlijn He D ach M kanir en MJO Tauat opara 1 U Cava er One ouda at a d ea ch ooa ISJS Cranw locaa muziek 00 Zorvdaltm üóegcAhi e 17 48 Planovoordrachl 4S20 Sport var der dag S Granjïïr r TU ek I 00 Ac ue halluur IS On roep nr phor e orhe vanaf 3S1S al er tw te Rad o Centralea ri r ar eert 11 rverfc ndinf meï óé Stm o bf rhikIKD 1016 Gratnofooncmiziek ts BNO Nüuwaberltt ler 22 00 CrMTkot xm ruti OnWDMorlaaal en aolHt tapo S SÏ M rrana Woulcn en ifln arkait opr HLTESSLai IL MIJ M tw CramolaoBmioMk ia WO Nicuwi richten SIS Gramolo nmuziek looe Wbniégmor tn zon r zorsen U SS Gevraaa iW plater IS te Canaene S T ata van het eiland Ma ta ulli Wofnuma Zanfkooi 1X4 M t V j l eOcMan en pooul r actuaal praatje Uor Cra m ctoaaianuiWi 13eS Nodaraodacti Verbied voor SlbbeW d WI er wat wat ei or ze vooroude UjM OtSO Hrndnke en zi n orkeat H O Neder ar dH lM MhrQvv a apreken over algen w k I4JS Miaaak voor I piano Ca 14 44 GivTvofooa muKlck 14 46 I ul rtercpe tS M On oepejna ptJUüaorkex en aollKen 14 4 C mofoo nwiHalt roo Du faalmrm t 2S Gr rweoentnui I7je Voorarad mat muMkaia eenHJatirf 49 BNO Sporti1te afen en mtMtau Mtauweakovcructil 14 M Hoameenach arke i Cregor Serban 1430 Onae NederlaiMt ct aicub 1S90 BNO Ntevii b ehtaB t Anuaaincntsorkeet dameitoor AeOiatettarme en aotist SO 00 De Splcset vacv de week Vanaf MIS alteen voor de RadloCentraie d e ove een liirve bi dirg mat tfa Studio be ichikker H Pagantni ooarvtte Z 16 Scti ammeUtAAariet er aotiala n 4 BNO N eu wsbeiictiten 900 B kO Toe Mckanf op e msac i ahanclil LUs al 14 Grani f oorwru ek Maaaaas I Pi raul iLvnsvM L anj 7 19 GramaCaottffiuz 4fi Ochte irvirnastlA IJ CraTnafaonmui SJO 0 terd Tna üail SJ BNO NIeuwabe tehlen S49 G aTofoon iwaHr 416 Voor de huisvmuw BSO GramotoaMTUHek U W Voor de kiruter 11 30 Bn lasnlMa Rentmaas er 12 00 Zans met ejg aa cimbelee pjn u ba a i lii dnis en trwnofeonmunek 124 Alnwiric 1244 BNO Nieuwsen conoirtacha b et ten 1300 P acdaeha wenken aan boar a tmndar IJ 19 CVIa piaaw en amofooninuiiek 1400 0 to Hendrlka en ijjn orkaal 1 IS te Voor de v rouw 19 40 GramorooninuiMk l S Bilbelleilnr MJ Hobo en pianc 1445 Voor d laugd ItlS BNO N evrwj a onomtiehe er beur bcrtch er IT 30 Orse Mncer en Bar U 00 Lam r a W t u I 30 Dé Rarrb e 19 00 Ac tuaat halfuur 1 Ouh o dl Itivna Vanaf S41 al een voor de Ric ent es die over eeo Ittnverbindinc me da Studio beich MMn 9 I4 Cra i 4oanin gBak Hi Quartetto dl Barna II 1 JH wSpMaChc knnat 4ter Mtddele u D eauserw II 49 BIIO m ni berlcbter M0O M4 GranWooiurusck MILVCBSCM n 4tll li 114 4 4 Zie HUvteraum 1 4 4 Gramofoan muziek 140 Morsenwttdlna WIS Oramofoonn ultek 10 40 Causerie Brukïwe n MM Ortekopcen HM lleWta e 1140 Planovoo iracl12 00 F ana W u e b en iUb orkeol 12 4 BNO Nieuws en eeoromtache benditen 131 OmraaphatfiMélc arier t en rrainofoommnMi 14 4 Zan mat plan bef aiaiiK 14 39 Nader andaatl Kan erorkaatlapn 19 00 Klaaa van Beefk en ktirvorkeat 19 49 LlDnarfHta 1 4 AmoaeirVnftortwat M46 IteKnaeiweh orkaat Crcaor Serbaa n M BHO NlaUM cononwaclte en beun beriehten 1T30 Altv iool en plano 1 00 Hel irroote Omroeporfceet en o i ter 19 4 BNO rnesBb praaUa over actueele vt le t WWm 0 NieuwabaruMen ISJ Graiiofooninuiiek 14 48 l Utlck w e ek aatie a 0 DaMalodiaten en aoMal Vam 19 a4 1 da H d C tra e die over een lijnv diiw nvt de Studto beecMMwn M4S ka e actuaillalten wi de waak XIJ l a Ro ntarxen en aolMI at 4 IHO KiauiiMnrtcbwi 2400 OTMnoioomnuaiek U M 4I W AiwndwDdlng boterkaarten derbahe met genoeinda nog 135 gram boter koopen De Iers van vetkaarten kunnen voorts tot en met 18 Februari op bon lö gram boter met reductie en 07 naar keuze 125 gram marof 125 gram boter zonder uctie betrekken SPORT MAX ICaiaEUNG Jt ak paraehutlat a Krala heeft gevoch en en ar een InUevarwoadlBg astt ia Uiaaa aar faoann BV al aarHhttami aial am au kohaer a tr e O e n doch ilch aau de meer vreediama Bdielderechteri tiden Ook wardt hl leider van veractiliIcMia baaaden ünairatu an kat Ouuadw Mar