Goudsche Courant, maandag 9 februari 1942

MAANDAG 9 FEBRUARI 1942 JÜtA gimm IN DIENST VAN ONS VOLK WINTERHULP COLLECTE 27 04 28 FEBRUARI li i 1 van de gemeente Ajnrteidam k peUp n jj j d premiekeu 0it net devaan verbonden winst ring een vierden prijs bfj de 3 en 4 jarigen veriiierf Den Haag de heer P A Tamsma uit Groningen de lieer R Veldman uit Rotterdam en de heer R w t Leeuwarden W e nog geen abonn4 op de Goudsche Cburont aiocM m OW deve xlcn nog haden op oon hel Bureau MABKT 3t GOUDA nur 1745 ot b6 da oqentanel iers Doe het nul i dttr Os op d hoogte wU bl van iMit d Goadtcb Courcmtt KUMST EN LEHEREN Het orkest van den Fuhr in Nederland CONCERT TE s ORAVENBAQE Zondag 15 Februari ari het nationaal wcialistisclJe sympfcooie orkest het aymphonie oikeBt van den FühMT onder leiding van zjjn dirigent Generabnusikdiiektor Franx Adam te a Gravei4 age in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen een concert geven Dit concert is georganiseerd door de afdeelmg Kraft durch Freude van fcet Deutsche Arbcitsfront m het Arbeitstoeceich der NSDAP mNederland Het nationeal sociaiistaBCh tympno nieorkest bestaat liians tjen jaar Het eerste concert werd gegeven op 10 Jan 1932 m het circus Krone te Mvjnchen en sedert dien beeft het 1500 concerten gegeven Dit orkeat heeft geen vast geboipw waar het zijn concerten geeft do het reist geheel DuitoAland door ten einde overal de betWlking bekend te maken met het weifc ven de groote meesters der Duitsche muziek Volgens den wil van den Führer is het de taart van dit orkest de werken der gro ite meesters toegankelijk te maken voor het geheele voBt opdat het beoefenen der Duitsche muziek weer zal wortelen in het Buitsche voBc gen ƒ 2780 70 Hier itcnd s echts een Moasterecheweg 93 H W de Groot = gj yQ 53 s Graveniiage Anna v Burenstraat 113 H Wichers van 01 V Noortp ein 5 naar Amersfoort fiulststraat lï J B Jansen v9n Spoorstraat 1 naar Gronin en Noorder Stationsplein la G Scholten van Wal 20 naar Doornspijk ijksstraatweg H 40 3 H Docter van Wal W naar Aalst B 86 StolwOk Loop der bevolking GEDIIBENDB JANCABI 194 bigekamai pcrssnen J C Burggraaf dienstbode van Bergambacht A 24 in F 82 Chr de Jong diennstbode van Berkenwoude B 106 in C 45 M J de Jong landafbei der van Zwammerdam D83 m B35 C Bouti voorzitter der vereenig ng f SSsTr aVK l UIDIO €UWS Duia rBaH BBLymSDM L 41U M 7 Oimn otv tmta a t T Ochtend ytnM ti li 7S5 Gramoföoiimui S e P k wKltpraaU lop s Grimotoonitmil OohtmagvmnMU 3 NO Nlwiwfbwichten 8 46 ai i ato€nmmi k Voor a 4SSiS 9JS Cminofooninul ie Pl novoonlr om en gmmUoonmuitek 10 Gr r o mtnu7 1100 Voor d viwiw 11 nble JJe Kwintstaa 11 00 EnMmbI Jo Utvc HM AWnMMk 12 45 BNQ Nieuws n eoonoim9che bertchlen 13 00 B x TenlaTi J In boe n krant 1316 Gramofooratwii 13 4S AmoJme extei 14 30 Do chto toet ISJO ZMVg rnex lMV l eIeldii en eriiroo oonn vulU IS 00 iiefcenti t 1 JS G Voor 4e JetWd n W GrMno oonmuiiek iril BWO Nlewws economlel en be rlchien 3 M J etle or e en olstej Voor de platte tawKvrou S eer 19 OO Actueel halfuur IS JO Viwijde en Arhrltl fewrleerd pr r nm Varof 19 alKen voor te H o p een lttwrt ndk met StiMJlo hoacWJfcer S GrwnotoonnM 4 Zaof rnet Vi be eM ne nJ Otwnofoonnmile k BNONlwiw OnmalMmm aSjOSM SS Dlrrjmale n an gT pL BILTFIISDM n SSIJ 7IS S00 Zie nrosramma Hllvertum h sw GÏïmSfSo ut lVs 43 ZU I J5 LrSr nu 11 o Zan met plOTobeSeteilllrr a lt tod taten K 11 t en S Eq Ïk rfr en oV te I Voor J J riek in den AH tl tien 0 n o DiMia 1106 GramofoonmiTiek 1 O wtWoonwiB 1149 Cy f ïï7 Meht benien voorto reld lïoor ffij roo P 0 TwenlBch praatje MJ IS Heeo voor d l j S SjSSSP en sollJten opn Il M Ti ÖLS mm rans OBSTOLRN Toen de heer Adr Blonk wonendeia De Schans a hier deze week teBotterdam voor de zaak van de fa J H Rooster zijn fiets had neergezet om een boodschap in den winkel te doen heeft een onbekende in minimum van tUd kans gezien zün rtjwie te ont de dader van dm in het Spaan vreemden JWW gepieegden diefsUl v een I Het karretje was voonien van nog ï fc an aie uH een kleedhokje heeft oo goed a s nieuwe banden Mitie een I8 ja igen jongen alhier houden Hij had o d nog een Onnaie met brtioud weggenomen Onvoldoende afweer STABSII f Oinniinrlf nn Politie te HUverJTfMin i w deroin eo wel niet El lefe pnotijken vaa Govert MK cr oud SÊ jaar wonende en P Tbobdeod te Hilversum Van J t O g jatl te klefaie burgcdiedcD wor7 hem en ifln vcftecaaraor jnctijlien oefende 14 M dunrer oD de namen jMiDiniXratieiamtoqr voor Pre Mdeden en ObHgfttiite BoIUndache CoramioielMlifc voor utfauideelen en jf Coamümebask roor l aais en eenteHOUicatiea l l Jnmiddels weer nieuwe winst4agtbBli door hem z n ipecteëcrd of f Mumen in den vonn vaa De ConanaoditaiKe Vennoolacbap uóderien De BtMienlandache YdTw V Bouw co HaaddmaatjbPPÜ Jnteni dnRvcr werden onder nialeidende Lgrtraarden obügKties gepleatst van M de zoogenaamde Olympiadeleeqinjg gOvoertgetwiiw n Artiileening ggl is echter niet uitgesloten dat k d Staatslotciü andere methoden goi worden toegepast ttet publiek wordt dan ook in ovei paf eegevcn in geeneirlei rdatie gg JCanaenMijer et zün medewerkers kinden dan na het advies van Voorlegden Conun isaor ig van Politie te y Ingewonnen llcoiMMnischc rechter f te Rotterdam mVERSE TEROOBDEELINGEN ie rechter heeft veroordeeld lot 15 boete subsidiair 15 dagen l tenii den 31 jarigen schillenhande Sd H V Vliet uit Nieuwerkerk a d el die in Juni j I een paard zonlef verkoopvergunning had verkocht In S maanden gevangenisstraf den Riirigen veehouder A Gyssenberger lilBtrgBchenhoek wegens het hamste mivan 40 JCG tarwe en het onbene maken van een kaas en het frauAileus slachten van een varken d D V d Weide kantoorbediende te Gouda kreeg wegens het koopen van boterkaart 14 dagen gevangenfsllnt De 21 jarige monteur J v OosterImit te Gouda werd f 50 boete of 25 lijcn heclitenis opgelegd omdat hü in Jeptember J I een dlstribntifeljonboekie M gekocht Een maand gevangmiastraf w d o idegd aan dén 35 iarigen opkooper H leovenin te Gouda die in September H van verschillend personen dlstritiiUébescheiden had gekocht H B S ers bridgen BW SPANNENDE WEDSTBUD ftterdegavond hield de Goudeche IIB S V€i€enigi i in De Zalm haar la4e en laatste bridge drive van óH iet en Spannend was het zeer zeker MM toen om h lf acht de wedstrijd bejon en gefronste voorhoofden zich diep bogen werd het stil in de zaal A kl af en toe ontterbrokcn door hel 1 en wee van hen die blunderden het van tafel wisselen brak even o luidnichtig eatbousiasme door om weer te erstomm n als het nieuwe pel aanving tot tenslotte het laatste ijwl ïïspeeM was De wedsTijdcomi laie onder leidüng van Martien Bruk trok lidi tctvg en na eenige ifm tnde momemiten weiden door der MomHter den heer Plet Fijn de lut Mte kunstvooTwcipen beslaande uitgereikt De uitslagen luiden aia volgt Gxep Oaet West Eindstand I Mej Bep Hulleman Ricn Bmeraaoi lOt punten I Mej Jenny Slop Jo Sa lOflVa p l Mej Hanny Vakkenier de GeecveSimon Iiaugemen 127 p i Btins ven IVongcrhm Jan Klaarenbeek 130 p U p NoordrZuid It Mej Toot Ringelkig George de Footer 101 p ïflfej Oorrie van Gelderen Harlien Biaek K p i Lucas Vanderlwid ftMl Woerlee 118 p iUei EUy Bacedoin Jan Breeman 124 p KAMER OPERA DIEFSTALLEN iN AAIOEBSBAD OPCaBELDERO jMTSELUK NIEUWS Bodegraven IME KAASVnUKOOP den clanoestMaen kaaabandel vtai nstreek waainver de CMfiaer klachten had was ook R de Wit LfwJeeraven betrokken L JUKl 1 kik kaaa buiten de distriS fP togon verkocht voor welk 0 terecht stond Officier w 8 er ip dat thans 26er moet worden opgeti teicn tegrai Hkïn handel en vorderde een ma d gevangenisstraf met 2 urd verktaating der kaa De j anMRleeldB confonA dezen J Kamer Opera zat op H Febr ljen Nieuwen Schouwburg een voor püat geveik van Carl Maria von wkw s opera oomiiiue Abu Hassa t Jat Haydn s opös coinique J er Wl er rAND Geborene Hcritje Pirkje h ven T A Koattr en J aetnua an za van A Mn VelacD at Q van Ba Bemfaard a VHi G J Rodenèurf A J Hen aan fhfriina dr va A H y Rmnoewaa4 ea M Itouw Overleden Th C v Veldfaiijrzen 69 r J Tecmeultfi n J Eapiein CT Cai Ktoot tO r N BKBT KKRK De leden der Ned Herv Kesrk alhier hebben opnieuw voor den t d van 10 Kt den Kefkeread edMndhaafd als bet orgaan dart benoemt n beroept De ntkpeaak was 1 8 stemmai voor den hettannd en 97 voor een UescoUege De Kericcrand der Geref Kerk aBiier hééft de aMatelUnc ven den beer W C P den Boer te hidipcndiker opnieuw vnor het ddtde Jair verknfA Mpercapelle nSKPAAnmENGSTElKÉllBINa Op de Vrildag J te Rotterdam ge houten trekpaaVdhettgsten keuring werd goedgekeurd Carlo K 185i van de hengstvereeniging Benthalzen Moer Wieuwerkerk a d IJssel teaP van koe gekregen Toen den heer H den Pater een koe in een veewegen goed wilde zetten kreeg hg een trap tegen de buUc waardoor hö neer viel Door omstanders is hq bq den beer J Sterk binnzn gekradrt waar dr S J He en hem hul verleende Dese ooirdeeüe overbrenging naAT een ziekenbuis noodzakelijk waairai de heer de Pater 4loor den heer G den Jong naar een aièkenhuis is Oivertiebracht BtlSGEBLIJKE STAND Overleden N Heikoop 66 J wed van C van Stein C Vailfc 78 j C ViBser 80 J w dnr v n H H van Oosten LOOP DEB BEVOLKING Inbekomen T G J Lekker kerker ven Goode Vertrokken J Speksnüder Cn gezm naar Ouderkerk a d asgei D P Uotenaar neer Cape Hen a d IJssel Ouderkerk a d IJssel JAARVKBGADEBING WaUUNSZORG De WerUiedsnvereeniging WerkmanSzorg hield l terdagavond in de zaal van den heer D van Meeteren in de Kromme haar 26ste jaarvergade ring Ondanks h t minder gunstige weer wasem nog 94 leden van de 166 aanvrezig De voorzittw de heer C Bouter opende de vergadering door alle aanwezigen welkcRn te heeten Notulen en jaarvers ag vtfn den secretaris den heer A GeneugeMik werden goedgekeurd bedrag aan inkomstten tegenover van ƒ 1858 97 zoodat de rekening sloot met een nadeelig sa do van f 923 73 De reserves der kas clipen hierdoor terug ai bedroegen nog ƒ 1652 45 De te heffen contributie over 1942 werd onverandei d goedg eurd De uitkeering hu ziekte werf vanaf 1 Febr teruggebracht van ƒ 10 op 9 per week Indien echter de kas in den loop van dit jaar mocht terug oopen tot f 1306 saï de uitkeering ƒ 7 50 per week wor den De aftredende bestuurs cden de hee ren C de Groot A Geneugelük J Pols P Goudriaan Az en D Speksnijdcr Pz werden met bijna alge meene stemmen herkozen Als reserve M van de Comnuasie van Contro e werd gekozen de heer K Rietveld Aan het slot van de ver dering d nog gememoreerd dat de lieer onder groete b ijkea van belangstel ing xijn 40 jarig h ileum als bestuurs id van Werkmanazorg mocht herdenken De gebrulke ijke Jaarijk che ver Ibtirg vormde het a of der vergadering we ke door den voorzitter met de beste wenschen Toör het aangevangen jaar werd gesloten De penningmeester de beer C de Groot deed vervo gena rekening en verantwoording van zijn gehouden beheer over 1941 De uitgaven bedroe KlNDECUSPEUtN Zm OP Polvooon S vm Oudewater BORaEBLUKB STAND Overleden Cetharina Versluis jr wed van A Verhoeff Ondertrouwd Adrianus Boele 42 j en Maria Zwijoenburg 30 Je Schoonhoven LOOF DEB BEVOLKING Ingekomen J C de Goey wed W V Watlum van Hotterdam WiUebrordusstraat 551 in Ie Ol v Noortstraat 11 M A A Grenen van Rotterdam Aert V Nesstraat 29c in Kerkstraat 1 G Corsten van Rotterdam Hildegrardisstraat 5h in Havenstraat 36 W A Versteeg van Waddinxveen Henegouwerweg 73 in Korte Dijk 13 J J JuOÊ vkn Rijswijk Emmastraat 89 in Al$r Beijlinggracht 32 H L C Gevékei van Rotterdam Spanjaardstraat IIU in Molenstraat 18 N A van Vliei van sGravenhage Oude Waabdorperweg 26 in Wal 26 J Th H Schoonakker van Rotterdam Busken Huetstraat 107b in Molenstraat 1 J C van der Maat van Utrecht OudWijkerdwarsstraat 90 in Havenstraat 19 G Huisman van sGravenhage s Gravenzandelaan 23 in Kon Erritiastraat 2 W F Brink van Groot Ammers A J8 in Korte Dyk 16 G Terlouw echtgenoote van W F Brink Van Nieuwpo 84a in Korte Dük 16 A 3 van Breeningen van Krimpen a d Lek Oosterstraat 3 in Koestraat 109 J A van Run van Schiedaf v t Hoffplein 11b in Appelstraat 1 H W erda van Breda Mauritsstraat 15 in Spoorstraat 48 K Kooy van Langerak No 35 in Oude Singel 68 Th M Kuppsi van Elsloo Kleine Meers 36 in Wal 32 W H vap der Graaf van Rotterdam Boezemstïaat 55a in Kerkstraat 14 Vertrokken O G van Krimpen van Spoorsihgel 15 naar Rotterdam Da Costastraat 80 J Veld van Lekdijk 23 n ar Bergambacht B 87 G A van Zelderen van KKorte Dijk 30 naar Katwijk Van Brakelstraat 20 C G van Schalk van Jac v Beierenstraat 2 naar G Kir chem Burgstraat 31a L Ouweneel van Tol 8 naar Hilversun Vaartweg 193 A M G Malinne van Korte Weistraat 15 naar Hoo ezand Brugstraat 98 J H D Wemspn vai Haven 64 naar Krimpen a d Lek Buitenweg 23 P Bereer geh met P Koorev aar van Voorhaven 81 naar s Gfavenhage van s GravenJiage Poinpst li nswe 19 in A 115 Adr vap Tol dienstbode van Bergambacht E 108 in G48 C Stolk van Mijdrecht B 7a in E 99 Vertrokken personeai D Boom landarbridcr van B 27 naar Polsbroek no 85 Cornelia de Jong dienstbode van C24 naar Wad nxveen ZudDwarsweg Du k M u Buiiense landarbeider van D38 naar Lpkkeikerk Schnacht 156 Lijntje Verwaal dienstbode van F 23 naar Bergambacht D Janna Achterberg dienstbode van CM naar Beijamba i t E 107 J Verwaai dienstbode van G 48 naar Bergambacht EIM A naar Bergambacht B 171 A C Wjprter huishoudster van E 104 naar wad IdiBXveen Henegouwerweg 80 BDRGERUJKE STAND Geboren Gorit r van A Verkerk en M Oskam Nieolaas z van N ten Brummeler a C M Noordegraaf DWt z van D Boer en A C Buijensc Gerrit Arie z van P C Groenweg en BI vanBochove GAawd Frederflc van Meyeren oud 22 jaar en Hendrikje Stout oud 20 jaar Leen dwt van Reede oud 23 jaar en Paulina de Wildt oud 24 Jaar Waddinxveen BEKROONDE BBNGST De hengst FHp K 1766 vin den heer E Oudljk alhier verwierf bij de gisteren te Rotterdam gehouden trekpaarrthengstenJieuring bij de premiekeuring een vijfden prijs bil de 3 en4jarigen SPORT 8 AA rSENBUDEN BUYEN WEER KAMPIOEN Havekotte won de 5000 en 10 000 M KBI2EB BLEEF ONDER DE VERWACBTINGEN De wedstrijden om het nationale kampioenschap schaatsenrijden die vorige week uitgesteld moesten orden zijn Zaterdag en Zondag op de banen te Zutfen gehouden De 500 m werd gewonnen door J Roos in 48 7 sec waarbij hij een eeconde sneller was dan de kampioen 1941 Herman Buyen De AmsterdamHavekotte zorgde Zaterdag voor de grootste verrassing door als eerste te eindigen op de 50W m zoodat hü zich dus de meer re toonde over den Lierenaar Piet Keizer Zondag werden de afstanden over 15 00 en lO OOO gereden Kampioen van Nededand werd Herman Buyen uit Breakelen met 216 052 ponten die dus zijn kamIridensebap van verleden jaar heeft herhaald Tweede werd J Havekotte uit Amsterdam met 216 340 punten en derde F Keizer ait De Lier met 216 812 punten De 1500 meter die s morgens werd gereden werd Üoor Buyen ge wonnen in een tüd van 2 min 33 2 en hij bleef hiermede boven zijn nationaal record dat hij verleden week te Bergen vestigde met 2 min 31 4 Tweede werd Roos uit Amsterdam in Ï36 4 en derde Keizer uit De Lier s Middags werd de 10 000 jneter gewonnen door Havekotte uit Amsterdam in 19 min 03 6 Tweed wCTd Keizer uit De Lier in 19121 en derd Langedljk uit Oud Karspel in 19 20 1 Er zün dus geen records verbeterd De nitslagen De uitslagen over de 500 meter waren 1 5 Roos 48 7 2 H Buyen 49 7 3 Y van d Heiden 50 2 4 en 5 Havekotte en Van de Kommer 50 7 6 en 7 Van Hoorn en A Schoutfn 50 8 8 en 9 Langedt k en Keizer 50 9 De eindui lag van de 5000 meter is als volgt 1 J HaveVotte 9 18 6 2 P Keizer 9 205 3 P Zwanenburg 9 21 4 3 Langendiik 9 28 3 55 H B yen 9 31 1 6 J Akerboom 9 31 9 7 M Strijbis 9 36 8 C Scheer 9 43 2 9 J Roos 9 43 9 10 M Jonker Warmen huizen 9 52 9 De uitslagen van den 1500 meter wa ren 1 Buyen 2 32 2 2 Roos 2 36 4 3 Keizer ï 36 8 4 van Hoa n 2J7 8 5 Havekotte 2 37 8 6 Scheer 2 38 1 7 Zwanenburg 2 38 1 8 Langedijk 2 40 3 9 A Schouten 2 40 7 10 Jonker 2 40 9 De 16 000 meier De strijd op de 10 000 met werd met groote spanning tegemoet gezien Zouden Keizer en Havokotle toch nog voor een verrassing zorgen De eerste serie ging tusschen beide rijders een eerste klasse krachtmeting dus Oe eerste ronden werden in een vrij snel tempo gereden en tot op de vecrt nde lagen beiden gelijk Keizer poogde toen uit te loopen hetgeen door de kracht en de souplesse waarmede Havekotte over de baan ging niet gelukte Bij het uitgaan van den laatsten botht werd Keizer echter door het noodlot achterhaald De Westland der kwam te vallen en Havekotte ging nu als eerste over de streep hetgeert anders nog te bezien zou zijn geweest Dat zijn schema goed was bleek uit zijn lijd van 19 03 6 Inderdaad een prachtgen tijd Keizer maakte nu 19 21 1 De einduitslag van den 10 000 m is als volgt 1 Havekotte 19 03 8 2 Keizer 19 12 1 3 Langedijk 19 20 1 4 Buyen 19 2355 5 Strijfcis 19 35 1 6 Zwanenburg 19 37 7 Scheer 19 38 3 8 Akerboom 19 44 7 9 Hoos 20 12 6 lé Von Hoort 20 14 1 Het totaalklassêment siet er als volgt uit 1 Buyen 216 0552 punten Havekotte 116 340 p Keizer 716 822 p s4 LangedUk 219 168 p Roos 219 188 p Zwanenburg 220 550 p Scheer 221 868 p Akerboom 22S 2 e Van Hoorn 223 4S5 p 10 T d Heiden 224 12 BUIT€I UND De Britsdie teragtópht in NoordAfrika MEER DAN 1200 VOERTUIGEN ACHTERGELATEN Van bevoegde zijde verneemt het DNB dat de Elagelschen op hun snel len terugtodit uit Benghazi eii Dema 1220 voertuigen van verschillenden aard heböen aditergelaten Die voortuigen zijn door de Duitschers en Italumen buitgemaaikt of bö de acbterwoigiin vernietigd Zij vormen het vioertuiigefiectief van bijna een geheele divisie In een beschouwing over Lybië schrijft Reynolds N ws o a het volgende Te loochenen dat bet Eragelsche volk ontgoocheld en ontzet is over de wending dipr gebeurtenissen zou een zw re misdaad zijn tegen de nationale zaak Er valt met aan te tom dat in de hooge leiding van den Lybischen veldtocfet grove fouten ziw gemaakt Het pariement moet zich onmiddellijk en uilBkiitend met dezen Lybischen veldtocht bezig houd BRITSOE TORPEDOJAGEB TOT ZINKEN GEBRACHT De Britsche admiraliteit heeft medegedeeld dat de torpedojager Matabele tot zinken is gebracht DE VERANDERINGEN IN BET BRITSCHE KABINET Onder het opschrift Afbetaling nummer één schrijft deSundayTimes het volgende De vójeigingen ir het kabinet mogen niet opgevat worden als een ontgoocheling doch moeten beschouwd worden als een afbetaling Er komen ongetwufeld nog meer veranderingen Blijkbaar heeft een voorbarige vreugde geheerscht over een uitbreiding van het oorlogskabinet Iets wat wij niet gekregen heliben is een plaatsvervangende ministe president Wü zijn evenals voorheen van meening dat de last welke Caurchill te dragen heeft verlicht moei worden en dat de mogelijkheid hief oe in het fhuislront ligt Wat wU verder niet ge kregen hebben is versch bloed in het oorlogskabinet WiJ wiD n geen wijziging alleen maar om een wijzigicg te verkrijgen evennin als wfl de illusie koesteren dat een onbelangrijke vertooniiH door een verandering van spelers op wonderbaarlijke wijze in een kasstuk veranderd kan worden NIITSCH SLAGSCHIP BESCnADIGD Overeenstemmende verklaringen van Engelsche gevangenen bevestigen zoo meldt een oorlogscorrespondent van de Stampa dat he Britsche slagschip Qu n Elisabeth bij d i aanval van Italiaansche mar neeenheder op de haven van Atexsndrië zwvar is beschadigd zoodat het als volkomen buiten gevecht gesteld kan wprden beschouwd De partserkruiaer Valiant ligt geheel op ée zü AMERIK SAN5CHE DDIKBOOT GEZONKEN Reuter meMt uit Balboa Panamakanaal dat de Amerikaansche marine heeft bekend gemaakt dat de duikboot S 88 na een botsing met een beveiligirgsvaartuig is gezonken Drie leden der bemanning zijn gered BWNENLAIID Eeuwfeest van het Neder landsch Onderwijzers Genootschap VIERING TE AMSTERDAM Een grotrt aantal personen uit Nederlandsche onderwijskringen was Zaterdagmiddag naar Krasnapolsky te Amsterdam gekomen om het Nederland ch Onderwijzers Genootschap dat zijn honderdjarig bestaan viert geluk te wenschen De rij van sprekers werd geopend door den heer P van der Werf namens den secretaris generaal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming De hoofdinspecteur de heer P van Nes bood namens het rijksscbooltoezicht zijn gelukwenschen aan Voor het buldigingscomité voerde de heer H van t Lam namens de honderdtachtig afdeelingen het woord HU bood namens de afdeelingen een gedenkraam aan dat symboliseert de trouw aan het beginsel het vertrouwen in de leiding en de hoop op een schitterende toekomst van het N 0 G Dit gedenkraam zal in bet verbondsgebouw in de Vondelstraat te Amsterdam worden geplaatst In de openbare zitting van de algemeene vargadering die het N 0 G Zondag in Bellevue hie d heeft de voorzitter de heer L F Kleiterp uit Amsterdam een herdenkingsrede uitgesproken De heer Kleiterp schetste in brsede trekken de geschiedenis van het genootschap vanaf de oprichting op 6 Feb uari 1842 tot heden In de vergadering werdgn lot lid van verdienste van bel NO G benoemd de secrrtaris de heer C Zsveoberfen uit Amstelveen bet oudste lid van het hoordbeztuur de h er A Westerhof uit Meppel de beer S A de Kievit uil