Goudsche Courant, dinsdag 31 maart 1942

DINSDAG 31 MAART I942 VAH VRUDAB APRIL dfa oase magazijnen den gebeden dag GESLOTEN clc Bijoiikorf AMSTfiOAM Tob niet over Uw ondergoed BrMig He slukicen rapanMto behoavan bij ons M z worden op da HUiUMM IHHTME mIrKK kaurig au siark gafaporoard Van dila shiits twsa makaii van gratara stukkaa Uakwrai D 11 TPEIEN MARICT IS TEIEF 2S37 TBCOT SPECIAALZAAK EANAOEIWEEKEISI OONDERPaa A t APRIL van II ÉK tot I unr koopt V U AMIIS Zn Bth I Helmond ka H 5 uries en betaalt I voor gele en bonte maaienop sang fix Kleurmanncn en baitaafd pBlters ƒ Groent auwnen kneu ca sysbnttaard T Poppen f U Klearpoppen 1 25 Parkieten ƒ 3 pi p Koopen ook tropische vogels Vogels brengen N CkM MtMhe NsrU 45 k k O I7li littiriaiiiR vragea 2 vr c slaapk a n n ti n I ttHBHier voor 3 echtparen aa t Und pncub Ie etage Br m M spoadig onder No 3I4S Adv BwwM Bril Maih iuui 914 Rotterdam f 1704 AUecaslaaad akenMtif lockt too apoadig iKigelQk eea batimnrbtfa HWSHOUDSTni ook gcaegea om In de ivMkel te hdpet Ueft d tosschea 2930 Jaac Brie no Q I7I 9 bar V d Mad Georaagd TANOARTSASSrSTENTE Brieven oMhr no 0170S bur vaa dit Mad Tentond gemagd ten net DagMolaK M i 17 jaar ran JO I2 Ü van 2 5 uur Zaterdags en Zondiigs tr Mevr de Oans Peperstraat 26 Da aaarataria faiiingmaeater oordeelde hat ZatardJMCa aa afloop onjuHt tot pirimoatle orcr te aHii eo hot ewmacbt ta wach tan tot deae benoeniins vaat ataat ZooalanUaaohlen niet valaoaide bekend feaehledtd varktaaiiK lan den nieuwen voonlttatgeheel oalir tie haute Deae vrUe keuia WUrbg leden nreenistnc een eandldaat kanste en kan hBonats oo werd terecht seoordeeld door een onttjdlee publicatie worden swchead i Nu evenwid todi tot puWleatle is overgaaaan aeM het beAuur Uta than vacpUcht te wDsen op de n e IMu ta ten nieuwen veota l Her JEeeela op het oocenhlik de atand Wk takm b earhO uit alle daeKn van bet land de a a a ee w oor iHt rootate deel tfin bUnen feknun wordt de candkHituiir nn 1 heer K 1 J Votxy emalis seeteund Bat bestuur heeft ddi eveneena voor deae eandMatmr oüaavnlun c rr DK wensLD las ARBUD va HET STRATEGISCH PLAN VAH DEN ARBEID n volk dat leeft bottUft aan xvn toekomMt Bovenitaande ipreuk itaat gebeiteld op het maaument dat om technisch BieeateCTtuk d aMuitdvk bekroont Maaf dU b uw n aan de toekomn ma oUt aUe i betrekkini hebbaa op te lache iH taÜes alle nationale waarden moeten daarbq betrokken wonlM en leer zeker het tfooUte beiit van een volk zyn arBeidakjrachL Vandaar dw ook dJt in bet nationaalraocialistische Daitschlind aan het behoud en het roductievermocen van de arbeidiicracbt ook t n n van de gMÊtnUiltm verzwgiug Yan den arbeidenden jnenachen alle Daamaaat ocbter gaet het ar met leen om de arbeidikracbt te behouden en te ttimuleeren maar ook ooi ét zorg voor te dragen d it nu en in een verre todcomct deze aii eidAracht op de Juiste en meest efficiënte viruze wordt aangewend En dit ook al weer niet in den ouden BUKeriaLstischen zm maar zoo dat er ook rekening gehouden irordt met den werkenden mensch zelf zijn aanleg en zyn neigmg Hét probleem dat de leiding van het Duitacheconomisch leven zich stelde waa dit na den lorlog moet een geweldig program van tplwuw en ontwikkeling worden uitgevoerd over welke arbeidskrachten zullen wö dan 4e beschikking hebben en hoe zullen die over de verschillende takken van bedrijvigheid al naar hun behoeften worden verdeeld Opbouw van bevoUüng Om dit vraagstuk op te lossei f i men allereerst begonnen met een zor vuldige studie van den opbouw der bevolking waaruit men kon leeren hoeveel arfaeidakrfchten van lederen leeftijd op een bepaald oogenblik ter beachikkinc taan Dit was uiterst belancrUk daar b v in de jaren na den wereldoorlog e9n sterke daling vua het geboortecijter valt waar te nemen en den loop der jaren daaidoor een tekort aan arbeidskracht in bepaalde Jaarklassen ontstaat dat zich langzanertiand naar hoogere leeftyden erplaatst Vooral ook met het oog op dezen factor stmedfe men er naar precies te weten Koeveel arbeidskrachten voor ieder Jaar men is met de voorbe reidingen thans reeds gevorderd tot het jaar 1960 ter beschikking zullen taan Deze ongedifferentieerde arbeidamsssa moet nu over de verschiliMtde beroepen worden verdeeld Uit het groote en uitgebreide plan van den opbouw na den oorlog lieef t men thans leeds tot ongeveer 1900 kunnen rekenen hoeveel arl eidakrachten voor leder t eToep afzondrarlijk noodzakel k zullen zün een r ultaat dat een t e wijt is zoowel van organisatievermofien als van de zekerheid waarmede de Duitsche toekomst wordt geleid L lingen opIeidlBg Hier komt dus nu het vraai tuk der leerlingenopleidjng naar voren dat in AM voHMd neflricamt op het vraagstuk an de t eroepakeuze Allereerst moet rekening gehouden worden met de l ehoeften der verscliiUeilde beroepen yevolgens met de neiging van den leerling en ten slotte met z n physieke en psychische geschiktheid voor een be C iald beroep Tusschen deze drie facren zal de j iiate wegigevonden moeten worden waartoe voor iedeijen leer linguitvoerigstudiemateriaal bestaande uit degelijke rapporten van den leermeester ter beschikking staat Nudoet zich daarby een storende factor voor in htt lleit doit der jeugd modeberoven kent Er is op het oogenblik groote VDorheur waar te nemen voor lies wat in verband staat met automobiel mobielen vliegtulgtKtuw met telegrafie en rieotro techniek in het algemeen Maar er moeten ook voldoendemetselaars en timmerlieden bakkers n mvnwerkers ten slotte handwerkers en kunstnijveraan zijn Dit alles iadrt degelijke studie waarHj zeerfved aankomt op het vinden an deMste pUata voor den juisten man mdM Ueen ds mensch z jn voUe HMdiklIcht oatfdooien kan indlea het beroep dat Mj uitoefent in ov r eDatasmnlnc ia met z Jn aanleg en bjj m aoBM mmét van zljn arbeid Inliet Het i het Inatitut fiir Betrieb fühung imd Berufïlenkting een schepping van het Oidtsche AiDeitsfnnst dat sich in sacnenwra king met talttjke fidera rijksorgaaen en studiecenbra van dè tmiversiteiten met dezen ar beid bezig houdt Het zal duideiyk z jn dat op deze wjjze uiterst krachtig mede CBholpen wordt een rustige ontwikkeBng na den oorlog te verzekeren En dat in dezen ontzagUjken arbeid een beveiliging besloten ligt tegen nisisverschUnselen welke gemeenlijk na ied n oorlog onder het liberaal kapitalistische bestd optrad i Ook wü kenden hier en daar een ffoede beroepsopleiding bü de typografen bv terwxjl het vraagstuk der beroepskeuze ook hier qverig weid be tudeerd Maar dat alleen kon het ook anders onder dit bestel uit het OMpunt van het belang van den individu n i e t uit het oogpunt van het belang der gemeenschap Men zocht alleen een zoo goed mogeHike plaat in de maatschappij voor een bet aalden enkeling maar liet Se itwikkeling der economische en sociale verhoudingen uitsluitend over Mi het veel geroemde vrije spel der laachten dat de wereld in de diepste ellende heeft gestort Alleen de synthese of zeggen wij liever het bewust aanvaarden en uit we en van de polariteit tusscheh Individu eener en gemeenscha anderzijds kan hier een oplossing brengen die niet alleen de maatschappelijke crisisverschijn ielen uitsluit maar vens voor het individu de beste en gelukkigste arbeidstaak weet te vinden en hem daardoor eerst recht de werkeHike innerlj ke vrijheid bezorgt BWIEIUNO fauchrq ing en over BEPKBKENDB BETALINGEN Bu b chikkmg van den secretariageo raal van Opvoedmg Wetenschap en Kultuurbescberming is thans met ingang van gisteren het volgende bepaald ten aanzien van de inschr jvrng en ove rschryvrng van leer gen De inschnjvmg an leerlihgen iaj den aanvang van het sehooliaar o van den selioofcursus aan sdiolen voor lager onderwys die reeds onderwlj ontvmgen dat naar de onderscheiding gemaakt in a t 3 der Lageronderwij wet 1920 behoort tot dezelfde soortr als dat hetgeen gegeven wordt aan de school waaraan de iq chrüving gevraagd wordt mag slechts plaats vinden mdien bö het verzodt om inschrüvmg een verklaring wordt overgelegd van het hoofd der jchbol wdke de leerling laatstelijk bezocht inhoudende dat bij het hoofd dier mriditing tegen de issdirljviag geen bezwaar bestaat Indien deze verklaring niet kan worden overgelegd of indien de inspecteur van het onderwijs in algemeenen diraist bezwaar tegen een inschrijving heeft kenbaar gemaakt mag zu met geschieden dan na zijn voorafgaande goedkeuring Ten aapzien van leerling die bij den aanvang van het sc poljaü of van den schoolcursus een schtwl voor lager middelbaaV nijverheids of voorbereidend hooger onderwas bezoeken IS overschriJvmg in dcft lodp van dit schooljaar of dien schoolcursus naar een andere chool behoudens in geval van verhuinng buiten de plaats van mwonmg alleen toegelaten na voorafgaande goedkeuring van den insp eur vaii het onderwijs in algemeenen dienst Indien de mschrijving of de overschrijvmg betrekking heeft op leerlingen die laatstelijk buitengewoon lager onderwijs ontvingen of waarvoor dit onderwijs verlangd wordt beslist de inspecteur van het buitengewoon lager onderwijs De verdeeling van de tabak AATREOBUN OP KQHS Aan een schrijven van officieeie zijde aan de Tel ontleenen wij liet Rijksbureau wcnscht dat de producten via den winkelier bij drn consument komen Winkeliers zijn er tienduizenden in den lande en hier ligt een uitgestrekt terrein vol moeilijkheden waar de vrijheid met haar ongewenschte nevenverschijnselen van willekeur prijsverhoogingen en allerlei meer nog hoogtij viert Het middel om daaraan paal en perk te stellen en de billijkheid ten opzichte van de consumenten te verzekeren was niet gemakkelijk te vinden doch thans staat vaat dat maatrejrelen óp korten termijn zullen worden genomen om de gewensehte orde ook op dit gebied te verkrljsten en er zorg voor te dragen dat de in ons land beschikbare hoeveelheid tabaksartikelen rechtmatig onder de bevolking wordt verdeeld Aanval afgeslagen Bijna dagrUJIu 1 men het In de dag bladen lezen onder hoofse en bloedige vep liezen werden de Sovjet aanvallen afgeala gen Men realiseert het zich niuweliika onder welke omstandigheden en met welke offers dit gepaard gaat Honderden dappere oldaten van de verbonden leijers ataan dag en nacht klaar om da herhaalde uitvallen der Bovjeta ii te slaan Zorgt er voor dat wanneer deze helden het slachtoffer worden van hun plicht het hun aan niets ontbreekt De beste verpleging is nog m ar nat goed genoeg Zorgt u er voor dat de Nederlandache am balance haar taak aan de fronten in het Oosten M goed nWRUJk kan volbrengen Steunt daarom deze hulpexpeditie en stort uw bttdrag 19 ironkenlnf i T Nederlandsche amlnilanoa Konlnglimegr A s Gravenhaga Waaaatec I A ILVIBSinf I 4U S TJ OnnMSaenantt t W OeMaadcymaaClak IM Qttmolaootaai S U OcMamdcyimiestlek J Munotoownuzi lc J0 BNO Weuw bertobian iM OnniofaonnMulA LU Voor de htHsvrouw SJO GnmoSaonniuiMc UJ Voor 4a Ueutcrs UJO los rranola Ketli HM Klaas van Beeck en zt n orisest M M Alnwnak UM BNQ Nieuws eh aconontfsdw berlehten 13 00 Een bttmli aan Utrachtscta nmencd bectatjli U U Zan met planotwedudiiif an gramofoouniHiek Ca 13 90 Oramofoomnuzlck 14 00 Aimuementaorkcst en solist en gramoioonmuxiek 1S 00 Voor da vrouw i6M fluit pWiiu en gramofoonuulek lS 0O Cirdua VCtw ratvingen In deOui C3irMdtlk kerk 16 J Voor de ugd 11M Oratnofoonmuiiek 17 19 BNO Ntcuwi oonomiaeM en baunberlchten MJO R t kwarUer van den Natiomlen J ugdatorm 17 45 OrMnofoonnuziek MOO VtJanden vanons volk 1S 19 PianovooTdracfat ISJO BNO Nieuwsberichten 19 00 BNO Blnnenlandsch cononüsch praatj 19 10 The U len Masnuan en zUn dansorlc 5t 19 30 Melodie enPoCzte Vanaf 20 15 alleen voor doe RadtorCentralea die over een Itlnverblndlng met arstudio beaehlkken to 15 Gevarieerd avondproenmma SIM BNO Nl uwsberlehten n BMO aio Omroeporkest en aoülaten opn J XIJIO MOO Gramofoonmiulek tULVEBSDai B lOU M 7JS I W Zie auveraum 1 S4S Gramofoon muziek MM Morgenwijding 10 IS GeesteUlke liederen qm 10 40 Voordracht UM GramofoomiHUlek 12 00 EnaemMo WUljr Kok 12 46 Bm Nieuws en eoonomfache berichten 13 00 Omroeporkest 13 40 Orgelconcerten zang 14J9 Uit Neerlands Gouwen 14J0Omroeporkest en solisten opn 18 JO Gramofoounuziek 10 00 Viool en cUvecinibal 10 30 Gramofooninvzlek VIM Voor de Jeugd 17 19 BNO Nieuw economische l boufsberlchten r 30 Hlusifs radiotooneel metmuziek 1015 Granmfoonmuzlek ïtM Vanl uis tot huis 18 40 Qramofoomnuzlek 19 00 Zang 2 violen en claveeimbel 19 30 KW Nieuwsberichten 19 40 Spiegel van den dag 19 JO BI Brabailtsch praatje 20 00 Baarlen scho Orlcestveroenlging en solist Vanaf 20 10 alloen voor de Radio Centralos die ov reen lijnverbinding met de studio iMschikken 2100 Als Je verre reizen doet dan kan J veelverha en 2115 Haarleitkcke Orkestvereenlglng 21 n Cramofoonrouziek 2140 BNO Kleuwaberictatan 22X0 Gramofoonmuilek 12 l a2 19 AvondiwIJding OTFICIEEUi aua £OEËUNGU okonnma w fw ii j mrwtitmÈam VOOB CBOENTEN BÓkeBaoiafelag m S I9U 23c hieronder volgende groentenprUzan ztjn Taaucstaiee masasnawrOasp Pe eerste is de boo K prtJa waartegen de groasiera de producten aan 4aq datailhamW mofen aflev reu terwül de tweede de hoogste prtis ta die den consumeiit In rekening mag worden gebracht Boven daze prtizen zullen in dit tQdvak ia geen gavaJ groenten aan den dataiUiat reqi consument mogen worden verkocht ook met waiuieer deze van de baste kwaliteit zSn Doe prtjBltJst geldt van 1 AptU t kk 14 April 1042 WINTKBGBOUntWd Ie pr o toe kg Se pr p ks Witlof I ten hoogata li st per kg aoiü 0 40 n meer dan 1 at per kg 29Jt ttSt wartelan roodej peen loC t4n gowssaoiUB I ia 1 0J7 z lot midd grof aogdwusehaD ƒ 8 90 NIEUWE OROpiTEN Ie pr p 100 st 2e pr p st Kropsla Imtnatcna 11 kg per 100 st ri9 0 19 II van 9 11 kg per 100 st 1 13 i 0 17 m van 0 0 kg per 100 st 8 10 0 11 Ie pr p 100 kg 2e pr p kg SntJsla 90 90 0 71 Veldsla 41 tOM Andtivie glaa 49 90 1 0 98 Spmazie glas 48 0 0 Raapstelen M7 0 60 Ie pr p 100 St 2e pr p st Koolrabl glas 2 4 cm diam 10 0 13 Ie pr p 100 bos Ze pr p bos Jonga bouwen glaaj 04 kg peen per bos 31 00 0 41 Ie pr p 100 St 2e pr p st Ital bloemkool ƒ 37 ƒ 0 48 Kaskomkommers I vanaf 40 kg p lOlf st 52 50 ro aS U van 34 M kg p 100 st ƒ 40 r 041 m van 28 34 k p 100 st ƒ 27 90 0 35 Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Stek ƒ 41 80 ƒ 0 54 Rabarber M3 ƒ 0 95 Ie pr p 100 bos 2e pr p bos RadUs ƒ 8J0 0 11 te pr p 100 st Ie pr p st Bloemkool 11 16 20 cm over den kop gemeten 29 0 38 m 10 10 cm over dqa kop gemeten IK f 0 110 Voor bet sneden van kool mag 3 et per kg berekeru vorden met dien verstanda dat de auol na t ct snijden gewogen wordt Voor het schrappen van wortelen mag 1 et par kg of per boa Uferekand worden met dien verstande dat de wortelen vOót bat dvappen gewogen worden Voor speciale bezorging van bestelde groenten mag door detaillisten 1 et par kg In rekening gebracht worden boven den werkeHJken verkoopprtjs af winket Voor de prijzen voor trult wordt verwezen naar de otftcMeli publicatie van den G machtigde voor de Prijzen in de Avondbladen van morgen 1 April 1941 Voor de afwijkende qualifeit van bovengenoemde producten moeten prijzen berekend worden welke in een radelljke verhouding staan tot de hierboven gepubliceerde maximumprijzen Bet vragen van hoogere prtjsen ia strafbaar Bewaar deae opgave an gakmib baar Nieuwe opgave kunnen de vroegere ongeldig maken MH MESTCONTSACTEN EN Hini LAC TINO VABKENS Het Vee en Vleescha inkoopbureau maakt bekend dat door haar een aantal mestcontracten t esi iiKbaar Mordt gesic d voor het leveren van slachtvarkend met een Ifvend gewicht tusschen cJ en 100 kg of indlea het een afgemeste fokzettf betreft met een minimum levend gewicht van 175 kg Voor de varkens met een gewicht tusMïhen 80 en 100 kg ztd een prtjs worden uitbetaald van ƒ Ö 72 pef kg le end en voor normaal sfgemeste fokzeugen vanaf e n gewicht van ITS kg een prtJs vwi ƒ 0 70 p r kg levend o4 dienovereenkomstige prijken per kg g slacht terwiil bovendien een premie zal worden uitgekeerd van ƒ 10 per varkitn dat in die gewicbtsklasse wordt afgeleverd In de overeengekomen maand van levering De Zeveringamaanden zijn Aprit Mei Juni Juli of Augustus Voor elk te contracteeren varken kan door dei varken houde 100 kg krachtvoeder worden betrokken te verdealen over 4 vlerwetïejykKche vocderperioden Het afsluiten van een of meer mastcontracten geeft den contractant teven het recht om indien hU zulke wenschf en zÜn varkcnstoewtjzing dit toelaat reeds dlreot na hét contraoteeren een varken aan te houden op een ituisslachtingsvergunnlng teneinde dit varken ifl het aa huiss arhtingsaeizoen voor eigen tvruik te slachten H1j dient er hierbij echter rekening mede te houden dalt het maximum gewicht van huissHiehtingwarkene 150 kg bedraagt tenzij een fokceug voor hulsstaohting beste Tid wordt voor welke categorie nog een nader beleend te maken maximum ewlcht zal tMai RieTtee tl de volgende regeling getroffen ZtJ die een maetcontract wenechen af e slul ten wenden ilch onder opgave van het aantal gewenacfat mesteontrarten en de maanden van levering tot de daartoe door de Landbouw Cris s organlsaties aangewezen varkenahandelateo Deee opgaven dienen ulterMik 18 A rD a s ten kantore dar LandboiiwCrMs organisaties t iQn tvenaan De aandMltt wordt er vanier op aevaaUMdat Indien bet aantal aanvragen het anria besHttkbare meetcontracten overtreft deLandliattwCrMla orcenlaatie de mesteosktraeten zuuen toewtjien aan hen dl hiervoor huns inriens het meest In aanmarUagbomen terwtjl tevens aan hen die vslgenahun opgave de luea twmüa etvarkena ketaeratktumen afleveren voorrang sal worden verleend 2803 OISTRIBinriB VAN BAK EN BRAAOVET De Secretaris Generaal van het departement van Landbottw en VlsHchertJ maakt Be hand dat detaillisten in den vcrvolce opWehrmachtnuurken Butter Oder Fett baken breadvet dienen af ta leveren Indienztdks wordt vertangd dodi alleen gedurendedie perioden waarin deae artikelen vattaüsbl ar zlJn gesteld op de bonnen der boter ofvetkaart ten behoeve der Nederlandadie b volklng Bij aanbieding van deze Wehrmachtmarkotdoor Inatellln en en detallll sten btj de jHaatSfl iJke dlstnbutledlenfiten zullen déze toewtl ngen voor vet uitreiken v aarvan da lln kerbovenhoek niet is afgekai4 t 1808 VOETBAL DE NIEUWE VOOBZrrrEIl VAN OEN N V B Beatnor spreekt alet Vfer candidatan I j B7 nK Naar ons van de djde van het bestuur van den NV3 wordt m4 degedee d kon van deze z de tot op heden nog geen enkele mededeeling worden verstrekt ten aanzien van den nieuwen voorzltttir Zijn mtl mei dkear e rjr men Trêcht idel doer Idkatüt itUbtint Vm geUéig gevefeii fc jfmcn Chr Lagere Ltndbouwseheel GOUDA m m tt iia SU m tM w u iS hB uea na MM MS tan un un üM INI nu tsn w aaa l ai ms SMi W a asa ant Bil awi sua aiaa m aea Mn Mi Ml ni u SS SS SS sr SS SS SS sssxssB nu im aiM m Mi Mu am uu JSf 2a Jffi S jttf ttT Mat UT jnn Hl ffiM MR 2 2 £ 2S S M au 4 MM aai MM iut a SS S3 SS i SS SS SS SS SS ffi SS S SS 2 w isM 1SM TiM na w TM na ia nn ma ma nS Tttt VM SIM SI SS SS SS üs Mf nat MM SS BM1 MU MU aatt ns nm aui Mil Ouden die hun toons nog willen opgeven als teerling voor bovengenoemde school kunnen dit doen aan het adres van het Hoofd der School den Weledelen Heer C VWK Bur Mattenssingel 25 te Gouda Aanvang nieuWen cursus met Mei a s Ot zevende klas der Lagere school moet doorioopen zijn of 14 jaar oud SSS SSSSS MM MM MM St SS MTT Wn MM IWM IMI Ma lOaM IMSI IMtt inS naai 10 usia us iMn io4M loae imi ihii laiM urrie ton i m leMa laii imm imh hm taai tJSS iiaa ii a iH T luü iim iim umi iiia iiin iisu iij jjjij M Ml sa a HET BESTUUR am iM IMM nou iraï iiM liiai iim IMU IMM um itn atm in iMai Mn UK j Mta I4Uf i an I4nt lUM llIM IHM lUU UMI IMM IIMI lUM ssyxissisc üssisss IMla IMU IMM IMi isMa ist uaa taut im imm iMia iim isoi um una an im ilm imm hhs inM uiM IMM imB imm ia a imïSSS MM HM um UMI laaa um laai Km iwia luS IHM UUI uaae itaii laai i 3M uan IHM uati laiu tiara ITOM ITtll I7M3 iian iTua uiio isigj law U47I aan in iMia laiia IMM ia4M ttT 7 19761 na 10097 8 s ffl jss isa iss iss ir IMM IMM m laao iMM imm itaa ttat iMw i lana INM insi taai laSa I8IN IMU IMM laaH I1DU iTMi inn iiaa iim laiN latH laui laiM iau7 lau laOM lain uui mtt USH SMS lAu UWS IMM ISMI UMI INII laiM MIM IMM 1 TU WTM inw iglM IMIS IMM iMTi lam IHM iHio imu imw iSMa tiua inM ttKH ina iina itsu imm naa 11M1 ina inN imn iiaw ithi itim imi IMM lani laaa umi lama isiio laisi ium 1 m m 1 mi 1 I latn lawi iHoo tuii aaM imh I laua lasa mhi laao imm imu 81U UIM laiM IHH IMM 19 M laai IMtl iTi iMsa laiM IMM iMii iMH IMM ima IMM lifM IHSI IMWUMar IMU taSH IHM MMa aÖM lOH MIM MIM MIM IU MIM aöin mia aosas i m mhi mih mui SHM MSII MSH MtH SaH MSH MIM Ünt 1MU MM ansi HMl SSH M M MIM OOttti MSSI MMS aOBM OHOicoiiiaMas laSM IMH ISM UMI IMM IMM iÜM UfS IMM IMÜ HOM ISai mtn isMS ïMu uws laiM MIM iMMUsn tiua inM 11M1 ina IMM lani UUT latis un IMM IMTT Hai7 isiss MMS nav aosH 9 DE KWARTJES RUBRIEK DfN HAAG lOITEtOAM OevesUgd te Oooda RtCHUOHK INCASSOaa IMrORMATinURIAU SUCCES tMMi r i aadastraat TsTÖM aN4l74M Het baiaau staat onder leiding raa O A DE HAAN wordt opgenomen Dinsdags Doitderdags en Zaterdags Xatriet Betrridcingadvertenties 1 9 m M 0 22 elke t mM meer ƒ 0 09 Andere advertenties 1 8 m M ƒ 0J7 eke 3 m M rne f 0 11 alles biij voorurttbetalif Advertenties onder minuner aan tiet bureau 10 cent votoo ng Bewusnummer S cent extn Inzeoding den vooTafgaandea da BrievaA kunaB alleen wortea afgehaald elkes dag van ft 6 utir Zaerdags vaa 4 anr BOB VINDT D de Biloenieiikoepel Cultuiur Fa G L Tar aveni gavraagd een n R KOOP Gaafttmuia 4 branden met toebduxiren Te beeiditigen JouberUtraat 166 Te koop O 1707 Ridio OntvMfiMstri M BroMikaktfM te stoken met bout P KRAIWER Hekendorp 48 nléh staat cUnd GabarB gen as en lioM Sporttasje beide maat 4 dl 50 en een dantesregenmaiH tel m SO Br no S8T bot van 0t blad Te t ep gevraagd 2 gemaükeiüke atoettjea en een rond tafeltje Adres Baldee p a Kiaaa Reedeyae Beeit wufc Te kpop aangeboden goed onderfaoudaa wagaa Te bevr bU J N da Gtnat Haastrecht C 190 i Gavraagd aet Maiaje voor den n Br van LmgteniHB Btoaat 40 VoofbiBV Diak Mi Blectr trein te koop gevi agd een iémvuno nns ladlkant mat tptmi ol enkele sgnraal Br DO MO tna v d blad UBTI IIISI IIEUIST VRBLOBBN gevraagd tegen sé r gpedea i t Uttv brieven onder No 17IS Bnreao d blad braille Handschoen Tenifbaaongen Kiugerlaan 153 ff Tb koop grrraagd Tafelloo ar liefst Ferzüdi Br no S8B bur V d blad Advertentiin In andera bladen worden zonder eeoige prüsverhooging door onze ADVBn NTIEr TtPOEELINQ geplaatst BH opgaven foor meerdere laden is één tekst voldoende INZENOINO verzocht AAN ONS BUREAU ffiedt aicfa aaa beaAaafde HaWioadstVr in buiigetKezin Br no SN inuvao vin dit blad Ti ktap aaMebadeB een butcau 1 radiotoeatal 1 VI X reus Voedster 1 VI z laus Ram 1 witte Geit Te beviageo Zwarteweg B 9 Beeitwyk I M Da Kvirarqes RubPkik D klaiiM odverteotiet in de Kwartjesrubriek kunnen voortaan driemaal perweek worden geplaatst Dinsilags Donderdags m Zatardau ih de geheele oplaag in Gouda en alleomliggende gemeenten J t AAARKT 31 GOUDA Aanbieding daags te voren aan het foreau arkf 31 Gouda em b i onze agenten in de omliggende gemeenten Miw M MHMMHHiawgmi w i iHMwhH HWMan aaa M awK Roombotar skloaMl Kaas Ck rtepap Melk Taptemelk rt wL tka meiksUiter in Go h b m Kicnsthoning aiaf SO pCt svjfcar Mogar malkpoarfar in pokjas Kammidk Cacaodrank Yoghurt Slareml N V fabriek van Mél tproducten der Vareenigda Zuivelbereiders Gouda KOK EN SCHOOL MARXTBERiCKTEN VUMAEKT BpimDAM Ned Eerr Ketk Aanaenomen naar Herwen en Aardt eatul B da Hie te Leiden Bedankt voor Wouterewoade da H Betkema te Nootdelooa Oeref Kerken Benoemd lot hulpptediker ta KoogZauidtlk oaod W M v Aaperen te Amaterdam Beroepen naar Weaaenur di B Ttanmen te Wafëniiarf Aansenomen naar Oiever al hulpprediker eend O Venene te Veenwouden Oud Oeref Oem Beroepen naar Bameveld en naar Oapelle a d UaHI da M A Mieraa M Axel VrtJe Evanf Oem D ere e pen near Boaaum da P J MMa te Apehton Ter veemarkt wvrdtai op Sl Maart aansevoerd S117 dieim waaronder 90 paarden X veulena 31 schapen SO lammeren 1611 ninderen 1061 nucfalen kalveren IIS graekalvaren 173 bukken en feiten Prtlaen per atidt melkkoeien S36 £ 3 1 41S kcirkoeien S30 S904 S varekoelen 44 KS vaarzen 0 3 B flO ptaAen t SO 16S raafcrtveren ISO IW SS De aanvoer van raskalvereo waa al votUe week met iamelUlKn banM en MU hoofere prtlna De aanvoer van melk en kalfkoelen waa tUnk met kalman handel en de pryzen bleven oonatant De aanvoer van varekoelen was ruimer met sleependen handfl en de prUien bleven atabtel De aanvoer van vaanen en pinken waa Iets fraoter met matuen hantfei au oowanderde i