Goudsche Courant, woensdag 1 april 1942

t WOENSDAG 1 APRIL 1942 MmM PAASCHTAART Nkock n geb k l lii lutt en hBOBllttV bOtCP door dbze ImltaUealagroom te gebruUksn Bent u soo gehikkig geweeat wat appelei te kunnen hemacbttgen maak er dan een appeltaart van De taart wordt vóór m In den oven gaat heelemaal bedekt met schijfjes appel dan wordt er wat kaneel en aulker over gastli ld en men legt er een paar klontjes boter op Ha twtnUg minuten zal de taart prachtig goudbruin uit den oven komen Vruchten uH blttc bijvoorbeeld appelof rhabarbermoaa gaan nlat snee dan oven In en moeten niet Ie lang van ta voren op de Uart worden gelegd daar dpre dan lap Lang haar komt weer ia de mode I Hot lang dropen wc m hfrt haarf C ii Metnr twintiv faarf Zonder dat de MOtfe het korte ho r ging veroordeelen velen er al oaa teruggekomen Het e rg lt teveel oo onderhoud maar ook sender dat pas te voorzien ffcweest d t eenmaal het roniie koar io terngkeeren Gaat het niet alti i Moo met ollei oat Wode i met korte en lange rokken met nauwe en wiid mouujen eiu Alles keert no nerloop van t d weer torug Dt etrite toot om het lan c haar wmr fm te voeren is it Partjs gekomen en en proote omuientelinfl m de haarmode schtlnl on $ te wachten te taan Men ziet er thant de hierbtl o oebeeWe coiffures drogen teoarbV toch nog eenige krullen bovenop en opz bewaard zign gebleven Vanzelfsprekend is het hoor van d meeste dames voor een dergeliffc kapsel niet long genoeg maar valsche vlechten en chtQnonê si n voor deze overgongsperieden een uitkomst Ook loot dat belrOI is er dus niets nieuws onder de zon Wie zag in t n jeugd niet een valsch vlecht Je o een tmlsehe rol van grootmoeder of tante Toch sol de tüding dat het lange hoor weer tn de mode komt stellig htl velen met gemengde gevoelens worden ontvangen tVant hadden we haast s morgens 0 eischtc ons toilet ot erdag een herzteJiing don was het toch wel heel gauw Kioarf fteefcenlng Oct 4 Conim k noor coiffures van Martin Lepger Ir i ven tafel heel dun uitrollen en er kleine reepjes van sniiden De atengel tjes op een met wat boter besmeerd liakblik leggen hiervoor éen vet boterpapier gebruiken en in een vrij warnii p over goudbruin en knappend bakken pl m 15 minuten Eea eenvendtg keekja IS g zelfrijzend bakraeel of bloem met bakpoeder 30 g suiker en klo itje boter wat zout 3 lepels taptek of water naar verkiezing wal noe of wat kaneel Alle ingrediënten door elkaar menen en tot aen soepel deeg kneden an het deeg een rol vormen en hiervan dunne plakjes snijden De koekje op epn met heel weinig boter besmeerd bakblik Mervoor een vet boterpapier gebruiken ir en matig warmen ovi n even lichtbruin bakken pi m 15 minute i RECHTSZAKEN NIET Tk VEIL L van der L tegen wien 4 maandfei geeischt was in verband met mishandeling van z n kind dat hij opzettelijk gloeiende kófïie te drinken had gegevöi zoodat het afschuwelijke brandwonden had opgeloopen werd door de Haa che rechtbar k tot ee gevangenisstraf van 1 maand veroor dfeki BELD EN eOEDEREN KMLOGSMtlUgT In het Ve ro rd wi üi genblad I opgenomen een besluit Van de Mcretarlasen generaa van de drnartemenAtii van justltte van Flnandën en v in Handel Nijverheid en Scheepvaart houdende vooriuenlngen Inaake oude overeenkomsten vast door ooriogsmolest getsoffenen a wminiMi i MM ioH e fflaoH Zon op 7 15 oQdiï 20 14 Maan op 21 3è onder 7 56 Meo b rcrplicbt Ie veri n rca vao sonsooderitaBg to conaopkomtt Lvnlaarm eau TO laMen moeten een haH ianr na torn 4 worrf4 ll fcal y wTiien spoeaig wTSi Het initiatief bleef Mk i M akeHik bij HZ cn P C de Haagsche damesploeg ten KlUt t 11 ek II 4Khap et h voa lodk n pM fin dt leder Vlir efdttt brtei ol soli Ijel fiduil liiHe Trdlt eken cht 1 met iir ch ver su l VnkoB goei klthant guUe d at iriUeitut mdikel f de J a ftn ds Itenf m Ir H 1 riidi Kr 1 SB eH 1 ei 1 mi 1 uur 1 et vee 1 iteoaar i n oo en 0 1 deeige ldet a viSI ol0d SPOBT Concentratie en oientoltraininc nn A KES8EN SrUBBT pi WAABDE EB VAN de idicidaKchterverceniging QoudA rak gi ravciiid in on de h r A Keeeen uif Zu o POietlicbe waarde 2iiwntratie en mentaltraining TToD veraoek van den vooraitter heer J MlwUng d anSie nige oagenblikken taande 2 iedacht nit Van den overleden B worzitter ir Van ftwöe hud a ïflerd MtV d heer Keiaen uH l Sat de geestelUke krachten vöor a i iik d or frie invloeden kuhuen 2o geleid door gevoel wil en vctJJJTlfcéft het gevoel de overhand Jyt dat t Mnünrfntaliteit i hel d overheerachend dan ia i n IBigenaam In éen omgang Daarit thwil voor een juiste vervan deze invloeden te aorgen tna weeë de inleider erop dat indien lichaam en geest beide BI ziJn de menach tot een behoorHpieeUtie kan komeiv Voorts gmg m wat de wefk preslatie van den aichw kan belnvlo den i w Üa hij noemtfe Ie aAibitie de MTJnK waaronder hy werkt de len met wie hU daarbij in aanSing Iwnit i n gemoadMoeaUnd van STpemoon zelf en dp leiding waarSer het werken ge chiedt terwijl hij u de verrchillende hoedanigheden Miover men moet beschikken om Ml goeden leider te zyn ala o m oKhenkcnnis de gaven van zich kuwen inleven in de getstesgesteldyé van Ben die geleid moeten worfc enz besprak Ak een leider op rtgcbied met bullengewone capaciteiten schilderde imlter Karel Lotey lie in 1831 de 5it cht kroeg het Ne fcl rid h eHtal M rMfaii eercn tot een elftal dat n kiunicn winnen daarbg de concentratie tn nftntaltraiiving die hU op de juiste waarde wist te schaten b mitte en zoodoende ambitie opwelt jdfvertToiiwe kwCikte en de apelecs m d Roede sla bneht Al resultaat vin de toegepaate concentratie en mentaltraming nopmde hij de tien sitereenvolgens gewonnen wedslrüMi die hij stuk voor Stuk de revue IM passeeren Uit een en ander pondudeerde de heer Kessen de waard ïMfc rorocnlratie en mefltsHraining l bealoot mpt de opmerking dat iporl 1 voornamelijk voetbal een rede bevorderenden arbeid verrichten a daarom van groote waarde zijn 4 s V n WON TAN o N A ra De uit lag van den Zondag ge peeld wedstrijd O N A UI G S V H isaict 3 0 niaar 0J3 Dientengevplge 6 S V niet uitgeschakeld maar bllft door deze keurige overwinnicg 1 goede kan behouden met één verSniint meer dan het leidende H O V n Het detde van O N A staat nu tmae punten achter maar blijft daar M nuimner één nog op bezoek krijgt Mbod J H O V TI 13 9 2 ï 20 53 30 G S V II II 7 I 3 15 36 23 AkÉen II 14 9 2 3 20 47 27 Oir A Ill 13 O 4 18 3ft 28 mxN Theoretis e zeilles VAn Roei en Zeil VAARWATiat OP TAFEL In genoegelijke sfeer heerachte liAtnvond in de cantine van de QMiiche Machinale Garenspinnerij f r voor leden van de roei en zeil 2 iiging Goiida de tweede theoJWdie zeilles werd gegeven De jWB B Si ma en J van der Toiren Pm de voor den leek duistere jpll van het blnnmaanvafingsfegle t op onderhoudende wyze duidelijk Mkea Een pootc tafel die een lithouweHjk beekl v i een nauw Water met alle denkbare obstakels tWto onde het elk der deelnemers zyn Wsind model itoom ol leiljacht wmi en werden de diverse hlnder Hi vaak onder hilariteit gemo ♦en ♦ tMn ot slot werden de leden ingewijd grondbeginselen van het chie Mwerk waarvoor zooveel entjiou Voor bleek te besUan dat be werd nog een bgeenkomst te om dit onderwerp grondig te OLO Muwnde betÜMmgs dstrqden in Spaar dersbad VAN m KAMPHMmSCHAT H Z EN P C S he alissing edatrijden voor de 25 5 Petiüe van den NederlandJ WIwBnbond werden gisteravond JLJ Spaardersbad gespeeld De ging tusschen eerste klasseJ Ien een in de dames en een Pr tS Pfen afdeeling van H Z en l D i Haag en U Z C te Utrecht 9J t publiek woonde deze ont JJ jjen bfl die een spannend ver h Voo kamp tusschen j r n was uitermate opwindend üj oon ook de daraesplöegen zich tot iJj rate inspanden om het zoo lel 1 h J L a t het kampioenschap veren at J es kwamen het eerst in het laaeii Vt n nvang eZ óZC er in de leiding te echte 1 aanvallend drongen H V Haagsche dames haar te enémSz min ol meer in de ver staMe met a a 4 1 nmitpTvot b ataf op deiiintl tt leflpn J Su lui v ttiaadMB da tMenttflM M ert toMchar r 4m 4 T i nani t AmimuwPc teek het er op dat Ü Z C hier met den prüa zou gaan strijken want de ntTechtenarcB maakten vrij kort na elkaar twee doelounten Uiterst lel waa deze wedstrijd vooral toen h Haagache zevenUl er in alaa e de achterstand tot 2 1 te verkleinen Na de nart w he eehler met het artrwicht der Utrechtenaren gedaan Toen H Z en PJ geli i maakte met Mt zeer verraasend aehot steeg de aoanning in en om het veld ten top Ben keihard schot van den Haagachen Hnk Hiiten beslikte den strijd ten voordeele van dt Hagenaars Het dubbele succes werd in het Haagsche kamp met veel gejuich be raet RcHeid srcchtn wa ome stadgenoot de heer J C den Boer FLAATSELIJK NIEUWS Boskoop PREDIKBEÜBTEN POEDE VBUOAG Ned Harv kerk natn 7 uur Ds Jacoba Gerei kerk nam 7 uur Ds van der StoeL CTir Geref kerk nam 7 uur D Kleisen Bern Ge Gcni nam 7 uur Da Zuurdeeg HaastrJBchf PBEDIKBEURTEN tfliSe Vriidac Ned Henr kerk 10 30 u v m ds W de Voogd v d ttnaten 8 30 u n m da W de Voopi v d Straaten H Avon oMal Ned Herv Gerei Ehrangeüaatie 7 30 u n m ds H S J Kalf pSouda Gearef kerk 7 ui njn da W van Dijk Oudêwaler Bant Paaschdaff Ned B rv l k 10 30 u v nj d W de Voo0d ▼ d Straaten Ned HerV uenf Evajige S ii IP u vjn éi H S J Kalf Coü a 2 30 u njn Ehrangt uat G de Fr ter Geref k k KKSO u v m en 3 00 u nja da J V W Erdmann Moordrecht BOJARTVEREENIGING De uitslagm voor de competitie van de biljatveieeniging Moordrecht waren T de Pater 45 H Verateeg 45 80 44 C Corbeau 170 J v Jeveren 105 133 111 A Multum myC Trouwborst 35 114 59 C ▼ d Knij S P v d Heuvel 35 82 2ff A Multum 75 M de Bruyn 45 80 43 C v d Knij 86 B V d Kaa 65 75 4 A Bloot 70 I Versteeg 45 3 18 L Tulnenburg 80 C d Kaa 48 47 34 M dp myn 45 L TuinenIwTg 60 44 t DABfCOMPETTTIE Voor de competitie va0de damvereeniging Moordrecht werden de volgende partijen gpsoeeld S Lely B Boon 2 0 G Twigt P Kerkhof 0 3 M Boere H Admiraal 0 2 W V d Panne P Twigt 2 P Palagtea W V d Panne 0 2 J Jongepier P Palspraal 2 0 S Lely J J ngepier 2 0 LOOP DBS BEVOLKING In gekomei Andriea Zi lemans van s Gravenhage Vertrokken Adrianua C van Proeyen naar Hazerswoude Annigje Bakker naar Schoonhoven Ji annes A y van Beek naar Overasselt Ouderkerk a d IJssel PBranKBEUBtEM Vrfdai Ned Herv Kerk N m 7 uur ds 1 G Woelderink WljkiRebouw n m 7 uur de heer A de Redelijkheid gods U enstonderwUzer Geref Kerk n m 7 uur d D A Vogel Berate PaaaaHa Ned Herv Kerk v m 10 en n m 3 uur d J G Woelderink WijkKd ouw v m 10 uur ds 1 van yiiet te Ciouderak h m 7 uur de heer A de nedelljkheid godsdlengtonderwijaer Geref Kerk v m 10 en n m 7 uui da D A Vopel m Ned Herv Kert v m 10 uur d J D van Hof van Rotterdam Delfshaven Wijkgebouw v m 10 uurvle heer A da Redelijkheid goilgdienslonrierwijzer Geref Kerk v m 10 uur d8 D A Vogel ï LOOP IWR BEVOUnNO Tngekomen van Krimpen a d Usscl aan boord Bliaabeth Goudriaan van Rrmelo naar B 43 Cornelia de Jong van Vk erkendam naar A 158a Bairtiaan tiendrikufl van den Heuvel Vertrokken van A 228 naar Rotterdam Jacob M C Kars en echtgenoote ADOLPHÜS BH ia daavawanlgiiw UU T warde de volgende partijen voo r oaderlngen wadatrijd gaapeeld Wga I C e Rek 2 0 i C van der Veerde B Bos 0 2 A Burger il vas Walsum Or B J D van LaaUwen C Vuijk afgebroken A van Duijn A Kreuk iden M Neef G üpoormaker 2 0 B Bo M Neef 80 Q Spoormaker1 C van dei Voorde 2 0 H Groen J D van LeeuWtRi ï 0 G Spoorniaker A var Duijn 2 M Neef I Tv ijgt 2 0 BUKSEBUJiB StAHn Ondertrouwd Jan de Graaf 36 jr en Icndrlka Vianer tS Jr Cornells Brandwijk W Jr en Umt Burger 2 i jaar Getrouwd I van Leeuwen en N J Twigt H Verbooai en C Timraer Oudewater VEROADERINQ SCHOOL MET DSN lu Bei eere veonltter eene vergadering van deOl By bel lijn in deaftredende beatuuttledenBoa en J AT Heij gekout G Kneit en H leer J A Heij die sinds 1890 bestuurslid en vele jaren voorzitter la geweeat werd tot eerevoor zitter benoemd BURGERLIJKE STAND Geboreji Marinus Martinua Jozef z vao J Kemp en M C3ir van derLinden Comclis Adrianus Jozef z van J Burger en M E Ojkam Theodora Therisia Ibria d van W C Uaas en 3 Boeren j PKROIKBBÜRTéR Goede VrQ Ned Herv Ket k e avend 7 ttur ds P J Steenbeek bevestigin i nieuwelidmate I Geref Kerk s avonds 7 uur ds W van Dük Eerste Paasehdag Ned Herv Kerk voorin 10 en m 3 uur ds P J Steenbeek Geref Kerk vjn 10 en mn 3 uur ds W van Dük Tweede Paasebdag Ned Herv Kerk v m 1030 uur ds P J Steenbeek Geref Kerk vjn 10 uur ds W van Dijk Vrüz Hervormden v m 10 4 uur ds J V d Veen van Rijswyk VOLKSTinNVEREENIOING Het bestuur d VoHtatuirveTeeniging is als volgt samengesteld D Muis voorzitter J Nota secretaris en G Stuart pepningmecstcr COLLEtrnB OPBREN JsT De collecte in de N Cd Herv Kerk bii gelegenheid van den bidstond voor het irewes heeft Z35 opfcebracht KASGELDLEENING De waarnemend burgemeester heeft eesv kaageld leentng groot 60 000 aangegaan met e NV Haa sche Boez bank Reenwök LOOP VAN DE BEVOLKING Ingekomen H van Heea uit Leiden Ml sOfavenbroekscheweg E 142 P C Swaneiriuirg uit Jouda in Weth Venteweg H 148b I A Pool uit sGraven hage in Not d Aumerielaan E 118b W C Th Verbeii uit Zwammerdam In Dorp D 32 A W Zwanenburg uit Rotteraam in s Gravenbroekscheweg F 58 A de Rooü uit Rotterdam m Zoutmansweg E 47 P G Mulder uit Gouderak in Stem K 51 J W Soek uit Rotterdam in Zoutmansw E 43 A Meeldö uit Rotterdam in Zoutmansweg B 34 Verttipkken J de Vriea aar Voorburg Heerenetraat 140 J van Wenaveen naar Boskodp Puttekade 187 A ét Kamper naar Bodegraven EJmmakade 117 A A EaVeldt MAT Gou Turfmarkt 80 BVBGRRUffB sé AIti CJelioiren Johannes z van G R Hagen en W E Leeflao W l fniindert I van J Jongeneel en N Siodf Ondertrouwd D Burger 40 j en P Kik 33 J Getrouwd P van LocM 29 j en A A BsveMt 37 K Vat r t Wi D L Schouten 25 j t GRVONDBN VOOBWEBPEN Sevonden demeaportemonnaie te bevragen bü des gemeenteveldwadi ter D Kroon 60 WEBKLOOZEN MINDER IN t N WEEK Deze week stonden bij de arbcidsbemiddelkif ingetclireven 35 werfclo enden teg n 96 in de vorige we De winter is voorbij er is weer weik aan den winkA VtttrlmtiiKUit t tMtgcfaioai Zga mtl met ékaar t riimtn Tttekl mrt itt Ulurtig uUhting Urn ithmUit fewtan e jinea M V Slechte stijfHi u i e ovar talaememt maar weinig kock c en gebak kunnen ktiigen aa o teeds neer taulsvrouwan ertBti ovtt nu en dan téU wis te bakken v of l als er at wiaardaa of de een 1 andere casteUikhakI ta xlcht Is Nu de PaMMIi ilagm in antocht st n cicb bU walan 1 besoek heeft aanaakondigd en Mn ook tonder dat wel eens Iets leesteJUJks bO koffie of thee of als deuert wil jgeven sullen veien wellicht bitl sijn met jMt recapt voor aan Uart die heel gelaukkeUJk te makoB en waarvoor geen Iboter la varel cht Een Uart deelt ittjd erg prettig uit daafmen de stukjes zoo ignot en loo klein kan maken men elf wa daaa taart heeft icU rg iféwteUiki Voor en kMn taartje heeft men noo dig 1 ons blo n ook regMrlngiMoem 1 ons suiker en een theut melk ï et de Mik wordt van de suiker en de bloem n deeg geaaaakt dat wel enlgspinskletfig sal aljn maar later hebt u daargeen lait m eer van Een aprlngvotm wordt mat boter of vetIngesmeerd men heeft Mervoor lachuweinig Boodtg daarna wordt het deeg inden vorm overgetgractit en fjlnk gladuitgestreken Maak er een bakje van duieen platten bodem met opstaande randen In ongeveer 30 mlnuUn wordt de Uartin den oven goudbruin gebakken Als men eenmaal loover s Mn men er d variatie In brengen welke men zelf wil Men kan den koek vullen met ijam of appelmoes ook rhabarber Is nu al te krtlgen of wel Imitatie slagroom al of ntet met limonade er doorheen voor een kleurtje Men kan ook VroolUk Paaschifeest met dezen imitatie slagroom op de iwuchten of vrii htenmoes ichrllven Ken Ifleacble viych tjes of een blikje dat men ilmlasehlen nog tn de kast heeft en waar van men het vocht heeft gebonden kan er uitstekend voor dienen Imitatie slagroom die werkelUk lle ker ts kan man maken van 1 4 liter Uptentelk welke met ft lepel bloem len driekwart lepel suiker onder flink roeren t f minuten wordt doorgekookt Het mengSfel wordt vervolgens geroerd tot het afgekoeld la dan Iaat men het een nacht staan en den voUenden dag wordt het tot slagroom gekloot Oezp ImlUtleslagroom komt ook at smaak betreft den echten room het meest na6U I eie Toom wordt dus op de taart gespoten of men maakt er met limonade of be8 sensap Haagsche bluf van en bestrijkt er de heele Uart mee Al is de Uart met Jam bedekt dan kan men hem nog lekkerder en mooier maken Voor de Paaschdagen tiet VoorliehtingaUdreau van den o linirsraad schrijft Paschen zou geen I ftschen zijn nis er niet een feentelijk menu pp tafel kwam en er met zori nu en dan iets lekkers gepfesenleerd werd Al heeft zij er iets voof weten te sparen eenvoudig ia het niet voor de luiavrouw om het d t jaer voor elkanr te krijgen Onderstaande recepten kunnen misnrhipn voor de l aaürhdagen dieosl doen 6t a iu een idee helpen la er met veel tii i uiii iets extra a klaar Ie mnken laat dan de kinderen mceheipen Het stljfkloppen van e ny ehuimpudding of het vormen vai kechjes dat is alles even leuk en g zellig ais het kleuren van eieren PaagehpaddUg I H 1 taptemelk 1 lepel bloem lepels suiker 14 gr gelfltine esseiVce of eenige lepels jam De taptemelk aim de kook brengen de bloem met wal water a iivmengen ann de taptemelk toevoegen en even doorkoken De taptemelk een nacht op een koude plaats neerzetten I e koude taptemelk met een garde oo stijf kloppen als ropm De A latine in wator week n de suiker in wat kokend water oplosson en van het vuur af de geweekte gelatibp er in oplossen Onder link kloppen da opgeloste gelatine de suiker en de eswnce door het si nnim mengen Wanneer de pudding lobbig begint te worden haar in een met koud wate r omgespoelde vorm gieten De pudding op een glazen schaal storten en vroolÜk garnéaren met wat Jam S almvla fa genen 3 d l talptemelk g stardpdedcr of Ipaizena 1 d l xtr t van knffiesurro gaat 4 ft 5 lepels kunsteiwit 3 lepels wanneer het eiwit met 5 X zooveel water en 5 lepels wanneer het eiwit met 2 x zooveel water gewerkt moet worden 1 blaadje gelatine Het kunsteiwit weeken in Ib daarvoor aangegeven hoeveelheid water De taptemelk aan de kook brengen de custard sell dé suiker met het koffieextract tot on papje roeren en de melk er mee binden De golatine we f ken en in de vla optoüsen Het eiwit stijf slaan en óp enkele lepels na door de vla mengen De vla in een glazen schaal overdocn en garneeren met wat schuim Eeete ateBgaltfea 100 g geknokte n irilappclcn 100 e blopm zout ccn klontje bolcr De aardappelen f jn mnk n hPt bloem zout en boter vermon cn en zonlani kneden lot een soepel deeg verkresren i Het deeK op een met bloem hn to BShÊNUSiO ü HET CONGRES EN DE VOORSTELLEN VAN CRIPPS Nadere ofdiehlerinv gevraagd op bepaald punt GANDBI EN NKHBOB ZVIXIN BBSOLUIU OPSTELLEN VaMed Fieas aieMt alt New OaM dat de aaeeiderheid dar leden vaa het Al lndtacbe Congrea lieli tegca aaa vaarding dar voersteliCB van Criffs I heeft verklaard I De Engelsche nieuwsdienist mtUt dat de voorzitter van htt Congres Azad na e i vergadenng van 3W aur van het dagelijksch beetuur heeft verklaard dat het bestuur eensgezind is nopens Cripps voorstellen Het bestuur heeft de voorstellen ten grtAidigsté van alle kanten besproken en verl eert in het stadiumi waarin de besluiten worden geformuleerd Ezehange Telegraph aaeldt dat de CaDgreapartij na een veelbewegcn ilttiBg van de werkeenmisglê w e itting drie aar beeft geduurd htufv ten beeft een brief te sebrijven aan Crippa oaa bem nog een aiteentetting te vragen over bepaalde pantcn inet betrekking tot bet overdragen vaa de macht ia de tereniwoordige overgaagsperiede De pRsident vaa de eongrcspartti Aiad heeft een dergelijken brief aan Cripps geaonden Zoelaag nog geen antwoord a ontvangen aal de werkeommiaaie geen i nnlllef standpunt pablloeeren Gandhi en Nehroe hebben opdracht gekregen om gezamenlijk een ontwWp van een resolutie op te stellen dat later na ontvangst van de ontwerpen bestudeerd zal warden Naar verder verluidt houdt een groot gedeelte van de werkcömraiaaie hardnekkig vast aan den eisch tot onmiddellijke overdracht van èe landsverdediging Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft Cvipps verklaard dat hij verwachtte Donderdag in staat te lullen zijn in groete lynen zijn verdere plannen mede te deelen De Britsche berichtendienst meUt dat de vertegenwoordigers van Sikhs in totaal 414 miUi oen inwoners zich tegen de voorstellen van Cripps hebben verklaard en hun negatief antwoord aan Cripps hebben medegedeeld ANGLO AMERIKAANSCBE WAPENLEVERANTIES 4AN TDSKUE De A N p rórrespondent te Berlin achnjft Van Anglo Amerikaansiïhe zUde doel men al het mogeltjke om Turkije te vriend te houden Hoewel reeds i4gn malen verklaard werd dat de S vjetUnie bij de wsRCTiIeveringen d e voorrang geniet RooseveIt n rcnJSchr ven aam hooge Amerikaanschci Ambtenaren nog dezer dagen te kennen gaf dat deze leveranties aan Moskou schromelijk ten achter waren heef Amerika volgens Bngelsche berichten thans weer gevechtsvliegtuigen aan Turkije geleverd Ook beeft pien van die zijde een contract geteekend voor het vergrooten en verbeteren van Turii sche havens Gisteren werd een tweed in Engeland gebouwde torpedojager aan Turkije afgeleverd SI JHNNENpiND fZM iM BOETE VOOa TEXTIELFIRMA Opnieuw is dezer dagen een textielhandel in het Noordöi tot een eerjhooge boete veroordeeld Een aco tantsonderzoek bü deze N V weuit dat men mantels die ten deeloreeds lang voer den oorlog waren Ingekocht aanzienlijk in prijs had verhoogd Bij stijgende inkoopsprijzen Van Uidere goederen o a flanel Ukens doeken en stoffen wag de in geltt nitgedrukte vooroorlogsche winst in velegevallen eveneens aanmerkelijk verhoogd Het brutowinstpecentage wa dan ook sterk toegenomen terwijl he bij de gestegen inkoopsprijzen Juir lager dan voorheen had moeten zijn D geconstateerde prijsovertredingen hadden dea N V een zeer groote extrnwinst ingebracht waarrnede bij lic vaststellen der boete van ƒ 200 000 plus ƒ 10 000 tuchtstrafproceskostenrekening werd ge ini I BVBNSMIDDU a IKAiUlMEN VOOB Dg WEERMACHT BIJ verordening van den RtJkscommiaser i voor het bezette Nederlandsche gebied Is bc paald dat naut mUttalre dlstributleltanrter en dlctributlebons ook levenemlddelenkoar ten voor de Dultsche wee rm acht woriler uitgegeven I exe kaarten n groen me s hnrten opdruk en ataoeuSerlIJke bons Hier van zUn slechts geldig onder gelijktildisi overlegging ysn een regelmatig afgestempelde stamkaart De kaarten worden ullgegeven voor 1 da 3 of agtn Dte welke 1 dag geldig zUn t evatten bo i voor brood vleeeoh hater wiker kaas ei Jam terwUI OP de belde andere ook basi voorkomen voor aerdaiitae en en vocdinev middelen of meel ymitOOP CN ArLBVEUNG VAN SNEI gTAAb nttkens een bekendmaking In He SUatacourant van 31 Maart IMl Is door der directeur van het RIJksbuAau voor User rr staal een bIJsondere dlsUbutle fdinï teraanzien van snelstsal getroffen Krachtens de resellng Is hel iipolPvei koot en enz resp het verwerken look u eigen voorraad van snetstaal zonder btjaor dere verdunning van hovengenoemden d recteur verboden Voor nader btjionderhedon wordt vtrwr zen nasr de ultvoerlee toelichting welke bl bovengenoemd Jtilksbureau verkrijgbaar Is Raotdredaeteur J O Weyatel Botterdam ChefredecteuT voer louda tn Omstrekenr Tieter Ooiida