Goudsche Courant, dinsdag 3 maart 1942

njngmeetter de keer G Brftker Hï Bfestotan w rd een pijen bok aan te sdjaftcn om la Ier goede fokdieren te Vrii Benoeming derwijieres tagere sctaoolj W Drie£ahuf Visser te s Tol on irste nbare oigster van mej mej A C E afg gen venfaage Waddi een Ondertrouwd ran den Berg eeuwijk en M maanden QEBR TEN llOEVE Burgoriijke J Meiderwijk Getrouwd J Manschi Overl orraoAM T l 38427 DEN HAAG Tel 333298 KASaPHUIZEN S KoffiesürrOgaat wordt door fijnproevers gedrortkah n 4i prijzen het KAMPHUIZEli S ThMSUriootat is beter don U dactit dot theesurrogaat zijn kon M J KAMPHUIZEN K lll a Th ahand l Opgericht 1881 Oouwa 14 Jn t VtbuM lom lé t 2755 Bakkerij BOu Scoed mfever Kleiweg 48 Voedzame Stroopwafel D 4MijmKn naar Rietr Pypers naar wammeTaff echtgen van J de Graaf naar Woi bragg e A Balvert haar Breda A J v d Boon echtgen van J W ICattenwinkel naar Kuinenj K v d Boon echtgen van A C M van Reedt DcB tland naar Utrecht Schoonhoven KMMQke Verfclniiwen Bij de Ned Herv Kerk zijn als ouderlingen herkozen de hteeren P van Beuzekom én D P M Gaillard De heer GaiUard riam zijn beno plaats werd te benoemd In d P van Oostrüi verkiezing vaö Pauw Als diaki U neel V4 iMaalalgeM r mr neale ▼ erbrntk velg ihn oadenlaanale wenken opi Ze ell met weinig welèr op y Koolc met hel del sei op de pan Steek hel gas een nédal de p n It opoeiel A Breng atlw viug aan de kook 9 Stel de vfata klelrfer loodra er demp irtl de pan komt Gebruik Mi oven weinig of ilit j Wesch een pet dag el B Hnm geen kuipbad maar een douche 9 Controleer geregeld den melers nd rie t rtgM cnUratfH iwn Htdlg V ingr pml i in I li üllr uil ll ïrilU r li n Ru tif proiiÊÉmut PLAATSEliUKB ONTMOETING OLXariA G S V GMd bd O V y p bCMCk Er zUn dacen keer niet van die niasTgewkht wedstrijden vajtgestelci tat nog niet zeggen wil dat de punIrn RuMr voor het ofinpen zijn Zooml Goeds by U V V al il op papiertet Itrachtsveraphil niet oot vanloeden huize moeten komen om eenl vanche te ontgaan In Gouda i5 er tter een plaatselüke ontmoeting ditÉ al Olympia Q S V waarin de inTier vorige onderlinge ontmoetingenvan de derde klamèrs gevestigde gewoonte gevolgd kan worden dat dethtiisclub het heft in handen houdt Voor O N A is het tiit tegen G D A te doenmet en geiyk pel de prestttie te herhalen die Olympia enG S V al in Loosduinen leverden D O N K kaa weer een £ winnen nuWaddinxveei de puntlooze hekkenlltfiter op bezoek komt Drie reserve spelen tegen preten 4fnicn O N A II in Leiden tegen het tovenaan taande U V S H Gouda III op eigen veld tegen nummer twee R F C m en O N A III thuis tegen het de derde plaat innemende Neptunus IV partytjes waarin voor de Gouwenaars wel geen ucces te bereiken zal zijn Het tweede van Gouda dat Xrnces III ontvangt heeft jjetere paD pren en kan winst boeken Mogelijk dóet dat ook 0 S V II in dep thuiswedstrüd tegen V O C IL Bij r C IV is het voor Olympia 11 te probeerm n punt te behalen Eerste kampioen in Afdeeling Gouda kan zidi melden De kampioénscandidaten in de Ie klasse van de Afdeeling Gouda pelen tegen staartelftallen in A Bergambacht thuis tegen G S V Ill en In B Koercapelle op eigen grond legen Gouderak II en Olympia Illbij O N A IV wedstrijden waarin de rvter gHiten zich lïunnen tuoiidhaven Ook dftjindere in lagere regionen huiicnde ploegen de D O N K reser ve éls gastliecren van VyE P en Nieuwerkerk op bezoek bij Zwervers II hebben een moeilyke opgave In 4e 2e èn 3e klasse kunnen de leidende plo gen eveneens de basa blyven K B O bij E S T O Stoltt ük n in Lekkerkerk Ammerstol II in Schoon hoven Olympia V thuis tege D O NUC rv Overschotie II op eigen veld tegen VE p UI en Bergambacht H bü Stolwljk ntl Wint Bergambacht n dan Whaalt het als eerste elftal in dit teizoen het kampioenschap NUAKfEN Biliartcompetitie IBAUA EN ANTI POEDEL LEIDEN IN EERSTE KLASSE De tand van de competitie inthetdistrict Ooude is thans 1 klasse A w atr gïw cel v fs p nwiBa B Vrienden 3 7 O 5 14 DeDeète 4 6 1 10 11 Csneondia 1 S O 3 10 Per Aspaca ad Aaira 1 3 9 16 late klasse B 9 7 4 4 2 Anti Poedd a 1 o 1 o o e O o o 1 1 o 1 o o 1 De Spil ge Doek n K O T Moordrecbt MektaweA 4 4 3 i 2 klwae B B 12 8 7 r i 1 4 D O S De SpU n CoocoiKlia n T r Gouw Abti Poedel H Se oordrtcht 11 KO T U 1J S H 1 De Poela Hl 3e Uaase A Dt Doele IV 3 7 S SpU UI 2 8 thalia s Vrienden Hl 3 AntiPowicl UI 3 3 D O S n 21 3e klasse B Rot m 7 J alia a Vrienden m 3 5 jtooidrecht Hl 3 4 HX n 12 ICBAKBN Ooudsche Sdhaakkring A ajG GOOSA OP BET 1fIN ÓEND FAD AJS C Gouda I is in de competitie den Goudschen Schaakkring wortgegaan op het goede pad en ft na de 7 3 overwinning op add inxveen gisteravond een 4H 2 4 Jjlorsprong genomen opO O Z A S C la I heeft goede winstkansen e uitslag is Ag C Gouda I n oz Lafeber H Oostermeyer 0 1 fi v d Zaan G Sterenborg 0 1 ÏTom A Spoel 1 0 fFlux L Straver H Vo a V Jaaaveld 1 0 mmmmmeBBaasmmesmmBmÊs K de Jon J Berbèy 1 0 W G Nieuwveld U Ooatcfbcek wig A P M Lafeber H van As 1 0 afg A v Maaren C v d Sloot M Lugtenburg N Roeat Voorloopige uitslag 4 4 2H Het eera bord van D O Z had wit A S C Gouda gat aan alk b rd een pion voor Fwaoeülllk Voor de hoofdklaaw van d fer oonlijl ke kampioenschappen werd de volgende partij gespeeld P It owcvaw i i Rietd k 1 0 De kuUMadelühe wintercompetitie bracht de volgende uitslagen groep I P Roggeveen T Rook 1 0 Balt A de Jong B A de Mink 0 1 H Meyer J J Jager H T Rook L C Kan jer hrl roep H F V d Caay C y Twiat 1 0 L Jooeten P Mulder ft ï P Oomen A H Kulik H P Lafebcr J H v d Harst 0 1 groep Hl A R Smit A Vente 1 0 H V d ZouWen J Baggerman H M A P M Lafèber P mx 1 0 M Novak N J T Hoogendoom 0 1 groep IV N Verhoef O den Boer 1 0 A V d Poel P W de Jong 1 0 Ni U WJ aar Swenschen In verband met de papierheperkine kunnen NianwIaoraaHiTertentilii alleen worden geplaatst ter grootte van 9 lol 15 ai r g la ovar 1 k L ala lagaxooden Madadaallog Deie advcrtentiCa worden in een zeer beperkt aantal al naar gelang van de plaatsiuinite opgenomen In de QowkMfe Couraal van 30 31 DECEMBER OF JANUARI Vroegtqdigeopgaveiigewsnicht AFDEEUNG ADVERTENTIEN PLAATSELIJK NIEUWS ZONDAG ds PBEDIKBEDRTEN VOOR Mri ei twUI N d Herv Kerk 10 Xrkelens lut Hilversum d beer H Meercape 1 uur de M 3 uur da H Holma wnbtajubilei Moordrècr dr M C Kerk 30 Herv Gei Botfeeraven Ned Herv Kerk 9 30 en 3 u d A P Pmnp van Nieuwincrt Geref Kerk 10 en t a dï DJpi bed H Avond Lutk Kerk K u de BahlunüUei Geref Gem 10 0 u leesdiermt Evangeliiiatlek iig iij uth Kerk 3 30 a laa Apeldoorn Kerk 9 30 en 1 30 ef Gem Ö 30 fn ïiensdait 1 30 uur de hteDlKcd btj as Jarl Herv Kei 10 uur prof urik Broekman Oeref urn da D P Kalkman EvangelieeUe 9 S0 ea 2 uur de heer H Gffkersc Nieuwerkerk s Ncd Herv Kerk 10 en 3 uur da A C H Vollewelder Oeref Kerk IS tn 3 uur da G H Rijkaen Geref Gem S 30 ea 2 30 uur leesdienat WaddiuxvWn NedflHerv Kerk 9 90 en 3 uur L Vi oeifindeyMË W Geref Kerk 10 en 3 uur dB W J f pw Chr Afg Gem 9 30 en 3 uur mJÊjrW d Kraats Rem Kerk 10 uur da fv Zuurdeeg We4 nKvanKeliè Rem Kerk 3 4B uur 4k W vanHaaael t Berkeiwoude BargerlQke alafl Ondertrouwd Pieter Verkalk 29A te Ouderkerk a d IJsael en Lena de ong 20 J te Berkenwoude Leendert Both 27 j en Dirkje Deelen 23 Ui beiden te Berkenwoude BodesraTen Burgerlijke ataiA Geboren Aart Gerrit z van J vf d Pol en D M O Ververs Maria Cathairina Beatrix d van A Edelman en C M Kruyt Overlede W Verweii 49 j I aep der feevolking Gevestigd L O v d Waaij van Woerden C C Kalkhoven van Lieiden J N van Breedijk WelzeoiSk van Goudap d Berg van Siegers van Mhtgen Barwouds Heereni Bosifoop BurgeirHjke stand Geboren Albert Arie Guillaume z van C P H Vertrokk veW F A dam C ijveldt Teuntje d rh en N C van lAntboniH d van van Engelen Benckhuijsen 84 Dommisse en M in M Hoogend Mnje Catharin C C D Pése en C OvcrJedeo jaar Ondertrouwd Jacob Otto en Alida Sdioo BoalftoiMcke veiling 11 Dec Rozen pö boa Butterfly 1 60 2 40 Ownge ÏViumpb 0 36 m 5 Chrysanten kl bloemic l SO troyChrysanteii 0 3 0 50 Cfemaiti ïj0Êa Hendrik Coultre 1 80 met bes Ie 0 90 1 15 oranje bes idem zonder sparregrien 0 85 1 35 0 70 1 90 Beshttl r 2 1 idem gel 4 JO idem b 0 40 bi alles per kg Hul tboom n met bes per stuk 1 05 l BUt Moercapelle GeltMiokvereenJging opgericht deze gemeente gehouden om van een verVertrtig leden itter werd gelenw als ecreen als pen eeniging wat gaven zich op kozen de heer taH de heer Benige geiterf heiiben een vori te komen tot Da HeBand vraagt Berttaat Bs C B Hi land Bredik lt der Ned Her vormde Gemeente m Putter heefl emeritaat s U s L Maart 1903 aanmarcdelijJO smbt ie Moerca pelleen ilii ii AiiaiiWI i d gemeenten van Den Halir Oriesum RaamsdunV Kampen uizen en DeÜ h ve f tS jarqir ambtsjubileum ds Hetnaaii Woenadag 6 December viert ds M Hpimma predikant Ijy de Geref Gem eente T n Moercapelle ziin zilveren ambtsjubUepm De jiibiïaris w rd 3 Maart 1073 te wam eerst op het predik 917 bevestigde ijssen in z jn 4 vertrok hg ds G H Ker jaar bevestig de Hier heeft de Jubilaris het langst gearbeid Op 15 AfH ü 1936 verbond 1 zich aan tün tegenwoordige gemeente Ds Hofman is voornemens Woensdag 16 December s middags om half twee e n gedachtenierede te houden beekbergen geboren gevorderoen leeffud ambt Op16 Decern wijten ds Kiev eerste gemeen naar Krabbe sten hem 7 A Moordrecht Moordrecht van Jeveren O 2 graaf 2 0 G O 2 M Lely Boere C Terlo vel R Bakela Kerkhof 2 0 Wilde 1 1 H Damcompetltfa De uitslagen voor de competitie van de damvereeniging H Verïaal Gj G Twigt P Pols gt Jr P Twigt ikelaar 0 2 M 2 Fr v d Heu1 S Lely P van V d Panna H de dmiraal H drf Wilde 1 1 G Twigt Jr C TerlcXjw 0 2 G V Jwcren H Admiraal afgebr P Twigt S Lely J 0 Rfjkspostspaaiaank Op deRijkspostspaarbank rd in November ingelegd ƒ 2249 ft en terugbetaald 2932 36 n BnrgerlUke rilBd GeboreiTrCor nelia Marja d an H G Steejlbcrgen en I Bakkeren jóhanna Mari4 Catha rina d van G Groeneveld en M M Breedijk Loop der bevolking Ingekomen A en W Wit iiet beidenjender beroep van Rotterdam L an Welzeni zonder beroep ran Gouda H Pickbardt hui u yt van Wasse naar W Ib Pmèprml dienstbode van Bergambartt Lj Vertrokton B Smit exptditieknecht n ecmgenoote naar Rolterdam wed H Verthaal zonder beroep naar Vreeswijk T Fluit mattenwever met gezin naar Nieuwerkerk aan het IJssel W de Wit koopman niet echtgenoote naar Gouda G Kolbach gemeente veldweebtiU met geziit naei Zevenhuizen NieuwerkerK a d IJssel Gevalleii De leer W Heikoop had het ongeluk op hel erf van den heer Reym aan den Hoofdweg uit te g jden waarbij hij zijn been brak Overbrenging naar een ziekenhuis was noodzakelijk Oüdewater ld Overleden oogendoom 80 Jong Jan en Dirk Anton iter en N H van J van Buiverlijke Pieter Jacobus geh met M G Geboren Jacol zoons van C de der Bree Gijsberth a d van t Riet en A Hoogenboom Heikoseo Tot bestuursleden der Stichting Zwembad Oüdewater zijn herbenoemd mej l Af den Boer en de heer G Van denlEÉiger De heer J mms herbenoemd als bestuurslid der Ohr Leesbibliotheek Gevallen De B jarige Max Klerks van de Lange BeMchwal kwam spelende met andere Kinderen te vallen en bnk zijn liHkvaTm Op hol ITet paard gespannen voor den wagen van den aardappelhandelaar Groeni weg bestuurd door den 36jarigen J Kisvogel geraakte op den Straatweg oC Jiol De bestuurder sprong van d n ragen en brak zijn been Hg is in flet ziekenhuis opge nomeik Reeuwiik Borgeilüke Gijsb us Marl en A J Baars U 4 P Knoop Overleden Geboren z van J F de Jong iana Alida d vanen M M Seesink aantje BaJc 72 j echtgenoote van L Hoogerbrugge Loop der bevdfclng VertriAken J C Buiwik aar Utrecht OudeGracht 103 bis kG de Hoop naarHaastrecht KleiA Heven C 228 C van Wiggen naar Houten U Jaagpad O OS y gg niet aan In zijn heer E de Kuiper feature van den heer prd voorzien door de heer J B van der nen werden de heeren G Temminck en J M Jansen herkozen In 4e volgende vergadering zal worden vooiizien in de vacature van diaken door de v eikiezlng van den heer De Kuiper als ouderling Ontdag mej M P Breevel Maart a s Riag verleej Koijingin reiken vBi leeftijd en goede i diensten het openbaar yiAan mej ing van 1 eervol ont wijzeres aan de wegens het be dankzegging yóor de lurende 40 jaar aan craderwijs in deze gemeente bewezen Diptkcrle tfè dlphth ie blijft In Schoonhoven nol steeds toenemen Woensilag werdejAp de secretarie weer acht gevallen vaA deze ziekte aangegeven iWaaronderven bij een SS jartge gehowiie vrouw evei ui2en KanUDcndiefstajl Uit een schuur bij e en landbouw aan den Wollefoppenweg werden twee konijnen gestolen Politie De meente veldwachter G Kolbacb is lestalicnineerd In de buurtschap Oude Verlaat ÉBsliehUBc jÊ laatste bu ichtlngaan het postkaiw r geschiedt nu om 15 uur BINNENLAND Het extra rantsoen boter BON MAG NIET IN HOTELS CAFt S ENZ WORDEN GEBRUIKT I De voor het extra ranfeoen boter aangewezen bon a gemeenA46 welke men voor 6 December m de detaillisten heeft moeten infeveren mag niet in holels cafe s en soortgelüke instellingen worden gebruikt De plaatselijke distvibutiediensten zullen dezen bon voorts niet inwisselen tegen wisselbonnen voor 1 50 rantsoen boter RADIONIEUWS lBM af U tctmber MU VBRSUM I 4US M 7 M Het Zond £ochtendconcert gr 8 15 Haimenieinuzdek iur 8 ao De iln van h iboer ziiiL S Punocomposittes van fianzUs t Urj 9 00 BNO Nieuwsberichten 9 15 Gesprek met Peler 8 30 Zon dag morgenzonder xoigen 10 3U Oeutüche Sluitde 11 90 De Stem oer S Sl U 45 Necriands stem vanhet Oüs front U Oü BNO Nieuwjïberichtenen Actueel praatje U 4 £ Het NederiandhchKamerkoor 12 W Üit Berlin Uet iJuiuoiievoiksconcert l4fi0 Omroep tiyniphontè orkest 15 00 Kuropeeitclie acbr Aeta m deiéh tijd 15 20 Orkest Majando en soUst 18 00 Elbemkogel en kjem Aartje het levend bruida £pcl £ tn Eurcupay fanden 11 00 Zondagnudaagcabaret 27 45 Mclodteën uit een uitstalkast 18 30 BKO Nieuws en sporiberichien 1845 Sport van den dag Vanaf 1 15 alleen v oorde RadioCen rales die over een lïjnverbinfliSff met de btudïo beschikken 19 30 Italiaaptch Kameimuziekconceit lopn J 2u i5Muzikale trits 20 15 Musette orke t 20 43 Crtgor gerban en zijn Roemeensch orkest i n 11 19 Mus tte orke t 20 42 GregorScrbiin en zün RoemeeiUch orkest opn 21 15 Theo uden Matman en t n danfkorkcvt 21 49 BNO Nieuwsberichten 2200 Vioolsoli gr 22 21 4 00 GeUelde meludleeh geliefde langers gr HILVERSUM n M1 5 M t m 9 i6 Zie Hilversum I 9 1S Voor jjSUgd fiJS De ijuitruinen ea van het orke t De fluitfamilie voordracht met muziekvoorbeelden 10 30 Sludiodienst 11 30 Gewijde muziek opn n 4i Cyclus Advent gr 12 00 BNO Jieuwi berichten en actueel praatje 12 1 Progumma overzicht 12 20 Zang met koor en orkest gr 12 3fl Eeii Rotdaat preekt tot de jeugd 12 45 Walsencyclus T gt i3 00 Nederiandsch Verbond voor Sibbekunde Wie en wat waren onze voorouders 13 19 De Melodtsten en selUt 14 00 Het Studio M fiterie luisterspel 25 00 Das Nachtlager in Granada opera 17 00 Nederlandsche boekenschouw 17 15 Viool altviool en cello opn j 17 45 Spiegel Van den dag en BNO Oostlandpraatjt 18 00 Rot rüamsche Harmonie 18 40 De liecierland sche taalclub 19 00 BNO Engeliche uitzending Dutch News Reel Voor de Radio Centrales Heinz Munsonlut cn ztjn solisten gr Vanaf 19 15 alleen voor de ftadio Centrates die over e n lijnverbinding inet de Ftudio beschikken 11Ï I5 SutMni een Fin ch programma 19 45 BNO Nieuwsberichten 19 55 Gerard van Krevelen en zijn orkest 80 15 U rechtsch Stedelijk Orchest en solist opn 21 15Beroemde planocomposities gr 21 45 BNO Actueele beschouwüig 22 10 Avondw ding a2 3 24 00 Zie Hiivertum I Straffer i zijn voortaan onTf nuijdeUjk gevolg overachrijding van uw gawantsoeii TijH vw SHtoaU TERDAG 12 DECEMBER lUz 14 Deeember BU4rHRSi M 1 4li M OOftLOGSSCHAOE Vorgekofing Mqtttschopp MOLESTVERZEKERWGEN VOOK bcKhodigiiig on gabouwan inbotdel invenlariiMn voortuigen nz bedrijhichod n huurderving ook voof j innanvaarluigen parMOK ka c snolt i B ld gtldswaardM pnciota Halfjaartijkscbe Schaderegeling Mtsr don JOO 000 dMlnamari varitkndan nmdê voor wfan 1 7 500 000 000 Voegt doorbij b Uw bdono n vróoot Michiin fi bij Uw Atiurontiebtxorfftrt 7 38 Or niofo Mtmuziek 7 3b B 0 Ntewa bcrieJïten 7 40 Vmteerend ocHtendconcert gr 8 30 BNO Nteuwiberlchten 0 48 Gesprek met Peter 8 50 Kris Kras door de discotheek tr Spiegel van üm e g opn j 637 Krta laaa door d discotheek gr lO QO Musette orkest en soliste opn 18 3Ö Voordracht 10 49 Bertus van Dtnten n en zQn orkeat 11 30 Zang cello en piano 13 i0 Almauk 12 85 Dirk Win brandta rn zijn dansorkest 12 45 BNO Ntéuwwberlchten 13 00 BNO Actueele beschouwing 13 10 Rotterdamsch PhlIha nloni ch orkeet rn soliaM 14 00 Gregor Serban en cljn Roe meenach orke i orgelspel en tartar 15 W Spel voor vocthcht en oinnera l ilS Blek wat wils 18 45 BNO Ntcuwabcrlchtan 17 00 Orgelconcert opn Inleiding Pa iman en tita orgel 17 30 Van heinde en verr klinkt het nieuws 17 45 De Me odt ten én oM t 18 30 BNO Nieuwsberichten 18 40 Erna Saek en Karl Schmiit Walter firt 19 iW Poiiti€k weekpraatje Vanaf 19 15 alleen voor de radiowntraïes die over een iqnvfrblnding met de studio beschikken 19 18 Coivee Mr bouworkest n lolltit fo M 46 Kamermuziekconcert gr V 2I M BNO NteuwTherlchten 2100 Xigeimirrspel gr 1120 Dfucovariét gr ÜM UHO Operette miniaturen gr HILVERSUM n MIJ M Jarenlang hevige rheumatiek Na tos a iTMr 4é 19 if 40t Jtreeliag iMd Ik B hevtfo rhcsaitiek Somt koa ik hetlemtal eitf fflee loopco ca dtkwiJU lleto iDei behulp vao een fUtlL Ovtakfta bielpea ati aoo goed dat ik Meds enkele blectcD c r gata koo e sa ook tei mito btraep kao aitocfeoMu Dt bea a béelcmuü geioad obau bab teeds 0 sftlti 8 Uj do huid d Im M tedereo l dei uobeveten B4 rb uasti lu ItcfalM pit verkond beid griep wauw ea hoofdpijn helpen deOvialtjet vu fact Trinefal Agentschap Deze faebb geen scbgdeUjkea ukvlo l op hart maag ea darmea Neem direct im proef I Ongineele verpakking vso JO tabletten ilecfau 60 aa In X apocbekeo a drogisterOea verkrljgbiu 7 19 7 40 Zie Hilv csum I 7 40 Ocjitendgynlnai tiek 7 90 Sportnieuws 8 Ó0 Actueel nieuws voor l oer en tuinder 818 tichte zangsoll gr 8 30 BNO NleuwsbertcMcn 8 0 Berltjnsch Phtlharmonlsch orkest tgr 9 00 Instrumentaal concert gr 9 13 Voor de hulsvrouw 9 20 Instrumentaal concert gr 10 00 GodadienKtige uitzending o ie Zang met planobegeleiding 1100 Voor the kleuters 11 20 Omroep Meisjeskoor oi n 11 30 Orfest Renimeeeler en pramofoonmju lek 12M Op bezoek bij de famlüe De Bber 12 49 BNO Nieuwsberichten llOO P rogramnia ovcrzlcht 13 05 OrKest Malando solist en gramofoonmuziek 14 00 Godsdipn tlge uitzending M 30 Rottcrdamsch hllharmoni sth orkest en soliste 15 30 Voor d vrouw lB 45 Plauovoordracht 18 15 Orkoalmuriek uit het Noorden gr 16 45 BNO Nieuwsberichten 17 00 Voor de Jeugd 7J0 Orkeet Malando en solUt 17 45 Spiegel Vim den dag en BNO Priesch pi aatje 18 00 orkest Maiando en solist TBIS De NSB antwoordt 18 30 Omroep Pianotrio Vanitf 1B15 alleen voor de radio cctntrBla die nvvr een lijnverbinding rnet de studio beschikken 19 15 Klatfs van Beeck en zijn orkesl 19 48 BNO Nieuw berjchteti 19 58 Orkeit Emanuel Rainbour pn soitstc opn 20 30 Uit Neerlands Gouweri 90 49 Varia gevarieerd programma 2Ï 45 BNO Nieuwsberichten 22 00 BNO Ajïtueele beschouwing 2210 Avondwljcling 22 20 24 00 Zie Hilversum I OrnCIEFXE MEDEDEELINGEN KERSTCIEREN Vt OR OE JEUGD In verband met de b schikbaarstelling van eieren voor Ijinderen van 14 tot n met 3 jaar dienen del lUisten de van hup klanten ontvangen bonnen res erve 2 77 op opplakvellên geplakt zoo i poedig mogelijk aan hun gro ssler i door te geven Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd dat de bonnen rei erve 277 op afzonderlijk opplakveüen nu eten worden geplaki en dus rJt t met de rantsoenbonnén één ei op he zelfde opplakvel mogen voorkomen het aantal ingeleverde bonnen toewijzinjjea voor havermout uitréiiten Gedurende het tijdvak van St DeccmlMHr 42 tot en met 1 Januari 43 kunnen voorts aanrestantbnnnen algemeen 418 algemeen 420 algemeen 421 en algemeen CU maximaal 10 stuks worden Ingeleverd Zooals bekend vertegenwoordigen deze bonnen elk eAi waarde van een half rantsoen Deae réStantbonnen mogen niet met bonnen 41 en 440 op hetzelfde ppplakvel voorkomen 8018 iTARWEBLORM EN MEEL AeV KERSTMIS Bakkers zullen in verband met Kerstmis bij de inlevering van bonnen gedurende h ttijdvak van 14 l m 18 Dec 42 een voorschot tarwemeel of tarwebloem ontvangen dat gelijk is aan het aantal eenheden dat gedurende de periode van 7 t m 11 Dec 41 is Ingeleverd De bakicers zullen zeU kunnen bepalen in welke veihouding zij het meelen de bloem ft e schen ie ontvangen Z moeten bij het in ontvangst nemen van hetvoorschot een ontvangstbewijs teekenen I fn den loop van de periode van 4 t na jSitan 43 zuilen de distributiediensten bovenpbedoeld voorschot geheel in houden Dtbakkers dienen In verband hiermede d durende het tijdvak van 4 tt m 6 Jan 4 $ met een afzonderlijk ontvangstbewijs méS4205 of rpd 242 08 e i mert het verstrekt voorschot overeenkomend aantal bonnen inile leveren Deze bonnen dienen gescheidenIe worden gehouden van andere gedurendedit tijdvak in te leveren bonnen 8017 bc grossiers zuUen door het Bedrijf schap voor Pluimvee en Eieren worden bevoorraad zoodat zu op de dï or hen ontvangen bonnen drie eieren per bon aan de detaillisten kurnen afleveren De detaillisten behoorèn de door hen ontvangen eieren gedurende hel tijdvak van 20 tot en met 31 December 19K aan fiun klanten af te leveren pe grossiers moeten de door hen ontvsngen oppiakvellen met bonnen reserve 2 77 b de Plaatselijke Disirttoutiedien ten vóór 1 Januari 1943 inwlflselen tegen toewijzingen aan de hand waarvan zij zich tegenoveir hetBedrijfscbap voor Pluimvee en Eieren dienente verantwoorden De opplakvellen metbonnen reserve 2 moéten met eeijafzondeMfjli ontvangstbewijs md 242 03 worden ingeleverd De distributiediensten zuHendaarbij toewijzingen uitreiken waarvan delinkerbovenhoek is afgeknipt 6Q73 VERSNAPERINGËNBONNEK De detaillisten moeten de ter verkrijging van versnaperingen aanjewe7en bonnen Reserve 375 Reserve 4 75 Reserve 376 en Reserve 4 76 gedurende het tl idvak van 14 t m 18 Dec 1942 bij den piaatseltjken distrlbutiedienst inleveren Gedurende genoemd tijdvak dienen zd ook de met 56 57 58 en 69 genummerde bonnen van de versneperingenkaart in te leveren De Re8erve bonnen en de Versnaperingen bonnen moeten gesorteerd worden opgeplakt De bonnen Versnaperingen 81 en Ver ma eringen 62 mogen gedurende het rö Jvakvan 14 t m i 18 Dec 1948 niet ingeleverdworden 69S3 GORT EN HAVERMOCTTOBWWZÏNGBN De plaatse£gke distribu iediensiftn zu+len bU inlevering nin de bonnen algernaeii 439 Hoofdredacteur i O Wej ttera Rotterdam Chef redacteur voor Gouda a Omstralnin en algemeen 440 In de perioden vai 14 tol f Tietet Gouda de advert itl s met 18 December 42 en van 28 December 42 tot en met 1 Januari 43 voor driekwart vin het aantal ingeleverde bonnen toewijzingen voor gort en voor een kwart van Verantwoordelijk voor L Akkersdijk Rotterdam Uitgeetster V Rotterdamscb Nleuwablatf Rotterdam UUMT ZONIilAG u lN ai M4 4l mr over Hilxnum 1 imt itft 1 Studio Mysterie DE NEDERIANDSCHE CMRC Ondanks da moallljke tijdsonutohdigheden garandeeren wij nog steeds jons obverwoMtbcKir ROT QJR lakwlrk onze GRIIKO RIJWIELENe Ne M vIlN leeuwen Nieuwa Markt 25 BURG MAKTENSSINGEL lOO hoek Ussellqan Rijwielhandel Rup inrlchting TeL 3520 Het grijs in H haar verdwijnt waar AI ADIN verser Litnt nw lisnr naolt verven want hel gebralk na tXJiUm e t klaneD korten t d u here hun oor PFonkelUke kleur teruf Overal varkrOc Toeaendinc ALADIM Brocbore 4e r Hoofddaaat ijüPIM HavenatraafrM Itottardan Telefoon RNt A1 AS1II IS Ij VJ£ F IS oiiica4BU t K leren l St Kifli9l toten met Zaterdag 9 December ngèleiitrd kunnen vóór HtêUMtUkdt nog afgelevefü v ordcn Firma Je P MIlIp StOOIWtiMIj EN VERVKKll SINDS I8T6 Sort mndeweo mmOm TdL MS7