Goudsche Courant, dinsdag 10 februari 1942

J I Ï30UDSCHE cot BANT Dinsdag 10 Februari 1942 10 Jairgang No 20856 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bmimmi MAUT U TRLD Htt rMtrekniag OM C hetredaeteuT f TQCTSS Qooda Oe definitieve aanval op Singapore ingelschen op verschillende punten teruggeworpen 28 000 man Britschetroepen ingesloten lal der vesting nog slechts kwestie van tijd Iten door Reuter cepubllceerd officieel bericht neidt dat de landiag der It anners aan de Noordwestk t van het eiland 8in apore gisternacht tnssehen D en 12 Dur feschiedde De Brltsehe roorboede aldus verrolgt dit bericht werd op eenige plaatsen Imffcdroacen en in het Oosten kwam het tot eenlge infiltratie van den vijand et te Sta Spere uitgegeven iegerbericht luidt als volgt Japansche troepen 4i met een onbekend aantal manschappen aan de NoordwestelÜke kost van lüt eüand tosMhen Kranji en Pasir Laba op de smalste plaats van de Straat M Johore op ket eiland Singapore geland De opmarsch der gelande Japansche Iwipen werd tUdens de duisternis door Japansche artillerie vanaf het vasteland lliekt Bil bet krieken van den dag werd de opmarsch door Japansche luchtUavallen ondersteund Onze troepen werden op verscheidene plaatsen teruginrsrpen Over een tegenoffensief van ons zUn geen berichten ontvangen Het tUlerieyuur en de luchtaanvallen v n Japansche ayde op andere deeioi yan ld eliand werdMi Maandagochtend voortgezet Op gnmd van een tifficleel communiqué uit Singapore meldt de LondenmIm nieuwsdienst het volgende De hevige Japansche aanval die in aansluiting op de landing op het eHand IMpliiedde werd door duikbommenwerpers machltaegeweervuur en artillerie MdersteUiUI Dientengevolge alsmede als gevolg van de vijandelijke infiltratie werd na liwdnekUge gevechten overgegaan tot een verderen aftocht van de BittMhe treeper KURT VtM nCt Oiric daar weten de Duitsche soldatea wel tota van a4 De vreugde over deze aAviseeling in e degelUksAe kost stHaU van bun gezicht Orbi Holiand PJC Fimck Gedarende de laatste gcveefaten in Oost Karclii viel o a deze geheel onbeschadigde bolsjewistische tank ui Fkische handen Suomen Hollondj Bet Japansche hoofdkwartier deel U gistermiddag kort mede dat strijdknêhten van het Japansche leger die Resteld waren op de Noordelijke kust tan de Straat van Johore voor den WInitieven aanval op de Britsche Wiis in Oost Aaië eergisteravond gisiMacht en glsterochtiénd met succes ft straat zijn overgestoken na d Ttudelijken weerstand te hebben tenggedreven en tlians de fortificaties q Shirapore aanvallen tnt Joliore Baliroe naar Domei meldt kiblten de Japanners die op een punt ld Oosten van den dijk op het eiland Mnb gehad vaiten voet kunnen vatkn aan het Zoldcinde van den dijk M t zij vijandelijke kazematten on t f den voet hadden gtlootta uH Johoie Baiiroe wordt gemeld dat Britadw ftrUdkracbtni die het JUBd Sing ore verdedigen zich teWrekken uit de buitenrmg vefti verl ingaweTken die de Straat van OT beheenchen zulks met het oog JJhet verwoede beuken der Japansche Pen die over de nauwe straat zijn hokken onder bescherming van een wrtdurend dekkingsvuur richten van het eiland Singapore lden dat de Britsche troepen begon lyn te vhwhten langs de hoofdden naar Singapore op het ZuideHlw deel van het eiland i W krachtige Japansche otfei sief M met donderend geweld toen de jJPWïché batterijen op de Noordelijke t plotseling het dekkuigsvuur open waarmede zü den weg vrij maak voor de landingsoperaties De eerf aanduidmg dat de Japansche troe ontact hadden gekregen met den B van het eiland Singapore toen om 16 uur een groene flits j J spiraalde van het eiland als dat de Japansche troepen het muM hadden bereikt Vier mintjten t kwam een roode flits als teeRen voltooiing der landingsoperaties TyoP volgend berichten meldpn dat op volgende berichten melden dat l Jwingigroep oprukte naar niet na SJS noogten Terwijl de Ja nHJ kanonnen zonder door vyan r batterijen te worden beant Mï ii n wojit vm w uut t Mchta bericht dat een tweede 2f e landingseenheid elders op d was geland J 8 doorvuurtlen kwam om O uur nachtx hoiH Kf Hat AAn 1 Paa Ó de 3 olietanks van Selecta S t thens 28 in brand Hooge zui y rook krcmkelen naar den ili de vlammen overslaan dverige tanks m lagdaihe itrtld ie i epfcalirfM i Sin gapore wordt geraamd op 28 0M Zij bestaan uit de I8de divisie Britsche troepen de Australische negende divisie en ongeveer 23 batalllons gemengde troepen vrijwilligers Naar van het front wordt gemeld zün keurafdc lmgen der Japanschestrijdkrachten die op het eiland Singapore aan land zijn gegaan snel opgerukt tot aan de Britsche stellingen aan de rivier di Kranji Japansche troepen hebben het vliegveM Tengah bezet en de rivier de Tengah 15 km teil Westen van de stad Singapore bereikt Men meldt dat de inneming van Singapore nog slechts een kwestie van tijd ia De Japansche troepen die bU daiji aan land ii n gebracht liJn geetennd door kleine tanks den opn üseb begonnen langB den weg dlè naar Singapore leidt De eerste tegenstand bij Mandal twee kilometer ten Zniden van Kranji werd gebroken De Japttners verwaditten nieuwen hevlgen tegenstand m Boekit Panjang vijf kUometer verder naar het Zuiden Naar de meenmg der geheele Japansche pers is de val van Singapore oog siedits een kwestie van üjd De eersteBerichteii over de succesvolle landtegen hebben in Tokio een buitengewonen indruk gemaakt Men is er van overtuigd dat de BritJche troepenzich niet hmg zullen kunnen handhaven Volgens een bericht in de Tokio Asahi Sjimboen hebben de Engelschen nog m de afgeloopen week nieuwe stellmge i aan de tot nu toe weinig verdedigde Westkust gemaakt en in allerijl veel artillerie en machinegeweren laten aanrukken doe het vuur concentreeren op de oversteekpunten Kleine Japansche aftJeelingen vielen onmiddellijk de Engelsche versterkingen aan en braken iil gevediten van tnan tegen man door de voorste prikkcldTaatlversperringen Daarop trokken de Engelschen terug in Oostelijke rréhting naar het vliegveld Tfnga Naar het blad verder meldt zi i de Japansche troepen die voor een deel in het dichte oerwoud geiSrd zijn op versdiillende plaatsen van het front verschenen waardoor de Engelsciien in de flank en in den rug werden bedreigd De gevediten naderen meer en meer den bimiensten vestin ordel en onderwijl zijn nieuwe t nk iinaatiesj p bet eüand elnad Van mHitaire zijde wordt a aed eg e deehl dat het iwaarispuBt der rdediginc nmr het Zuiden en Ooeten éus BATAVIA GEBOM BARDEERD Ook PcJembang tvetr aumgevallen Naar oH Batavin wwdt yet oiBCii wordt fai het Nedw UndachIodfsclic weemuiclitabericht medegedeeld dat Japansche TÜegtttigen toot het eerst Batavia hebben aangevallen Ook Palembang op Sumatra is door Japansche bommenwerpers aangevallen De Japansche troepen die de bezetting van fialik Papan op Borneo hebben voltooid rokken thans naar het Zuiden op naar zee is gericht In het Westen begluren eeds aan de uiterste Westelyke punt ongeveer twmtig kilometer ten Westen van Singai ore uitgebreide artillericstellingeo met zeer zwaar mannegeschut die zich naar het Oosten voortzetten tot aan de Oostpunt van het eiland nabij fort Sjangi Deze verdediging aan de zeezijde wordt afgesloten door de klekie eilandvesting Poelau Oebin aan het begin van de Straat van Johore ongeveer twintig kilometer ten Oosten van Johore Bahroe De geheele Zuidkust tusschen Pasir Pandjang en Sjangi woidt bescl etmd door sterke mijnversperringen vooral dt haven van Singapore die bovendien nog door er voor liggMide eianden wordt befthermd VolfeM mededeeiing van militaire zyde liggen de zwaarste versterkingen van het eiland ten Noorden van het plaatsje Boekit Timah ten Noordwesten van Siogapore waar ook de staf van het opperbevel is gevestigd De buitenste vestinggordel waarom op het oogenblik wordt gestredeni strekt zich op een afstand van ongeveer vjjf kilometer van de kust langs het geheele Noordelüke deel van het eilüid uit en wordt in het Westen beschermd door steike artilleriestellingen van Pasir Pandjang en in het Oosten door versterkingen nabij Sjangi Daar de vooruitgeschoven verdedigiogMteUiacpa op het schiereiland Malakka tegen de erwachtmgen der En eUcben m geen stand hebben kunnen houden tegen den Jspanschen aanval is het ook niet te erwach i€n naar van militaire zijde wordt verklaard dat de ongeveer twintig duizend Engelschen die in een kleme ruimte Si mergeperst zijn langen tijd weerstard zul en biedfn Singapore tioet en zal verdedigd wordsn schrijft de Londensche Times in een hoofdartik l De inneming van Singapore zou een rampspoedigen hoewel niet direct dcodelijke slag beteekenen voor de verctediging van Ned Indië alsmede voor onze steunpunten ter versterking van onze strijdkrachten in Oost Azië Er za ons echter niet veel tijd t r berchikking staan want aanvallen op Sumatra en Java zullen wel niet uitblijven De Liverpool Daily Her ai d noemt het een teleurstelling voor Engeland dait het den Japanners gelukt is op het eüand Singapore vasten voet te krijgen De Daily Telegraph merkt op dat heit bU d verdediging van Singapore tot een Jiairden slag zal komen C MAKSCH NAAR RANGOON BEGONNEN De Japansche treepen zijn ca hevig artillerievuur de rivier de Salwien overgestoken en andankn feilen Bri lsohen tegenstand den opmatsch naar Hangoon begonnen naar Domei meldt uit MoeUnei n ROOSEVELT VRAAGT CREDIETEN De Britsche iierichténdienst meldt uit Washington dat Rooseveli van het Cbngres dringend bijïondere goedkeuringen heeft geëischt voor een k edrag van in totaal 22 389 000 000 dollar voor verschillende afdeelingon der weermacht Bovendien heeft Roosevelt een crediet gevraagd van 1 502 000 000 dollar voor den l ouw van scheen door de marineconunissie BRAND OP DE NORMANDIE Gevaar dat het schip zal omslaan ER WAREN DCnSENDEN HENSCHEN AAN BOORD Op den grooten oceaanstoomer Lafayette de vroegere Normanjïië die in de haven van New York ligt is volgens den Britschen berichtendienst brand uitgebroken Toen de brand ontstond bevonden zich 2500 ariwiders aan boord De me esie hunner hebben zich kunnen redden Het vuur ontstond op het promena dedek eS sloeg binnen een halfuur op het geheele hoofddek over Spoedig daarop stond ook het bovfcste dek in lichter laaie Boven de havenwijk van New York hingen dichte rookwolken Dravende brandspuiten politiemotorix olen afdeelingen van den hulpdienst en ambulances warei onmiddellijk ter plaatse De brand was over de rivier de Huiison tot zelfs in Jersey te zien Om 21 00 uur woedde de brand nog sleeds hevig Leden van de marine verklaren dat zich 300 man van de kustwacht en 1500 burgers aan boord bevonden toen de brand uitbrak De meeste zijn echter ontkomen Schout bu nacht Andrews gat na een inspectie a s zgn meenmg te ken nen dat de brand niet te wüten was aan sabotage Hij verklaarde voorts dat hy niet geloofde dat er personen i enedendeks ingesloten waren zooals inen aanvankelijk vreesde Een marineofficier zou als zijn nipening te kennen hebt en gegevir dat het schip a s gevo g van de geweldige hoeveelheden water dit ter bestryding van den brand naar birnen zyn gespoten wel eens zou kunnen otas aan Deze officier heeft daarom D brandweerlieden bevel gegeven 4 eningen te snyden in de scheepswand boven de waterlmie opdat het ater kan wegstroomen I Pater Macdonald van de St Paulus iferk verk aarde dat hij reeds aan njinstens veertig slachtoffers van den brand de laatste H H Sacramenten had toegediend De Normandië was eigendom an Se Con pagn e € iénénrie Transatlan tique te Ie Havre Zu was in 1934 van stapel ge oopen M t 83 423 brt was zij het op een na grootste sch p te were d Zij kon 1976 passagiers meevoeren Haar maximum snelheid Ijedroeg 23 5 knoopen Bij den brand zou volgiens de Britschen nieuwsdnenrl voor zoover tlians bekend slechts één arbeid Cr zijn om gekomen hoewe zich byna 2200 man personeel aan boord bevoitden toen het vuur zich v rtoonde Ten minste llOmenschen liggen in het ziekenhuis aldus ervolet de nieuwsdienst en omstreeks eenzelfde aantal ie wegens zware breindwondeti en kwelsuren m behandeling mf 3 r Na den sneeuwstorm Nu zuUen wel gauw de kameraden komen om de ingesneeuwde auto s uiit te graven en weer in i edi yf te stellen WelfbiIdPol P f HermaonJ De dood van minister Todt ntOF ALBERT SPEER OPVOLOBR Officieel w ndt uit BerlUp medegedeeld Door het doodelyk ongeval van Rijksminister Dr ing Todt heeft bet Groot Duitsche Ryk een zwaar vgriies geleden Dr Todt vereenigde in zijn persoon de functies van Ryksmmister voor Wapeninig en Munitie inspecteurgeneraal voor het Wegennet en inspec teurgcneraal voor Water en Energie Deze drie functies heeft de Führer thans opgedragen aan den inspecteurgeneraal voor de Bouwnijverheid der Rijkshoofdstad dipl Ing Prof Albert Speer die zyn tegenwoordige functie behoudt Britsch commentaar Iionden geeft den volgerden commentaar bij den dQod van Dr Todt Todt was een uitstekend organisator en strateeg van Hitler Zijn organisatie heeft het Duitsche leger in staat gesteld zoo ver in de Sovjet Ünie op te rukken Hij waa de man op wien Hitler zich verliet voor zUn kamende offensief m het voorjaar De ontploffing te Tanger UITERST PVNLUKE PECH Naar uit Tangei wordt gemeld beschouwt men in do vrij talrijke Britsche koh nie aldaar de ontploffing dei Bntsche koeriersbagage die mei springstof wae gevuld als uiterst pynlijke pech De Engelsche consul generaal fee Tanger heeft verklaard dat volgens door hem van den gouverneur van Gibraltar lord Gïort ontvangen bench ten de sleepboot Rescue voor haar vertrek naar Tanger a n een onder zode was onderworpen en men aan boord in het geheel geen ontplofbare stoffen had gevor en In Spaansche krmgen wordt lueromtrent opgemerkt dat het een feil IS dat de Britsche koerierszendingen van Gibraltar naar Tanger reeds verdacht van omvang zijn s s len tud dat de 3paar sche autoriteiten oe pakket en goederenverkleer tusschen Gibra tar en Spanje om be aa de redenen verboden Sedertdien is Tanger altoos al een centrale vam den Britsciien gieheimen dienst gewoon een distnou tiekamtoor van diplomatiÉke tagage geworden nwt het opsphrjft br jekbaar ntet fcsotrteB i Oorlogsraad voolr den Stillen Oceaan NED INDIX IS ERIN VERTEGENWOORDIGD I Naar de Britsche l erichtendienstmeldt is te Londen een ooi ogsraad voor den Stillen Oceaan gevoratid Dezeraad zal Dinsdag bijeenkomen lAustralië Groot Bnttannië NederlWndschIndië en Nieuw Zeeland zullen er invertegenwoordigd zijn 1 TWEE COMITÉ J BOVEN WAyELL In de Ned Indische pers komt alge meene verbittering tot uiting al reac tie op een bericht uit Wasliington dat generaal Wavell slechts Is gemachtigd tactische beslissingen te nemen terwijl de strategische aangelegenheden Voorbehouden blijven aan Washington en Londen Twee eomité s boven VlfaveU fuidt een opschrift in de Javabode Dit blad schrijft dat de nieuwe regding op een tijdstip waarop snel en energiek handelen noodig is nieuwe ver traglng en beslnitelooslieid brengt T8JANG KAI SiEK IN 1 BRITSCHINDn De Britsche nieuwsdienst verspreidt liet volgende bericht uit New Del IVjang Kai Sjek l evindt zich op ti t oogenblik in Britsch Indië waar hij met den Britschen c pierbevelhet ber aangelegenheden van gemeenschappelijk belang bespreekt De Britsche nieuwsdienst meJdt uit Washington dat volgens een mededeeling van het Witte Huis generaalmajoor J W Stilwell de bevelhebber van het derde leger Maandag een on degiboud heeft gehad met president Hooeevelt en naar Tsjoengking zal rei zen om daar veimoedel loet Tsjanig Kai Sjek te onderhandelen Arbmderê in IXmtachland Er is onzekerheid gereacn over de vraag waar arbeiders lieb aanmelden moeten die io Duitsche fabrieken werken willen en zoo deel willen nenten aan den strijd var Europa tegen het bolsjewisme Arbeiders die in Duitschland willen werken of over de arl eidsvoorwaardan aldaar informaties begeeren moeten zich tot hun arbeidsbeurs of haar filialen wenden Eh is vraag naar arbeidskrachten voor alle mogelijkeberoepen Inlichtingen worden uitnaard gratis en zonder eenige verplichting voor den vrager gegeven GASLOOZE UREN Elke kraan dichtdraaien De gaslooze uren stellen de huis vrouw voor en nieuw probleem Wat doen als de toevoer wordt stopgezet terwijl er nog een vlam brandt Hier zu Tipgemerkt dat het nooit zou ver mag komen Men moet zorgen dat op de fatale uren 15 en 21 uur er geen gas brandt Op die oogenblikken dient elke kraan gesloten te zijn Uiteraard denkt een gemakzuchtige terstond aan de hoofdkraan Als men deze dichtdraait is er immers nergens toevoer Eoch moet met den meesten nadruk gewaarschuwd worden tegen het vertrouwen oa de hoofdkraan Met afsluiten hiervan lean tot groote ongelukken aanleiding geven want naar de directeur van het gemeente energie bedrijf te Amsterdam ir M van dfr Horst adh het Nieuws v d Dag mededeelt hier schuilt een ernstig gevaar namelijk voor die huishoudens waarmen over een gasgeyser besdiikt Zoo n geyser is voorzien van een z g waakvlammetje dat er voor zorgt dat r wanneer de geyser ontstoken Wordt dus gas krijgt dit gas onmiddellijk ontvlamt Doo het afsluiten van de hoofdkraan gaat ook dit vlammetje uit met het gevolg dat natuurlijk vergeten wordt eerst het waakvlammetje aan f steken alvorens het gas van den geyser vrijgegeven wordt Het mengsel gas en lucht dat in zeer korten tijd ontstaat kan een ze r emstise ont ploffmg tot gevolg hebben IN T VERLEDEN il T MET MEDEN IN HET NUl E WINTERHUtP Natuurlijki loopt men kans ook als er geen gasgeyser is by het afsluiten van de hoofdkraan een andore kraan te vergeten Dé gevolgen blijven gelijkl Dus men sluite zorgvuldig tUdig elke kraan van gasstel of fornuis WINTERH Ui P COUXCTf 27 SNlS FEBRUARI L VRAAGGESPREK MET ERNST VOORHOEVE De persdienst der N S B meldt Dinsdag 10 Februari van 19 45 SO uur zal over den zender Hilversum II een vraaggesprek worden gevoerd tusschen den radioreporter Wijbiands en het hoofd van de afdeclmg propaganda der N S B den heer Ei i st Voorhoeve OH IHOOH Zon op 9 05 onder 1844 Maan op 5 42 onder 14 36 Men b verplicht te v r dnitteren van consonderHan tol mnsopkomtt Laataams van vocrtni er moetco een hal nm na ion OPr e tfStld onf l en woriten iWtiltiiimMmiMaimwia IklU