Goudsche Courant, maandag 9 februari 1942

MAANDAG 9 FEBRUARI 1942 Zi$t ü die vol gaten sadetsiylEam heeriqlt bioi en knapperig eet uit te komen Zd6 Ucket bakken wij ic ook a im dat icdecean lijft zeggen Wat et van Victoria is dat mag er zijn I BOELEKADE OOUDA SCHOUWBURG Daar i loo jpitt i JMat es mtgestOBpeld Ali het swaie Aee $ Dt zoo a mooie bteeda lot ct is tiitgnralit aoQdt de tempelïol èr de biscuitje uit Die vödwijoea dan 10 den oven om er aan dce DONDERDAG 12 FEBRUARI 7vw KAMER OPERA ABU HASSAN Opéra Comiqu van Carl JMaria von W b r DER APOTHEKER opéra Cooiiqu van Jos ph Haydn Orkatf Uldlngi Jan Keotsior IN DE HOOH ROUB4i m in v HIT KAMER ORKEST 24 Muiici Prqzan ƒ X 1 JO f 0 75 rachtan inbagrapan Ploatibaiorakan Dimdogavond 7 uur a n da BIBBB B i W BBWB BBIB O 799 100 NIEUWS SCHOUWBURG lUENTO PRESENTEERT nM STRAflEC ENSEMBLE met d enorme lachschlager OE KWARTJES RUBRIEK BIkea Zaterdag plutsen wij In de Kwattjea nibrlek kleine advertenties tegen een tarief van 1 S smalle takstregela B 16 elka regel meer 10 cent bij voeraHbataUag Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 c it verhooging Bewijanimuner S cent extra Inzending tot Vrijdagsmiddags 2 mu BitoTen kuanea ALLEEN trardea afgetaaM elkea dag vaa aar Zaterdaga vaa 8 1 aar pttwf PAULiHARRY OSTRAIBODA SBPPIE BODA CLARA yJBSCHER THE HODLARS Dt tnumnaa Le dcaz dwflM D IcgeiilMIdMliclucr Zangorii jf f mS Anion Bdorinfl Bot Chrh Tovorno Tonor IIm Siakmonn Sopraan LouIm da VriM Savroan li Oftleleeli pnkUntlt van Iwt D part ment van Handal Ntjvarheld en Scheapvaart V EBI ENOINO BXPOBTCERTnriCATBN Da CantraJe Dienst voor in an Uitvoer vaatUrt er da aandacht op dat da balanshabbanda axportaura 04 axpaditaun da ajiportoarttflaatan waarvan da akushcldaduur ta var trakan of niat toaralkand lal bUlkan ta aUn tQdig tar varlanslna aan den CJ Xu Bualan kumdan Modii dtt baawaarUJk t n dan kan MB aakltnaHIk Tarlenglnf bt deien dtaMt aaavracan ondar opgave van hat numinar van het deibetreCtende oxportoartlftcaat IHS IS omalaala vvMlcatia vwi hal DaiMrtamant van Landbouw aa Vlaaohartl at IttMobuiaaH voor da Voadaal voantanlaa bi Oorhiastqd voatUt do asiiilailil van laluigBiMaBMaBop hat vsl anda aada anUman t d aladan la aan o kkfnaal IncaataM w ko aar da aflsvwtac ven a produst maat ilta voldaaa Mn oer bat ultfio ipan vn laag bkleiB at aadara vaniakkli iiUMalan Da haMoc wacdt door bat Buks Rofliai MbMt ToonooUpalorii t koMO 8 Ludwifl Daganhardt Sophia Daganhardt Albart May Eri Vlitar bureau voor da VoodMlvoorzfentng vaatgeateld an kan tan hoogste 1 90 per 100 kg bedragen Gebleken Is dat niet alle balanghabbenden van bovenataanda regeUng op da hoogte sQn daarom wordt er de aandacht gn gevestigd dat het afleveren van klopmael eerat la toegestaan nadat het bedrag der bovenbedoelde heffing Is vastgesteld en betaald Voor de vaatstaUlng vaa het bedrag der heffing la het noodlg dat een tnonster van elke partU klopmael aan da Nederlandsche Meeloentrala Waa aeBaar dww g SO ta s Oravenhaga wordt opgezonden met vermelding van de grootte der partQ Da voor klopmael geldende verkoopprijs mag met het bedrag der over de daabttraOandeiMrtll betaalde hafflng worden verhoogd i at IV Ctreuiairaa ot aadara druk arkao Ingeiaadan op advor ntlaa maria wordt venodit TttÊtm U candaa aaa ont sunaii weidan door aon adodaiftratte Biet daergaHodMi Oedtmoai éb aaand M sn IsMT gtukken tm haadilkldBf van da taniai éntna nu Bals van M mat algrtaeidr Merao tol ManMtgiai daarvan wordoi evargaiMa CmBSEDINaSFLAN JDE KORTE AKKEREN Da BURGEMEESTER vaD GOUDA mukt ter wddoeaiitf UB hu bepaalde tti artikel 37 te lid der Wonmcmt b ceod dat de Conunusaiia der pcovincia 2 ak HoUand waarnemende ds taak an Gedeputeeede StatoD dter provincie bij bealuit van 10 Januari 1042 heeft goedgekeurd het door den Raad er Gemeente bü zijn besluit vao ISei 1941 vastgestelde plan tot hereieninc vsn het uitbi ingiplan voor deze Goneente voorB ov el betteft het stadsdeel J e Korte Akkeren welk herxieoJnpvUn voortaan zat worden aangeduid als het partiëele uibbreidlDOTplan dar gnoieenta Gouda Zuidelijk gebied ala vede de Tcrordlening regelende de babouwfaig van terreinen elke in h partiëd ultbraldingsplan zUo begrepen Het goadgdkeurde plan Ugt ter Oemeenlfr Secretarie afdeeling Al g e s nree n e en Sodato Zaken voor ieder Ut incaca Gouda 6 Febroai 1041 Pe Bi gg e m e c s M i ï voornoemd UERA O 757 32 Ter overname gevraagd Leesbibliotheek met boekhandel of dergelijks IsedilHÉIieBlilcaiDera event ook tot 6x9 gevraagd lagsn gaadanprüs LlefsfLelcaofContix Brieven no O 758 bureau v d blad GOUDA eiisdq II Fihr 4 7 S0 praaiea Een roSelvuur van Lachsalvo s Prezen der plaatsen ƒ ia f 1 f 0 15 aatsbes preken Zondag vanaf 3 uur Maandag en Dinsdag van II tot I uur en s avonds ra 8 uur aan de Cassa a 754 120 LOSSE NUMNIHERS van de Goudsche Courant lijn dagelijks verkrijgbaar bij a BAKKER Spooratraat 1 N V P ENDENBURG Veerstal 18 DE OROOT Wachtelstraat 43 A HAMOEN Barg Martensalngel 98 DE lONCrs Boekhandel Boscbweg 02 De Kiosk N RIJS Kamemciksloot SPOORBOEKHANDEL Station BOSiCOOP Pa a C V d WILUK Z da ao 14 en Wl de ageatca ia de onllggeade geaMantcn Morex maakt Uw meabeleii upqten goiiS aea en kleedinf Moa en T9or alt d MMklrrVI dMÜgM farioad lét sUmb alls ui d luM i mi Zalvs koat O Bimmw dk iMiihui ba Geeft du dw aeobalaa lapülaa gordijnen of kleedUg nog hedaa IhJ Motex is apaait V aM aa Langdaiiga sebriflaVjka gara lls Speciale laridttk w bat CHEMISCH ROMICE aa MACHINAAI tWPnH vaa Upijtea aa g stdi j n a n ROTTKRDAH Viariiavenasiraal 5ê TeL SS4SI DEN HAAC Goevameorlaaa 141 TaL 119677 DUIVENDRECar Ml A daaa HoleBkada 21 TeL t$ 77 aa S0151 Filiaal I KLEIWEO 41 TEL 826 O 741 90 MEISJE gavraagd voor heel of halve dagen Aanm Merkt 14 na 5 30 uur n m acfateroifi KosterGUzensteeg H HOEDUMELII aangeboden Weth Venteweg H 220 Er biedt zioh aan Aaristenta Tandarts Dokter In bezit van diploma Brieven no 233 bur van dit blad Te koop gevraagd Twee Middenstandswoningea in goeden staat en goed verhuurd zoo mog k omtrek Knigerlaan Aanbl iingen no 234 bureau van dit blad Aangeboden GOED GEKLEED FAK Briev n no 285 bur d blad Terstond gevraagd Lendaehapsehil voar Tegels Brieven no 236 bur van dit bl Te koop aangeboden 1 pr ledarsm Dameskaplaanea m 30 Te bevr v Swiet nstraat 7 dken avond beijelve Woensdag vao 7 4 uur DIRK koopt alles op Otida beddan nieuwe beddan vuile bedden kapotte bedden Het kan niet te oud zün Bij DIRK Oeuwe 8 Te koop een goede TBANSPORXnng in zeer goeden staat Speke njjder Qo u we 8 oAGaBBn gevraagl Adres Borg Ifartensaingel M QEVRAAQD EEN HOOFDDRAAIER hoog loon Vast werk Brieven NAAasoHi Mtuan PAmiM ISTnAAT 7 DIM HAAO O 7SI 6 PIANO of OROa ta kaap gavraagd door verpleegiter vaa particulier örlev met omschr ca uiterste pr s onder no Q 755 bm v d bUd 6 We kan m helpen aan KOLEN Naaierstraat 21 Ooada O 781A Gevraagd gemeub of igeraetib Zir en SLAAPKAMER met voU pension Brievwi no 240 bur v d blad MC TIBMSSSEN Sr CSediidomeerd Bekroond Decorateur Kunstschilder Atelier A de Vischmarkt la Geeft onderricht Trapnaahnarhlne op nader overeen te komen voorwaarden Aangeboden in ruil voor liandnaaimeeblne van goed merit Br no 243 bur v an dit faJad MEISJE gevraagd voor de morgenuren Da la Reylaan 27 Uw adres voor Cartmaplatea in verschillende dikten Jan Post 142 Telet 3720 Alle reparaties op het gebied vaa jtu LOODOiEna Waleetraa t 12 Telrf 2M8 25 BOB GBOENTBNLAND te huur gevraagd Gotida of omgeving Brieven no 247 bur van dit bL Te keep aangebeden Rediotoe toestel en gr wasehtafelspiegeL Adres Sophiasttaat 73 Te koop Badto to ee t el ia prima staat prye SO Adres J P v Nieuwkoop Gouderakediedilk 4 atolwjjkerslula mi l ep ar ee r sB uw stukgevrona vaat en kui pwerk G V LEXOWEN Orocneweg 79 Gouda Kuipertj TeL 2878 GEVRAAGD PAKHUIS f oppervlakte I0O I90 M Tcveu M kaap gavraagd BASCULE et gewichlcn Br O T82 b r v d Mad 10 MEVR HELBERS 6 Oosthavcti 69 vraagtteen FLINK DAGMEISJE QEVBAAOD 1 pear Kaplaarzen n 36 37 AANGEBODEN 1 paar Dsmeslaanen m 36 I pear Jongenslaanen m 39 Adres Lange Tiendeweg 24 D V LBBDWEN Turfsin el 23 Het betere adres voor inbindoi van alle soorten boekoi laargangen en muziek Postz eg e l veg aa aaeUagm te koop gevraagd Postaegelhandel A Stegt Lange Tiendeweg T VERKOOPHUIS Deetaaltaat 10 laL 8888 In en vnkoop van Antieke en Moderne Meubilaire Goederen Verrek jkers Microscopen enz EnrWRLUK Succesvolle bemiddeling voor aUe rangen standen en leeftijden Uitgebr relaties door geheel Nederland InL schrift en mondeling Bureau Holland Admiralengracht 219 Amsterdam W AUe vaoffcoeaende getoeken aan industrieea Naaimachines worden vakkundig hersteld door TH mCKEN Te iMur gevraagd VRU HUIS ƒ 30 p mnd Br no 12S bur v d Mad Een goed onderhouden HUlSORGEL U koop gevraagd Brieven m prijsopgaaf enz aan J Sakes Overtoom 207 Amsterdam OODDSCHE MUnEKSCHOOL ouwe 196 Dir H C J de Man Biedt dd aan NR MDMB voer de middaguren Brieven ao 211 bureau v d Uad Te huur goed geea BtSiaa kaaer mat str water awt ot loader psnaion goeden stand in geatnim der stad Brieven no 312 bureeu v d M Te koop een zoo goed als nieu w OOtMAILLEERD rORNDIB Wijdstrast 28 tl 7 130 QA NAAR EN REUNIE GENIET an het voortrtlelijke amusement dat mill s EiriB HUK U bicdtl Ui tlECITS 2 IMEI U 75b JO Te koop gevraagd Heereahdi al MiddeaëlaatbwaaiBg gele a a d Ot Florisweg of omgevmc Brieven no 213 bureau v d li VERLOiON op 30 Jan 1 gunuid overschoen Tegen bel temg ti bezorgen bij C Rook Wetk Venteweg H 133 Reeuwjjk Te koop RAIHO MET PICK Cr Adres C ppenersteeg 28 Te koop wit emaiUe teranii la goeden staat Jac Snut Ratihuisweg K 106 R eeuwijk Biedt zich aan een NET MEISJI voor ikele dagen per weck Achterwillens 26 Wie ridit 3 pr goede jongent schoenen m 39 41 z g a n 1 pr laarzen m 39 voor één pr m M en 1 pr m 42 Ook te ruilen voor of te koop gevr goed PluSiOu castuum leeftijd 16 r Adrae Sophiastraat 76 VERLOREN een camee broche Tegen beL terug te bezorgau Zoutmanstraat 64 H VONAU 45 R V Cataweg tf telephone 2791 Abonnementoprü In Gotida per kwartaal 2 3I per maand f 0 73 per week 18 ct4 buiten Gouda 19 et per week per poet per kwartaal ƒ 341 Advertentietarief 1 4 regels f 1 31 elke regel meet 1 5 regels 1 10 elke regel meet f 0 21 Ingezonden MededeeUnfta 0 42 B j ovsrsss n keaast geteduccerdt pilzen Zaterdags kleine advertenüis in de kwartjesrubriek 1 1 regels 8 26 elke regel me ƒ 0 10 Maximum grootte 6 regaK Oaa waêe Oaaa ali ar waad kïï l i ti i at éa I lil lull I l iiiaia UIT DE PERS Oorlog en arbeid De ooriof stelt niet aUeen aaa de eoUeten nvaar ook aan het thuisfcont hoQge elech n Het front van 4en artieid 2 tker even belanorijk als bet slagveld want werken de fabrieken ven de oorlogsindustrie onvol loende den krtj de weermacht met fenoeg om den strijd voort te zetten wat de Duitscbe oorkigseconomie in de efflekx pen jaren lieelt gepresteerd is bekend genoeg De ongeëvenaarde l restetles van het Duit che leger nog eens te schilderen ware overbodige herbaling Inntusschen heeft de oorlog op Oooten schaal in Sovjet Rusland ge irende den winter plaats gemaakt Ybor operaties ven bcedwidener afmeting al wordt er op tel van plaatsen Toortdtirmd hard gevochten Wanneer ttsfcs de koude voorbij is zid het Duit aeba leger zijn offensief hervatten dat M een af tbear gehdea De voorberetdiaff vsB én offenstef hangt weer voer een doarslagfevend deel van de ktVenning achter de rigenlijke ge Mbtalfii at DttitscUand reept daartoe je he eie arbddakiaebt van Euitipa vneriuueei het deaaetrsr doer stiB laeht bescUkkeB fcaa kt bet Beirê Al was aten la hel bwde iSk met de organisatte vaa de eortiqfsëoaJbmie ia ynlftiH ♦ hatden al vroeg aw ver 4 bMJtt nltaraord naarnute de oorlof duurt nieuwe problemen stellen dk ook door de uitbreidiag van het gebied waarover men als gevolg van succesvolle militaire ondernemingen de beechikking Icreeg nieuwe of aanvullende oplossingsmogelykheden krijgen De oorlogsindustrie m het eigen land moet tot nog hoogere prestaties worden aangespoord en daartoe u ir Mamsfeld van het arbeids minliterie als plaatsvervanger van steatssecreUrij Syrup die met ziekteverlof iS door den leider van het vier jarenplan Goring en door den minister voor bewapeninng en munitie Todt met onbeperkte volmachten bekleed Behalve het vraagstuk van de verdere rafionaliaeering en codrdifleering der oorlogsindustrie zelf bUift het pro bleam vmi de werkkrachten acuut en men daiilu m de naaste toekmst meer dan tot dusver Rtissiscfae krijgsgevangenen in de Dtiitsche oorlogsudustrie te betrekken Daarnaast vormen de niogeUkheden om meer dan tot dusver werkkrachtm uit andere Cuiopeeedie gebieden te betrekken een piait vaa ovenregiag Dat aan deze mogelijkheden str B weHJcht in nieuwen vonn uitvoering aal worden gsgeven ii geenszins uitgestoten Os Haagaeha Courant acfarljft to dit verband ojb dat men to de IMisebe ier £ laatsten t0d her eea deaMMUsaaFeaa ubeMdcraditM tea disnsle a de fasdtictto veer weenaecht ea industrie waarbQ ook de door Duitschland bezette gebieden In deze tMScbouwingen werden betrokken Ook vandaar dienden Zoo werd oraemeikt ariwidskraohten naar Duitsche fabrieken te worden overgebracht zoo mogelijk vrijwillig maar anders door middel van een in te stellen ar beidsdieiutplicht welke ook in Duitschland zelf wordt toegepast De hierbedoeMe beschouwingen wa ren een direct uitvloeisel van de actie door Rijksmaarschalk Goring in het begin van dit jaar aangekondigd een actie welke men het best zou kunnen karak terisftsren ais de mobilisatie der Europeesche arbeidskrachten ten bate der oorlo sindustne In tal van Duitsche bedruven is een tekort aan arbeidskrachten ontstaan eensdeels een gevolg van de hoog opgevoerde productie anderdeels als gevolg van het onder de wapenen roepen van alle weerbare mannen Deze tekorten moeten dit ig duidelijk gezien de geweldige kracbtskuraenning waetmede de vrede moet worden bevochten tot eiken prUs worden aangevuM De vrouwemite reserves zullen hiervoor dienstbaar worden gemaakt maar daarmede irnMB er net tang nkt Vaa bet grootste btdaag is het dat azbeUskraehten uit de bezette gebieden en uH andere lurqpeesehe tanden in de Duilsdte bedrijvea te werk worden gestAd Wanneer men de t t to de perfectie gemelori seer d a legci van tegenwoordig vergeiflkt met die bijvoorbeeld uit 4iB oorlog 1879 71 ten springt wei heel duiddQk ia het oog wek eeo ontza ijke hoeveelheid arbeid thans in te fabrieken moet worden verzet ten einde m de behoeften van de weermacht en van de geo toduztrie te kunnen vrcrzien Duitschland strijdt voor Europa buiten Duitschland hebben alle landen v n het Europeesche cooittnent de moreele verplichting Duitschland to dezen strijd voor hun aller tot en heH te steunen Dit is zoe evident dat er nauwelijks me iets ven gezegd behoeft te worden Ook in Nederland dat reeds 180 000 srbeMen naar Duitschland zond zullen thans na de actie van r tjksmavsch klk Gorimg opnieuw duizenden zich ijwillig voor den arbeid to de Duitsche fabrieken opgeven Voor zoover dit nog noodig was werd het n ons land vao de muren toegeroepen Duitschland vecht tegen het bolsjewiniie Duitschland strijdt voor Eiuopa De N S B heeft ook to dezt haar taak begrepen ook zQ z li toonen den oproep van Rijkamaaisdralk Goring te beï ben verstaan Ea duiaenden met hegr In den gigontiscfaso sirijd vaa DuMsefataod tegen het botajewisme lol Nederland zijn aandeel hebban Ibant naar de nieuwe Mannaa van QMng niet op de frcotea aiat to de direete bewapenhigstodwlrie maar ta li die tabrtakea dto aijnead behoefte aan aibeidskradttea hebben gefcregso nadat de weerbare mannen waren opgeroepsiL Men wee dat de KederlsaMSsche arocidcr ta Duilsefalaad deasifde behoodelii r dezelfde sociale voorrechten gentot als zijn Duitsche cOUega s deze zoi gaat zelfs zoover tot ook zijn gezto to HolIwd er de voordeelen van geniet In lDcipe geldt ook algemeen datbuitenlandeche arbeiders slechts vrijwillig naar Duitschland komen om er te werken Of het to het kader van de nieuwe actie bij deze vrijwilligers zalblyvSh is editer de vraag Vap Duitse zÜde is men zooals reéA gezegd van meening dat Duitschlandvoor Europa tegen het bolsjewismestrudt eo dat bet een minunum eischaan de Europeesche volken is wanneer vso hen wordt verlangd dat zij althans hun arbeidskraehten in dien tvan de gemeenschappelijke zaait stellen SPORT ai ai glial rtK wntstauB KAïiPHMMStauPAraaLAR dan al ki IMB aaa vrtlen saorfaaÉaaar vnaila Oa tUiallaua ven de vo ui i e tWi d a u luSea lüMmien ASi ttartde apalar ki dsn wadaIrDd ka plaen vm Nederland IMS w d da heera Pwa dlatrtctafeamiiiasn van dan dmbMa Dordrecht a au aai w aai n Da Jaarveraadarhig aal lawtte n gehouden SCHAATSKNaUDIM KAMPIOCNSCIAP SCHOONaUBIN V lf NOOBDaOLLAND VOOB rABKN De ullslacen vast de te KottMm Scrx neltonate w a d atrOdan om het kamvtoenidiaf van Woord BuBnind voor paren waren 1 P Tbmnennen en mevr Lo ef Boonl X a Btoawwboer en m 1 SoMppo XlMiiaes 1 J C Klerk en mrt T K lf mey f J J auboer en mevr Moei B kv J KoM en mevr De Ja p Woct borat BBJAHrBN TBBOeLAAB BAMPKMm BIIMa KLABli au pr De wedatrtJdan an bat kamptoMsehap cadeau gukii aMi In agn laasrta pprtg n Beekhaf haatt J aBaa op aBas aeatan aatlan an aaaavtero Ie TOoraiMto e boaoen ed a nr tji