Goudsche Courant, donderdag 12 februari 1942

OUDSCHE COUt NT derdag 12 Februari 1942 t JIÈUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Jaargang No 20858 Banu HABK1 n ntLKV r tt roMnkMiiig am ChetradacteuT t i LETKK Gouda INSTALLATIE van den NEDERLANDSCHEN KULTUURRAAD nyapore na 52 uren strijd in Japansche handen het geheele Britsche rijk heêrscht een troostelooze stemming aldm de zenJkr New York otMhe betooging voor het keizèrHjk paleis te Toicio et Japanache hoofdkwetrtier maakte gisteren nd De Japansche troepen 3 n heden om 8 uur de ttad Singapore binnengedrongen Over den val van Singapore meldt het hoofd ypartier nader De Japansche troepen die sedert fkterochtend vroeg in weerwil van Aef vijandelijke Unet voortdurend vorderingen maakten hebben ochtends te 8 uur de stad Singapore bestormd by lig op verschillende punten de overwonnen elsche troepen gevangen namen In diepten zin heeh deze reoolatie een behoudend conservaüef kakikier aldus de Rijkscommissaris KuftwiiTaact n Kuituurkoinerino t n ertoabii órafgma lat c e Nsderiandsch kuftuur den weg tot haar veikscheo oorsprong terugvindt blyven AUee wyst er echter op dat felle gevechten geleverd jleioek van Nedc landsche Arbefdskamera den aan HIaagdenbnrg In de met de JDuitache en Nedetlandacha kleuren versierde zaal m het huis vafi den Duitschen Arbeid m Maagdenburg sprak de Commis aans vaA hèt N V V tot de Nederlandsche arbeiden m ïhutschland Po v0ooi 0 A F Zondasnilddag werd m tfen Dierentuin in Den Haag een eenpansmaaityd georganiseerd ten Iwite v h Duitsche WmterhulpWerk WHW waaraan met andere Durtsche autoriteiten Hyitscommissaru Dr Seyss Inquart deelnam Op onze foto m liet midden derde van lirks de Rykscoramiassris te midden van zijn volk ènfoten Stapf MfA bericht van de bestorming van I heeft op het geheele Japan TollE een buitengewoon diepen gemaakt eo groote geestdrift kt 1 wegeM den feestdag geen en souden verscliijnen gaf e Japaivnhe pers voortdurend edlHes nieuwe berichten van front die een schildering gaven ien seosatloneelen eindstrijd om de Het hoogtepunt der spanning bereikt toen de radio haar ui ttH i onderbrak en de omroeper met n stem mededeelde dat Singa door de Japansche troepen was Be plechtighalen me sediert den ochtend plaats vonden naar wn de stichtiiig van het rijk m het geheele liid tot reusdemonsliraitues van vreugde en De kilokken van aUe tempek tn Wland meUldian die historische over Jtwvg In de stiaten vam Tokio kwam H teeds weer to naeuwe spontane tatansto atees der bevolking Honderd en ürofcken dBor de sto l die pen was m een vlaggenzee Het doel der deroonstraties het ketrerlyk ps leus waar tienfc enden telkens en telkens weer den IsBo hun dtiepste eerbetoon l rachten len eindeloos l anzai fferoep dieden klinken Voor den Taskoeni Itgn het groote natdonale h gdom k Tokio zgn aanigry pende plechtig kfai gehouden voor de gevaUenen I het vadertamd Tot laat m den stroomde het volle naar deze pJ om daar m daepe dank d lyn gestorven helden en ren te herdenken BINDSTRUD OM SINGAPORE ptt de laatste phase van den stnjd Singapore meldt het DJiT B dat de Mag als het ware in tweeën gels Van een hoofdlijn uit die Üfreer van bet Noordwesten van het 1 naar het Zniden loopt kannen talrijke aanvallen worden gedaan torten en versterkingen aan de n tenMuweroood onderbroken iwaire ontpkiffingan un de ver weTk n de petroleumtamks en Mere voor den oorlog lielanigrijke leg v B aingapoM in de lucht j w De stad trilde van de on 1Jnwwn waarvan moeiluk kon worJj eat esteH o rü vww rzaakt Jj dcor de Briteche troepen of ontploffende grafoarten der JapanJtwWlerae en bommen der Japan vhegtuigen Sï uur hebben onze troepen Sm veroverd aldus meldde de leniwoordlger van Domei IVsn 51 Ofcsdag vanuit Tagah m OostePlWituig op Boekit Timah aanrukr epen onze soldaten eH ider toeJS moeten wyj m Smgapore Met groote geestdrift aldus de gtgenwoordiger vai Domei doorJ de Japanacfte soldaten stelling Jwlmg en dreven de vluchtende e wchwi voor zich uit Wy mar stoottroepen met tei m twee afzonderlyke colon 2 bijzondere fc L alswapers aan het hoofd pander m aielheid trachtten te ffer Toen wy s ochtends om I W de eerste huizen n Smjwe aan d o Westkant naderden J ae vyandelyke tegenstand nog Q P doch werd direct gebroken Idj acht uur werd een korte rust eii daar wy buitengewoon uit ri waren Doch reeds na enkele 1S ie troepen met meer i en Oneer geestdriftig gero li zy groepsgewys de straten J Pore bmncn en begonnen jllyk met de opruimingswerk T geholpen door de bewo Wstad De Engelsche Indische f ii he troepen werden ont n m groote groepen weggeOveral weerklonk brfizai oor keizer en volk Tot durv kon nog neet worden vastgesteld aldus bet DJ4B of vyandelijke tiro en een poging hebben ondernomen om uit Singapore te ont komen In de haven van Smgapore heêrscht drukke activiteit Vele kleine snelvarende schepen bewegen ach ovei bet water dat mt het gebouw vsui dten gouverneurgeneraal m grooten omtrek kiin worden overzien In Japansche mifataire kringen raamt men de tr ta le ootspronkeluke sterkte THANS MVA AAN DE BEURT De consequenties van Singapores val In Nederlandsch Indle beseft men thans ten volle dat een verder doordringen van den tegenstander t ok tot het eiland Java voor de deur staat meldt bet A N P uit Batavia Het is reeds bekend geworden dat het verlfts aui vliegtuigen aanmerkelijk hooger is dan de officiwle communiqbe s vermelden Hienn worden slechts aangegeven de vliegtuigen welke in de lucht verloren zijn gegaan doch niet die welke op den grond vermeld zijn Dit aantal is zooals nu algemeen bekend IS zeer groot Vooral de aanval op Palembang heeft vele vhegtuigen op den grond dbbruikbaar gemaakt Verder is de hoop dat de vele vliegvelden in de rimboe aangelegd voorloopig voor den tegenstander onbekend zouden blijven ijdel gebleken Met groote nauwkeuiiglield is de ligging van die jungle vliegvelden door de Japansche luefatmaeht vastgesteld waarna het onbruikbaar maken volgde In Reutercommentaar van Annalist wordt om gezegd Het verlies van Singapore zal in de naaste tdekomst blijken practiseh onvervangbaar te zijn Bet gevaar voor Nederlandscb Indië wordt nog directer en tastbaarder loodra de Japanners van dit aleanpunt kunnen gaan apereerea Hot DNB meldt ust Geneve N den vel van Smgapote is tbane m politieke en mibtane knn en te Landen het probleem d v ntoiKaifig van Ned Indie vooraj van Sumatra en Java m hiet nuddelpunt der politieke beschouwmgcn gekomen AHeen door de snelste en krachtigste maatregelen der geallieerde oorlogsinspamnaDg kan weUicht oüeze laatste bnie van verzet zooals m de betrokkéb knngen tot uiting gebracht wordt behouden der Bntache Uoepen op Sinflapoie en 9P Malakka qi oii eveer 100 OOO maa waarvan wel reeds dne kwart ver luettgd of gevangen genomen zal zlin Tot dusver u naar uit een speciaal bencht van het DJH uit i pare bUjkt het vetloop van de gisteren fbt ontwddceltng gekomen gevechten te den sector ten Noorden vm Stagapoie ttog met te overzien Daar zoudiB ongeveer 15 000 Bnttien ep Indiërs zQB ingesloten DE K ACTU IN ENGELAND De sendei te New Tork meldt dhttal het geheele Britsdie rijk een tioastetoexe stenUBing heêrscht in verband met itn toestand te Singapore De laatste area had men in hetgeheel plets m$er oit Singapore vernomen A OOBLOG TOT HET EINDE ALDUS SATO In een commissie van het Japaii iie Hui van Afgevaardigden heeft generaal majoor Sato afdeelmgschef het bureau voor müitaire zaken verklaard dat Japan den strijdbijl iiet zal begraven voor de v and volledig op de knieën zou liggen De Groot OostAzia sche oorlog zal een Poriog tot het emde zyn De zwakheid die i den tegen woord igen oorlog getoond is door de voornaamste tegenstanders van Jap n IS zonder voorbeeld m de recente wereldgeschiedenis De ineenstorting van Gibraltar en Suez Is thans nog slechti een kwestie van tud terwijl de dreigende val van Indie en Australië gedoemd is Groot Brittanoaé te brengen m den slaat van n et meer dan een vasal der Ver Staten ONTMOETING TDSSCHEN FRANCO ENSALAZ Salazar de mmister president en mirniistef van Buitenlandsche Zaken van Portugal is gisteren aangekomen te Caceres alwaar hy ontvangen werd door Serrano Simer den Si arschJRi mmis er am Buitenlandsche Zaken Zy begaven zich naaf Sevilla waar Salazar een onderhoud zal hebben met generaal Franco de Japanners die steeds dichter naar de Wavell Hne zyn getrokken de geallieerde verdedigers met tot rust willen loten komen In du verband wordt m Landen oc op de toenemende nervositeit m Batavia en Melbourne gewezen waar het gevoel reeds toeneemt dat ook de Wavell linie ondanks alle proclamaties reeds meet worden afgeschreven De openbare meen mg in de belde ge noemde hoofdsteden verwyt Londen en Washington dat hun strategie an den Stilien Oceaan op 20 000 l m van het brandpuht van het oor logstert lh reeds door de nieuwe ge beurlenisser achterhaald was Voorts er ijt mem den Engelschcn veel te beloven maar wemig hulp te sturen Naar verder verluidt heeft de nieuwe irspecliereis van Wa ell naar Rangoon en zyn aankomst te New Delhi Batavia nog cerveuser gemaakt Niet alleen Jaar doch ook te Melbourne wordt verklaard dat Wavell IB Bata via veel harder noodig is dan m Bntsch Indie Men vreest ook dat de opperste geallieerde legerleiding opnieuw onder den druk der jongste rampspoedige gebeurtenissen de tevoren opgestelde rangorde der verdedlgtofsplannen in bet Zuidwestelijke deel WUi den Stillen Oceaan omvergooit en dat de veilig heid van het rijke Britsch lndle den Engelschen nader aan het hart ligt dan de verdediging van buitenposten zooals zij Nederlandsch Indie en zelfs Australië thans reeds voorstellen Nieuwe landingen op Celebes Het legprberieht ran Batavia maakt melding vaa nieawe landingNi van Japansche troepen in het Zoldwesten van Celebes nabij Balangnipa Dleneponto en Baramboag in de nabijheid van Makassar Naar de Londenache ender hedenochtend meldde worden op Celebes waar de Japanners nieuwe landingen hebben uitgevoerd op het oogenblik Naar het A N P meldt had gistermiJ dW de plechtige installatie plaats van d i Nederlandschen Kultuurraad EenK gelezen gezelschap was m Pulchri Stadio te s Gravmhage vereenigd R groot aantal Duits ve en Nederlaidsöhe autoriteiten was by de plech tijheid aanwezig van Duitsche zyde onder anderen de commissaris generaal voor Bestuur en Justitie staatssecretaris dr F Wunmer gezant Otto Bere da gevolmachtigde van den Rijkscoramilks is voor Zuid Holland ritmeesterdr Schwebel en de gevolmachtigde vaji den Rijkscommissaris voor Utrecht Sommer Van Nederlaridsche zyde ondei anderen prof dr T Goedewaagen setretarisgeneraal van het departement van Volksvoorhchtmg en Kunsten prof J van Dam secretaris generaal van het departement van C voedng Wetenschap en Kultuurbeschermfag en luitenant generaal B A Seyffardt De byeenkomst wercj opgeluistetrd door muziek van het Zèpparoni kwartel dat werken van Schafer en Sdiubert ten gehoore bracht De redevoeringen van den Rijkscommissaris en van prof Snijder werden met grooten byval ontvangen Na afloop was er een ontvangst m de zalen van Pulchn Studio Bykscotpmissaris Ryksmmister dr Seys Inquart hield by de mstailatie een rede waarm hy o m zeide Wy zyn hier byeengekomen om op plechtige wyze dem Nederlandschen Kultuurraad m te wyden Onder de overstelpende de geheele wereld beroerende gebeurtenissen is de instelImg van den Nederlandschen Kuituur raad toch geen onbeteekenende to al ligèieid of een bestuursmaatregel zonder meer als zoovele andere Ik geloof vee eer door dezen maatregel aan eeiï noodzaak tegemoet te komen welkfe evenzeer voortvloeit uit den tegen woBWlgen Toestand van het Neder landsche volk als uu myn taak als vertegenwoordiger van het Duitsche Ri k m dit Ijind Deze geeft my aanleiding tot pnncipieele uiteenzettingen want de noodrakelykhfid van dezen maatregel kan uitsluitend begrepen worden wanneer de functie van de i ultuur niet slechts in het openbare leven maar m het leven m het algemeen in het worden en vlerken eener gemeenschap ons duidelyk is geworden V Ik wü hier geen verhandeling hou den over al die theoietische vragen en opvattingen welke voor de nieuwe werkelykheid waann wy on bev n den haar beteekenis ver oren hebhen Niet slechts de resu taten van de we tenschap en het onderzoek maar m de eerste plaats onze eigen persoonlyke belevenissen voorBamehjk m den oor Jog waar men z jn bestaan onmiddellyk tot op den diepsten elementairsten oorsprong moet terugbrengen om überhaupt t § kunnen bestaan en ons politiek doorleven van dezen historischen tyd waarin wy handelen wer kend en leidend stonden en staan heb ben ons geleerd wereld en leven anders en nieuw te zien Het was als een won der en inderdaad het was een open t aring de openbaring der gemeenschap als het oorroronkelyk clement van ons leven Wy hadden m den nood dfe kameraadschap beleefd en vonden daarin de gemeenschap tdat wy uit de idee en uit de wmcelijkheid van de volksgeAeensohap emdelyk de kracht putten waardoor wy weer gezond en machtig werdep en dat niet slechts m politieken zm In het byzoiider werden wy weer machtig m onze kuituur Hier met minder dan op diplomatiek gebied kunnen wy de verandering welke zich in tien jaaf voltrokken heeft en zich verder voltfekt nauwelylts begrypen De oor zaak hiervan ligt uitsluitend hienn dat de kuituur in al hare uitmgeA en voimen in plaats van zich tos te maken uit het gemeenschappelyk lot weer daarm betrokken werd en dat de kultuurscheppende en kultuurdragen de mensch van zyn eenzaamheid werd bevryd weer aan de gemeenschap van zyn volk werd gebonden H t beUnertJfcste pnticive van ome kultuuropvattuig is dat ej ke echt kultuunvestiaö slechts uU den gioivi en uit het leven van het volk kan voortkomen en dat zr daarom ook aan dit volk weer verplichtingen heeft dat dus de ku tuur haar oorsprong evenals haar taak altijd vindt bi den dienst aan iiet leven vian het voUc Evenmin al de kuituur al £ geheel uit deze samenleving kan worden Jf ager Uaikt zoïtjder ziek te worden evBiimüi kan lich de scheppende enkeling die ktiTtureele prestaties vollirengt aan d banden van rijn gemeenschap onttrekken KuUuur is niets a ïders dan de gezameluke uitdrukking der scheppende krachten die In een vo k leven en door den scheppenden enk ing na r voren worden gebracht en gebruikt om het bestaan zijn vorm te gkven Deze omschryvtng Is eensdeels zee runni aangezien ry ook alles omvat wat wij heden In het algemeen met n eer onmiddellijk tot het gebied der kuIttniT rekenen zooals de krijgskunde de staatkunde en de landbouw kundvge of zuiver techmsche presteties daar elke bewuste vormine van het zijn door den mjensch kuituur Iti den ruirrsten zin van h t woord is Andertljds gaat deze omschrijving ook niet diep ffenoeg want het volkseigene self als de voedlngsbodeni van elke ku tuur is reeds een bijaondere iritdrukkins van het samenwerken der nwchten van het bloed dus van de soort en het ras en van den boden derhalve vw de ruimte en het landschap waarin een bepaald rai bepaalde vormen van de in haar levende werkelijkheid u H di ukt heeft welke ui al haar veeWuldi ieid en verscheideniieid voor altijd en onverbrekelijk uit den eersten oorsprong van het ra zijn gesproten en s echlB tteardoor in ieven blijven Waar deze samenhang verloren aat of overheerscht wordt door Inv oeden van vreemdsoortig derhalve raas sch vreemde tevenswetten d ar wordt de echte n 1 ivoe met haar oors pron verbonden kul ttUH z iek en liet gehele votkMhe l vpn wordt aangetast Aan dit gev aar ie het Griekerdom bezweken kort nadat het zijn hoogs e kul töree e prestalie verricht bad en dezelfde worttt heeft de Ble kte waaraart Europa bilkans sedert eeuwen lüdt en we He het Avoodtand tot öntbiidte g dreigde te brengèu totdat men Be door het Meeren kennen van haar oi sprong heeft kunnen overw iinen Nairmate wij de eemeenaefasip ala den oorsprong van ons ieven hebben teruggevonden ont argen wtJ ook haar kracht en stierk e Deze ontwikkelingsgang moet en za zich krachtens een reeds heden di delyk zichtbare levende en historische wetjSatigheid m het geheele gebied van ons door het Noordsch Germaan sche eiement bepaalde ras vo trekken over waar de wil tot gezond worden en tot het nieuwe leven nog werkzaam IS Deze terugkeer tot onzen o ff sprong beteekent m verhouding to ons recent ver eden der laatste eeuwen een ommekeer van ontzag yken om vang eem wwkelyk totale revolutie daar voor haar geen gebied afges oten kan blyven Het is een kenmerk van deze revolutie dat zy alles moet vernietagen en afbreken wat a s het ware als een verstarde korst de bronnen van ons gezonde leven afsloot en byna deed u tdrogen om juist daardoor deze brtMinen veer te doen vloeien In dezen zm heeft deze revo utie m haar diepsten kern een behoudend conservatief Icarakter Dezie ontwikkelingsgang voltrekt zich volgens de wet der gemeenscbbp waijt deze al een sluit da groctotemoge ykheden m maar brengt ook de hoogste ve pllchtlng met zich mede nl dat er geen hande en er werk zaamheid bestaan Icunnen buiten de gemeenahap en op een andere wijze als voor deze Het doorbrekeil van zewet kan met van heden op morgen plaatsvinden Groote dingen moeter groeien en njpen en lioe vaster wyvan dit groeien en rypen overtuigd zyn des te geduldiger mogen wy de vruchten afwachten We iswaar ontheft ons dit niet van de verantwoor ding en de verplichting zelf dit groeiproces mee te maken het te bevorderen en te hoeden Het was atKohnrt niet altijd zoo vanzelfsprekend al4 het ona heden mlsfichien toeschijnt dat de étaat zich zelf een kuJtureele taak oplegt en dat hij zUrh onafhankelijk daarvan de bevordering en de verzorging van het kuMwreele leven tot taak stet Dra fers van het kujtuurleven wÉiren la n en tijd bijna uitsluitend de k oosters alsmede de adW en later d bua gerlj Het rijk had In het geheel geen f6i ecten in vloed op de ontwiken itwjirect slechts In zooverre kelln als kerk en standen leden van het rijk warp r Daarmede hangt het samen dat wij in den overvloed en in de onmeleajke rijkdom de kliltuurgoederen en ged nkteekenen der vroegere eeuwen nauvMijks getuigen ssen eener echte rlJJcAuItuur bezitten Deze omstandigÉieid ia wn groote bel ekenls want zij kenmerkt In bet algemeen den vorm van dat rijk dat weli$t aar als de idee van een ordening v n het a ond ard groote bindende kracht beaat maar niet tot de ge talte van een verplichtende en besli tsende werkelijkheid kon kom BA t deze kenschetsing wordt de heden vimr ons allen zichtbare ktiltureele taak van den staat aangegeven De absotuti tt sche zuivere poliüe en ambtenarenstaal gaf in kuJtureele aargelegenheden slechts m zooverre van negatief mterésse blUk dat eae reen verstoring van de rust en de orde mochten teweeg brengen De Iwmoaansen van den hutnanistisehen welvttartsataat om den staatsburger zooveel klritMurgoederen toe te kennen en toe te 3 metwi als noodic te voor de instandlnudlng JS van zUn bevredeni ekl van zi levensstaji daard kan noc niet ata fcullur e bak van dezen staat beachou wd worden Een veel verder gaande verpUohUn jegens de kultuur als de scheppende levènrsuitmgen Tan t volk hee t echter d itut dte al inhoud en doel Bekendmaking Hal bnreaa vaa den beTelhebber ia Nederland deelt Bed Jten laffe orerval door vier Neder landen den tweeden Febmari 1M2 f een Duitschen soldaat gepleegd waarbij deie laaghartig werd doodrestokea Tand reeds denzelfden dag door ee Dnltsche militaire rechtbank zija vergekÜDg Twee der daders Iwerden ter dood veroordeeld de beide anderen tot langdurige tnchthniastraften Da doodvonnissen werden door den kogd voltrokken Bovendien werd een communistische aptator gèfmilleerd die evejieens door een Duitsche militaliw rechtbank ter dood veroordeeld was de organlache vorming der voiacagemeenschaf nastreeft slechts vain4Mt het wezen van dezen taat kunnen w ook zyn kultureele taak Se snjpen De staat Is de vorm die de natitt zich geeft om zichzelf tot de hoogste macht en de in haar slumerende krachten lot dm grootste vruchtbaarheid en tot een welgeop dende mzet v OT het gemeenschappelyk wei zijn te brengen Tei voorkoming van misverstand wordt ernogmaals de aandechf op gevestigd dat Uchier het begrip staat niet in de beteekenisvan het be tmirsapparaat gebruik dat voorhet goed fimcüoneeren van hei openbare Ie ven en voor het bewaren van het evenwichttlKMïhen de hierin wekzame onderling ver scheidene krachten en spanningen noodzakelijk is Staat beteekent veelmeer de eenheid tusschen de beweging als draagsteiwyande politieke wU in het volk w het besttnlra appanaat als het instrument dat dezen wMuitvoert om de volksgemeenschap tot wer kelijkJwid Ie doen worden Drie arbeidsgebiedea A a wU het resultaat van alle hier voorgedragen gedachten op dit gebied samenvatten nemen wy kennis van i feite drie arbeidsgebieden voor d kultuurpolitiek van den staat In de eerste p aa ts heeft hy het kul tureele leven van alles te reinigen wat kenne yk ziekte of ziektekiem of reeds uitwas als gevolg der ontbinding en vernietiging van de nationale kuituur 1 Dit IS overal het geval waar zich parasieten van een vreemd raa binnen het lichaam der nationale kul tuur hebtfen vastgezet B v is m het byzonder de uitschakeling der Joden en der typisch Joodsche kuUuurpro djicten de eerste maatregel welke den weg voor een positie e kultuurpolitiek vrymaakt Veel moeilyker is de vraag daar waar het gaat om de uitschakeling van zoodanige evenzeer ontbindende ziekelyke en vreemdsoortige kultuurprodttcten welke evenwe door hen worden voortgebracht die tot het eigen vo k behooren maar die op een of andere wyze of te eeniger tyd door het vreemde vergif geïnfecteerd zyn zonder daf men dit nu nog afzonder lyk kan vaststeMen en l ewyzen Daar echter kuituur slechts u t den voedingsbodem van het uit het bloed gegroeide vo k kan ontstaan en e ke vermenging die in stryd met het ras is ontaarding beteekent kan ook hier geen sprake zyn van echte kultuurgoedeVen Evenmin als een Jood al doet by nog zoo Duitsch of Nederlandsch ooit Duitsche of Nederlandsche kultuuc kan voortbrengen evenmin kan een Duitscher of Nederlander onder den inv oed van een geest erl levenshou dmg die in stryd is met het ras wer kelyk Duitsche of Nederlandsche kuituur scheppeh Wel echter zal ook h J den weg lot de broimen der nationale kuituur kunnen terugvinden wanneer e ke vreemde invloed is uitgeschakeld Op langen term jn beschouwff be staan deze moeilykheden slechts voor een overgangstyd zoolang n 1 totdat de scheiduig en de waardeenng daardoor onproblematisch zyn worden doordat het eigene de ixiventoon heeft gekregen AShgezien wy echter zeker zyn van de waarde van ons bloed vertrouwen wy ook op dit bkied DU vertrouwen doet ooa het gevaar Ver myden door een Beckmisserlioudaitg het initiatief op het gebied der kunst te dooden Wanneer ik hierbti praktische voorbeelden uit uw omgeving moet nemen dan verwys ik naar de maatregele tot uitschakelin f van het Jodendom uit het Nederlandsche kultureele leven welke op wettige wyze en met de opriclitmg der Nederlandsche Kultuurkamer zyn genomen Van ons uit zyn deze maatregelen welj in de eerste plaats als de uitschake Img van onze geboren vyanden Mt het jgebied der kuituur gedacht Welke urt schdkelmg in dezen totalen alle levensgebieden omvattenden oorlog roodzake yk is Voor loirfto zy derhalve eea politieke maatregel aan u geeft ztj evenwel door haar indirecte uitwerking de mogelykheid tot een kultuurpclitiek van staatswege Vervolg op Pa9 3 u Zon op 9 02 onder 18 48 Maan op 7 33 onder 16 47 Men i verpUtbt te verduisteren van zonsonderjant lot zonsopkomsL Lantaarns van voertniCer moeten een baH var na ront on lcn xpd oft vro BTU