Goudsche Courant, woensdag 1 april 1942

WOENSDAG 1 APRIL I SIMSiiEMII COUD8CHE COURANT TACifriGJAAR Van4aa aal ét MMc jurVHN van de SoMltcfac Cmmml in Om bU4 betrt at éut heden tachtig jaar BH Iwl ÏVjMtg bMiMn i j WW en itgebreid jubileunioummer UitgegevM Thar wordt met deie nkele recaln beaviaeht dtf de Goud cfaa Cou a t tachüe Jmt het le en rma tod elnefe vu imd en rerelfl in haar holofnnen he fevolfd en zich voor dr bewriUDf vap Goud en om geving van baar voorlichtende heeft gekweten Reorganisatie Kameré KiOi pliandel aooiM nUMtTEcir piaatsbuA EAjrrooR in haadaa vaa C U liiii h Ter uitvorrini van het besluit op ie Kamer van Koofthandel en Fabrieken heeft d eecrelarm generaal van Han del Nijverheid en Scheepvaart lie paald dal er in elke provincie een kamer i welker gehieri raffienvall met dat van de provincie De Kanwr voor KuidIIoilamt keefl haar zelel te Rotterdam Teven ie hepaaM dat te Goada een plantMHjk kantoor lal worden geveetigd Naar wV vernemen In de heer C R Hftf edorn die necr rix was van de npgelieven fïonrt trhe Kemer voorloopig Bhelaat met hel beheer van bel kjntoor H flood in afwarhlinK van de definitieve organiaalie van de ge wellinke Kamer en de plaatselijke kantarfn Infrede ê C Joogeboer te Valkenburg ÊUfnanesHG ootm BC VAN DUKBN Zondag heeft OBzie oud s adgenoot ratididaat C Jongeboer intrede gedaan I predikant bij de Ned Hervormde Gemeente te ValkÉnbtirg Z H rjjn eersfe gemeente BeveetJfrer wa de H van Dflken Gzn uH Gouda die sprak naar aanleiding van Mt H r lS 21 eo wel vocrnamelijk over ver Idb Aan de handopleKKing werd mede deelgenomen floor den omswient d H P Portgws van Vforaehoten 5 Middags deed d Jonge4w er zijn Irt ede prekend over Rom 9 Iff Na aflK op van den dienst werd de nietrwe predikant toegeeprolten door der praetor van den ring No jrdw jk ds Jansen SrhoadtovCB van Oeg lgee if en drior den consulent d e med namens den kerkeraad sprak Onder de aanwezigen waarfajü zich veicti bevonden nit Gouda en uit Kat wlik a Zee waar Js Jongebcci een tydlang hnlppredfte is jseweest bevonaen zich oa de hirfeine t r va Vi keTbarg en een aantal ringpredikanlen In Beide dieiisiev was de Boookerv overwrt Tof de taak van den nietiwen predikant belioert o m het boutoen van per irieuwe kerk daar de o jde tedere de oerlogidaKB van Mei IMO verwoest wemi De plaanen hiervoor zijn reeds gereed dank zQ de groo e activiteit van de gemeente en van den vorige predikant ds D Veldkamp thans te t BiH Echter lal nog een groot hedragt moeten w ntlen bfieeBgehraHit Niet eJleen uit de gentecnte ze f maar ook van Mei Mieht men 2i Hoor rcedi vrie gitten OtMJBBCB IHNtesTBLi INGS fci k artM SI targitrillnga Bü het Gondach Borgslellingifonds kwamen in het eerste kwartaal van 1042 39 aan gen binnen tot ee i totaalbedrag van ƒ 3174 Toesetiaan werden 9Z bansteOiDrail tot een bedrag van f 1890 Afgewewn werden 7 aanvragv tot een bedrag van 4fl0 Noj il behandeling zvjn 5 aanvrateo toi een totaal bedrag van ƒ 790 ANDBRIACHnS OP PAD Op des Fluweelensingel is Maandag en hcercnfiets weggenomen die oobdheerd voor eeij woning stond Gisleren is het rywlel teKiggey Siden bij het RsevwMndte dri De banden waren er af Thalia Tliaaiat PrCnleiB DektM atel Jenny Joes en Albert Mattentock Aanvang 8 15 uur 1 April IJ anr Nienwe SclWBwItBrg I Wtiu a ila g igb ri d i toBB l w iu ging J oor en voor het volk op voeAii M JM daafQfwr T t Ap a 1M m Iftd Codt CtapmrfK SpiwUcort tt Joh van WtèuoK W lln ANNECR 1 Apdl t T i i fa tM Optos leg t ApiM y BaM Böeenkomst Jong ReiMfudaa vidla nv kl In verband MCt dcil GoadM Vrqdag 1 Apifi Mr lil Cursus E H Bba I A 4i mm OiaO MWa pt Zitlil advJeahoieau NedL TeWcnq iBf voofLuGiitbcaiAeiiniBC s S Aprt J wm VUfte CMawabn GeaMtfte Byhdfa g tatM a April tJt Mr KagcTvtai Hetligiiifriienat llJiditer Xv d Vaen Z Aptn r 5 mr Vat H nn Kiya Büeenfcomat Natuurkimdig Genootschap en Ned Mij voor Tuinbouw en Plantkunde lezing Ar B K Bocoi te Nümegen over Df plantenijroel der Alpen met gekleurde Hchtbeel C April 8 Dm Nienwe Schouwburg MuziluleAonte avond vak Klaas van Beëck en zün radio orkest met Riedewerlcing van Alex de Haas Laromy v d Hout en Ina Verwoerd S April 7 15 uur vjn Sint Janskerk Paaschwödingsure onder lading van ds Elzenga meditaties ds J F C ten Brink en da H C Leep zang gesnengd en jeugdkoor 7 April 2 30 nur VMaaaAt Provinciale stierraikeuring liApril 8 15 anr Kleine Kerk Spreekbeurt d Jat Vermaas te Huizen over Het werk Van den Herv Bond van inwendige zending op Geref grondslag 9 AptU 7 38 uur Beumie Muziekavond Volksimiversiteit pianorecital Jan Odé IS April 3 imr Kantoor N V Land en ToiBbanwlMuik Buitengewone ver I gadenng van aandeelhouders Ï5 April 1M nar Kemic TlMalcr e abaret avond Goudsche H B S vereenigjng en gymnasia envereeniging Utile Dulci optreden van het gezeisdkap Chiel de Boer en 2t April 9 4 en f 9 narNieawehaven 312 Aanmelding enkeuring voor vrijwiHige Nederlandsche Arbeidsdienst April 7J8 uur KonstaaiD Uitvoering Goudsch Toonfelgezelschap Tot Ona GenocgcA opvoering van jlun kind t April 7 nur Gaboaw Genneiifiemka Cifindheidsdietwt Spieringstraat IlS Medische sportkeuring il an 22 April S 4 uur Nieawshaven 312 Aanmelding en keuring voor vruwilljger Ned Arbeidsdienst AFHALEN AANVRAAGtOSHULIEREN SCHOENENBONNEN Ifr U an L3 3J ma Diatrihnttehaatoor Afhalen aanvraagformuliertfer Verkrvging van een schoenenbon èopT hen wier geslachtmaam begiotBiet een der letters Dondardag K U APOTBEKEBSDOENST Steeds geopend des nachts alleen vbor recepten Apotheek B Greadel alleen Prins Ifendrikstraat IS ijtechtbank te Rotterdatki ACar MAANDEN WEGENS BUW1A MEP8TAL De Rotterdamsche rechtbank beeft den 3 jarigen stoker C K te Gouda wegens rywieldiefslai veroordeeld to acht maanden gevangenisstraf met af trek van het voorarrest De essch was een jaar met aftrek De 2ff jarige strajtmaker A v L te Oouda die terecht stond wegen heling van de gestolen fiets werd vrügesproIwn De eisch was f 40 boete subs 40 dagen hechtenis SCHOORSTEEN DITGEKLOPT Bq het aanmaken van de kachel is gisteravond en schoorstee brandje ontstaan ten huize van den heer W G Pk kkaar Het vuur smoorde in den rook zoodat voor de met een motorspuit uitgerukte brandweer alleen het Bifltloiipen noals dat heet van den sciioorste D overbleef 4lit vioaiBir tydea CODBAIW IDB If JAAB GKUBMDt Pe gemeenteraad heeft behandeldhet adres vaU den Jieer Hoffman c s houdende verzoek om de kermis a te schatfen n zoo dit niet ordtlifoetteekeiird die ook dit jaa r i sisproelneniinK niet te houden CMMMt ward kat miarim van B aai W trakknulB tm iMtwcl de gt groodtbeid vu v rsdiQI Bd aapg va 4a re fH WHijkanda echlar dekermia te baB liiB en aatrtang in deplaat daarvan jgeena doaltretfendevollttvermakeUtthedeB kannen ing vocrd worden fen dertbilva adviserenzü bra alwijzenU te heaejMkken op hetadtea NMat een voorstel nit abn raad oqi een esmmisae te bcnoemea om iets belwra te beproeven waa vêrworaen werd het advies van B M W aan enonseii Uat GBLCMDf Uit BerkenwoHde Niet lang lal het Vneor duren dat de acbutsinis met bi beboorende werken in de vaart die van Stolwiikvrslttia tot hier loopt zal gereed i Voor onze gemeente is dit van het grootste belalig daar wij dan in verbinding komeo met de rivieren en vele eaken die steeds per as aan gevoerd ihoesten worden üan met ichipen in de onmiddellijke nnbijhpfd der gemeente gebracht kunnen worden 2S JAAB GELEDEN Uit Oudewater Het ckiiderij voorstellende Justiiia is gere taureer l teruK ontvangen Pd èM peT oohl bezoek aan het atadnuis had jhr v a Riemsdijk directeur van het Rijks museum voorgesteld bet slak op kos ten v ï het rijk met een subsidie der f emeente te doen bijwerken Naast het ichilderij Belmr eif moord va Oudewaiter vtnnnnt het een mooi geheel en verhoogt ten zeerste het gezellige karakar van da mooie antieke raadzaal De heer J Tprensma neemt afscheid SCHOPLHOOPD ALS EEN VOOB BEELD EN AANSPOBING GBSCBETST felnMe in aari Bed en geschenk Na gedurende zes a dertig jaar het openbaar onderwijs in verschüleade betrekkingen gediend te hebben heeft de heer J Torensma hoofd der openbare lagere school no 8 aan de Prins Herdrikstraat met ingang van vandaag om gesondbeidsredeneB et onderwQs verlaten De heer Torensma werd 14 October 1886 te Oostemökerk gemeente Oostdongeradeel in Frieaintd geboren en werd m 1906 onderwüzcr te Enunen en vervolgens te Rolde Diejnen en Idaarderadeel In I9IS werd hu benoemd tot hoofd der openbare lagere sclieol te Weststellingwerf en was later in dezelfde functie werkzaam ye Rolde en te Gieten om met ingang van 1 Augustus 19S benoemd te worden tot hooM van de openbare lagere school no 8 te Gouda Als bestuurslid van de Goudsche Vereeniguig voor Gezondheidskoloniën dient hy mede de belangen van het kind Gistermiddag heeft het scheidende schoolhoofd in het met Woemen versierde gymnastieklokaal der school in een intieme büeenkomst afscheid gencHBcn van de leerlingen het onderwijzend personeel en de oudereommissie der school Bü deze bijeenkomst is op eenvoudige maar ondubbelzmnige wy e tot tiitdrukkimg gebracht welk een warme sympaUue de beer Torensma zich heeft verAorveji en welk een waaidccring men j eeft voor den arbeid en de capadtnl vmi dezen eminenten onderwüsman Toen de he Torenama met echtgenoote eti dochter hadden plaatsgenomen aoefgcn eerst de twee hoogste klassen driericmmig het Friejc e volkslied waarna verschillende grappen kinderen gedidities i gzefden zongen en gescfaeiiken of bloopen aanboden VMral het optreden van de kleintjes wat eer aardig D zesde klas min de heer Torrasma Ifet laatste jaar les gaf zeide h ar wensch in spre ckoor en bood een speciaal gedenkbard van Gou ftch aardewerk aan Als afseheidsgeschenk van de overige kinderen der i iool werd door eeA ander groepje een ets aangeboden Ben lierielendf Aef De beer Chr Mul vertolkte de gevoelens van het onderwijzend personeel Hy scheiste dep heer Torensma als een humaan chef die in zijn arbeid I c n Wbeeld n een aansporins voor h t fecMneel was Hü dankta vaor de preliije verstandhouding die steeds in dMM geheerscht heeft en bood mede namens twee oud onderw jzers aan school 8 en uil vier boeken bestaand ttandaavdwerk aan benevens een bloemenmand vnor mevr torensma Spontaan wïren ook verscheidene ouders met bijdragen voor dit afscheid gekomen iriet alleen at bet malccB van vern illende gedichtjes betreft maai ook een jpiachtige penteekeniiig van het staAulii an een gccalligrafeerde gedehki laat wlrden aangeboden De heer H 3 den Uyl hoofd van school 7 voerde het woord als oudooderwtjzer aan schaol f als collegaheofd en als vriend w aaraa de heer A J de Gruyl de voorzitter van d oudercqmmissie zjjn beste wenschen vergezeld deed gaan van de aanbieding van een schemerlamp Weer badden de kinderen hartelijke woorden te zeggen zy zongen nog een xnooi driestemmig lied en toen was het woord aan den heer Torensma Met ontroerde slem heeft hij in de eerste plaats de kinderen bedankt voor dit trelTende aftcheid Op de wyze die zö van hem kennen heeft hfl hen nog enkele wyze raadgevingen mèege geven voor htm verdere leven en de hoop uitgesproken dat hjf daar hy voorloopig te Gouda blijft wonen nog veel goeÓ3 van zijn leerlingen zal mogen ver iemen Uitvoerig richtte de heerfl orensma zich tenslotte tot de leden van zijn personeel en tot de oudercommissje waarna alle kinderen met een handdruk afscheid van hem nanien JDie Gonde prAat over louda s Terfeden i j HOE WAS DE VORM DBB STAD EN WAAR STOND DB BEBSTB BERK De Oudheidkundige Kring Die Ooudp hield gisteravond in Ter Gouw haar jaarvergadannp welke gevolgd Werd door een praatavond Uit de jaarverslajren Week dat hel aantal leden in 1911 gestegen was van 112 lof l il Sinds 1 Januari j I is dit echter intns chen al weer opsieloopen tot IfO Bii de bestmipsverklezing werd de heerJ A Goedewaagen als penningmee stfr herkozen I e jaarversla gen werilen go rteekpur l terwijl ver schillende mogelijKhaden voor excnr Sie dezen zomer overwogen werden Tijden den praatavond werd en groota verscheidenheid van onderwerpen betrekkini hebbende op de jjexchiedenis van onze ad Ie berrte sebracht Op genoegltik Wijze wrd rl iaroxer gepraat waarbij an de een dan enn ander inlii htinreli kon verstrekken of interessante bijzonderhedenfkon nvededeelen De schoonmaak nadert weer en H eHifht yiin er weer al dige vond oten te doen Zoo vond men oAlanvs een nppav van de hezittinspil van het r Kheriine klooster uU 1483 Sfi Iclels een pru nlie over de beleekeni V 1B verschillende jrfle nampn kwam de vraag ttr sprake hoe de orm van Oood v in de rtertienrie eeuw il geweest Veel definitiefs bleek danrover niet hekend te riin De SL Janskerk moet norsponkPlnk aan den rand an de oiiiie st d hebben gestann Welke was de eerste kerkin Goii ln Was jat een St Jaroixkerk de Xivirl r od kfipel of lit kerk in Bloemenrtml Vaar het laaf$fe kerkje rijn onder7ne kincen verriohl die echter nog ireer flefinitfef reTOlf i it hebben opgeleverd Een oud kaflrje van tlill geeft een teekeninp ran de ligeinp lan rtere kerk en die komt merkwaarrtiiremi overeen mft twee tnkken land in Rlnemendanl eigendom van lien heer er reerl die de hoeren nop het oude Kerkpad n het otfde kerkhof noemT ftadhnis hewwk alai fc l anhnldan pebanwd 1 hei praatic waar dat bet stad uis gebouwd werd op koeienhuiden ptkeiin nrt werd dere vraag beaift wooPïl Dergelijke oude groote geboii wen maten p een roMterwerk van ïTOOle horirontale balken een soort crmot vlot dus Bij opgravingen en vernieuwingenkomen dikwijls interessante dingenvoor den d g In de Vijverstrant werden de n ilnniren vemienwd en toenkwamen dikke muren van tufstepite voorsougn dic tlaar waarsrhijnlGkin den Romaanschen tijd dielfud moeten hebben gedaan dus voord t betMinnebroederklooster daar gebou Wilwerd N a een praatje over den afgebrolien rrtlmolen kwant de vergaderine ic spreken over de opgravingen in ver l flnd mot den aanleg van den nieuwen wes builen Inngs hpt Tolhujs om Men heeft daar zeer zware muren gevoii len gedeeltelijk walerkeerende moren maar o a ook een bastion van het kostf el Men kw im tot de cnncluifie dat de groole saai vnn het slot moet hebben gestaan op de plaats waar nu Aboapnonentfprys In Crotida per kwartaal ƒ 1 38 per n aand ƒ 0 78 per week 18 et MiteD G4uda U cl per w k pet pori Rtr kwartkaJ ƒ 3 31 Advertentietaürief vastgesteld 30 Maart i941 1 15 millimeter ƒ 1 38 étu millimeter meer ƒ 9M Ingelanden Mededeclinfen ttiMclieBden tekat I Iffo UBiieter flM ette miffimeter meer ƒ 8 28 Bü overeenkomst van 750 m meer milliineter geredoeecide prijzen Taciet op aanvrase aan het BureA vericrügbaar KleintjeBrubriek Kvartjesrubriek Kleine advotenüën DundMi Donderdas CB Zaterdags Aanvragan adnhladlngaa mm I miBkneter f SS rikc 3 m M meer ƒ 99t Andere kleine advertentiën 1 9 miUimeter £ elke 3 miUioieter meei ƒ 0 11 Voor terieven Bureau Blad Mol extra Wegens de beperkte adverlentic niimle kan püiatsmg van adver tenttën op een bepaiddea dag niet worden gegarandeerd de Korenmfj staat Deze molen is een torenmoloi wat aan den bouw nog te zien is en is gebouwd in 1578 Interessant waren ook de verschillende meileüeeliiigen die gedaan werden over de onderanrd scbe gangen di daar in de buurt aanwezig zijD Wetenschappelijk ond erzoek zou hier tot üeer merkwaardige resultaten kunnen lelden Be IJselkant heeft daar veel veranderingen ondergaan De bastions van let lot stonden eerst in het water Ten behoeve van voetgangers werd er eerst een houten bru getje rond ge bouwd en later werd het steeds meer met nrond aangeplempt Voor het pand van Vroom en Dreesman m oet zooal bij opgravingen bleek een ander pand hebben gestaan roodat de Dubbele Buurt toen langer wa dan hu Aan het eind van de Gouwe zijn de fui deerineen blootgelegd van de Soiferspoort Gemeentewerken heeft medewerking toegezegd om hier in het plaveisel met anders gekleurde steen tjes de ligging van deze fundamenten aan Je duiden In de Warhtelsfraat vond men dikke muren wflarschljnlijfc van de oude Sf Jobskapfl Hier was vroeger het Leprozenhiiis Nadat nog een een beroep op deleden was gedaan om bij opgravingenactief aan de onderzoekingen mede tewerken werd deze praatavond be ind ffd Economisdhe rechter te Rotterdam FKAUDDLBITKE M ACRTINGEN De economische rechter te Rotterdam heeft tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld den 2S jarigen loswerkman E Stam uit Nieuwerkerk a d IJssel die m Januari j l twee schapen frauduleus had geslacht Zes maanden gevangenisstraf lu egen de 33 iarige P v Veen i de 25 jange W J Sluis beiden slagersknröht te Schoonhoven die te samen een koe hadden gekocht geslacht en het vleesch in Febniari en Maart jj verkocht Veertien dagen gevangenisstraf wa de straf tegen den SO jarigen veehandelaar A Molenaar uit Nieuwerkerk a d Uaael die in Januari jX een schaap had verkocht zonder verkoop vergunning Vlecaoh gefcooit aonder ban Een boete vnn 3M snbaidiatr 2 maanden gevangenisstraf is opgelegd aan den 48 jangen bode ondernemer J Stolk te Nieawetkerk a d Ussel die zonder bon een hoeveelheid schapenvlecsch had gekocht Aan de 38 jarige huisvrreuw H C V d Bunt Voorspuy te Schoonhoven is conform den eisen ƒ 30 boete of IS dagen hechtenis opgelegd omdat zij m Haart jX eenige kilo s runvleesch zonder bond had gekoight Prisnml he k ett Voor soortgelijk delict kreeg 40 boete of 20 dagen de 40 jarige café hotider J G Voorsluys uit Sbhoon hoven en riS boete of 15 dagen kregen de chauffeurs P J en L J Borst eveneens uit Schoonhoven GASLOOZE URE voorOxvig opgeheven De VUreetanr van bel Rij imnim naafet ki end M met van Vrijdac 1 April a s aa U gaaloeae nren aaawel des middai dea nacbta woriaapig inllen ropgeheven Olt beledtent echter t Mt p nbHa fc imw gas Mkan Pn J É B tai I n g der nneering xal akaahiBt vezcischt aMUt v neki idta w m tetgrantkoenen onverU liJk ullea den gestraft met boeteo riegging f slniBnc De chauffeuia J en L J beiden te Schooahoven kregen cl ris boete oflS dagen h cïnfinte den eiach eandat i saln en ki vereeniging een hbeid rundvleescfa hadden ve zoomede ieder bovendien nog ee boete voor zoo n misib f M a ol ea td i ir wganaiBg De 55jarige vee veabouder K V Noordegraaf uit Oudetkerit a d sel die een bCom had gerooid z vergunning ia daarvoor beboet ƒ 3 boete of 2r dagen hechtenis DlieMe vamptecn Een boete van ƒ 38 e4 15 hechtenis was het vonnis tegen 4S jarigen landbouwer A E te Bergambacht die 150 kg aar pelen had gekocht in Febniari terwOl de winterbevoorradmg stopgezet Een boete van ƒ 15 ot 15 hechtesus kreeg de 47 jarige voederfabrikant W van den Broek Nieuwerkerk a d Vi wegen drogen van pactinaken in Na regen zomMncnun BEDNIB THEATER De bemoedigende titel Na zonneschijn waaronder het gepe Pnts Schakels m Reunie Theater operette opvoert heeft kennelijk bedoeling wat optimisme te breng een donkeren tijd en om met een a van vrrèblijkheid in de handeling t derstrepetis dat achter de wolken altijd de zon scbtjnt Optimisten zijn steUig de lutv den zelf want de zonneglans die stuk verspreidt is maar magertj i straalt niet ver uit Men zou net revue achtige operette kunnen men deze oppervlakkige variant op oude Ibema van de liefde waarin noocKge hindernissen die de v rydsche papa s hebben opgesteld len c te runnen voor de geiie zich in eikaars armen kunnen st De operette spreekt uit cao gro aantal liedjes die de speeJscènes breken en bet zijn liedjes van wonderlijke tekst maar hoe is órde Ze worden met piinobegelei gezongen op fleurige bekecde wij bet schijnsel van vele lichtnua ringen waarbij het rood niet ontb om de gevoelige snaar dieper te ra Eln overigens z jn er vele luch tooneeltjes waarbii de pantonumes de instudeermg van het Hongaa stuk voor de bnuloft en met de v kleede bruid ook tknns beproefde cessen z n Het gisteravond weir g ryk opgekameo publiek de aan dignig van de voorstelling had deels ontbroken beeft zich al kostelijk geamUMerd eft met harteliskheid warmte in de sfeer bracht Van het uU zeven leden besttroepje was P its Scheels de naamste tigtnir Hq kent bet kla van de zWeep en bracht er den in Met hem valt te noemen Tilly Vliet die verdMnstel k song en v acteerde S v d B raats k x er seKOOL Red Berv K rk Drittil te Artiate da B T n Gln l Ie Inrilt ót J M UR U Slttard en J C T rto iw U d tcxi AwxtctDOnacn naar Outf Atb t dl C Doïlte VInk v fi G Tef Kerken r rt al Busum W H van Andel W BoUercUm Zuid U A Wicrsince Ur Leden i d N Wilte Roderdam CtiarML E dankt voor Brakeni Is bulpptCMKl P de Bruyn te Rotterdam Chr Geref Kerk Tweetal te Ork ds v i MInneiv Ie Rotten O HeH en 41 Baa te Buaavni D B B V mn f Tc Beanistede K Isar Mtd ovcrledoi B B T d Hooni hik i I I m predikantGerir Karkcn Da Van den Hoorn stoad Ie Dossen In Brabant en te DofgabiurK Olt vaa riddti ér ontc van Oranje FVaaaan FKUlLLKtUfi IET anriE Avomgn KoortsacMiC gins btf l awk tot plolseling e a gS w a eil i ilM ifc m de tent en Reading naar MMcb kwaft gcatonnd De AaMrfltaan Bep in de rtcMtng van sijn bool ep den voet gevolgd dow Fweloe an aen paar andere negers maar oor z t iMra binden bereiken was bü de oraaw genrongen ca bhd bet aendtocMcf overbootd gosehivt fm was RtaladMrc naar de kaei gesprongen en da twee mannen raUea op den bodem ai de boot Verrast ils t waa zou het met RIcfenberg slecht vcrioapcs zUn war het niet dat dadeWk sterke negérluinden tusschenbeide kwamen Ik kan me Indenken dat gif n ongerust voelde lo de tent zei Riefenberg een oogeiMik later spottend lot den AmerilMan Jammer voor a dat cüj een paar minute te iaat z t gekomen HQ gat mn enkele roeiers bevel de arauwen naar de geul bU dtp waterval IS voeren Met de handel op deU rug gebonden vo de Reading daarna de k ravaao In de richting van bet dorp mmm obiikuizinius De roarconut van bet radiostation teWabcnia stpnd op admkdstratiet geonder don chef der poeter en teI teleigrafie Toen tiQ dien twmtgen bet S O S iicricbt van Bletenberg bad owevangen en in verMaanlMuv taal overgezet vond hi dataak se vraerad dat hiy al was liet pot geen ics uur s morgens zija ebefg M wakker maken Riefenbo g s tekstnetjes overgezet met de schriibnacinne Wdde Hier joumaUst Riefenberg stop Be OBd my in maebt bende gouddiav n onder leiding Amerikaan Reading Wabcnia stop K09 ontsnappen on verdwaalde in wildernis waari Ada men teruggevonden stop Be I vindea ens temidden vijandel ke negerstammen stop Hebben Reft ding die ons acbttfvidgde gevangen genomen stop Vragen dringend bulp stop Tt volgen weg Avakoebi hoeve watervallea stroomafwaarts op tweehonderd km i echterocver ge beime nederzetting Reading waar gestoten goud in ebbenhouten olifan ten wordt geborgen stop Vgn daaruit stroomafwaarts ongeveer vierhonderd km tnp Ve s heidene watervallea stop BU vertakJungoi Itoerl steeds breedsten rm nemen stop Bevinden ons b j vuurspuwe den berg stop Waditca nog gedu Tot daar Uop ket bcricbt want bil bet doorzenden van het woordje gedurende liet zich een vrreeselijk gekraak hooren en hoe de telqgrafist ook zocbt en de aethergolven peOde het gehikte bem met nog in verbinding te kanwi met bet geheArinnlge statioa Wat IS dwvoor een gekke geschiedenis moppema de chef toen ttlj vanbet radiogram bad kennis genomen En wat doet de naam van den b er Reading daarbij De chef Aras nog een beetje slaperigen kon onmogelijk met een helder hoofd over het geval nadenken Wacht zei hU ik kom dadelQkDaar bet kantoor f Hy Scheerde en kleedde zich Toenbij op bet bureau kwam zat de bediende opnieuw met de koptelefoon op Hij I sprak met den post van het goudland van Nizi waar men dezelfde zoodeijUnge boodschap bad ontvangen Om negen nur bevonden de tweeambtenaren zich tegenover gouverneurde Bafort en brachten verslag uit overhet gebeurde De gouverneur herlasdrie vlermnal het radiogram en begondan te lachen I word terug wekken scheid een maand Wanneer hü verwacht wist men met Nee dat meet hel werk van aan grappemuaker zijn Ais z eaceUantic m toOaat een xnerking ta maken vroeg de radiotelegratist Op een t cvcstigend knikje van den k heer de Baiort merkte ék bwlicnde op P ltie smbtenaar dat het pk tse ing onderbreken van de uitzending een ernstige beteekaiis had Een grappenmaker drijft gewodnlljk z grap tot het emde door nam de ambtenaar botend Dank u besloot de heer da Baiorten haakt at Dat la een reden te meer m betondervoek door te zetten meende de We zaUea dan maar een paar dr gen geduid tacDben lei bb f 0 n vrigvnden dag osn negen laS wat bet zeer druk in bet kabinet den gouvoneur De pabti mbieua i De nab Even later had de pmcurcur gcneraan tiad verslag uitgolxaaiÉ ooar z c zich bv het gezelschaj gevoegd Uetidcrzoek Zonder aarzelen zou men besluit was dat de polltle oflicier itade mgiijpen De majoor t evelhebber v llJk naar de AvakoeU hocva sou ver 1 het regiment der provinrie had deelje Goed sei de gouverneur na een kken om Readmg U spreken Was manen aan de bcsprekingei Soldal paar oogenblikken t hebben nagedacht fr = onvindbaar dan zou men zoude de uitgangen van R rtma v Ik dank u m ne heeren Ik zal de f l J£ Jf huiszoeking bezetfen ab nn lA wnsakAn 1 VUl VaÖ neadmC 1 ji Reading s secretaris waa adu een viga ontroering ten prooi toen de Ixf ren van het pafket hem hun i iwacl ting kwamen maken en hem bet do ment voorlegden waaruit blcflk dat d bdast warei met een huiszoeking Hl teckende protest aan tegen en aergr zaak onderzoeken Nbg denzelfden dag blreiktè een auto maar de poUUe ambtenaar wees erop dat de verdwynmg én van Ada Ujen én van Riefenberg was omgeven door onverklaarbare omstandigheden en dat het zeker hun plicht was een onderzoek in te stellen Mr Readmg bevindt zich in bet nij e vernedering welke men mr He Even nep ai heen en weer en liet f met den polttie ambteRaar de Avrakoebitenslotte het hoofd van den jpoUtiedienst hoeve Dit bezoek scheen eenig opzien ontbieden De beide heeren waren het I te verwekken M bet mogeluk was dea erover eens dat het on innlg s Rea heer Reading te spreken ding van oneeriukbeid te verdenken Onmogelijk luidde het antwoord dïog den weldoener van de provinci wilde aandoen en maakte aanstalt om de cmtrangkamer e verlaten t einde z o verontwaardiging telefonisw t deelcn aan deq gonvcmeur 0 binnenland Do politieotncicr droog aan Het is voor een zeer betangrtjke en dringende zaak Men stelde hem voor een bdaadseb De gouverneur vroeg telefonische aansluiting met de villa van den Ame boodschapper te sturea Toen bil var aerd bem eveixwd beierid maar beslis klaarde persoonlek den Amerikaan te verboden Hem werd verzocht de tie nkaan De secretaris antwoordde dat willen opzoeken werd hem dat beslist ren op hun wandelmg doOr de villa mr Reading nog steeds op de AVa afgeraden Readmg was eeir zwerver volgen Het prachtige gebouw was zeWkoebihoeve verbleef 1 Niemand wist precies waar hy jileh op groot on omvatte ontelbare kamer Hoelang die goede vriend nu al af dit oogenbltk beVbnd wezig was uit Wabenia Al lange dan Om verder geen achterdocht t v r i Wafdt rnnoK ü