Goudsche Courant, dinsdag 31 maart 1942

1 DINSDAG 31 MAART I942 Stadametui Nederlandsdte VoetbalBo AFDBBLING Go Gouda Kamer van Koopbondel voor het laatst bijeen SECRETARIAAT Kasnemelksloot 209 Telefoon 2764 yoar Êter voerpi tn temghlik ap negemig hettaaoMiatmi waarvan hoMig ah du ktskantoor IImhis ploaffa lifk kantoor t Gowda De Gouache Kamer van Koophandel kee t gistermiddag wegens hoar opheffing met Htfong do 1 April o s hoar uierkzoomhcden beëindigd Devoorzitter d heer A Goedetooogen jprofc een ofscheidsrede uit Reehtj vmt bcm de heer J van Kronenburg voorzitter affleeling grootbedrijf hnka de heet C H Hagedom tecretaris en Jittfdeeling kUinbedrijf Aan de overzijde der ta heercm K Korf Hermann A Schreader Sr P P Bokhoven C Grootendont A C oon Beek nkt ziehtboor A van Wunen Fi VUet voorzitter de leden p r n l de Groenen G v d Loo J Jaspers J Beijen en Goud he Crt Scholte Ih Tcrbaad met de op I April ts iataaade rewgMilwttle van de Ka Men vaa Koapbaadel lal ée Kamer v inm Kaopbandel FabriAen Toor O aa da en onatraken apkaaden ah eUalaadlr lichaam te bestaan en de crcaderinc welke de Ga dsche Kamer gMennlddac hicM was daaram haar laatste bUeenkomat De voorzitter de heer A Cioedewaaeen heeft met een iluitingswoorj i Kamer uitgeluid maar voor hij hiertoe overging gaf de secretaris de heer C H Hagedorn e n uiteenzetting van de nieuwe structuur der Kamers over haar samenstelling inrichtinit en bevoegdheid De aieawe iiaBiaatie Hrt is de bedoeling in aJke provincie één Kamer te vormen en er is naar de secretaris mededeelde reden om aan te nemen dat de Kamer voor Zuid Holland te Rotterdam zal worden geveegd De provinciale Kamer kan in haar disricj kantoren instellen en hoewel momenteel over de uitvoering van de regeling nog niets bekend is b staat er hoop dat ook in Gouda een kantoor van de Rotterdamsehe Kamer zal komen De leiding van elk kantoor komt in handen van een secretaris terwijl de provinciale Kamer een algemeen secretaris krijgt Het bestuur van de provinciale Kamer ia zoodanig dat een voorzitter en twee ondervoor itten zullen worden benoemd die het dagelijksch bestuift vormen en worden bügestaan door een raad van bijstand waarin de voorzitters van de hoofd en bedrijfsgroepen op het gebied van handel en industrie zullen sitting hebben Verwacht wordt op grond van deze wyze van samonstellint dat de Üottcrdamsche KamfT zestig a honderd leden zal tellen Afdeelingen van bedrijfsgroepen te vergelijken met de huidige commissies zullen op haar terrein het bestuur der Kamer aêviseeren Behalve zaken van personen en ondernemingen zullen in de toekomst oojc bedrijven van publiekrecfateliike lichamen b v te gemeente lichüabriekoi bij de Kamer ingeschreven worden Iels nieuws ia dat gewestelijke of plaatselijke afdeelingen van bedrijfsgroepen vertxMKlen kunnen worden aan de Kamer van Koophandel d w z dat het secretariaat dezer afdeelingen wordt gevestigd bü de gewestelijke Kamer of de plaatselijke kantoren De bepaling dat het gebied der provinciale Kamer met de provincie gren zen zal samenvallen zal tot gevolg hebben dat uit het district van de huidige Goudsche Kamer één gemeente zal vervallen n 1 Willige Langerak die tot Utrecht gaat bebooren Ataeheldsrade van den heer Goede waagen Na deze blik in de toekomst die in afwachting van het op handen zijnde uitvoeringsbesluit nog geen concrete gezichtspunten kon opleveren en zich tot de hoofdlynen moest bepalen sloot de heer Goedewaagen in zijn af chëidsrede bet verleden af Eerstdaags nl op 4 Juni aj lal het negentig jaar geleden zün zoo zeide de voorzitter dat de eerste vergadering plaats had van de plaatselijke Kamer van Koophandel en Fabrieken in onze stad en welke Kamer te beschouwen is als één der voorloopsters van onze later Districfskamer Eén der voorloopster want later ontstonden er ook Kamer in Schoonhoven Waddinxveen en Woefden en het was de Wet van 26 Haart 1920 welke deze Kamers deed verdwijnen en één Kamer voor het f eheele district instelde die op 1 AprilB22 dus nu juist 20 jaar geleden in werking trad Dat was dus de Kamer In den vorm welke thans weer gaat verdwijnen De Kamers van Ko fphandel en Fabrieken gaan fhanS een geheel nieuwe periode tcpemoet waWrin zij in haar nieuwen vorm gewapend of te wapenen met nieuwe en sterkere bevoegdheden een element zullen vormen van belang voor het economische leven De oude Kamers hebben zeer zeker niet gefaald maar er is toch bij dezen terugblik aanleiding de vraag te stellen of de districtskamei s van 1922 Jn haar 20 iarige werkzaamheid voldoende aan d verwachting enhebben voldaan en of een terugblik tot tevredenheid stemt over de resultaten Scsaltaat vaa het werk aict ongunstig De heer Goedewaagen zeide van oor deel te zyn dat het resultaat niet ongunstig is geweest en dat hoewel uitden aard der zaak veel te wenschen Meef en is gebleven de Kamer in het algemeen en de Goudsche Kamer daarbij niet minder zijn geweest een steun voor het economische leven Er is belangrijk werk geleverd Wü moeten daarbij niet vergeten aldus de voorzitter dat in het werk van onze districtskamer zich zeer sterk heeft weerspiegeld de druk der byzonder bewogen tijden van de laatste 20 jaren Het is in die jaren voor de Kamers feitelijk geweest een voortdurend zoeken om het gestoorde evenwicht teherstellen een tijd van maatregelenen somwijlen proetnemingen p economisch gebied waapnede de Kamerzich dikwijls kon vereenigen doch waartegen onze Kamer ook meermalenmeende haar stem te moeten doen hooren De tüdsonlstandigheden leken dikwijls zooveel mooier dan iij bij nauwkeuriger beschouwing bleken te zijn En n dat in 1929 de grootc ineenstorting kwam bleek achteraf de doorvelen gewaande welvaart slechts een schijnwelvaart te zijn geweest zonder fundeering Dit was zeer zeker niet enkel een nationaal v chijnsel ja zelfs integendeel en Nederland zat als klein Tand er tusschen als op een rots geïsoleerd rondom door een zee van monetaire maatregelen en alom steeds verder gaande invoerbeperkingen gescheiden Daarbij bevonden zich de beste klanten van vroeger onze Oostelijke naburen in diepe armoede Het Nederlandsche bedrijfsle en is gelukkig ook daar doorheen gekomen hoewel op vele plaatsen niet zonder ernstige kleerscheuren De twintig jaar van de Districtskamers waren niet de gemalfkelükste voor het zakenleven De Kamer moest dan ook door de tijdsomstandigheden maar al te veel in het defensief worden gedrongen en het kwam dikwijls voor dat werkelijk productief Werk meer acbtö wege west blijven dan ons lief was Dank aan de medeweihers Voor de leiuiag was het niet altüd eenvoudig De heer Goedewaagen herdacht dankbaar diegenen dié door hun werk voor de Kam r hebben bijgedragen om den arbeid te verlichten en om het ec wion isclie leven in ons district in de goede banen te houden In de eerste plaats noemde hU zijn beide voorgan ers de heeren I IJssel de Schepper en Hermann A Schreuder Sr van de vroegere leden der Kamer die bij de reorganisatie daarin werden gekozen zijn het de heeren van Wünen en Beijen die den 20 jarigen termijn ten volle hebben medegema t Ook de heer H A Jasper is hierbij te noemen doch het iS wel zeer janamer dat deze door ernstige ongestelfflieid hi niet aanwezig kan zijn Vervolgens de heer van Kranenburg Een 20 jarlge jubilaris al li is hij niet want hü wa secretaris bij den overgang en werd later lid doch maakte de geheele Kamer mede Eigenlijk loopt zijn verblijf in de kamer vrfn Koophandel en Fabrieken zelfs over een termü van ruim £ 5 jaar Tenslotte was hel ook de secretaris de heer Hagedo die de volle 20 jaar aan onze Kap r verbonden was eerst als adjunc sedert November 1926 als secretari Onder instemming vs n de aanwi gen gaf de voorzitter uitdrukking aan de hoop en verwachting dat het be drijfsleven Hit Gouda en iftt het district ook na deze dag nog zeer veel zal mogen profiteeren van de bekende hulpvaari iigheid en de grondige kennis van zaken van den heer Hagedom De heer Goedewaagen bracht aan de genoemde heeren en aan de leden der Kamer dank voor hetgeen zij voor de Kamer en he economisch leven hebl n verricht In zijn tiank betrok hij ook het tijdens de afscheidsrede m de verj dcring aanwezige personeel der Kamer Hij memoreerde voorts de aan w AT AAR ANNEER Sek wtarc Bh o in i f Ii wv eiac rauKhende BoUnacht met Zanh Leonder en Muika RÖU Aanvanf S li uur Ikali Theater TrauleMi Doktor met Jenny Jugo en Albert Matterstock 8 1S loir n Maart 1 April S S aar Kiaderlaaaagiaul VacaaaiMtaRein In sduüvinc Neutrale Vereeniging KindérVoedinc troor schoolkinderen voor het venlM ken van bijvoeding U Maart IJ aar B aardersbad Besliaaingswedstniden winter waterpolocompetitie H Z i P C V Z C heeren en dames 31 Maait t nar De Krooa Bijeenkomst Sctieiatarechtersvereeniging groep Cï MKb ezing A Kesaen te s Gravenhage ver Concentrate en mentaltrainug voor scheidsrechter en voetbaUA 31 Maart S aar Ver Oaaw Jaarvergadering Oudheidkundige Kring Die CSoude 1 April Ifl nor Kunstmin Openbare verko H9ing door deurwaarder B J N Akkersdijk van meubilaire en huishoudelijke go ieren 1 April IM nor Nieuwe Sehaawborg Uitvoering arbeiders tooneelvereeniging iJDoor en voor het volk opvoering van De doofpot 1 April 7 30 u Ned Geret Gemeeate Spreekbeurt ds J 4i van Welzen 1 Anril 8 o Daniël Bijeenkomst Jong Hervormden wijdingsavond in yerjband met den Goeden Vrijdag 1 AprU aar Daalël Cursus E H B O 1 April B 9 aar Oesthavea 10 Zittingadviesbureau Ned Vereeniging voor Luchtbeschermlng S April 1M ai VrUe Evaagelisehc GeaMentc Bybiellezing en bidstond 2 April 7J0 aqr Legwr es tteils HeiUgingsdienst leidster J v d Veen t April 7 4C uar Het Blauwe Kruis Bijeenkomst Natuarkundig Genootschap en Ned Mg voor Tuinbouw en Plantkunde lezing dr B K Boom te Nijmegen over De plantengroei der AJpen met gekleurde lichtbeelden Z April S nar Nieuwe Sdionwbarg Muzikale bonte avond van Klaas van Beeck en zün radio orkest met medewerking van Alex de Haas Lamm v d Hout en Ina Verwoerd April 2J0 aar Veemarirt Provinciale stieren keuring April 8 15 oor Kleine Kerk Spreekbeurt ds Jac Vermaas te Huizenover 3et werk van den Her Bond van inwendige zending op Geref grondslag April 7J0 aar K unie Muziekavond Volksuniversiteit pianorédtal JanOdé SS April 3 aar Kaatoor N V Laad w Tnialionwbaak Buitengewone wrgadering van aandeelhouders 17 en 20 April 0 4 aa S unr Nicuwehaven 313 Aanmelding en keuring voor vrijwilliger Nederlandsche Arbeidsdienst 13 April 7J0 aar KustaMa Uitvoering Ooudsch Tooneelgezelschap Tot öns Cienoegen opvoering van Hun kind April 7 nar Gelioaw GeaieentelUke Gezondheidsdienst Spieringsvaat 113 Medische ortkeuring en 22 April 9 4 nar Nienwehaven 312 Aanmelding en keuring voor vrijwilhger Ned Arbeidsdienst AFHALEN AANVRAAG F HUniUEREN SCHOENENBONNEN 9M U ea 1 J 3J0 anr Distribatie kartoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijgirig van een sehoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Waeasdag H I JT Doaderd g K L APOTBEKEBSDIRNST Steeds geopend des nadits alleoi voor recepten Apotheek i Grendel all Prins Hendriicstraat 15 gename samenwerking ip liet bureau en m de commissievergaderingen en dc prettige sfeer en de goede harmonie in de bijeenkomsten der Kamer die nooit door één wanklank is verstoord Zeer erkentelijk was hij ook voor de goede verstandhouding die er steeds heeft bestaan tussöhen de Kamer en de gemeentebesturen De heer Joedewaagen zeide overtuigd te zün dat ook in de toekomst I de Kamers zullen blijven een groote steun voor de handhaving van het economisch bestel van ons goede land en hij eindicde met bet uitspreken van den wensch dat de sterkere binding tusschen Kamers en bedrijfsleven het economisch leven is den meest uitgebreiden zin in de toekomst ten oede zal komep etaris de heer Hagedorn radit de leden dank voor de vriend schap en de hartelijkheid van hen ondervonden en voor de prettige samenwerking die sleeds eeft bestaan Ten slotte heeft het lid der Kimer de beer Hermann A Schrei d e r J r hulde gebracht aan de leiding Van den voorzitter bü den arlMid der Kamer De verfadering Voor de vergaBering in bet tefken van het afscheid kwam te itaan werden nog een aantal loopende zaken afgehandeld De voorzitter heeft hierbij medegedeeld dat het bur u der Kamer tot lid van het Borgstellingsfonds voor Gouda en omstreken heeft herbenoemd den heer C H Hagedom De Kamers hebben tot af jevaardigde in de advies vaa commissie bü den bevrachtingscom i d MboimemenUprüs In Gouda p r kwartaal ƒ 1 36 per maand 0 78 per week 18 et buitaa Gouda 19 et per week per post per kwartaal ƒ 341 Advertentietarief vastgesteld 30 Maart 1942 Gewaae adVerte tica 1 19 millimeter ƒ 1 38 eke reillimeter meer ƒ 0 M iageaoaiea MaAsdcaUagen tusschen den tekst 1 9 miAimeW M3 eike miOi meter meer ƒ OJBO Bq overeenkomst van 730 en meer millimeter gereduceerde prÜ2en Tairief op aanvrage an het Bureau verkrügbaar Kwartjesnibriek KleiBe advertentiëa Dinsdags ponderdags enZaterdags Aanvragen en aanbiedingen van peraoaeel m 1 9 millimeter ƒ tjtt elke 3 m M meer ƒ 0 09 Aaderc kleine advertentiëa 1 9 millimeter ƒ 0 27 elke 3 miHimeter meer f 0 11 Voor brieven Bureau Blad 10 et extra Wegens de beperkte advertentieniimte kan plaatsing van advertentiën op een b aalden dag niet worden gegarandeerd missaris benoemd den heer H F Kersten te Rotterdam Met het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in oorlogstüd is een correspondentie gevoerd over den broodprü voor gevallen dat in twee aangrenzende gemeenten de prüs verschil lend is en de bakkers ook in de andere gemeenten bezorgen b v een Goudsche bakker in Reeuwijk en een Reeuwijksche in Giouda Bepaald is dat de broodprijs moet worden gerekend die in de plaats van levering geWt Succes heeft gehad een stap van de Kamer om op den Kerkweg en in Bovenberg te Bergambacht een tweede postbestelling ingevoerd te krügen Deze zal van Schoonhoven uit uitgevoerd worden Stappen zijn gedaap voor verbetering van het wegdek win het bebouwde gedeelte Breevaart onder Reeuwijk vanaf de brug aan het einde van den Graaf Flonsweg te Gouda Medegedeeld werd dat de Kamer gunstig heeft geadviseerd tot beëedigiag tot makelaar van de heeren A W van Vliet en A A Verschut te ïouda in onroerende goederen en van den heer C v Leeuwen te Nieuwerbrug in den handel ip levende en geslachte varkens Adresseeripg vaa wagaaladingen Van de Nederlandsche Spoorwegen was een schrüven ingekomen waarinwondt gewezen op de wenschelijkheid om by wagonladingen in de adresseer ruimte in te sluiten een enveloppe waarin de bestemming der goederenwordt medegedeeld ten einde deze opde plaats van aankomst direct te kunnen nagaan i De secretaris generaal van Handel Nüverheid en Scheepvaart berichtte de goedkeuring van de begrooting De Kamer zelf stelde in deze büeenwomst de rekening en verantwoording over 1941 vast De voorzitter deelde mede dat het bureau zich bereid verklaard heeft in afwachting van het uitvoeringsbesluit inzake de reorganisatie der Kamers de looperde zaken te bliiven behandelen en op zijn verzoek stelde de uit de Kamer gevormde oommissie voor middenslandsbelang die de vergunningen Vestigingewet behandelt zich beschikbaar hetzelfde te doen Voorts heeft de voorzitter medegedeeld dat aan het lid der Kamer den heer H A Jaspers die wegens ziekte niet a iweKig kon zijn overigens was de Kamer in deze laatste vergadering voltallig als afscheidsgroet een bloemstuk is gezonden Bij deze mededecling sprak hij de beste wenschen voer een spoedig herstel uit Nog tüdens de zitting kwam van den heer Jaspers telefonisch wederkeerig een betffiging van vriendschap binnen Gelijke aanvangsdatum voor alle scholen bepleit ADRES VAN DE VEREENIGING VOOR PAEDAGOGIEK De studie commissie voor het zeven re en achtste leerjaar ingesteld door de afdeeling Grouda en omstreken van de Vereeniging voor Paedagogiek diejuist dezer dagen haar werkzaamheden heeft beëindigd met als resultaat e uitvoerig rapport heeft daartoe gemachtigd door de gisteren gehoud enledénvergaderin g van de vereeniging een adres gezonden aan desecretarisgeneraal van het departe ment van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbsgcherming Zü zet hierin de nadeel uiteen van het feit dat delagere middelbare en nyverheidsscholen in Gouda en in de omgevinggeen gelüke datum van toelating hebben Op dit gebied heerscht een tamelük chaotische toestand Zü verzocht daarom den secretarisgeneraal te overwegen of hier geenredenen aanwezig zijn één aanvangsdatum voor alle scholen in Nederlandvoor te schrüven Girr VOOR mtnKttavïjr Bij Winterhulp Nederland en Nederlandsche Volksdienst is ingekomen een gift van ƒ 2284 74 van de N V Interlapin alhier HoofdreOACteur J G Wey ters Rotterdam Chef redactpur voor Gouda en Omaireken F Ttcter Gouda OFFICIEELE MEDEDELINGEN UITSLAGEN VAN ZONDAG M Haart l Ct Ie kUoae G S V 3 O H A 4 F Lensen Moercai elle 1 Gouda 4 K F L NoHe Gauda n 0 Lekkerkerk 2 Groeneweg 1 Joh Mmirling Bergambaciit 1 NieuweriMSfe 1 E Ligtiiart 4 5 OvenBansaklaMK Moordrecht 2 Zwervers L J de KiMCt Haasliecbt 3 Oljimpia 3j j r A Hoifstede S Caouderak 2 Lekkerkerk 8 G van Wiiocaarden 4 1 2e klasse A Gouda 5 U N I O 1 J Hil en 1 4 R V C l OMJi 5 H v d Koohwijk T O Oversciiotie 1 V£ P 1 W BruyntksK3 0 1 K T O 1 J Groeneweg 1 2 ae klasse B D P D 1 Ammerst S V 2 C Compeer 4 3 NieuweAerk 2 Leitkeriuik 4 J Baas Olympia 4 G S V 4 J de Knegt D O N K 3 S lwük 2 C van Zetten S 4 3e klasse A Groeneweg 3 Moordreciit 8 J de Groot 0 7 It V C 2 Waddinjrveen 2 G Lakerveld 4 2 Bodegraven 1 V£ P 2 J G Kramp 6 2 3e klane B Jroot Ananers 3 Goudeisit 3 Chr Mourik S O Afnnerst S V 3 Schoonhwvan 3 A den Edel 4 Gouda 7 Zwervers 3 D A Via 0 4 Groenevteg 2 BergamtMctM 2 H J Hornis 4 3e klasse C H strecht 3 O N A 6 J G Smke i 1 Schoonhov 4 Olympia 8 L LankhoTSt 1 7 Bodegraven 3 I R D 2 D A de Koster D RJD n Ofig V E P 3 Oudewater 2 L van Soheik 1 3 U N I O 2 Overschotje 3 A Hoogendoom 2 O PROGRAMMA VO Mt ZONDAG lc Paasehag Ie klasse Groeneweg 1 Bergambacht 1 G v Wijngaarden G S V 3 Gouda 4 G Stoppelenburg O N A 4 Nieuwerkerk 1 L v Wgnen Overgangsklasse Moordrtcht 2 Zwervers 2 D A de Koster Olympia 3 Groot Ammers 1 C M Noorlander 2e klasse A O N A 5 Moercapelle 2 11 30 uur F Lensen Overschotje 1 K B O 1 J Baas Verloren hak verraadde den dader DE AVONTVURLUKE RSIZIGEB WEER AAN HET INBREKEN Nauwelijks is hü van zün avontuurlijke omzwervingen met z n vriendje naar Amsterdam en Arnhem terug en pas zyn de hier en elders gepleegde inbraken en diefstallen op papier gezet of Jopiea dea Ifi jarige perser die de hoofdpersoon was in de rondreis zit weer op het pohtiebureau Gisterochtend kwam de eigenaar van een sigarentnakaerü op den Groeneweg tot de ontdelücing dat ei door liet alen van een ruit in zün bedrqf inlabroken was en dat e n partütje van eensvier kilogram omblad ontvreemd was De dader iiet ook wat achter hü verloor een hak van zün sctioen Wee den wolf die in een kwaad gerucht staat was het ook liier want de recherche legde onmiddeilyk verband tusschen de ibbraak en Jopie ef in de buurt woont Dies werd de jongen gehaald en toen bleek dat aan een zijner schoenen e hak ontbrak en dat was de hak die ia ée sigareomakerü was ge ondoi £ r blee niets anders over dan te bekennen De knaap was Zondagavond an negoi uur Ünnengedrmgen en had de tabik aan een 43 jarigefl metselaar te dezer stede oor vüf gulden verkocht In den halven tusschen de inbraak öi zün aanhouding had hü kans gezien de vüf gulden büna geheel te versnoepen Slechts twaalf cent had hü nog over De jongen is ingesloten De metsriaar krügt een verbaal wegens heling n deiel van de tabak is ki beslag genoi en Burgerlijke Stand i Sabaraa Jk Zl Maart Adriana Coriflna dr van B van Veen en H J Lijster Achter de Vischmarkt 44 Greetjè dr vnrt D Bülsma en N Zwart Joubei tfltraal 168 i Maart Cornelia Jannetje dr van A de Vries en 11 Vonk Karn ïloot IW Johannes in van H SluIJter en J B Radix C Huijgensstraat 153 29 Maart Ai tje dr van C A Brem en N J C rh ti nat 44 Uverledea S ra iit Geiar ius dauiuel de BruIJn n i SaidaaieP Stolwük 2 Ammerst S V 2 a d LAfcarkcit 4 a V 4 c v Nieuwerkerk 2 Olympia 4 3e VLUk A Waddinxveen 2 Groeneweg 3 J G K B O 2 Bodegraven 2 G L 3e klasse B GrootAmmers 2 Ammerst Sïi W Gouda 7 Groeneweg 2 11 uur C Gh daak 3 3X1 3 L van Schoonhoven 3 Stolwük 3 m JW vaa Bergambacht Zwerver s 1 J U 3e klasse C D R P 2 O NJL e D i O S V 5 Overschotje 3 11 uur A d Haastrecht 3 Olympia 5 J de Srtoonhoven 4 Bodegraven 3 J Gr PROORAMMA VOOR MAANO ttePaaaehdag Ie klasse D O N K 2 Lekkerkerk 2 K F L 2e klasse A U H I O 1 V E P 1 Joh M 3e klasse A V E P 1 Moercapelle J R V C 2 Overschotje 2 Ad 3e klasse B Oudewater U N I O 2 11 30 t J Gr STRAFCOMMISSIF No 39 J van Roon Lange Dag straat 36 ïouda lid van de ïonda met ingang van 27 42 geschorst tot 15 Juni 42 wegens het opzettelijk trappen een tegenstander in den op 52 42 gespeelden wedstrijd Gouda lï O N A IV No 40 L Korscl Nieuwe 238 ïouda lid van de t Gouda met ingang van 27 42 geschorst tot 15 Septembe zulks wegens het bclecdigen vu scheidsrechter na afloop vah ia 22 Maart 42 gespeelden Gouda IV O N A IV No 41 A Sterk HeerehstrU ïouda lid van de vereen p Ni ingang van 27 Maart 42 gitschonl 15 Juni 42 zulks wegens het telük trappen van een tegenstaah den op 22 Maart 42 gesp Iden strijd xouda IV O NA T De straf van J de Veen Vi B 115 Oudewater lid van de U NI O U vanaf 27 M rt 42 heven De straf van J van t Hul W Tombergstraat 25 lid van de Gouda is nader bepaald op 5 1 strüden A VERDOtt Burgvlietkade 35 ïouda R K JVNIORBNCOMPETim ntslag Caa ag 29 Maart V E P b D OJÏ K a 2 Programaut Maandag 2e Pa3 RV C VJS P b 12 30 uur D OJJ K a V EP a 12 30 u VERRBTBBING De wedstrüd DONK Vd drecht IH op 22 Maar is niet door den he r B CAmmeraat door den heer D A Vis SCHEIDSRECHTERS Niet opgekomen onder geving B Caromeraat D ON K rv Moordrecht IH 25 1942 BESTCVRSVERGADEKDSG op Dinsdag 31 Ifaart 1942 tdes 7 30 uur is café reat Het bord Kleiweg te Gouda TERUGGETROKKEN KWtü De vereeniging Schoonhoven toestenuning verzocht haar 5e uit de competitie terug te trekk TEKORT AAN SCHEIDSREC Er is bü een volledig pro een tekort aan heidsrechters kan het voorkomen vooral in de afdeelingen dat geen scheid kan worden aangesteld Een d verzoek wordt aan de verecni gedaan om de wedstryden ech t veel mogelük door te laten gaaiv onder een plaatsvervangend s rechter te spelen Voor een vlot vin de competitie is dit doorga slist noodzakelijk MEDISCHE SPORTKEURINO Denken de vereenigiugeo a verplichte Medische Sportkeurui r nieuwe leden en junioren De ♦ ringen bg de ledenopgaven in U ten WEDSTRIJDEN OP WEEKAVOlWf Ter bespoediging in de afw van de programma s ligt het in J doeling verschillende plaatselij semiplaataelijke ontmoetingen avonduren op weekavonden ï stellen tencindexöï competie 7 mogelük te kunnen uitspelen D eenigingen worden beleefd v hieraan ten volle medewerking t leenen Namens het bestuur G VAN THJÏURG secf