Goudsche Courant, woensdag 11 februari 1942

Hz WOENSDAG 11 FEBRUARI 1942 Wit JM t P ioaaea it S m mI cm htt m v Miis UITKNfrpEN EN BEWAREN I GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN Ok 4 alttnde bonnen Geeft recht op het koopen van I U tur t Februari t m 4 Ftfennri l 4t 08A Brood 08B Brood OeA VleeKfa f Vleeseh OSa b tt Jinuarl t m 1 nu I B 1 ranta wh ol vl waren 1 k Aardkpiwlen i k AardappclA tl Fibnwrl IML I kg 60 gram 00 gram 1 ranti 290 gram 190 gram tSO gram 100 gram 100 gram Si Uter 1 Uter sbr It4t Suiker Cacao Jam Bloem tr of gebak RDtt Havens of Peulvr Gort Vcnale of mala V Kaas Melk Melk lar AifUB oec osD bm IM Alfcm IM tm 203 Alg e6D07D Res M9 Algem m Al m 110 AlgKRI KM f m m Algemaea M A t m M A Melk I 06B VmOSB Melk I U P tr tm U BoterM Vet iraota Boter t rants Eoter red of I ranta Margarine M Dee tm fl Febr It4 290 gram Knffiesurrogaat 14 Fdmnri IMI Blliondart lts Algemeen 1 Januari t m MB 04 C 04D Reserve 1 ituks Bieren QELOIBE BONNEN VOOR DIVERSE ARTIKELEN Kik der v dgende bonnenl Geeft redit op t koopen van 19 Petroleum 26 Petroleum KF Brandst 1 OS t m 07 H K Brandst ia en 17 H K Brandst H K Brandst 2 12 t m 20 C V Brandst 23 t ra 28 C V Brandst Be per a Uter Pctroletim 1 eenh Brandstoffen Brandst Algemeen Zeep Tolletzeep Textiel mannen Ie t m 2U G G L 1 Rantsoen Zeep 79 gram ToUetzeep 80 90 gram Scheerzeep lU Hierop geen Anlhraciet verkrijgbaar 2 Hierop uitsluitend Turf verkrijgbaar EEN RANTSOEN JSi Brood lUO gram Brood Gebakt 79 gram Beschuit Wafels Biscuits Koekjes bt 100 giam Speculaas 6f 140 gram Koek ó 300 gram Cake ö 400 gram gevuld klein Korstgebak öl 900 gram gevuld groot Korstgebak Taart pebakjei Vlestch 100 gram Vleesch geiticht van been inbegrepen 6f 190 gram Paardevleeech gewicht van been inbegrepen Vleeichwaren 75 gram gerookt of gekookt Vleescb gebraden gehakt corned beaf M 75 gram gerookte worstsoorten 6f lüo gram gekookte worstsoorten bt 125 gram Leverartikelen Tongeworst Nierkaas 6f 150 gram Bloedworst Zure Bult Jamt 500 gram Jam Siroop Honing enz Bloem I 70 gram Tarwebloem meel Roggebloem meel Zelfrijzend bakmeel Rijst 250 gr am Rij t Kijstemeel bloem gries Kindprmeel Havaimout 290 gram Havermout vlokken bloem gort Aardappelmeelvlokken Gruttpmeel gemengd meeii Qori 25U gram Gort Gortmout Gortbloein Grutten alle soorten Gruttemeel gemengd meel Rijstgries Aardaopel tapicca 4 liter gortpap Vermicelli 100 gram VermieelU Macaroni Spaghetti Maizena lOU gram Maizena Sago Aardappelmeel Af 100 gram Zetmeel verwerkt la puddingpoeder of puddingsauspneder Paulvrilchten 25 J grdm peulvruchten Boter 250 gram Boter Margarine 250 eram Margarine Veti 200 grjm Vet Brandstollen 1 b 1 maximaal 73 k g Anthraciet Steenkolen Industriebriketten Eierbrikctlen óf 2 h 1 Cokei Gaicokes 61 110 k g Bruinkoolbriketten 6f 75 k g Petroleumcokea bt 150 kg Cokesbries Cokesgruis bt 300 stuks Persturt 61 490 stuks Baggerturf bt 275 k g Turf uit de Peel 6f 200 k g andere soorten Turf Zeeps 90 gram Huishoudzeep bt 190 gram Eenheidstoiletzeep 6f 100 gram Zacbte Zeep ssmenslellme na 31 Aug 1941 6f 150 gram Zachte Zeep samensteUIng 1 Jan 31 Aug 1941 èf 250 gram Zeeppoeder 0 450 gram wa honeder 6f het doen wa chen van 20 k g droge vuile wasch V Copyitgtlt H V Boiht ruaiuscU Nieuw i iaa llMl Tl R8 20181 il 9 2U9J Bi Isa il 171 119 I12 11 2 l3 21 f71 21 ƒ iW prei Ig mog len Jedo wj It TV an zoonl l eeuwip ihts ikkeli lord en fl roti we vvcO t prik BUITENUND Mhwk DUITSCHLAKD STRUVT VOOR EVnOPA VEROÊEFSCHE DOORBRAAK POGINGEN BIJ LENINGRAD SoTJeU Uijden zware verliezen Het perbevd der Duitwhe eermacht moakt bekend A het Oootelflke froot bedt ff tegenstander m den loop de voortdurende gevechten edeïom zware bloedige verazen geleden Bgen aanval ties leverdicfi n tEebjke sue en op ZestjRi vijandelv ke tjtiks werden vermetigd Het luchtwapen hec t den jfweèr trijd van het leger gejieiBid door doeltreffend optre van gevechtsvliegtuigen en liuikboBimenwerpers Met succes 8 lieeft het tcheepsdoelen m de 8 Oostelijke Knm bestreden S Voor Leningrad zijn nieuwe t lioor sterke str jdkrachten tut gevoerde uitbraakpogin gon van d lai vlfand vruchteloos gebleven J Arbllene van het leger heeft voor den oorlog belangrijke doeé bij Kroonslad met succeg bei schoten S Bij de succesvolle afweer van leer zware massale aanvallen j wi den tegenstander hebben de 23ste divisie gemotori orde ini fartene en het Vlaamsche J legioen zich buzonder onder5 schelden J In Noord Afrika wederzijdsche 8 verkenningsacUviteit Duitsche é formatie gevechtavliegtuigen en ff duikbomm iwerpeis hebben J ïwaar door jagers beschermd f steunpunten colonnes vrachté autos en nkatenaalopbla plaatJ sen van den vijand m de Marma f nsche woestijn en m NoordJ ïgypte gebombardeerd Tijdens t Iwhtgevechtm werden m dit ge bied dne vijéndelijke toestelleen é neergeschoten t Tin Westen van Mersa Matree Sheeft een Duitsche formatie vlieé ers m het Oosten van de MidKJellandsche Zee een zwaar beSveiligd Britich convooi niet bij londer succes aangevallen Daarbij wenlen een iKhte kruiser een torpedobootjapeT en twee grfote transportscJiepen door jvoltreffers me bommen zoo Ji aar beschadigd dat de verjiie liging van een deel dezer s che é pen verwacht kan worden i 1 Vliegvelden en andere mili Slaiie irsta aties van het eiland i Malta zijn overdag en des nachts Emet bommen bestookt J Bij dep afweer van aanvalspoJ ftofen Vrtn het Britsche lurfitJ wapen m de Duit e bocht heeft y Oberfeldwebel Lueth tfinnen éen é uur 3 vijandelijke bommenwer Jpers niergescholen en daarmede het aantal van zjn luc itoverwmj rirgen gebracht op 24 Swjet vertegenwoor digers bezochten Engeland HUN BEVINDINGEN ZIJN NIET ERG OPTIMISTISCH I e Vi rtegenwoordigers der bolsje stiBche vak vereen igm n hebben Mr men te Ankara vetiieemt hun tsie rapport omtrent de mspectie feoT Engeland naar huis gezon Het K niet zeer optrmistisdi De Pitalistisctie kliek tezamen met de Wbodoxc vokveieenigingsleiders m jthnd hebben nog steeds niet ocPtpen waarom het gaat Zij zyn nog slaat de En lsche arbeiders s te brengen tot de noodzakew revoluliojinaire inspanning van feraehten Vaak stuit men op w r n m ve e krmgén zelfs op de g d t men een voWöende ver stting van de macht der Sovjets rgaame zou zien al juicht men J Wk jn het openbaar toe De vak J SBigrngsleiders zijn klemburger jj fconzen die pogen zoo veel mogeJ ooKieelcn op binnenlandsch poli lebied te halen uit d n toestano liet lund Wil men zich op EngeJ kunnen verlaten dan moet men S e middelen trachfen invloed op tutsa te knj en Daartoe kunnen eerste plaats de 7 gebleken zijn gesciikte cellen mnen o§r het doordrenken va i j enigingen en gezinnen met opvattm n Men moet de ar JJPti den noodigén steun verlee irS aanraking brengen met JWerlijke toegankelyke kringen der Sente en universiteitsjeugd die Ktrtkken worden door de ideeën Sovjets Veel kan men ool var jj m dit opzicht verwachten Het S Jjloetzyn n actieve ipachtifie groep Jl waarop men zich kan ver ook mdien moeiluke tijden voor vjet Unie en Engeland a n reMiJTj oed van den cxwlog op df l kf BrHsche democratie l et terrein voor een radicalen Wds voorbereid Sovjet diwie totaal verslagen Ol MAKEN GBOOTE BDIT l s aie legerbencht van gisteren m volgende In de tweedaag isrT Oostelijk front dtoaÏÏ Februari meldmg is w IS de 367e Sovjet diviisie volHüïT slagen Di ze dwlsw werd m m HSf hmnenland van Hus ör het Rnsche front gezonden H i nam zi aan de aanval T 1 leed toen reeds groote ter nze troepen stoten de hoofd macfat dezer dMivie Febnia m op een gebied an 8 K M breedte en 3 ICM diepte en vemietigdeti laar m de vol tnAe dagen Tot Fpbruan i vonds verden m deien flemen geveehtssector Ï775 gesneuveldeIbolajewiAjea en 100 doode paarden teld Vootti werden 19 stukkem geschut 12 yvopetwerpen meer dan 100 a UtomatiKbc wapens der mfanterie ei 1500 geweren tfcriei munitie 7J vt ertuigen verder vridkeukens en omivangryk ander materieel buitgemaakt Ook werden 145 bolsjewisten gevangen genomen Tergeetsche itonnloop TiCT dagen kng hebben naari het DN3 wordt gemeld de bolsjew ten met zes iegnneivten infanterie ten Oosten van Ohaikof stoiro geloopen op een regiment infantene Ondanks Ihet sterke gebruik van rtUlerie oor den v and behielden de Duitsche mfaötensten hun stellingen tegen alle aanvalien bij gnmmige koude en ijtigen sneeuwstorm De meeste aanvallen der bolsjewisten werden door geconcoitreerd vuur en m zeer nauwe sam weBiimg met de Duitsche artiUeAe reeds voor de Duitsche Imies afgeslagen Waar het don vijand geluk t deluk m de Duitsche steilmgen dodr te dnngen werd hy tydens verbitterd gevechten van man tegen man en i huaeni of door vermetel uitgevoerd tegöiaanvaUeo weer teiruggeworp i Tydens deze gevediten werden 135 gevangenen gemaaakt Er konden meer dan 4 000 doode bolsjewistem voor het terrein van het regiment geteld worde De jaak van lol d Beaverbro SOOBTGELUKE FOSITIK ALS DONALD NELSON INttAMERIKA Naar de Enge sche berichtendienst meldt heeft Churchill m het Lagerhuis de taak van het nieuwe ministerie van Productie aan het hoofd wraarvan lord Beaverbrook werd geplaatst nader om ijnd Zooals ChurchiU ver klaarde neentt lord Beaverbrook daar mede een soortge ijke positie in als Donald Nelson die aah hel hoofd van de gehee e Amerikaansche productie staat AiS minister in het oorlogskaSmet zal lord Beaverbrook al e drie de nieuwe Engelsche ministeries vertegenwoordigen Onder zijn ressort vallen bovendien de con troleurs der marine Slechts het maken a an p an nen voor nieuwe oor gsschepen en het opstellen van v oolbouwprogram ma s vallen niet onder zijn competentie AMERIKAANSCH AMBASSADEDB TE MOSKOU Roosevelt heeft admiraal William Harrison Standley benoemd tot Amerikaansch ambassadeur m de Sovjetunie zoo meldt de Bntsche berichten dienst Uit Washington wordt gemeld Ten aanzien van de benoeming van admiraal Stanley tot Amerikaansch ambassadeur m Moskou wordt er aan herinnerd dat daarmede vooifj de tweede maal binnen 18 maandedf ien admiraal w ordt uitgezondeii naftSJten belangrijke Europeeschc hg dstad s ambassaaeur Stanley ê at door als goed bekend met ravitajUeeringsproblemen en vertrouwd metsde OotiAziat he problemen In Wash ngton neemt m n aan dat zijn kennis van Oost Azie nu tig zal zijn wanneer hnj zich zal mteten bezig houden met de Siberische positie der Sovjet Unie en haar betrekkingen lot China en Japan Stanley is 69 jaar ONDE RPUD Tl SSCHEN TSJANG KAI SJEK EN JEIIWAHARAL NEHRU Jehwaharla Nehru die te New Delhi js aangekomen zal vanmiddag een ont moetmg met Tsjang Kji Sjek hebben BonverlUi door slordigheid is strafbaar s f V = Victorie = Dtiitsch i land temt ooor Europa S op alle fronten ACHT SCHEPEN VERNIETIGD Het opperbevel van de Diulsche weerroacht niaakt bekend Duitsche dnikbooten hebben in den Atlantischen Oceaan acht vtiandeHjke koopvaardijschepen met een totale inhoud van 50 500 b r t alsmede een korvet tot zinken gebracht Een ander groot schip weid door torpedotreffers zwaar beichaOigd Van deze scliepen werden er zes met een totalen inhóiid van 34 500 b r t voor de NoordAmenkaaa sebe kast vtraictigd s Er valt in het communisme veel te bewonderen ALDDS cRirrs m een bede De voormalige Britsohe ambassadeur te Moskou Sir Stafford Cnpps hedft volgens den Bntschen berichlen di ist in een rede te Bristol o a verkldtad Er valt m het convnunismc veel te bewonderen doch er zit ook veel m wat men niet m eigen land zou willen hebben Er bestaat geen twijfel over dat wanneer de geallfcerèfen de overwinnmg behalen de Sovjet Unie dan de grootste Europeesche mogendheid zou z j die den oorlog waarschijnlflk met zetel te Berlyn zou beëindigen Zouden de Britten dan niej op vnendEchappeluke wijze met de Sovjeta samenwolcen dan zou dé Sovjet Utiie de toekomst van Europa bepalen en zoo zeide Cn q bu alle bewondering voor haar politiek zou den wy den wederopbouw toch beter kunnen bewerkstelligen De eenige gezoiHl oplossing voor den tijd na den oorlog zou do r een overeenkomst tusschen GrootBrrttannie de Vereenigde Staten en de Sovjet Unie verkregen kunnen worden Vports verklaarde Cripps dat hij geloofde dat Stalin begin 1939 oprecht pogingen m het werk heeft gesteld om tot een overeenkomst met Frankrijk en Groot Brittannie te komen Toen hem dit niet lukte was hij zelf nog niet bereid zich tot de Ouilschers te wwiden Hu ondertee kende de overeenkomst met Duitschk d en onmiddellijk werd de productie op oorlogsbasis ingeschakeld om en stiTj d tegen Duitschland voc te bereiden BATAVIA EN SOERABAJA GEËVACUEERD Volgens een bericht van den londenschen correspondent van Goeteböfgs Handels okh Sjo lartstidning zdin de burgerbevolking nit Batavia en Soerabaja worden weggevoerd De halve cirkel rondom de Nederlandsch Indische eilanden ten Noorden yan Java wordt steeds nauwer samengetrokken Het eene vliegtnig na het aideW gaat verloren Er zijn geen Spittires e geen Hnrrica ne meer De aanwezige jagers ziin ve l te gering in aantaL PóntianWk is thans in handen van de japanners Overal stelt men de t raag wanneer komt de invasie BINfiENLAND kii erbüslag De f TWFE BELANGRIJHB BESLIS iilNGEN NVV De persdienst van hetschrijft kan thans bijslag WOT L om inlichtingen Tot nu toe bestond er twijfel Ot wachtgelders die r s op I Januan 1941 den datum aarop de Kmder bijslagwet m wcrkmg is ge reden m het genot vsn wachtgpki waren recht op kmderbi è haHd Blijkens een mededeelmg van he vWeveningsfonds aan de Raden van Arbeid en de trken e benirijfsvereenigin ook aan deze wachtge den betaald Zi kunnen zich t wend n lot de bedrijfs er enigmgien ofRaad van Arbe 1 waarlwj de werkgever van wien zij het wachtgeldo tvargen op 1 Januan 19 41 wae aangeslo e Ook IS een gunstige bcsjifsing ge norrKn voor die arbe det dSe wel het tonaal normaal aartal uren ptr week werken doch met over zes dafcen maar verdeeld over een mmder aantel dagen Der week De in d e ondernemingen werkzame arbeiders voor zoover zij recht op kinderbijsteg hebban konden diaardoor op hun kinderVirlogIijsten niet vermelden dat zn zes dBgen gewerk hadden Het gevolg hiervan was de zij over een gEnnger aantal dagen bijslag zouden ontvAiRem Thams kan m dergelnkc Bevallen ook oveV zes diagen per week bijslag wond betaald De betrokken arbeiders moeten n il op hun kmderbijslaglijsten vermeWi n aal zu op alle zes dagen gewerkt hebüpn AANBESTEDING De burgemeester v n M ddeljbur he ft fci lerrTnddog aaflbe teed de Inwend ge he t 3ai £ van een gedeelte va i den Of 17 M i IMO getroffen steenen ondertïoirw van den Abdij toren Hoogte inschrijver w J van Almkerk le Zienikne vtxSr 1 SU I awte E G Llntleü bergh te VlisBingen voor 24 100 De prüsaanduidings plicht OOK VOOR HOTELS CAFfeTARIA S E D Er wordt nogmaals de aandacht gevestigd op het algemeen geldende voorschrift van artikel 2 van het Prijsaanduidingsbesluit dat het pryzen op duidelijk zichtbare en leesbare wijze moet geschieden Bij waren die zichbaar worden uitgestald moet dit gebeuren door het aanbrengen van prijskaartjes en bij waren die voor den onmiddelly ken verkoop worden gereed gehouden doch niet zichtbaar zijn uitgstald hetz dool pniskaartjes op opschriften op de verpakking of op de voorwerpen waarm ZIJ worden bewaard hetzij Hoor het ophangen of ter inzage leggen van pnislijsten Het Piijsaanduidmgsbesluit was direct van toepassing op alle voedmgsen genotmiddelen textiel leder en boniwaren maar de gemachtigde voor de prijzen is bevoegd de prijsaan hiidmgsplicht tot andere groepen van goederen uit te breiden Van deze bevoegdheid IS reeds enkele malen gebruik gemaakt Detailhandelaren in vaste brandstoffen pn schoenherstellers zijn verplicht in hun verkoopruimten prijsdyslen op te hangen In logiesbedrijven moet de prijsaanduiding ge schieden door ter plaatse waar het publiek zich voor logies komt melden een lijet op te hangen waarop de kamemummers de kamerprijs per dag met cf zonder ontbijt en het percentage voor bedienmg moeten vo jtko nlen Ondernemers van mrichtmgen waar voor het publiek gereedgemaakte spijzen en dranken al dan niet voor het gebruik ter plaatse verkrijgbaar worden gesteld moeten hun prijzen aanduiden met menu of dagkaarten voor spijzen en met tarief of wijnkaarten voor dranken Tevens nioet bij elke toegangsdeur van dergelijke inrichtingen een exemplaar van menu of dag kaart van buiten af voor het publiek duidelijk en gemakkelijk leesbaar zyn opgehangen Voorts IS het Prijsaandmdingsbesluitevenzeer van toepassing op bakkers engroei ten wagens waarvan de eerstevo orzien moeten zijn van een pry si ijsten de laatste behalve an een prijslijst ook van pryskaartjes op de voorden verkoop gereed gehouden artikelen De prijslijsten voor slagerswinkelszijn in het geheele land gelijkluidendene moeten overigens aan dezeifden moeten overigens aan dezelfdedoen f De wekker rinkelt X ng en door ringend Tirvkelt de we4ciker om die etofiende landgenooten te wekken che m enen dM ttj door ru e1ig te bl1j X n door uijneren amderen met ete Neen waarde landgenoot het is ook uw Mid om te ontwaken en aan het werk te an Inderdaad ei wordt ai d lect veel van u gevergd V jn de oiidertn tr anrwng van a Ie kirachten ter fer tefikïne van het thu sfront Van de Jongeren het ver U len van de ifccht cns voMt en tand en geheel Europa te beflchenncn t €en het bohjewisme Jorice landgenoot de wekK r rinkelt WoitH vlakker grijpt de v aporp schaart u hï de gee leren van inae dcppe e trijdei melKllt u aan bij het Vritwilli ei ep oen J4e lerletKÏ Konineifmet racHt 22 te sGra veMvaee de of zichzelf staande vruwilligers bij den arbeidsdienst Deze op z chzelf staanden vrijwilligers bij den Nederland chen Arbeidsdierst die ten gevo ge vSn de buitengewone wctrsomstanUigheden tijdeliik m het genot van verlof ziin gesteld kan ter tegemoetkoming in de kosten welke zij voor huis esting en voeding hebben moe4en moken een vergoeding uit i Rijks ka wolden toegekend Het eizoekdoart e behoort zoo spoe dig mogvilijk onder omschrijving der gemaakte koi ten geda n te wo den aan den aecretari generaal van het departement van Algemeene Zaken £ en trotsche vader Gi teren anidrlde door Den Baag een trotsFlve vader niet twee boomen van zoons die beoden de uniform van de Waffen S S droegen Stram slapten de knafven na ast hun vader voort en hun £ wa e laarzen stampten op den V7 derlan t fcen bodem dien zli na langen t d vwn afwezigheid einde ijk weer bet den WarH de beide knapen hadden den ve dtocitt l v Grieken and en in de Sovjet n eegemaakt Tyden den laateten werden ze gewond de een zwaar de ander wat minder zwaar Doch dank zi de vdortreffelljk medische hulp vielke h n geboden werd waren ze spoed g weer op de been Ern geluSvikige vader 1 Hij wm u kvnnen vertetten hoe de snelle bwlipv er eensng t leven van zijn beide zoons gered heeft toen zfe ui den strijd gewond werden Vei gect V daarom de Nederïandrïrtte ambie ance mei Steunt deze hulpexpediüe en stort uw bijdrage op gbrorekemng Koninginnegracht fed er4ancl9c2ie flmbulanoe 23 £ Gravenhaee MUTATIFS BIJ HET DFP VAN VOLKSVOORLICHTING H t hoofd van de afdeebng actieve prona genda van het departement ven Vortsavoor hcïiting en Kiavstin de heer N Ooetettiaan IS mei ingang van 1 Februari 1942 l enoemd tot hoofd der afdcelMic infomvatie en docu mentatie van heize fde departement De heer Ernst Vooi hoeve propagandaleider der NSB is met ingang vwn denzelfden da tum benoemd tot hoofd van de afdeelirg actieve propaganda en raadsadviseur van het detparte nenl van Volksvoorliichttng en Ktmsten RECHTSZAKEN KELLNER WILDE DC ERFENIS Wie haait Bi4n centen opgemaaktT De kellner Toin I uit Breda die isteren voor het Bossche geiechtshof terechtstond ha d zich in hel hoofd Kehaald dat hij an een oude erfcni nog 10 000 gld te vorderen had van oen notaris te Roosendaal Aveshalve liij d en onophoudelijk last viel en heleedigde Hij maakte er een ge woonte van di n nntans op ziin kantoor ip te zoeken en in uiterst heftige be vvoordinpen om zijn geld Ie vragen r ot ten slotte de maat vol was en de notaris hem de deur uitzette en en aanklacht indiende wegens belcedi ing De politierechter te Breda had den opgewonijfn erfgenaam m een emotioneele zitting veroordeeld tol veertien dagen gevangenisstraf rhans diende de zaak m hooper be roep en direct begon de veidathle met uenige insinuaties aan het adies van de noosendaalsche politie sprak van imkooping en mishandeling Nolans Nieboer uit Hoosondaal werd als getuige gehoord Veidacht Iieeft hem onophoudelijk lastii ev ii len tot ten slotte de maat vol was Verrt heeft hem bij die gelegenheid inegevoegd Staatsdief je hebt er in Bergen op Zoom voor m den bak ge zetcn en je hebt er Bergcn op Zoom voor moeten verlaten Getuige verklaarde voorts dat de verdachte in het geheel geen geld vun hem te vorderen heeft waarop de op sewonden kellner luid protesleerend opsprong Waar zijn mijn tienduizend ïultjfn gebleven vervolgde verdarh Ie zich steeds neer opwimjend Die rijn gebiuikt om dure sigaren te ronken vulde hij dan zelf aan De advocaat generaal mr Velzen zeide dat de verdachte uiterst hals starriR is en mnar steeds vol houdt dat hi nog geld te vorderen heeft jÉtardoor hij onophoudelijk allerlei n rtanlies hliift Irstig vallen Mij achtte dan ook verliooging van Be straf tot een m yaiid gevancen sstraf wenschc hik Verdachtec he £ la ste woord hebbend Ik moet en ik zal mijn renten hebben Voor dat de president hr mr van Meeuwen de uls iraak hepnalrte wa Ie vPron vn idi i e ei enmm al hij e deur en nep lk ga in cassatie Beschikbaar per persoon 4 t m l4 t ml Y U l io l J V E Bfe k ra ram ranta ram 800 4 aso aso gram Tam 7 luter la tijdvak van één nt U n 18 raak Il SI H s raali 11 i i t In tijdvak van vier weken 1 1 1 1 1 1 M 90 1 too SM seo 4 4 MW ISO aso aso aso aso ato 100 Ito 100 800 oT 800 M M fl In tijdvak van t dagen ranti aso aso l gram a5 stuks tot en met aso 1 1 Maart ItéS 31 Maart 1942 30 April 1942 JO April 1942 30 April 1942 30 April 1942 30 April 1842 10 April 1042 30 AprU 1942 28 Dee 4 Jan 1941 1142 Diverse data 1942 i 4a 1 Febr 1942 28 Febr 1 Febr 1942 28 Febr 1 Jan 1942 30 April 1942 RADIONIEUWS Donderdag U Fekruari ilU VERSUM L 4I 5 M 7 U Gramofoonmuz 7 is OchtendgymnasUck 7A5 Gramofoonmuz 8 20 Ochtendgymnastiek e JO BNO Nieuwsberichten 8 43 Gramoloon mUBCli 9 16 Voor de htusvBrouw 9 20 Gramo fooomuaiek 10 OO Piajvovoordracht en gramafoorenuzleK 10 Oramofoommiziek 1100 Voor de kleuters 11 20 Viool piar o tn gramolooniminek 12 00 Orgelconoert en zang 40 Almanak 12 44 BNO Nieuws ceononusche en beunsbenchilen 13 00 Het labor toriuni voor bloei nboUencultuur te Uwe 20 Olto Hendriks en run orkest 14 00 IfctNederlandxh Kamerorkae opi 1 16 00 Zanc en piaJio IS 30 Voor de z ekcn 1 00 Biibei ezirg 18 20 Grainofoonmiiziek 1Ï90Re ida extet 17 16 BNO JJ eu 5 economische en beuisberichten 17 0 Het grooteOmroeporkest en het Grazioao kwarle 1 J0Weer aan het werk 1846 Gtianriofoorriuiiak1 00 Actueel hailfuur 19 30 Corccgebouw orkest Vanaf 2015 alleen voor de Radio ntra e dac over een lijnveibindirfi met oe Studio tiescWkken 20 16 Giamofoonmuile 20 2B FMmpi aatje 20 40 ConcerlKebouworkaaten Botiat 21 30 Gra nofoonnvuziek 21 4fi BNONieuw f r nofoo wnux j IS 8 45 Zie Huve su o 4o uramuloon muziek MOO Morgenwijding 10 16 Zant met pianobegeiciding 10 40 Voor de vrouw 11 JO Gramofoonniuziek 11 M Sylve re ttl0 12 80 Gramofoomnuaiek 12 16 De Ramblers IJ 45 BffO Nieuws economische en beurStoerjchten 13 06 Roemeensch orkest Gregor Serban 13 45 Voordracht 14 00 Omroeporkest en piamKpel 15 00 Voor de vrouw 15 Vl Zang met pianobegeleiding en gramofoommitlc ie 00 I e Romancer en soIi e 1 45 Voor dr jeugd n 15 BNO Nieuws eco he en beursberichten 17 30 Het Rotle h Trio Ca 18 10 Gramofoonmuziek 18 = ort n Ichamelljke opvoeding 1 30 fconcert 19 00 BNO Wat Nederland Rch ft I 1 BNO Nieuwsberichten tM Klaa v Beeck en fh orkest 19 46 Causerie B i rtende kweeMes 20 00 Klaas van Be rn zijn rkeat Vanaf 30 15 alleen voor de KadloCen raJe die over een lljnverblndflrg met de snuft be hikkcn 20 15 Correrl voor de Du che Weermachl J040 2100 ZweeoMhe op anmen 2145 BNO Nieuw iberlcllteii J2 00 BNO Toelichting op het weermacltwbencht 22 10t 22 15 Avondwijdlng VEEMARKT ROTTTBaOAli M Febr Heden werden Ier veemarkt teRotterdfm aawtevoerd 1238 7 M iM2 naarden H schapen en iammaTen JiéST i i lwren 13 grafk lveren 81 bokken fuzen per stu me kkoeien 8 10 400 ka rkoeirn 815 510 vareltoelen 435 l ïte vaarzen 40O S06 2 0 pinken 300 220 186 graakalveren 190 136 80 de aanvoer van gtaaka veren was iets nilmeXmet slechter handel en iets aee prti oe THnvoer van me en kalfltoelen w sla vorige week met tragen hsnde en onveranderde prtzCT a M Vatekoe en matig aangevoerd Stroaven karnM en de prljxen blevefi oanitMit Vaarzen en pinken S Ï hj eir handel en bes e v arzen iels 5t Uvet 7n priji Verder ak vonge 1