Goudsche Courant, maandag 9 februari 1942

MAANDAG 9 FEBRUARI m ll li 6 ttl 2 1 ij i i X S STADSNIEUWS Voordracbtavond Diny Metselaar E fl Goudtch deciamatrice Voor e i aamtoehtic pubUek dat de i oven2aail van de Heunie geheel vu We heeft een Goudsohe declamatrische mej Diny Metaelaar JBleren een goed geslaagden voordrachtnvond e evcn Diny Metselaar di haar opie dmg heeft genoten by den bekenden vooTdracntekunstenaar Jac van Elséckor verdient hulde voor de samenBtt HiTig van haar programma dat naast werken van Voodel Willem de Merwte Top Naeff Ii Boudier Bakker ook hunnorisüsche gedichten en anitaen bevatte Van Andersen llaverschmidt Piet Paaltjes en Diet Kramer Dmy Metselaar lierft een uiüMjmctide dictie en weet met een soiier gebaar dat hier en daar no wel eenige cu tiveering behoeft het gesproken woord op jukte wyzc te ond rstreepen Heel goed zegde zij Wiitsangh van Joo t van dien Vendel Ook boeide zu met De Marialtderen van Wil em de Merode al wilde het ons voorkomen dat over het geibeel dit m eilijke werk boven het vermogen oer deciamatrice log Daarentegen bracht zij verdienstelijk het proza van Ton Naeff en Ine Boudier Bakker nl Wandeling en Schets uit het le en van een Ciruskird B ide werden gevoelig weergegeven en maakten bif het auditorium Ifrooten Indruk Ook m het meer humoristische genre ble mei Metselaar thui te zi in Sneeiaal De openbare spreekles van Diet Kramer werd door haar uitnemend vertolkt em zij gaf een fyngevoeWe weergave va n Anderson s sprookje De kabouter bij de kruideniiV Bat haar bloemt werden aangewidrn was volkomen verdiend en ha de volle inftemminp van haar toehoorder Onpetwiifeld zullen we haar hier er g de nc g wel ens meer zien op red n en we hopen d n te Ijurncn eo n sfateerra dat haar kunst en ook haar m mi k zich verder he n ontwikkeld D t eer optr d Tii hier ter slede rechtv ar1 gt die ven acn1ing C H HAGEDORN De heer O van Dijk EEN WERKZAME LOOPBAAN VAN n JAAR De burgemeester heeft eervo ontBlag ver eend aan den tjeer O van Dijk met ingangi vfn 1 Mei a s als ho fd d r openbare lagere op eidjigs sehoo B en met ingang van 26 April a s als leeranr aan de Gemeente ijke Middelbare Hsnde savondsohoo met 6 arif en cursus Dp heer Oeds van Dijk die 15 November 1803 te MakVum werd geboren is reeds bijna 38 jaar bij het onderwijs werk aém Hij ving zijn loopbann ann op 30 Anril 1904 als onderw er t Ha este n was daarna van 1 Juni 1906 a s zoodanig werk nam o Wioeni nn om met ingang van 1 Apri IJM a s hoofd van de openbare lagere school te Bergambacht te word rt benoemd Met ingang 1 Januari im kwam de heer Van Dijk n ar GouHa Hij diende dus op 1 Januari j I hel onderwUs Ie d zer stede 25 jaar A nv nke uk was hij hoofd van school 3 ater school 5 geworden en ivK i m hi met ngang van 29 Apri 1S74 in zim huidige be rriik iig hoofd van school B Tids 1 JaTnri 1921 is de h wr V=nDiik tevens eeraar in de Duilschetaol Riin de Oemeente ijke M ddelbareHinde savend school Voorts is de heer Van Dyk in i nlange en werkzame loopbaan a slee rbonden pewe t aan de Cp leidinRS nrichting van b wairfchoo onde würeressen en ani de Rliksnor maa Iesten twee nste lingen die vroeger dezer stede hestonen De kider oan dtn DiaMhuHt dienst bericht Aaiivr a luiniulifren voor bonnen voor njwielbanüen kunnen in de vnek van Ö tot en met 14 Februari 1942 aan loket 10 van het kantoor van den Distnbutiedienst Nieuwe Maikt worden algehaald f De ingevulde aanvraaglormulieren moeten m diezelfde week weer worden ingeleverd lag Mcd Q 7S0 IS w AT AAR ANNEER Ken ie Bl a a e a p pp bet tooneel Roxini g expresrevue Aanvang 8 uur Sefaoawbnrg Bioseoop De Rothschilds met Carl Kuhtmann ich Ponto Kilde Weissner en Qiaela Uhlen Aanvang 8 19 uur lliala Theater Het Hed aan de Bosporus met Gustav Fröhlich en JaimiUa Novotne Aanvang 8 15 uur 7 Febr 7Jt nnr Kunstmin Herhaling eerste uitvoering accordeonvereeniging Ars Longa Vita Brèvis 7 Febr 7 39 nor De Zalm Derde en laatste wedstryd bridge conoour Goudsche H B S vcreeniging 10 Febr 7 30 nur Nieuwe Schouwbarg OpvoMing oabaretvariété revue Dat mag je niet zeggen door het eniemble Paill Ostra Harry Boda 11 Febr 7 30 nur Ned Geref Osmeente Spreekbeirrt ds Joh van Welzen 11 Febr 8 aar Daniël Cursus E H B O 11 a ebr P nur Rennle Bioseoop Lezing schrijver Jan de Hartog over zijn boek Hollands Glorie voor roeien zeilvereeniging Gouda 12 Febr 7 30 uur Vrije EvangeliaebeGemeente Bijbellezing en bi istond U Febr 7J0 nnr Leger des Heils Heiligingsdienst leidster J v d Veen 14 Febr 14 12 en 2 i nur Ambachtsschocl Openbare les 16 Febr 7 uur Gebonw Gemeentelijke Gezondbeidsdienst Spierinipi raat JI3 Medische aportkeuring 21 Febr 6 nar Café Du nstee Eerste avond jurycursus GoudThe Athletiek Commisde oT der leiding van A To T 24 Febr 7 30 uur Blauwe Km Tweede gpmr p vnnd Voreeniging van prof dr R Casimir over J3e be v Lt 1 vO go JS diensfige vorming 25 Febr 7 0 uur Nieuwe Schouwburg Vierde Kutsavond lezing Mary Pos Febr 8 IS uur Kleine Kerk Bijbellezing d H S J Kalf Febr 7 t nur Daniël BijeenkomstJong Hervormden inleidang da D Broers uit Schiedam over Jeugdvragen inwis eijng van luister vekgonningen Inwisseling aan het postkantoor van luistervcrpunningen 1E41 voor houders van een fad 3 ontvang oestel die hun luisterbijdrage geheel of gedeeltelyk in zeg4ts hebben betaald en wier namen be iiiP n me de letters Dinsdag N Woensdag O tot en met Os Donderdag Ot tot en met Perk Vrijdag Perl to en met Pos Zaterdag Pot tW en met Rem afhalen aanvraagformulieren SCHOENENBONNE N 9 30 12 en 1 30 3 30 aar Distubutiekantoer Afhalen aanvraagformulieren ter verkrijging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begm mof een der letters Woensdag V X Y Z KITREïKIMG INLÜGVELLEN DISTRIBirnE STAMKAARTEN 9 1 en 2 S nur Gebouw DanliM Uitreiking ven inlegvellen voor distributiestamkaarten aan hen wier nemen 7ijn Djnsdag Aatje tot en met Bez emer Woensdag Biberfeki tot en met Bofimeer Donderdag Braa f tot en met Czbczkes Vrijdag Daal tot en mft Ernst Zaterf Ea t t en met Groningen APOTHEKERSDIBNST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 131 Reunie BioscfK p ROXINI BXPRES REWE Reunie heelt zooveel succes müt e opvoering van de Roxini Expres revue dat deze opvoering na tweemaal in midden weeksche dagen gegeven te zijn thans de geheele week op het pro gramma staat Het wakkere troepje dat dit bonte en vroolijke sohouwapei fiet zooveel zorg brengt heeft er inderdaad slag van een avond aangenaam bezig te houden want wat hel gMit is keurig fruch en vlot Uit vroegnr tüden M XK UDSanC COCBAfiT MBADE 75 JAAB GELEDEN Was de watentand in den Zuidplaapolder gedurende den geheelen winter reeds buitengewoon hoog en stond een groot gedeelte der landerijen onder water het mogt tot heden gelukken in de van tM tot tot voorgekomen verzakkingen enz in den kanaaldijk te voorzien doch Is de toestand in de laatste dagen zoozeer verergerd dat velen met have e 1 vee het onveilig oord verlaten en men elk oogerd lik het jgebeel inloopea van den polder kan verwachten 50 JAAR OELBDBN B jeugdige priester uit het klooster der Minderlwoeders te Weert geboren te Gouda zal eerlang naar China vertrekken om aan de bckeering der heidenen werkzaam te zijn De statuten van de Maatschappij Krimpenerwaard ien doel hebbende den aanleg en de exploitatie vanden loka spoorweg Schoonhoven Gouda zijn goedgekeurd De Vereeniging tot werkverschaffing te Berg Ambacht heeft deBroeksteeg laten in orde brengen men is nu met den Kerkweg bezig 25 JAAR GELEDEN Uit Boskoop Wat een luguber Siberisch gczich uit cüe Gouwe Stuk geslagen door de atoomploegen is het een bonkerie ijsveld als op de plaatjes van Nova Zembla De stoomkracht heeft ht moeten afleggen tegen de krachten der Natuur en laat ons zitten met een ijsruïne over de geheele breedte wa wij gra g als vroeger onze ijsbanen hadden en ons schaatsvermnak con errtreedan Reel Boskoop bijeen op de Gouwe rijdend Dat was het van oijds toen Berstens Guurtemoei uit het gedicht van 1841 in de Barendstraat zat uit te zien naar haar bruigom die jaren vroeger in het ijs onder de Boskoopschc brug verzonk Toen was de Gouwe een snie gel ladde baan alleen wat schotsjes inhet pad van de trekschuit die hetmet üskloopers nog een paar da enhad volgehouden In onze herinnering leeft de stoomboot die het wel wat langer volhield doch t mor t opgeven loodra hef ptendijs l en Dan rat de Gouwe en tm denzelfden dag werd de baan in I Ham gemaakt De tent met versies en onschriften ver x heen een hout n i raam voor het huisie van Jaap en V scher en de ouder wetsche rietm ttcntent met een vlag bij de kore mollen en bij de Bïlkhaven In de laatste stond onze Burgem p ter van Bloksnijdclwük en zooira doortreVVers van Amsterdam naarGouda voorf ij reden klonk een dofgeroep en galmde hei Leg creis an I eg ereis sn BH de man ij de vent n de tent Heete rncDt en kouoe dikkepieten Wie weet nu nog van de Alphenwhe diTckcRieten gebakken door een notabel ingezetene aldaar volgens een geheim recept overgeërfd in zün famil e Weg roepende venters weg banen n Den Ham weg Gouwevermaak waar heel Boskoop op het qs zich vereenigde rijk en atm baas en knecht jong en oud weg Oud Boskoop dat toch zooveel goeds had door ïün eenheid en samenwerking Politierechter te Rotterdam OPNISUW UrrOESTBU Opnieuw was gedagvaard tnzake beleediging van een volksgroep de 21jarige Gouwenaar A B die tijdens een politiek gesprek in een c fi zou hebben gezegd dat hij op 10 Mei 1940 te Delft dienende als soldaat bij het Nederlandsche leger gezien zou hebben dat N S B ers op Nederlandsdie soldaten uit de huizen schoten Naar men zich zal herinneren kwam deze strafzaak reeds eenige malen voor den rechter doch moest telkens deels voor nader onderzoek deels om opnieuw een getuige te dagvaarden worden ui gesteld Thsns werd gehoord de reaervehii tmant H J Lamens Tevens was als getuige gedagvaard kapitein J D Hattink uit Bergen op Zoom die echter niet was verschenen zoodat het O M uitstel van behandeling vroeg teneinde genoemden officier opnieuw te dagvaarden De zaak werd daarop door den rechter voor onbepealden tijd uitgesteld waarmede mr W Smits als raadsman van verdachte acooord ging BERICHT De amstandlgbeden hebbo ons de laatstt dagen weer parten gespeeld en Zaterdag was daarvan bei gevolg dat een deel van bet nieuws en de advertenties waarander de kwartjesrubriek te laat kwam om nog opgenomen te wordtin Men vindt een en ander thaaa in het aoaoner vaa heden De invoering van gaslooze uren maaict hét noodzakelijk berichten en advertentiea vroeger in te enden en wel ot uitcrilpi 10 mr ap den dag van verschijning Aan onze correspondenten verzoe ken wij xor te drigen dat bet nleiaws des ochtends met de eerste post in ons bezit is Dat beteekent dat tijdig vóér de avondverzending gepost moet worden Economische rechter te Rotterdam DIVERSP VONNISSEN De economische rechter te Rotterdam heeft veroordeeld tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis den 35jarigen Goudschen manufacturier J Labeber die r iet precies zijn textielvoorraad in November j I had opgegeven Zes weken gevangenisstraf kfeeg de 26 jarige W Starmg uit Capelle ad IJssel die op 25 December j I behulpzaam zou zyn geweest bij het slachten van schapen en voorts schapeBvleesch zonder bom had gAocht en verkocht Vier maanden gevangenisstraf werd opgelegd aÜM den 41 j rigen landbouwer C H Janien uit Reeuwyk wegens het slarfiten van een varken voor eigen gebruik Een boete van 130 subsidiair 15 dagen hechtenis kreeg de VS jafige W Bokhoven te Gduda die voor zijn twee zusters 400 eieren zonder bor had gekocht in dem loop van het vorige jaar De eieren zijn verbeurd verklaard De winkelier W den Boer uit Gouda die hem de 400 eieren zonder bon verkocht werd veroordeeld tot f90 boete of 1 niaand hechtenis Het OM had f150 of 2 maanden gevraagd De 27 jarige kweeker J Commeraat te Waddmxveen die vier hectoliter aairdappelen buiten de distributie om aan den hoofdonderwVjzer J J C Mastenbroek aldaar had verkocht kreeg conform den eisch f75 subs 25 dagen De hoofdonderwijzer werd veroordeeld tot f125 subs 25 dagen met verbeurdverklaring v a i de aardappelen Er was f75 subs 25 dagen njef vra beurdverklaring gevraagd Weer goed werk van i Winterhulp V r tHAHB WEER 7M0 OnaEKEERD Het pla it elijk bureau N V D W H N meldt ons In de atgeloopen week deelde Wm terhulp Nederland onder de behoeftige bevolking van Gouda voor ƒ 2571 ann waardebonnen uit Hiervan was vooi buurtschap Centrum f1166 beirtemd buurtschap West verblijdde haar bevolking met f 1288 terwijl buurtschap Oost f117 voor enkele spoedgevallen uitkeerde De totaalcijfers voor dit winter eizocn bedragen lfitkeerin en Centrum 2SflO West 1 50 Oost 1407 Totaal voor Gouda 7 38 0 L ven leze uitkeerinReo in waarde bonnen zyn nog verschillende deken n kleertinprtukken in natura onder de bevolking uitgekeerd Daar do winter ditmaal wel zeer pijnlijk in de behoeftige gezinnen ge voeld wordt is verdere steun dringend noodzakelijk Meerdere gezinnen ziin daarom reeds voor de tweede maal Keetcund terwijl nog andere zullen volgen Ten slotte heeft de Ntderlandschi Volksdienst het planlselijk bureau in ntaat gesteld om een aantal gezinnen In totaal 72 personen gedurende zeven weken viermaal per week gratis eten uit de centrale keuken te verschaffen En nu is het woord aan U Helpt door I w persoonlijk offer hetzij in treld of met de daad mede dit mooie VVinlei liulp werk voort te zetten NOG REN NAADMACilINE VERDUISTERD De handelaar diie de naaimachines repareerde van de vroegere missienaaikrans in die St Theodorusstichting blijkt nog ten tweede machine verduisterd te hebben Dit exemplaar is bU hem thuis ia den Jielder teruggevonden Plaatsvervangende scho dhoofden De burgemeester heeft besloten voor het jaar 1942 aan te wyzen als plaatsvervangend boofi voor de opentiare lagere school no 1 P J Becken voor de openbare lagere school no 2 P J Zonruitel voor de opeflbare lagere school no 4 A yerboom voor de openbare lagere scha ft no 7 G J Shgter voor de openttare lagere school no 8 Chr Mul voor de openbare lagere school B F J H J Bevers voor de openbare lagere Miool C J D de Jong voor de Centrale Kopschool B W J Kok voor de ofienbare lagere school voor u Lo W H M V Geelen Loop der bevolking OKVES nGDEN W J Groenen geb v Leeuwen van Reeuwijk 9 69 in Houtmansplantsoen 18 J S den Boer techn teekenaar van Rotterdam van Vollenhovestraat 48 in Lange Tiendeweg 76 L van Kooy schipper van Oldebroek Y 37 m Willens 21 J W Geerhng schipper van Ouderkerk a d l Jssel is aan boord Goede Verwachting M Wiltjer dienstbode van Laren N H Doodweg 4 in Oosthaven 31 I Schoewert geb v Tok van s Gravenhage Badhuisweg 73 in Burg Martenssingel 26 D Dullemond hoofd v e school van Oegslgeest Fred Wendnklaan 17 in Krugerlaan 6 2 A f Rome ij n geb Vink van Rotterdam Slaghekstraat 119b ill Gr Jacobastraat 4 G J Stubbe van Haastrecht C 148 üi Doelenstraat 9 A Pol schipper van Olde broek Y37 in Willens 43 J C van Setten dienstbode van Reeuwijk Weth Venteweg H 65 m Spieringstraat 65 K Leenman kant bed van Rotterdam Allard Piersonstraat 33b m Sopffiastraat 57 B H G rbrands skiepbootniafitimist van Maastricht van HasseWBhie 5 in Keizerstraat 1 A P van Dam dienstbode van Bergambacht E 152 in Sophiastraat 67 J G van den Hoogen dienstbode vanoudewater Havenstraat B 13 in Gr Florisweg 77 G Prins geb Sehouten van Boskoop Reijerskop 168 in Karekietstraat 27 J S Wemas analyst van Hazerswoude B 28 in Gr v Bloisstraat 6 D Arel LL schipper van J ordrecht aan boord naar Vierdekade 8 J W Pruis ambt CCCD van Pijnacker Stationsstraat 53 in Nwe Gouwe0 Z 1 C Muller geb Boer van sGra venhage Ie v d Bosfhstraat Ic inBleekerssingel 20 A Oftmans religieuse van Zoetermeer DorpEstraat 22 in Westhaven 25 C M Hoogeveen fabr arb van Reeuwijk H 88 in StJoseplistraat 37 H Jonkers dienstbode van Hekejidorp Goejanverwelle 58 m Markt 34 C M v Loon geb Sauer van BZodegrovea Emmakade 119 P in Raam 37 W F A Worms sergeant hofmeester K M van sGm vienhage Hoefkade 950 in Tollensstraat 108 J G Hakker kant bed vanZaandam Saenredajnstraat 48 in Burgvlielkadc 9 VERTROKKEN W P van Alphen van Groenehdaal 85 naar Boskoop Zude 146 J H Both Van KamemeUÜIoot 114 naar s Gravenhage V Loostraat 14 M Bergmann van Gouwe 144 naar Wassenaar IIoogeweg 16 C Havenaar van Tollensstraat 108 naar Amsterdam Bosch en Lommerweg il8 3hoog J P Dfljers van Sophiastrait 71 riaar Schiedam Aleidastraat 130b J T Koppendraaier van H V Alphenstraat 33 naar Rotter dam Oostmaaslaan 253 W van Esschoten van Fluw singel 80 naar Reeuwijk Weth Venteweg H 170 G Uilenbroek van Kanaalstraat 22 naar s Gravenhage Laakkade 80 A M de Voe van de L v Wijngaarden straat 4 naar Alphen a d Run Paradijslaan 6 C Nugteren van Burg Martenssingel 4 naar Doomspuk E26d M Mak van Hoogstraat 8 naar Rotterdam Rochus seostraat 385a A M Glavimans Van Gouwe 178 naar Rotterdam Riiksweg 198 v m OVerschie H A M Hilhorst van Markt 48 naar sCfraven hage Bntekstootkade 66 Chr M Redegeld van Groenewei 48a naar Rijswijk ZH Haagweg 182 G Moraal van Westhaven 11 naar Érmelo Puttersweg 113 J Vlok vmi Prins Hendrikstraat 51 naar Lopik 183 A Zwa nevMd van Oosthaven 10 naar sGra vienhage Dunne Bierkade 13 T G J Lekkerkerker van Krugerlaan 44 naar Nieuwerkerk a d IJssel Bermweg SI H Veldman van Kon Wühelminaweg 282 naar Kampen Oudestraat 114bov H B Sm ink van Burgvlietkadc 44 naar Leewarderadeei Ger Terborchstraat 26 Huizum H M kroon van Slapperdel 17 naar Rotterdam Jacominastraat 13a K Sdiaai erder van Kanaalstraat 17 naar s Gravenbage Wolmeranstraat 271 J B Vink van ToUenastraat 82 h aaar Boskop Bootstraat Ha Lcemtertae van Eerste Kade 557 Amersfoort Pasleurstmat 19 i man van Bleekerssinge in Utrecht Rynlaan 245 A dt W 1 Da CosUkade 27 naar Wadd irJNesse 13 A S van AdelsbertenKrugerlaan 106 naar Amsteixjl Jverstraat 181 G J W Poesch van Fhiweelensingei 33 naar iSam Rochussenstraat 271a J i iT wenhuijs van Bleekerssincel 7n Hengeto o Enschedestraat to 5lJ A de Jortckheere van Gr rt weg 77 naar Voorburg St Ant lhoeve M S van Winden van lÏÏf Tiendeweg 96 naar Moordrecht EliJ C de Weerd van Zeug straat 54 Ridderkerk Kerkweg 44a G n harst van Kleiweg 90 naar s G a I hage van Boetselaerlaan 124a M t 1Grandjean Perrenod Comt s=e 1 34 naar Nijmegen SmetSlstraat 11 R S Loewi van Oos l r l B loschest i o Todtenkopf van FluweClsingel 77ben naar Deventer Gr tlBurenstraat 7 G f Braber van Ail yiackstraat 1 naar Hovelte I pib rlRijksstraatweg 32V Niet op trottoir fietsen TWlN nO VERBALEN Nadat aanvankelijk tegen het fiewlop de trottoirs geen aanmerking Jgemaakt is de politie nu de njwetZlweer gebaand zün legen dit rijden iZlgetreden In de drukkere straten waalde rijbaan berijdbaar was zijn gU Z twintig wielrijders beV urd AANRANDER AANGErtOi i L De laatste maanden bereikt n d pohtie herhaaldelijk aajigifter vaiaanranding van jonge meisjes in no donkere ochtenduren op verschilltndj stille wegen in de stad vooniaraeink op den verbindingsweg tusschcn d Noothoven van Goor ran r j Stationsweg Thans is de doder aangehouden cm 1 32j rige smid alhier Twee meisja die hij had lastig gevallen zagen neg in de ad loopen Zy lieten een on getjeTiem volgen tot hij zi n nu i binnenging en zoo kon aan de polit zijn adres wo en medegedeeld U man is infe Ioten VALSCHE OPGAVE AAN OISTRIBL TIEDIENST De politie heeft proces verbaal f gemaakt tegen eer los werkman uil Driebergen diie aan den distnbuliedienet opzettelijk valsche inlichlmjai had verelrekt voor de verkrijging wj extra rantsoenen levensmiddelen SPORT BOJABTBN Anti Roedel loopt uit bERSTE zkoÉ VAN KRUT OP TUD In de Uoudscite BiljarlconipcliUi neeft ui aldeeluia A Kryt op lud naar eerste overwinnmfi behdaici wist Concordia m haar eigen clublokaal met 10 te kk f per Voor w ar een prachtig reauitaal ais ma m aanmerking neemt dat Kxijt of tyd in haar twee voorgaande wedstrijden slechts zeven rnnU r ijita wist te behalen Deze overwionin i j op r d beeft de leidende poiit e vai Anti Poedel versterkt Anti Puedel heeft 27 matchpunten en nog t ee K spelen wedstrijden Zy behoeft siediH iO van de J2 punten te belia en no kampioen m baar afdeelmg u zga Er daarvoor is zij gezien haar uii e wedatrtjden wel in staat Wtnicil wordt over 14 oagen de striic rw l t eslist Het boogate moyeme 2 25 weid ithaald door W Backer van Knjt of Tod de hoogste serie 14 door C i Bon Jr van Concosdia De volledige uMteg is Concordia Krqt op Tqd A van Duk B Fuest 2 A van D k C Eikenaar Sr 0 1 C den Boer Jr B Fuest 2 C den Boer Jr C Eikenaar Sr 0 Th RavwietemR Melkert 2 4 Th Ravenstein W Backer ö A Houbnan R MeUtert A Houlmaiv W Backer De sUnd m deze afdeeling is few rem verl AnU Poedel 13 1 2 Concordia 3 13 Krvt op Tüd 8 1 15 Voor afdêelinc B is a s llaar u Vrijdag de wed rijd Krqt op T AnL Poed l vastgesteld Bocifaredactpui j O Wariwn Honrrui 1 ClMti Uclrur voor Oouda 1 OmtlrtUM r Heter Gouda FKUll l ETüN Un fiROOIE AVQNIUIR 9t HU ras dan directaur hi dtena kantoor gcvatgd en atond bu list vaoatar met bel galaat naar bultan gekaard Wl keek oaar bet aoniama plahrt dat xicb voor bat gabouw nttsbrakta sb scheen emstic na la dankOL Ziaaoo khnk bet aehtar ham datis ta crda Bailist Kccrda d joumallst zich cos VUag Ik u Bof aan paar vragan atettant vroaf bU aan dan direetam Zooraal ga maar wlit ward bam gaantvraord als gi er maar aan denkt dat mün vrouw ts om savanuur verwacht Riefanbarg gtog zlttao en baalde sija sehrilfbaak ts voorsctailn Ua directeur dielaarda bam da namen van da VarRbUlanda goudvelden en vrneg xlch a wat voet balans een derielijke Inlichthig voor da lezem van en dagblad kan habbaa Ook bal gsbezlgda parso nael scheen Rlefenberg belang in te ttoasemeo Bat Is vreemd zei hij met boa weinig blanken u dat bier klaarspeelt Behalve uw secretaris beb Ik vandaag maar twee blanke opzichters ontmoet Dat Is zoo antwoordde Berteau roaar morgen zult u er mca vanlzien Bil da bergontglnning zijn varacbaldana taigenieurs werkzaam Daarna badden da twee mannan bat over de Uobale geodproduetia Hat was of Rictanberg duizelde toen hU het getel hootda uitsprekan KUk maar oaos evan lachle Ber BQ haalde den slautal van da braad 1 khito ttlt zün zak Op da witu schijt iB ds daur vormde hij esn geheim wood De sleutel knarste hi het slot Zooveel goud zult u nog wel no b elkaar hebben gezIsD tel hjj an 1 duwda da deur cnao Gevolgd door Rlefenberg stapte hQ aar htanan Ifavrouw Bertaau had voor n aztra Mdier avondmaal gasorgd In da raime gezellig eetzaal stond de tafel reestelijk gedekt De kristallen glazen lml r pn op het sneeuw blanke tafellakeii waarop enkel kleurige bloemen ar a gestrooid Ue kok bad bet dan ganaehan dag druk gehad ao de twee tafelboys llepee rood met een wit schort voor Er bserscbte eco stemming van da roots dagen als er bijvoorbeeld b nioek waa van d n dlrectaurgenaraal of van oea der haaran van hal bestunrscomlté Mevrouw Berteau had na aan laatsteo Inspectletacbt met dat nagarpersooeal was men nooit gerust een slerlUk avoBdJaponDetJa aangedaan an sal ta araehtsn Om dan tUd ta doodan Maderda zij bi aan tüdsetarlft Rat verwooderde baar tan aaersie dat da bearao er nog niet waren om half lavan Zü baddan wel aan ateraak gemaakt voor zavsB uur maar ImI dat de bal sprak toch vaasaU soudaB baglBiiaii m t teshabhan raad dag hl het I aamsB os moddsriand Omf haU aavan waren S0 ar aetalar nial aas savan wa ook Biel M on half adit tat mevronw nog aH d hi bet tijdsehriftja te bledaran Oaa acht uur baaao mavroow h boos la maken om half negao was s echt boos Ds hok kwam aan de deinvan den salon kijken en lai dat het zou mIskMpen met zijn gebraad n dat d soep stbnd koud t worden Eet ze terug ep bat vuur kreeg bij t n antwoord Z Is al tot op de helft bigekookt weerlegde hiJ iakoniek D klok sloeg negen uur en toen begon mevrouw zlcb ongerust te maken Al laten de mannen op het gebied van stiptheid tegenover bun vrouw veel te wenschen over zU wa niet gewoon doer mijnhew Berteau zoo over bet hoofd t worden gezien Ja nu was ze w toch zenuwachtig bij geworden In d eetzaal was ruimte genoeg en daar liep ze heen en weer naast de fccstelUk gedekte Utel Teoaloltc werd de toestand onhoudbaar en S greep de telefoon ZiJ baakI te at en voerde eerst een praatje metiPlatro Pleiro was de negerkicrk die teMangbwaloe bet ambt van talatonisttdtosfands HaUo PletroT I Ja mevrflv Berteau antwoorddePlatro want hi kende de stem van dedirecteunvrouw sooats trouwens al d Btonmen van ds personen dl b J betklein netje warsn aangesloten Luister ia hebt gil niet gehowd ot d directeur telefonisch een afspraakbeeft eemaskt met Iemand Dat 1 stellig niet gebeurd mevrouw Bel dan even net xanuxir op Bet kantoor werd opgebeld maar er kwam geen ditwoord Kn de seeretnis van dan dlraotaur Dia heeft gaan taieioon zal Pletro Mevrouw dacht even na an vroeg taan aansluiting met miinheer Dubola Dat was da hoogstgeplaatsta lng nl ur aa haar man Hi kwam persoonlijk aan d telefoon Het spijt m vreeselijk zal hU maar Ik heb Berteau vandaag niet ge zien Ik weet dat bij vanmorgen met den Journalist naar d posten van Wa leal Is vertrokken en dat hj morgennaar mUn afdaaling moest kom o Samen bespraken zU bet gevat Oek toch boord mijnheer Dubois de directeursvrouw zeggen raat aansnik In da stam Hil laetale Maar mevrouwtje blijf alstublieftkalm U kunt ervan overtuigd sijo dattdie twee mannan ergens zHtan te praten Misschien bQ Legrand Legrandwas een der meest bsdrevan prüpSeteurs van de mijnen Msak a nist OOgeryst k zal dadelttk overal latan gpbailan door Pletro Goed mijnheer riep Pletro die halgesprek bad afgeluisterd En Pletro belde naar miinheer Legrand en naar al wie een telefoon b i zat maar Berteau en d Journalist bla ven onvindbaar Het was r eds over baU eU uxs mevrouw met een kreet opsprong naar de barza Uep waar i J het ie rucht van een auto had meenen te boeren Er waa Inderdaad een auto mair een auto waaruit Dubois Legrand da secretaris van baar man met Mzorgde goichten stapten D gaachiedenis was onDediupe gewordan De secretaris deed oog f ultvoeris zijn verbaal boe h J namelu orostreek balt ze afscheid had geiv men van zijn meester n d B JoumsU D dri mannen waren nu sam naar het kantoor gaan kiJkan Er Uf eindjes sigaretten In een eschbakje het bureaa De aaaoahcfansB van dta dlrscteur en den iounaUat tilngen den kapstok Voor de iMzza stond auto van Berteau maar dia van o Journalist was vardwanao Da aachtwij ker had reeds om saven mr nlemU meer in bet kantoor geilan Ondertusschan waren nog andoc auto s mat Mongbwaloebewimen ve de dIreetaursvlUa aaogakomaar S Pletro had xija wark oed edaan n had nM tfBeen gevraagd naar mtjnh Berteau maar de geheele saak lang breed utteanfezet fWordl ervolgiU