Goudsche Courant, donderdag 12 februari 1942

DONDERDAG 12 FEBRUARI 1942 Uit yroflver tUden ovtLAjmr jQO Dr J F H HafBg t PBXaiIIBIR GOmiSaABB TAM DE rLATCELBAKKEIIU In tHh waiWjUnli U BMnaond in tluJtétt i L aS iarigen ieefUjU ovcrMra 1 lr J P H Hoynir preiid ntcoimniM riB van d N ral Vtwm C Bsftw to eraT nlMa v n de Plateclbakkerlj Zuid Holland alhier Dr Heynf dfe niet alleen in iljn woÊmflmta mar kl ten gnim medicu WkÊ f Mk iu kreerleu kriOK dasilHiitan een bekende en aympatbfete peraoonlijlkheid w erd in 18W I ülreelk itehoren H8 stödeerd n 4a Be c4 Ma au 4 UtneUacb UnWeniUit inxigit tich m beëindiging xijner studiën als arta te Nelwe Bemnief dutma in Aaten en te Holt is Rwmioild if belanarateUinf t i r velerlei tMiten zijf ma tiacbcA arbeid lo bet ttelanü van het Roode Kniia was hij in bet bijxonder werkzaam Zfjn verdiensten werden crtentt donr xi n befMemia tol ridder in de Orde van OmajeNaMBu en van bel Kruia van Vcrdicnale van het Roode Kruis Ma p r eM rfenf fOTnmfs ariii van te N V PlatcellMkkery Zuid IMIaiHi en de Naaml Venn C Hoyng waa Dr lloynf in nanw contact met hel be kcnfie e rljf i i r ter ateffe De begrafenis zal plaats hebben VrQdag ajs op bet R K kciU te Hoef noMl na éca pleehtiitpa MBWeiMt te M sur in 4e katherfr Ie kerWlfdnitr Dt ten Brirk n H JAilll WE MKAIfT BH Pg CEREFOBMEKItlU CËIfEEBTE n SOODA fiiateran waa bvt tZVi jaar eleden dat és 1 P C ten Brink r ereformeerd pmtikant alhier itfn intrede in deze alait deed Da tea Briah wer4 in tWK te Koudekerke ia Zeeiaiwt rehoren ijezoetit h tgvfnnaBTiini Ie Kampen en nntvin indeze lelfde pl a zijn npleidingr Intpredikant aaa de Tbeologivciie Honnearhnnl In IA II candiilaat geworden werd bii In ditzelfde jaar t We tma beroe pen In deze gemeente bleef bIJ lot ef wa rn i het beroep naar Gouda werft aangenomen Den llrten Februari liwJ werd d ten Brink hier ter alede in het anibl bevestigd door zitn leerinetaler wi len prnfeaanr fr Hoekstra hoocleeraar aan de nieolog in he llnogeirhool Ie Kampen Op aandringen van den jubilari werd lecht weinig aandarht aan dit 12H arig juhilenm gewhnnken Ren receptie in het lokaal naaal d Kerk gebonden telde Atiendfn ken niii en en ircmeenteleden in de ge leeenheid dm juhilarin en zijn ht enw retnlf f wr n rhen Holland Glorie door Jsn d Hartog verteld nnstiEAFfni boeiende ▼ OOMIKACHT Dat bet mitiatief dat de Boei en Zeü eieea ging Geuda genomen heeft om den aebrüver van den lucceïTonwa HclUfMia Glone den heer Jan d Hartög uit Ie noodifen jn Gouda een texmg t komen iwnideii rooten wcerkiaoh gevonden heeit bleak wel uit de wtcnae cfi levendige belangitellinc giateravond van de tot de laatste plaaU bezette zaal van de Reanie bioscoop voor de voOTdracht van dezen jeugdigen auteui Honanda glorie is een roman van d xeesleepvaarL Bet ia een cpe geworten van die ruige sterke Iwrels die met hun aleet boaten als ni dice hondfes voor de groote en icgge sleepobjeeten gespannen deze drüvcilMle droocdokken baggcnnolcns co hopper van hef ceae eindie vaa de wewM naar het andere zeulen die keirte ook die Nederland eea nadm op dit gebied hebben gegeven waarop ons Toll trotacfi mat zü O i et aüa beuech geen fijne meneertiea met nette manieren en iren net tasatje dat leert elke bladzödc T n het boek wel anders en det bleek ook wel uit de voordracfai van des schrijver Et moei hvd gewerkt wonteu op een zeesleeper aaaandenlang ztfn ze dikw Is onderweg en zien ze steeds maar dezelfde gezichten Axxisgeraai dreigt beo zoo dikwijls aoodat d daardoor veroorzaakte si ao nbig op d eeo at andere manier een uitweg moet vindeH Bïj al hun ruwheid liebbeir zij een treffenden huraor een echten volk hunior die oorspronkelük ia en direct aantpreekl Het borit geelt er sUaltg van bij tien Hen tb Jan de Hartog heeft er gisteravasidS og enkele tieotalten bSgcdsan Ifant dit is wel echt een avond van humor geiiveeaL Er is zooveel en ïoo hjntelljk gniacben dezen avond ala wel zelden bij een literaire twing het geval zal zija Jk begrSs oéet zei eeo der toeboordirrs bU het verlaten der zaal dat Iemand zooveel geestigheden aehter eBiaar kan debüeertB Het werd met deze grappige geestige en mopptgc sleepers verhalen een builMogewoon genoegliike avond waavover het puUiek zeer pgetogenwas Toch miste men in deren Jorgetnao die een minstens even vlot verteller is vaardig schrijver bleek te zijn iets wat de Schrijver Jan de Hartogwel heeft De Jw ét Hartog waa nietvolladig wani hy gat b na rilecnmaa de hamoristieehe kart Tan hetsleepersleyen hü praa sJechU een vlotteconierenejer tie d knepen van iietv tot in de p intjes kert en zijn pubHe volledig op lijt hand weef tekrijgen Tc eeel naiste loen in xipiVDocdracht de aMaMCfactiike tiaciek de emst en dan socialen strijd die menin bet boek wel vtndt Vaar de pane haell 4c IM é Ha tOÊ Oldir zwaarwichtigtieid en dikr e nerjge HteraiTighcid brokkn uit zijn eigen levenaifeschiedenia verteld 7 w AT AAR ANN EER U Pebr 7 M aar NIeawe Belioawbarg Boelekilds Eantefopera opeoeriar van ofjoa s tsmique Abm Haeaaa en Der apotheker U Febr 7J nor VrtJa EvangbUadke Gemeente Bijbellezing en bidstond U Pckr TJ wm Lctar Bta atih Heiligingsdienst leidster J v d Veen U Febr 1 U en X 4 anr Bmtoufctii aehool Openbare lec U Fabr 1 anr Geboaw Ctemcentamke niwiluMiüsaif ITiiiiilniilinl ITT Ifedische sportkeuring U Fcbe Btsr Café Payaa tae Bertte avond jury curaus Goudsche AUüetiek Comnascle on rr IciAig raa A Toonen M Febr T W nar Blanwa Klnis Tweede g e m een te Tond Verecniging van V i 7in i HTvormden inleiding prof dr It Casimtr oyer De beleekenis vao net gezin voor de aodadienstige vorming 25 Febr JS anr Klenwe Schoawbnrg Vierde Nutsavond lezing Mary Pos S Febr a U aar Kieiac Kerk Bijbel lexiag da H S J KaU M Mto 7M aar Baoilël Bijeenkomst Jasig Hervormden ialeidiiig da O Broen uit Schiedam over Jengd vragen INWnSBLBVe VAN LUISTEB VEX6CNNINGKN Inwiscel g aan bet postkantoor van lui ervergunningen 1941 voor houders vasi een radié on tvangtoestel die hun luisterbijdrage geheel of gedeeltelijk in zegels hebben betaald en wier namen beguinen met de letters D d erJ ag Ot tot en met Perk Vrtidag Perl tot en met Pos Zatcréteg Pot tot en met Rem VrTREIKING INUBGVEIXEN DISTBIBDTIESTAMKAARTEN ft 1 en 2 5 nnr Gebauw Daaiël Uitreüuog van in leg vellen voor distribntiestamkaarten aan hen wier hamen zün D a a d s ntog Braaf tot lm iet Caaezkca Vrfidag Daal tot en met Kmst Zaterdag Es Dt en met Groningen APOTHEKERSDIBNST Steeds geopend Ides naphta alleenreor recepten Apotheek P Weger Gouwe IJl + Kou Griep Pifn üoac baa koe koorts en pijnuitdrijvAide werking helpen hierbti allqd veilig ea vlag een poeder of cachet an MNahardt te Zeist Mlinhardt s PoederplET stuk et Doos 4S et Cachets genaamd iHfMiMnfl aa r nm 10 m V cent iiieei mcd U Hiil t en hoe hij zelf met de zeesieepvaart in aanraking kwam Kostelok waren a direct lim verhalen van de zeevaartschool Tuasehen zon grappige verhalen door had h gelegenheid om telkens andere kanktereigeqschappe i van de sl epl ootbemannmgen en van de rufwiers te behchlen Vooral zijn spookhiatories en nmnersverhalen sloegen geweldig in boemel ook het verhaal van den kapitem die al het houtwerk van zijn boot verstookte om toeh maar te kunneo bleven varen diepen ituinik maakte Na de pauze diroeg de heer De Hartot tweeUl gedeelten uit zijn boek voor en wel dait gedeelte waarn het diner bij de Hollandache kolonie ki Ric de Janeiro beschreven wordt en dr laatste pagina van hf t boek waarin hidde gebracht wordt aan kapitew Moerman uit den Helder aan wien de schrijver zooveel te danken heeft De heer F H Sixma die ook deten avond geopend had heeft tec elotte in welgekoaen bewoordingen den heer De Hartog namens hel publiek dank ge bracht voor zijn boeiende voordracht Iftirschillende bewonderaars hebbe hierna nog van deze gelegenheid gebruik gemaakt om hun exemplaar van Hollands glorie te latch voorzien van een eigerhandige handteekeorin van den schrijver Haagsch GereckUlM f NA DE TKUSPBAAK De Officier van Justitie te Dordrecht VMS in booger Beroep gekomen van een vTÜspraak door den Economischen rechter gegei B De veaecthodWbo 9 aMtRlniibrnsn D verdachte had een distrihutiewel overtreding begaan waarvoor de Oflider een veroordeeling had geëischt Nu iuj hoei beroeo bleek de vraag te besUan of verdaeKte inderdaad hel varken voorhanden had gedaan of niet en de pree generaal meende de vraag be reati0md te moeten beantwoorden Qm die reden vroeg hj dua nu de vei orde ing van veniaehte en drie maanden Rvsngemsstraf Het Hof zal over 14 dagen arrest wijzen BUK8P08TSPAAUIANK £ a den loop der maand Jan 1M2 werd op s aarl ankboekies aan bovengeoitesnd kantoor en ressort in g e l ep i fI7 90S 2S en ua gbeUald 25 23ajD3 Het aantal nieuw uitaage en boekjes bedreeg 3 ODTDIEFSTAKk De politie heeft een S IarT Mi wmnwaflenbewoner aaogehoudm die ten nadeele van de firma Nederhont elf bonten bakjes van 1 M M lengte hi ontvreemd S10F EfVNaBii rvwt BN ▼ BmOCflT Ka aanhouding door Criaia anb i tonart is een 4 arige reiziger ter lake van het verkoopen van een coupon atof zonder punten in an ett gesteU n GELEDEN Burgemeester en y ethouders van Gooda gezfea nt 9 van Ziener M jciteifs DÖlial an den ITen december 1861 Staatsblad no 127 roepen door deze op alle ingezetenen die verlangen ala vrijwilliger bü de militie op te treden om zich daartoe ter Secre tarie der gemeente aan te geven vóór of op den SOen dezer maand oodei opmcrWng bt door de rmeente voer iederni ntiwiHiier een haodgeld wx rdt voldaan ter aoouna van dertig gnlden Hij die zich als vrflwiHiger wil verbinden moet r jn ingezetene dea rSks ongehuwd of kinderloos weduwnaar voorta Ugcbamduk voor de dienst geschikt tenminste I 5 0 el lang tt Si iaar ood züa militieplichten een Huisgezin van drie Broeders door voor e n van l m deel tenemen allen voor de dienaf bij de Nationale MiKtJe gevrifwaard rijn t jAAB eKLmtm Uit een advertontie Donderdag 11 Februari 189Ï optreden van WUtem van Znjlcn met bet Tooneelgeiebckap van den TivtiiSchouwburg te Botterdam dit i C de Voa en W van Koriaar in ét Sociëteit Ons Genoegen Opgevoerd wordt De Hederijkers bUiJpel in 3 bedrijven gevolgd door Een partij Piket tooneehpel in 1 bedrijf Gewone bepalingen ea prijzen Aanvang half 8 uur tS JAAB GELEDEH Het Van Iteraon Ziekenhnia mecht van een oud atadgenoote een belangrijke gift ontvangen Uit Woerden De kolennood doet zich boe langer hoe sterker gevorien Cokea lijn aah de giafabnek niet ntcer te bekomen en de brandstaffeDhand 4aren zijn uitverkocht Veiachillende beiuinigin maatregelen weden reeds eenige weken geleden genomen doch deie strenge winter heeft velen verrast Naar men vemeeittl al ook de kolenvoorraad van de g fabriek weldra zijn verbruikt Kant Higerecht Gouda KANTONR MB A FercB OONINCX ta diefctal De zitting van het kantongerecht werd gisteren niet in de gebniikelt e gereehtazaal maar m een anus acbterzaaltje van bet gel OuW gehouden geheel in de sfeer van het vertrek rusug en gemoedelijk waar toch m eer zeef snel tempo een groot aantal zaken werden afgehandeld De meejten er van waren we mig belan gruk Een uitzondermg msiakte een zaak legen een boerenknecht uit Bergambacht die zich wegens perendiefstal moest verantnourden en daarbü rechtskundigen bijr stand had van nrf van WaardJiuuzen lut Rotterdam De knecht erkende op de vraag vanden kantonrechter aan zijn baas toebehoorende peren te hebben medegenortien maar zoo beweerde hij met toestemming van diens dochter ütie zougecegd hebben Pa is toch niet thuis neem er maar wat mee De dochter ala gietuige gdioord verklaarde daarentegen geen toesteoamingte hebben verleend Haar vader hadhaar meeimaleb opgedragen ala hu vanhuis ging verdachte gued na te kyken wanthij is aitt te vertrouwen hadüij gezegd In huia zittende bad zü gezien hoe de kne t met een zak uu deschuur kwam d met de op dengrond liggende peren vulde de zakvervolgens op zijn fiets zette en naarhuis gmg Op een nadere informatie gafzij toe dat de verdachte de vrucbUnweer had teruggebracht toen haar sader daarop aangedrongen bad De verdediger betoogde dat de zaak een oaderen achtergrond had hetgeen hijconcludeerde uit het feit dat de patroon eerst s Woensdag over de peienwas begonnen die s Maandags almeegejiotnen waren en deü juist dienWoensdag bericht had gekregen dat bijeen kMmgeschU met z n knecht verloren had Wijl verdachte de perentoen direct weer bad teruggebracht cotticludeerde pteiter voorts dat hier vanwederrechtelipte toeëigening geensprake was De ambtenaar en de kaatonrechter waren beiden echter van een aadere meening zij achtten de wederrechtelijke toeëigening bewezen en deswege werd verdachte veroordeeld tot ƒ 8 subs 2 dagen De eiscb waa IS fubs 4 dagenbechtens De aauydiBg Een autobestuurder uit Hendrik Ido Ambacht had op 1 October i t op het BelwerV plotseling gestopt en nmd r signaal of ander teek n te geven ach teruit gereden waardoor de achter de auto rqdende 18 jarige GoudKhc wielr rijder N Schoften in gevaat was komen te verfceeren an zicfa sMcIkta ten koste vyn z n fiets bad kunnkn rcddes De opfartaiBlitke fielser als getuige gehoord zette de toedracht van de xaak uiteen zqn relaaa werd bevestu en aangevuld door een tweede gcfiijce Waarop ambtenaar en kastofnventer het bawQs gpleveiid achtten aict gevc4g dat de niet venebencn autobeatmrder conforn den eisch tot ƒ 10 suba 4 dagen veraorderld werd In Woerden werd een pad waarin een levcnsqniddelen bedr f geveaticd was vcrixmwd De ngenaar van zaak wilde met het oog ap bet osigB tige weer zoa gauw mogelijk onder de kap daarom bad hq de arbeidera arer gehaald nog wat door te werken en het gevolg daarvan was dat nu de bouw imdememer zich te verantwoorden we gens het laten venictatcn lyaa orvcrwerk aoBder vergunning Deze voerde tot zijn verdediging aan dat het geheel bulten zgn medeweten was gegaan hU had opdracht g e ge ven om I nut het werk te beëindigen De verbalisant de Woerdensche agent van politie J Tenune ais getfuige gehoord verklaarde aan te nemen dat de lezing TOCH VOLDOEN DEAAKDAFPEIEN Het nornude rantsoen Mal worden verstrekt ïh Tcrif wadi b gedeeld dat het tengevolge van dehcenchende secr lMrii ha M daar den bouwondernemer agaven jMilt WM Maar in ieder geval waa bi ttcnatwoondéiyk vmt éa g M s vertreding De anfetenaar rekening met de fkiten en lichtste straf 50 ccsrt boete 1 diff voor iederen arheider Confcnm tezen eisch veroordeelde de kan tonrechter den onwetenden zondaar tot 9 maal f 9 fit aifcs 9 maal l dag De betiokke cigeiiaar va jiet levensaiidd Ienbedrijf weixi wegens uitlokking van hel strafbare feit tot een zelfde straf veroordeeld Boodzakel waa met de bii de gra te beToUdngsceBtn ticiliifl rgMTvevMrradut nuMlappeKB nniig on tv gaan daar kieroit reeds riag tot vifi wdkm WM iepnt Daar i wmri kcpaaU dbt d thana gelffige bon van d aardappelkaart niet één doch twee weken geldig kon iqa Hef door de tiideliiks bdvc rlB Taa het rantave veroorzaakte tekort zon worden geciiiiiiiiiiiiil door iet beachikbaar stellen vaa 750 gram petihrrtichteM ep mm bon va i de aardappelkaart mt bcteakaadt dier néat dat van overheidswege niet doende aardappelen Ib êm steden te torgen Met man en Mckt h gewerkt m hd aardappelenvervoer ondanks de vT wel on ge w ij w gde standigheden vMt aai t doen viaden Dank zif deze goede zorges ia het Riiksbarcan vaarde voedsehroorzieain ia oorlogsfiid thans in staat de ▼ crbeageade mededeeling t doen itl de aaavoeren weerzoodanig zijn dat het normale raBtsoen aar da ppelenkan worden verstrekt Er zal Vrijdagavond op de gebroilfeMjkc yfiiïï een boa van de aardappettaart worden a gewezen waarop het nonnaleweekraBtsoen verkr gbaar zal zijn Daar men op de Ihana geldige boa das het BoraMie rantsoen van 3H kg per week kan verkrijgen en derhalvede tijdelijke halveering vaahet aardappelearaatsoea geen doorgang zal vinden zal de S aangekondigde extra bon e voor 75 gram pcolTTeaclitea f deze week nog niet woeden aangewezen iKWWWw aHig iiii ha9 wann nc nng Een hotelhouder uit Bergambacht hwaaa voor it cnette tafel wij hü fersoBcn bi zqa hotel had laten overnachten londcr dte in te scbrirven De batelier aette uiteen dat de betnikken peraonea in zijn zaak hadden gewerkt en het voor hen te laat waa geworden om te vertrekken daanm waren z bUrven ovemachtm Jitrg kt personeh werden naar ie landeiöke opraU tiag ia het bedrijf eigenlijk als peisonsH betdHMwd verklaarde hij voorts van hen wordt geen betaling verlangd en daarom wordwi ze ook niet ingeschreven Aa de haad vaa W dcsbetcdtcnd artikel teaside de ambtenaar aan dal ieder penden die een aecbt in eo hotel doorbrengt asoet worden ingeschreven of hl betaalt cf otet En ais da familie bijvoorbec dmijn ouders bij mij blijven logeeten vioeg de hotelhouder Dan ook verzekerde de atribtenaar tenzy het overnachten in privévertrekken p aats vindt De kantonrechter vond bet fkrf op zichzelf niet ernstig maar zoo verkaarde hü princfpiccl beeft de ambtenaar ted geiijh De prineipieele uitspraak luidde centa suba 1 dag Toofdfi i t concert GEMENGD KOOR CABCILIA Het gnnengd koor Caecüia afd Gouda der Mij van Toonkunst zal Donderdag 5 Maart onder leiding van Nico Verhoeff een concert geven waarvoor het volgend programma ia vaetg eM Le Déluge van Saint Saens Der Rose Pllgerfahrf van Rob Sdiumann Medewerking wordt verleend doorhet Neder andsch Orkeat te sGravenhage er door Hennette Sala sopraan Den Haag Caro BouwTneester alt Den Haag Ha Ic Fèvre tenor Heem stede Anton Eldering bas Deti Haag Jan Kaaascluèler bention Schoonbovan Verhuizingen binnen de gemeente $ Bingbaiu van Uui k Vtart n iti agel Iter PLAATSELIJK NIEUWS Botkoof COOP TEBEENICING mt BOSCOpFSCHE VEILING Diveraen per boa Pruiuia trilobaUkkenv le soort IJO l SO kiem 2e ort 60 O et Forsythia takken Ic secrt Ï 40 3 40 idem 2e soort 1 10 UM Azalea mollisblocmen le soort ÜaO aO ideas 2e soort 2 2S 2 10 Ceraaua Hoaéa troa le soort 3 80 4 00 idem Se soort 2 10 2 I Serii genbloesnen Maria Le rajc 110 l DAMMEN De uitslag van de alhier gespeelde 18e ronde voor de bordenwedstrüd had het vcdgend reenlteat Jac Schoemaker E J Hoo erbrug 2 O A N van Tol J Me an 2 O A Geers D Tkema 2 9 T Vene ma W van WöBgaarden 7 0 3 van TtH ri C Trimp 2 0 A Geers D W V8B den Zeeuw 2 9 D J s n Wtjk A van Wijk 1 1 D Ykema J Mosman 2 0 A N van T0I H C Trimp 1 f J van Tot E J Hoogerbrog 1 1 Vieuwerkerk d LImcL SCHOLEIC EEB WEEK CBSLOTEir Ten gevolge vaa de koienvooraientag ztja alle scholen In dese gemeente gaKirende een week gealotek aroBiMa n watbbtosvsbb Ten gevnlge van een lek ia do walerleiding is de g GravCTiwet ertHren de twee dagen van water er token Kvat een groote laVl voor da bewoner en aan de Industrie een groot stagnatie fn het bedrijf veroorwiakt Verwacht mag worden dat dit euvw jpoedig zal zijn hersteld Ouderkerk a d I JncL SEa B09na Da IVkkoete van een begratenisatoct welke Maaadagmiddac van da Alg Bagraafplaate tenigkcerda kwam la botaing Btef een carrier van den bakker G Spoorraaker doordat de knerW fia het voerlolg bestaardc MSvelioende uitweek Nadat het vehikel achteruit en daarna in de dikke aoeeow adw dn kant was gereden knn de t bwngcn naaseeren Beide voertuigen bekwaawB sonlaan 30 naar Oostlinven lO J Heil tan IDwarMtraat M naar tó W Srhec rtis vaa BLiuwstraat 9 naar Kon Wilh weg KV J v Leeuwen van V Beet atra t 7 naar Kon Wilh weg Hi3 J ften Os Van Karnemèlks loot 177 naar Wièlew ial traat 6 G rte Jonp van L Tiendeweg M naar Baketeeg 1 J G de Jon n Hoelekade 45 n Spieringstraat 119 H Lafeber geb v f eeuwen van Turfmarkt 1 naar Kon Willi weg 2 M K Kroon van Sloppen lal 17 naar o lhaven 10 G M Pripa lan C lluvgensntNat jS naar J Philipeweg Vi G StJ Bwn van Nieuwe haven t naar Oostharen 10 C M A da Vrie van D Cnttakada 47 naar N Gouwe O Z Ia D O Rozeatraten van Vieuwehaven 82 naar Oosthave n 10 D van Bergen B ra pnboer an Nieu weh iven 78 na ir Ooslhaven 1 Burgeriyice Stand Oaharaa I Februari ariniaa zn van A vanSchalk en W van Noort Vosainsatr 76 Februari Bcmairdua Teunia zn van A W Karrentan en H K J RietveU Gr van Btoisalraat 81 Februari Jacnbus Comriis zn vaa J C van Bük en C M E KoetRhijnvis Feithetraat 9 II Februari Arie Barend al van C A Noorlander en M M SkniesU P C Botkwtraat 39 tfetiaawd 11 Februari J Snel en J Trapnaan Overleden 7 Februari Elizabeth Blok 32 jk S Febmaxi Wilhe pina Astania de Vaal wed J P vaa Leeuwen 73 j 9 Februari Adrfanas de Oruijl 71 j Arie Cathel 81 j BEN VEV 6MeE OriilCflfnB Een 17 iairige eIeclri St ttiegelde een vriend voor dat hij nog goede oude shag wist te koopen De vriend wilde graag van dit buitenkansje mee ptcftteercn en betaalde grif dè daarvoor gevraagde gulden De e ectriciën bleek het echter om geld voor zichzelf te doen en niet om shag voor zijn vriend Het gevolg was dat de politie procesverbaal tqgen hem opmaakte terzake oplichting KAAS VIEL DE POUTB VfKHI DE TORBN De pe itie ontdiAte Vj eeo hinnocking ia een eethuia acn Jlculache pet Otet iebapenvet Hoewel het een bc langrijke buit waf badden de agenten toch het vermoeden dat er nog meete vinden zou zijn en oek waar dat verborgen werd Zij bezoebten daarom meteen een beiendesd pand waar een kapperszaak gevcatigd la Hepen door naar achteren cR kwamen tege I k op de binnenplaats mret een ongtstenpekle kaai die de ecthuishouder Juist overdo schutting wpte Cea en knder we d i men en proces v tr basj BAMCLITB MAMUnr TE STQLWUKEBSU De nitslag v i de Insieheadelifke competitie welke gisteren ia gchoudca ia aldus P Tom E Oudenaarden A Boere P Verstoot 2 J Vermeulen W Verhoevca 2 J Vermeulen de Falti 2 0 A V d Berg Beuzehom O P V d Ham C Molenaar 2 H V Eijk A V d Berg 2 laireknmen vaa Bceuarijk aaar A SM Catharina Timmer vaa Ntaiwerkerk a d IJMsel aaar A Ml Jaa S kaa der en gexin Vertrokken van 29 tiaar Krimpen ad IJsael Martha Kalkman vaa C l t naar Idem Arie Hooaendük BOBCBBUIKB VXAKA Gebnren Barendina Hendrika d van W de Winter en M A oa Overleden Jan Ollerepeer W Jaar echtgenoot vai ariA Spruit Voor ét Pibruari iiflieerip y Winterbal i Kederlaml anrd een ba dbag vaa ƒ VB ontvangoi ter vfrife Ikg ondv fa behoeftigan la deze tl maenta Bovendien wtü een extra keeria aan ii aasdsBonnen gen ten bedrage vaif ƒ 86 BBB TWUUra KALf WBaBEll Bij den landbouwer A V nl werd een twceHng kalf getoren OFBOEPniG VOOR FEHSOOm Personen die in het tweede kwu taal 1942 den vi amatlgen lt zuUca bereiken üfiao ta de maail Maart worden upga ia aFM i em bn perftoonsbewljs in ontvangal te nnmea e men I VBRKEBa Door het VerftoiH van TereeniKingtj voor Veilig Verkeer is aan de Icprlln gtti van de hoogste klassen der Ugeri scholen in deze gemeente een backji saislrckt waarin da aiauwe verkeert regele zij opgewonoM KBirWE AAIWLABBttBDEN In deze gemeentej zijn een rtrleiji nieuwe aanplakborden geplaatst iFTENLARI DunscauiKD nujot VOOR EUROPA Striid bU afnemende vorst in het Ootten BBITSCnE KBDISER EN KfM rVAABI BS GBBOMBARDEERO Het opperbevel dier Duilocie we e r m a cbt wnkW atam bekend Dt gevechten ia kct Oosten gaan bij afnemiendle voist voort Aan hot I oin tz fron t heef vi id ginds guMteren alleen al u den sector vao een Duilsc h Iiuaoorpa vojoaan 16 fevaor ÏSien meer dan 7500 dooden 8 tanks I akikkea gea ut 164 mnchiÉnegeweren en gransat werpers en onvaniipijk ander ocrlofflnig Aan once eigen aasivalasuccessen in den Zuidetökcn aeetor v m bet Ooateüjk fioeit keirit een formatie RoeroeerBehe skiën groot aandeel gehad Bij Leningrad riin nieuwe ujtvalBpoffngm voi don v and m het afweervnur van het Dmtsche onHÉngettngsfront iMawekcn A i de Zi jd Westku t van Engeland hebben grvechtsviiiegtiui0En m ójm atgekiopcn rjtuiht met botnznen twee koop vaarden vwi 7000 tsn in totaal lot zmken gebracht Een dc de groote vractatboot werd waarschijnlijk wmiettgd nog een schip t e9c 2dtgd Azidere grvechtsvliegtaigcn dte voor een gewapende verkcnsving wwcn vertrokken piatiaten in acbacc vl aeht bomr treffcts van zwaar kakiber ofi een groote fhbrieh aan de Oos kuat van Schotland In Noord Atrüoi x vr IwachMge varkenningMtnjd kntcMcR van den vijasad teruggeaÉsffen Stake s en torpedovtteDtutgen berokkenen den viiM d aanzienl ke vcitiezen san roUen d nrwteneel Ten NooidOaaten mn TWroek vertoond een lichte Britsche kruiaer na een bomaanval van eea Duitacb vliegtuig iriagiü Een vTu bcporirte formatie Britsche vliegtuigen heeft in den nacht op WoenadH woonwglicii ki hot kuatflebiiod van Noord Weat Dint hknd aangevaUen laa Sd I lU In de afwee r g evechtan der laatate ia gin beeft FeUm ebel Schmidt jpo e pa onnwn andaPt bij ectvte compaffiie van het Ude reflimeiit isiiCanagrie itch dsor peraoonlükc dlwpcrheid bijzonder orwterscheiden MBiMioms BM vaaaami sjii a i tUf itJ IM Bi i w il u Mniu Tj OaHemOgymmwtJ T J8 CranaCoeamua aiS OetiSMdajnMiMa asa BNO I l u Mb rl ten 14 Cranio BUUek 1S Voor de hulraattw I P Cti oamuMk 11 Vmr e kleaters II S leniWc Jaek m K kiaiiin en IM amm JoS Vdmct l 4a Akiwwx HNOr Nieuw n ttanmémim b ntl U on ProdoctUBto OBtroMwrk Mta MJa H r ii iM n OPk tr Mil0 Mt am gniijjaiaiiiinlill Ca m OnK ttoanmMt laso OodMicioUaa Vtsire Zmic met plinobweleUins 1 43 tW Men 1716 WKy Nleirw coooml Tt kMJnkaWttm ITJO Tear e m l HuTl Ba K iei reinell fc iMiai ai 8aorlw t iwwa r H a iKi laj Otwi artka en il i rkMt IV oe Actueel lu S lajS 0 r i t moallMit pro rwiJ M C i e munn iM M w H tmmt SO a S vanr Se R lM i F ial w iM die ov r ra L Mrkiii n roet t anadte M iHtk r aauRr c JD PT u p ee ed M kumt m Jr MM 4 Of m a i l i lli l elr n i wm U Itw i r t aWOu VM karlcMea U DO SSja Cranwlasmniiick WLl M Rïtveinwr I l ir p nrt dlrr 1 Zen met n li n i l i MiM R ruiewU Wi leoRir II 00 Pla wwcanK t IIJO G wmtaaanéÊMIt Iï fl Motto Clin bi e 1 aO Metmv CsnocniMhe be icMlL laas c i T iii aaa e i i mt i wf ri tieden UB bet woaea Itja ano na Jonfaner vcrtttt ev r d 19 10 l C Wll araek PMbarmoaSi r M M eaera vaar lltnvTi cWlavn 11 OO vut VHC d VMIW 1S 4 MbU xtn ee de o d n 00 Gr ot nuizt k f anO m nw emnointn 1 beur n m njS aaloBonwM n r f K ft fvi UJII D H m er a r ja nntttK S Icltten m ShKliO I mi tac l nrtètt tl 4 1 mm Ori motoennm ïin wï