Goudsche Courant, donderdag 12 februari 1942

DONDERDAG 12 FEBRUARI 1942 ggDERLANDSCHEN kijltuurraad 4 N A1X£ERD Vervolg ssM pag 1 aaanMIk la bat geheel nog edel te overilene krachten opwekt Ook geUt dit met op de saUdc wtlze voor alle gebieden der kunst Sao MBen de kunstvomteaL elke in een d lia et B etenantair verbiBii n t de macht aak ka poUtiakea iln staan ia bet bijionder da antttectmu eerder him aa kteekeaen v aaken ttld kunnen oprfcateix doordat ctl iQb leeaen lichtbaren vossm verleenen dan dat dit eventueel bv iiwde eeuzlek mogelijk sa zt n die sieh het allehniaete van buitenaf laat belnvkieden De nieuw Ie vormen geiaecsi sciiapsstaat moat uch mat al dexe rechten en plichten tot een hooger l egrtp van verantwoording samenvattende opgaven t ez lgbouden Om op het gebied van de kuituur s4n doel te bereiken npuet htl voor de beide bovenbedodde gebieden van werkzaamheid iet gn tlta van da bultuur utt de gemeenschap en bat werken ten b s b si ss van de gemeenschap van btjaondera Middelen gebruik maken Deaa busondeea tn e tgl lingen pin nu ook m Nederland mM de aprichtuig én den opbouw van de Nadarkmdadw Kultuurkamer en nu met de faw ding van den Nederlandsdhen Kultuurraad aefevea nadat reads eerder door de opriclBliaa van bet departement v Volkavooi Iti HMag on Kunsten de voorwaarde ¥ 000 het saaata van een kultmnpolitiek van staatswege vervaU werd Boven sprak tk van de kultuurpolittehe mastregeïen lai den staat voor welke ds vaorwaarden ia zooverre cakelijk vaststaan aa het onderscheid tusschen positief en aegatlef tusachcn waardevol en schadelUk absoluut vaststaat De Kultvurkamer voert deze maatregelen zelfs met een beperkte bevoegdheid om straffen op te leggen Waar het er in het geheele kultuurlevcn om gaat la aerdeeten over goed en slecht over de raag of iets al of niet waard is be orderd Ie irorden kortom overal waar sprake is van aen maieneele waardeenng op Ijft gebied aan de kuituur daar vervult de kuituiirraad at tweeledige fanetle kritiek en initiatief Nu la het niet 100 dat deze functie m het Nederlandsche kultureele levcm alechts door den Kultuurraad zal worden vervuld daxe moet haar slechts als de hoogsie instantie en met de hoogste verantwoordetijlcheid uitoefenen als het kultureele gewalen van de natie De Kultuurraad heeft g en andere belangen te vertegenwoordigen dan die van het gehee e Nede iandsche kultureele leven In deze positie heeft de Kultuurraad het karsdtter van een niet onder een bept nld ministerie staanden raad van bij tand d ie uit hoofde van ojn ervarmg en zyn verantwoordeiltjkheidegevoel het gehee e staatsbestuur en daarenboven alle Nederlandsche kultuurintte Iingen ad nseerend terzQde staat die vair haar kant den KuHuuirraad de mogelijkheid van waarneming advies 1 initiatief hebben te verleenen Zijn eigen eutontieit berust evenwel met op een bevelende bevoegdheid maar op de per soon ijke en zakel ke autoriteit en prcatalies van elk zijner leden De Kultuurraad l derhalve ook geen ichaam dat met meerderheid van stemmen beslissingen neemt De mcening van elk IM is evenveei weard en wordt uitbuitend bepaald dooj haar zaInhoud 3et Is eeen vermindering een vetteoging der betoekemis wannaer leder zeegen knn dat zim meenuig besHaend Itasi sÜn niet omdat zIJ de instemiBÉaa van m eside i e i i gevonden h ef mear esndat zij ook al is z rmsachricni aUeen gebleven toch van doorsiegfïeTende beieeker Het IfMvlnsien de itètne en de semenvetting van Öeze uwe n eenQ € vindt p aate door uwen piceadent Dei staat in zijn functie in den rasic vn een secretaris geneiaal liet geheele staetsbebluurt tei zijde Ik Ijen er mi van bewuet dat bet op zich rbeinen van een loodaiace verantwoordelijkheid jujst he ien misschien büzondercn moed in e k aevml echter een be angrijke zekerheid van z cheeW en een zeer stel k gevoel voor den wee en de toekotneti e ontwiklceMn van het NoderlBi dsc ie voUi en iijn kiLtuur vereischt Ik twiJM er echter met kan dat de ttenoemöe mantien deze kracht zullen hebben en hiun taak tot liet welzön van hun volk op juite wijze zulCen vervtiken hoewei ztS mloechéen gethlrende lansen tijd geen dank en m uochien oqk geen waa eermg er Ik wU mijn uiteenzettingen aiet sluiten aonder nog op en vraag in te gaan die nauw verband houdt met datgene wat ons hier tezamen brengt Op de raag n 1 wat mij ais vertegenwoordiger der bezettende overheid in dit land aan leijihg heeft gegeven met de inatelbng an den Nederiandschen Kultuurraad een Jaad te stellen welke ook naar mijn bedoeling uitsluitend de bevordering en ontwikkel ng van het Nedeilandsche volk moet dienen De daad die wij heliben verricht komt slechts in zooverre voort u t een be lang van de bezettende overheid als deze bij een zoo geregeld mogeltjken voortgang van het geheele leven m het bezette gebied ook onder de veranderde omstandigheden geirt tercsseerd is en hiertoe behoort in de eerste plaats ook het geheele kultureele leven dat buitengewoon sterk uit het evenwicht was geraakt en derhalve een bevordering di met veel tiegrip te werk moet gaan van l oode bad De diepere en veidere beteekenis van deacn daad evenwel leert g4 dan kennen wanneer gij hem niet als een be5tuur maat regel der bezettende overheid beschouwt maar indien gij mii daarnaast ais den ver tegenuoordiger van het Duitadie Ruk als het Germaanschc kemland ziet Als zoodanig heb Bc u gezegd dat wij u niet aTleen de 1 rac tiache maar ook de diepere en eseentieele er varingen ter lieschikkmg willen stellen waarbii ik als vertegenwoordiger uitsluitend van de bezettende overheid nauwelijks een interesse zou kunnen laten gelden Wanneer de mstel mg van den Nederlandsche Ku tuurraad in de toekmnct werfce qk een mij aal m fe ontwikke mg v n bet Nederlandsche kuItureeJe leven beteekent wanneer z n arbeid ertoe bedraagt dat de Nederlandsche ku tuur uit den voe d ngsbodem van het ras en het vo ks eigene vruditbaar groeit den opent deze daad tegeltjk en noodzake ijker wus ook d n w e naar de p m en chap van het gelijke bloed die reed heden door de gebeurtems en der laatste jaren tot een uiter k € lotsgern n schap 18 geworden In dezen zin heb ik a s vertegen woordiger van het Du tsche Rvk tot u en de w n chen voor 1 vruchtbaren en succesvd len iifi nd die ik u zou w llen m Je en zgn wenschen uit het d eprt v n mnn hart want hun vervulling is en v rru ir voor ons al en Bootaradaetevr J O Wevatars Hanrraam CkM ccdarten voor Oouda Oa Omatzafcasi r Dete Oiaaa ir p 4TTS ▼ ICBTINO Bet hooM VMi de afdeeHn etieve prjpa aanda van hel departenvent 2 T llefaUng en I nsten de SlfS is met inganTvan 1 rebruari 1 11 benagmd tot hoofd der aldeeUng mJormatia en eomentatie van t etie de departement De heer Bmrf Voorhoeve propagandaMderder NSB jM met tngsn van denaeWdendatum beixx tot hoofd vsn de afdeeiingactieve proragarda en raadsadvi eur van het denotement vaal VoUtsvoorBehting en Kan I nwBen atan 1 1 S ayjitmlu t pag M oomaaiBttc mKkiel tmr dctc i tj Hn qi iKt twcMte f0 ve aammitai n I aa én eppendcn eo hier in l et cilcfcai de Jongere gene tdkea te w4zB die uit de ap voorfhamCB en die voor eeoechap moeten worden ver Djt u een gebied waarop men j k vertwden w HUf dotir jke begunstiging ook van mate ard door raad en voorlichting begrupeiMie zorg voor de als O vruchtbaar erkende waarden lewoon veel bereiken kan M derde gebied van kultuurpoli werkzaamheid voor den slaat voort uit het karakter var den als nationale opvoedingsiostajitie hi men nauwelijks meer van een spreken hier is sjndu vao iMeheele functie van den itaat het tr om het kultureel idicppen u heel zooals het uit de femecB van het voft it egroeid we r ie gtmeensohap m te zetten ab 1 voor de opvoeding tot d gt lap a zult u ai issehien de vraag heb lesteid of wu heden ten dage m rl d geen dringender en He a ig trfcen te vervullen hebben Ze hJiet heden noofiger dan ooit dat jgachten die bereid en in taat zijn woording voor haar eigen volk i skarakter te aanvaarden deze IwooTdmg in de eerste jdaats op politiek gebied op zidi nemer Iieraan v ridoen en dat zij zldi niet e schijnbaar minder belangri ke ebieden zooals b v dat der jrpolitiek terugtrekken Ik zeg baar want m werkelykheid is jDo dat de revnlutio op het gebied ji wereMbesrfionwifig op alle gebie te van het nationale leven haar uit Hl is derhalve gcenzins zoo dat de litoarkauier o e KaltiuurMd na lm als het ware laelitiedige rahate l fcpiMM in ée verwaehtiBK dat t daarait wel icta aal ontwikkelen Ibtbben Inte gend e el reed heden en fitf riorgen een leer belangrijken si Ie vervullen ad moeten ertoe bijten dat de Nederlandsehe knitnar Mdcr belangriik verliea aan haar pMde nManUc êem weg tat haar itMkeii oeraprang aa haar brannea alnnacde dea weg doar de gecateIMB politieb aaswenteliag van asea llTindt fep unleldlnf Alcnan ion Ik ib Duit liir u nog het een en nder willen zeggen latwij hebben op dit gebied een ontwikke S doorgemaakt dl harder en ingt fp nvas marfr ons daardoor ook veel duirl en heiderdei deed 7i n ëan hlel te het geval as en U Met de praoti e nsiiuten bu de orianlMtle di wtj lanM laËl fVide omwefen verzameld hebben en liy VMI u op dit zoowel als op elk ander 0$i gaarne ter beschikking stellen wtl lï ook essentieele ervaringen welke mö aiir mede tot de oprichting van dezen ülrlanr schen Kulluur aaü Aanleiding gp mededeelrn Hiertoe behoort fcl de NOte plaats de kuttuurhistorliche be chnu ttjvan onzen toe taiMl tn het algemeen Wij l en efn lange en kulfureele ontwikkeling Dp ons van hoog gehalte en fikwiUi valt Mins moeHit te gelooven dat doge out ikeling na ak het are een einde gevon Mbceft en dat IJ al is het dan ook met jÉI dat wil van voren al aan beginnen iNl een nieuw hoofdstuk moeten aanvanla Niet w i hebben echte aan de acliter aUggtnde ontwiklceling een eind gemaakt Mtf rti zelf heeft een eindpunt gevonden Wnneren wli oni slechts de stemming folMar uit lrukkin vtmó in d meenlng dat t Boodlottig verdwaald en vaslgelooocn Kn die itemming van gebrek aan uitzicht 1 enige gezr nde verdere ontuikkelm tarvin ten slotle de gehcde Curo eesche MllÉiir doordrongen was en welker geineen IdippeHjke kenmerk een ziekelijk en nihtweh pesfii pMme waa l eworden Daaruit iaund Blechjs één uitweg de terugkeer m en eigen aard Wanneer Ik own het le rvBteve t w hel dm eigen aard behoeW en ontprfjo nd karakter dezer revo tttie idfesprofcen dan betceken dit met da deze Mlt tMtm al het viMnuic en ch deli ke J Hel onverbiddelijk verder ga it Daarbi m tiel ni vermeden worden dat zli ook M waardeloos maakt hetgeen miaachl r onze vaderen nog waarde had daarvoor liclct zij e enwel w er ndei e oorspronkcm waarden nl In iM verleden ctfit en snardevol was M niet verloren letetendcl wH winnen Idofinleuw doordat wU het uK aUe onc dtliek opheffen en aan dit onverganke w kultmirgoed de hem toekomende plaat ffang verzekeren hcnmin ali echte kuituur uit de politieke Iwictuur kan groeten evenmin kan zij J et ware van baren af bevolen warMZtJ moet van onder afVproeien GM zult n opnieuw veet moed en een taaien moeten beloonen want deee groei ken eto langzaam plaeta vinden en wij moeten IS ook bil nee leggen ï nt het on nld li groeit dan de vnictifdraaende plant er afzonde bjke takken ven kuituur laten 2 e ichtlijnen opotetlen volgens welke e aek moeten oiUwlkkelen en onlploeien Juist in de kunst kan men geen dog 2 e e schen of aelfs precratmna s opJan De kunstenaer die niet ïooveel achcp Intuïtie d w I diep inzicht In het we Jfcr dingen en r ontwiltkellng heeft m uit eigen beweging de teekenen óv 25 oegrtjpt en de Coekomet spelt sel ook SWn bulten af tot het leven van lijn tt d kunnen worden Zeker wij hebben fltaepaalie voorstellineen b v betrerfe t JJajma a de bee nieuwkonet en tn Bet 22 en van alle kunstuitingen de bii 9 1 a en aa onze ei c n vcT in Wij kun g editor de X ervttïlln ven dei voors el w niet afdwingen of ook maar bespoeJJ De regel dat de kunstenaar tKn tijd 25 vooruit is heeft een algemeene geT 9M ntj i leKs twliielachtlg in den Ujd ai de onze zich dagelijks als het ware ïf fVB geeft cei wWsm toeen en grootHeid P lellJk lijn dal dese waarschijn ik in jyfel niet eeist da artistiek vormge2 5 noode hebben om tot het begrtj P oe wu tzlln Van den tlidcenoot door te Jï Wel echter Tullen de nabesta nden 2 we I4d nlel aeM me d n UIc ven tDn we S tin gtoathcid Bleehu utt een ertls5 jormgeving kunnen navoelen Dit is w voor den bunatenaar van lieden iTïI eggelegd er soa k aok na een kwestie wlBen S ren waardaot erH den loestaiKI van de 2J enaen t td jniaohien het beste beSP Deze tijd stelt lulke hooa eisciien e den itTiid om Ivt bestaan etsle plaats dni op direct politiek op 5 en op ecnnnmieeh gebied htl eischt S enorme In naliai van ene kractt or d e leer dringende takc dat het a tie ienkbaar Is dat ergens nog een Wam kraclit vrd sou kunnen a a C eeiTsehot Is er inderdaad Wanneef wil ijgeewartaan en sells de vermeeijlering 1 tureele leren ondanks den oor iii ta den eetlac aris een ftenmerk CJBekraeht m van mmi braak liggen j Jjnves aanmerken dan beeft dit een SS daarover aangeiien wtJ osis er in oeatand rafeenaehap van moe JTi l eveteebot van rS kiaebt ala roocwaarde ea etaeli laTT frwrte artistieke prestatie voae 2 iï kufislwerk misschien niet aaawe 2k v aeiwatle Cr 1 geweldige spanning bOvtndt llgdeerin ter wille van de ockomat OT tnk moet eaaelzruiken waarschljnSèy l eel niet tiAe prestaties kunnen jJJ en GIJ luit dnt uiting beabst niet i Verstaan als eHpMort kultuurpessl IfRwanneer Ik texeUlk eraan toevoeg WC tlïd en stjn buitengewoon en en aeK eer geweldtte en op beti M g ONTFERM U OVER UW ARME LANDGENOOTEN WtNTCTHUlP COLLECTE 27 BN 28 FEBRUARI VOOR Dt VROUW DE nOOlKlST ds redder in den nood Hoe en wanneer koken we nu er gculooze uren tijti Het VoorkchtMigsbureeu van den Voedingera ad schrijft Nu er gaskioze uren ztjfi ingesteld zuUen v gezmnen s middags warm etwi Voor degenen voor wie dit niet mogeluk IS ka i de hooikist een redde in den nood zijn Dwz voor bet klaar maken van gerechten d e er geen schade van onder indeiv Groenten en aairdeppelen mag men bv met al van te voren koken en van 3 tot S uur m de hootkist zetten ry gaan den m voedsngswaerde achteruit Voor peulvruchten gort en gortpro duellen ken de hooikist echter goede daensten bewyzen Wie geen booiki heeft make er zelf een Slechts eeiu e couranten zijn daarvoor noodsg Atïit a t en couranten worden gehuin over elkaar gelegd n hel midden komt een prop van cotiranten en bserop wordt de jMn met het voorgekookt gerecht geplaatst Op het deksel van de pan komt een tweede prop papier en ver volgens virorden oe couranten er een voor een om gevouwen Tot slot wordt een courwvt van boven naar onder om het pakket heen gevouwen en de hooiki3t IS klaar Om de coivaniten een steuntje te gev€ i kan men het pakket m een pan of manci plaatsen Wanneer men er voorzichtig mee omspringt gaat deze hooikm een heel tud c mee Vanzelfsprekend is een echte hooikist mand of zak die men zelf van wal outie lappen kan maken degelijker maar bezit mer deze niet dan kunnen cot nnten een uitkomst zijn Dé voorschriften voor het gebruik van hooikist of couranten ïijn als volgt Kies een pan waarvan de grootteovereenkomt met de hoeveelheid varhet gerecht Kook het gerecht 1 6 van denkookt t d voor Zet de pan deama 200 vlug mogeluk m de dicbtbg geplaatste hooikist Vul de kist zoo noodig aan me kuasena of couranten Leat het gerecht mmaleTOi tweemaal den kooktijd in de hooikis taan Koek gerechter welke een langen kooktqd hebben i e dne uur nog eens doen 7 Lucht de hooikist na het gebruik t Gebruik de hooikiet voor het gaarmak tzan peulvruchten gort en producten in water en vt or het warm hou den van water 9 Maak peen aerdaopeten groenten en melkgerechtin ir de hooikist klaar en houdt ze er niet m warm Aardeppe sin zijn niet geschikt om m de hooikist geplaatst te worden E e voedingswaarde gaat door een lang dunge verhittng achteruit daarenboven heeft het n st veel zm aardappelen n de hooikist te berciden ztj zijn immers Ifi 25 minuten gaar Groenten gaan eveneens door een langdurige verhitting en wajm houden achteruit Daar de nveeste groenten zelfs de koolsoorten ha plus mmus dPT tig msnuten koken gaar zijn zou het gebnuk vati e n hootkist niet veel voordeel opleveren Indien men er nog met toe gekomen is de kool in plus mmus 30 mm gaar te koken mo t men het eetw prob e ren Sovaye kool is zeker na 20 ram koken gaar rood witte en zuurkool n 30 mm en boerenkool na 45 mm Erobeer het eens het is zooveeJ gezon er dm haar lang te laten koken of m de hootkist te bereiden De volgende regels dient men kt verband met braiKMofbeaiiaring en gaslooze uren bij het toebereiden der Berechten n acht te onnen L Bekort dea kooktQd vap peulvruchten gort en g tproducten en gedroogde groenten door ze 12 i 24 uur Ie weeken 3 Bereid de pcnlvrticfaten gort ed m de hooikist Kook de gerechten naet weinig kokend water Breng de gerechten net aan dekook en temper het vuur zoodra de boud van de pan kookt Kook de gerechten in een goed ge ski ten pan Stoof de scoenten niet kook seslechts tot ze gaar lyn Gebruik eens een sttÊrappoi metrauwe zuurkool 8 Dien de maaMuAen zoo spoedigy mogelijk na de beretdtng op 9 Verwarm gitecds water op irw kachri het kan goede dienat don by hrt k dRn en de afwsw Opmerkingen o fer de gaslooze aren J De opmerking w lke hier en daar gemaakt wordt dat men in de gaslooze urtn nog gas heeft kan juist ztjn doordat a In gpen enkele fabnek het gas geheel wordt afgesloten alleen wordt de druk zoodanig verminderd dat men het gas practisch niet kan gebruiken Er moet steeds eenige druk bltjven bestaan b Behalve rfié gebieden m Limburg en Oost Brabant die gas van de Staatsmijnen betrekken hebben alle gasfabrieken de verplichtmg den druk gedurende de gasIoTize uren te verminderen maar om bedrtjfstechnische redenen hebben enkele fabrieken nog met van den eersten dag f dien druk verminderd c Het IS hiet bq alle fabrieken zoo dat de vermindering van den gas druk ook dadelijk door ieder te merken is Dit hangt van plaStscltjke omstandwheden f Hef probe e ren door hel publiek of men gas heeft is uiterst gevaarlijk Soms heeft men nog Cdurende eenigen tijd gas waarna de asvlam langzaam uitgaat en men dekans loopt te vergeten het fcr anfjedicht te draaien Derhalve mort ernstig gewaarschuwd worden trgeo Hetprobeeren f men in de gaslooze urengas heeft Het publiek moet de volgenderegels m acht nemen a Eenige minuten voor ast de gaslooze uren intreden de kranen vsn alle huishoudelqke toestellen dichi draaien b Van de huishoudelijke toestellen eerst dan de kranen meer openen wanneer enkele minuten na het eindigen an de gaslooze uren verstreken ZIJD c In geen geval nit gemakzucht of angst de hoofdkraan afsluiten ttjdens de gaslooze uren UIT DE PERS Een Dmtscher over Ned Indië Dr I aul nohrbarh de hekciirtp Duitsfhe aardrijkskundige die lk inil ter wereld bezocht heeft ver octd ook enkele malen in Neder landsch Indie In d buitenlandsche er fTkeft bij van zijn laatste bezoek a in Nerterhndsch Indié de volgende iidrukken weer Ik vloog eens over Java Men vroep inij of de totJit mij be allen had Ik antwoordde Hel Vliepen fts mij een enot maar wfinneer ik naar omlaag MK werd ik zeer ernstig Overal rijst l ind Ihilclliare kleine tukjes ledci plant met de hand geplant 7on net heel Java Siam Ilirina 7ui 1 Chma I iizon en Zuid Japan er uit De man lan hel sluur m de vlitgmarhine b heerscht zijn toestel hoe snel bij ook vliegt Maar wie kan het razende tempo van de vermcnigvuldiKing des volks III deze vrurhibare regeiirijkt tropi the gewenten bijhouden Van SeniJfrang uit bezocht ik een fn lorpen Fen rts liet mij een gez md lieidsk iart zien waarop het antsi iialaria disenierie en influen iae vallen in zijn dis ic in een b ii de kleur aangogeven was Prach is 111 inle En in een dorpsschool v les ili een twaalfjarig Inland rh nicKie hoe krijet een menoch malaria en at i tegen te doen 7ij gaf mom t he luiste antwoord en liet mij een afheel ling van de Anppheles nuskiet cien Ja irlijks worden op Ja a 800000 kinderen meer geboren dan er men schen door dén dood worden weggt ukt wederom een sehitlereml getuig schrift voor jten gezjondheul s lien Maar wa wil men naar loc Fr nl ten gevaren in den vooruitgang der lie ïrliiving Dit geldt niet enkel voor T iva Ren ander b eld Ik bezmhl Ie Ban doeng een middelbar school Hel werd mij toegestaan een les blj te aeVMioaiiaeJi Hutuws o iad i Vorst uoncn Jonge inlanders j ngciia x jo wel al meis s vertaalden da Me taroorptiosaii van Ovidius mi bel I atijD iD het Nederlaiiilsih O lee lingcn deden het uitstekend Maar d Hi de geopenda vensters rag ik de valka nen Ier l i Hni er I enjschTppcn bc haofU schudden W aroni iiioet m de inlanders Latijo Icercn vreea ili den directeur Opdat zij m Nader land rech sgele IIh lu kun iia hlu deeren was het ei iv oord Het schoolwc7 1 op Ja 1 1 id van luiten gezien evjn sehi tere id ii Ihur Van b nni n uil gez en l eti e kent het dat nu i d inlamlci t ae 1 meer tot politieke zelfstandigheid op voedt In Batavia sprak ik met een tn landsch vorst lid van den Kaad van Indi Hij had in Leiden rechlsge leerdheid gestudeerd Hij beheerschte behalve het Nederl dsch ook het Duifsch Engelsch en Fransch Hij verzocht mi over Indonesië te gpre ken en ni t over Insulinde Een Vrii Indonesië In minzaam overleg mei Vederland dat is ons doel zeide bij Pe zelfstandigheidsbeweging b j de inlanders uit zich op verachiMende wijze De vorsten dragen vrijmoedig en beschaafd bun program voor Maar atan den anderen kant ziet men ook de grijns van het bol rjewisme De ontwikkelde inlander komt tol ua ionaal zelfbewuwtzijn en daarmee ot verzet tegen een bestuur dat de belangen van een toch aigenl jk vreemd moederland dient De Filippino g hebben de landinget der Japanners met gejuich begroet omdat zij van Amerika vrij willen worden Zullen de Xederlanrtora op de onvoorwaardelijke loyaliteit der in andsche leiders kunnen staat maken wanneer bij deze een gevoel van ver wantscbap met de Japanners boven komt en zij gelooven dat zij met nulp van Japan politieke zelfstandigheid deelachtig zuilen kunnen worden Maleisch bloed vloeit volgens de mee ning van deskundigen op het gebift Ier Japansche voorgeschiedenis ook door de aderen der Japanners BINNENUMD Moord te Amsterdam 45 JAlUGE VEBTEGENWOOKDIGER OM HET LEVEN GEBRACHT Een gruwebjk misdrijf is enkele dagtn geleden waarschijnlyk op Zondag gepleegd ui de van Hilli gaenslraat te Amsterdam op een 45 jarigen vertegenwoordiger De man die alleen woonde placht zijn middageten tiehalve des ZAn dags te gebruiken ten huize van zijn broer Maandag J 1 was hij echter niet jSekomen en toen hij ook Dinsdag met op den gewonen tijd kwam guig deze deus avonds naar de van Hilligaert straat daar h j vermoedde dat zijn broer ïiek zou zijn In de viiC kamet if hy het bchaam van zun broer hggei de in een plas bloed aan Onmiddellijk werd de polvtie gewaar schuwd Wijl men op den grond een verkreukeld Zondagcchtendhlad heeft gevonden en het avordblad an Maan dag nog in de bus zat ver noedt men dat de moord Zondag jL ia gepleegd Het voorloopige ondfizor heeft vc der uitgewezen dat diefstal waar schijnlijk ruet de drijfver van de mis daad is geweest Onjte maandelgktche atorting Rierbtf iTuken ij u wiae maandeliJkiclM atortinc voor de Nede Isidache amtmiance over zoo schreef de N V v n K te B Goe voorbeed deed goeti v vlffen Talrijke firma s groote waeenl uisen en ardere inste lin en heiib i er eei foedv gevaveevte vin gemaakt msandehjks een bv órmg over te schrijven op girorekeoirg Nederiandeeae ambulani e Kotilniinnegrao t 23 s Gravenivage LAFFE OVERVAL OP TWEE MEISJES Op den Dalemschen Dyk i Gorkum IS MaaiTidagavord een laffe aanslag gep eegd op twee jeugdigeymeiajes de veertienjarige Tina ïan Dyk en haar twaalfjarig zusje Ffttje De meisjet die te omslree kj acht uur op weg wa ren naar Dalen werden op den donkeren dijk ingchaa d door een mmi die hen onverhoeds uanvie en beiden met messteken verwondde De jongste werd m den rug getroffen e Tina m de arm D slachtoffers stoHlen op den weg neer waar de heer V uil Gorkum hen vond en naar Dalen bracht In het Z ekenhuis werd geconstateerd dat by het jongste meisje vermoedeluk een long werd geraakt De steek dïc haar zusje werd toege bracht heeft haar arm geheel door boord De meisjes konden geen aan wijzing geven mtrent den dader Gezapig afzydigheid Ü herinrert sicil die lioud n nog vwel la l genoolT Het waa een houdi slap en onawaradltlg waarin ons voile weid voorue gaan o a door den man die otia in tijden van hoogspanning en het grootete twvaar den raad al Ruïlig te gaan apen Geiapige a 7l d lield IJeie nu nog te bedruven nu getieel Europa bedreigd wordt dow het boMewtaine nu on land en volk rich een pla ft m hrt nieuwe Bt ona moeten veroveren dat sou een mlsdaad tjn Neen landgenoot die heudine heeft atgedaan Reeds M de kans seee graot dat wtl onoe ko o vien verloren hebtien maar bet moederland dat til met ten onder gaan daarvoor iullen wiJ strijden njet de wapenen tn de vuist MUTATIBS KU JfTT VOLKSVOOBLICI Reeda rukken dutienden van ona ai nel Ooaten op schouder aa i schouder met de bevrijders van Europa de Duitscbe so dalen en hun bondgenooten Schudt van u at die Seaapige afsijdcheid die reeda aoo veel cn eluk over ons bracht l aiift no rt te wapen vóór o s vo k en land Meldt u saH bfl het Vrljwilligerslegioen Nederland K Uo onegraeht a te Den Haas e STAATSLOTERIJ TIJVBK KCA8 S ViJmEHUS UMT TrcftklDg va It raprmri f MM So 2 M 1 MM No tUM 3 108M i No 2116 4a 0 501G HSM SOI f iM No nse 1M51 iMto nar ƒ Ni No I7M M tlt lOnsO 14W7 IStaS 15 4 161M I7I12 I71M 19I44 IMM PRIIZEM VAM 0 1041 4413 7821 lOTOl 130 1 16078 lMt6 1161 4479 7864 10004 13218 1 151 4861 d UT 4541 78 198 I323I 161a5 IMIkd 1491 4650 7931 10A7 13235 18188 iaK2 1654 4718 7994 ie at tsata 16108 US41 1664 4730 8033 IIOOO 13oll 10222 1934 itet 4745 110 11Q77 13583 16316 19618 100 S277 8277 11104 13603 16393 19627 211 5313 8389 11236 13 I64t 4 19 5 2IS3 5441 8 00 II343 13730 1 511 19927 2309 5819 8734 11 63 MT4S ICSIO 200S6 2323 5983 8743 11885 lïTJO 16S48 10191 2W1 6053 88i3 11723 1377S 16a58 10113 1064 6175 968 11732 137 3 16376 2 4 2173 61 1 9041 1I75S 1394T iSbM 203I1J 2875 6277 9064 in6 131 2 16 91 20632 28 S 6417 9302 11793 14071 17019 20732 3091 6451 9335 11839 14099 17104 20734 aus 6 15 9340 lU7t 14144 17418 207S i 31SS 6715 9455 11895 14553 I7jOO 2088 3221 6T74 9712 11993 14883 17538 10886 3231 6835 757 11016 1499S 17546 17470 IOOOj swr 9803 12070 15154 11064 3372 7187 9957 12080 151S7 nm 21 US 3466 7201 10007 12115 1534 17709 211 1 3S71 7267 10067 10066 12137 lSi23 178S8 211 3 3 30 7274 12350 19630 17922 21114 3689 7419 10098 12390 ISC43 18M9 11473 38S9 7447 10113 12836 15T98 1 047 215 0 4117 f 14 10239 11810 15 37 M1S 215 7 4162 7700 10318 12904 15841 18342 21613 4332 7796 I035S 12942 15876 8702 31M0 4371 7735 10423 13040 16063 t3920 Mie ltSN lOSS 4317 7197 10080 13243 1 433 16483 1 857 1081 4342 7216 10100 13408 IMK 1128 4351 7240 10131 13421 1649S 1 895 1 29 4M6 7253 10260 1Ï441 16500 18 1222 4491 7256 10269 13458 16539 18919 1239 4565 7258 10291 13471 16S39 18911 1240 4671 7307 10329 13491 16565 18933 1274 4SM 7332 103 3 13520 16570 18947 12Ï7 4609 7338 10384 13546 16589 18 51 1280 4682 7343 10456 13621 16593 1 968 1289 48 7408 10491 13C33 16615 189S2 1370 4758 7417 10497 13641 16621 19009 1421 4764 7454 10504 13645 16643 19024 1462 47m 4787 7464 10515 13651 1671 $ 19040 1494 7465 106i7 13673 16717 19081 1613 479 7466 10 8 13748 1672 19193 IS20 4841 7494 10711 13784 1673Ï 19190 1J61 4881 7507 10732 1J807 16740 19230 1574 4886 7520 10775 13811 16742 19235 1804 4968 7556 1077 13826 16788 19335 1617 4981 7557 10790 13833 16793 19351 1831 5014 7639 10798 13836 16800 19368 1 59 5020 7649 10811 13896 16806 19370 1680 5022 76S3 10820 13907 16809 19419 1712 5036 7658 10840 13919 6823 19444 1735 5071 7669 10868 13941 1684 J9470 1784 5148 7687 10880 11980 16871 19500 1777 5168 7697 10931 14028 16892 19572 1817 5219 7718 10994 14086 18959 119677 1813 5272 7731 M187 14120 1R988 19741 1828 5273 7183 11212 14194 non 1975S 1848 5315 7740 11331 14214 17024 19789 1913 5352 7781 11336 14287 1702B 1 37 1947 5358 7800 11368 142 9 17028 198TO 19 7 5390 7811 11372 14311 17029 19872 2021 5401 7905 11381 14318 17046 19873 3078 5408 7960 11400 14326 17082 19883 2124 5423 7976 11430 14391 17091 2144 5437 7996 11 0 14394 17098 20008 2159 5491 8008 11483 i m 17106 20101 2206 5493 8015 11512 14419 17122 20147 2251 5496 8058 11531 14449 17168 30181 2284 6507 8086 156 14470 17239 201 6 2372 5521 8093 11569 14559 17247 20217 2396 5525 8128 11599 14561 171 3 101 1 24Ü3 5555 8147 11632 145S9 17299 30313 2447 5574 2U3 11699 14599 173U loari 2461 5623 829t 11748 14701 17380 20337 2540 5624 8333 11750 14717 17388 30362 2561 5627 8374 11771 14794 173 9 20 91 2581 5629 838 11792 14850 17477 204041 2611 564J 8400 11819 14861 17496 20430 2622 5659 8425 11828 14882 17514 2043 2632 5676 8436 11833 14962 17515 20441 2C42 5aaj 8479 11885 14985 17547 20444 2644 5702 8514 11891 15U22 17548 20461 2660 5721 8528 11962 15U25 17661 204 5 2877 5768 858 12012 15031 17699 20507 2721 5771 8666 12034 15086 17734 20611 27 1 5803 8701 11039 15090 17737 10643 2783 5M4 8739 12081 15093 17806 10715 2798 5831 8800 12094 15131 17810 10761 28117 5M3 88 t 12098 15220 17827 10764 2 60 5 6 8896 12102 13162 17886 lorw 2S0J 5919 889 12114 13264 17 90 2C 77 3939 5974 913 I2II8 15267 17930 20931 2980 6004 8934 11175 1527 17956 20 3 l 3000 015 8938 lllM 1 306 179 2 lOOMI 3001 6150 8988 IIM 15311 18027 20973 3047 6159 9051 12302 15342 18042 21054 3U66 61 3 054 123J2 1537 18064 21068 3075 6165 9055 12343 15406 18068 2113 3237 6l9l 906 12370 15410 18076 21146 3264 6225 9111 12440 15422 18082 21177 3306 6264 9215 1 15416 1808 21225 3322 171 9235 15430 18107 21142 3340 6287 9271 12539 15532 18130 21249 Ü71 6294 9273 12577 15638 18248 21272 3380 6315 9289 12598 15665 18253 21191 3438 323 9328 12607 I3 90 18257 21336 344 6391 9369 12646 1D696 182 1 21346 3483 6424 9428 12708 15747 18321 2134M i5j2 6M8 9479 12724 15 10 18333 21350 3558 6MI7 9497 12 28 SSI 7 IS Rij U3M 3591 6 23 9560 12757 15827 18392 2139 3614 6828 9591 2 3 15896 18199 2139 36M b 4 9594 1277 15915 18411 21414 3703 6662 9614 1280 15947 18456 214 3733 6674 9843 12818 15972 18469 21442 3793 6695 9664 12H37 15 W2 18476 2J542 3823 6 05 9661 U867 imuj 18489 21592 3838 6744 9672 12903 lüoes 18496 21678 3852 764 9658 12937 16095 8 i21 21680 3919 6801 9704 13973 161 ra 18532 2I70H 4012 4U31 68U 6877 9715 9770 12984 12990 16139 16148 18516 18557 21780 218U 4041 6948 9793 12992 16196 18d78 imi 4053 6999 9816 1301 16211 18617 21KIU 4068 7035 9835 13039 1306è 16216 18639 1 9 13 4083 7059 9842 16251 18674 11 H 4017 7093 9878 131198 16298 18681 21911 408S 7ia7 9895 13161 16337 18695 21922 4101 7124 28 13165 16374 18701 2193 4114 hiie 933 13176 K394 18704 11974 4127 hl 69 948 13178 18396 18754 2I98 4146 M 2 0021 13316 llt397 18776 21997 1297 ftoo toon Iftgebieven een orijs van r 10 000 en eeti van 10 0 benevens een premie vaa 30 lyie een va lOOO In nrifc Ulst slaat 134 m z I3 f B HAAT 18 BENZUDIC Hedenavond van 19 45 20J 0 uurspreeirt Max Blokzyl over den zendt r Hilversian II m de serie brandeno kwesties over het onderwerp Jit haatIS eenzudig ▼ CCMAUCT OOUDA waarvan 6 mwere varken f II pe ituk m runderen 93 nuctil ere aa veren gev alveren P S P J J S door N V C 18 bokken en alUBl r MOk Handel stud MAnKTBERICHTEM