Goudsche Courant, maandag 9 februari 1942

OUDSCHE GOU BANT idag 9 Februari 1942 jrjB No 20855 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Banaat MARKT U RLBV 1745 P strekMlac MM ChctredaelMir P TIBTBR Oouda ipanners op het eiland Singapore geiand ezJBt Grooisie deet van Ambon bez t iraboja opnieuw gebombordeei Kruiser Sumatra niet gezonicen H BrttMbe nieawsdienat maakt melding van een oftteieel commnniqné nit ire ▼ olgens hetwelk lapanache troepen eland liJn op bet Westeltik na hef eiland Singapore 1 meldt hieromtrent uit Johore Bahroe dat Japaosdie troepen MaaniMEtod op het eiland Singapore geland zijn na de Straat van lohore te I trergestoken Dit oHieleel nog niet bevestigde bericht vermeldt noc geen la MjMDderfaeden over dit Japansdie optreden li Beutwberieht nit Singapore Inidt Ihcapore meldt offieieel dat d Japanners met tterk strüdkraehten l im afgeloopen naeht itln geland op de Westkurt van het eiland Singapore tliliiifd duurt voort Domei meldt uit Saigon dat van het front op Malakka wordt venomen IMi eerste golf Japansehe troepen die vanochend op het eiland ifore itjn geland Japansche tankafdeelingen onder dekking der artU i kik de leeetraat van Johore xijn overgestoken en thans In het woedende llafclijke vuur hun terreinwinst uitbreiden 0 il Ü1 T ± S IJ Bri1 lbdië Een apk ta V l en het f si nKlw Vabnarl én rn itc tUnWe MiMbe mmne een umU op ImUKhe vloot en veniietla lewiMfae en een Amerikunêehe iena een leUr bertcht mi é4n N In tegeawoatdigheid van den Spaaaschen staatschef Generaal FnuM ond ter gei genheid van den Sdea verjaardag van de bevrijding van Barcelona uit de roode overheersching een parade do puats voor den CaudiUo Atlastie NaiteiMi r k gel 133 n ABoa 715 57 30 G t zin 1001 17 m TBEFFBN IN D JAVAZEE Het Japaasche blad Tokio N 1 1 i J i N i t s J i bevat nog Mige bljxonderheden omtrent den mren aanval van Japansehe rthgiolgen op de Ned Indische ihot hl de Javasee Bil het naderen van de Japansche kHhtmaebt probeerde de viJandeIPie vloot met een snelheid van 30 kaoopen te ontkomen ZU kon haar M echter fciet meer sntgaan Een Itr belde tot linken gebraehte kmi n werd It og i pen minuut tijds mr den bodem van de zee gebigd De besehadlfde kruisers tmntra en Marblehead ullen genriaien tijd noodig hebben om geRVtreerd te worden Daar Soerataila als eenige haven van Ned hdië voor herstelwerkiaatuheden TiMoende is toegerust door de lliaiisehe laohtmacht beheerscbt ndt zon alleen Port Da win hi Aaatralië daarvoor in aanmerking komen Dit bovenstaand bericht zou men kUBcn opmaken dat de kruiser tanatra dos niet tot zinken geideht maar ernstig beschadigd i i Bet Japaasche hoofdkwartier Makt bekoid dat een Japansche Mkboot tijdens operaties in de hTuee op S Februari een groeten lUudellJken torpedojager tot zlnkea heeft gebracht kadlo Batavia heeft de algeheele tattling van Pontianak erkend en liateld dat de Japaasciie inobtIHsht haar operaties voortiet huni che bommenwerpers hebben werdagoehtend Boerabaja zwaar Mombardeetd en andere aanvalni waren gedicht op Amboina en nlembang b het te Aatavia oitgegevcn Minaeht8beridit wordt geiegd Whtt grootste daal van het eiland Won door de lapaascin troepen m is Sleehis aea kleia gadeaite bdiseke rtrijdkraehten heeft niutii vluchten Hlr 4 i nwnwntPtel tst o lwit Mn l n o nMtrlns lM M t itdi tiu ten Bet Indisehe hoofdkwartier te yhn a meldt dat de lapansehe Waiaeht een daide aanval heeft JMm op de basis Soerabaja 1M iastallatiesder marine werden ywabardeerd Andere aanvallen JJMea gedaan ap Palembang een de Oostelijke kust van Sumatra waar branden ontstonden en op plaatsen op Nieuw CHiinea Ook zijn Japansche verkenningsvliegtulgen waargenomen boven de Oostelijke kust van Java De B Ztg Ld NiederL vermeldt dat over den sUg in de Javazee door Batavia Londen en New York als op commando gezwegen wordt Uit Batavia wordt alleen gemdd dat het een Japansch vUegkvnpsehip is gelukt de Straat van Makassar binnen te dringen en zijn machines voor de luchtaanvallen op Soerabaja en andere plaatsen op Java In te zetten Het blad veronderstelt dat het in de Javasee aangevallen eskader op zoek was naar dit Japansche schip Het Japansche hoofdkwartier maakt bekend dat de bü de luchtAsnvaUen van 7 en 8 Pebrtiari op Palembang en andere vüandelijke steunpunten op Sumatra in totaal W vliegtuigen werden neergracKotên of op den bcBenen grond iremield Daarmede is aan de Britsehe resp aan de Indische luchtstrijdkrachten een zviare slag toegebracht DE AANVALLEN OP SOERABAJA Het Japansche hoofdkwartier heeft bekend gemaakt dat op S Februari toen de Japansche marmevliegtuigen hun tweeden aanvai op Soerafiaja on hun eersten aanval op het vliegveld Djimbaran op Bali ondernamen 34 vüegtuigra van den tegemetander werden neergeschoten of op den grond vernield Bij én aanval op Soerabaja vernielden de JapaiKners in totaal 26 vliegtuigen van den tegenstander n l U Amerikaansche en 15 NederlandschIndische Andere formaties Japansche marinevliegtuigen die het vliegveld Djimbaran op Bali aanvielen schoten 8 vliegtuigen vvan hun tegetistander tijdens lucht vechten neer of vernielden ze op den grond Militaire deskundigen hebben naaï Domei meldt inzake den tweeden hu taanval op Jav van S Februairi erop geleien dat de Japameche activiteit in de hicfat gericht is geweest tegen een ven ie beste steunponten der v jatidelijk gueriUa activiteit en stellingen welke Australië N d r lafidsch Ihdië en Singapore vdfcimlt Men leidt er den nadruk op dat de Jipaneche miUtaire vlie uigen die de Indische steunpunten al de straat van Makassa in de Molukkeneee in de Floreszee en in de Bandaxee hd ben vemdeU thans hun activiteit boyen de Ja meee ontplooien Met nwrtt p Jlls de aet X iimbaran op het eiland Bali is tegelijk met de belangrijkste vliegvelden op Java aangevallen en is W gens zijn Uggii halverwege Sin B pore en Port Darwin n bijzonder belangrijk steunpunt in de liijn der geallieerde frocutetellingen tusscheo Australië Indië en Singapore Daarenboven kan de beteekenis als sti tegiscfa uitgangspunt voor oiperaties in den Indischen Oceaan ten zuiden n de Javazeo en ten Noorden en ten Oosten van de Floreszee niet over het hoofd worden gezien De militaire deskundige van He Dailjr Express sdirijft dat de Indische luchtmacht de vorige week rware verBezen geleden heelt De verliezen aan vlieigtuigen in luchtgevechten en op dien beganen grond bedra eo meer dan honderd NIEUWE INDEELINO DER AMERIKAANSCHE VLOOT Naar de Britsehe berichtendienst uit Washiregton vetteemt is een nieuwe indeelmg der AmerUcaansche vloot vaa kracht geworden Admiraal Hart Wömft commandant van de gecombineerde vlootstrijd kra ditefl van het z g A b d a gebied Amerika BrRtannië NederlandschTndië en AustraJië Vice admiraal Leary wordit commandant der Anizac strijdjkrachten en zal het bevel voeren over de gecombineerde Ayierikaansch Britsohe vlooteenhedwi in het gebied van Australië en NieuwZeelanid De Aziatische vloot heet voortaan vlootstrydknachten der V S in het ZuidwesteiiF van dien StiUenOceaan en staat onder bevel van vice admiraal Gla ford Naar de BSigelsche berichtendienst meldt uH Washington heeft admiraal Kimmel de opperbevelhebber dw Amerikaansche vloot iini de Stille Zuidzee ten tijde van den aanval op Pearl HabouT verlof gevraagd Hij is dUs blijkbaar niet ter dood veroordeeld Red Na den aan I werd hü van het bevel ontheven De minister van marine Knox heeft erklaiard dat h t departement van Marine dit verzoek in overweging heeft genomen Voorts hieft de minister van Oorlog Stimson bekend gemaakt dat generaal majoor Short die bij den overval het bevel voerde over het leger op Hawaii verlof heeft gevraagd Dit verzoek wordt eveneens overwogen Zyn de Engelschen toeschouwers of medespelers KLACHTEN VAN STAFFORD CRIPP8 fc s € De voormalig Engt chie amtiassadeur te Moskou Stafford Cripps heeft in een rede te Bristol erover gelrlaaigd dat in Engeland een juist begrip voor den ernst v n den toestand ontbreekt Hij verklaarde Öet is bijna zoo alsof wij toeschouwers en geen medespelers zijn Ik zou dit willen verduidelijken door te wijzen op het verschil dat er beslaat tussohen een aantal geestdrftige toescfhouweys bü een voetbalwedstrijd en een speter van het elftal Cripps drong aan op verdere krachtige Bnigelsohe hntlp aan de Sovjetunie In dit verband zeide Oripps dat president Kalinin hom gezegd had Jat Engeland zijrt inspanningen om de SovjetUnie te helpen niet maig verminderen en dat bet niet mag gelooven dat de Sovjet Unie Duitsdiland zou kunnen overwinnen De Daily Mail heeft een onderhoud geJiad met Oriipp Naar aanleidlBi g van de geruchten volgens welke hij naar Britsch Inüë H u wo rden gezonden verklaarde Oripps niet voomanens te zijn zich niaar Inpdië te begeven Dit beteekende echter niet dat t j niet bereid zou zijn indien men hem isi verzocht Hij heieft namelijik het gevoel dat hü iete kan doen tot regeling van de moeiHjkihe dringend noodig Maar de politiek ten aanzien van Iridië moet worden vaatgesteM door Enireland en niet door de Imiiën Die znudian een dergelijke i geling wel aanviMirden Kisten met munitie ontploft te Tariger VERONTWAARDIGING IN S AANSCHE KRINGEN Toen men bezig was met het lossen van een vrachtschip dat den dienst onderaioudt tusschen Algeciras en Tanwr viel vam een lading kisten bestemd voor het Engelsche consulaat te Tanger een op den grond aldois Stefani De kist ontplofte en daardoor e fplodeerden ooh de andere kisten halve ontplofbare stoffen bevatten kisten propagandapamfletlen tegen de mogendheden van de spil De ont ploffingen maakten tien dooden en een dertig gewonden De sensationeele onthulling vali dezen Elngelsehen wapensmokkel naar Tanger heeft volgens het D N B niet alleen in geheel Spaansch Mafokko maar ook in de Spaansohe hoofdstad gloeiende verontwaardiging teweeggebracht De omstandigheid dat een Engelsch schip in groote hoeveelheden oorlogsen propagandanutenaal de Spaansche haven heeft ptobe xn binnen tesmokkelen wordt ook in officieele kringen het bewijs geacht deit de Engelschen de Spanache touverelniteit te Tenger niet slechts voorbijzien maar stelselmatig in het geheim oorlogstuig bijeenbrengen in deze stralegisch briangi ke stad aan da leestraat om dit op aan gaaeven moment te gebruikou Nieuwe boter en margarinebon De lasretaria geaeraal vaa Landbouw en VlssekerlJ maakt bekend dat gedurende het tijdvak van IHas dag U Februari aj tm Woensdag 18 Febr a s de met 08 genummerde bon van de boterkaart tedit geeft op het koopen van 125 gram boter Gedurende genoemd tijdvak Ceeft de met 08 genummerde bon van de vetkaart naar keuze recht op het koopen van U5 gram boter zonder reddfette of 125 gram margarine MINISTER DR TODT l DOODELIJK VERONGELUKT De bouwer van den Westwall EEN ÓER GENIAALSTE ORGANISATORS VAN DEZEN TUD Het D N B meldt RIjksminister dr Todt is gisteren bU het vervullen van ijli soldatenpUcht tijdens een dienst reis als gevolg van een vliegtuigongeluk doodelijk verongelukt De Ftthrer heeft opdracht gegeven dat voor Rijksminister dr Todt een staatsbegrafenis zal worden gehouden Het Groot Duitsche Ruk verliest in den doodelyk verongelukten dr Todt een van zyn markantste persoonlijk lieden Z n schitterende prestaties op ieder gebied waarvan hij de leiding had als gevolg van het vertrouwen dat de Führer uï hem stelde bewijzen dat hij een van de geniaalste organisators van dezen tijd was De autowegen de bouw van den Westwall den bouw van de versterkingen aan den AUantischen Oceaan drie reusachtige opgaven die door hom werden opgelost zullen zijn naam voor altijd in de achiedenis boekstaven Zijn verdien sten op het gebied van de concentratie der Duifcsche bewapening zullen pas in toekomst ten volle worden beseft DUITSCHLAND STRIJ VOOR EUROPA Zware afweer gevechten duren voort EÉN DIVISIE SLAAT MEER DAN 120 AANVALLEN AF riet opperbevel der Duitsche weermacht deelt dd Zondag mede Aan het Oostelijke front duren de zware afweergevechten voort Verscheidene groepen der vijandelijke strijdkrachten werden door tegenaanvallen vernietigd In den strijd tegen een vele malen sterkeren vijand heeft de 269ste divisie infanterie uit NoordWest Duitschland zichbijzonder onderscheiden In vier weken heeft zy meer dan 120 vijandelijke unvallen afgeslagen en il talrijke tegenaanvallen sterke vijandelijke strijdkrachten vernietigd Van 31 Januwi tot 6 FebruarL heeft de Sovjetluchtmacht 239 vliegtuigen verloren Daarvan weiden er 117 IKJ luchtgevechten en 18 door afweergeschut neergeschoten De rest werd op den gn nd vernietigd In dezelfde periode gingen aan het Oostelijke front 13 Duitsche vliegtuigen verloren In Noord Afrlka verkennlrigsbedrijvigheld aan weerskanten Boven de Duitsche bocht hebben jagers gisteren vijf vliegtuigen van een afdeeling Engelsche bommenwerpers neergeschoten zonder zelf verliezen te lüden Propagdindabijeenkomsteii vanhetN V V Dr E A Schnabd over 6 algémeene sociale aangelegenheden in de bedrijven H t N V V mot hot bedriff zlin taak to on n als schakel in de volksgemeenschap Door het N V V zijn Zaterdagmorgen in Den Haag en te Leiden propagandabUeenkomsten gehouden door het N V V voor directies van bedrijven en bedrytsleiders m Zuid HoUagd In de bijeenkomst in Den Haag hield de gevofanachtigde van den Rijkscommissaris voor de provincie ZuidHolland dr E A Schwebel een rede getitekl Algémeene sociale aangelegenheden in de bedrijven Spreker wees op den geweldigen uitgroei van den z g vierden stand Na 1790 jverd het heele staats en economisdie leven der Europeesche lande opgebouwd op de beginselen der Fransche revolutie Als ongeordend drijfzand omwikkelde Eich de vierde stand uit den burger En hoewel de arbeidende massa in de 19e eeuw w l het kiesrecht werd toebedeeld werd zy toch niet in het staatsbedrijf geordend Spr schetste hoe de menschelijke per soonlijkheid allengs haar inhoud verloor en hoe de methode om de werkloozen door steun in het leven te houden slechts hun menschelijke waardigheid kon verlagen Het probleem dat wij thani dan ook hebben op te lossen bestaat uit een inschskeling in en een terugkeer van de massa tot de volksgemeenschap In Duitschland is werkelijk een echte volksgemeenschap ontstaan Ieder wordt daarin gewaardeerd naar de plaats welke hü inneemt in het geheel en den dienst die hij de gemeenschap bewijst In tëgeBstelling met de gelijk heid der Fransche revolutie heerscht hier de gelijkheid in achting voor iedederen werker Ieder is b ons in de eerste plaats dienaar van z n volk De geweldige krachten die in deze natio nale heropstanding tot werkzaamheid kwamen heeft hier onder meeri dr Krekel naar waarde geschat toen hy daaruit de conclusie trok dat zij het N V V echter alleen te zien iS nwterieelen zin De andere opgave die het N V V heeft namelijk te worden tot een organisatie die alle Nederlandsche werkers omvat is een revolutionaire opgave Zü heeft aan het N V V een andere doelstelling een ander fundament gegeven De arbeid zal het eenige economische fundament zUn waarop de volkeren van Europa hun welvaart en hun toekomst zullen kunnen opbou wen Wij zijn thans bezig met de afsluiting van het tijdvak van den egocentrischen mensch en met den opbouw van een gemeenschap Waarin da vraag overheersoht Züt ge socialist of materialist Wanneer in deze gemeenschap de staking niet is toeges taan als middel tot het zi verschaffen van sociaal recht dan geven wij toe dat de arlieider in het verleden soms wel naar dit middel heeft moeten grijpen In de gemeenschap die wü willen opbouwen is staking echter niet noodig In het bedrijf mag geen kloof ztjn tusschen leiding en werkers maar evenmin een grauwe gelijkheid De leider van het bedrijf moet zijn de eerste en beste ar beider daarvan Het is de taak van het N V V het bedrijf zijn taak te tóonen als schakel in de vplksgemeenschap Nog dezer dagen wzichtigden wü in Duitschland verschillende ondememmgen en het viel ons daarbij op hoe keurig de bedrijven en de ontspanningszalen voor het personeel waren mgericht We hebben den ondernemers gevraagd of zü geen spijt hadden van het geld dat zij daarin hadden gestoken Zij antwoordden ons dat dit vier tot tienvoudig zijn rente opbracht Wanneer wij ditzelfde hopen te bereiken met onze werkgemeenschap Vreugde en Arbeid dan wil dit niet zeggen dat wij den arbeiders slechts een tooneelvoorstelling willen brengen Duitsche volk tot groote prestaties in maar dat het er om gaat hun toegang te verleenen tot het cultureele leven en htm daardoor hun gevoel van eigen waarde te hergeven Wanneer wij het gemeenschapsbesef in ons volk kunnen wekken en den arbeider weer bewust kunnen maken van zijn waarde voor de gemeenschap staat zouden stell n Wanneer ik u Duitschland ten voorbeeld stel dan geschied dit niet uit een soort van hoovaardigheid In de historie worden sommige volkeren door de Voorzienigheid nu eenmaal in de smeltkroes geworpen Zij worden gedwongen alle levensverhoudingen en zal het wordende Europa een Euro opnieuw onder de oogen te zien en ook uw volk heeft dergelijke tijden gekend waarna het groote werken verichtte en voorbeelden stelde Ditmaal is het Duitsche volk in den 8me ltkroes geworpen èn heeft het Wt taak gekregen een dienst te bewijzen aan de pa zijn van arbeid en arbeidsplicht waarin het redit niet wordt verworven door middel van een koehandel maar waarin het recht verankerd zal liggen in het geweten der volksgemeenschap De reorganisatie die hetTvI V V zich ten doel heeft gesteld is noodig om er grootere gemeenschap der Europeesche oor te zorgen dat Nederlanif niet ten volken achter raakt Kennende het karakter Hierna werd het woord gevoerd door en den arbeidslust onze Nederlandsche den organisatieleider van het N V V den heer J P H van Kampen die een rede hiekl over arbeiders twijfelen wij er dan ook niet aan dat Nederland eens zal worden een parel in de kroon der Germaansche volken j Het N V V en de bedrijven POLITIEK WEEKPRAATJb DOOR MAX BLOKZUL Hedenavond van 19 46 20 iiiiT spreekt Max Blokzijl in zijn politiek weckpraatje via den iender Hilversum Il over het onderwerp Onze geachte strategen Spr betoogde dat het oude N V V hien en daar wel resultaten heeft weten te bereiken maar het valt niet te ontkennen dat de arbeidersmassa de laatstet jaren moedeloos was en verdeeld I èoHCHlHaaH Bij de bepaetaka f van den heer Woudenberg UH ócRnaiissaris hebben velen gemeend dat hiermede het einde van de vakoifganisatie Van den arbeider was ingeluid Integendeel ïcfater zijn opdracht b elade de verkregen rechten te bewaren en xe verder uit te bouwen Zon op 9 07 onder 18 42 Maan op 4 35 wder 13 45 Men il verplicht te verdttbteren Tan loiisondertfant tot nnfopkomsL Lantaanu van voertnifen moeten een liaU mir na sonondertiantf ontstolien worden Wy kuniien wel zeggen dat de een held der geof anise 4e ari eiders thans vrijwel tot stand is gekom Het N V V heeft eer veel kunnen bereiken o a door het bewerkstelligen van loonsverhooglngen verbetering van de positie van den landarbeider betere regelingen voor ziekte en invaliditeit werkloosheidsverzekering en dezer dagen nog door het afsluiten van een overeenkomst met het Duitsche Arbeitsfront waardoor het N V V de zorg op zich neemt voor de 140 000 Ne derlandsche arbeiders die in Duitschland werken Het zou onjuist zUn de taak van het K7U Kt y j m Li j i S IrfM f M Tll P i v H 4 7 II f ss W f t Van het OoaMitmt Om een paar overschoenen van stroo te vervaardigen is een zekere mate van handi eid noodig maar de een leert he den ander Orbis aoIIand P K Lüthge