Goudsche Courant, woensdag 11 februari 1942

WOENSDAG 11 FEBRUARI Ca a iiu lOaiqsT ia rawAB tau Heden overleed In het St JoielPavlljoea voorzien van de H H Sacramenten der Stervenden ome lieve Moeder Behawden Uroolmoeder Mevrouw de Weduwe WILHELMINA ANTONIA VAM LCKUWIN h da Vaal la den ouderdom van bijna 73 jaar Uit aller oaan Q VAN LEEUWEN Qouda 8 Februari 1042 Keiierttiaat 98 Oc H H UftvaartdlciMten lullen ehouden worden In de Kapel van het St joiefPavilloen 04 Doadafdar 12 Pdmari te half acht d ttille H Mil en om half tien de lazoBgen H Mli van Requiem waana de benafenla vanuit het St lozcf F HlUoen op het R K Kerkhof TIJDENS DE RUST SAVORA Ganiat n Savora hal oMgatvanaarda var vanglngsmlddal voor ichte tfiaa In aan wip gazat U traict 5 è 6 Iioi4m uK één taUat Savora vraagt walnlg luünr an malk iniaakt als achta thaa an Is aan varfritichanda an opwakkanda drank Handihaaf da goada gawoonta an prasantaar Uw gastan aan lijn kopja van dazan haérlijkan drank NIEMEiJER $ Nniwlttt fumO tindm daw PradMll Voor ied w nieuwe tube tandpaata wdke U koopen wU moet U Toortaui b Uw winkelier een ledige inleyeieii Dat geTdt ook Toor Prodentt Prodent heeft dit oude materiaal noodig om nieuwe toben te maken Zoig er Toor Prodent te krijgen als U een ledige tube inlevert want deze heerlQk aehnimende tandpasta met ongeëvenaarde werking hondt Uw tanden gecond en parelblank PRODENT tandpatta NERilLANOSCH FAIRIKAAT U 786 34 Zomerhuisje aan de Reeuwijktch plaisen fe koop of te huur gevraagd L H VAN GELDER Swglaan 126 Hillegersberg Telefoon 44696 O 792 15 10 tablatlan 25 et PRODENT TA JDPA ST = WoP 25 ct naaeaooniuaa met W THEESURROiiMT P 134 Q 7 120 KV MOOfNTA AMERSfOO 1 o 795 120 OHIcImU psbUutl van h t t partement van Landbouw en VtascharU UrTBEIKING VAN VBIl AMKL TOEWIJDINGEN VOOB BVI VRUCHTEN D Secretarli Generaal van het De partament van Landbouw an VlaacharU daelt mede dat tot 1 Maart aj da omwisaellng van peulvruchtentoawUzingen door groialera voor varxamaltoewtj zingen bo de plaataelljka dlitrlbutledlensten dagalUka kan gaacfaiadan Oroaaiers In peulvruchten behoeven derhalve gedurende de maand rebniail met de Inwisseling der door hen ontvangen deutlhstentoewtfilngen niet te wachten tot den voor ban vaatgeatalden wekeltjksi h sn Inlevarlngadag Mn u LOSSE NUMIMERS van de GoudscheCourant ziin dagelijks verkrljgbur bQ a BAKKER Spoorstraat 1 N V P ENDENBURa Veerstal 18I DE GROOT Wachtelstraat 43 A HAMOEN Burg Martenssingel 9R DE lONQ Boekhandel Boschweg 62 Dt Kiosk N RIJS Kamemelksloot SPOORBOÉKHANDEL SUtlon BOSKOOP Fa o C v de WILLIK Z de no 14 en bij de agenten in de omliggende gemeenten In DORDRECHT en de MERWESTREEK is het DORDRECHTSCH NIEUWSBLAD de dageUfksche cotiront in vrijwel ieder gezin Voor olgemeene publiciteit het aangewezen Tegen elleflel iniectiailelitea die vooral de bedreigeé bledl hétdaeelijliKhranlioen melk krachtig waeritand Taplamalli waaraan het val l onllrobkan maar dat ovarigaiK alia voadande bafliartddaalan van malk baval geah aan getonoe volwaisan manichan v oanda waarstand tagen tiakta QIVRAAGD voor meubeltobrlak In N HoUand prima i meubel en BIJVERDIENSTE stoelenmokers AANGEBODEN aan net persoon voor het bezorgen van kjiarteabij Winkeliers en Bednjfshouders Behoorlijkeverdiensten Brieven met opgave vanleeltijcl iiwelke uren beschikbaar onder no G 793 bur van dit blad 20 ook aankomend oogahuwd Hoog loon Brieven no GSU bureau van dit blad 15 Te keepi QHeen AnnAmewble meiH bestaande uit 4 stoelen 2 lauteuils Tafel en dressoir In prima staat geheel nieuw bekleed en één eiken slaapkamer ameublement bestaande uit 2 pers ledikant linnenkast nachtkastje 2 stoelen en tafeltje tevens nog één orig 2 pers Auping Cf 2 eiken huisk tafels Te bevragen van Bergen llzeBdoornpark 15 Couda ü 789 ïf OEVRAAOO voor Den Haag tegen I Maart t FLINKE DIENSTBODE gewend tellgtandig te werken envan goede getuigen voorzien Brieven onder no O 794 bureauvan dit blad 8 5 1É DOOR HPBR GEVRAAGD GESTOFFEERDE KAMER tegen I Maart aA Eigen meubelen en bed Liefst met kieiM berKruimle Brieven onder no 605 Adv Bur KEUZENKAMP Rochussenstraat 38IB Rotterdam 0791 11 S jj GO 0783 o T koop g vro igd één of meer woonliuizen Omgeving Bergambacht Brieven letter B advnlenUe btireou BergamboohL 8IEDT ZICH AAN NEÏÏE HÜISIIUIiiTEI Drieven no O 787 bur v d blad 5 OHiciMlf ptfbUcaUa van het Departement van Handal NUvertieid en Scheepvaart TCKGIJKNINGSAANVRAOEN TOT HBT VOORTZFTTFN VAN HET IPAAB KN BETAAL ZEOEL KABBBDKUr In aanalulUng op de ottlcleale pubUcaUe In da avondbladen van 13 o g at Januari J 1 wordt nog onder da aandacht van lielanghebtwnden ge inacht dat het btJ de aanvrage tot vergunning tot ultoafihtng van het oogenaamde ipaarea betaalieaelkaabedrljf ali bedoeld In het deabetrettande bealult van dan SeoratarlaOeneraal van het Uqurtement van Handel NUverheld en Soheepvaart in de Naderlandache Staatscourant van 23 nnuarl IMI te betalen bedrag ad g geatort moet worden op de postrekening no 1 ten name van SKiJks achatklat onder vermelding van de iMatemmlng Tevena wordt in lierinnaring gebracht dat l edoelde aanvragen verfeieid van de vereiachte gegevena uiterlijk op 31 rebruari IMl aan het genoemde departement moeten zijn in I Het VLEUBEL OF PIANO te koop gevraagd voor laak Br met opguf van merk enprijs onder no OTSObamuvait dit blad O Rotterdamsch Nieuwsblad m€t tfh oplaag van Yuim 100 000 exemplaren ii het oanfcuwzen orgiuni voor hen die n Rott rdam fi breede omgaving tot de hardwetkende bevolUnf leU te geen hebben 0 798 10 Qevnagd door gezin van drie volwassen personen U atOULTI VAN HUIS gebruik V keuken ongem 9 Brieven no Q 707 bur v d bl Adverteeren doet Verkoopen Veer direat beepraaki eelpertour geiocht ƒ 100 borg kunnende stellen Verdienste 5 i a per dag Qriffloeo a Naaimachinehuls CoolKbe straat 50 Rotterdam O 796 5 J geSonden 3064 24 = 7 ken was het doodstil Iedereen had infmers een rechtzetting verwacht van diakolonialen persdienst f Wat itur vroeg elndel k de redai tiMecretarls Jk zuchtte de directeur hét een vreeselijk gevat De hoofdredacteur knikte en uitte meening dat de ecbljn heelemael tegoRiefenberg was Plotseling nam oe directeur een oialult f tt moet het koet wet het Ko t Itent komen zei h j vastberaden k wil niet dat een vlek kleeft aan dm redactiestaf van mijn blad Die spo r looze verdwijning van RietentMrg ni t worden opgehelderd Webiu r t zullo een premie van 100 000 fr uitloven i d dengene die Riefenberg weet te vindt HU liet den rechtsktmdigen madewirkar ontbieden en gaf hem opdracht a artikel te schrijven over het laven vin Rl enberg een ertiket wasrta nudn k zou worden gelegd af het smeltelooi verleden ven den btlchuldicden journk Hst en waarin levens hel uttloven vtn de bclangrIJlia pranata sou worden a a gckondiii = F FEÜIl I ETON grootste voorbehoud made en durven het op ons nemen dese beschuldiging te logenstraften W j wenschen uitdrukkelijk te viltlaren dat op het verleden van den heer Riefenberg niet de minste smet kleeft In alle kringen van het land zal dit bericht dan Ook met de grootste oiAatettenis worden Vernomen want de beschuldigde journalist Is overal bekund in den meest guiutigen zin des woords WU brengen hier openlijk hulde aan ewerker die wij zlJn ervan Igd het slachtottar is geworden an een tragische vergiashig Indien het zonderlinge bericht niet olt de lucht is gegr epen Het Wtfeldnleuws Maar het zonderlinge bericht wss niet uit de lucht gegrepen want later in den middag werd hei ssngevuld door het agentschap Alle bekende bijzandern den werdfn meegedeeld de aankomst van Riefssibarg te WaUenia zijn vertrek naar Nixl tijn toeht met Barteau SB de wijza waarop het Ujk van bat slachtoffer iferd gevonden Toen de aanvullende tekst werd binnengebracht heerschte verslagenheid op de redactie van Het Wereldnlauwa Oadurandé enkele oogenbUk eerste bladzijde het volgend bericht dat boven alle andsra de Aandacht troki ONVERKLAARBARE ROOFlioORD m HET OOUDLANO VAN DEN KONGOf Onze medewerker P Riefenberg spoorloos verdwenen Een zonderllnf geval D tahrljke lezers van ons blad diemet spanning de bijdragen van onzenmedewerke P Riefentwrg volgen witen dat deze zteh op bet oogenbllk reportage In de goudlanden van denKongo bevIndL Even voor het sluiWh van onze middaguitgava liebl en we een zonderling bericht ontvangen van het Internationaal persagentschap volgens hetwelk de directeur van den llongbwaloesector vermoord werd en eeo boaveeUiaid goud ter waarde vm vtjt Biülloen francs werd gestolen Da heer P Bletenberg die spoorlooe var d wanen sou zijn wordt vod daa ta Anaord verdacht Nadfre b jzonderhedea ontbreken WD dealen dtt barkbl onder bet r m IWarrit aereaWill I VJUf MinDMI t 5000 teas t MOS Êuu iTtra 400 ini lasE ssaa ata oe Taoa gTsa 10804 13334 aos f 300 aoas 4mi 534 74 6 ise7a f leO 111 74T 4 66 744a 7444 BSilg 1030 3000 raEMdSN VAN ƒ 78 ao aig 373 330 34a 633 55 M aia 041 ae3 1U7 1338 1318 1S3S 1431 1333 1703 1707 1731 1734 1738 UtO 1818 1863 VM 3048 1134 ISa ZMO 33M 1187 1314 3438 2614 3333 3181 1308 1818 1870 1874 1808 3830 3807 3878 ai68 8788 8808 aan saes aooa 4008 4041 4001 4101 4137 4370 4388 4108 4437 4471 4477 4618 4808 4837 4873 4718 4868 4888 4888 4886 6004 6061 6178 6188 6333 6386 6463 6608 6804 6830 6888 6710 6768 6880 6013 8130 8134 8181 8348 6364 8368 8418 8810 8840 6688 6786 8788 8883 6036 7010 7008 7448 7681 7088 7777 7878 78U 000 8336 8331 8478 8607 8681 8718 8743 MO l n 8813 M88 8100 8334 8678 8817 8887 10086 10314 10366 10888 J041T 10106 10808 11074 11113 11176 11348 11366 11436 114 11404 11601 11611 11841 11730 1177D 11848 11086 11318 18480 18611 iieae iiaag iiToo iitit mim uaio iiata iiits iioaa 18048 13043 13048 13107 13110 13111 13388 13383 13434 13438 18448 18616 13660 13831 1384t 1 887 13813 13884 14040 14041 laaet 14614 14817 14881 14888 18880 16144 16188 11367 16308 16811 16881 16410 16403 16404 16870 16681 16771 18784 IWae laOM 18066 18073 18677 18188 18181 18867 18401 18613 10884 18709 16837 11007 17008 17086 17U1 17138 17164 11108 11386 17643 17668 17I8B 178 t 17801 17711 17111 17870 17IM8 UlOO 18463 18687 18810 18848 18808 18804 18818 18866 18888 18018 18067 18163 18330 lOm 18381 18384 18468 18488 186ia 18808 18868 30II8 aolM 10017 10148 30331 10846 30466 10461 I 10636 10730 18868 30633 8 6 10 80 38 81 68 101 Ui 140 168 180 3n 331 860 388 383 401 408 411 488 03 s 637 688 636 834 638 643 661 878 887 884 714 131 717 184 831 8M 848 663 883 1011 1335 iioe 1116 itaa 1113 1314 1318 1364 1368 1313 1338 1368 144a 1471 1630 1636 1 44 1638 1664 1688 1718 1761 1168 1168 1708 1886 1803 1808 ISU 1877 1888 3018 3034 1038 3063 1308 IKM 1338 3371 1413 3438 8483 3448 1486 3410 1414 604 1611 1616 1664 3771 3884 3881 3011 3038 3061 8077 3080 3006 8130 3138 1 3186 3308 331fl 3331 tan 3381 3183 8383 3316 3366 3373 3693 3631 8888 3886 8788 4140 8818 8804 3808 3818 4008 4030 4008 4108 4136 4171 4303 4341 4361 4314 4410 4418 4464 4488 4816 4140 4688 4808 4633 4901 4831 4670 4880 4686 4688 4773 48 n 4888 4918 4038 6008 6157 6183 630S 8333 6343 6369 537S 6381 6348 6368 S36S 6388 6408 6448 6484 6401 56J0 6530 6688 6670 6683 6616 6637 6741 6780 6191 6021 6833 60 a 6863 6816 6804 6961 8871 6 S8 6034 6069 6016 dias ei3B 0158 0156 fliaa eni eirr eais 6338 09M 0343 6303 6381 6364 6383 64ol 6417 6440 6479 492 6631 663A 6631 6738 078 6746 6703 6800 6830 0B3a 6641 6876 6Mfl 6953 6806 6986 7007 7021 7035 TiaS T1S4 71M 7330 7369 7300 7316 7868 7396 7405 7411 7438 7468 7484 7 d0 7601 7604 7506 7634 7640 7663 7783 7818 7844 7873 7016 7933 7936 19 7037 7964 7060 7080 8000 8004 8006 8010 6013 8061 6108 8116 8166 6174 8316 6333 8843 8346 8867 8389 8390 8430 8486 8490 8619 8668 8663 8714 8760 8766 8767 8765 8771 8810 8S41 8860 8873 6 33 6966 8047 9003 0100 9114 9121 0173 9243 9266 9300 0323 9337 9884 9606 9645 9861 0B71 9613 9614 0648 0055 0683 9070 0680 9608 0744 0763 9799 9813 98 4 9938 9087 9996 10136 10177 10184 10916 10 10 10368 10300 10304 10860 10390 10400 10408 10419 10640 10645 10635 10638 10630 10048 10670 10609 10718 10847 10860 10900 10847 11006 11010 llOas 11063 11097 11138 11141 11166 11309 11333 1136 11370 11807 11813 11878 11376 11380 Il4l8 11434 11443 11648 11560 11588 11661 11600 11603 11756 11799 11839 11841 1184a 11893 11035 11980 13001 130M 13038 13086 13038 13066 1310B 13131 19144 1315313108 13308 12318 13383 13334 13840 13386 1 886 IM34 13497 13615 1 619 13646 13574 12613 13630 13631 13640 13069 13689 13760 13849 13907 13933 13066 13983 18043 13U 0 18180 18149 13168 18371 13847 18861 13l7S 18876 13493 13589 18809 13681 13673 13677 1S70S 13736 13836 18893 13903 13900 18934 13933 13970 13978 13098 14038 14037 14060 14103 14191 14134 14137 14175 14189 14190 14379 14300 14330 14354 14387 14800 14390 14417 14403 14506 14031 14546 14660 14688 14831 14884 14806 14911 14916 14949 14970 14073 1S006 15018 16096 18187 15183 15300 16904 15334 15388 16366 16888 16416 16459 150O1 10699 15734 15734 15801 16830 15833 15835 15860 15868 16861 15889 15693 16013 15886 10037 16071 10083 16157 18308 16313 16314 16334 16348 10880 10804 16404 16414 16488 16833 16643 16803 16574 16575 16690 10087 10654 16683 16606 10701 16743 16766 16794 16806 16833 16843 16850 16863 10856 16888 18888 16604 16909 10948 16951 16963 16960 17004 17014 ITOn 17088 17043 17060 17087 17108 17118 17158 17160 17300 17988 17378 17394 17308 17874 17393 17407 17468 17497 17644 17848 17887 17607 17668 17668 17664 17697 17738 17740 17813 17840 llM 17865 17873 17988 17978 18006 18016 18060 18000 18086 18130 18185 18178 18308 18339 18397 16808 18337 18388 18868 18398 18401 18416 18436 18473 18518 18641 18606 18616 18817 18673 18708 18774 18709 18809 18877 18001 19019 10W3 19138 19144 19308 10313 10333 19336 18369 19343 10373 1943 10460 10480 19489 19511 19636 19080 19644 19666 197 8 19774 10797 19847 19938 19867 30033 30086 30067 30070 30140 30904 $ 0801 30362 30367 30394 30463 30470 30608 30610 30 44 iOfrOO 30611 30061 20721 30760 30630 30838 30853 30000 30076 ONGECORRIGEERD V rbet rliigen 5e klame 8 UJst 14301 ms 14310 Tarbeterlngen 6e klasBP 9e lijst PwnUën Tan f 70 7760 m a ssonier premie 13318 mx 18281 Geen premlèn 13048 mji 18013 16074 mM 15079 10674 mM 15579 309J0 jfxnXX De aandacht wordt er op gevestigd dat het rnet het oog op het gesteldedoel van het grootste belang moet worden geacht dat de veehouders onverwijld tot Inlevering van d bonnen overgaan aangezien een te late Inlevering tengevolge zou kuhnen hebben dat jÊk handelai pn in mengvoeders en mengvoederfabrikantpn niet in staat zijn aan de vraag vaji iiun afnemers tJB voldoen 3079 51 Offteiaele publlratle van h t Departement van Landbouw en VisscherlJ DE TOEWIJZING VAN RUNDVFEVOFDERS H t Rijksbureau voor de Voedselvoorziening ln Oorlogstijd deelt mede dat het ttn etnde de distributie van rund vee voeders gedurende dit seizoen zoo vlot mogelijk te doen beëindigen gewenscht Is de toewijzing van deze voeders op een iets andere wijze te doen geschieden dan tot nu toe het geval 18 geweest Officlcele publicatie van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart DI8TRIBUTII VAN TBRPRNTUN EN LIJNOME VOOR SCHILDERS Rectificatie tn de op 4 Februari Jt In dag en nieuwsbladen geplaatste publicatie over twvenaangehaald onderwerp is een fout geslopen De publicatie moet als volgt worden gelezen De Secretaria Generaal van het Departement van Handel NUverheid enScheepvaart maakt bekend dat de hoeveelheden terpentijn en lijnolie welke op dsi door de pUataellJke dlstribuUedi nlt n aan s lMars uit te reiken bonoea kunnen worden betrokken voortam niet meer maandelijks luUüi worden gepubliceerd Tot nader order zal per maand kunnen wordenbetrokken 03 liter kunstterpentUn per bon voor terpentijn en 1 liter rauwe UlnoHe of gekookte olie of standolie per büi voor lijnolie Wannew In bovenbedoelde rantaoenen verandering zal moeten worden gebracht zal wederom tot pUkUcatle worden overgega n Zooais bekend geven de bonnen voor Ujnolie geen recht op het koopen van rauwe lljnolie ekookte olie of standolie bU den faSbdel en by de fabri 1 3074 28 In verband met de huidige voorraadpositie zat aan de veehouders ten behoeve van het rundvee 7oowel In de distrtbutleperlode 22 Februari 21 Maart 1942 als In de periode van 22 Maart 18 April 1942 nog kunnen worden topgewezen een hoeveelheid van 121 2 kg rundveevoeder pfr melk en kalfkoe op de bedrijven aanwezig per 11 Januari 1942 volgens opgave op de registratie kaarten voor het distributietijdvak 25 Januart 21 Februari 1942 In evengenoemde perioden zal voor stieren en gelten een hoeveelheid rundveevoeder worden toegewezen overeenkomende met de toew zingen In de Voorafgaande perioden terwUl voor schapen In het algemeen slechts voor de periode 22 Februari 21 Maart 1943 nog een toewijzing tal woB den verstrekt welke toéwUzlng jfelijtc la urn dl In de periode IS Januari 21 Februari 1948 Dan PlaatadUJken BureauhoVders ii Opdracht gegtven aan de daarvoor In aanmarktni komende veehoudera de toewltxütgRKKinen voor rundveevocders voor beide perioden geUJktUdlg af te geven De veehouders dienen ten einde da mengvoedertebrikanten en hutdelaren m mengroedera in da gelegenheid t steÜen zich van de noodige hoeveelheden rundveevóeders te voorzien da ontvangen toewijztngsbonnen ten spoedigste in te leveren bij hun normale leverandera onder opgave van de soorten rund vee voeders meel koekjes brokjes welke zij wenschen te l trekken tegelijk met Het Wereldnieuws de Imededeelmg ontvangen Dan kunnen wij niet sluiten zonder ov r die zonderlinge zaak iets mee te deelen besloot de directeur terwijl hlJ naar de hulstelefoon sprong en den betrokken dienst opbelde I Er moet nog een berichi komen voor de eerste paginal riep hij Denk er aap fluistèfde de hoofdredacteur dat vandaag juist een bijdrage van Riefenberg in het blad moetverschijnen Neem dat artikel van Hlefenberguit de vormen riep de directeur nog mden hoorn Een paar minuten voor eenen rende de hoofdredacteur In hoogst eigen persoon naar de zetteri Even later da I verden de rotatiepersen en liep een on I afgebroken stroom van keurig gevouwen dagbladen naar 4y verpakkingszaal I Bulten stond een leger van kleteevrachtauto s te wachten waarop invlammendroode letters stond geschilderd Het reldnleuws i I Te half twee lag de jongste uitgave van het blad in alle kioiken en boekwmkels van de hoofdstad zooais lederen dag Alleen stond ditmaal op da lende drukte welke het dagbladbedrijf soms meebrengt Nadruk verbodanl Ditmaal evenwel had d e redactiesecretaris het hoofd verloren HU kon niet spr eken iffl GROOTE AVONTUUR Hier hier stamelde hl en duwdehet bericht in handen van den directeur Deze was ten zeerste Ontdaan bij het lezen van het nieuws Het witte velletje papier met de ce tikte letters beefde in de hand tan den Redactiesecretaris Drie viermaal herlas h het ontstellende nieuws fU meende liet lachtotfer te z n van een zlnstiegoocheling maar bi ledere V lezin bleet de tekst ongewijzigd Hy nek naar de electrlscbe klok aan den wand Het was precies 18 minuten voor 1 uur Met een ruk sprong hU overeind n stormde de trappen al De directeur Van Het Wc nieuws lette juist zijn handteekeni onder een paar stukken en nog m knl bU de deur n slja kantom sten openrukken als dien mtd4ag door lUn redoetjeaecretéru die doorging voor een toonbeeld van kalmte en overleg en me prat op kon gaan nog nooit net Mold te bcl iMa vertoreo Id da aotetei Vat kan niet riep hU uit datia onzin Wat moeten we doen steunde desecretaris Het is bu eenen we moeten sluiten Telefoneer naar het agentschap envraag nadere inlichtingen zei de directeur toen hij eenlgszins van z n ont I roering was bekomen Vervolgens belde hi om een loopiongen 1 liet den hoofdredacteur ontbieden Deze verscheen dadelijk aS was evsn ontsteld als de anderen bij bet vemeen van het ongelooflijke nieuws luisterend werd overleg gepleegd 11 de redactiesecretaris In verblnwas met bet IntenwtioBoel persagoitsckspu Daar bevestigde inenNiet bericht dat draadlWos was overg seind door den kolonialen persdienst Al da bladen uit d noofdsdtf badd n