Goudsche Courant, woensdag 1 april 1942

isdag 1 April 1942 MEÜWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN CiitfradaeMur t TCEtWR Qoii li k yorgtmisafie voor aUf boer n coöperafies Mnstetiing van Coöperatieven Rood 1 iiiMMi lil I I m il i I iiii iii M iiii iiiiii I i i lnHiMotfa van Raad voor do voodtolvoonioning Verordcntagenblad bevat een hÊ v JecretariMen tne m tan Lmdbouw en Vlucbti ap 00 Itandel NVvciteid i Scbeep mft waaiw met ingaiqt van be ttt wordt iaieateld een cofipera i t rereenl g op het gebied der Ojteeratteve ven Migingen ia den iVitt At beslifit zUn de volgende li DKS voor aoovtf het meerendeel It tto leden ala voor rengera van laiMacten van den lan tnouw in den llllrsi artilcel 1 van het C ganisatieiMlilit Voedselvoorziening 1941 werklnMi ztin met uitzondering van verlnkOiiigaondememingen aümede varT llKdiiigingen van handelaren en am tilieden Ca per tlev vereenlaiagen In den zin tperiitTive De eenpansmaaltUd in den Haagscb n Dierentuin offert voor het goede doel Vemie ng van distributiebesitïheiden De secretarissen geniaal van Handel Nijverheid en SctKepvaart en van Landbouw n Visscherij maken bekend dat allé niet aangewezen bonnen v n alle levensmiddelenkaarten die op net oogenblik niet meer in gebruik zijn vernietigd kunnen worden Dit zijn dus de bonnen van alle kaartoi die uitgereikt zijn vóór de uitreiking welke plaats had in het tydvak van 2 tot en met 21 Maarf Verder kunnen de met 21 c y en 2S cv gefherkte bonnen van de brandstoffenkaart L voor centrale verwarming eveneens vernietigd worden Met nadruk wordt er op gewezen dal de textjelkaarten en de brandstoffenkaarten zogvuldig moeten worden bewaar en dus met uitzondering van de beide bovengenoenxle bonnen der biMidstoffenkaart L in geen geval vernietigd mogen worden Te allen overvloede wordt er voorts nogtde aandacht op gevestigd dat vanMl rrekend ook de distributiestamMart en het daarbij behoorende inlegvel niet vernietigd jnogen worden Mlejwna aan i ek HET VOLK Za t N TS ZUN VOLKSDIENST Het woord zegt het reeds dienst aan het volk De Nederlandsche Volksdienst richt zijn arbeid op de keen van het Nederlandsche volk moeder en kind Immera daar liggen de mogel kheden van ons volk Daar ligt onze toekomst In eigen handen Hoe vaak heeft men dat vergeten Hoe roekeloos is ihen omgesprongen met al da mogel kheden die daar in de gezinnen waaruit ons volk is op gebouwd liÏEgen te wachten op de volkadimst die hun gestalte geven zaL Ontelbaar zijn de voorbeelden van huisgezinnen dié door onvoldoende leiding onvoldoende zorg van staatswege aan Jager wal geraakten Waaruit alle ai idsvreugde verdween Die voortleefden zonder doei zonder hoop op de toekomst Tot schade van land en volk Hiertegen richt zich de Nederlandsche Volksdienst Steunend den strijd van hef huisgezin moeder en kind bedoelt de Ned Volksdienst de leiding e geven in den opgang van ons volk naar een nieuwe en betere toekomst In dezen tijd van Ineenzinking passiviteit van afwachten en aan den kant staan dienen alle krachten opgeroepen gebundeld en tot arbeid in staat gesteM te worden om ons land opnieuw omhoog te stuwen J5e Ned Volksdienst roept alle Nederlanders die het ernsüg ineenen met de toekomst van land en volk De Ned Volksdienst geeft het parool Op voor eèn sterk volk Een volk van arbeid Een volk van vreugd Steunt daarom den Ned Volksdienat Voor het volfc door het oolfc Tijdens het militaire concert in het Gebouw voor Kansten fen Wetenschappen te s Grav ïhage ter gelegenheid van den Dag der Duitsche Weermacht Polj aoonMeyer t o il wet op de coöperatieve v reenlglDgea I k Vwe nUI 8en welke ik zedeltlk luami in1 a H erlcend volCens ITtS Vin li April 18S9 tot regeUo en Iteijiïïif van het recht van vereenlfing I0 icrgaderiug ea ten doel hebben de li tfMÏï kÉ beiait e harer leden te bevordeMm artikel 1 van de wet op liiMlliiMU ve vencolgtailen I i Awfe reelitipenoonltlkheid betlttenItiMWaen welk naar het oordeel van de lBMr i ifiatle In hun opaet en werkzaarolfaa i met coöperatieve vereeniflngen over timm i OimIw centraA organisatie wordt Iraitun en organisatie ongeacht liur rechtsvorm welke een ol meer IpMpen van cojjperatieve vereeniginliei net een geluksoortig doel omvat nlke door de toporganisatie is er De Nederlandsche Coöperatieve Im3 Ike thans als toporganisatie is is redttspersoon en heeft tot 4e behartiging der gemeenschap fel lw belangen van de coöperatieve iNNtDigingen en van de centrale or iniutiei waarop hiJ het algemeen Itotitelu uitoefent I 1 uwlen van een ooSperatieve vereent M of eentrale or anl atte welke ala linlMoadaraniiat werkiaam la bltlven de ld md van Iwt bealult no a U41 be M0M ket bank en credletwezen uit te Ma bevoegdheden onaanceteat I t Msi rit leve venenislnsan en centrale liiliaMH iVn verplicht aleh aan te sluiten lU tl eporfaniaatle I D topgrtanlaatte Is bevoegd een ooUpera tlm wnenlslng te otttbinden L iaffien ztl zloh niet binnen vter maanM Ml de toporganisatls voor aansluiting IkNft mginield I WMm Dj In verband met hM gering ludU harer leden haar economische be t knli heeft verloren loieval van herhaalde nlet nakoming ni t baar opgelegde verplichtlng n Voer de ontbmdmg van een coöpera iett vereeniging welke lid is van een Bliatie ingesteld of erkend op I van bet besluit no 206 1940 be BOHle den opbouw van een zelf lige organisatie ter ontwikkeling I het bedrijfsleven is de toestem J van den secretaris generaal van bouw en Visacherij vereischt fwnali voor de ontbinding van een Titieve vereeniging welke werk 1 11 als credietinstelling J i overige gevallwi heeft de ver bij ontbinding binnen vier ln recht van beroep op den secre i generaal door welk beroep de toding wordt geschorst J verevening der zaken van een en vereeniging gesdiiedt door ooor de toporganisatie te benoe irater Bevoegdheden toporgantntte LJ ilfaneen toezicht op de coöperatieve t aan de toporganlsfti i bet uitoefenen van contrOle op de MUeudiag en op het financieel beleid IA kei geven van rIcMmaen en het van maatregelen ten rinde hande Vu coJ ieratteve vereenl ln en tegen jm elke het cote ratl f karakter 2A i ta a bel co4H eTatlev l J n iMt algainaen schadan LÏJ M een coSperatlaTa vereefelglag 1 van de verpUchttng tilniun een b £ al Ud toe te treden tot een J Mporganlsatle aan te wtlzen cen Li h aca oÓAperatleve vereaólglng aan MWfKchtIncan Uet Ot nlM behoerlUlc TSlJ tworganlaatl bevoegd haar I te tecgen vaa tan taoogate vUt fc Vereeniging Kationale Coöpe w Raad wordt ontbonden Jij de bepalingen ten aanzien J o verevening door een curator Pm verdeeling van een eventueel 2 l lot eveneens van toepassing L j ing van deze toperganisa T boerencoöperaties is echter ook BiÜfi el eeten pro JWen opbouw van de platte wwolking uJlgo taris generaal heeft op voor fill Ji ten boerenleider den boer van Set mmeloo benoemd tot voorzit oen Nederlandschen Coöpera aMdaricaUjkkdd nm iMaiMHrtTCtel MSf be Coöperatieve Raad P Wettelijke aaneensluiting van Z T n coöperatie I e 4000 boeWtjes die thans in Nederland L nomisch gebied werkzaam R i5f hierdoor haap gemeenS e toporganisatie Dit zijn Operaties goederencoöpera1 ia J ® gro ntenveilingen t il operaties voor de verwer 5 suiker aardappelD P ocartonfabrieken e a Heze wiS toporganisatie krijgt door fc l Wening een zekere taak Zy llul gepaste maatrege jJJjMndelingen op het gebied der iraties te beletten voor iltte schadelijk zün voor de coöperatle Da contgole wordt oiMtieuw georganiseerd Bovendien ia de toporgaiUsatte ia 4e gelegenheid coöperaties die economisch zonder beteekenis zijn geworden door midflel van een vereenvoudigde procedure te ontbinden en nt re coöperaties die tot dusver zondór ootact met een centrale organisatie eifc ten te verplichten zich daarbij aan te sluiten Dé beteekenis der toporganisatie wordt duidelijk als men weet dat op fttt platteland het grootste deel van het goederen en credietverkeer gedragen wordt door de agrarische coöperaUes Het geldverkeer m het dorp geschiedt grootendeels door de dertienduizend plaatselijke spaar en leenbajiken en haar beide groote centrales Dr Hirschfeld instaireert den Raad voor de Voedselvoorzieninsf Gistermiddag heeft in Tiet gebouw van het Rüksbureau voor d voedselvoorziening in oorlogstijd te Scheveningen de secretaris generaal van Landbouw en Visscheru dr H M Hlrschfeld den onlangs door hem irv gestelden Raad voor de voedselvoorziening geïnstalleerd In zijn rede zeide hij o m dat nu de landbouwcrisismaatregelen tot voed Ivoorzi ningsmaatregelen zijn geworden ook het vraagstuk hoe in de totstandkoming en uitvoering dezer maatregelen wijziging kon worden gebracht in een ander stadium is getreden Voor verschillende gebieden der voedselvoorziening zullen nieuwe organen worden ingesteld die zoowel I de pnxlucenten als de handd en Industrie zullen omvatten en die met verordenende bevoegdheid zullen worden bekleed Toezicht der overheid kan niet ontbreken terwijl deze ook de lijnen der te voeren algemeene politifek op Ket gebied der voedsdvoorziening zal moeten blijven aangeven SpT opende tenslotte de eerste vergadering van den Raad voOr de voedselvoorziening roet het uitspreken vande verwtchting dat de werkzaamheidvan het college voor ons volk eenkrachtige steun in deze zware tijdenzal zijn I Oe voorzitter van den Raad voor de voedselvoorziening ir S L txiuwes directeurgeneraal van de Voedselvoorziening beantwoordde vervolgens de rede van den secretaris generaal Bij de nieuwe organisatie is het beginsel van de zelfwerkzaamheid wederom zeer stprk op den voorgrond gesteld Het zal ook nu zaak zijn aldus spr de veelszins tegengestelde belangen door goed begrip tot een eenheid te brengen de noodzaak hiertoe is zoo mogelijk nog dringender dan voorheen Spr deed daarom een beroep op de leden van den Raad voor de voedselvoorziening om alle vragen in de rgaderingen vrijelük ter sprake te brengen en daardoor tot een vruchtdragende overeenstemming te komen ten bate Van de voedselvowziening van ons land Distributiekaarten voor bijzonderen arbeid mTBEnUNO TOSSCHfff S EM IS APUL De secretaris generul van Landbouw en Visscherij maakt bekend dat gedurende het tqdvak van S tot en met 18 April personen die WJ vorige uitreikingen in aanmerking kwamen voor een bonkaart voor zeer cwaren of zwaren arbeid en die nog iteeds d izelfden arbeid verrichten niéuwe bonkaarten zullen ontvangen De uitreiking zal op nader te bepalen dagen gedurende bovei genoerod tijdvak plaats vinden door den distributiedienst der gemeente waar de arbeid Verricht wordt Aangezien op de nieuwe toeslagkaarten geen aardappelbonnen voorkomen zal aan hen dié xeer zwaren arbeid verrichten een aardappelkaart EB en aan hen die zwaren arbnd verrichten een aardappelkaart EP worden verstrekt voor zoo zfl althans in de vorige periode ook een aardappelkaart hebben ontvangen Voor hen die langdurigen arbeid verrichten moet opnieuw een aanvraag worden ingediend Zelfverzorgers voqr brood of vleesch zullen geen tocslagkaarten voor bijzonderen arbeid ontvangen Zelfverzorgers voor aardappelen zullen indien zÜ hierop uit hoofde van hun weitzaamheden aanspfaak kunnen maken vrel tocslagkaarten voor bijzonderen arbeid ontvangen met uitzondering van die voor aardappelen msfiaaiÊmmÊamammaaBmimaÊé BEPAALD SCHOEISEL 1 WEER BONVRIJ De secretarii genepial van Handei Nijverheid en Scheepvaart OMtalct b kend dat met inganc van 1 April 1M2 de navolgende soorten schoenen der bon mogen worden gekocht vel Jkocht en afgeleverd 1 S oenen welke door of m i aiden directeur van het Rijkabureikvoor huiden en ledo xyö geytempeld met de wooirden algekeami schoeitel R H L voof oover hientas feen ieder is verwerkt 2 Zooieenaamd slap baibyachoeiseH waaraan geen leder of rudgiber is verwertit t m maat 23 1 Rubber oversdioenen Straatschoeisel en strandsandalen metiheele of halve hout i zooien waaraan geen leder is verwerkt alsmede stran andalen met èen houten zool en een boventuig v an vijf l deren riempjes eïïc niet breeder dan H4 om elk mits de veritoopaprijs m dénkleinhandel van bovengenoenude soorten sctioenen niet meer iJediraagt dan ƒ 3 5p per I aar t m maat 30 ƒ 3 75 per paar a aat 31 t m 35 ƒ 4 per paar maat 36 en hpoger Alle soorten werlut fM nen iMt een houten zool waarvan tó bovenwerk overwegend uit ander iateriaal dan leder bestawt Pant ïf lg voor zoover het boven venen ond Tverk uitsluitend bestaat uit oude matmalen of afvalstoffen weHte geen leder of rubber bevatten en voor zoover de verkmipeprijs in den kleinhandel per paexJmet meer bedraagt dan f 1 S0 in de maten 20 Vm 24 ƒ 1 90 in de maten 25 t m 30 2 in de maiten 31 t m 35 f 2 1 0 in de maten 40 en hooger voor dames en ƒ 3 in de maten 40 en hooger voor heaeren Schoenen vervaardigd uit stroo biezen of dergelijk vléchtmateriaal ook indien met een bovenwerk of voering van textiel mitSvde verkoopsprijs m den kleinhandel per paar ijiet meer bedraagt dan ƒ 4 25 t m maat 30 ƒ 4 90 in de maten 31 t m 35 ft in de maten 3 8t m 39 ft SO in dematen 40 en hooger Bai choenen t m maat 32 waarvan het bovenwerk vwvaardigd is uit afval van gekleurd overleder enmet een onderwerk van oosy split td overleder afval Niet lederen gymnastiekschoenen 10 Lederen ktlnnpsokken alsmede klompsokken vervaardiftl uit texliriafval Indien de verkoopsprijs van de hierboven onder 4e 6e en 7e genoemde schoenen meer bedraagt mogen deze schoenen niet zonder bon wcnrden gekocht doch moet hieTvo r bon 2 worden ingeleverd Distributie van sinaasappelen De secretaris generaal van Landbouw en Visscherij maakt bekend dat alsnog een hoeveelheid sinaasappelen voor verbruik m Nederland b hikbaar is gesteld welke het mogelijk maakt ook kinderen van den leeftijd van vier tot en met dertien jaar in de distributie van sinaasappelen te betrekken In verband hiermee is bepaald dat de met S 04 reserve gemerkte bon gedurende het tijdvak van 31 Maart tot en met 18 April tut recht geeft ap bet koopen van 4M gram sinaasappelen Bonkaarten vaste brandstoffen en petr d kodkdoeleinii De secretarisgeneraalNij verbid en i eep vaart mkakt bekend dat op nader door de distributiediensten bekend te maken tijdstippen aanvragen op de formulier md 108 voor nieuwe kaarten voor vaste brandatoffen of petroleum voor kookdoeleinden kunnen worden ingediend Bijhet indienen van de aanvrage moet de distributiestamkaart gemerkt hoofd worden medegebracht Oe termijn fédurende welken deze kaarten by de dielriblttiedieiHten zullen kunnen worden afgehaald zal eveneeni nog nader doer de ptaatselIJke diatributlediensten bekend woden gemeafcrt Voor de veratrekking v i deze kookkaarten komen uitaluitend de iiersonen in aanmerking die de aanduldinif hoofd of hun dlatributiestamkaart t ezltten en in wier gezin zeintandjg voor de bereiding van de warme maaltijden wordt zorg gedragen mits veor bet perceel of perceelsgedeelte dat zU bewonen geen gasrantsoen ot rtintaoen voor electriecb koken ia vastfeiteld Xneenwoncnde peraonen ook zd die de aanduiding hoofd op hun stamkaart hebben komen niet voor een Kiookkaart In aanmerking In afwijking van de voor het vorig seizoen troffen regeline zuHen thanh kookkaarren voor uitsluitend vaste brandstoffen xonfïenaamde dz kaarten ef voor ultslllUend petroleum zoogenaamde ea kaarten wurdtn uitgereikt derhalve niet meer de kaarten waarop zoowel bonnen voor vaste brandstoffen als voor petroleum voorkwamen de zoogenaamde m kaartcn De ea kaarten voor petroleum zullen alleen worden uitgereikt aan de personen die in het vorl stookselzoen ult luitend op petroleum fcookten en dus In het bextt Warc n van een o kaart In beperkte mate zuilen echter ook ea k ar1en nog voor gevallfn van nieuwe vestialng kunnen warden beschikbaar gesteld tn veri fnd met het bovenstaande zulten dan ook personen die het vorig stookselzoén In het bezit waren van een m kaart combi natie brandatoffen petroleum niet voor een eatoaart In aanmerking komen doch alleen vxwr een dz kaart voor uitsluitend vaste S andstoffen Voorts wordt bekend gemaakt t voor schippers en alleenwonenden een atzonderlUke regeling la getroffen die bll nenkort bekend zal worden gemaakt Een Schéveningsche CPolvjoonMeyer DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA AANVALLEN NA VERWOEDE GEVECHTEN MISLUKT ConvoM hü Moérmanak opnieuw hestpokt DUIKBOOT VEBLOKEN GEGAAN Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt d d 31 dezer bekend In het Donetzgebied mislukten nieuwe aanvallen van den vijand Bij een zuiveringsactie in den sector ten Oosten van Charkof werd een jroote hoeveelheid oorlogsmaterieel buitgemaakt In den middensector van het front viel de vijand op verscheidene plaatsen met st e strijdkrachten aan De aanvallen mislukten na verwoede gevechten onder zeer zware bloedige verliezen voor den vijand Daarbij werden 24 pantserwagens vernietigd In verscheidene sectoren vin het Oostelijke front leverden eigen atanvalsacties nieuwe successen op De luchtmadht bombardeerde een vliegtuigfabriek in Sebastopol en havenwerken aan de Straat van Kertsj met goede uitwerking Bu luchtaanvallen op vliegvelden en spoorwegverbindingen der bolsjewisten leed de vyand gevoelige verliezen aan vliegtuigen en rollend materieel Gevechtsvliegtuigen bombardeerden de haven van Moermansk Ito het tijdvak van 23 tot 30 Haart werden aan bet Oostelijke front 183 vijandelijke pantserwagens itukgescho ten Het in het weermachtsbericht van 29 en 30 Maart genoemde vijandeiyke convooi in het zeegebied van Moemiansk IS opnieuw door Duitsche duikbooten aangevallen Z j brachten aan den ingang van de baai van Kola 2 zwaar beladen transportschepen van 11 000 brt in totaal tot zinken Een derde transportschip werd getorpefleerd In verband met den zwanen zeegang kan worden aangenomen dat ook dit ten onder i gegaan Door luchtaanvallen werd nog een vry groot koopvaardijschip beschadigd In Noord Afrika tengevolge van zware zandstormen slecht geringd gevechtsactiviteit In de Marmarica wer den een vliegveld en de havenwerken van Tobroek met succes gebombardeerd Een Britsch vrachtschip kreeg bomtrefférs Aan de Engelsche Oostkust l eschadlgden gevechtsvliegtuigen een Britsch koc vaardijschip vjm gemiddelde grootte Aan de Kanaalkust schoot ma rmeartillerie 4 Britaehe jachtvliegtuigen neer Storingsvluchtoi van enkele Britsche gevechtsvlipgtuigen voerden tot n het Oostelijke Rijksgebied Bij nachtelijke pogingen van Britsche bonunenwerpers het bezette Noorsche gebied binnen te vliegen werden dne üandelüke vliegtuigen neergeschoten Kapitein Ihlefeldt behaalde met 7 neergeachoten vliegtulgoi zijn 82e overwüiing in de lucht De duikboot onder bevel van dan luitenantter zee Ic klasse Endrass drager van het eikenloof behoorende by het ridderkruis van het üz rea kruii is van een actie met teruggakeert Een vooraanstaande duikboot commandant is met zün dappere bemanning m den strud tegen den vijand gevallen DE KOMENDE ONTWIKKELING AAN HET OOSTELUKE FRONt De voor het vooiiaaraoffensjef gereed gehouden Duitsche aanvaMeceta vmden dank zij de taaiheid der Duitsche wmterverdediging die uitgao teL Imgen die door de opperste Duitsche leicjing voor het aanbreken van den winter waren vastgelegd en bepaaUL aldus het D N B Aan deze beoordeeUng van oen toestand verbindt men in militaire vakkringen te Berlijn de conclusie dat heteerste kwartaal van 1942 emdigde met een fiasco der Sovjet Russische strategie die er in deo laatsten tyd op gericht was geweest door het m den strijd werpen van alje beschikbare oorlocsmiddelen in den wmlerslag m hetslechtste geval de in het voorjaar te verwachten beslissende gevechten tedicteeren in het gimstigste geval e iiter de Duitsche legers in sneeuw en us den doodelijken stoot toe te tM angen Den 31sten Maart 1942 kan bu hat invallen van den dooi gezegd worde dat i e pogingen vruchteloos zijn geweest In de taal der Sovjet Russiseha legerberKhten heet bet Geen brianc rijke veranderingMi Achter deze ut de laatste bolsjewistische legerberioh ten steeds terugkeerende fonnule var bergt zich de catastrophe Van de oorlogvoering van den tegemttander die tijdens de afgeloopen wiiktermaandiea io verschillende sectoren van het Oostelijk front weliswaar een poghig liet zien tot het uitvoeren van uitgeln eida tangbewegingen ntjoit echter een effa tief zwaartepimt wist te leggen Militair is de toestand na de eersta drie maan Jen oorlog van dit jaar volkomen duidelijk geen enkel operatief succes is den bol ewisten betcfaoren geweest noch hebben zij een of and ra groote stad w r in handen gekregent of is hun een of andere onisin lin i beweging gelukt Hun millioenénlegers die zij in reserve hadden z fB gruwelijk gedecimeerd terwijl de voor het Mfensief gereed gdioudeD Duitsche legers tot nu toe op geen enkele plaats in den strijd beboiefden te M den geworpen 1 Het proces te Riom GEBREKEN VAN HET FRANSCBt PANTSERWAPEN De 23e dag van het proces te Rioin was voor een groot deel gewijd aan het hooren van den getuige genera Martin die verklaringen aflegde ovar de technische ontwikkeling van hat pantserwapen Volgens zijn meeniag hadden de Frgnsche pantserwagen het tegen de Duitsche kunnen opnemen wanneer zü over voldoende mtmitie beschikt zouden hebben De snelheid was kleiner dan ijlie van de Duitsche pantserwagetis De levering van brandstof en munitie vertoonit groote gebreken Generaal Martin laakte het voor4 dat men het pantserwapen niet zelf atandig had gemaakt Op de vraag waarom frankruk geen pantserdivisies had antwoordé Daladier dat de generale staf iia dotrine had opgesteld dat pantaefwagens slechts als escorte dar Infanterie gebruikt niesten worden Toeji de president generaal Xamelin vroeg zich hier over uit ta Hnen weigerda Qamelin daarop in te saan met i motiveering dat het hier éangelegeB beden van het leger betrof ABIKRIKAiaN VEKWACBTBN wBBOt mnxscBi ddikbooten BU Dl KUST Amerikaanache marine eil erts heb ben uiting gagevSn aan da meening dat de operaties der Duitsche duikbooten in de Amerikaanache wateren door bet betere weer vergemakkelijkt zullen worden zoodat men in da naaste toekomst een grooter aantal duikbooten bij de Amerikaanscbe kult kan verwae pi M