Goudsche Courant, woensdag 11 februari 1942

WOENSDAG 11 FEBRUARI 1542 488 STAATSLOTERb Turi Kusj mTir n 7 Trekking vbb 10 Petiru No WW S 9755 IB033 ƒ No 1480 830S 931S ItaoT iffll 1464 14479 15680 ƒ fM Nn llrs SI 9638 12564 15745 n4 7 JH jj No 4506 46 477 M30 85J1 JS 8461 14873 16917 18 8 19 ns i ppil7 iN VAN fji 1012 4633 8357 11292 139J4 1677g t36 11364 14013 I 7 l 1 8635 11392 14111 16894 21 8706 11467 14275 1699T 22 8747 1J566 14296 17053 SI 87S0 11S08 14319 1721 2 1 8758 11607 143Ï2 ITJjn JJ 8803 11630 14388 Has SJ 8853 11703 14402 17404 ij 8860 IIW8 14485 1741 ïï M64 IIMO 146M IT lj ï2 8889 11857 14849 17516 X 8937 12176 150 37 175 q Wï 1 9151 12Ï15 i 164U8 19514 16472 19SII 16474 i960J 16488 196il 16493 IKKl 1652 2 19611 16542 I9m 16 63 I9 H I65T1 1971 13876 16572 19m 13928 16102 19131 13937 16617 19M 13948 167 I9 I9tM 13954 167 t5 tSt j 167 i6 200U j 1674f 20MI 167 1 1 mn j 111836 3IXM I 16840 20111 14195 leSC i 2 1134 J 14265 168 201S1 16897 MlM 16918 20231 I 169 i2 20 t 14384 14421 14429 14443 16984 20311 11046 14454 17U13 2U1H 11100 14458 1705U 2MM U103 14492 17t 6i 204 11115 14503 17079 JüM 11158 14513 17096 2 ill 305 5158 8025 11335 14516 1710 i 20511 2308 5244 8041 11345 14529 17214 M 2311 5288 8U62 11383 14566 17257 20Ü 2369 5296 8065 11413 14594 17267 2üd 11427 14604 17281 2UÏ 11452 14636 173U8 20ï l 11454 14640 17442 20 ll U488 1465 n5ï2 iWU114U5 1151311519 U587 1161411721 14663 17619 m 14750 17622 2I 14812 17669 210 1 1767U im 176 1 2im 14840 17787 2111 1 11724 14854 13859 ïH 1 11776 14872 17874 JllJ 1 11799 14890 17964 21IH 11821 148 1796a JljJ 28U8 4611 81 31 11882 14945 17964 fM 262 6652 8653 12U74 14 7 18014 21 2968 5656 8685 12122 15105 1810 21J l 2975 6721 8689 12133 15126 18112 21JB I 6730 8875 12147 15135 18157 21 5765 8915 12163 14146 1820 21 l 3067 5782 8918 12182 1516 182=1 21 I 6794 8972 12206 15170 1828IJ 21 1 5830 8979 12255 15182 18311 JlSJJi 3088 5844 8984 12304 142 1W66 21S I 3101 6845 UU 1231 lsïa3 IKiii J 31 2 684 907 123 laïsB 18394 21 13204 5848 081 12531 16274 18426 21WI 3235 5914 135 12558 152 4 18429 21MII 3247 5 27 9163 12597 15303 1849U 21I 1 3259 6 29 9216 121124 15395 18 i i8 2n l 1267 15406 18563 2112 J 12721 15421 18573 21151 127 76 15488 IBOUü i 12799 16561 18637 15381 1864 ï SI 18ti64 21W 6021 9222 6177 924633766185 92933879 6195 299 3396 62U2 931 34U0 6223 9393 3466 6234 9398 128 iO 3506 6249 9413 12920 3518 6253 9415 1293 3534 6274 473 12 76 3344 t2 6 476 13UU0 3j46 6377 643 13068 3575 6381 93 13100 3590 6409 610 13110 3 1 t42 9628 13116 3704 8538 9630 1S140 ISM 18907 3742 8 547 65 11 In de vorige Ml t laat 390 1 H 0380 j Ingeweven prijzen MOiOOO f jUji en 4 van f 000 benevMjeen pr var ƒ 30 000 n een van SOOO 1562 IBt U 21 j 1564 18724 21 21 15763 mi 231 15766 18 64 il l 1582 18771 21 I 14846 16 8 1 15861 1881 J3J 1586S 18813 iiqi 15920 18871 2 Q dere en minder harde oploming mopj lijk geweest van de problemen thans met d bommen en torpedo i W tfl s hét orschijnsel Engeland z I if dit thans kenntn geen f heidsveraehijnsel ig ihaar slechts h storisch moment in de ontwikkeli Ier wereldgeschiedenia dat wordl j loor ScarfogTio anngeioond en J bllikt ook wel uit het verlron waarmede Hitler over de nieuwe j lioc in de Riiropeesche politiek sp j O WeTiton oU t2j lOor Gouda m Omrtrt STADSNIEUWS Het Ostra eq Boda oteinlfle in den Schouwburg Het OsUa en Bo eruemble dat gisteravond in den Schouwburg onder Oen titel Dat mag j è niet z gge een cabarel var élé revue l achl bearoctte hel s echts matig opgekomen publiek op een waar yk lawmeuze Viiju De bezoeker werden door deze tot in de zaal doorgevoerde entree m n of meer overrompeld en bun verwarring nam nog toe jioordat Pau Ostra en Harry Boda onmiddel uk daarop beiden legeiijk g ngen staan pra en Toer dit piaten echter overjj ng tot zang en met een geestig liedje ouide ük gemaakt werd dat men wel tegeiyk zingen maar niet tege yk spre ken kan bekwam Jiet pubhek wat van ce verrassing Eer gemoede ulce maar o jk vü Ue conference van Paul Ostra ïtekie hel daarna weer geheei op zijn gvmak en bracht het teven in de juisie stemming om van datgene wai verder geb ien werd te iemeten Hel moet gezegd hel was door aard en af w sseing gci o gciijk en amusattl Daar waren Les deux Chènes t ee charmante jongedames die in Ifeurige ctiSLuunis etn drietal eenvoudige dansen heel netjes uitvoerden De vroolijkcso daaljes 2Was we de aantrekkni kste v n de drie Voorts de bek iide accouleon sten The Hod ars v er uitsteki d spel terecht op prijs cid gesteld nige vroolijke heleen iuiner 17 Opéra be eveimisen fji UjB onverwachte gast iViet iraart en t air en oms ook een tikje © veri dnjving ge tld werkten daijig op ïaclispicreüi van de bezoekers die ook door de geestige praatjes en lied jts van Vaul Ostra d m beweging wriden g houdfn terwijl d e n inhi ud vol steimnig nummer CfelukklB zijn dat uiimunicnd werd voorgearagrri ondanks het felle contrast toch ann het gelieei geen schade deed Het iMrs mble beï oot zijn optreden voor iv pauze met De straatzangers ko pien een suggestief nummer waarbij in toepasselijke k ceding gebaar en Kjjel ledjes en refrc ntjrs ten t es e wilden gcKevi t die 20 a 2f jaar ge k ien popu air waren a de pauze voerde het gezelschapeen éénactcr op De geegenheidsd c hter gehcelen een vroolijk spel vitn ongencht aardagde jaiouzie waiirin iv ondei schciden figuren voortfeffe ijk gelypwrd werden De spelerswaren Beppy Bixia Cara Vifcher Paul Ostr ij Harry Boda die ook etevoren grg ven schet sen verz irgdhaddro en voorts Wüly Marinus en Jan Hodde Vrt l en harteijk werd omdl sTuKje gpiachen Het vormde eeng t 1 slot an d jn echt Roroeglijkeravnnd die hej betrekkelijk kleine geze schap acht personen in totaal heef wi left te brc i cen efn iivond die doorhrt ve e dat i boden werd al wa s erdan ook bij dat niet boven het middeiniitige uitkwiim toch zeer zeker wèlgevu d mncht heeten H Weck Goyden huwelijksfeest Van hkt echtpaar 3 groeneveld en h i rroeneveld EVERMNG Te t iddi n van kind ren en kleinknderèn heft gbiteren het echtpaar P Grofieyeld en H L Groeneveldt ferling wiineHdp Kleiwegstraat S l den dag mofïi n herdcnkiüi vaarop hei vtK ri W jaar in het huwelijk werd verbonden In hun met kransen en blf pmen venieide huis an ior troonden tw vitale oudjes die ondank s hun If eftijd van resp 74 en 71 jaar no pen uitstekende gezondheid genietpn h h t leiden pof hpu sch niet Vi n den d ni irsten karit ekijken De heer Gropneveld Weeft een arh id2apm leven a hter den njg Op ziin 36p jn r kwam hij reeds op de p i pinfabriek van Goedewaager en met ef n oml Tbreking van enkele jaren toen hij op een andere aardewerkfabri V werkte is hij daar veertig jaar als pijpenmaker gpbleven Daarna wa li i i ok nog een tii ll nn werkzjiam in de rijwiek tai ing bij hel station Het p htpaar he ft 11 kin ren gehad waar an er nu nog vier m levenzijn terwijl dp tweede penfrati vaR hun napeslaoht vertegenwoordigd is door 14 klpinkindpren die tezamen mot hun ouders dezen da voor het gouden bruid spaar tot een onvergcte lijden hebben gemaakt s Mrgen werd in de St Jozefskerk de H Ms an Dankbaarheid opg dra gen door pastoor Blom die daarna met pater De heer Groeneveld kon dezen dag no een ander jubileum vieren Vanaf zijn eersten huwelijksdag is hij namelijk onafgebroken lid gewéeaf van de coöperatie jOns Voordeel Geen wonder dus dat dan ook ver schillende bestuursleden van deze coïiperatie een zoo trouw lid op lijn gouden huwelijksfeest kwamen comiplimenteeren HERSENSCHUDDING TENGEVOLCE VAN EEN VAL Gisterenmiddag is de slager C Bruyvc wonende aan d Gouwe alhier bij hei verladen van vleesch oi het abflt toir zoodanig gevallen dat hy eeti hersenschudding kreeg De geneesheer dr Remme verleende Hulp waarna de patiënt werd o vergebracht naar het St Jozefpeviljoen 8PISGELRUIT GESPRONGEN Y teiigevpljje van de WiPersgesteldheTd Ie gjstermorgen omstreeks 8 uur de piegelruii v het parapluiemagazijn van de firma Martinot aan dea Kleiweg gesprongen en slukgevallen i Gelukkig werd door de scherven gfen chade veroorzaakt De glasschadc wonK door verzekering gedekt w AT AAR ANNEER Tbalia Theater Het lied aan de Bosporus met Gustav Fröblieb en JarmiUe Nóvotna Aanvang 8 15 uur II Febr 1 3 nar Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welien 11 Febr S BU Daniel Cursus E H3 0 11 cbr r nor Reunie Bioscoop Lezing schrijver Jan dé Hartogover z jn boek Hollands Glorie voor roeien zeilvereeniging Gouda 12 Febr 7 M uur Nieuwe Seboawburg Boelekade Kameropera opvoeringvan opera s comique Abu Hassan en Der apotheker 12 Febr 7 30 nnr Vrije Evanct Hs e Gemeente Bijbellezing en bidslor 12 Febr 7J0 nnr LegM des Heils Heiligingïdienst leidster J v d Veen f4 Febr 10 12 tn Dir i uur AmUachts itcliooi Openbare les 16 Febr 7 nur Gebouw Gemeentelijke Gezondheidsdienst Spleringstraat 113 Medische sportkeuring 21 Febr 6 nur € afé Duynstee Eerste avond juiTcursus Goudsche AthlCT ek Commisde onder leiding van A Toon en 24 Febr 7 30 uur Blauwe Kruis Tweedegemeenteavond Vereeniging van y ffprvorrnden in eidi ng prof óf R Casimir over De be uektiiis aii iet gezin voor de godsdienstige vorming 25 Febr TM nur l nwe Schdiiwhurg Vierde Nutsavond lezing Mary Pos 25 Febr 8 15 uur Kleine Kerk Bijbellezing ds H S J Kalf 28 Febr 7 30 uur Daniël Bijeenkomst Jong Hervormden inleiding d D Broers uit Schiedam over Jeugdvragcn INWISSELING VAN LlTfSTER VERGCN NINGEN Inwisselirrg aan het postkantoor un luistervergunningen 1941 voor houders van een i adio onlvarigtoeste die hun luisterbijdrage geheel oijgedeeltelijk in zegels hebben betaald dfl wier namen beginnen met de letter Donderdag Ot tot om met Perk Vrijdag Perl to en met Pos Zate rdag Pot tot en niet Rem UITREIKING IM EGVELLEN DISTRIBÜTIFSTAMKAARTEN 9 1 en 2 S i iur Gebouw Daniël UitiViking van ir legvellen voOr distiribulieslamkaarten aan hen w er namen zijn Donderdag Braaf tot en met Czaczkes Vrijdag DaJ lot en met Ernst Zaterdag Ee tot tn met Groningen apotuekerSdienst steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 131 Door het gebruik van Hotstival verdwijnt Uw hoest peheel en all Hoestival Wal Mijnhardt maakt is goed lacon 90 et Rii Apoth es Drogisle r islen ing Med ü 784 BANDEN EN GEWICHTEN ONTVHEEMD Van twee cajriers door HU WOU DE KACHEL AANMAKEN Tw e a gerlen hielden gisleiren op de Jacob van L hnepkade een 66jarigegrondwerker aan die een zak jc hout eryoerde welk lioJat on tvrtemd bleeki a een terrein yan den ProviricialenWiterjtaat m NTs NHANDEL VERBODEN Wegens handel in distributiehesAieiJen i s gi steren tegen negt i personen procesverbaal opgemaakt GESLAAGD VOOR BOEKHOUDEN Voor het examen Boekhouden vari Je Nedtrlandfche As ciat e voor Practijkexamens is geslaagd de heer A D Vonk te BerJ nwoude PLAATSELIJK £ UWS Bejgambacht BURGERLIJKE STAND Geboren Wijntje Maria dr v J Zwartbol en P Vtrslu 22 CprnelisLeendert zn v J Schutter en D HVerschoor ti LOOP DER BEVeLKING Ingekomen C Bijkerk v LangeRuige Weide Hoogeiild 128 Vertrokken A vai Herk en echtgenooten Bindhoven Xde Vriesstr 67 K den Boer n Kouda Ni weGouwe 1 ONTSLAG KLOKLUIDER De burgemeester heeft met iilïgang van 1 April a s eervol ontslag verleend aan den heer P van den Dool Wzn als klokhiider weg ii5 het overschrijden van den gestelden leeftijdsgrens Gouderak E H B O I De E H B O heeft wegens kolenjehsar ite ie wekelijkfche oefenI avonden voorloopig geechor t Uit Vroeger tijden BE GODDSCBE COBRANI HBLDDE IS JAAR GELEDEN fl t water is overal cterk gewassen Rijnlands aanvankelijk door gunsti en wind verbeterde boetemstand is weder tot boven maalpeil geklommen en de polders verkeererT Jiljna in den elfden staat als voor twee mniinden Onder Delfland vertoonen de p iiders i ne watervlakte Terwijl geene geirhikte gelegenheid werd verzuimd im water t tooien belemmerde hel lanhnudend natte weder iedere poging tra daarmede te winnen De massa sneeijw heeft daartoe niet weinig hij pdmgen Ondanks dat voortdurende inheil hoopt men te Soetermeer Ha erawoiide en In andere gemeenten ing op gewas van hel tèlken s onder water staande koolzaad en winter rrflan tenzij er stpwftge vorst mogt tifstaan waardoor alles zou verloren raan S JAAR GELEDEN Uit WViwerkerk ad LTssel Onder Ie gemetNnJe Zevenhuizen op Tuim ipn mlnuSn af9t irt van ons dorp irak Tles TOnds een zware brand uil in de schuitV behoorende tol het ge lotiw dat Wewoonrl werd door den Hlrooverkooper M de Bruin Voor de hrapdweer er wa stond ook hel vnonhiii s reeds In lichter lanle Daar inn bhisfichen niet meer te denker viel en In de nnbljheid geen gehouwen waren die gevaar konden loopen oorrteeMpp de bra ndmee fp rs het onnnortig te puilen Aangewakkerd door Ien feilen wind had de brand zich on snel uitgebreid ddtide bewonerst irh ternauwernood konden rpdden Hen iMflrd een geit en eenige kipnen w nmen in de vlammen om teiwijl net uitzondering van een tafpl met pfl f toeIpn van den inboedel en de Vlepderen niets kon gpred worden De irzank van den brand is onbekend Mlea wüs verzekerd 25 JAAR GELEDEN Door nffieieren van het wielryders ppot alhier is het Initiatief genrimen oor een elf don entorht Deze in heden ehniiden Pe route hednneg J KM n ging van den tol aan den Bode raafschpn straatweg f naar Klein Venwitk Floflpg ravpn Welpoort GoeinvppwpllpfïluiR Polsbroek Sehoon in pn Bo pnberg Ammerstol Rerir Tiharht Arhterhropk onda fStnl ï ükprsluis Ook burgers konden lededopn lUpm V soldaten en ik SOO hiirirp eesen en burgers hebben aan den orht dppigpnomen Om 9 uur wer prirokken en omstreeks kwart over wee waren de epr ten in Stolwijker luis fpt de miraiek voorop fnne hef rnidn in Criateren wegens vertraging niet geplaattt r VAN SCHIEVEEN TER AARDE BESTELD Zaterdagmiddag is alhier op de algeïneene begraafplaats ter aarde besteld het stoffeUjk overschot van den heer P van Schieveen Als rustenti landbouwer nam hy verschilleiidex uncties waar hij wa om hoogheemraïB van derv polder de Krimpenerwaard voorzitter van de Coöp Landbouwvereeniging On6 Voordeel directeur van de Boeren leenbank te Gouderak alsmede in het polderbestuur A an het graf werd het woord geroerd joor ds J van Vliet en daanva door den heer Smalberg De heer P Kok dankte allen voor de laatste eer aan den overledene bewezen BEGRAFENIS P RUPKE Maandagmiddiag is op de begraafplaats ajhier onder groote bekitigstellifi g in het familiegraf bijgezet het stoffelijk overschot van den heer P Rupke uit Veenendaal De heer Rupke was zoon van den yoormaJigen burgemeester van Gouderak den heer J Rupke Aan de groeve werd het woerd gevoord door ds J v VHet te Gouderak waarna een zwager va den overl dene ds H Mulder spra die o a getuigde dat dè heet Hupke in hart en nieren Gouderak kei was gebleven Spr dankte daarna voor de oetOonde belangstelling en deelneming Reeuwifk BURUCRLIJKE STAND Gehoren Jan Piet zn van I van H en Schouten Mnrius Anion iii iius Vilh lrn i van M A v d la s en W an Ilanswijk Willempje Ir van W Pchniilen en A l eritijk Celrouwd C J Fase 31 j en C Ipeiiiskerk j LOOP DER BEVOLKING Vertrokken 1 Pelelier naar Cbuda Vielewaalstraat 6 M K v d yal inar Piouda Kluwee ijnsingel 70a F V ri WftI naSr Wasaenaar Klinger aan 4 BEVONDEN Fen damedporlenionnaie met eenip eld te bevr bij J van Bodegraven s GravenhroekstWeweg gjen me te Vpvr bij J v d Smit T i el C 3 DE WERKLOOSHEID GESTEpEN Deze week stonden bij de arbeids eMiiddellIlg ingeschreven 118 werk oekenden tegen 103 in de vorige week Van de IIS werkloozen fijn er 90 te A erkges cid in de weikversthaffinp erwijl de overisen in de sl eu iverlpp ling liJn opgenomen Over de nltttno pen week werd aan 2 wétkloozen steunuifkeering verstrekt Schoonhoven JA ARVERGADERIKG SCttAAK EN DAMCLUB De Schaak en Damclub Denk en Zet hield haar 6e jéarvefg derin6 m het cUiblokaaJ bij den heer G v Asneren welke ondanks de koude door en bezocht was Het huis bijna allelic boudelljit progranwna werd watt In bet jaerversla A afgean den wordt vermeld Sat P den Boer kampioen is gewoirden van de aldeeiinc Schaltenen W v d Hofst van de Afd Damm n Ditewad weid de jaarvergadenni besloten met snelen waarbij de pri zen werden verloot terwijl de aa wezigen werden onthaald Er w b ei eezjelligc sfeer DOOR GENERATORGAS BEDWELMD De luiechU van de finna Hoogen boezem waren bezig de generator vaneen der vrach tauto s in de garage opte stoken waarbij de vcK rdeur gesloten bieeif waairdoOT voldoende geventileerd werd Ooor het gas bedwelmd viel de hfcer C Houwelingbewusteloo neer Hy werd in het kantoor gedragen waar de geneesheerhem met een zuurstof aptJaraait weerbü kennJB bradit Voorloopig wordt deheer H ten huize van den heer A Hoogen boezem verpieegd aangezien hy niet naar zijn woning aan den HenPvervoerd mag worden UIT DE PERS Het ingrijpen van den bezetter Mr H A M van der Heijden geeft in Het Na tionale Dagblad een b chouwing over de rechtsontwikkc lig lijden den oorlog in antwoord op de meeiiiiig van juristen dat alle vernieuwing i en opbouwarbeid die er in juridischen zin in het heden verricht wordt steunt en dus ook omgrensd en beperkt wordt door hel l andoorlogreglement dat in den vorm van een verdrag voor vrijwel alle Kuropeesche staten verbindende kracht bezH De schr noemt dit reglement een oor den tijd eii de omstandigheden waarin het lot stand kwatn kenmerkend wetbproduct De eeiiige vorin vlfl fporlog die in dien tijd denkb iiu was yond iu di ri ie iitiil zijii neer slag n l de slalcnooilo De sintenoorlog die beslaat uit de botsing lu s schcri twee strikt beperkte en omschreven apparaten n l de legers en lie geheel steunt op üe verondersteling dat Lelioudeus uarftilatieve gebicdH ol iuvlocdsveruieerdering of vermindering de slaats che status quo ehanilhaafd hlijlt Met andere woor den het l andoorlogregleinent veronderstelt hel lilijvende beslaan van strikt soevereine staten en tevens een oriu van oorlog die sleclits lussclieri legeriiiaclien gestreden wordt De huidige oorlujj versehilt daardoor in wezen van dien waarofi t Landoorlogregleiiient doelt Ue huidige oorlog veronilerslell in het geheel ituiL de sta itsi he status quo in Kuruiui inlegenileel de euig grooi sche zin van dezen oorlog is jiiis dat de staalsche gesplelenheid in gee itelijk economisch en ook biol j isch opzicht tussehen de volken van Kuropa uit den wf g wordl geruimd Met andere üonlen hel doel van dezen oorlog is pen s aitienlex it g en samenwerking der Kuropeesrhe volken tot behoud ert versterking drv liiiro p eselie hesehaviiig van de ei seiiheden va i het Avondland De huiflige oorlog is geen oorlog doeh een re olutie een revolutie tiinnen F uropa De oorlog viin bet Landoorlogregfe iiieiit wordt gestreden tus whea leger s lip huidige oorlog oorlog wordt geslre den tus eheu ulke i ja zelfs tils wclien cuiiliiienleii iJii ih een we en iijk ver ehil De nuiilenie oorlog lus sclien Milken is niet alleen een oor log nn de wapenen doch ook een oorlog van den geest pen oorlog van landbouw en industrieele voortbren triiig een oorlog van economie Baaroiii noemt men deii huidigen oorlog in Ie enstplling lot den roegeren slaat sehen Oorlog den tolaleii oorlog Vlen lelie goed op deze oorlog Vil niet eindigen met een vrede Aaarin een bepaald land of pen bepaafleslaai in meerdere of mindere male zijji zin krijgt neen de e oorlog k n allpen indigen nitl j vrede waarin een zekere tam ïilnïnHeJing innei lijke ovprcenslemming en harmonie van de structuren der Kuropppsibe volkeren bereikt wordt O n ditzelfde iiiig diii lelijker uit te drukken du konende vrede zal niet bedniden dat een ieder zich meer of minder tevreden binnen zijn slri ng afgebakende kringelje b rUglrekl maar de vrede zal d ui pas i ekomen zijn W inr r een ze ere in j ierlijke en uiterlijke ovpreensleiioninc u sKchen de Kuropppsehe volken zal zijn bereikt De Door dit alles is naar d m eiiin van den schr de innen ijke zin aan hel l niidoorlogrej lement ontvallen De werkelijkheid is dusdanig veranderd il t het oude Landoorlogbegrip weinig meer gemei n heeft mei het huidige Het oude oorlogsbegrip is de streng afg ebakende staatsehe oorlbg hei hiridige is dat van de ingrijpende en lot in de suhstantisviler volken door ilringfnde Furopces e revolutie De oude vrede is de heruitting van den bestaanden toestand niet evcntueele bijkomstige veranderingen de nieuwe zal het begin zijn vnnjeen fundamen teele EuEopeesche vernieuwing üe oude bezetting is een volkenrerhtelljkp instelling door middel waarvan de lorlogvoerenden den strijd met de waiwnen trachten te lyinnen de hui lige bezetting is daarenboven nog de proeftijd uaarin het hezelle volk de elcB rihei l krijgt zich zijn Europee ehe verantwoordelijkheid bewust te worden en zich geesifilijk en taot rechtelllk te vernieuwen Wanneer men ich j tegenwoor dig foriitPT nog aan het r nndiml Jöi reglement houdt dan i dat een leefdheid orm en meer niet Zoodra en zoo dikwQls de levensnoodzaak bel vraagt deze taleefdheidsvorm Ie door breken moat fn zitl hij onbekntnmerd doorbroken worden omdat wfj leer goed weten daarmede de werkoiykif recbtswaarden niet la thaden doch te dienen 1049 4664 1133 4668 1210 4707 1412 4742 1409 49Q8 1522 4918 1558 5034 1589 5076 1711 5257 1737 5378 1890 5544 1915 5654 2000 5673 9151 12Ï15 15747 17615 iS 2033 5897 9462 12223 152 55 176 i J 2l 2221 5942 9558 12303 15268 17649 Jdnl 2 361 6219 9564 12316 153J4 17765 jmS 2362 6299 9627 12360 15408 17794 2M 2364 6350 9992 12412 15 24 17954 iM 2462 6464 10072 12437 1 5460 IfiOlt jijï Wanneer jncn looals prof Rutgers in het Nje d rla n dsch e Juristenblad Kat recht van de overheid en de macht vap den bezetter tegen over elkaar ilaat t Jan zit daarbij volgens schr de bedoeling voor om de rechteloosheid van den bezetter aan te toonen om de rechteloosheid van alles te verklaren wat tiflfeps de bezetting periode geschiedt nï deze opvatting acht hij voor de toekomst van ons volk destructief Is de Engelschmaa een Europeaan Naar aanleiding van Scarfoglio sboek over Engeland en het vastelitiidbespreekt Het Vade rland devraag of de Engelschen wel al Kuropeanen kunnen worden beschouwd Het blad herinnert daarbij aan het bekende in h Engelsch ge fg j 1 J 1 schreven boek van on n landgenoot J84J 829 10120 12610 1557 niv j 2 Henier over ae vraSg of de Engelschen 1859 6863 10179 12733 15579 Ifl ïJi jilSwel menschcn zijn Dit boek al poae 6932 10181 1291 15715 I84fi7 jj 2876 7092 10387 13010 1 735 18503 Jiji 2934 7637 10 186 13064 1 5846 lar a jnï 3043 7807 10394 13180 15946 187 18 nïi 3065 7710 10429 13213 15954 9R i2 Ji 3189 7785 10594 13330 16016 19077 JUj 3319 7839 106 18 13292 16125 19243 21111 3S25 7872 10780 13310 16M3 19301 JUm 3440 7874 10789 13352 16190 193C7 Jliji 3605 7888 10845 13578 16Z14 19 69 21 3807 7909 10872 13613 16411 19376 21611 3618 7910 11129 1 3649 16421 1Ö 188 2ml 3946 7989 1U79 13729 I650J 19465 21JS1 11225 13733 16564 19491 2lln 4000 8075 4159 8258 11257 4180 8260 11261 13892 16727 NIÉTEN 1004 3750 6629 9747 13151 1592b mu 1026 3758 6638 9788 13185 1593iVltgD 1039 3773 6M4 9894 13234 16 l60ffl953 1092 3815 6678 9912 13256 16116 1811 1103 3819 6679 10122 13285 1607 1 18 M 1218 J866 6724 10146 1 3297 16108 190S1 1230 3885 6735 10149 13309 16126 1900 1246 3888 6799 10150 13331 16180 igijj 1272 3894 6811 10180 13367 16219 itm 1297 3913 6818 10194 13372 16244 ISÜJ 10229 1 3387 16254 1931 10245 3439 162C6 19311 10251 1344S 16269 1S3 19491 Jlln 13883 16692 19557 t94 3918 6821 3953 68381347 4021 6995 1378 4063 6998 10296 13483 10 H S 19401 1416 4148 7030 1427 4155 7067 1441 4191 7084 1454 4218 7104 1570 4249 7114 1575 4271 7161 1602 4283 7109 1618 4338 7171 1626 4350 7205 1638 4375 1W8 1645 4395 7278 10559 4417 7320 10629 4428 7411 106841713 4429 7439 106961729 4449 7459 107001811 4567 7475 107301822 584 7485 107371887 4624 7508 107721904 4637 7540 f941 711 75711957 4731 76041978 4739 76312046 4776 7636 2U66 4833 76612081 4861 769d 2100 4868 77252111 4883 7737 211 49 41 77412145 4923178282168 5005 78312179 5U32 78 i4 2201 5066 79182240 5074 79292245 5134 7908 10359 13510 16 tl4 19421 10364 13521 16328 1942 I353U lt36i 1947 13S80 163 19SSJ 13611 13614 13642 13682 13684 13707 13711 13837 13852 1036ü 0400 104U8 1044 10488 10509 10526 10552 14009 14020 14028 14082 14161 10806 10822 10827 10863 10925 10928 10971 UOli liqé6 11029 11033 2374 53 M 8080 2385 5335 8131 2431 5347 8182 2435 5377 VUü 2445 5380 8299 2451 5426 83U1 2462 5438 833 2535 5461 838U 2539 5498 8411 2577 6515 8441 2707 5663 8468 2716 566 8496 2753 5586 8542 2777 5602 8591 126UU 12H39 A5587 dus Het Vaderland is weliswadT in eenigszing scherk senden toon ge schreven maar men voelt tdch tel kens den ernirt vari de vraag De Rngelschmeéh is door aanleg en door his tone tot een zeer bizonder sosri rnensch gemaakt een RuropeCr kan men hem in geen f val noemen Als anti Europeër wordt hij thans door carfoglio voorgesteld en wel op on geveer lez fde gronden die Renipr aanvoert om hem de qualiteit van hel menschelijke te ontzeggen Maar in Engeland leven er ook twee volken naast elkaar Niet alleen in dpn sociaen zin van het woord dal het vi k der armen naast dat van de rijkere leeft Disraeli heeft destijds dit thema Zeer uitvoerig behandeld maar nok in den meer geestelijken en poliMeken zin van heAwoord Wijlen I od Simons flog een Npderlander die langen tijd in Engeland verhlnpf wees destijds op het groote verschil lu when de En gelsehe aristocratie en de dijïsenters Simons zeer Intprnalionanl gezind had vooral sympathie voor de linerAe Kngelschen voor de Whigs De Tories waren volgen s hem ook alweer geert echte mensehen Searfoglio keert de zaak om Juiirt de Tories Itehheq nog wel wat Knrnpepseh aan zich de w re Whig is echter de directe afstam ne ling yan den fanalieken protestant uil Ie zeventiende eeuw dip zich zekf IK het uitverkoren volk Gods procf i meerde en daarmede den n inm Gods misbruikend zirh zelf het recht toe kende alle mogeliikeAinroaht tn iloen tegenover de andere volken I De visie van enrfoglio lijkt on pjderdaad juiftter dan die van L Si nions Ms er nog ppnige 7in voor Wire eehle Ruropee r he fmliliek in F nieland aanwezig is dan vindt men dien dan heeft men dien vroeger althans srevonden hij de conservalievefi De Rngelsrh liberaal en thans de Knïplschmaiv uit dP arheidersparlIJ is hij Doe het nul Tot mijn groot leedwezen zegt liller en er was Inderdaad een an W rtoa o n een oplossing worden gebracht Hoodsche Courant la mocN zl n rfm j ve rich nofl Han 00 oon B u I o ü MAIirrSt OOUDA TELir 37 tS hii rja at enlAo eirfef 1 Foofdredicleur Cheltedarlpur oor Gouda P eter Gouds l d r d CD de hoogt wU biiivWn da G udseh Cburonti m dB vaoi v W tv Uwt BUNI De I vistie I naar I eerste Nis d n on Ih tCMep M li pvot N tt eldt1 ie r v