Goudsche Courant, woensdag 11 februari 1942

OUDSCHE mmi COIBAHT oensdag 11 Februari 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN A l llJMrK ifc No 20857 wMw ÉiAun n ttLKt va ChafradacMur t ntnOL Oooda JAPANSCHE LANDING BIJ UKASSA Het NML Iadiache wecmiadihlieiicht daalt mede dat Japaii8d ttroepen aaai laad cifn jeiet pZddCelebea ia de aab bai tw Makamr Df luchtaanveJlen op SoertAaja Volgou een bSrleht van de G I o Vn a I e d I t a I i a alt Maeao lija tijdens de Vier lliehtaanvallen die de Japanners tot na toe op Soerabaja hebben ondernomen IM Engeliehe NederlandsehIndisehe en Amerikaansche vliegtuigen neergeschoten of op den grond vernield WAARIN CEN KLEIN iïfOlK GROOT KAN ZIJN waardeering vermeld dient te worden Des nachts nog voordat de maan was op ekomen zwommen zü door de duisternis beschermd naar de vijandelijke oevers en trachtten naar de diepte van het w ter ei de beste landingsplaatsen uit te vorschen Hun inlichtin gen waren voor de legétleidinjj van anschatbare waarde Een onafgebroken stroom van Japaïiïche troepen en voorraden glüdt over de brug vam Johore om de Japanners op het eiland te vwrs terk n nadat de genie de dijk en de bnig die de Britten bij hun terugtocbt naar het eiland hadden opgeblazen tvad hersteld Oók di troaal hebben de zjwemmeirs weer belangrijke diensten l ewezen Den nacht voor het groote offensiefzwommen zü or der dekking dor Japainsche artillijrie neax den d k om een onderzoek in te stellen naar de plaatsen waar deze was vernield Zoodra de vüand het Zuidelijk uiteinde van döi dijk had ontruimd werden ijlings de noodige herslellirïgcn uitgevoend Nu de vooruitgeschoven Japansche troepen geleid door formaties tanks reeds de invalswegen van Singapore bereikt hebben verwacht men naar in Tokio veriUddt den spoedlgen val van de vesttsg De slag Jm Singapore heeft ht dennadit van Dinsdag op Woensdag een boogte junt bereikt meldt United Press Er is eenige actie uil een nieiuwe richting ontwikkeld Dé Jaipanschetroepen trekken van het Westen uiPK op hetgeen erop duidt dat de Japanners ergens nieuwe landingen hebben verri 4it De correspondent van United Press Harold Quard meldt Ik heb mijn laatste bezoek aan het front gebracht en waargenomen hoe Britsche troepen in hun loopgraven zaten terwijl enorme ketens Japansche vliegtuigen hen met bommam en machinegeweervuur bestookten De Japanscne vUegtuigen maken voor de veTdediff rs van Singapore het le en tot een hel De in de stad verschijnende bladonhebben onomwonden toegegeven dit het niet waarschijnlijik is dat men de Japansche aanvallers die voortdurend versterkingen krijgen van het eilandkan verdrijven Elkeen geeft toe datde tflesiand een zeer ernstig stadiumis ingegaan Omtrent de landing en het opdringen van de Japansche troepen heecscht in kringen van de Engelsch Araerikaansche verdediging van den Stillen Oceaan groote bezorgdheid Vooraanstaande kringen te Batavia veriielen niet dat de capitulatie van Singapore de dood steek voor Nederlandseh Indië beteekent De Australische regeering is langdurig in vergadering bijeen geweest ten einde de gevolgen van een eventueelen va van Singapore op de positie van Australië in de verdediging van den Stillen Oceaan te bespraken DE JAPANSCHE GEVANGENBNKAMPEN Ter gelegenheid van een bezoek aan een kamp buiten Sjangteai waar 1560 Britsche en Amerikaansche kriJSaitevangenen bijeen zijn gebracht lieeft de Japansche militaire woordvoerder n edegedeeld dat de gevangenen sleohts een uur des ochtend en een uur des middags arbeidsdienst moeten verri ten De rest vamjp i dag is gi Ud aan sport en spel ISjStreft voorbereidselen om het den Svangenen mogvlijk te maken door mfildel van den omroep te Tokio korte mededeellngen aan hun familieleden tee doen toekomen EEN OFFENSIEF TEGEN THAILAND Volgens S P T maakt de Londensche beriditendienst veel ophef van het feit dat generaal Wavell plotseling van Java naar Birma is gevlogen en daar in het gezelschap van een aantal geallieerde officieren het front heeft geïnspecteerd Londen stelt zich klaarbiykelijk veel voor van het EngelachChineesch offensief aan he Birnieesche front wat het beste middel is om Japan te dwiiigen troepen uit het Zuiden van Malakka terug te thekken en dasfTdoór den druk op Singapore te venuanderen Het heet dat de hoofdntaoht in Birma tot nu toe nog niet in het vuur isgeweest Het doel van Wavells reis zou een operatie van Birma naar Thailand in de richting Tsjiengmai zijn welke overigens 8lechts kan slagen in geval van een nauwe samenwerkingtusschen Engeland de Ver Staten en China Tsjierngmai i8 een spoorwegkruispunt ongeveer 110 km van de Birroeesche grens en 660 km van Bangkok verwijderd Ofschoon dit grensgebied zeer berga tig is loopt er van het Noorden na r Tsjiengmai eengoede autoweg die ongeveer 40 km van de BirmeSche grens begint Van Birma uit gaan verschillende goede autowegen in deze richting Gestelddat het mogelijk zou zijn hier voldoende strijdkrachten te concentreeren dan zijn Engelsciie kringen Itlaarbli jkelijk van ooi el dat een offensief tegen Centraal Thailand kan worden ingelek Zou dit offensief slagen dan moet de Japansche druk op Birma en vooral op Rangoon uiteraard verminderen EEN GECOMBINEERDE VLOOT IN AUSTRALIË Uit Australië verluMit dat men daar voornemens is een gecombineerde vloot uit AustralJsclie en NicuwZee laindsche schepan samen te s ellen De Nieiiw Z elaw sciie ministerpresident heeft voorgesteld het opperbo el over dieze zuiver Briteche vloot aan een Amerikaan op te dt sep omdat daarmede de samenwerking der gealliecr den het best tol uiting komt MARTABAN BEZET Naar Domei meldt hebben de Japansche expeditietroepen gisterochtend Martaban in Burma bezet Martaba n een vrij groote havenplaats ligt aan den Westelijken oever van de baai waarin de rivier de Salwin uitmondt Van het reeds enkeje dagen geleden ingenomen Moelmeft leidt de spoorweg over Martaban naar Rangoon met een zijtak naar den weg door urma FELLE STRIJD OP LCZON Officieel wordf uit Washington gemeld dat Japansche versterkingen aan land zijn gezet in de Golf van Lingajen De laatste 24 uur is hevig gevochten op het schiereiland Bataan Luzon vrrBREroiNG der mmiilisatr IN ADSTRALIC De Austiraüache regeering heeft een bepaling uitgevaairdigd ter verdere versclierpiftig van de mobilisaltie De premier verklaarde dat deze maatregel noodzakelijk gewonJen ia aJs gevolig van die omstandigheid dat de toestand in den Stillen Oceaan slechter wowk ivergave fan Singapore geêisch l Strijd om den binnensten Lrsterkingsgordel reeds begonnen 1 rug Engelschon wijken uw Japansche landingen Nmt vfrigidt he h de Japanf cMBmandaat aan het iront 0p Malakka tfcneraal Jamatjita it overlara van S iigap re i tocht Naar Bcntor otficiecl uU filnfa ftn meldt hebben de Japanners in 4en affeloopea naciit leans gezUtn in U streek tuasebA Soengei Mandai I Socngei Kranji opnieuw te lan tm op enkele plaatsen De vijaad aldus dit 6ericbt keelt fistana lUn aanvallen met liaka s en mitralllenrs op onze WoroltceaehOTen stellinfen In den Westeldken sector den ceheelen da HBder ophouden voortceiet en ook teeft btj met froote formaties Tliec tatfen Tan swulenIQke booste bom amvalien fejdaaa TeAas beeft de vUand zijn krach üfc pressie fdiandbaafd en de In llltratle actles in dit gebied voort leiet Ondanks hardnekkiKcn te ftnstand verdere temftocht van ne troepen D LondenMhe nieuwsdienst meldt M in de sUd Siafspore reeds het Ütteren der inaehIneKeweren en het Manen van dè kanonnen te hooren ia Mtsestand van de geallieerde troepen Imstig De Jqriumera hebben aan de MldkHst niaawe landingen verricht tal de Nooidknst woeden zware branin o de naehtelUke hemel wordt hel MMeht door het opflikkeren van let Mrnlt de kanonnen lit Japauebe hoofdkwartier maakt lÉénd dat Japansche strijdkrachten I Ae vroege ochtenduren de Bockit Bash het hoogste punt van het eiland S liechts negen kilometer afstands van Had Singapore hebben bestormden ItMt De Boekit TImah die 177 meter Im is versehaft uitzicht op de stad IH commuqiqnè vermeldt verder dat fc Japansche troepen voortgaan met ill vijand voor ilch uit te drijven har uit een niet officeel bericht van U fnmt op Singapore blijkt hebben H Japansche troepen van het vliegiM Tengah gisterochtend na zwaar r cbten den wég Singapore Kranji Zuiden van Boekit Panjang beNttt Daarmede Is reeds de beslissende IMH om den binnensten verster ing8 Mel van de stad Singapore begonnen to het te Singapore gepubliceerde IjBrbericht wordt gezegd Tengevolge m den versterkten druk van het JaiMKhe offensief en de t edreiging in Mwi rug door Japansche groepen door onze linie waren gedronIH hebben wy ons genoodzaakt geJj in hst Westen van het eiland SinWWe verde terug te trekken H legerbèrioht geeft voorts toe dat t Mipansoh rtillerie het den Britgw troepen lastig maakt en dat ook iieohe duilibommenwetpers zeer I tUn nrgvuldighekl waarmede de WOMts d voorberaMJii4 eo getroffen Mm voor de ImdÉn en worden in JJIfccBtberichit geechiÜiterd De comIMoposlen wann dag en nacht in ac1 de nauwiceurigste inlichtingen fjPiaren over de beste mogelykhep voor de Iwjdingen de zwakste plekg i Bi den vliend en vele andere bügjirheden Een groole rol speelde PJWi wemfners wier optireden ook gB f Mia Mi Hongkong nu de opA t riland Singapore met verloopen is met büzondere Sir Sta f Nrd Crippt ZIJN VEBKUUONCnEN nUOUKEN IN DOrrSCHLAND DE AANDACHT De steeds veehruldiger verklaringen van den vroegeran Britsdien ambassadeur in Moskou Cripps trekken bü de Quitsche openbare meening en in politieke kringen te Berlijn in het bijzonder de aadacht aldus het A N P omdat zü de door Duitschland en zlJn bondgenooten sedert maanden naar voren gebrachte stellmg bevestigd 4at Eden bij zijn onderhandelingen met Stalin Duitschland en Europa heeft uitgeleverd aan het bolsjewisme Als bijzonder belangrijk wordt in BerUJn de verklaring beschouwd dat StaIm terstond na bet sluiten van de overeenkomst met Duitschland de Sov jetRussische productie op oorlogsbasis aan den gang heeft gebracht met het oog op het oogenblik waarop de strijd tegen Duitschland opgevat zou moeten worden Daarmede wordt naar men van toonaangevende Duitsche zijde yerklaart het Sovjet Russisohe voornemen en vaste besluit om Duitschland aan te vallen bevestigd Dit feit moet naar Duitsche opvatting ook den landen te denken geven die om een of andere reden voor den strijd der Spilmogendheden en haar bondéenootcp tegen het bolsjewistische ge ar pog steeds niet het Juiste begrip vefsnochten te krijgen Het feit dat Cripps in strijd met zekere verwachtingen geen officieelen post in het Britsche kabinet heeft gekregen wijt d Diplo in de eersteplaats hieraan dat Cripps in het vervo g de rol te spelen krijgt als expo nent en controleur van Stalin vooral op binnenlandsch politiek gebied ten einde je nelangen der Sovjets in den zin van een rSdicaliaeering der massa s vooruit te he pen De salonbol jewiek Cripps zoo schrijft de Korrespondenz itioet het bolsjewisme in Engeland preseritabel maken Terwijl Cripps voor de Engelsciie luisteraars iri de eerste plaats slechts woorden van aanmoediging sprak om bij de inspanning tot hulpverleening aan de Spvjet Unie niet e verslappen keende hij zi tegen de kringen in Engeland die nog steeds instinctief groote bezwaren licbben legen een al te nauwe samenwerk in met de Sovjet Unie In een commentaar op de rede van Cripps karakteristiek voor de stemming m die kringen schrijft de N e w s Chronicle dat het na een overwinning der Sovjet Unie te iaat zai zijn ohï over vredesdoeleinden te spj ekcri en eischt het blad in overeens emming met Cripps het onmiddellijk uitwerken daarvan in het kader van een nog nau werg samenwerking met de SovjetUie Het blad schrijft verder dat er nog zeer invloedrijke kringen zijn die de toenadering tot de SovjM lTnie stelsel matig dwarsboomen en saboteerrn en streven naar een sterk Europa na den oorlog met een sterk Duitwhiand als bolwerk tegen het bolsjbwisme v ieu9 joeqs CeCF Qets NASCTGANGEC GO èOENHClO O A ONCR TE STEKCN Aua GE tCN MOfcK WILT 0 Aai AAN SPolygoon Seym Dit zou echter aldus f et blad slechte tot een nieuwen nog ergeren oor og c den en daarmede tot een definitieve vernietiging van alle beschaving WINTERHULP COLLECTE 27 EN 28 FEBRUARI DuiUche jaarbeurzenvoor 1942 vervalle i OOK GEEN MASSA DEMONSTRATieS Het D N B tneMt uit BerUJn De Rijksminister voor Volksvoorlichting en Prtqiaganda heef in overeen stemmmg met den Rijksminister van Economische Zaken beschikt dat ir 1942 alie Duitsche jaarbeurzen ve vallen De Duitadi Rijksminister voor Volksvoorlichting en Propaganda heeft in overeenstemming met den Rijksn inister van Ec nomusche Zaken beschikt dat in 1M2 alle Duitsche massabetoogtngen vervallen Alle krachten van het Ehlitsche bedrijfsleven to het Duitsche verkeerswezen zullen onbeperkt voor de overwiontaig van de Duitsche wapens viorden gebruikt De Normandie gekanteld schade i MayOKN DOLI R De Britsche nieuwsdienst meldt dat de Normandie Dinsdag om 6 uur 43 gekanteld is Met haar beide stuurboordscKroeven hoog in de lucht en de he ft ven haar breede kie bmten water stekend biedt de eens zoo vtitsche oceaanstoomer than een treungen aanblik aldus de Enge sche nieuwsdienst De schade wordt gera ynd op vijf miUioen dollar Drie dekken ün ver nie d Een persoon is om het leven gekomen 138 personen Werden gewond Volgehs de meening van de deskundigen za het Iwrstei van bet schip verscheKJene maanden duren De Fransche regeering z naar men Dipsdagavood van bevoegde zyde ver nam van de VS een schadelöoss eU l mg voor de Normandie eischen In we ingelichte kringen te Vichy wordt geiegd dat de Normandie door de Amerikaansche regeering gevorderd is en dat in dit geval het volkenrecht voorziet in het verstrekken van een compensatie ROOicVELT VRAAGT NQG MS MILLIOÉN DOLLAR De Britache nieuwsdienst meldt uit Washington dat Roosevelt het Congres dm goedkeuring heeft verzocht vóór het beachikbaar stellen van nog 5430 mülioen dollar voor het programma vsm de leen on pachtwet Daardoor WOTdt het totale bedrag der goedgekeurde of door Roosevelt voorgestelde oorlogsuit fsven verhoogd tot meer dar 143 000 mifUoen dollar Bekeiidniaking Het RijkscomfniMariaat ftaakt bekend I 1 De commiaNrif coieraal Bettuui zaken en Justitie benoemde óp grondvan par 3 der verordening no IM IMO 4e verofdening er büzondere bestuursrechtelijke m ierregelen metinachti eming Van pat 4 alinea 1 der verordening nr 3 1940 over de uitoefening der regeeri ifst evoegdhedettin Nederland tot burgemeesters den titer K H Stouwers commies teVught tot burgemeester van Schaeeberg den heer W H M E Simons be lastingambtenaar te Heerlen tot Burgemeester jan UtMch ovtr Worms d l heer W J Beckers gemeenteambtenaar te Eijeelsh jven tot burgemeester van Nieuwenhagen den heer J N Klein beamtite der marechaussee te Cadier en Keer tot burgemeester van Grubrbenvorst den heer A C de Lei i tamijnambtenaar te Heerlen tot burgemeester van Posterholt den peer 3 Schteurs oud énderwijzer te weel en Panhee tot burgemeester van H el en Panheel den heer H J ven den Berg staatsmijnambtenaar te Heerlei tot burgemeester van Belfeld en den heer H M Gossens genieenteambtenear i Vierl rgsbeek tot burgemeester van Kessel Tegelijkertijd héett dé cofrani ri generaal voor Bestuurszaken en Justitie 4e aan den burgemeester vaa Kerkrade mr A M P Thomassen verstrekte opdracht tot tijdelijke Waarneming van het burgemeesterschap van Schaesljerg en Ubach over Worms met dank voor de bewezen diensten ingetrokken Twee en een halve ton Voor Winterhulp Dezer dagen konden wij opnicuwi nkeie groote bedragen melden welk de Winterhulp Nederland ter beschik King waren gesteld Ook de Unilevpr heeft een dcrgelük vermeldensrwaardige daad van gemeen schapszin verricht Zij deed de Winterhulp een bedrag van ƒ 250 000 toekomen Ook door deze som zal de W H N weer in de gedegenheid zijn in vele gezinnen een lichtsiraaltje te IwengMi Leden van den Kultuur faad benoemd Op grond van de erorder mg van den Rijkseommissaris no 210 art 4 heefi de president van den Nederland chen Kultuurraad tot leden van den Nsderlandichen Ku tuurraad benoemd de heerc ir H Badmgs H F Boot dr T de Bruin Jaap G ddir g ir J C Gra ama Nico de Haas dr D Hannema ir Wr F van Heem kerck Düker H van Houten prof dr J Jeswiet prof dr J M N Kapteijn prof dr H Krekel mr Meerltam p van Embden prof dr W Mengelberg S J vander Molen prof dr F Muller Jzn J C Nacheniu Johar Polet jh mr D O Rengers Hora Siccama prof dr F J M A Hoels prof dr H Viss er prof dr J de Vries OKTSLAGEN Bl IGEMKKSTKBS De StaMiïcouram b vs besJiiit n van 6en Hiikacotvatafsmn voor het be7 Me N erTandsch jcrtiied wasfbtj or tslag wordt wr er I an H A van Voór t van Beest a buriïenieester an Ooct T ome en aan A WK n4ar t 4 Nirgefre ater van Haaerswoude ♦ Zon op 9 04 onder 18 46 Maan o § 4 42 onder 15J8 McB it v rpUckt te verdnialeren van toatondergang tot toBsopkoa L Lantaarns van vocrtnitteD ooeten een baH nnr na xonaopderfantf ontstoken worden K 7IS c J M etatt GMag la ttaMc Be Bijksraaarsduilk vm m Oroot eow te Honw opgeateU eerecompaynïeën Zr M inepecteert n de ontvangst door d i Dttoe de op het a 0 tt iB b i HofJmiÊMH Kaa rti s t iiM veor baby s In de groote ziekenhuizen krijgen de liaby s allen een naamkaantje qi da borst gespekt Polygoon N ct De Jan Slnyters tentoonstellini in Den Haag trekt groote belangstelling Zalerdag werd de tienduizeitdste beaoekerdrter genoteero De directeur VMi het Haagsohe Gemeentemuseum dr O Knuttel Wzn biedt de lO MOste mej B C Paul it Apridooni een bodtwerk aan Polysoon Jteirer nnsehe L ta s die wd kzaam zijn aan hetj Oost Karelisclie ironi bU het ski k open in let Ooet Kareliscbe laAdaohap Saomcn Hcltland